Betänkande - A9-0099/2023Betänkande
A9-0099/2023

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiven 2005/29/EG och 2011/83/EU vad gäller mer konsumentmakt i den gröna omställningen genom bättre skydd mot otillbörliga affärsmetoder och bättre information

12.4.2023 - (COM(2022)0143 – C9‑0128/2022 – 2022/0092(COD)) - ***I

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
Föredragande: Biljana Borzan
Föredragande av yttrande från det associerade utskottet i enlighet med artikel 57 i arbetsordningen:
Edina Tóth, utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet


Förfarande : 2022/0092(COD)
Dokumentgång i plenum

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiven 2005/29/EG och 2011/83/EU vad gäller mer konsumentmakt i den gröna omställningen genom bättre skydd mot otillbörliga affärsmetoder och bättre information

 

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet fattar detta beslut

 med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2022)0143),

 med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C9‑0128/2022),

 med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

 med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 13 juli 2022[1],

 med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

 med beaktande av yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet,

 med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (A9-0099/2023).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

 

Ändringsförslag  1

 

Förslag till direktiv

Skäl 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1) För att bemöta otillbörliga affärsmetoder som hindrar konsumenter från att göra hållbara konsumtionsval, såsom metoder förknippade med förkortad livslängd för varor, vilseledande miljöpåståenden (grönmålning), icke-transparent och otillförlitlig hållbarhetsmärkning eller informationsverktyg för hållbarhet, bör särskilda bestämmelser införas i unionens konsumentlagstiftning. Detta skulle göra det möjligt för behöriga nationella organ att hantera dessa metoder på ett effektivt sätt. Genom att säkerställa att miljöpåståenden är tillbörliga kommer konsumenterna att kunna välja produkter som faktiskt är bättre för miljön än konkurrerande produkter. Därigenom uppmuntras en konkurrens mot mer miljömässigt hållbara produkter och följaktligen minskar de negativa konsekvenserna för miljön.

(1) För att bemöta otillbörliga affärsmetoder som vilseleder konsumenter och hindrar dem från att göra hållbara konsumtionsval, såsom metoder förknippade med förkortad livslängd för varor, vilseledande eller falska miljöpåståenden (grönmålning), icke-transparent, icke-certifierade och otillförlitlig hållbarhetsmärkning eller informationsverktyg för hållbarhet, bör särskilda bestämmelser införas i unionens konsumentlagstiftning. Detta skulle göra det möjligt för behöriga nationella organ att hantera dessa metoder på ett effektivt sätt. Genom att säkerställa att miljöpåståenden är tillförlitliga, tydliga, begripliga och tillbörliga kommer konsumenterna att kunna välja produkter som faktiskt är bättre för miljön än konkurrerande produkter. Därigenom uppmuntras en konkurrens mot mer miljömässigt hållbara produkter och följaktligen minskar de negativa konsekvenserna för miljön. Företagen har också en roll att spela när det gäller att främja en grön omställning och större hållbarhet för de produkter som de producerar och säljer på den inre marknaden.

Ändringsförslag  2

 

Förslag till direktiv

Skäl 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3) För att avhålla näringsidkare från att vilseleda konsumenter när det gäller produkternas miljömässiga eller sociala konsekvenser, hållbarhet eller möjligheterna att reparera dem, inbegripet genom produkternas allmänna utformning, bör artikel 6.1 i direktiv 2005/29/EG ändras genom att produkternas miljöpåverkan eller de miljömässiga konsekvenserna, hållbarheten eller möjligheterna att reparera dem läggs till i förteckningen över produktens utmärkande egenskaper med avseende på vilka näringsidkarens metoder kan anses vara vilseledande efter en prövning från fall till fall. Information från näringsidkare om produkters sociala hållbarhet, såsom arbetsvillkor, bidrag till välgörenhet eller djurskydd, bör inte heller vilseleda konsumenterna.

(3) För att avhålla näringsidkare från att vilseleda konsumenter när det gäller produkternas miljömässiga eller sociala konsekvenser, hållbarhet eller möjligheterna att reparera dem, inbegripet genom produkternas allmänna utformning, bör artikel 6.1 i direktiv 2005/29/EG ändras genom att produkternas miljöpåverkan eller de miljömässiga konsekvenserna, hållbarheten, återanvändbarheten och möjligheterna att återvinna och att reparera dem läggs till i förteckningen över produktens utmärkande egenskaper med avseende på vilka näringsidkarens metoder kan anses vara vilseledande efter en prövning från fall till fall. Information från näringsidkare om produkters sociala hållbarhet, såsom arbetsvillkor, bidrag till välgörenhet eller djurskydd, bör inte heller vilseleda konsumenterna.

Ändringsförslag  3

 

Förslag till direktiv

Skäl 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4) Miljöpåståenden, särskilt klimatrelaterade påståenden, hänför sig alltmer till den framtida prestandan i form av en övergång till koldioxid- och klimatneutralitet, eller ett liknande mål till ett visst datum. Genom sådana påståenden ger näringsidkarna intrycket att konsumenterna bidrar till en koldioxidsnål ekonomi genom att köpa deras produkter. För att säkerställa att sådana påståenden är tillbörliga och tillförlitliga bör artikel 6.2 i direktiv 2005/29/EG ändras i syfte att förbjuda sådana påståenden, efter en prövning från fall till fall, när de inte styrks genom tydliga, objektiva och kontrollerbara åtaganden och mål från näringsidkaren.  Sådana påstående bör även stödjas av ett oberoende övervakningssystem för att näringsidkarens framsteg ska kunna kontrolleras när det gäller dessa åtaganden och mål.

(4) Miljöpåståenden, särskilt klimatrelaterade påståenden, hänför sig alltmer till den framtida prestandan i form av en övergång till koldioxid- och klimatneutralitet, eller ett liknande mål till ett visst datum. Genom sådana påståenden ger näringsidkarna intrycket att konsumenterna bidrar till en koldioxidsnål ekonomi genom att köpa deras produkter. För att säkerställa att sådana påståenden är tillbörliga och tillförlitliga bör artikel 6.2 i direktiv 2005/29/EG ändras i syfte att förbjuda sådana påståenden, efter en prövning från fall till fall, när de baseras endast på utsläppskompensation eller inte styrks genom tydliga, objektiva, kvantifierade, vetenskapsbaserade och kontrollerbara åtaganden och mål från näringsidkaren, inbegripet en detaljerad och realistisk genomförandeplan för att uppnå denna framtida miljöprestanda. Planen bör innehålla konkreta mål som är förenliga med uppnåendet av näringsidkarens långsiktiga åtagande, som ska bygga på en tillräcklig budget och tilldelning av tillräckliga medel. Påståenden bör även stödjas av ett oberoende övervakningssystem för att framstegen för genomförandeplanen och näringsidkarens åtaganden och mål ska kunna kontrolleras.

Ändringsförslag  4

 

Förslag till direktiv

Skäl 6

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6) Det har blivit en allt vanligare marknadsföringsteknik att jämföra produkter på grundval av deras miljömässiga eller sociala aspekter, inbegripet med hjälp av informationsverktyg för hållbarhet. För att säkerställa att konsumenter inte vilseleds genom sådana jämförelser bör artikel 7 i direktiv 2005/29/EG ändras så att det krävs att konsumenten erhåller information om jämförelsemetoden, de produkter som jämförs och leverantörerna till dessa produkter samt åtgärderna för att hålla informationen uppdaterad. Detta bör säkerställa att konsumenter fattar mer välinformerade transaktionsbeslut när de använder sådana tjänster. Jämförelsen bör vara objektiv genom att särskilt jämföra produkter som har samma funktion, använda en gemensam metod och gemensamma antaganden och jämföra väsentliga och kontrollerbara egenskaper hos de produkter som jämförs.

(6) Det har blivit en allt vanligare marknadsföringsteknik att jämföra produkter på grundval av deras miljömässiga eller sociala aspekter, inbegripet med hjälp av informationsverktyg för hållbarhet som skulle kunna vara vilseledande för konsumenterna, som inte alltid kan bedöma den informationens tillförlitlighet. För att säkerställa att konsumenter inte vilseleds genom sådana jämförelser bör artikel 7 i direktiv 2005/29/EG ändras så att det krävs att konsumenten erhåller information om jämförelsemetoden, de produkter som jämförs och leverantörerna till dessa produkter samt åtgärderna för att hålla informationen uppdaterad. Detta bör säkerställa att konsumenter fattar mer välinformerade transaktionsbeslut när de använder sådana tjänster. Jämförelsen bör vara objektiv genom att särskilt jämföra produkter som har samma funktion, använda en gemensam metod och gemensamma antaganden och jämföra väsentliga och kontrollerbara egenskaper hos de produkter som jämförs.

Ändringsförslag  5

 

Förslag till direktiv

Skäl 7

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7) Uppvisandet av hållbarhetsmärkning som inte grundas på ett certifieringssystem eller som inte fastställts av offentliga myndigheter bör förbjudas genom att sådana metoder inkluderas i förteckningen i bilaga I till direktiv 2005/29/EG. Certifieringssystemet bör uppfylla minimikrav på transparens och tillförlitlighet. Uppvisande av hållbarhetsmärkning är fortfarande möjlig utan ett certifieringssystem om sådan märkning har fastställts av en offentlig myndighet, eller vid ytterligare uttrycks- och presentationsformer av livsmedel i enlighet med artikel 35 i förordning (EU) nr 1169/2011. Denna bestämmelse kompletterar punkt 4 i bilaga I till direktiv 2005/29/EG, vilken förbjuder påståenden att en näringsidkare, dennes affärsmetoder, eller en produkt har godkänts, rekommenderats eller sanktionerats av ett offentligt eller privat organ när så inte är fallet eller påstå detta utan att villkoren för godkännandet, rekommendationen eller sanktioneringen iakttas.

(7) Uppvisandet av hållbarhetsmärkning som inte grundas på ett certifieringssystem eller som inte fastställts av offentliga myndigheter bör förbjudas genom att sådana metoder inkluderas i förteckningen i bilaga I till direktiv 2005/29/EG. Certifieringssystemet bör uppfylla minimikrav på transparens och tillförlitlighet. Övervakningen av certifieringssystemets efterlevnad bör stödjas av metoder som är proportionella och relevanta för arten av de produkter, processer eller företag som omfattas av systemet. Den bör utföras av en tredje part vars kompetens och oberoende, både från systemets ägare och från näringsidkaren, har kontrollerats av medlemsstaterna. Dessutom bör certifieringssystem inbegripa ett system för klagomål som är tillgängligt för konsumenter och andra externa intressenter och som är inriktat på bristande efterlevnad och säkerställer att hållbarhetsmärkningen vid bristande efterlevnad dras tillbaka. Uppvisande av hållbarhetsmärkning är fortfarande möjlig utan ett certifieringssystem om sådan märkning har fastställts av en offentlig myndighet, eller vid ytterligare uttrycks- och presentationsformer av livsmedel i enlighet med artikel 35 i förordning (EU) nr 1169/2011. Denna bestämmelse kompletterar punkt 4 i bilaga I till direktiv 2005/29/EG, vilken förbjuder påståenden att en näringsidkare, dennes affärsmetoder, eller en produkt har godkänts, rekommenderats eller sanktionerats av ett offentligt eller privat organ när så inte är fallet eller påstå detta utan att villkoren för godkännandet, rekommendationen eller sanktioneringen iakttas. Hållbarhetsmärkning som fastställts av offentliga myndigheter bör finnas tillgänglig till en rimlig kostnad för alla företag oavsett storlek och finansiell kapacitet. Certifieringssystem och hållbarhetsmärkning som främjar små och medelstora företags ökade användning av hållbara metoder bör uppmuntras.

Ändringsförslag  6

 

Förslag till direktiv

Skäl 9

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9) Bilaga I till direktiv 2005/29/EG bör även ändras för att förbjuda allmänna miljöpåståenden om det saknas erkänd utmärkt miljöprestanda som är relevant för påståendet. Exempel på sådana allmänna miljöpåståenden är ”miljövänlig”, ”ekovänlig”, ”eko”, ”grön”, ”naturvänlig”, ”ekologisk”, ”miljömässigt korrekt”, ”klimatvänlig”, ”skonsam mot miljön”, ”koldioxidvänlig”, ”koldioxidneutral”, ”koldioxidpositiv”, ”klimatneutral”, ”energieffektiv”, ”biologiskt nedbrytbar”, ”biobaserad” eller liknande påståenden, samt bredare påstående som ”medveten” och ”ansvarsfull” som antyder eller ger intryck av utmärkt miljöprestanda. Sådana allmänna miljöpåståenden bör förbjudas när utmärkt miljöprestanda inte kan styrkas eller när påståendet inte specificeras tydligt och väl synligt på samma medium, såsom samma reklaminslag, produktens förpackning eller gränssnitt för onlineförsäljning. Exempelvis utgör påståendet ”biologiskt nedbrytbar” om en produkt ett allmänt påstående, medan påståendet ”förpackningen är biologiskt nedbrytbar genom en månads hemkompostering” är ett särskilt påstående, vilket inte omfattas av detta förbud.

(9) Bilaga I till direktiv 2005/29/EG bör även ändras för att förbjuda allmänna miljöpåståenden om det inte tillhandahålls bevis på utmärkt miljöprestanda som är relevant för påståendet. Exempel på sådana allmänna miljöpåståenden är ”miljövänlig”, ”ekovänlig”, ”eko”, ”grön”, ”naturvänlig”, ”naturlig”, ”djurvänlig”, ”icke-djurtestad”, ”hållbar”, ”ekologisk”, ”miljömässigt korrekt”, ”klimatvänlig”, ”skonsam mot miljön”, ”avskogningsfri”, ”koldioxidvänlig”, ”klimatneutral”, ”energieffektiv”, ”biologiskt nedbrytbar”, ”plastneutral”, ”plastfri”, ”biobaserad” eller liknande påståenden, samt bredare påstående som ”medveten” och ”ansvarsfull” som antyder eller ger intryck av utmärkt miljöprestanda. Sådana allmänna miljöpåståenden bör förbjudas när de bygger på kompensation för miljöpåverkan, såsom köp av koldioxidkrediter, eller när utmärkt miljöprestanda inte kan styrkas eller bevisas vetenskapligt, eller när påståendet inte specificeras tydligt och väl synligt på samma medium, såsom samma reklaminslag, produktens förpackning eller gränssnitt för onlineförsäljning. Exempelvis utgör påståendet ”biologiskt nedbrytbar” om en produkt ett allmänt påstående, medan påståendet ”förpackningen är biologiskt nedbrytbar genom en månads hemkompostering” är ett särskilt påstående, vilket inte omfattas av detta förbud. I de fall där det inte kan styrkas med vetenskapliga bevis är det särskilt viktigt att förbjuda påståenden som, på grundval av kompensation för koldioxidutsläpp, tyder på att en produkt eller tjänst har en neutral, minskad, kompenserad eller positiv inverkan på miljön, eftersom det kan vilseleda konsumenterna genom att få dem att tro att den produkt de köper eller näringsidkarens verksamhet inte har någon inverkan på miljön. Detta bör inte hindra företag från att göra reklam för sina investeringar i miljöinitiativ så länge som sådan reklam inte hävdar att sådana investeringar eller initiativ kompenserar, neutraliserar eller ger positiva effekter för produkten eller näringsidkarens verksamhet för miljön.

Ändringsförslag  7

 

Förslag till direktiv

Skäl 14

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14) För att förbättra konsumenternas välbefinnande bör ändringarna av bilaga I till direktiv 2005/29/EG också ta itu med flera metoder som syftar till förkortad produktlivslängd, inbegripet metoder för planerat åldrande, med vilket avses en kommersiell metod som innebär att man medvetet planerar eller utformar en produkt så att den har en begränsad livslängd, vilket leder till att den blir föråldrad eller slutar att fungera efter en viss tidsperiod. Det medför en nackdel för konsumenterna att köpa produkter som förväntas hålla längre än de faktiskt gör. Vidare har metoder som syftar till förkortad produktlivslängd sammantaget negativ miljöpåverkan i form av ökat materialavfall. Genom att komma till rätta med dessa metoder kommer mängden avfall sannolikt att minska, vilket bidrar till en mer hållbar konsumtion.

(14) För att förbättra konsumenternas välbefinnande bör ändringarna av bilaga I till direktiv 2005/29/EG också ta itu med flera metoder som syftar till förkortad produktlivslängd, inbegripet metoder för planerat åldrande, med vilket avses en kommersiell metod som innebär att man medvetet planerar eller utformar en produkt så att den har en begränsad livslängd, vilket leder till att den blir föråldrad eller slutar att fungera efter en viss tidsperiod. Det medför en nackdel för konsumenterna att använda sig av metoder som leder till en förkortning av en produkts livslängd, eller att köpa produkter som förväntas hålla längre än de faktiskt gör. Vidare har metoder som syftar till förkortad produktlivslängd sammantaget negativ miljöpåverkan i form av ökat materialavfall. Genom att komma till rätta med dessa metoder kommer mängden avfall sannolikt att minska, vilket bidrar till en mer hållbar konsumtion.

Ändringsförslag  8

 

Förslag till direktiv

Skäl 16

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16) Förbud bör införas mot att underlåta att informera konsumenten om att det finns en funktion hos varan som införts för att begränsa dess hållbarhet. Exempelvis kan en sådan funktion utgöras av en programvara som medför att varan slutar fungera eller begränsar varans funktionalitet efter en viss period, eller det kan vara frågan om en programvara som är utformad för att sluta fungera efter en viss period. Förbudet mot att underlåta att informera konsumenter om sådana egenskaper hos varan kompletterar och påverkar inte de avhjälpande åtgärder som är tillgängliga för konsumenterna när de utgör bristande avtalsenlighet enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/77126. För att en sådan affärsmetod ska anses vara otillbörlig bör det inte vara nödvändigt att styrka att syftet med funktionen är att stimulera ett utbyte av varan. Användningen av funktioner som begränsar varans hållbarhet bör särskiljas från tillverkningsmetoder där material eller förfaranden med en allmänt låg kvalitet används, vilket medför att varan får begränsad hållbarhet. Bristande avtalsenlighet från en vara som beror på användning av material av låg kvalitet bör fortfarande omfattas av de bestämmelser om bristande avtalsenlighet som fastställs i direktiv (EU) 2019/771.

(16) Förbud bör införas mot att införa en funktion hos varan som begränsar dess hållbarhet. Exempelvis kan en sådan funktion utgöras av en programvara som medför att varan slutar fungera eller begränsar varans funktionalitet efter en viss period, eller det kan vara frågan om en programvara som är utformad för att sluta fungera efter en viss period. Förbudet mot att införa sådana egenskaper hos varan påverkar inte de avhjälpande åtgärder som är tillgängliga för konsumenterna när de utgör bristande avtalsenlighet enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/77126. För att en sådan affärsmetod ska anses vara otillbörlig bör det inte vara nödvändigt att styrka att syftet med funktionen är att stimulera ett utbyte av varan. Användningen av funktioner som begränsar varans hållbarhet bör särskiljas från tillverkningsmetoder där material eller förfaranden med en allmänt låg kvalitet används, vilket medför att varan får begränsad hållbarhet. Bristande avtalsenlighet från en vara som beror på användning av material av låg kvalitet bör fortfarande omfattas av de bestämmelser om bristande avtalsenlighet som fastställs i direktiv (EU) 2019/771.

__________________

__________________

26 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/771 av den 20 maj 2019 om vissa aspekter på avtal om försäljning av varor, om ändring av förordning (EU) 2017/2394 och direktiv 2009/22/EG samt om upphävande av direktiv 1999/44/EG (EUT L 136, 22.5.2019, s. 28).

26 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/771 av den 20 maj 2019 om vissa aspekter på avtal om försäljning av varor, om ändring av förordning (EU) 2017/2394 och direktiv 2009/22/EG samt om upphävande av direktiv 1999/44/EG (EUT L 136, 22.5.2019, s. 28).

