ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2019/816, kterým se zřizuje centralizovaný systém pro identifikaci členských států, jež mají informace o odsouzeních státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti (ECRIS-TCN), na doplnění Evropského informačního systému rejstříků trestů, a nařízení (EU) 2019/818, kterým se zřizuje rámec pro interoperabilitu mezi informačními systémy EU v oblasti policejní a justiční spolupráce, azylu a migrace a kterým se mění nařízení (EU) 2018/1726, (EU) 2018/1862 a (EU) 2019/816, za účelem zavedení prověřování státních příslušníků třetích zemí na vnějších hranicích

14.4.2023 - (COM(2021)0096 – C9-0088/2021 – 2021/0046(COD)) - ***I

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
Zpravodajka: Birgit Sippel


Postup : 2021/0046(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A9-0148/2023
Předložené texty :
A9-0148/2023
Rozpravy :
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady kterým se mění nařízení (EU) 2019/816, kterým se zřizuje centralizovaný systém pro identifikaci členských států, jež mají informace o odsouzeních státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti (ECRIS-TCN), na doplnění Evropského informačního systému rejstříků trestů, a nařízení (EU) 2019/818, kterým se zřizuje rámec pro interoperabilitu mezi informačními systémy EU v oblasti policejní a justiční spolupráce, azylu a migrace a kterým se mění nařízení (EU) 2018/1726, (EU) 2018/1862 a (EU) 2019/816, za účelem zavedení prověřování státních příslušníků třetích zemí na vnějších hranicích

(COM(2021)0096 – C9-0088/2021 – 2021/0046(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

 s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2021)0096),

 ohledem na čl. 294 odst. 2, čl. 16 odst. 2, článek 74, čl. 78 odst. 2 písm. e), čl. 79 odst. 2 písm. c), čl. 82 odst. 1 pododstavec 2 písm. d), čl. 85 odst. 1, čl. 87 odst. 2 písm. a) a čl. 88 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C9‑0088/2021),

 s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

 s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

 s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A9-0148/2023),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3. pověřuje svou předsedkyni, aby předala postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

 

Pozměňovací návrh  1

 

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1) Nařízení (EU) …/… [nařízení o prověřování]15 stanoví ověření totožnosti, bezpečnostní kontrolu a zdravotní prohlídky státních příslušníků třetích zemí, kteří se nacházejí na vnější hranici a nesplňují podmínky vstupu nebo kteří byli zadrženi na území členského státu, v případě, že nic nenasvědčuje tomu, že prošli kontrolou na vnějších hranicích. Nařízení (EU) …/… [nařízení o prověřování]16 řeší výzvy spojené s řízením smíšených migračních toků a vytváří jednotná pravidla umožňující rychlé zjištění totožnosti státních příslušníků třetích zemí a jejich rychlé nasměrování k příslušným řízením.

(1) Nařízení (EU) …/… [nařízení o prověřování]15 stanoví ověření totožnosti, bezpečnostní kontrolu, zdravotní prohlídky a prověření zranitelnosti státních příslušníků třetích zemí, kteří překročili vnější hranici nedovoleným způsobem, osob, které požádaly o mezinárodní ochranu na hraničních přechodech na vnějších hranicích nebo v tranzitních prostorech a nesplňují podmínky vstupu, a osob, které byly vyloděny po pátrací a záchranné operaci.

__________________

__________________

15 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) …/… , kterým se zavádí prověřování státních příslušníků třetích zemí na vnějších hranicích a mění nařízení (ES) č. 767/2008, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240 a (EU) 2019/817, Úř. věst. [...]

15 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) …/… , kterým se zavádí prověřování státních příslušníků třetích zemí na vnějších hranicích a mění nařízení (ES) č. 767/2008, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240 a (EU) 2019/817, Úř. věst. [...], 2020/0278(COD)

16 Op. cit., poznámka pod čarou č. 15.

vypouští se

Pozměňovací návrh  2

 

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2) Nařízení (EU) …/… [nařízení o prověřování]17 stanoví, že ověřování prováděné pro bezpečnostní účely v souvislosti s prověřováním by mělo vycházet z porovnání se stejnými systémy jako u žadatelů o vízum nebo cestovní povolení v rámci Evropského systému pro cestovní informace a povolení. Nařízení (EU) …/… [nařízení o prověřování]18 zejména stanoví, že osobní údaje prověřovaných osob by rovněž měly být kontrolovány na základě údajů Europolu, databází Interpolu – databáze odcizených a ztracených cestovních dokladů (SLTD) a databáze cestovních dokladů s údaji uvedenými v oběžnících (TDAWN), jakož i na základě Evropského informačního systému rejstříků trestů pro státní příslušníky třetích zemí (ECRIS-TCN) se zaměřením na osoby odsouzené v souvislosti s teroristickými trestnými činy a jinými formami závažných trestných činů.

(2) Nařízení (EU) …/… [nařízení o prověřování] stanoví, že ověřování prováděné pro bezpečnostní účely v souvislosti s prověřováním by mělo vycházet z porovnání s Evropským informačním systémem rejstříků trestů pro státní příslušníky třetích zemí (ECRIS-TCN) se zaměřením na osoby odsouzené v souvislosti s teroristickými trestnými činy a jinými formami závažných trestných činů.

__________________

 

17 Op. cit., poznámka pod čarou č. 15.

vypouští se

18 Op. cit., poznámka pod čarou č. 15.

vypouští se

Pozměňovací návrh  3

 

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3) Přístup k systému ECRIS-TCN je nezbytný pro orgány příslušné k provádění prověřování stanoveného v nařízení (EU) …/… [nařízení o prověřování]19, aby mohly stanovit, zda by dotyčná osoba mohla představovat hrozbu pro vnitřní bezpečnost nebo pro veřejný pořádek.

(3) Omezený přístup do ECRIS-TCN je nezbytný pro orgány příslušné k provádění prověřování stanoveného v nařízení (EU) …/… [nařízení o prověřování]19, aby mohly stanovit, zda by dotyčná osoba mohla představovat hrozbu pro vnitřní bezpečnost.

__________________

 

19 Op. cit., poznámka pod čarou č. 15.

vypouští se

Pozměňovací návrh  4

 

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4) Nařízením (EU) …/… [nařízení o prověřování]20, které rozvíjí schengenské acquis týkající se hranic, se mění nařízení (ES) č. 767/200821, (EU) 2017/222622, (EU) 2018/124023 a (EU) 2019/81724, která rovněž rozvíjejí schengenské acquis týkající se hranic, s cílem udělit za účelem prověřování přístupová práva k údajům obsaženým ve Vízovém informačním systému (VIS), Systému vstupu/výstupu (EES) a Evropskému systému pro cestovní informace a povolení (ETIAS). Z důvodů proměnlivé geometrie však součástí téhož nařízení nemohla být souběžná změna nařízení (EU) 2019/816 s cílem udělit za účelem prověřování přístupová práva k systému ECRIS-TCN, neboť uvedené nařízení, kterým se zřizuje ECRIS-TCN, schengenské acquis nerozvíjí. Nařízení (EU) 2019/816 by proto mělo být změněno samostatným právním nástrojem.

(4) Nařízením (EU) …/… [nařízení o prověřování], které rozvíjí schengenské acquis týkající se hranic, se mění nařízení (ES) č. 767/200821, (EU) 2017/222622, (EU) 2018/124023 a (EU) 2019/81724, která rovněž rozvíjejí schengenské acquis týkající se hranic, s cílem udělit za účelem prověřování právo na nahlížení do údajů obsažených ve Vízovém informačním systému (VIS), do Systému vstupu/výstupu (EES) a Evropského systému pro cestovní informace a povolení (ETIAS). Z důvodů proměnlivé geometrie však součástí téhož nařízení nemohla být souběžná změna nařízení (EU) 2019/816 s cílem udělit za účelem prověřování právo na nahlížení do údajů obsažených v systému ECRIS-TCN, neboť uvedené nařízení, kterým se zřizuje ECRIS-TCN, schengenské acquis nerozvíjí. Nařízení (EU) 2019/816 by proto mělo být změněno samostatným právním nástrojem.