Ändringsförslag  9

 

Förslag till direktiv

Skäl 17

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17) En annan affärsmetod som bör förbjudas i bilaga I till direktiv 2005/29/EG är metoden att hävda att varan har en viss hållbarhet när så inte är fallet. Detta är exempelvis fallet när en näringsidkare informerar konsumenten om att tvättmaskinen förväntas hålla ett visst antal tvättar medan den faktiska användningen av tvättmaskinen visar att så inte är fallet.

(17) En annan affärsmetod som bör förbjudas i bilaga I till direktiv 2005/29/EG är metoden att hävda att varan har en viss hållbarhet när så inte är fallet. Detta är exempelvis fallet när en näringsidkare informerar konsumenten om att tvättmaskinen förväntas hålla ett visst antal tvättar i enlighet med normal förväntad användning i enlighet med instruktionerna medan den faktiska användningen av tvättmaskinen visar att så inte är fallet.

Ändringsförslag  10

 

Förslag till direktiv

Skäl 18

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18) På ett liknande sätt bör bilaga I till direktiv 2005/29/EG även ändras så att det blir förbjudet att framställa att produkter kan repareras när detta inte är fallet samt underlåta att informera konsumenten om att varorna inte kan repareras i enlighet med de lagstadgade kraven.

(18) På ett liknande sätt bör bilaga I till direktiv 2005/29/EG även ändras så att det blir förbjudet att saluföra en vara som inte medger reparation i enlighet med de lagstadgade kraven eller att underlåta att informera konsumenten om att en vara är omöjlig att reparera. Dessutom bör bilaga I till direktiv 2005/29/EG också ändras för att säkerställa att konsumenten alltid informeras om reparationsbegränsningar, såsom bristande tillgång till reparationstjänster eller reservdelar, eller att reparationen kan nekas om produkten har reparerats av en oberoende yrkesvmässig person, en icke-yrkesmässig person eller en användare.

Ändringsförslag  11

 

Förslag till direktiv

Skäl 20

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(20) En annan metod med koppling till förkortad produktlivslängd som bör förbjudas och läggas till i förteckningen i bilaga I till direktiv 2005/29/EG är att förmå konsumenten att ersätta förbrukningsvaror från en produkt tidigare än vad som annars skulle vara nödvändigt av tekniska skäl. Sådana metoder vilseleder konsumenter att tro att varorna inte längre kommer att fungera om inte förbrukningsvarorna byts ut, vilket får konsumenterna att köpa fler förbrukningsvaror än nödvändigt. Exempelvis skulle metoder som uppmanar konsumenten, via inställningar i skrivaren, att byta ut skrivarens bläckpatroner innan de faktiskt är tomma för att stimulera inköp av ytterligare bläckpatroner vara förbjudna.

(20) En annan metod med koppling till förkortad produktlivslängd som bör förbjudas och läggas till i förteckningen i bilaga I till direktiv 2005/29/EG är att saluföra varor som kräver att förbrukningsvaror ersätts tidigare än vad som annars skulle vara nödvändigt av tekniska skäl. Sådana metoder vilseleder konsumenter att tro att varorna inte längre kommer att fungera om inte förbrukningsvarorna byts ut, vilket får konsumenterna att köpa fler förbrukningsvaror än nödvändigt. Exempelvis skulle marknadsföring av en skrivare som kräver att konsumenten byter ut skrivarens bläckpatroner innan de faktiskt är tomma för att stimulera inköp av ytterligare bläckpatroner vara förbjuden.

Ändringsförslag  12

 

Förslag till direktiv

Skäl 21

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(21) Bilaga I till direktiv 2005/29/EG bör även ändras så att det införs ett förbud mot att underlåta att informera konsumenten om att varan är utformad så att dess funktionalitet begränsas vid användning av förbrukningsvaror, reservdelar eller tillbehör som inte tillhandahålls av den ursprungliga tillverkaren. Exempelvis skulle marknadsföring av skrivare som är utformade så att deras funktionalitet begränsas om bläckpatroner används som inte tillhandahålls av skrivarens ursprungliga tillverkare utan att konsumenten informeras om detta vara förbjuden. Denna affärsmetod skulle nämligen kunna vilseleda konsumenter att köpa alternativa bläckpatroner som inte kan användas för den skrivaren, vilket leder till onödiga reparationskostnader, avfallsströmmar eller ytterligare kostnader på grund av skyldigheten att använda förbrukningsvaror från den ursprungliga tillverkaren som konsumenten inte kunde förutse vid tidpunkten för köpet. På samma sätt skulle marknadsföring av smarta enheter som är utformade så att deras funktionalitet begränsas vid användning av laddare eller reservdelar som inte tillhandahålls av den ursprungliga tillverkaren utan att konsumenten informeras om detta också vara förbjuden.

(21) Bilaga I till direktiv 2005/29/EG bör även ändras så att det införs ett förbud mot att marknadsföra varor som är utformade på ett sätt som gör att dess funktionalitet begränsas vid användning av förbrukningsvaror, reservdelar eller tillbehör som inte tillhandahålls av den ursprungliga tillverkaren. Exempelvis skulle marknadsföring av skrivare som är utformade så att deras funktionalitet begränsas om bläckpatroner används som inte tillhandahålls av skrivarens ursprungliga tillverkare vara förbjuden. Denna affärsmetod skulle nämligen kunna vilseleda konsumenter att köpa alternativa bläckpatroner som inte kan användas för den skrivaren, vilket leder till onödiga reparationskostnader, avfallsströmmar eller ytterligare kostnader på grund av skyldigheten att använda förbrukningsvaror från den ursprungliga tillverkaren som konsumenten inte kunde förutse vid tidpunkten för köpet. På samma sätt skulle marknadsföring av smarta enheter som är utformade så att deras funktionalitet begränsas vid användning av laddare eller reservdelar som inte tillhandahålls av den ursprungliga tillverkaren också vara förbjuden.

Ändringsförslag  13

 

Förslag till direktiv

Skäl 22

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(22) För att konsumenter ska kunna fatta mer välinformerade beslut och stimulera efterfrågan efter, och tillhandahållandet av, mer hållbara varor, bör särskild information om en produkts hållbarhet och möjligheterna att reparera den lämnas för alla typer av varor innan avtalet ingås. När det gäller varor med digitala delar, digitalt innehåll och digitala tjänster bör konsumenterna erhålla information om under vilken period kostnadsfria programvaruuppdateringar är tillgängliga. Därför bör Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU27 ändras så att konsumenterna erhåller förhandsinformation om hållbarhet, reparerbarhet och tillgång på uppdateringar. Informationen bör tillhandahållas konsumenterna på ett tydligt och begripligt sätt och i överensstämmelse med tillgänglighetskraven i direktiv 2019/88228. Skyldigheten att tillhandahålla konsumenterna denna information kompletterar och påverkar inte de konsumenträttigheter som tillhandahålls i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/77029 och (EU) 2019/77130.

(22) För att konsumenter ska kunna fatta mer välinformerade beslut och stimulera efterfrågan efter, och tillhandahållandet av, mer hållbara varor, bör särskild information om en produkts hållbarhet och möjligheterna att reparera den lämnas för alla typer av varor innan avtalet ingås. När det gäller varor med digitala delar, digitalt innehåll och digitala tjänster bör konsumenterna erhålla information om under vilken period kostnadsfria programvaruuppdateringar är tillgängliga i enlighet med kraven i unionsrätten eller nationell rätt, vilken som ett minimum omfattar den tidsperiod som fastställs i unionsrätten och frivillig förlängning av denna, om producenten gör sådan information tillgänglig. Därför bör Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU27 ändras så att konsumenterna erhåller förhandsinformation om hållbarhet, reparerbarhet och tillgång på uppdateringar. Informationen bör tillhandahållas konsumenterna, inbegripet på det officiella språket eller på officiella språk i den medlemsstat där varan erbjuds på ett tydligt och begripligt sätt och i överensstämmelse med tillgänglighetskraven i direktiv 2019/88228. Skyldigheten att tillhandahålla konsumenterna denna information kompletterar, och påverkar inte, de konsumenträttigheter som tillhandahålls i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/77029, (EU) 2019/77130 och (EU) 2011/83.

__________________

__________________

27 Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU av den 25 oktober 2011 om konsumenträttigheter och om ändring av rådets direktiv 93/13/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/44/EG och om upphävande av rådets direktiv 85/577/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG (EUT L 304, 22.11.2011, s. 64).

27 Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU av den 25 oktober 2011 om konsumenträttigheter och om ändring av rådets direktiv 93/13/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/44/EG och om upphävande av rådets direktiv 85/577/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG (EUT L 304, 22.11.2011, s. 64).

28 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/882 av den 17 april 2019 om tillgänglighetskrav för produkter och tjänster (EUT L 151, 7.6.2019, s. 70).

28 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/882 av den 17 april 2019 om tillgänglighetskrav för produkter och tjänster (EUT L 151, 7.6.2019, s. 70).

29 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/770 av den 20 maj 2019 om vissa aspekter på avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll och digitala tjänster (EUT L 136, 22.5.2019, s. 1).

29 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/770 av den 20 maj 2019 om vissa aspekter på avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll och digitala tjänster (EUT L 136, 22.5.2019, s. 1).

30 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/771 av den 20 maj 2019 om vissa aspekter på avtal om försäljning av varor, om ändring av förordning (EU) 2017/2394 och direktiv 2009/22/EG samt om upphävande av direktiv 1999/44/EG (EUT L 136, 22.5.2019, s. 28).

30 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/771 av den 20 maj 2019 om vissa aspekter på avtal om försäljning av varor, om ändring av förordning (EU) 2017/2394 och direktiv 2009/22/EG samt om upphävande av direktiv 1999/44/EG (EUT L 136, 22.5.2019, s. 28).

Ändringsförslag  14

 

Förslag till direktiv

Skäl 23

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(23) Tillverkarens garanti för hållbarhet i den mening som avses i artikel 17 i direktiv (EU) 2019/771 utgör en bra indikator för en varas hållbarhet. Därför bör direktiv 2011/83/EU ändras så att det specifikt krävs att näringsidkare som säljer varor informerar konsumenter om förekomsten av en garanti för hållbarhet från tillverkaren för alla typer av varor, där tillverkaren gör denna information tillgänglig.

(23) En bra indikator på en varas hållbarhet är varaktigheten för den rättsliga garantin om överensstämmelse, och den frivilliga förlängningen av den i form av den motsvarande tillverkarens garanti för hållbarhet i den mening som avses i artikel 17 i direktiv (EU) 2019/771, vilken omfattar varan i sin helhet och tillhandahålls utan extra kostnad för konsumenten. Därför bör direktiv 2011/83/EU ändras så att näringsidkare uttryckligen åläggs att innan avtalet ingås tillhandahålla en etikett med åtminstone en påminnelse om den rättsliga garantin om överensstämmelse och, i förekommande fall, den frivilliga förlängningen av den i form av en garanti för hållbarhet.

Ändringsförslag  15

 

Förslag till direktiv

Skäl 23a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(23a) När varorna görs tillgängliga för konsumenter och andra slutanvändare bör etiketten visas på ett framträdande och tydligt läsbart sätt.

Ändringsförslag  16

Förslag till direktiv

Skäl 24

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(24) Problemet med begränsad hållbarhet i förhållande till konsumenternas förväntningar är mest relevant för energianvändande varor, närmare bestämt varor som kräver en extern energikälla för att fungera. Konsumenterna är också mest intresserade av att erhålla information om den förväntade hållbarheten för denna kategori av varor. Av dessa skäl bör konsumenterna – endast i fråga om denna kategori av varor – informeras om att tillverkaren inte har lämnat någon information om förekomsten av en kommersiell garanti för hållbarhet från tillverkaren med en längd på mer än två år.

utgår

Ändringsförslag  17

Förslag till direktiv

Skäl 25

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(25) Varor som innehåller energianvändande komponenter bör inte klassificeras som energianvändande varor om dessa komponenter enbart utgör tillbehör och inte bidrar till varornas huvudsakliga funktion, såsom dekorativ belysning för kläder eller skor eller elektrisk cykelbelysning.

utgår

Ändringsförslag  18

Förslag till direktiv

Skäl 26

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(26) Mot bakgrund av den minimiperiod på två år som fastställs för säljarens ansvar för bristande avtalsenlighet i enlighet med direktiv (EU) 2019/771 och det faktum att många fel i produkter uppkommer efter två år, bör näringsidkarens skyldighet att informera konsumenterna om förekomsten av och längden på den kommersiella garanti för hållbarhet som tillverkarna tillhandahåller vara tillämplig på garantier som har en löptid på mer än två år.

utgår

Ändringsförslag  19

 

Förslag till direktiv

Skäl 27

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(27) För att göra det lättare för konsumenterna att fatta informerade beslut när de jämför varor innan ett avtal ingås, bör näringsidkare informera konsumenterna om förekomsten av och längden på en kommersiell garanti för hållbarhet från tillverkaren för hela varan och inte för specifika komponenter av varan.

utgår

Ändringsförslag  20

 

Förslag till direktiv

Skäl 28

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(28) Det bör stå tillverkaren och säljaren fritt att erbjuda andra typer av kommersiella garantier och service efter försäljningen oavsett löptid. Den information som tillhandahålls konsumenten om sådana andra kommersiella garantier eller tjänster bör emellertid inte förvirra konsumenten när det gäller förekomsten av och längden på den kommersiella garantin för hållbarhet från tillverkaren som omfattar hela varan och har en löptid på mer än två år.

(28) Det bör stå tillverkaren och säljaren fritt att erbjuda andra typer av kommersiella garantier och service efter försäljningen oavsett löptid. Den information som tillhandahålls konsumenten om sådana andra kommersiella garantier eller tjänster bör emellertid inte förvirra konsumenten.

Ändringsförslag  21

 

Förslag till direktiv

Skäl 29

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(29) För att främja konkurrens mellan tillverkare när det gäller hållbarhet för varor med digitala delar bör näringsidkare som säljer sådana varor informera konsumenterna om den minimiperiod under vilken tillverkaren åtar sig att tillhandahålla programvaruuppdateringar för sådana varor. För att undvika att konsumenterna erhåller för mycket information bör sådan information endast tillhandahållas om denna period är längre än perioden för tillverkarens kommersiella garanti för hållbarhet, eftersom denna garanti omfattar tillhandahållandet av uppdateringar, inbegripet säkerhetsuppdateringar som är nödvändiga för att bibehålla funktioner och prestanda från varor med digitala delar. Vidare är information om tillverkarens åtagande att tillhandahålla programvaruuppdateringar endast relevant om köpeavtalet föreskriver ett enskilt tillhandahållande av det digitala innehållet eller den digitala tjänsten, på vilket artikel 7.3 a i direktiv (EU) 2019/771 är tillämplig. Däremot bör det inte finnas någon ny skyldighet att tillhandahålla denna information om köpeavtalet föreskriver ett kontinuerligt tillhandahållande av det digitala innehållet eller den digitala tjänsten under en tidsperiod, eftersom den period under vilken säljaren är skyldig att säkerställa att konsumenten informeras om och tillhandahålls uppdateringar specificeras i artikel 7.3 b i direktiv (EU) 2019/771, med hänvisning till artikel 10.2 eller 10.5.

(29) För att främja konkurrens mellan tillverkare när det gäller hållbarhet för varor med digitala delar bör näringsidkare som säljer sådana varor informera konsumenterna om den minimiperiod under vilken tillverkaren kommer att tillhandahålla programvaruuppdateringar för sådana varor, inbegripet, som ett minimum, den period som föreskrivs i unionsrätten och den frivilliga förlängningen av den, om tillverkaren gör sådan information tillgänglig. Information bör endast tillhandahållas om denna period är längre än perioden för tillverkarens kommersiella garanti för hållbarhet.

Ändringsförslag  22

 

Förslag till direktiv

Skäl 30

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(30) Likaså bör näringsidkare som erbjuder digitalt innehåll och digitala tjänster även informera konsumenter om den minimiperiod under vilken leverantören av det digitala innehållet eller den digitala tjänsten, om leverantören är en annan än näringsidkaren, åta sig att tillhandahålla programvaruuppdateringar, inbegripet säkerhetsuppdateringar, som är nödvändiga för att säkerställa att det digitala innehållet och de digitala tjänsterna förblir avtalsenliga. Information om leverantörens åtagande att tillhandahålla programvaruuppdateringar är endast relevant om avtalet föreskriver ett enskilt tillhandahållande eller en rad enskilda tillhandahållanden på vilka artikel 8.2 b i direktiv 2019/770 är tillämplig. Däremot bör det inte föreligga någon ny skyldighet att tillhandahålla denna information om avtalet föreskriver ett kontinuerligt tillhandahållande under en tidsperiod, eftersom den period under vilken säljaren är skyldig att säkerställa att konsumenten informeras om och tillhandahålls uppdateringar specificeras i artikel 8.2 a i direktiv (EU) 2019/770.

(30) Likaså bör näringsidkare som erbjuder digitalt innehåll och digitala tjänster även informera konsumenter om den minimiperiod efter dagen för utsläppandet på marknaden under vilken leverantören av det digitala innehållet eller den digitala tjänsten, om leverantören är en annan än näringsidkaren, kommer att tillhandahålla programvaruuppdateringar, inbegripet säkerhetsuppdateringar, som är nödvändiga för att säkerställa att det digitala innehållet och de digitala tjänsterna förblir avtalsenliga. Denna information bör minst omfatta den period under vilken uppdateringarna måste tillhandahållas i enlighet med unionsrätten. Leverantören kommer alltid att tillhandahålla denna information till näringsidkaren.

Ändringsförslag  23

 

Förslag till direktiv

Skäl 31

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(31) För att göra det möjligt för konsumenter att fatta ett välgrundat affärsbeslut och välja varor som är enklare att reparera, bör näringsidkare innan avtalet ingås, för alla typer av varor, i förekommande fall, tillhandahålla det reparerbarhetsindex för varan som tillverkaren har tillhandahållit i överensstämmelse med unionsrätten.

(31) För att göra det möjligt för konsumenter att fatta ett välgrundat affärsbeslut och välja varor som är enklare att reparera, bör näringsidkare innan avtalet ingås, för alla typer av varor, i förekommande fall, tillhandahålla det reparerbarhetsindex för varan som tillverkaren har tillhandahållit i överensstämmelse med unionsrätten eller nationell rätt.

Ändringsförslag  24

 

Förslag till direktiv

Skäl 32

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(32) Enligt artikel 5.1 e och artikel 6.1 m i direktiv 2011/83/EU är näringsidkare innan konsumenten blir bunden av avtalet skyldig att informera konsumenten om den service efter försäljningen och de kommersiella garantier som gäller samt villkoren för dessa, om sådana tjänster tillhandahålls. För att säkerställa att konsumenter är välinformerade om huruvida de varor de köper kan repareras, om ett reparerbarhetsindex inte har fastställts i enlighet med unionsrätten, bör näringsidkarna dessutom, för alla typer av varor, tillhandahålla annan relevant reparationsinformation som tillverkaren har gjort tillgänglig, såsom information om tillgången till reservdelar och en användar- och reparationshandbok.

(32) Enligt artikel 5.1 e och artikel 6.1 m i direktiv 2011/83/EU är näringsidkare innan konsumenten blir bunden av avtalet skyldig att informera konsumenten om den service efter försäljningen och de kommersiella garantier som gäller samt villkoren för dessa. För att säkerställa att konsumenter är välinformerade om huruvida de varor de köper kan repareras, om ett reparerbarhetsindex inte har fastställts, bör näringsidkarna för alla typer av varor dessutom tillhandahålla annan relevant reparationsinformation, såsom information om tillgången till och det förväntade maximala priset på de reservdelar som behövs för att reparera en vara, inbegripet den minimiperiod efter köpet av varan under vilken reservdelar och tillbehör är tillgängliga, förfarandet för beställning av dem, tillgången till en användar- och reparationshandbok samt tillgängligheten för verktyg och tjänster för diagnos och reparation. Dessa uppgifter bör lämnas till respektive näringsidkare av varutillverkarna.