__________________

__________________

20 Op. cit., poznámka pod čarou č. 15.

vypouští se

21 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008 ze dne 9. července 2008 o Vízovém informačním systému (VIS) a o výměně údajů o krátkodobých vízech mezi členskými státy (nařízení o VIS) (Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 60).

21 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008 ze dne 9. července 2008 o Vízovém informačním systému (VIS) a o výměně údajů o krátkodobých vízech mezi členskými státy (nařízení o VIS) (Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 60).

22 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2226 ze dne 30. listopadu 2017, kterým se zřizuje Systém vstupu/výstupu (EES) pro registraci údajů o vstupu a výstupu a údajů o odepření vstupu, pokud jde o státní příslušníky třetích zemí překračující vnější hranice členských států, kterým se stanoví podmínky přístupu do systému EES pro účely vymáhání práva (Úř. věst. L 327, 9.12.2017, s. 20).

22 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2226 ze dne 30. listopadu 2017, kterým se zřizuje Systém vstupu/výstupu (EES) pro registraci údajů o vstupu a výstupu a údajů o odepření vstupu, pokud jde o státní příslušníky třetích zemí překračující vnější hranice členských států, kterým se stanoví podmínky přístupu do systému EES pro účely vymáhání práva (Úř. věst. L 327, 9.12.2017, s. 20).

23 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1240 ze dne 12. září 2018, kterým se zřizuje Evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS) a kterým se mění nařízení (EU) č. 1077/2011, (EU) č. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 a (EU) 2017/2226 (Úř. věst. L 236, 19.9.2018, s. 1).

23 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1240 ze dne 12. září 2018, kterým se zřizuje Evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS) a kterým se mění nařízení (EU) č. 1077/2011, (EU) č. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 a (EU) 2017/2226 (Úř. věst. L 236, 19.9.2018, s. 1).

24 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/817 ze dne 20. května 2019, kterým se zřizuje rámec pro interoperabilitu mezi informačními systémy EU v oblasti hranic a víz a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008, (EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 2018/1726 a (EU) 2018/1861 a rozhodnutí Rady 2004/512/ES a 2008/633/SVV (Úř. věst. L 135, 22.5.2019, s. 27).

24 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/817 ze dne 20. května 2019, kterým se zřizuje rámec pro interoperabilitu mezi informačními systémy EU v oblasti hranic a víz a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008, (EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 2018/1726 a (EU) 2018/1861 a rozhodnutí Rady 2004/512/ES a 2008/633/SVV (Úř. věst. L 135, 22.5.2019, s. 27).

Pozměňovací návrh  5

 

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5) Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž umožnit přístup do systému ECRIS-TCN pro účely bezpečnostních kontrol stanovených nařízením (EU) …/… [nařízení o prověřování]25, jež má za cíl posílení kontrol osob, které se chystají vstoupit do schengenského prostoru, a jejich nasměrování k příslušnému řízení, nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy, ale může jej být dosaženo pouze na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle.

(5) Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž umožnit nahlížení do systému ECRIS-TCN pro účely bezpečnostních kontrol stanovených nařízením (EU) …/… [nařízení o prověřování], jež má za cíl posílit hraniční kontroly na vnějších hranicích a stanovit ověření totožnosti nebo zjištění totožnosti všech státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou předmětem prověřování, a nahlížení do příslušných databází za účelem ověření, zda tyto osoby mohou představovat hrozbu pro vnitřní bezpečnost, nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy, ale může jej být dosaženo pouze na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle.