Ändringsförslag  25

 

Förslag till direktiv

Skäl 33

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(33) Näringsidkarna ska informera konsumenterna om förekomsten av och längden på tillverkarens kommersiella garanti för hållbarhet, minimiperioden för uppdateringar och annan reparationsinformation än reparerbarhetsindex, om tillverkaren eller leverantören av det digitala innehållet eller den digitala tjänsten, om denne är en annan än näringsidkaren, har gjort den relevanta informationen tillgänglig. Särskilt när det gäller varor bör näringsidkaren vidarebefordra den information som tillverkaren har tillhandahållit till konsumenterna eller som tillverkaren på annat sätt har avsett att göra lätt tillgänglig till konsumenten innan avtalet ingicks, genom att ange den på själva produkten, dess förpackning, etiketter och märkning som konsumenten normalt sett skulle beakta innan avtalet ingås. Näringsidkaren bör inte vara skyldig att aktivt söka efter information från tillverkaren, till exempel på produktspecifika webbplatser.

(33) Näringsidkarna bör informera konsumenterna om förekomsten av märkningen, minimiperioden för uppdateringar och annan reparationsinformation än reparerbarhetsindex. Särskilt när det gäller varor bör näringsidkaren vidarebefordra den information som tillverkaren har tillhandahållit till konsumenterna eller som tillverkaren på annat sätt har avsett att göra lätt tillgänglig till konsumenten innan avtalet ingicks, genom att ange den på själva produkten, dess förpackning, etiketter och märkning som konsumenten normalt sett skulle beakta innan avtalet ingås. Näringsidkaren bör inte vara skyldig att aktivt söka efter information från tillverkaren, till exempel på produktspecifika webbplatser. Om näringsidkarna inte är tillverkare av varor kan deras inverkan på produkternas utformning och deras bidrag när det gäller eventuell information som åtföljer produkterna vara begränsad. I sådana fall bör producenterna tillhandahålla relevant information till näringsidkare som interagerar med konsumenter. Dessutom bör näringsidkare vara ansvariga för att vidarebefordra sådan information till konsumenterna.

Ändringsförslag  26

 

Förslag till direktiv

Skäl 36a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(36a) Kommissionen bör lägga fram lättbegripliga riktlinjer för företag med kraven i denna förordning. När kommissionen utarbetar sådana riktlinjer bör den ta hänsyn till små och medelstora företags behov, för att minimera de administrativa och finansiella bördorna och samtidigt underlätta deras efterlevnad av denna förordning. Kommissionen bör samråda med relevanta berörda parter med sakkunskap på marknadsföringsområdet.

Ändringsförslag  27

 

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1) I artikel 2 ska följande led läggas till som leden o–y:

(1) I artikel 2 ska följande led läggas till som leden o–ya:

Ändringsförslag  28

 

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1

Direktiv 2005/29/EG

Artikel 2 – stycke 1 – led o

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”o) miljöpåstående: meddelande eller företrädande som inte är obligatoriskt under unionslagstiftningen eller nationell lagstiftning, inbegripet företrädande genom text, bilder, grafik eller symboler i någon form, inbegripet märkning, varumärkesnamn, företagsnamn eller produktnamn, i samband med ett kommersiellt meddelande i vilket anges eller påvisas att en produkt eller näringsidkare har positiv, liten eller ingen miljöpåverkan eller är mindre skadlig för miljön än andra produkter eller näringsidkare, eller har förbättrat sin påverkan över tid.

”o) miljöpåstående: meddelande eller företrädande som inte är obligatoriskt under unionslagstiftningen eller nationell lagstiftning, inbegripet företrädande genom text, bilder, grafik eller symboler i någon form, inbegripet märkning, varumärkesnamn, företagsnamn eller produktnamn, i samband med ett kommersiellt meddelande och i vilket anges eller påvisas att en produkt, en produktkategori, ett varumärke eller en näringsidkare har positiv, liten eller ingen miljöpåverkan eller är mindre skadlig för miljön än andra produkter, varumärken eller näringsidkare, eller har förbättrat sin påverkan över tid.

Ändringsförslag  29

 

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1

Direktiv 2005/29/EG

Artikel 2 – stycke 1 – led p

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

p) uttryckligt miljöpåstående: ett miljöpåstående i textform eller i en hållbarhetsmärkning.

utgår

Ändringsförslag  30

 

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1

Direktiv 2005/29/EG

Artikel 2 – stycke 1 – led q

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

q) allmänt miljöpåstående: ett uttryckligt miljöpåstående, som inte ingår i en hållbarhetsmärkning, där påståendet inte specificeras tydligt och väl synligt på samma medium.

q) allmänt miljöpåstående: ett miljöpåstående, som inte ingår i en hållbarhetsmärkning, där påståendet inte specificeras tydligt och väl synligt på samma medium.

Ändringsförslag  31

 

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1

Direktiv 2005/29/EG

Artikel 2 – stycke 1 – led s

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

s) certifieringssystem: ett kontrollsystem från tredje part som är tillgängligt på transparenta, rättvisa och icke-diskriminerande villkor för samtliga näringsidkare som är villiga och kan uppfylla systemets krav, vilket intygar att en produkt uppfyller vissa villkor, och för vilket det föreligger en objektiv övervakning av efterlevnaden som grundas på internationella, unionsrättsliga eller nationella standarder och förfaranden och genomförs av en part som är oberoende av både systemets ägare och näringsidkaren.

s) certifieringssystem: ett kontrollsystem från tredje part

 

i) som är öppet på allmänt tillgängliga, transparenta, rättvisa och icke-diskriminerande villkor och till en rimlig kostnad för näringsidkare och enheter som är villiga och kan uppfylla systemets krav,

 

ii) vilket intygar att en produkt, en process eller ett företag uppfyller vissa allmänt tillgängliga och oberoende utvecklade villkor,

 

iii) för vilket det föreligger en objektiv övervakning av efterlevnaden och tilldelning av certifiering, som grundas på internationella, unionsrättsliga eller nationella standarder och förfaranden, med beaktande av de berörda produkternas, processernas eller företagens karaktär,

 

iv) som säkerställer att den övervakning av efterlevnad som avses i led iii genomförs av en tredje part vars kompetens och vars oberoende, av både systemets ägare och näringsidkaren, har kontrollerats av medlemsstaterna, och

 

v) som inbegriper ett system för klagomål som är tillgängligt för konsumenter och andra externa intressenter och som är inriktat på bristande efterlevnad och säkerställer att hållbarhetsmärkningen vid bristande efterlevnad dras tillbaka.

Ändringsförslag  32

 

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1

Direktiv 2005/29/EG

Artikel 2 – stycke 1 – led t

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

t) informationsverktyg för hållbarhet: programvara, inbegripet en webbplats, del av en webbplats eller en applikation som drivs av en näringsidkare eller för dennes räkning, vilket ger konsumenter information om produkters miljömässiga och sociala aspekter eller som jämför produkter i fråga om dessa aspekter.

t) informations- och jämförelseverktyg för hållbarhet: programvara, inbegripet en webbplats, del av en webbplats eller en applikation som drivs av en näringsidkare eller för dennes räkning, som ger konsumenter information om produkters miljömässiga och sociala aspekter eller som jämför produkter i fråga om dessa aspekter.

Ändringsförslag  33

 

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1

Direktiv 2005/29/EG

Artikel 2 – stycke 1 – led w

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

w) programvaruuppdatering: en kostnadsfri uppdatering, inbegripet en säkerhetsuppdatering, som är nödvändig för att säkerställa att varor med digitala delar, digitalt innehåll och digitala tjänster förblir avtalsenliga i enlighet med direktiv (EU) 2019/770 och direktiv (EU) 2019/771.

w) programvaruuppdatering: en kostnadsfri uppdatering, inbegripet antingen en säkerhetsuppdatering eller någon annan uppdatering med avseende på funktionalitet eller egenskaper, som är nödvändig för att säkerställa att varor med digitala delar, digitalt innehåll och digitala tjänster förblir avtalsenliga i enlighet med direktiv (EU) 2019/770 och direktiv (EU) 2019/771 eller som förbättrar eller minskar deras hållbarhet.

Ändringsförslag  34

 

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1

Direktiv 2005/29/EG

Artikel 2 – stycke 1 – led wa (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

wa) säkerhetsuppdatering: en uppdatering av operativsystemet, inklusive programfixar mot säkerhetsbrister, om detta är relevant för en viss produkt, vars huvudsakliga syfte är att förbättra produktens säkerhet.

Ändringsförslag  35

 

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1

Direktiv 2005/29/EG

Artikel 2 – stycke 1 – led wb (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

wb) funktionsuppdatering: en uppdatering av operativsystemet vars huvudsakliga syfte är att införa nya funktioner.

Ändringsförslag  36

 

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1

Direktiv 2005/29/EG

Artikel 2 – stycke 1 – led x

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

x) förbrukningsvara: varje komponent från en vara som återkommande förbrukas och behöver bytas ut för att varan ska fungera som avsett.

x) förbrukningsvara: varje komponent från en vara som återkommande förbrukas och behöver bytas ut eller fyllas på för att varan ska fungera som avsett.

Ändringsförslag  37

 

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1

Direktiv 2005/29/EG

Artikel 2 – stycke 1 – led ya (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ya) utsläppskompensation: köp av koldioxidkrediter eller tillhandahållande av ekonomiskt stöd till miljöprojekt för att neutralisera, reducera, kompensera för eller integrera köparens egen miljöpåverkan, eller varornas eller tjänsternas miljöpåverkan.

Ändringsförslag  38

 

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2 – led a

Direktiv 2005/29/EG

Artikel 6 – punkt 1 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”b) Produktens utmärkande egenskaper, som t.ex. dess tillgänglighet, fördelar, risker, utförande, sammansättning, miljömässiga eller sociala konsekvenser, tillbehör, hållbarhet, reparerbarhet, kundservice efter försäljning och reklamationshantering, metod och datum för tillverkning eller tillhandahållande, leverans, ändamålsenlighet, användningsområde, kvantitet, specifikation, geografiskt eller kommersiellt ursprung eller det resultat som kan förväntas av användningen, eller resultat och egenskaper som framkommit vid provningar eller undersökningar som utförts på produkten i fråga.”

”b) Produktens utmärkande egenskaper, som t.ex. dess tillgänglighet, fördelar, risker, utförande, sammansättning, miljömässiga eller sociala konsekvenser, tillbehör, hållbarhet, reparerbarhet, återanvändbarhet, återvinningsbarhet, kundservice efter försäljning och reklamationshantering, metod och datum för tillverkning eller tillhandahållande, leverans, ändamålsenlighet, användningsområde, kvantitet, specifikation, geografiskt eller kommersiellt ursprung eller det resultat som kan förväntas av användningen, eller resultat och egenskaper som framkommit vid provningar eller undersökningar som utförts på produkten i fråga.”

Ändringsförslag  39

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2 – led aa (nytt)

Direktiv 2005/29/EG

Artikel 6 – punkt 2 – led c

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(aa) I punkt 2 ska led c ersättas med följande:

c) marknadsföring av en vara i en medlemsstat såsom en vara som är identisk med en vara som marknadsförs i andra medlemsstater, när dessa varors sammansättning eller egenskaper väsentligt skiljer sig åt, såvida det inte är motiverat av legitima och objektiva faktorer.

c) marknadsföring av en vara i en medlemsstat, med till synes identisk presentation i förhållande till en annan vara, som marknadsförs i andra medlemsstater, under samma varumärke eller beteckning, när den varan uppvisar skillnader i sammansättning eller egenskaper, inbegripet dess sensoriska profil.

Ändringsförslag  40

 

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2 – led b – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) I punkt 2 ska följande led läggas till som leden d och e:

(b) I punkt 2 ska följande led läggas till som leden d–ea:

Ändringsförslag  41

 

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2 – led b

Direktiv 2005/29/EG

Artikel 6 – punkt 2 – led d

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”d) miljöpåståenden som hänför sig till framtida miljöprestanda utan tydliga, objektiva och kontrollerbara åtaganden och mål och utan ett självständigt kontrollsystem,

”d) miljöpåståenden som hänför sig till framtida miljöprestanda endast baserat på system för utsläppskompensation eller utan tydliga, objektiva, kvantifierade, vetenskapligt baserade och kontrollerbara åtaganden, utan en detaljerad och realistisk genomförandeplan med hänvisning till budgetmässiga och tekniska åtaganden, utan genomförbara mål och utan ett självständigt kontrollsystem som baseras på relevanta data,

Ändringsförslag  42

 

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2 – led b

Direktiv 2005/29/EG

Artikel 6 – punkt 2 – led ea (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ea) metoder som, med avsikt eller i praktiken, leder till eller sannolikt kommer att leda till att tjänstemottagarnas självständighet, beslutsfattande eller val snedvrids eller begränsas, via strukturen, utformningen eller funktionerna hos ett onlinegränssnitt eller en del därav.

Ändringsförslag  43

 

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 1 – led a

Direktiv 2011/83/EU

Artikel 2 – stycke 1 – led 3a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) Följande punkt ska läggas till som punkt 3a:

utgår

”3a. energianvändande varor: varor som är beroende av energitillförsel (elektricitet, fossila bränslen och förnybara energikällor) för att kunna fungera som avsett.”

 

Ändringsförslag  44

 

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 1 – led b

Direktiv 2011/83/EU

Artikel 2 – stycke 1 – led 14d

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

14d. reparerbarhetsindex: ett index som uttrycker möjligheterna att reparera varan, vilket baseras på en metod som fastställts i enlighet med unionsrätten.

14d. reparerbarhetsindex: ett index som uttrycker möjligheterna att reparera varan, vilket baseras på en harmoniserad metod som fastställts på unionsnivå.

Ändringsförslag  45

 

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 2 – led a

Direktiv 2011/83/EU

Artikel 2 – stycke 1 – led -a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-a) Led e ska utgå.

Ändringsförslag  46

 

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 2 – led a – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) Följande led ska införas som leden ea–ed:

(a) Följande led ska införas som leden ea–ec:

Ändringsförslag  47

 

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 2 – led a

Direktiv 2011/83/EU

Artikel 5 – punkt 1 – led ea

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”ea) För samtliga varor, information om att varorna omfattas av en kommersiell garanti för hållbarhet och dess löptid i tidsenheter, om denna garanti täcker hela varan och har en löptid på mer än två år, där tillverkaren tillhandahåller sådan information.

”ea) För samtliga varor, en märkning enligt bilaga Z som anger varaktigheten för den rättsliga garantin om avtalsenlighet och, i förekommande fall, dess frivilliga förlängning i form av en kommersiell garanti för hållbarhet.

Ändringsförslag  48

 

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 2 – led a

Direktiv 2011/83/EU

Artikel 5 – punkt 1 – led eb

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

eb) För energianvändande varor, där tillverkaren inte tillhandahåller den information som avses i led ea, information om att tillverkaren inte har upplyst om förekomsten av en kommersiell garanti för hållbarhet med en löptid på mer än två år. Denna information ska vara minst lika synlig som annan information om förekomsten av och villkoren för service efter försäljning och kommersiella garantier som tillhandahålls i enlighet med led e.

utgår

Ändringsförslag  49

 

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 2 – led a

Direktiv 2011/83/EU

Artikel 5 – punkt 1 – led ec

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

ec) För varor med digitala delar, den minimiperiod i tidsenheter under vilken tillverkaren tillhandahåller programvaruuppdateringar, såvida inte avtalet föreskriver ett kontinuerligt tillhandahållande av det digitala innehållet eller den digitala tjänsten under en tidsperiod, där tillverkaren tillhandahåller sådan information. Om information om att det finns en kommersiell garanti för hållbarhet tillhandahålls i enlighet med led ea, ska information om uppdateringar lämnas om dessa uppdateringar tillhandahålls under en längre period än den kommersiella garantin för hållbarhet.

ec) För varor med digitala delar, den minimiperiod i tidsenheter, efter dagen för utsläppande på marknaden, under vilken tillverkaren tillhandahåller programvaruuppdateringar, som minst omfattar den period för tillhandahållande av uppdateringar som föreskrivs i unionsrätten och dess frivilliga förlängning, där tillverkaren tillgängliggör sådan information.

 

Ändringsförslag  50

 

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 2 – led a

Direktiv 2011/83/EU

Artikel 5 – punkt 1 – led ed

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

ed) För digitalt innehåll och digitala tjänster, när leverantören är en annan än näringsidkaren och gör sådan information tillgänglig, den minimiperiod i tidsenheter under vilken leverantören tillhandahåller programvaruuppdateringar, såvida inte avtalet föreskriver ett kontinuerligt tillhandahållande av det digitala innehållet eller den digitala tjänsten under en tidsperiod.”

ed) För digitalt innehåll och digitala tjänster, när leverantören är en annan än näringsidkaren, den minimiperiod, efter dagen för utsläppande på marknaden, i tidsenheter under vilken leverantören tillhandahåller programvaruuppdateringar, som minst omfattar den period under vilken uppdateringar ska tillhandahållas i enlighet med tillämplig unionsrätt.”

Ändringsförslag  51

 

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 2 – led b

Direktiv 2011/83/EU

Artikel 5 – punkt 1 – led j

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

j) om led i inte är tillämpligt, information som gjorts tillgänglig av tillverkaren om tillgången på reservdelar, inbegripet förfarandena för att beställa dem, och om tillgången till en användar- och reparationshandbok.”

j) Om led i inte är tillämpligt, information som tillhandahållits av tillverkaren om tillgången och det förväntade högsta priset på reservdelar som krävs för att reparera varor, inbegripet den minimiperiod, efter köpet av varan, under vilken reservdelar och tillbehör finns tillgängliga, och förfarandena för att beställa dem, och om tillgången till en användar- och reparationshandbok samt diagnos- och reparationsverktyg och diagnos- och reparationstjänster.”

Ändringsförslag  52

 

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 2 – led a

Direktiv 2011/83/EU

Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Trots vad som anges i led ea får näringsidkare som erbjuder produkter i mer än en medlemsstat välja att i den märkning som avses i bilaga Z hänvisa till minimiperioden på två år för den rättsliga garantin om avtalsenlighet i unionen. Inom ramen för detta alternativ ska näringsidkarna säkerställa att märkningen åtföljs av en förklaring som lyder ”en konsument åtnjuter en lagstadgad minimigaranti på två år, såvida inte en garanti på mer än två år föreskrivs enligt tillämplig nationell rätt”.

Ändringsförslag  53

 

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 2 – led ba (nytt)

Direktiv 2011/83/EU

Artikel 5 – punkt 1a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba) Följande punkt ska införas som punkt 1a:

 

”1a.  Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel XXX med avseende på att ändra bilaga Z genom att införa, ändra, lägga till eller ta bort uppgifter i fråga om den information eller text som anges i denna artikel.”

Ändringsförslag  54

 

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 2 – led bb (nytt)

Direktiv 2011/83/EU

Artikel 5 – punkt 1b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(bb) Följande punkt ska införas som punkt 1b:

 

”1b.  Tillverkaren ska göra all relevant information, inbegripet den information som anges i leden ea, eb, ec, i och j, tillgänglig för näringsidkaren, för att säkerställa att näringsidkaren kan uppfylla de relevanta informationskrav som anges i punkt 1.”

Ändringsförslag  55

 

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 3 – led -a (nytt)

Direktiv 2011/83/EU

Artikel 6 – punkt 1 – led g

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-a) Led g ska ersättas med följande:

 

”g) Sätten för betalning, leverans, fullgörande, datum för när näringsidkaren åtar sig att leverera varan eller tillhandahålla tjänsterna, och, i förekommande fall, förekomsten av leveransalternativ som släpper ut mindre koldioxid, samt, i förekommande fall, näringsidkarens reklamationshantering.”

Ändringsförslag  56

 

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 3 – led -aa (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-aa) Leden l och m ska utgå.