__________________

__________________

25 Op. cit., poznámka pod čarou č. 15.

vypouští se

Pozměňovací návrh  6

 

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – návětí

Nařízení (EU) 2019/816

Článek 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. V článku 1 se doplňuje nové písmeno e), které zní:

1. V článku 1 se doplňuje nové písmeno f), které zní:

Pozměňovací návrh  7

 

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1

Nařízení (EU) 2019/816

Čl. 1 – odst. 1 – písm. e

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e) stanovují podmínky, za nichž příslušné orgány používají ECRIS-TCN, aby mohly provést bezpečnostní kontrolu v souladu s nařízením (EU) …/…28 [nařízení o prověřování]*.“

f) stanovují podmínky, za nichž příslušné orgány používají ECRIS-TCN, aby mohly provést bezpečnostní kontrolu v souladu s články 11 a 12 nařízení (EU) …/… [nařízení o prověřování].“

__________________

__________________

28 Úř. věst. …

vypouští se

Pozměňovací návrh  8

 

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2

Nařízení (EU) 2019/816

Čl. 2 – odst. 2 – písm. a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) usnadňuje a podporuje správné zjištění totožnosti osob v souladu s tímto nařízením a s nařízením (EU) 2019/818;

c) usnadňuje a podporuje správné zjištění totožnosti osob v souladu s tímto nařízením a s nařízením (EU) 2019/818;

Pozměňovací návrh  9

 

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2

Nařízení (EU) 2019/816

Čl. 2 – odst. 2 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) podporuje cíle nařízení (EU) …/… [nařízení o prověřování], pokud jde o provádění bezpečnostních kontrol.“

d) podporuje cíle nařízení (EU) …/… [nařízení o prověřování], pokud jde o provádění bezpečnostních kontrol stanovených v článcích 11 a 12 uvedeného nařízení.“

Pozměňovací návrh  10

 

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3

Nařízení (EU) 2019/816

Čl. 3 – odst. 1 – bod 6

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6) „příslušnými orgány“ ústřední orgány a Eurojust, Europol, Úřad evropského veřejného žalobce[, Ústřední jednotka ETIAS, zřízená v rámci Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž,]30  a orgány uvedené v čl. 6 odst. 7 prvním pododstavci nařízení (EU) …/… [nařízení o prověřování], jež jsou příslušné k přístupu do ECRIS-TCN a k vyhledávání v něm v souladu s tímto nařízením;“.

6) „příslušnými orgány“ ústřední orgány a Eurojust, Europol, Úřad evropského veřejného žalobce, orgány určené pro VIS podle článku 9d a čl. 22b odst. 13 nařízení (ES) č. 767/2008, Ústřední jednotka ETIAS a orgány uvedené v čl. 6 odst. 7 prvním pododstavci nařízení (EU) …/… [nařízení o prověřování], jež jsou příslušné k přístupu do ECRIS-TCN a k vyhledávání v něm v souladu s tímto nařízením;“.

__________________

__________________

30 Op. cit., poznámka pod čarou č. 29.

vypouští se

Pozměňovací návrh  11

 

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 – písm. a

Nařízení (EU) 2019/816

Čl. 5 – odst. 1 – písm. c

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) označení uvádějící pro účely [nařízení (EU) 2018/1240 a článků 11 a 12 nařízení (EU) .../... [nařízení o prověřování], že dotčený státní příslušník třetí země byl odsouzen za teroristický trestný čin nebo jiný trestný čin uvedený v příloze nařízení (EU) 2018/1240, pokud za něj lze podle vnitrostátního práva uložit trest odnětí svobody s horní hranicí sazby v délce nejméně tři roky nebo ochranné opatření spojené s omezením svobody ve stejné délce, přičemž se v takových případech uvede kód odsuzujícího členského státu nebo členských států.“;

c) označení uvádějící pro účely nařízení (ES) č. 767/2008 a (EU) 2018/1240 a článků 11 a 12 nařízení (EU) .../... [nařízení o prověřování], že dotčený státní příslušník třetí země byl v předchozích 25 letech odsouzen za teroristický trestný čin nebo v předchozích 15 letech za jiný trestný čin uvedený v příloze nařízení (EU) 2018/1240, pokud za něj lze podle vnitrostátního práva uložit trest odnětí svobody s horní hranicí sazby v délce nejméně tři roky nebo ochranné opatření spojené s omezením svobody ve stejné délce, přičemž se uvede také kód odsuzujícího členského státu.“;

Pozměňovací návrh  12

 