Ändringsförslag  57

 

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 3 – led a

Direktiv 2011/83/EU

Artikel 6 – punkt 1 – led ma

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”ma) För samtliga typer av varor, information om att varorna omfattas av en kommersiell garanti för hållbarhet och dess löptid i tidsenheter, om denna garanti täcker hela varan och har en löptid på mer än två år, där tillverkaren tillhandahåller sådan information.

”ma) För samtliga varor, en märkning enligt bilaga Z som anger varaktigheten för den rättsliga garantin om avtalsenlighet och, i förekommande fall, dess frivilliga förlängning i form av en kommersiell garanti för hållbarhet.

Ändringsförslag  58

 

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 3 – led a

Direktiv 2011/83/EU

Artikel 6 – punkt 1 – led mb

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

mb) För energianvändande varor, där tillverkaren inte tillhandahåller den information till vilken hänvisas i led ma, information om att tillverkaren inte har tillhandahållit information om förekomsten av en kommersiell garanti för hållbarhet med en löptid på mer än två år. Denna information ska vara minst lika synlig som annan information om den service efter försäljningen och de kommersiella garantier som gäller samt villkoren för dessa som tillhandahållits i enlighet med led m.

utgår

Ändringsförslag  59

 

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 3 – led a

Direktiv 2011/83/EU

Artikel 6 – punkt 1 – led mc

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

mc) För varor med digitala delar, den minimiperiod i tidsenheter under vilken tillverkaren tillhandahåller programvaruuppdateringar, såvida inte avtalet föreskriver ett kontinuerligt tillhandahållande av det digitala innehållet eller den digitala tjänsten under en tidsperiod, där tillverkaren tillhandahåller sådan information. Om information om att det finns en kommersiell garanti för hållbarhet tillhandahålls i enlighet med led ma, ska information om uppdateringar lämnas om dessa uppdateringar tillhandahålls för en längre period än den kommersiella garantin för hållbarhet.

mc) För varor med digitala delar, den minimiperiod i tidsenheter, efter dagen för utsläppande på marknaden, under vilken tillverkaren tillhandahåller programvaruuppdateringar, som minst omfattar den period för tillhandahållande av uppdateringar som föreskrivs i unionsrätten och dess frivilliga förlängning, där tillverkaren tillgängliggör sådan information.

 

Ändringsförslag  60

 

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 3 – led a

Direktiv 2011/83/EU

Artikel 6 – punkt 1 – led md

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

md) För digitalt innehåll och digitala tjänster, när leverantören är en annan än näringsidkaren och gör sådan information tillgänglig, den minimiperiod i tidsenheter under vilken leverantören tillhandahåller programvaruuppdateringar, såvida inte avtalet föreskriver ett kontinuerligt tillhandahållande av det digitala innehållet eller den digitala tjänsten under en tidsperiod.”

mc) För digitalt innehåll och digitala tjänster, när leverantören är en annan än näringsidkaren, den minimiperiod, efter dagen för utsläppande på marknaden, i tidsenheter under vilken leverantören tillhandahåller programvaruuppdateringar, som minst omfattar den period under vilken uppdateringar ska tillhandahållas i enlighet med tillämplig unionsrätt.”

Ändringsförslag  61

 

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 3 – led b

Direktiv 2011/83/EU

Artikel 6 – punkt 1 – led v

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

v) om led u inte är tillämpligt, information som gjorts tillgänglig av tillverkaren om tillgången på reservdelar, inbegripet förfarandena för att beställa dem, och om tillgången till en användar- och reparationshandbok.”

v) Om led u inte är tillämpligt, information som tillhandahållits av tillverkaren om tillgången och det förväntade högsta priset på reservdelar som krävs för att reparera varor, inbegripet den minimiperiod, efter köpet av varan, under vilken reservdelar och tillbehör finns tillgängliga, och förfarandena för att beställa dem, och om tillgången till en användar- och reparationshandbok samt diagnos- och reparationsverktyg och diagnos- och reparationstjänster.”

Ändringsförslag  62

 

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 3 – led b

Direktiv 2011/83/EU

Artikel 6 – punkt 1 – led va (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

va) Adressen till de tillgängliga reparationscentraler dit varorna ska återlämnas av konsumenten i reparationssyfte.

Ändringsförslag  63

 

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 3 – led bb (nytt)Direktiv 2011/83/EU

Artikel 6 – punkt 1a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(bb) Följande punkt ska införas som punkt 1a:

 

”1a. Tillverkaren ska göra all relevant information, inbegripet den information som anges i punkt 1 ea, eb, ec, i och j, tillgänglig för näringsidkaren, för att säkerställa att näringsidkaren kan uppfylla de relevanta informationskrav som anges i punkt 1.”

Ändringsförslag  64

 

Förslag till direktiv

Artikel 3 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Efter [fem år från antagandet] ska kommissionen lämna en rapport om tillämpningen av detta direktiv till Europaparlamentet och rådet.

Efter [fem år från antagandet] ska kommissionen lämna en rapport till Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av detta direktiv och om de framsteg som gjorts.

Ändringsförslag  65

 

Förslag till direktiv

Artikel 3 – stycke 1a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Rapporten ska innehålla en bedömning av huruvida direktivet bidragit till att stärka konsumentskyddet mot otillbörliga affärsmetoder och vilseledande reklam för produkter som marknadsförs som hållbara samt en sammanfattning av positiva och negativa effekter för företag, särskilt små och medelstora företag.

Ändringsförslag  66

 

Förslag till direktiv

Bilaga Z

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Bilaga Z

 

Märkningens innehåll och format

 

1. Märkningen ska ha följande format:

 

XX år + YY år

 

2. Bokstäverna ”XX” ska ersättas med den siffra som motsvarar varaktigheten för den rättsliga garantin om avtalsenlighet. Bokstäverna ”YY” ska ersättas med den siffra som motsvarar den frivilliga förlängningen av den rättsliga garantin om avtalsenlighet i form av en likvärdig kommersiell garanti för hållbarhet.

 

3. Märkningen ska vara väl synlig och tydligt läsbar för konsumenten.

Ändringsförslag  67

 

Förslag till direktiv

Bilaga – led 2 – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2) Följande punkter ska införas som punkterna 4a och 4b:

(2) Följande punkter ska införas som punkterna 4a–4bb:

Ändringsförslag  68

 

Förslag till direktiv

Bilaga – led 2

Direktiv 2005/29/EU

Bilaga I – punkt 4a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”4a. Göra ett allmänt miljöpåstående utan att näringsidkaren kan styrka erkänd utmärkt miljöprestanda relevant för påståendet.

”4a. Göra ett allmänt miljöpåstående utan att näringsidkaren tillhandahåller belägg för erkänd utmärkt miljöprestanda relevant för påståendet.

Ändringsförslag  69

 

Förslag till direktiv

Bilaga – led 2

Direktiv 2005/29/EU

Bilaga I – punkt 4b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4b. Göra ett miljöpåstående om hela produkten när det faktiskt endast hänför sig till vissa aspekter av produkten.”

4b. Göra ett miljöpåstående om hela produkten eller näringsidkarens verksamhet när det faktiskt endast hänför sig till vissa aspekter av produkten eller näringsidkarens verksamhet.”

Ändringsförslag  70

 

Förslag till direktiv

Bilaga – led 2

Direktiv 2005/29/EU

Bilaga I – punkt 4ba (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4ba. Påstå att en produkt och dess växthusgasutsläpp har en neutral, reducerad, kompenserad eller positiv miljöpåverkan baserat på utsläppskompensation.

Ändringsförslag  71

 

Förslag till direktiv

Bilaga – led 2

Direktiv 2005/29/EU

Bilaga I – punkt 4bb (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4bb. Göra ett miljöpåstående som inte kan styrkas i enlighet med rättsliga krav.

Ändringsförslag  72

 

Förslag till direktiv

Bilaga – led 2a (nytt)

Direktiv 2005/29/EU

Bilaga I – punkt 7a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a) Följande punkt ska införas som punkt 7a:

 

”7a. i) Ge större synlighet åt vissa val när mottagaren av en onlinetjänst uppmanas att fatta ett beslut,

 

ii) göra förfarandet för att avsluta en tjänst betydligt besvärligare än att anmäla sig till den.”

 

Ändringsförslag  73

Förslag till direktiv

Bilaga – led 3a (nytt)

Direktiv 2005/29/EG

Bilaga I – punkt 13a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a) Följande punkt ska införas som punkt 13a:

 

”13a. Marknadsföra en vara såsom en vara som är identisk eller till synes identisk med en annan vara som marknadsförs i en eller flera medlemsstater, när dessa varors sammansättning eller egenskaper skiljer sig åt på ett sätt som inte tydligt har märkts på förpackningen, för att synliggöras för konsumenten.”

 

Ändringsförslag  74

 

Förslag till direktiv

Bilaga – led 4 – inledningen

Direktiv 2005/29/EU

Bilaga I – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4) Följande punkter ska införas som punkterna 23d–23i:

(4) Följande punkter ska införas som punkterna 23d–23ib:

Ändringsförslag  75

 

Förslag till direktiv

Bilaga – led 4

Direktiv 2005/29/EU

Bilaga I – punkt 23d (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

23da. Underlåta att på ett tydligt och begripligt sätt informera konsumenten om att funktionsuppdateringen inte är nödvändig för att produkten ska förbli avtalsenlig.

Ändringsförslag  76

 

Förslag till direktiv

Bilaga – led 4

Direktiv 2005/29/EU

Bilaga I – punkt 23e

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

23e. Underlåta att informera konsumenten om att det finns en funktion hos varan som införts för att begränsa dess hållbarhet.

23e. Införa en funktion för att begränsa en varas hållbarhet.

Ändringsförslag  77

 

Förslag till direktiv

Bilaga – led 4

Direktiv 2005/29/EU

Bilaga I – punkt 23ea (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

23ea. Marknadsföra en vara utan att inom rimlig tid lösa ett formgivningsproblem efter det att problemet blivit känt, så att det leder till ett tidigt funktionsfel hos varan i fråga.

Ändringsförslag  78

 

Förslag till direktiv

Bilaga – led 4

Direktiv 2005/29/EU

Bilaga I – punkt 23g

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

23g. Framställa att produkter går att reparera när så inte är fallet eller underlåta att informera konsumenten om att varorna inte går att reparera i enlighet med de lagstadgade kraven.

23g. Marknadsföra en vara som inte går att reparera i enlighet med de lagstadgade kraven eller underlåta att informera konsumenten om att en vara inte går att reparera.

Ändringsförslag  79

 

Förslag till direktiv

Bilaga – led 4

Direktiv 2005/29/EU

Bilaga I – punkt 23ga (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

23ga. Underlåta att informera konsumenten om att reservdelar saknas och om andra reparationsbegränsningar.

Ändringsförslag  80

 

Förslag till direktiv

Bilaga – led 4

Direktiv 2005/29/EU

Bilaga I – punkt 23gb (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

23gb. Underlåta att informera konsumenten om att näringsidkaren kommer att vägra att reparera en produkt som tidigare har reparerats av en oberoende yrkesutövare, en lekman eller en användare.

Ändringsförslag  81

 

Förslag till direktiv

Bilaga – led 4

Direktiv 2005/29/EU

Bilaga I – punkt 23h

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

23h. Förmå konsumenten att byta ut förbrukningsvaror från en vara tidigare än vad som är nödvändigt av tekniska skäl.

23h. Marknadsföra en vara som kräver att dess förbrukningsvaror byts ut tidigare än vad som är nödvändigt av tekniska skäl.

Ändringsförslag  82

 

Förslag till direktiv

Bilaga – led 4

Direktiv 2005/29/EU

Bilaga I – punkt 23i

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

23i. Underlåta att informera om att en vara är utformad så att dess funktionalitet begränsas vid användning av förbrukningsvaror, reservdelar eller tillbehör som inte tillhandahålls av den ursprungliga tillverkaren.

23i. Marknadsföra en produkt som är utformad så att dess funktionalitet begränsas vid användning av förbrukningsvaror, reservdelar eller tillbehör som inte tillhandahålls av den ursprungliga tillverkaren.

Ändringsförslag  83

 

Förslag till direktiv

Bilaga – led 4

Direktiv 2005/29/EU

Bilaga I – punkt 23ia (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

23ia. Från en och samma tillverkare eller näringsidkare tillhandahålla erbjudanden som innebär att samma produkt erbjuds med ofördelaktiga villkor eller en kortare löptid för den kommersiella garantin i en eller flera medlemsstater, vilket leder till en ofördelaktig situation för konsumenterna.

Ändringsförslag  84

 

Förslag till direktiv

Bilaga – led 4

Direktiv 2005/29/EU

Bilaga I – punkt 23ib (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

23ib. Marknadsföra en vara som inte uppfyller kraven i unionens produktlagstiftning.”


MOTIVERING

Studier har visat att de europeiska konsumenterna tar hänsyn till miljöpåverkan när de köper en produkt. De är beredda att betala mer för produkter som är mer hållbara. Marknadsaktörerna återspeglar den typen av trender. Konsumenterna vilseleds dock ofta av olika påståenden om varors och tjänsters miljöprestanda. Föredraganden välkomnar därför kommissionens förslag om att reglera marknaden för att säkerställa korrekt och lättillgänglig hållbarhetsinformation.

 

Föredraganden föreslår dock åtgärder för att stärka förslaget ytterligare. I detta sammanhang föreslår föredraganden bättre reglering i fråga om hållbarhetsmärkning, verktyg för hållbarhetsinformation samt miljöpåståenden. Föredraganden inför en skyldighet som innebär att hållbarhetsmärkning och verktyg för hållbarhetsinformation måste förhandsgodkännas av en behörig nationell myndighet i linje med en ram som ska fastställas av kommissionen genom genomförandeakter och delegerade akter.

 

När det gäller miljöpåståenden föreslår föredraganden att framtida miljöpåståenden som bygger uteslutande på system för utsläppskompensation förbjuds, eftersom sådana system är oreglerade och inte kan kontrolleras av konsumenterna. Andra framtida miljöpåståenden måste vara adekvat underbyggda med en realistisk genomförandeplan och kontrollerbara mål, samt åtföljas av tillräckliga budgetmedel och resurser. Dessa planer måste vara allmänt tillgängliga, uppdateras regelbundet och övervakas av ett oberoende organ. Föredraganden anser att påståenden om framtida miljöprestanda inte bör användas på produktnivå, eftersom de kan vilseleda konsumenten om produkternas aktuella miljöprestanda. Vidare inför föredraganden ett förbud mot påståenden om att en vara och dess växthusgasutsläpp har en neutral eller positiv miljöpåverkan, eftersom detta är omöjligt att uppnå vetenskaplig sett.

 

Dessutom är mer än 80 procent[2] av konsumenterna i EU intresserade av produkternas livslängd. De har dock svårt att hitta relevant information i detta avseende. Föredraganden föreslår därför att man inför en märkning om garanterad livslängd som anger inte bara den minimiperiod under vilken konsumenten omfattas av en kostnadsfri lagstadgad garanti på två år, utan även produktens livslängd. Producenter och näringsidkare kan förlänga denna garanti till mer än två år, men de kan ange detta i märkningen endast om förlängningen inte medför extra kostnader för konsumenten och om den gäller hela produkten.

 

För att uppnå en verkligt hållbar ekonomi är det mycket viktigt att uppmuntra reparation av produkter. Konsumenterna bör därför, inför köpet av en produkt, informeras om tillgången på och överkomligheten hos de reservdelar som krävs för att reparera den, inbegripet längden på den tidsperiod under vilken reservdelar och tillbehör finns tillgängliga, förfarandena för att beställa dem och tillgången till en användar- och reparationshandbok samt reparationsverktyg och reparationstjänster. Föredraganden föreslår ett förbud mot att marknadsföra varor som inte går att reparera i enlighet med rättsliga krav.

 

Föredraganden anser att det bör införas ett fullständigt förbud mot alla typer av förtida åldrande, i form av alltifrån programvarufunktioner som begränsar produkters hållbarhet och uppmuntrar inköp av en ny produkt till hårdvarufunktioner som införs för liknande ändamål.

 

För att göra det lättare för konsumenterna att fatta välgrundade beslut om programvaruuppdateringar och bidra till produkternas hållbarhet föreslår föredraganden att säkerhetsuppdateringar som är nödvändiga för att enheten ska fungera hålls åtskilda från andra typer av uppdateringar. Alla uppdateringar som påverkar enheten negativt bör förbjudas. Dessutom bör konsumenterna på ett tydligt och begripligt sätt informeras om att en uppdatering är nödvändig för att produkten ska förbli avtalsenlig.

 

 


BILAGA: FÖRTECKNING ÖVER ENHETER ELLER PERSONER SOM FÖREDRAGANDEN HAR FÅTT INFORMATION FRÅN

 

Denna förteckning upprättas på helt frivillig grund och uteslutande på föredragandens ansvar. Föredraganden har fått information från följande enheter eller personer i samband med att [[förslaget till betänkande/betänkandet] utarbetades, fram till dess att det antogs i utskottet]:

 

 

Enhet och/eller person

The European Consumer Organization - BEUC

Back Market

Inditex

e-bay

Swappie

ClientEarth

VF Europe

European Advertising Standards Alliance

European Association of Communications Agencies - EACA

Vinted

Zalando

Booking.com

Carbon Market Watch , ClientEarth AISBL , Environmental Coalition on Standards, European Environmental Bureau , Right to repair campaign

Avery Dennison

HDE, BVLH , Markant , Metro AG , REWE Group, Schwarz Gruppe

Etsy

Foodwatch

Forest Stewardship Council

AIM - European Brands Association

APPLiA (Home Appliance Europe)

European Federation of Jewellery

Privacy International

 


 

YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR MILJÖ, FOLKHÄLSA OCH LIVSMEDELSSÄKERHET (25.1.2023)

till utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiven 2005/29/EG och 2011/83/EU vad gäller mer konsumentmakt i den gröna omställningen genom bättre skydd mot otillbörliga affärsmetoder och bättre information

(COM(2022)143 – C9‑0128/2022 – 2022/0092(COD))

Föredragande av yttrande: Edina Tóth

 

 

KORTFATTAD MOTIVERING

Bakgrund till kommissionens förslag

 

År 2019 lade kommissionen fram den europeiska gröna given, som innehåller en övergripande strategi för att omvandla EU till ett rättvist och välmående samhälle med en klimatneutral, resurseffektiv, ren och cirkulär ekonomi. För att kommissionens lagstiftningspaket ska kunna genomföras på ett korrekt sätt bör ett antal av EU:s politikområden uppdateras i enlighet med detta. Det finns därför ett behov av förändringar av både konsumenternas och företagens beteende genom att ändra två direktiv: direktiv 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder och direktiv 2011/83/EU om konsumenträttigheter.

 

Enligt en konsumentundersökning som genomförts av kommissionen är bristen på tillförlitlig information om produkters miljömässiga hållbarhet, reparerbarhet och livslängd några av de största hindren för att konsumenterna ska kunna anta ett mer hållbart konsumtionsbeteende. Att ge konsumenterna mer makt och bättre information om vissa produkters hållbarhet och reparerbarhet är därför centrala aspekter av miljömässig hållbarhet.

 

Kommissionens föreliggande förslag överensstämmer således med ett starkt och långvarigt krav på genomförandet av den europeiska gröna given och en fast övertygelse om att konsumenterna bör skyddas bättre mot otillbörliga affärsmetoder.

 

Det aktuella förslaget om ändring av direktivet om otillbörliga affärsmetoder syftar till att förhindra vissa otillbörliga affärsmetoder, såsom grönmålning, metoder för att förkorta produktlivslängden och användning av otillförlitliga och icke-transparenta hållbarhetsmärkningar och informationsverktyg. Samtidigt kommer det uppdaterade direktivet om konsumenträttigheter att säkerställa att konsumenterna kan bidra till den gröna omställningen genom att få bättre information om produkters miljöegenskaper, varors livslängd och möjligheterna att reparera produkter.