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 – písm. b

Nařízení (EU) 2019/816

Čl. 5 – odst. 8

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7. Jestliže je na základě bezpečnostní kontroly uvedené v článcích 11 a 12 nařízení (EU) …/… [nařízení o prověřování] zjištěn pozitivní nález, mají k označení a kódu (kódům) odsuzujícího členského státu (členských států) uvedeným v odst. 1 písm. c) tohoto článku přístup a mohou v nich vyhledávat pouze příslušné orgány uvedené v čl. 6 odst. 7 nařízení (EU) …/… [nařízení o prověřování] pro účely uvedeného nařízení.“

8. Pro účely bezpečnostních kontrol uvedených v článcích 11 a 12 nařízení (EU) …/… [nařízení o prověřování] lze vyhledávat pouze v datových záznamech, k nimž bylo přidáno označení v souladu s odst. 1 písm. c) tohoto článku.“

Pozměňovací návrh  13

 

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5

Nařízení (EU) 2019/816

Čl. 7 – odst. 7

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. V článku 7 se odstavec 7 nahrazuje tímto:

vypouští se

7. V případě pozitivního nálezu poskytne centrální systém příslušnému orgánu automaticky informace o členských státech, jež mají informace z rejstříku trestů o státním příslušníku třetí země, spolu se souvisejícími referenčními čísly uvedenými v čl. 5 odst. 1 a odpovídajícími informacemi o totožnosti. Tyto informace o totožnosti se použijí pouze za účelem ověření totožnosti dotyčného státního příslušníka třetí země. Výsledek vyhledávání v centrálním systému lze využít pouze pro účely:

 

a) podání žádosti podle článku 6 rámcového rozhodnutí 2009/315/SVV;

 

b) podání žádosti podle čl. 17 odst. 3 tohoto nařízení;

 

c) [správy hranic]31;

 

d) posouzení, zda by státní příslušník třetí země podrobený kontrole při prověřování mohl představovat hrozbu pro veřejný pořádek nebo veřejnou bezpečnost v souladu s nařízením (EU) .../... [nařízení o prověřování].“

 

__________________

 

31 Op. cit., poznámka pod čarou č. 29.

 

Pozměňovací návrh  14

 

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 a (nový)

Nařízení (EU) 2019/816

Čl. 7 – odst. 7 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a. V článku 7 se vkládá nový odstavec, který zní:

 

7a. Na základě vyhledávání zahájeného orgány uvedenými v čl. 6 odst. 7 nařízení (EU) .../...  [nařízení o prověřování] ústřední systém informuje příslušný orgán o pozitivním nálezu a automaticky oznámí ústřednímu orgánu členského státu, který má informace z rejstříku trestů o dotčeném státním příslušníku třetí země, žádost o stanovisko ohledně toho, zda by přítomnost této osoby na území členských států představovala hrozbu pro vnitřní bezpečnost ve smyslu článku 11 uvedeného nařízení. Výsledek vyhledávání v ústředním systému se použije pouze pro účely posouzení, zda by prověřovaný státní příslušník třetí země mohl představovat hrozbu pro vnitřní bezpečnost v souladu s články 11 a 12 nařízení (EU) .../... [nařízení o prověřování].

Pozměňovací návrh  15

 

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6

Nařízení (EU) 2019/816

Čl. 7 a – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Příslušné orgány uvedené v čl. 6 odst. 7 nařízení (EU) .../... [nařízení o prověřování] mají právo na přístup do databáze Evropského informačního systému rejstříků trestů pro státní příslušníky třetích zemí (ECRIS-TCN) a na vyhledávání v této databázi přes Evropský vyhledávací portál stanovený v článku 6 nařízení (EU) 2019/818 za účelem plnění úkolů, které jim byly svěřeny článkem 11 nařízení (EU) …/… [nařízení o prověřování].

vypouští se

Pozměňovací návrh  16

 

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6

Nařízení (EU) 2019/816

Čl. 7 a – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pro účely bezpečnostní kontroly uvedené v článku 11 nařízení (EU) .../... [nařízení o prověřování] mají příslušné orgány uvedené v prvním pododstavci přístup pouze k datovým záznamům v CIR, k nimž bylo přidáno označení v souladu s čl. 5 odst. 1 písm. c) tohoto nařízení.

vypouští se

Pozměňovací návrh  17

 