 

Föredragandens ståndpunkt och ändringsförslag

 

Föredraganden anser att initiativet om mer konsumentmakt i den gröna omställningen är ett första steg för att ta itu med vaga, irrelevanta, vilseledande eller sakligt felaktiga påståenden. Den förbjuder tydligt ogrundade allmänna påståenden, inför nya informationskrav om produkters hållbarhet och möjligheterna att reparera dem och stärker regleringen av miljömärkning och informationsverktyg. I många fall motsvarar dock de föreslagna ändringarna inte initiativets ursprungliga ambition.

 

Föredraganden betonar att koldioxidneutrala påståenden är mycket vilseledande för konsumenterna eftersom de antyder en positiv miljöeffekt, där produkter (eller tjänster) inte påverkar miljön. Dessa påståenden motiveras ofta av företagets deltagande i projekt för utsläppskompensation eller för koldioxidkompensation, som för närvarande är oreglerade. Samtidigt är konsumenterna inte tillräckligt informerade om detta och har inga möjligheter att kontrollera om dessa påståenden verkligen är tillräckligt robusta och tillförlitliga. Föredraganden föreslår därför att koldioxidneutrala påståenden och märkningar förbjuds.

 

Föredraganden välkomnar kommissionens förslag om att förbjuda påståenden som rör framtida miljöprestanda, men anser att det är nödvändigt att förtydliga detta. Därför bör kraven på påståenden om framtida miljöprestanda stärkas ytterligare för att effektivt förhindra att konsumenterna vilseleds.

 

Föredraganden påpekar också att ett stort antal märkningar kan förväntas och att certifieringen av dem kan förväntas kontrolleras. Detta innebär att den nationella lagstiftaren i varje medlemsstat måste fastställa märkningens tillämpningsområde utöver att uppdatera förteckningen över vilseledande affärsmetoder. Efter lagstiftningsfasen kommer det att finnas en certifieringsfas för kandidatmärkningar. Det är först efter denna certifieringsfas som näringsidkarna kommer att kunna identifiera den märkning som uppfyller kraven och därmed marknadsföra produkterna. Föredraganden anser därför att övergångsperioden på 24 månader är för kort och borde förlängas till 36 månader.

 

Föredraganden betonar att kommissionens förslag inför ett reparerbarhetsindex och hänvisar till en ospecificerad EU-lagstiftning för metoden för att fastställa indexsystemet. Hon anser att det är viktigt att snabbt inrätta indexsystem och föreslår därför att bestämmelser om detta införs i detta förslag.

 

Slutligen insisterar föredraganden på att initiativet måste genomföras strikt för att ge konkreta resultat.

 

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

 

Ändringsförslag  1

 

Förslag till direktiv

Skäl 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1) För att bemöta otillbörliga affärsmetoder som hindrar konsumenter från att göra hållbara konsumtionsval, såsom metoder förknippade med förkortad livslängd för varor, vilseledande miljöpåståenden (grönmålning), icke-transparent och otillförlitlig hållbarhetsmärkning eller informationsverktyg för hållbarhet, bör särskilda bestämmelser införas i unionens konsumentlagstiftning. Detta skulle göra det möjligt för behöriga nationella organ att hantera dessa metoder på ett effektivt sätt. Genom att säkerställa att miljöpåståenden är tillbörliga kommer konsumenterna att kunna välja produkter som faktiskt är bättre för miljön än konkurrerande produkter. Därigenom uppmuntras en konkurrens mot mer miljömässigt hållbara produkter och följaktligen minskar de negativa konsekvenserna för miljön.

(1) För att bemöta otillbörliga affärsmetoder som hindrar och avhåller konsumenter från att göra hållbara konsumtionsval, såsom metoder förknippade med förkortad livslängd för varor, avhållande från eller förhindrande av service, vilseledande miljöpåståenden (grönmålning), icke-transparent och otillförlitlig hållbarhetsmärkning eller informationsverktyg för hållbarhet, bör särskilda bestämmelser införas i unionens konsumentlagstiftning. Detta skulle göra det möjligt för behöriga nationella organ att hantera dessa metoder på ett effektivt sätt. Genom att säkerställa att miljöpåståenden är sanningsenliga, tydliga och begripliga kommer konsumenterna att kunna välja produkter som faktiskt är bättre för miljön än konkurrerande produkter. Å andra sidan kommer ett transparent och sammanhängande EU-omfattande konsumentinformationssystem om den förväntade hållbarheten för köpta varor och möjligheterna att reparera dem, särskilt för elektronisk utrustning, inte bara att bidra till att skydda miljön genom minskad användning av apparater utan även medföra verkliga besparingar för hushållen. Därigenom uppmuntras dessutom en konkurrens mot mer miljömässigt hållbara produkter och följaktligen minskar de negativa konsekvenserna för miljön.

Ändringsförslag  2

Förslag till direktiv

Skäl 2a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a) Detta direktiv bör uppmuntra utvecklingen av branschledda initiativ som på ett meningsfullt sätt bidrar till att uppnå unionens hållbarhetsmål. Sådana initiativ kan spela en roll för att uppmuntra beteendeförändringar i riktning mot mer hållbara val.

Ändringsförslag  3

 

Förslag till direktiv

Skäl 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3) För att avhålla näringsidkare från att vilseleda konsumenter när det gäller produkternas miljömässiga eller sociala konsekvenser, hållbarhet eller möjligheterna att reparera dem, inbegripet genom produkternas allmänna utformning, bör artikel 6.1 i direktiv 2005/29/EG ändras genom att produkternas miljöpåverkan eller de miljömässiga konsekvenserna, hållbarheten eller möjligheterna att reparera dem läggs till i förteckningen över produktens utmärkande egenskaper med avseende på vilka näringsidkarens metoder kan anses vara vilseledande efter en prövning från fall till fall. Information från näringsidkare om produkters sociala hållbarhet, såsom arbetsvillkor, bidrag till välgörenhet eller djurskydd, bör inte heller vilseleda konsumenterna.

(3) För att avhålla näringsidkare från att vilseleda konsumenter när det gäller produkternas miljömässiga eller sociala konsekvenser, hållbarhet, möjligheterna att reparera, uppgradera, återanvända och återvinna dem, deras engångsnatur och rätten att returnera dem till tillverkaren, inbegripet genom produkternas allmänna utformning, bör artikel 6.1 i direktiv 2005/29/EG ändras genom att produkternas miljöpåverkan eller sociala konsekvenser under hela produktionskedjan, hållbarheten, möjligheterna att reparera, uppgradera, återanvända och återvinna dem, deras engångsnatur och rätten att returnera dem till tillverkaren läggs till i förteckningen över produktens utmärkande egenskaper med avseende på vilka näringsidkarens metoder kan anses vara vilseledande efter en prövning från fall till fall. Information från näringsidkare om produkters sociala hållbarhet, såsom arbetsvillkor, bidrag till välgörenhet eller djurskydd, bör inte heller vilseleda konsumenterna.

Ändringsförslag  4

Förslag till direktiv

Skäl 3a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a) Om tillverkarna stöter på svårigheter när det gäller att tillhandahålla korrekt information om hållbarhet på grund av att de köper in olika delar från olika säljare eller leveranskedjor, ska tillräcklig tid avsättas för genomförandet för att korrekt information ska kunna samlas in.

Motivering

Tillverkarna bör kunna tillhandahålla den information som krävs om produktens hållbarhet.

Ändringsförslag  5

Förslag till direktiv

Skäl 3b (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3b) För att konsumenterna ska få rätt mängd information bör de olika nivåer av information som redan tillhandahålls konsumenterna i varje medlemsstat beaktas.

Motivering

I vissa medlemsstater finns det redan flera sätt att kommunicera på rätt sätt. Vissa använder sig av rådgivningstjänster vid de organisationer som testar produkterna för att förklara och kommunicera. Genom att se till att de olika informationsnivåerna i medlemsstaterna beaktas kommer man att förbättra förslagets effektivitet.

Ändringsförslag  6

Förslag till direktiv

Skäl 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4) Miljöpåståenden, särskilt klimatrelaterade påståenden, hänför sig alltmer till den framtida prestandan i form av en övergång till koldioxid- och klimatneutralitet, eller ett liknande mål till ett visst datum. Genom sådana påståenden ger näringsidkarna intrycket att konsumenterna bidrar till en koldioxidsnål ekonomi genom att köpa deras produkter. För att säkerställa att sådana påståenden är tillbörliga och tillförlitliga bör artikel 6.2 i direktiv 2005/29/EG ändras i syfte att förbjuda sådana påståenden, efter en prövning från fall till fall, när de inte styrks genom tydliga, objektiva och kontrollerbara åtaganden och mål från näringsidkaren. Sådana påstående bör även stödjas av ett oberoende övervakningssystem för att näringsidkarens framsteg ska kunna kontrolleras när det gäller dessa åtaganden och mål.

(4) Miljöpåståenden, särskilt klimatrelaterade påståenden, hänför sig alltmer till den framtida prestandan i form av en övergång till koldioxid- och klimatneutralitet, eller ett liknande mål till ett visst datum. Genom sådana påståenden ger näringsidkarna intrycket att konsumenterna bidrar till en koldioxidsnål ekonomi genom att köpa deras produkter. För att säkerställa att sådana påståenden är tillbörliga och tillförlitliga bör artikel 6.2 i direktiv 2005/29/EG ändras i syfte att förbjuda sådana påståenden, efter en prövning från fall till fall, när de inte styrks genom tydliga, objektiva och kontrollerbara åtaganden och mål från näringsidkaren, inklusive en detaljerad genomförandeplan för att uppnå de fastställda målen. Planen bör innehålla konkreta och kontrollerbara delmål som är förenliga med uppnåendet av näringsidkarens långsiktiga åtagande, som ska bygga på en tillräcklig budget och endast baseras på allmänt tillgänglig teknik. Planen, och de framsteg som gjorts under genomförandet av denna, bör offentliggöras på internet och regelbundet rapporteras av näringsidkaren. Påståendena bör även stödjas av ett oberoende övervakningssystem för att genomförandeplanens framsteg och näringsidkarens åtaganden och mål ska kunna kontrolleras. Påståenden som hänför sig till framtida miljöprestanda bör inte användas på produktnivå, eftersom de skulle kunna vilseleda konsumenterna om den berörda konkreta produktens aktuella miljöprestanda. Särskilda bestämmelser om påståenden om framtida miljöprestanda som grundar sig på kompensation bör fastställas i och anpassas till en framtida unionslagstiftningsakt om miljöpåståenden.

Ändringsförslag  7

Förslag till direktiv

Skäl 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5) En annan potentiellt vilseledande affärsmetod som ska läggas till de särskilda metoder som artikel 6.2 i direktiv 2005/29/EG riktar sig mot är att marknadsföra fördelar för konsumenter som faktiskt utgör en etablerad praxis på den relevanta marknaden. Om avsaknaden av ett kemiskt ämne exempelvis utgör etablerad praxis på en särskild produktmarknad kan en marknadsföring av detta som en särskild produktegenskap utgöra en otillbörlig affärsmetod.

(5) En annan potentiellt vilseledande affärsmetod som ska läggas till de särskilda metoder som artikel 6.2 i direktiv 2005/29/EG riktar sig mot är att marknadsföra fördelar för konsumenter som faktiskt utgör en etablerad praxis på den relevanta marknaden. Om avsaknaden av ett kemiskt ämne exempelvis utgör etablerad praxis på en särskild produktmarknad kan en marknadsföring av detta som en särskild produktegenskap utgöra en otillbörlig affärsmetod. Det handlar alltså i allt väsentligt om att marknadsföra något som unikt fast det egentligen är etablerad praxis.

Ändringsförslag  8

Förslag till direktiv

Skäl 7

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7) Uppvisandet av hållbarhetsmärkning som inte grundas på ett certifieringssystem eller som inte fastställts av offentliga myndigheter bör förbjudas genom att sådana metoder inkluderas i förteckningen i bilaga I till direktiv 2005/29/EG. Certifieringssystemet bör uppfylla minimikrav på transparens och tillförlitlighet. Uppvisande av hållbarhetsmärkning är fortfarande möjlig utan ett certifieringssystem om sådan märkning har fastställts av en offentlig myndighet, eller vid ytterligare uttrycks- och presentationsformer av livsmedel i enlighet med artikel 35 i förordning (EU) nr 1169/2011. Denna bestämmelse kompletterar punkt 4 i bilaga I till direktiv 2005/29/EG, vilken förbjuder påståenden att en näringsidkare, dennes affärsmetoder, eller en produkt har godkänts, rekommenderats eller sanktionerats av ett offentligt eller privat organ när så inte är fallet eller påstå detta utan att villkoren för godkännandet, rekommendationen eller sanktioneringen iakttas.

(7) Uppvisandet av hållbarhetsmärkning eller informationsverktyg för hållbarhet som inte har förhandsgodkänts av ett unionsorgan eller en nationell myndighet och som inte grundas på ett ackrediterat certifieringssystem eller som inte fastställts av offentliga myndigheter bör förbjudas genom att sådana metoder inkluderas i förteckningen i bilaga I till direktiv 2005/29/EG. Hållbarhetsmärkning eller informationsverktyg för hållbarhet som har förhandsgodkänts bör erkännas av alla medlemsstater i enlighet med principen om ömsesidigt erkännande och bör uppfylla vissa minimikrav. Kommissionen bör ges befogenhet att anta delegerade akter för att fastställa minimikraven för sådana märkningar och verktyg. Certifieringssystemet bör uppfylla minimikrav på transparens och tillförlitlighet i enlighet med riktlinjerna från Förenta nationernas miljöprogram om information om produkters hållbarhet och bör ackrediteras i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/20081a. Uppvisande av hållbarhetsmärkning är fortfarande möjlig utan ett certifieringssystem om sådan märkning har fastställts av en offentlig myndighet, eller vid ytterligare uttrycks- och presentationsformer av livsmedel i enlighet med artikel 35 i förordning (EU) nr 1169/2011. Denna bestämmelse kompletterar punkt 4 i bilaga I till direktiv 2005/29/EG, vilken förbjuder påståenden att en näringsidkare, dennes affärsmetoder, eller en produkt har godkänts, rekommenderats eller sanktionerats av ett offentligt eller privat organ när så inte är fallet eller påstå detta utan att villkoren för godkännandet, rekommendationen eller sanktioneringen iakttas.

 

__________________

 

1a Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 (EUT L 218, 13.8.2008, s. 30).

Ändringsförslag  9

Förslag till direktiv

Skäl 8

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8) I situationer där uppvisandet av hållbarhetsmärkning omfattar kommersiella meddelanden som antyder eller ger intryck av att en produkt har positiv eller ingen miljöpåverkan eller är mindre skadlig för miljön än andra konkurrerande produkter, ska denna hållbarhetsmärkning även anses utgöra ett miljöpåstående.

(8) I situationer där uppvisandet av hållbarhetsmärkning omfattar kommersiella meddelanden som slår fast eller antyder att en produkt har positiv, liten eller ingen miljöpåverkan eller är mindre skadlig för miljön än andra konkurrerande produkter, ska denna hållbarhetsmärkning även anses utgöra ett miljöpåstående.

Ändringsförslag  10

Förslag till direktiv

Skäl 8a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8a) Hållbarhetsmärkning bör finnas tillgänglig för alla företag oavsett storlek och finansiell kapacitet. Certifieringssystem och hållbarhetsmärkning som främjar mikroföretags samt små och medelstora företags ökade eller betydande användning av hållbara metoder bör uppmuntras.

Ändringsförslag  11

Förslag till direktiv

Skäl 8b (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8b) För att stödja innovation och investeringar i hållbara metoder och produkter kommer industriledda och privata märkningsinitiativ som uppfyller höga hållbarhetsstandarder baserat på tredjepartscertifiering att fortsätta att spela en nyckelroll i den gröna omställningen.

Motivering

Att enbart begränsa förslaget till märkningar som är öppna för alla näringsidkare skulle minska omfattningen av den relevanta hållbarhetsinformation som kan delas med konsumenterna.

Ändringsförslag  12

Förslag till direktiv

Skäl 9

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9) Bilaga I till direktiv 2005/29/EG bör även ändras för att förbjuda allmänna miljöpåståenden om det saknas erkänd utmärkt miljöprestanda som är relevant för påståendet. Exempel på sådana allmänna miljöpåståenden är ”miljövänlig”, ”ekovänlig”, ”eko”, ”grön”, ”naturvänlig”, ”ekologisk”, ”miljömässigt korrekt”, ”klimatvänlig”, ”skonsam mot miljön”, ”koldioxidvänlig”, ”koldioxidneutral”, ”koldioxidpositiv”, ”klimatneutral”, ”energieffektiv”, ”biologiskt nedbrytbar”, ”biobaserad” eller liknande påståenden, samt bredare påstående som ”medveten” och ”ansvarsfull” som antyder eller ger intryck av utmärkt miljöprestanda. Sådana allmänna miljöpåståenden bör förbjudas när utmärkt miljöprestanda inte kan styrkas eller när påståendet inte specificeras tydligt och väl synligt på samma medium, såsom samma reklaminslag, produktens förpackning eller gränssnitt för onlineförsäljning. Exempelvis utgör påståendet ”biologiskt nedbrytbar” om en produkt ett allmänt påstående, medan påståendet ”förpackningen är biologiskt nedbrytbar genom en månads hemkompostering” är ett särskilt påstående, vilket inte omfattas av detta förbud.

(9) Bilaga I till direktiv 2005/29/EG bör även ändras för att förbjuda allmänna miljöpåståenden om det saknas erkänd utmärkt miljöprestanda som är relevant för påståendet. Exempel på sådana allmänna miljöpåståenden är ”hållbar” ”miljövänlig”, ”ekovänlig”, ”eko”, ”grön”, ”naturvänlig”, ”ekologisk”, ”miljömässigt korrekt”, ”klimatvänlig”, ”skonsam mot miljön”, ”koldioxidvänlig”, ”koldioxidneutral”, ”koldioxidpositiv”, ”koldioxidkompenserad”, ”klimatneutral”, ”plastneutral”, ”energieffektiv”, ”biologiskt nedbrytbar”, ”biobaserad”, ”avskogningsfri” eller liknande påståenden, samt bredare påståenden som ”medveten” och ”ansvarsfull” som antyder eller ger intryck av utmärkt miljöprestanda. Sådana allmänna miljöpåståenden bör förbjudas när utmärkt miljöprestanda inte kan styrkas eller när påståendet inte specificeras tydligt och väl synligt i påståendets omedelbara närhet på samma medium, såsom samma reklaminslag, produktens förpackning eller gränssnitt för onlineförsäljning. Särskilda bestämmelser om påståenden som hänför sig till kompensation bör fastställas i och anpassas till en framtida unionslagstiftningsakt om miljöpåståenden.

Ändringsförslag  13

Förslag till direktiv

Skäl 9a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9a) Bilaga I till direktiv 2005/29/EG bör också ändras för att förbjuda att särskilda miljöpåståenden görs när specifikationen av påståendet inte grundar sig på standarder eller transparenta metoder med hjälp av vetenskapligt baserade bedömningsverktyg såsom det uppdaterade produktmiljöavtryck som fastställs i kommissionens rekommendation (EU) 2021/22791a eller, i förekommande fall, likvärdiga metoder som är tillåtna enligt förordning (EU).../... [förordningen om ekodesign för hållbara produkter] eller som fastställts enligt unionsrätten, nationell rätt eller internationell rätt som uppfyller unionens standarder.

Ändringsförslag  14

Förslag till direktiv

Skäl 14

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14) För att förbättra konsumenternas välbefinnande bör ändringarna av bilaga I till direktiv 2005/29/EG också ta itu med flera metoder som syftar till förkortad produktlivslängd, inbegripet metoder för planerat åldrande, med vilket avses en kommersiell metod som innebär att man medvetet planerar eller utformar en produkt så att den har en begränsad livslängd, vilket leder till att den blir föråldrad eller slutar att fungera efter en viss tidsperiod. Det medför en nackdel för konsumenterna att köpa produkter som förväntas hålla längre än de faktiskt gör. Vidare har metoder som syftar till förkortad produktlivslängd sammantaget negativ miljöpåverkan i form av ökat materialavfall. Genom att komma till rätta med dessa metoder kommer mängden avfall sannolikt att minska, vilket bidrar till en mer hållbar konsumtion.