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6

Nařízení (EU) 2019/816

Článek 7 a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Nahlížení do vnitrostátních rejstříků trestů na základě označených údajů ECRIS-TCN probíhá v souladu s vnitrostátními právními předpisy a za použití vnitrostátních komunikačních kanálů. Příslušné vnitrostátní orgány vydají orgánům příslušným k prověřování, jež jsou uvedeny v čl. 6 odst. 7 nařízení (EU) …/… [nařízení o prověřování] stanovisko do dvou dní, pokud se prověřování provádí na území členských států, nebo do čtyř dní, pokud se prověřování provádí na vnějších hranicích. Neobdržení stanoviska v těchto lhůtách znamená, že neexistují žádné bezpečnostní důvody, které by měly být zohledněny.

V případech uvedených v čl. 7 odst. 7a ústřední orgán členského státu, který má informace z rejstříku trestů o prověřovaném státním příslušníku třetí země, vydá příslušným orgánům stanovisko do čtyř dnů. Neobdržení stanoviska do čtyř dnů znamená, že neexistují žádné bezpečnostní důvody, které by měly být zohledněny.

Pozměňovací návrh  18

 

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 – návětí

Nařízení (EU) 2019/816

Článek 24

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7. V článku 24 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

7. V čl. 24 odst. 1 prvním pododstavci se doplňuje nové písmeno, které zní:

Pozměňovací návrh  19

 

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 7

Nařízení (EU) 2019/816

Čl. 24 – odst. 1 – písm. d (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) prověřování podle článku 11 nařízení (EU) …/… [nařízení o prověřování].“

d) prověřování podle článků 11 a 12 nařízení (EU) …/… [nařízení o prověřování].“

Pozměňovací návrh  20

 

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 4

Nařízení (EU) 2019/818

Čl. 20 a – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Vyhledávání v CIR provádí určený příslušný orgán podle čl. 6 odst. 7 nařízení (EU) …/… [nařízení o prověřování] pouze za účelem ověření nebo zjištění totožnosti osoby podle článku 10 uvedeného nařízení a za předpokladu, že postup byl zahájen za přítomnosti této osoby.

(Netýká se českého znění.) 

 


 

 

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Zpravodajka v tomto prohlášení představí hlavní důvody změn předložených ve zprávě o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2019/816 (ECRIS-TCN) a nařízení (EU) 2019/818 o interoperabilitě policejní a justiční spolupráce, azylu a migrace a kterým se mění nařízení (EU) 2018/1726, (EU) 2018/1862 a (EU) 2019/816 za účelem zavedení prověřování státních příslušníků třetích zemí na vnějších hranicích 2021/0046 (COD), který přijala Komise v březnu 2021.

Tímto nařízením usiluje Komise o provedení samostatné změny nařízení 2019/816, aby se poskytla přístupová práva s ohledem na navrhované nařízení o prověřování a změnilo se nařízení (EU) 2019/818, a to kvůli rozdílným právním základům a proměnlivé geometrii.

Od jmenování zpravodajky dne 22. března 2021 proběhlo několik výměn názorů, včetně schůzí se stínovými zpravodaji, a schůzí s vnějšími zúčastněnými stranami.

Zpravodajka sdílí obecný cíl Komise, kterým je umožnit, aby bylo během prověřování možné používat společné uložiště o totožnosti (CIR) a Evropský informační systém rejstříků trestů pro státní příslušníky třetích zemí (ECRIS-TCN). Zpravodajka nicméně není přesvědčena o tom, že by pro účinné provádění prověřování byla nezbytná ustanovení týkající se udělení všeobecných přístupových práv příslušným orgánům.

Vyjadřuje politování nad tím, že Komise neprovedla posouzení dopadu zaměřené na návrh týkající se prověřování a na tento související návrh. Zpravodajka by ráda vyjádřila svůj vděk oddělení pro předběžné posuzování v rámci výzkumné služby Evropského parlamentu a příslušným smluvním partnerům za jejich práci na alternativním posouzení horizontálního dopadu na nový pakt o migraci a azylu. Dále by také ráda ocenila práci autorů studie tematické sekce Evropského parlamentu pro občanská práva a ústavní záležitosti.