(14) För att förbättra konsumenternas välbefinnande och bidra till uppnåendet av målen i den europeiska gröna given bör ändringarna av bilaga I till direktiv 2005/29/EG också ta itu med flera metoder som syftar till förkortad produktlivslängd, inbegripet metoder för planerat åldrande, med vilket avses en kommersiell metod som innebär att man medvetet planerar eller utformar en produkt så att den har en begränsad livslängd, vilket leder till att den blir föråldrad eller slutar att fungera efter en viss tidsperiod. Det medför en nackdel för konsumenterna att köpa produkter som förväntas hålla längre än de faktiskt gör. Vidare har metoder som syftar till förkortad produktlivslängd sammantaget negativ miljöpåverkan i form av ökat materialavfall. Genom att ta itu med sådant missbruk kommer mängden avfall samt onödig resursförbrukning sannolikt att minska, vilket på detta sätt bidrar till en mer hållbar konsumtion. Metoder som planerat åldrande och planerade produktfel bör förbjudas.

Ändringsförslag  15

Förslag till direktiv

Skäl 14a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(14a) För att förbättra konsumenternas välmående bör ändringarna av bilaga I till direktiv 2005/29/EG också behandla hur programvaruuppdateringar presenteras för konsumenterna. Att kombinera säkerhetsuppdateringar med andra typer av uppdateringar, såsom uppdateringar av funktioner eller funktionalitet, bör förbjudas för att se till att konsumenterna skyddas från oönskat innehåll när de fattar sina inköpsbeslut. För att stärka konsumentinformationen ytterligare bör konsumenterna under alla omständigheter på ett tydligt och begripligt sätt informeras om huruvida uppdateringen är nödvändig för att produkten ska förbli avtalsenlig.

Ändringsförslag  16

Förslag till direktiv

Skäl 16

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16) Förbud bör införas mot att underlåta att informera konsumenten om att det finns en funktion hos varan som införts för att begränsa dess hållbarhet. Exempelvis kan en sådan funktion utgöras av en programvara som medför att varan slutar fungera eller begränsar varans funktionalitet efter en viss period, eller det kan vara frågan om en programvara som är utformad för att sluta fungera efter en viss period. Förbudet mot att underlåta att informera konsumenter om sådana egenskaper hos varan kompletterar och påverkar inte de avhjälpande åtgärder som är tillgängliga för konsumenterna när de utgör bristande avtalsenlighet enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/77126. För att en sådan affärsmetod ska anses vara otillbörlig bör det inte vara nödvändigt att styrka att syftet med funktionen är att stimulera ett utbyte av varan. Användningen av funktioner som begränsar varans hållbarhet bör särskiljas från tillverkningsmetoder där material eller förfaranden med en allmänt låg kvalitet används, vilket medför att varan får begränsad hållbarhet. Bristande avtalsenlighet från en vara som beror på användning av material av låg kvalitet bör fortfarande omfattas av de bestämmelser om bristande avtalsenlighet som fastställs i direktiv (EU) 2019/771.

(16) Förbud bör införas mot att planera utrustningsfel eller avsiktligt utrusta en vara med funktioner som specifikt begränsar dess livslängd. Exempelvis kan en sådan funktion utgöras av en programvara som medför att varan slutar fungera eller begränsar varans funktionalitet efter en viss period, eller det kan vara frågan om en programvara som är utformad för att sluta fungera efter en viss period. Ett sådant förbud kompletterar och påverkar inte de avhjälpande åtgärder som är tillgängliga för konsumenterna när de utgör bristande avtalsenlighet enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/77126. För att en sådan affärsmetod ska anses vara otillbörlig bör det inte vara nödvändigt att styrka att syftet med funktionen är att stimulera ett utbyte av varan. Användningen av funktioner som begränsar varans hållbarhet bör särskiljas från tillverkningsmetoder där material eller förfaranden med en allmänt låg kvalitet används, vilket medför att varan får begränsad hållbarhet. Bristande avtalsenlighet från en vara som beror på användning av material av låg kvalitet bör fortfarande omfattas av de bestämmelser om bristande avtalsenlighet som fastställs i direktiv (EU) 2019/771.

__________________

__________________

26 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/771 av den 20 maj 2019 om vissa aspekter på avtal om försäljning av varor, om ändring av förordning (EU) 2017/2394 och direktiv 2009/22/EG samt om upphävande av direktiv 1999/44/EG (EUT L 136, 22.5.2019, s. 28).

26 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/771 av den 20 maj 2019 om vissa aspekter på avtal om försäljning av varor, om ändring av förordning (EU) 2017/2394 och direktiv 2009/22/EG samt om upphävande av direktiv 1999/44/EG (EUT L 136, 22.5.2019, s. 28).

Ändringsförslag  17

Förslag till direktiv

Skäl 18

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18) På ett liknande sätt bör bilaga I till direktiv 2005/29/EG även ändras så att det blir förbjudet att framställa att produkter kan repareras när detta inte är fallet samt underlåta att informera konsumenten om att varorna inte kan repareras i enlighet med de lagstadgade kraven.

(18) På ett liknande sätt bör bilaga I till direktiv 2005/29/EG även ändras så att det blir förbjudet att marknadsföra en vara som reparerbar när den inte kan repareras i enlighet med de lagstadgade kraven. Dessutom bör bilaga I till direktiv 2005/29/EG också ändras för att säkerställa att konsumenten alltid informeras om reparationsbegränsningar, såsom bristande tillgång till reparationstjänster eller reservdelar, eller att reparationen kan nekas om produkten har reparerats av någon annan person än en auktoriserad eller licensierad reparatör inom distributionsnätet.

Ändringsförslag  18

Förslag till direktiv

Skäl 20

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(20) En annan metod med koppling till förkortad produktlivslängd som bör förbjudas och läggas till i förteckningen i bilaga I till direktiv 2005/29/EG är att förmå konsumenten att ersätta förbrukningsvaror från en produkt tidigare än vad som annars skulle vara nödvändigt av tekniska skäl. Sådana metoder vilseleder konsumenter att tro att varorna inte längre kommer att fungera om inte förbrukningsvarorna byts ut, vilket får konsumenterna att köpa fler förbrukningsvaror än nödvändigt. Exempelvis skulle metoder som uppmanar konsumenten, via inställningar i skrivaren, att byta ut skrivarens bläckpatroner innan de faktiskt är tomma för att stimulera inköp av ytterligare bläckpatroner vara förbjudna.

(20) En annan metod med koppling till förkortad produktlivslängd som bör förbjudas och läggas till i förteckningen i bilaga I till direktiv 2005/29/EG är att marknadsföra varor som kräver att man ersätter förbrukningsvaror tidigare än vad som annars skulle vara nödvändigt av tekniska skäl. Sådana metoder vilseleder konsumenter att tro att varorna inte längre kommer att fungera om inte förbrukningsvarorna byts ut, vilket får konsumenterna att köpa fler förbrukningsvaror än nödvändigt. Exempelvis skulle marknadsföring av en skrivare som kräver att konsumenterna byter ut skrivarens bläckpatroner innan de faktiskt är tomma för att stimulera inköp av ytterligare bläckpatroner vara förbjudna.

Ändringsförslag  19

 

Förslag till direktiv

Skäl 21

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(21) Bilaga I till direktiv 2005/29/EG bör även ändras så att det införs ett förbud mot att underlåta att informera konsumenten om att varan är utformad så att dess funktionalitet begränsas vid användning av förbrukningsvaror, reservdelar eller tillbehör som inte tillhandahålls av den ursprungliga tillverkaren. Exempelvis skulle marknadsföring av skrivare som är utformade så att deras funktionalitet begränsas om bläckpatroner används som inte tillhandahålls av skrivarens ursprungliga tillverkare utan att konsumenten informeras om detta vara förbjuden. Denna affärsmetod skulle nämligen kunna vilseleda konsumenter att köpa alternativa bläckpatroner som inte kan användas för den skrivaren, vilket leder till onödiga reparationskostnader, avfallsströmmar eller ytterligare kostnader på grund av skyldigheten att använda förbrukningsvaror från den ursprungliga tillverkaren som konsumenten inte kunde förutse vid tidpunkten för köpet. På samma sätt skulle marknadsföring av smarta enheter som är utformade så att deras funktionalitet begränsas vid användning av laddare eller reservdelar som inte tillhandahålls av den ursprungliga tillverkaren utan att konsumenten informeras om detta också vara förbjuden.

(21) Bilaga I till direktiv 2005/29/EG bör även ändras så att det införs ett förbud mot att marknadsföra en vara som är utformad så att dess funktionalitet begränsas vid användning av förbrukningsvaror, reservdelar eller tillbehör som inte tillhandahålls av den ursprungliga tillverkaren. Exempelvis skulle marknadsföring av skrivare som är utformade så att deras funktionalitet begränsas om bläckpatroner används som inte tillhandahålls av skrivarens ursprungliga tillverkare, utan att konsumenten informeras om detta, vara förbjuden. Denna affärsmetod skulle nämligen kunna vilseleda konsumenter att köpa alternativa bläckpatroner som inte kan användas för den skrivaren, vilket leder till onödiga reparationskostnader, avfallsströmmar eller ytterligare kostnader på grund av skyldigheten att använda förbrukningsvaror från den ursprungliga tillverkaren som konsumenten inte kunde förutse vid tidpunkten för köpet. På samma sätt skulle marknadsföring av smarta enheter som är utformade så att deras funktionalitet begränsas vid användning av laddare eller reservdelar som inte tillhandahålls av den ursprungliga tillverkaren också vara förbjuden.

Ändringsförslag  20

Förslag till direktiv

Skäl 22

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(22) För att konsumenter ska kunna fatta mer välinformerade beslut och stimulera efterfrågan efter, och tillhandahållandet av, mer hållbara varor, bör särskild information om en produkts hållbarhet och möjligheterna att reparera den lämnas för alla typer av varor innan avtalet ingås. När det gäller varor med digitala delar, digitalt innehåll och digitala tjänster bör konsumenterna erhålla information om under vilken period kostnadsfria programvaruuppdateringar är tillgängliga. Därför bör Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU27 ändras så att konsumenterna erhåller förhandsinformation om hållbarhet, reparerbarhet och tillgång på uppdateringar. Informationen bör tillhandahållas konsumenterna på ett tydligt och begripligt sätt och i överensstämmelse med tillgänglighetskraven i direktiv 2019/88228. Skyldigheten att tillhandahålla konsumenterna denna information kompletterar och påverkar inte de konsumenträttigheter som tillhandahålls i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/77029 och (EU) 2019/77130.

(22) För att konsumenter ska kunna fatta mer välinformerade beslut och stimulera efterfrågan efter, och tillhandahållandet av, mer hållbara varor, bör särskild information om en produkts hållbarhet och möjligheterna att reparera den lämnas för alla typer av varor innan avtalet ingås. När det gäller varor med digitala delar, digitalt innehåll och digitala tjänster bör konsumenterna erhålla information om under vilken period kostnadsfria programvaruuppdateringar är tillgängliga. Den bör inkludera separat information om tillgängligheten på säkerhetsuppdateringar och om funktionalitetsuppdateringar som bör tillhandahållas oberoende av varandra. Därför bör Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU27 ändras så att konsumenterna erhåller förhandsinformation om hållbarhet, reparerbarhet och tillgång på uppdateringar. Informationen bör tillhandahållas konsumenterna på ett tydligt och begripligt sätt och i överensstämmelse med tillgänglighetskraven i direktiv 2019/88228. Skyldigheten att tillhandahålla konsumenterna denna information kompletterar och påverkar inte de konsumenträttigheter som tillhandahålls i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/77029 och (EU) 2019/77130. Information om en produkts hållbarhet och reparerbarhet bör tillhandahållas för alla typer av varor på ett sätt som är lättillgängligt och begripligt för konsumenterna, på det officiella EU‑språket eller de officiella EU-språken i den medlemsstat inom vars territorium varan släpps ut på marknaden och tas i bruk.

__________________

__________________

27 Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU av den 25 oktober 2011 om konsumenträttigheter och om ändring av rådets direktiv 93/13/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/44/EG och om upphävande av rådets direktiv 85/577/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG (EUT L 304, 22.11.2011, s. 64).

27 Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU av den 25 oktober 2011 om konsumenträttigheter och om ändring av rådets direktiv 93/13/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/44/EG och om upphävande av rådets direktiv 85/577/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG (EUT L 304, 22.11.2011, s. 64).

28 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/882 av den 17 april 2019 om tillgänglighetskrav för produkter och tjänster (EUT L 151, 7.6.2019, s. 70).

28 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/882 av den 17 april 2019 om tillgänglighetskrav för produkter och tjänster (EUT L 151, 7.6.2019, s. 70).

29 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/770 av den 20 maj 2019 om vissa aspekter på avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll och digitala tjänster (EUT L 136, 22.5.2019, s. 1).

29 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/770 av den 20 maj 2019 om vissa aspekter på avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll och digitala tjänster (EUT L 136, 22.5.2019, s. 1).

30 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/771 av den 20 maj 2019 om vissa aspekter på avtal om försäljning av varor, om ändring av förordning (EU) 2017/2394 och direktiv 2009/22/EG samt om upphävande av direktiv 1999/44/EG (EUT L 136, 22.5.2019, s. 28).

30 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/771 av den 20 maj 2019 om vissa aspekter på avtal om försäljning av varor, om ändring av förordning (EU) 2017/2394 och direktiv 2009/22/EG samt om upphävande av direktiv 1999/44/EG (EUT L 136, 22.5.2019, s. 28).

Ändringsförslag  21

Förslag till direktiv

Skäl 23

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(23) Tillverkarens garanti för hållbarhet i den mening som avses i artikel 17 i direktiv (EU) 2019/771 utgör en bra indikator för en varas hållbarhet. Därför bör direktiv 2011/83/EU ändras så att det specifikt krävs att näringsidkare som säljer varor informerar konsumenter om förekomsten av en garanti för hållbarhet från tillverkaren för alla typer av varor, där tillverkaren gör denna information tillgänglig.

(23) Tillverkarens garanti för hållbarhet i den mening som avses i artikel 17 i direktiv (EU) 2019/771 utgör en bra indikator för en varas hållbarhet. Därför bör direktiv 2011/83/EU ändras så att det specifikt krävs att näringsidkare som säljer varor informerar konsumenter om förekomsten av en garanti för hållbarhet från tillverkaren för alla typer av varor, där tillverkaren gör denna information tillgänglig. Detta bör dock inte gälla begagnade varor.

Ändringsförslag  22

Förslag till direktiv

Skäl 23a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(23a) En annan affärsmetod som observerats och som bör klassificeras som otillbörlig under alla omständigheter är när tillverkaren tillämpar olika garanti- och reparationsvillkor för samma produktmodell beroende på i vilken medlemsstat produkten ska släppas ut på marknaden. En tillverkare kan till exempel erbjuda en femårig garanti i en medlemsstat och endast en treårig garanti i en annan för samma tvättmaskinsmodell, vilket skapar diskriminering och dubbla måttstockar i behandlingen av konsumenter på målmarknaderna. Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i artikel 17 i direktiv (EU) 2019/771 bör sådana metoder förbjudas.

Ändringsförslag  23

Förslag till direktiv

Skäl 24

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(24) Problemet med begränsad hållbarhet i förhållande till konsumenternas förväntningar är mest relevant för energianvändande varor, närmare bestämt varor som kräver en extern energikälla för att fungera. Konsumenterna är också mest intresserade av att erhålla information om den förväntade hållbarheten för denna kategori av varor. Av dessa skäl bör konsumenterna – endast i fråga om denna kategori av varor – informeras om att tillverkaren inte har lämnat någon information om förekomsten av en kommersiell garanti för hållbarhet från tillverkaren med en längd på mer än två år.

utgår

Ändringsförslag  24

Förslag till direktiv

Skäl 25

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(25) Varor som innehåller energianvändande komponenter bör inte klassificeras som energianvändande varor om dessa komponenter enbart utgör tillbehör och inte bidrar till varornas huvudsakliga funktion, såsom dekorativ belysning för kläder eller skor eller elektrisk cykelbelysning.

utgår

Ändringsförslag  25

Förslag till direktiv

Skäl 25a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(25a) Andrahandsmarknaden bidrar till den gröna omställningen och för att underlätta dess särdrag bör de rättsliga och kommersiella garantierna för hållbarhet vara kopplade till varorna och inte till säljarna.

Ändringsförslag  26

Förslag till direktiv

Skäl 26

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(26) Mot bakgrund av den minimiperiod på två år som fastställs för säljarens ansvar för bristande avtalsenlighet i enlighet med direktiv (EU) 2019/771 och det faktum att många fel i produkter uppkommer efter två år, bör näringsidkarens skyldighet att informera konsumenterna om förekomsten av och längden på den kommersiella garanti för hållbarhet som tillverkarna tillhandahåller vara tillämplig på garantier som har en löptid på mer än två år.

utgår

Ändringsförslag  27

Förslag till direktiv

Skäl 28

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(28) Det bör stå tillverkaren och säljaren fritt att erbjuda andra typer av kommersiella garantier och service efter försäljningen oavsett löptid. Den information som tillhandahålls konsumenten om sådana andra kommersiella garantier eller tjänster bör emellertid inte förvirra konsumenten när det gäller förekomsten av och längden på den kommersiella garantin för hållbarhet från tillverkaren som omfattar hela varan och har en löptid på mer än två år.

utgår

Ändringsförslag  28

Förslag till direktiv

Skäl 29

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(29) För att främja konkurrens mellan tillverkare när det gäller hållbarhet för varor med digitala delar bör näringsidkare som säljer sådana varor informera konsumenterna om den minimiperiod under vilken tillverkaren åtar sig att tillhandahålla programvaruuppdateringar för sådana varor. För att undvika att konsumenterna erhåller för mycket information bör sådan information endast tillhandahållas om denna period är längre än perioden för tillverkarens kommersiella garanti för hållbarhet, eftersom denna garanti omfattar tillhandahållandet av uppdateringar, inbegripet säkerhetsuppdateringar som är nödvändiga för att bibehålla funktioner och prestanda från varor med digitala delar. Vidare är information om tillverkarens åtagande att tillhandahålla programvaruuppdateringar endast relevant om köpeavtalet föreskriver ett enskilt tillhandahållande av det digitala innehållet eller den digitala tjänsten, på vilket artikel 7.3 a i direktiv (EU) 2019/771 är tillämplig. Däremot bör det inte finnas någon ny skyldighet att tillhandahålla denna information om köpeavtalet föreskriver ett kontinuerligt tillhandahållande av det digitala innehållet eller den digitala tjänsten under en tidsperiod, eftersom den period under vilken säljaren är skyldig att säkerställa att konsumenten informeras om och tillhandahålls uppdateringar specificeras i artikel 7.3 b i direktiv (EU) 2019/771, med hänvisning till artikel 10.2 eller 10.5.

(29) För att främja konkurrens mellan tillverkare när det gäller hållbarhet för varor med digitala delar bör näringsidkare som säljer sådana varor informera konsumenterna om den minimiperiod under vilken tillverkaren kommer att tillhandahålla programvaruuppdateringar för sådana varor, inbegripet, som ett minimum, den obligatoriska period under vilken uppdateringarna bör tillhandahållas i enlighet med unionslagstiftningen.