 

 


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Změna nařízení (EU) 2019/816, kterým se zřizuje centralizovaný systém pro identifikaci členských států, jež mají informace o odsouzeních státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti (ECRIS-TCN), na doplnění Evropského informačního systému rejstříků trestů, a nařízení (EU) 2019/818, kterým se zřizuje rámec pro interoperabilitu mezi informačními systémy EU v oblasti policejní a justiční spolupráce, azylu a migrace a kterým se mění nařízení (EU) 2018/1726, (EU) 2018/1862 a (EU) 2019/816, za účelem zavedení prověřování státních příslušníků třetích zemí na vnějších hranicích

Referenční údaje

COM(2021)0096 – C9-0088/2021 – 2021/0046(COD)

Datum předložení Parlamentu

2.3.2021

 

 

 

Příslušný výbor

 Datum oznámení na zasedání

LIBE

8.3.2021

 

 

 

Zpravodajové

 Datum jmenování

Birgit Sippel

22.3.2021

 

 

 

Projednání ve výboru

30.11.2021

 

 

 

Datum přijetí

28.3.2023

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

43

15

7

Členové přítomní při konečném hlasování

Abir Al-Sahlani, Konstantinos Arvanitis, Malik Azmani, Pietro Bartolo, Vladimír Bilčík, Malin Björk, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Karolin Braunsberger-Reinhold, Saskia Bricmont, Annika Bruna, Jorge Buxadé Villalba, Damien Carême, Patricia Chagnon, Lena Düpont, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Jean-Paul Garraud, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Marina Kaljurand, Assita Kanko, Fabienne Keller, Łukasz Kohut, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Lukas Mandl, Erik Marquardt, Nuno Melo, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Emil Radev, Karlo Ressler, Diana Riba i Giner, Birgit Sippel, Vincenzo Sofo, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Tomas Tobé, Yana Toom, Tom Vandendriessche, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jadwiga Wiśniewska, Elena Yoncheva

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Damian Boeselager, Beata Kempa, Alessandra Mussolini, Jan-Christoph Oetjen, Carina Ohlsson, Sira Rego, Thijs Reuten, Tomáš Zdechovský

Náhradníci (čl. 209 odst. 7) přítomní při konečném hlasování

Isabel Benjumea Benjumea, Othmar Karas, Joachim Kuhs, Aušra Maldeikienė, Daniela Rondinelli, Günther Sidl, Susana Solís Pérez

Datum předložení

14.4.2023

 


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

43

+

NI

Laura Ferrara

PPE

Isabel Benjumea Benjumea, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Karolin Braunsberger-Reinhold, Lena Düpont, Othmar Karas, Jeroen Lenaers, Aušra Maldeikienė, Lukas Mandl, Nuno Melo, Nadine Morano, Alessandra Mussolini, Emil Radev, Karlo Ressler, Tomas Tobé, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tomáš Zdechovský

Renew

Abir Al-Sahlani, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen, Maite Pagazaurtundúa, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Yana Toom

S&D

Pietro Bartolo, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Marina Kaljurand, Łukasz Kohut, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Carina Ohlsson, Thijs Reuten, Daniela Rondinelli, Günther Sidl, Birgit Sippel, Elena Yoncheva

The Left

Konstantinos Arvanitis

 

15

-

ECR

Jorge Buxadé Villalba, Patryk Jaki, Assita Kanko, Beata Kempa, Vincenzo Sofo, Jadwiga Wiśniewska

ID

Annika Bruna, Patricia Chagnon, Jean-Paul Garraud, Joachim Kuhs, Annalisa Tardino, Tom Vandendriessche

The Left

Malin Björk, Cornelia Ernst, Sira Rego

 

7

0

Verts/ALE

Damian Boeselager, Saskia Bricmont, Damien Carême, Alice Kuhnke, Erik Marquardt, Diana Riba i Giner, Tineke Strik

 

Význam zkratek:

+ : pro

- : proti

0 : zdrželi se

 

 

Poslední aktualizace: 2. května 2023
Právní upozornění - Ochrana soukromí