Ändringsförslag  29

Förslag till direktiv

Skäl 30

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(30) Likaså bör näringsidkare som erbjuder digitalt innehåll och digitala tjänster även informera konsumenter om den minimiperiod under vilken leverantören av det digitala innehållet eller den digitala tjänsten, om leverantören är en annan än näringsidkaren, åta sig att tillhandahålla programvaruuppdateringar, inbegripet säkerhetsuppdateringar, som är nödvändiga för att säkerställa att det digitala innehållet och de digitala tjänsterna förblir avtalsenliga. Information om leverantörens åtagande att tillhandahålla programvaruuppdateringar är endast relevant om avtalet föreskriver ett enskilt tillhandahållande eller en rad enskilda tillhandahållanden på vilka artikel 8.2 b i direktiv 2019/770 är tillämplig. Däremot bör det inte föreligga någon ny skyldighet att tillhandahålla denna information om avtalet föreskriver ett kontinuerligt tillhandahållande under en tidsperiod, eftersom den period under vilken säljaren är skyldig att säkerställa att konsumenten informeras om och tillhandahålls uppdateringar specificeras i artikel 8.2 a i direktiv (EU) 2019/770.

(30) Likaså bör näringsidkare som erbjuder digitalt innehåll och digitala tjänster även informera konsumenter om den minimiperiod under vilken leverantören av det digitala innehållet eller den digitala tjänsten, om leverantören är en annan än näringsidkaren, kommer att tillhandahålla programvaruuppdateringar, inbegripet säkerhetsuppdateringar, som är nödvändiga för att säkerställa att det digitala innehållet och de digitala tjänsterna förblir avtalsenliga. Denna information bör minst omfatta den obligatoriska period under vilken uppdateringarna bör tillhandahållas i enlighet med unionslagstiftningen. Leverantören ska alltid tillhandahålla denna information till näringsidkaren.

Ändringsförslag  30

Förslag till direktiv

Skäl 31

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(31) För att göra det möjligt för konsumenter att fatta ett välgrundat affärsbeslut och välja varor som är enklare att reparera, bör näringsidkare innan avtalet ingås, för alla typer av varor, i förekommande fall, tillhandahålla det reparerbarhetsindex för varan som tillverkaren har tillhandahållit i överensstämmelse med unionsrätten.

(31) För att göra det möjligt för konsumenter att fatta ett välgrundat affärsbeslut och välja varor som är enklare att reparera, bör näringsidkare innan avtalet ingås, för alla typer av varor, i förekommande fall, tillhandahålla det reparerbarhetsindex för varan som tillverkaren har tillhandahållit i överensstämmelse med unionsrätten eller nationell rätt.

Ändringsförslag  31

Förslag till direktiv

Skäl 32

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(32) Enligt artikel 5.1 e och artikel 6.1 m i direktiv 2011/83/EU är näringsidkare innan konsumenten blir bunden av avtalet skyldig att informera konsumenten om den service efter försäljningen och de kommersiella garantier som gäller samt villkoren för dessa, om sådana tjänster tillhandahålls. För att säkerställa att konsumenter är välinformerade om huruvida de varor de köper kan repareras, om ett reparerbarhetsindex inte har fastställts i enlighet med unionsrätten, bör näringsidkarna dessutom, för alla typer av varor, tillhandahålla annan relevant reparationsinformation som tillverkaren har gjort tillgänglig, såsom information om tillgången till reservdelar och en användar- och reparationshandbok.

(32) Enligt artikel 5.1 e och artikel 6.1 m i direktiv 2011/83/EU är näringsidkare innan konsumenten blir bunden av avtalet skyldig att informera konsumenten om den service efter försäljningen och de kommersiella garantier som gäller samt villkoren för dessa, om sådana tjänster tillhandahålls. För att säkerställa att konsumenter är välinformerade om huruvida de varor de köper kan repareras, om ett reparerbarhetsindex inte har fastställts i enlighet med unionsrätten, bör näringsidkarna dessutom, för alla typer av varor, tillhandahålla annan relevant reparationsinformation, såsom information om tillgången till de reservdelar som behövs för att reparera produkter, inklusive längden på den period då reservdelar finns tillgängliga, och, i tillämpliga fall, det förväntade högsta priset före skatt under den obligatoriska tillgänglighetsperiod för reservdelar som fastställts enligt ekodesigndirektivet, förfarandet för att beställa dem, tillgången till användar- och reparationshandböcker samt reparationsverktyg och reparationstjänster.

Ändringsförslag  32

Förslag till direktiv

Skäl 33

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(33) Näringsidkarna ska informera konsumenterna om förekomsten av och längden på tillverkarens kommersiella garanti för hållbarhet, minimiperioden för uppdateringar och annan reparationsinformation än reparerbarhetsindex, om tillverkaren eller leverantören av det digitala innehållet eller den digitala tjänsten, om denne är en annan än näringsidkaren, har gjort den relevanta informationen tillgänglig. Särskilt när det gäller varor bör näringsidkaren vidarebefordra den information som tillverkaren har tillhandahållit till konsumenterna eller som tillverkaren på annat sätt har avsett att göra lätt tillgänglig till konsumenten innan avtalet ingicks, genom att ange den på själva produkten, dess förpackning, etiketter och märkning som konsumenten normalt sett skulle beakta innan avtalet ingås. Näringsidkaren bör inte vara skyldig att aktivt söka efter information från tillverkaren, till exempel på produktspecifika webbplatser.

(33) Särskilt när det gäller varor bör näringsidkaren vidarebefordra denna information innan avtalet ingås, genom att ange den på själva produkten, dess förpackning, etiketter och märkning som konsumenten normalt sett skulle beakta innan avtalet ingås. Näringsidkaren bör inte vara skyldig att aktivt söka efter åtaganden från tillverkaren som går längre än vad som krävs i unionslagstiftningen, till exempel på produktspecifika webbplatser.

Ändringsförslag  33

Förslag till direktiv

Skäl 33a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(33a) Eftersom bestämmelserna i detta direktiv kan innebära en viss börda för de nationella myndigheterna och sektorn för små och medelstora företag, bör kommissionen och de nationella myndigheterna fastställa ytterligare riktlinjer och administrativt stöd för dessa företag.

Ändringsförslag  34

Förslag till direktiv

Skäl 35a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(35a) För att underlätta en effektiv tillsyn, särskilt när det gäller tredjeländer, är det nödvändigt att öka de behöriga myndigheternas resurser så att de kan klargöra om tillverkare eller distributörer var tvungna att lämna falska uppgifter om en produkts livslängd, eftersom detta skulle undergräva den inre marknadens integritet. För att undvika bedrägerier, bristande efterlevnad och lägre importstandarder kommer det därför att krävas ökad tillsyn och övervakning från de behöriga myndigheternas sida, särskilt när det gäller onlinebaserade marknadsplatser.

Motivering

Om tredjeländerna inte följer EU i detta avseende skulle de problem som detta förslag försöker lösa kvarstå, eftersom många produkter importeras direkt från tredjeländer.

Ändringsförslag  35

Förslag till direktiv

Skäl 35b (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(35b) För att konsumenterna till fullo ska kunna förstå den information som de får bör den information som lämnas vara tydlig och exakt. Extra eller överflödig information kan leda till förvirring.

Motivering

Det är viktigt att undvika att förvirra konsumenterna med alltför mycket information. Det krävs i stället exakt kommunikation.

Ändringsförslag  36

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1

Direktiv 2005/29/EG

Artikel 2 – led o

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

o) miljöpåstående: meddelande eller företrädande som inte är obligatoriskt under unionslagstiftningen eller nationell lagstiftning, inbegripet företrädande genom text, bilder, grafik eller symboler i någon form, inbegripet märkning, varumärkesnamn, företagsnamn eller produktnamn, i samband med ett kommersiellt meddelande i vilket anges eller antyds att en produkt eller näringsidkare har positiv eller ingen miljöpåverkan eller är mindre skadlig för miljön än andra produkter eller näringsidkare, eller har förbättrat sin påverkan över tid.

o) miljöpåstående: meddelande eller företrädande som inte är obligatoriskt under unionslagstiftningen eller nationell lagstiftning, inbegripet företrädande genom text, bilder, grafik eller symboler i någon form, inbegripet märkning, varumärkesnamn, företagsnamn eller produktnamn, i samband med ett kommersiellt meddelande i vilket anges eller påvisas att en produkt eller näringsidkare har positiv, liten eller ingen miljöpåverkan eller är mindre skadlig för miljön än andra produkter eller näringsidkare, eller har förbättrat sin påverkan över tid.

Motivering

Den ursprungliga formuleringen skulle kunna leda till många olika tolkningar som kan betraktas som miljöpåståenden. Det skulle leda till en hög grad av osäkerhet om den tillämpliga rättsliga ramen.

Ändringsförslag  37

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1

Direktiv 2005/29/EG

Artikel 2 – led p

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

p) uttryckligt miljöpåstående: ett miljöpåstående i textform eller i en hållbarhetsmärkning.

utgår

Ändringsförslag  38

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1

Direktiv 2005/29/EG

Artikel 2 – led q

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

q) allmänt miljöpåstående: ett uttryckligt miljöpåstående, som inte ingår i en hållbarhetsmärkning, där påståendet inte specificeras tydligt och väl synligt på samma medium.

q) allmänt miljöpåstående: ett miljöpåstående oavsett form, som inte ingår i en hållbarhetsmärkning, eller i ett informationsverktyg för hållbarhet där påståendet inte specificeras tydligt och väl synligt på samma medium eller visas digitalt för konsumenten på försäljningsstället.

Ändringsförslag  39

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1

Direktiv 2005/29/EG

Artikel 2 – led qa (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

qa) särskilt miljöpåstående: ett miljöpåstående oavsett form, som inte ingår i en hållbarhetsmärkning, där påståendet inte specificeras tydligt och väl synligt på samma medium.

Ändringsförslag  40

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1

Direktiv 2005/29/EG

Artikel 2 – led r

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

r) hållbarhetsmärkning: frivillig förtroendemärkning, kvalitetsmärkning eller motsvarande, antingen offentlig eller privat, som syftar till att särskilja och göra reklam för en produkt, ett förfarande eller ett företag, vilket hänvisar till dess miljömässiga eller sociala aspekter eller både och. Detta omfattar inte obligatorisk märkning som krävs enligt unionslagstiftningen eller nationell lagstiftning.

r) hållbarhetsmärkning: frivillig förtroendemärkning, kvalitetsmärkning eller motsvarande, antingen offentlig eller privat, som införs i syfte att särskilja och göra reklam för en produkt, ett förfarande eller ett företag, vilket hänvisar till dess miljömässiga eller sociala aspekter eller både och, och för vilken kriterier finns allmänt tillgängliga, utvecklas och regelbundet uppdateras i oberoende processer och som speglar betydande förbättringar jämfört med allmän praxis på den relevanta marknaden eller unionens minimikrav på produkter, i tillämpliga fall. Detta omfattar inte obligatorisk märkning som krävs enligt unionslagstiftningen eller nationell lagstiftning. Hållbarhetsmärkning som inte fastställts av nationella myndigheter ska minst överensstämma med standarden EN ISO 14024 typ 1.

Ändringsförslag  41

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1

Direktiv 2005/29/EG

Artikel 2 – led ra (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ra) förhandsgodkännande av hållbarhetsmärkning eller informationsverktyg för hållbarhet: en förhandsbedömning av överensstämmelse som ska utföras av ett unionsorgan eller en behörig nationell myndighet.

Ändringsförslag  42

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1

Direktiv 2005/29/EG

Artikel 2 – led s

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

s) certifieringssystem: ett kontrollsystem från tredje part som är tillgängligt på transparenta, rättvisa och icke-diskriminerande villkor för samtliga näringsidkare som är villiga och kan uppfylla systemets krav, vilket intygar att en produkt uppfyller vissa villkor, och för vilket det föreligger en objektiv övervakning av efterlevnaden som grundas på internationella, unionsrättsliga eller nationella standarder och förfaranden och genomförs av en part som är oberoende av både systemets ägare och näringsidkaren.

s) certifieringssystem: ett kontrollsystem från tredje part, med koppling till en hållbarhetsmärkning och verktyg, som är tillgängligt på allmänt tillgängliga, transparenta, rättvisa och icke-diskriminerande villkor för näringsidkare som är villiga och kan uppfylla systemets krav, vilket intygar att en produkt uppfyller vissa allmänt tillgängliga och oberoende framtagna villkor, som återspeglar en avsevärd förbättring jämfört med den i övrigt tillämpliga produktlagstiftningen, och för vilket det föreligger en objektiv övervakning av efterlevnaden och tilldelning av certifikatet som grundas på transparenta och icke-diskriminerande förfaranden samt internationella, unionsrättsliga eller nationella standarder och som genomförs opartiskt av en part som är oberoende av både systemets ägare och näringsidkaren, och som inbegriper ett system för klagomål till externa intressenter med inriktning på eventuell bristande efterlevnad och som gör det möjligt att dra tillbaka hållbarhetsmärkningen vid bristande efterlevnad.

Ändringsförslag  43

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1

Direktiv 2005/29/EG

Artikel 2 – led t

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

t) informationsverktyg för hållbarhet: programvara, inbegripet en webbplats, del av en webbplats eller en applikation som drivs av en näringsidkare eller för dennes räkning, vilket ger konsumenter information om produkters miljömässiga och sociala aspekter eller som jämför produkter i fråga om dessa aspekter.

t) informationsverktyg för hållbarhet: programvara, inbegripet en webbplats, del av en webbplats eller en applikation som drivs av en näringsidkare eller för dennes räkning, vilket ger konsumenter information om produkters miljömässiga och sociala aspekter eller som objektivt jämför produkter i fråga om dessa aspekter, genom att särskilt jämföra produkter som har samma funktion, använda en gemensam metod och gemensamma antaganden och jämföra väsentliga och kontrollerbara egenskaper hos produkterna.

Ändringsförslag  44

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1

Direktiv 2005/29/EG

Artikel 2 – led u

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

u) erkänd utmärkt miljöprestanda: miljöprestanda som uppfyller kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 66/2010*, i nationella eller regionala EN ISO 14024 typ I miljömärkesprogram som är officiellt erkända i enlighet med artikel 11 i förordning (EG) nr 66/2010 eller högsta miljöprestanda i enlighet med annan tillämplig unionslagstiftning.

u) erkänd utmärkt miljöprestanda: miljöprestanda som uppfyller kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 66/20101a, i nationella eller regionala EN ISO 14024 typ I miljömärkesprogram som är officiellt erkända i enlighet med artikel 11 i förordning (EG) nr 66/2010 eller högsta miljöprestanda i enlighet med annan tillämplig unionslagstiftning.

 

____________

 

1a Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 66/2010 av den 25 november 2009 om ett EU‑miljömärke (EUT L 27, 30.1.2010, s. 1).

Ändringsförslag  45

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1

Direktiv 2005/29/EG

Artikel 2 – led ua (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ua) begagnade varor: begagnade varor enligt definitionen i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt.

Ändringsförslag  46

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1

Direktiv 2005/29/EG

Artikel 2 – led w

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

w) programvaruuppdatering: en kostnadsfri uppdatering, inbegripet en säkerhetsuppdatering, som är nödvändig för att säkerställa att varor med digitala delar, digitalt innehåll och digitala tjänster förblir avtalsenliga i enlighet med direktiv (EU) 2019/770 och direktiv (EU) 2019/771.

w) programvaruuppdatering: antingen en säkerhetsuppdatering eller någon annan uppdatering av funktionaliteter och funktioner, som är nödvändig för att säkerställa att varor med digitala delar, digitalt innehåll och digitala tjänster förblir avtalsenliga i enlighet med direktiv (EU) 2019/770 och direktiv (EU) 2019/771.

Ändringsförslag  47

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1

Direktiv 2005/29/EG

Artikel 2 – led wa (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

wa) säkerhetsuppdatering: en uppdatering av operativsystemet, inklusive programfixar mot säkerhetsbrister, om detta är relevant för en viss produkt, vars huvudsakliga syfte är att förbättra produktens säkerhet eller få den att bli avtalsenlig.

Ändringsförslag  48

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1

Direktiv 2005/29/EG

Artikel 2 – led wb (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

wb) funktionalitetsuppdatering: uppdatering av operativsystemet som inte är nödvändig för att apparaten ska fortsätta förbli avtalsenlig och vars huvudsakliga syfte är att förbättra nuvarande funktionaliteter eller införa nya funktionaliteter.

Ändringsförslag  49

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1

Direktiv 2005/29/EG

Artikel 2 – led ya (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ya) kommersiellt känslig information: information som, om den lämnas ut, skulle kunna skada en leverantörs kommersiella intressen, t.ex. företagshemligheter, vinstmarginaler eller nya idéer i enlighet med kommissionens meddelande1a.

 

__________________

 

1a Meddelande från kommissionen, Meddelande om nationella domstolars skydd av konfidentiell information i förfaranden som rör privat genomdrivande av EU:s konkurrensregler, 2020/C 242/01 (EUT C 242, 22.7.2020, s. 1).

Motivering

Definitionen av kommersiellt känslig information finns i Europeiska kommissionens meddelande om nationella domstolars skydd av konfidentiell information i förfaranden som rör privat genomdrivande av EU:s konkurrensregler. Denna definition bör också inkluderas här.

Ändringsförslag  50

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1a (nytt)

Direktiv 2005/29/EG

Artikel 5 – punkt 2

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(1a) Artikel 5.2 ska ändras på följande sätt

 

a)  Följande punkt ska införas:

 

”aa)  Det strider mot kraven på utökat producentansvar,"

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0083)

Ändringsförslag  51

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2 – led a

Direktiv 2005/29/EG

Artikel 6 – punkt 1 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) Produktens utmärkande egenskaper, som t.ex. dess tillgänglighet, fördelar, risker, utförande, sammansättning, miljömässiga eller sociala konsekvenser, tillbehör, hållbarhet, reparerbarhet, kundservice efter försäljning och reklamationshantering, metod och datum för tillverkning eller tillhandahållande, leverans, ändamålsenlighet, användningsområde, kvantitet, specifikation, geografiskt eller kommersiellt ursprung eller det resultat som kan förväntas av användningen, eller resultat och egenskaper som framkommit vid provningar eller undersökningar som utförts på produkten i fråga.

b) Produktens utmärkande egenskaper, som t.ex. dess tillgänglighet, fördelar, risker, utförande, sammansättning, miljömässiga eller sociala konsekvenser genom hela värdekedjan (173), tillbehör, hållbarhet, reparerbarhet, uppgraderbarhet, återanvändbarhet, återvinningsbarhet, engångsnatur, rätten att returnera produkten till tillverkaren, kundservice efter försäljning och reklamationshantering, metod och datum för tillverkning eller tillhandahållande, leverans, ändamålsenlighet, användningsområde, kvantitet, specifikation, geografiskt eller kommersiellt ursprung eller det resultat som kan förväntas av användningen, eller resultat och egenskaper som framkommit vid provningar eller undersökningar som utförts på produkten i fråga.

Ändringsförslag  52

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2 – led b

Direktiv 2005/29/EG

Artikel 6 – punkt 2 – led d

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d) miljöpåståenden som hänför sig till framtida miljöprestanda utan tydliga, objektiva och kontrollerbara åtaganden och mål och utan ett självständigt kontrollsystem,

d) miljöpåståenden som hänför sig till framtida miljöprestanda utan allmänt tillgängliga, tydliga, objektiva, vetenskapligt baserade, kontrollerbara och realistiska åtaganden och mål som kompletteras med en finansierad och regelbundet uppdaterad genomförandeplan som baseras på allmänt tillgänglig teknik och utan årlig kontroll av framsteg som utförs av ett självständigt kontrollsystem som har ackrediterats i enlighet med förordning (EG) nr 765/2008,

Ändringsförslag  53

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 3

Direktiv 2005/29/EG

Artikel 7 – punkt 7a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

7a. Senast den ... [12 månader efter antagandet] ska kommissionen anta delegerade akter i enlighet med artikel 16a för att komplettera detta direktiv genom att fastställa minimikrav för hållbarhetsmärkning och informationsverktyg för hållbarhet. När kommissionen antar de delegerade akterna ska den säkerställa att tilldelningskriterierna finns allmänt tillgängliga utan kostnad, utvecklas i en oberoende process, regelbundet ses över och speglar betydande förbättringar jämfört med allmän praxis på den relevanta marknaden eller unionens minimikrav på produkter, i tillämpliga fall, med ett opartiskt kontrollförfarande, inklusive tredjepartskontroll och transparens i fråga om systemägaren. Kommissionen ska säkerställa tillgänglighet för samtliga marknadsaktörer, öppenhet i förfarandet för konsumenterna, vetenskaplig robusthet och relevans för berörda parter samt efterlevnads- och tvistlösningsmekanismer. Om en hållbarhetsmärkning eller ett informationsverktyg för hållbarhet är inriktat på en viss miljöaspekt ska detta på ett tydligt och synligt sätt kommuniceras till konsumenterna. För öppenhetens skull ska alla förhandsgodkända hållbarhetsmärkningar och informationsverktyg för hållbarhet offentliggöras i ett allmänt tillgängligt onlineregister, som ska uppdateras regelbundet av de behöriga nationella myndigheterna.

Ändringsförslag  54

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 3

Direktiv 2005/29/EG

Artikel 7 – punkt 7b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

7b. Kommissionen ska anta en genomförandeakt med närmare bestämmelser om förfarandet för godkännande av hållbarhetsmärkning och de informationsverktyg för hållbarhet som avses i punkt 7a. Den genomförandeakten ska antas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 16b.

Ändringsförslag  55

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 3a (nytt)

Direktiv 2005/29/EG

Artikel 16a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a) Följande artikel ska införas:

 

”Artikel 16a

 

Utövande av delegeringen

 

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

 

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 7.7a ska ges till kommissionen för en period på sex år från och med … [en månad efter den dag då detta direktiv träder i kraft].

 

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 7.7a får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

 

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat som agerar i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016.

 

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

 

6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 7.7a ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.”

Ändringsförslag  56

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 3b (nytt)

Direktiv 2005/29/EG

Artikel 16b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3b) Följande artikel ska införas:

 

”Artikel 16b

 

Kommittéförfarande

 

1.  Kommissionen ska biträdas av en kommitté. Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011.

 

2.  När det hänvisas till denna punkt ska artikel 4 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.” (193)

Ändringsförslag  57

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 1 – led a

Direktiv 2011/83/EU

Artikel 2 – punkt 3a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3a. energianvändande varor: varor som är beroende av energitillförsel (elektricitet, fossila bränslen och förnybara energikällor) för att kunna fungera som avsett.

3a. energianvändande varor: varor som är beroende av energitillförsel (elektricitet, fossila bränslen och förnybara energikällor) för att kunna fungera som avsett. Endast varaktiga, hållbara varor omfattas.

Motivering

I definitionen av ”energianvändande varor” som ”varor som är beroende av energitillförsel” bör det specificeras att den endast omfattar varaktiga, hållbara varor och utesluter delar eller förbrukningsvaror som används i kombination med sådana varaktiga varor.

Ändringsförslag  58

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 1 – led b

Direktiv 2011/83/EU

Artikel 2 – punkt 14a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

14a. garanti för hållbarhet: en tillverkares garanti för hållbarhet i den mening som avses i artikel 17 i direktiv (EU) 2019/771, enligt vilken tillverkaren är direkt ansvarig gentemot konsumenten under hela garantiperioden för reparation eller utbyte av varorna.

14a. garanti för hållbarhet: en frivillig garanti för hållbarhet som tillhandahålls utan kostnad av tillverkaren i den mening som avses i artikel 17 i direktiv (EU) 2019/771, enligt vilken tillverkaren är direkt ansvarig gentemot konsumenten under hela garantiperioden för reparation eller utbyte av varorna.

Ändringsförslag  59

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 1 – led b

Direktiv 2011/83/EU

Artikel 2 – punkt 14d

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

14d. reparerbarhetsindex: ett index som uttrycker möjligheterna att reparera varan, vilket baseras på en metod som fastställts i enlighet med unionsrätten.

14d. reparerbarhetsindex: ett index som uttrycker möjligheterna att reparera varan, vilket baseras på en harmoniserad metod som fastställts i enlighet med unionsrätten.

Motivering

För att ett reparerbarhetsindex ska vara meningsfullt och framgångsrikt måste det finnas harmoniserade EU-omfattande metoder för reparerbarhetsindex på produktgruppsnivå. För närvarande finns det minst tolv olika initiativ för att mäta reparerbarheten och nationella initiativ, såsom Frankrikes reparerbarhetsindex. En tydlig EU-definition och harmoniserade beräkningsmetoder är nödvändiga för att mäta och kontrollera produkternas reparerbarhetsmärkning. Annars riskerar vi att skapa förvirring bland konsumenterna, en fragmenterad inre marknad och illojal konkurrens.

Ändringsförslag  60

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 2 – led a

Direktiv 2011/83/EU

Artikel 5 – punkt 1 – led ea

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

ea) För samtliga varor, information om att varorna omfattas av en kommersiell garanti för hållbarhet och dess löptid i tidsenheter, om denna garanti täcker hela varan och har en löptid på mer än två år, där tillverkaren tillhandahåller sådan information.

ea) En märkning som anger den garanterade livslängden för en vara, för digitalt innehåll och för tjänster. Denna märkning ska åtminstone informera om varaktigheten för den rättsliga garantin om avtalsenlighet och relaterade rättigheter och, i tillämpliga fall, om förekomsten av och villkoren för service efter försäljning och frivilliga kommersiella garantier.

Ändringsförslag  61

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 2 – led a

Direktiv 2011/83/EU

Artikel 5 – punkt 1 – led eb

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

eb) För energianvändande varor, där tillverkaren inte tillhandahåller den information som avses i led ea, information om att tillverkaren inte har upplyst om förekomsten av en kommersiell garanti för hållbarhet med en löptid på mer än två år. Denna information ska vara minst lika synlig som annan information om förekomsten av och villkoren för service efter försäljning och kommersiella garantier som tillhandahålls i enlighet med led e.

utgår

Ändringsförslag  62

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 2 – led a

Direktiv 2011/83/EU

Artikel 5 – punkt 1 – led ec

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

ec) För varor med digitala delar, den minimiperiod i tidsenheter under vilken tillverkaren tillhandahåller programvaruuppdateringar, såvida inte avtalet föreskriver ett kontinuerligt tillhandahållande av det digitala innehållet eller den digitala tjänsten under en tidsperiod, där tillverkaren tillhandahåller sådan information. Om information om att det finns en kommersiell garanti för hållbarhet tillhandahålls i enlighet med led ea, ska information om uppdateringar lämnas om dessa uppdateringar tillhandahålls under en längre period än den kommersiella garantin för hållbarhet.

ec) För varor med digitala delar, den minimiperiod från inköpstillfället i tidsenheter under vilken tillverkaren tillhandahåller programvaruuppdateringar, inklusive åtminstone den obligatoriska period för vilken uppdateringarna ska tillhandahållas i enlighet med tillämplig unionslagstiftning.

Ändringsförslag  63

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 2 – led a

Direktiv 2011/83/EU

Artikel 5 – punkt 1 – led ed

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

ed) För digitalt innehåll och digitala tjänster, när leverantören är en annan än näringsidkaren och gör sådan information tillgänglig, den minimiperiod i tidsenheter under vilken leverantören tillhandahåller programvaruuppdateringar, såvida inte avtalet föreskriver ett kontinuerligt tillhandahållande av det digitala innehållet eller den digitala tjänsten under en tidsperiod.

ed) För digitalt innehåll och digitala tjänster, när leverantören är en annan än näringsidkaren, den minimiperiod, som inleds vid inköpstillfället, i tidsenheter under vilken leverantören tillhandahåller programvaruuppdateringar, inklusive den obligatoriska period som föreskrivs i relevant unionslagstiftning.

Ändringsförslag  64

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 2 – led a

Direktiv 2011/83/EU

Artikel 5 – punkt 1 – led eda (nytt)

 

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

eda) Utöver märkningen om garanterad livslängd för varorna, det digitala innehållet och de digitala tjänsterna, åtminstone inbegripa en påminnelse om förekomsten av och varaktigheten för den rättsliga garantin om avtalsenlighet, förekomsten av och villkoren för service efter försäljning och kommersiella garantier, i tillämpliga fall.

Ändringsförslag  65

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 2 – led b

Direktiv 2011/83/EU

Artikel 5 – punkt 1 – led j

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

j) om led i inte är tillämpligt, information som gjorts tillgänglig av tillverkaren om tillgången på reservdelar, inbegripet förfarandena för att beställa dem, och om tillgången till en användar- och reparationshandbok.

j) Om led i inte är tillämpligt, information som gjorts tillgänglig av tillverkaren om tillgången på de reservdelar som behövs för att reparera varor, inbegripet längden på den period då reservdelar finns tillgängliga, och, i tillämpliga fall, det förväntade högsta priset före skatt under den obligatoriska tillgänglighetsperiod för reservdelar som fastställts enligt ekodesigndirektivet, förfarandena för att beställa dem, och om tillgången till användar- och reparationshandböcker, reparationsverktyg och reparationstjänster. Om tillverkaren inte gör denna information tillgänglig för näringsidkaren ska konsumenten informeras om detta.

Ändringsförslag  66

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 3 – led a

Direktiv 2011/83/EU

Artikel 6 – punkt 1 – led ma

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

ma) För samtliga varor, information om att varorna omfattas av en kommersiell garanti för hållbarhet och dess löptid i tidsenheter, om denna garanti täcker hela varan och har en löptid på mer än två år, där tillverkaren tillhandahåller sådan information.

(Berör inte den svenska versionen.) 

Ändringsförslag  67

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 3 – led a

Direktiv 2011/83/EU

Artikel 6 – punkt 1 – led mb

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

mb) För energianvändande varor, där tillverkaren inte tillhandahåller den information till vilken hänvisas i led ma, information om att tillverkaren inte har tillhandahållit information om förekomsten av en kommersiell garanti för hållbarhet med en löptid på mer än två år. Denna information ska vara minst lika synlig som annan information om förekomsten av och villkoren för service efter försäljning och kommersiella garantier som tillhandahålls i enlighet med led m.

utgår

Ändringsförslag  68

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 3 – led a

Direktiv 2011/83/EU

Artikel 6 – punkt 1 – led mc

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

mc) För varor med digitala delar, den minimiperiod i tidsenheter under vilken tillverkaren tillhandahåller programvaruuppdateringar, såvida inte avtalet föreskriver ett kontinuerligt tillhandahållande av det digitala innehållet eller den digitala tjänsten under en tidsperiod, där tillverkaren tillhandahåller sådan information. Om information om att det finns en kommersiell garanti för hållbarhet tillhandahålls i enlighet med led ma, ska information om uppdateringar lämnas om dessa uppdateringar tillhandahålls för en längre period än den kommersiella garantin för hållbarhet.

mc) För varor med digitala delar, den minimiperiod från inköpstillfället i tidsenheter under vilken tillverkaren tillhandahåller programvaruuppdateringar, inklusive åtminstone den obligatoriska period under vilken uppdateringarna ska tillhandahållas i enlighet med unionslagstiftningen.

Ändringsförslag  69

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 3 – led a

Direktiv 2011/83/EU

Artikel 6 – punkt 1 – led md

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

md) För digitalt innehåll och digitala tjänster, när leverantören är en annan än näringsidkaren och gör sådan information tillgänglig, den minimiperiod i tidsenheter under vilken leverantören tillhandahåller programvaruuppdateringar, såvida inte avtalet föreskriver ett kontinuerligt tillhandahållande av det digitala innehållet eller den digitala tjänsten under en tidsperiod.

md) För digitalt innehåll och digitala tjänster, när leverantören är en annan än näringsidkaren, den minimiperiod i tidsenheter under vilken leverantören tillhandahåller programvaruuppdateringar, inklusive åtminstone den obligatoriska period under vilken uppdateringarna ska tillhandahållas i enlighet med unionslagstiftningen.

Ändringsförslag  70

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 3 – led a

Direktiv 2011/83/EU

Artikel 6 – punkt 1 – led mda (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

mda) Märkningen om garanterad livslängd för varor, digitalt innehåll och digitala tjänster, inklusive åtminstone en påminnelse om förekomsten av och varaktigheten för den rättsliga garantin om avtalsenlighet.

Ändringsförslag  71

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 3 – led b

Direktiv 2011/83/EU

Artikel 6 – punkt 1 – led v

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

v) om led u inte är tillämpligt, information som gjorts tillgänglig av tillverkaren om tillgången på reservdelar, inbegripet förfarandena för att beställa dem, och om tillgången till en användar- och reparationshandbok.

v) om led u inte är tillämpligt, information som gjorts tillgänglig av tillverkaren om tillgången på de reservdelar som behövs för att reparera en vara, inbegripet längden på den period då reservdelar finns tillgängliga, och, i tillämpliga fall, det förväntade högsta priset före skatt under den obligatoriska tillgänglighetsperiod för reservdelar som fastställts enligt ekodesigndirektivet, förfarandena för att beställa dem, och om tillgången till användar- och reparationshandböcker, reparationsverktyg och reparationstjänster. Om tillverkaren inte gör denna information tillgänglig för näringsidkaren ska konsumenten informeras om detta.

Ändringsförslag  72

Förslag till direktiv

Artikel 3 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Efter [fem år från antagandet] ska kommissionen lämna en rapport om tillämpningen av detta direktiv till Europaparlamentet och rådet.

Efter [fem år från antagandet] ska kommissionen lämna en rapport om tillämpningen av detta direktiv och om de framsteg som gjorts till Europaparlamentet och rådet. Rapporten ska innehålla en detaljerad analys av de nya bestämmelsernas inverkan på undanröjandet av befintliga icke-tariffära hinder för gränsöverskridande handel, på effektiviteten hos de nationella konsumentskyddsmyndigheternas åtgärder och på bördan för anpassning inom sektorn för små och medelstora företag.

Ändringsförslag  73

Förslag till direktiv

Artikel 3 – stycke 1a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Rapporten ska innehålla en bedömning av förhandsgodkännandet av hållbarhetsmärkningen i syfte att harmonisera den på unionsnivå.

Ändringsförslag  74

Förslag till direktiv

Bilaga I – led 1

Direktiv 2005/29/EG

Bilaga I – punkt 2a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2a. Uppvisa en hållbarhetsmärkning som inte grundas på ett certifieringssystem eller som inte fastställts av offentliga myndigheter.

2a. Uppvisa en hållbarhetsmärkning eller ett informationsverktyg för hållbarhet som inte har förhandsgodkänts av en nationell myndighet, inte grundas på ett certifieringssystem eller som inte fastställts av offentliga myndigheter, förutom när det inte finns något lämpligt certifieringssystem för det problem som tas upp av märkningen. I detta fall ska det vara tillåtet att använda ett oberoende tredjepartssystem som har erkänts av myndigheterna.

Ändringsförslag  75

Förslag till direktiv

Bilaga I – led 1

Direktiv 2005/29/EG

Bilaga I – punkt 2aa (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2aa. Uppvisa en hållbarhetsmärkning som baseras på olika prestandaklasser, när de tillgängliga klasserna inte tydligt anges i samma grafiska återgivning, för att möjliggöra en tydlig jämförelse.

Ändringsförslag  76

Förslag till direktiv

Bilaga I – led 1

Direktiv 2005/29/EG

Bilaga I – punkt 2ab (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2ab. Uppvisande av miljöpåståendet ”biologiskt nedbrytbart”, ”komposterbart” eller likvärdigt med avseende på plast eller bioplast, i de fall kompostering av biologiskt nedbrytbar plast inte är möjlig vid en stor andel av avfallsföretagen.

Ändringsförslag  77

Förslag till direktiv

Bilaga I – led 2

Direktiv 2005/29/EG

Bilaga I – punkt 4a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4a. Göra ett allmänt miljöpåstående för vilket näringsidkaren inte kan styrka erkänd utmärkt miljöprestanda som är relevant för påståendet.

4a. Göra ett allmänt miljöpåstående för vilket näringsidkaren inte kan styrka erkänd utmärkt miljöprestanda som är relevant för påståendet i ett lättillgängligt format.

Ändringsförslag  78

Förslag till direktiv

Bilaga I – led 2

Direktiv 2005/29/EG

Bilaga I – punkt 4b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4b. Göra ett miljöpåstående om hela produkten när det faktiskt endast hänför sig till vissa aspekter av produkten.

4b. Göra ett miljöpåstående om hela produkten eller näringsidkarens verksamhet när det faktiskt endast hänför sig till vissa aspekter av produkten eller näringsidkarens verksamhet.

Ändringsförslag  79

Förslag till direktiv

Bilaga I – led 2

Direktiv 2005/29/EG

Bilaga I – punkt 4ba (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4ba. Göra ett miljöpåstående om produktens innehåll baserat på en redovisningsmetod som möjliggör kostnadsfri tilldelning av insatsvaror till slutprodukter, utan att tala om för konsumenterna att endast en restmängd av insatsvaran i fråga faktiskt användes i produktionsprocessen för den slutprodukt som bjuds ut till försäljning.

Ändringsförslag  80

Förslag till direktiv

Bilaga I – led 2

Direktiv 2005/29/EG

Bilaga I – punkt 4bb (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4bb. Göra ett särskilt miljöpåstående som näringsidkaren inte kan styrka med hjälp av en relevant bedömningsmetod och kommunikationsregler som har erkänts eller fastställts i enlighet med nationell lagstiftning eller unionslagstiftning.

Ändringsförslag  81

Förslag till direktiv

Bilaga I – led 2

Direktiv 2005/29/EG

Bilaga I – punkt 4bc (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4bc. Göra ett miljöpåstående som inte kan styrkas i enlighet med rättsliga krav.

Ändringsförslag  82

Förslag till direktiv

Bilaga I – led 2

Direktiv 2005/29/EG

Bilaga I – punkt 4bd (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4bd. Göra ett miljöpåstående som skulle leda till att produkter som innehåller fossila bränslen eller mycket förorenande produkter eller verksamheter främjas.

Motivering

Ändringen återspeglar kommissionens vägledning om tolkningen och tillämpningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter på den inre marknaden (2021/C 526/01) eftersom fossil olja alltid skadar miljön, och därför inte kan kopplas till miljöpåståenden som skulle ge intryck av att produkten hade vissa miljöfördelar.

Ändringsförslag  83

Förslag till direktiv

Bilaga I – led 2

Direktiv 2005/29/EG

Bilaga I – punkt 4be (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4be. Påstå att en vara eller tjänst genom sina växthusgasutsläpp har en neutral eller positiv miljöpåverkan.

Motivering

Koldioxidneutrala påståenden är mycket vilseledande för konsumenterna eftersom de antyder neutralitet och ingen inverkan av produkter (eller tjänster) på miljön, vilket är omöjligt att uppnå. De motiveras ofta av företagets deltagande i projekt för utsläppskompensation/koldioxidkompensation, som för närvarande är oreglerade och som konsumenterna inte är tillräckligt informerade om och inte har möjlighet att kontrollera om de verkligen är robusta och tillförlitliga. Därför bör påståenden och märkningar om klimatneutralitet uttryckligen förbjudas.

Ändringsförslag  84

Förslag till direktiv

Bilaga I – led 4

Direktiv 2005/29/EG

Bilaga I – punkt 23d

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

23d. Underlåta att informera konsumenten om att en programvaruuppdatering kan få negativa konsekvenser för användningen av varor med digitala delar, även om programvaruuppdateringen förbättrar andra egenskapers funktion.

23d. Tillhandahålla en programvaruuppdatering som påverkar användningen av varor med digitala delar eller vissa egenskaper hos dessa varor negativt, även om programvaruuppdateringen förbättrar andra egenskapers funktion.

Ändringsförslag  85

Förslag till direktiv

Bilaga I – led 4

Direktiv 2005/29/EG

Bilaga I – punkt 23da (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

23da. Underlåta att på ett tydligt och begripligt sätt informera konsumenten om att uppdateringen inte är nödvändig för att produkten ska förbli avtalsenlig.

Ändringsförslag  86

Förslag till direktiv

Bilaga I – led 4

Direktiv 2005/29/EG

Bilaga I – punkt 23e

 

Kommissionens förslag