RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) 2019/816, millega luuakse kesksüsteem nende liikmesriikide väljaselgitamiseks, kellel on teavet kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute suhtes tehtud süüdimõistvate kohtuotsuste kohta, et täiendada Euroopa karistusregistrite infosüsteemi (ECRIS-TCN), ning määrust (EL) 2019/818, millega luuakse ELi infosüsteemide koostalitlusvõime raamistik politsei- ja õiguskoostöö, varjupaiga ja rände valdkonnas ning muudetakse määrusi (EL) 2018/1726, (EL) 2018/1862 ja (EL) 2019/816, et kehtestada kolmandate riikide kodanike taustakontroll välispiiridel

14.4.2023 - (COM(2021)0096 – C9‑0088/2021 – 2021/0046(COD)) - ***I

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
Raportöör: Birgit Sippel


Menetlus : 2021/0046(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A9-0148/2023
Esitatud tekstid :
A9-0148/2023
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) 2019/816, millega luuakse kesksüsteem nende liikmesriikide väljaselgitamiseks, kellel on teavet kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute suhtes tehtud süüdimõistvate kohtuotsuste kohta, et täiendada Euroopa karistusregistrite infosüsteemi (ECRIS-TCN), ning määrust (EL) 2019/818, millega luuakse ELi infosüsteemide koostalitlusvõime raamistik politsei- ja õiguskoostöö, varjupaiga ja rände valdkonnas ning muudetakse määrusi (EL) 2018/1726, (EL) 2018/1862 ja (EL) 2019/816, et kehtestada kolmandate riikide kodanike taustakontroll välispiiridel

(COM(2021)0096 – C9‑0088/2021 – 2021/0046(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2021)0096),

 võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2, artikli 16 lõiget 2, artiklit 74, artikli 78 lõike 2 punkti e, artikli 79 lõike 2 punkti c, artikli 82 lõike 1 teise lõigu punkti d, artikli 85 lõiget 1, artikli 87 lõike 2 punkti a ja artikli 88 lõiget 2, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C9‑0088/2021),

 võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

 võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

 võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit (A9‑0148/2023),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

 

Muudatusettepanek  1

 

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1) Määrusega (EL).../... [taustakontrolli määrus]15 on ette nähtud nende kolmandate riikide kodanike isikusamasuse, julgeoleku- ja tervisekontroll, kes viibivad välispiiril ega vasta riiki sisenemise tingimustele või kes peetakse kinni liikmesriigi territooriumil, ning kui ei ole teavet selle kohta, et neid oleks välispiiril kontrollitud. Määruses (EL).../... [taustakontrolli määrus]16 käsitletakse segarändevoogude haldamise probleeme ning kehtestatakse ühtsed normid, mis võimaldavad kolmandate riikide kodanikke kiiresti tuvastada ja kohaldatava menetluse juurde suunata.

(1) Määrusega (EL) .../... [taustakontrolli määrus]15 on ette nähtud isikusamasuse, julgeoleku-, tervise- ja haavatavuse kontrolli tegemine kolmandate riikide kodanike suhtes, kes on ületanud välispiiri ebaseaduslikult, nende suhtes, kes on taotlenud rahvusvahelist kaitset piiripunktis või transiidialal, kuid ei vasta riiki sisenemise tingimustele, ning nende suhtes, kes on maabunud pärast otsingu- ja päästeoperatsiooni.

__________________

__________________

15 Euroopa Parlamendi ja nõukogu [...] määrus (EL) …/…, millega kehtestatakse kolmandate riikide kodanike taustakontroll välispiiridel ning muudetakse määrusi (EÜ) nr 767/2008, (EL) 2017/2226, (EL) 2018/1240 ja (EL) 2019/817 (ELT [...]).

15 Euroopa Parlamendi ja nõukogu [...] määrus (EL) …/…, millega kehtestatakse kolmandate riikide kodanike taustakontroll välispiiridel ning muudetakse määrusi (EÜ) nr 767/2008, (EL) 2017/2226, (EL) 2018/1240 ja (EL) 2019/817 (ELT [...], 2020/0278(COD)).

16 Op. cit. allmärkus 15.

välja jäetud

Muudatusettepanek  2

 

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2) Määruses (EL).../... [taustakontrolli määrus]17 on sätestatud, et taustakontrolli tegemisel tuleks julgeoleku eesmärgil automaatselt kontrollida samu süsteeme, nagu on ELi reisiinfo ja -lubade süsteemiga ette nähtud viisa või reisiloa taotlejate puhul. Eelkõige on määruses …/… [taustakontrolli määrus]18 sätestatud, et taustakontrolli läbivate isikute isikuandmeid tuleks kontrollida Europoli andmetes, Interpoli varastatud ja kaotatud reisidokumentide andmebaasis (SLTD) ja Interpoli hoiatusteadetega seotud reisidokumentide andmebaasis (TDAWN), samuti kolmandate riikide kodanike andmeid sisaldavas Euroopa karistusregistrite infosüsteemis (ECRIS-TCN) terroriaktide ja muude raskete kuritegude toimepanekus süüdimõistetud isikute andmetes.

(2) Määruses (EL) …/ [taustakontrolli määrus] on sätestatud, et taustakontrolli tegemisel tuleks julgeoleku eesmärgil teha kontroll kolmandate riikide kodanike andmeid sisaldavas Euroopa karistusregistrite infosüsteemis (ECRIS-TCN) seoses terroriaktide ja muude raskete kuritegude eest süüdimõistetud isikutega.

__________________

 

17 Op. cit. allmärkus 15.

välja jäetud

18 Op. cit. allmärkus 15.

välja jäetud

Muudatusettepanek  3

 

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3) Juurdepääs ECRIS-TCNile on vajalik asutustele, kes on määratud tegema määruses (EL).../... [taustakontrolli määrus]19 sätestatud taustakontrolli, et teha kindlaks, kas isik võib kujutada endast ohtu sisejulgeolekule või avalikule korrale.

(3) Piiratud juurdepääs ECRIS-TCNile on vajalik asutustele, kes on määratud tegema määruses (EL) .../... [taustakontrolli määrus] sätestatud taustakontrolli, et teha kindlaks, kas isik võib kujutada endast ohtu sisejulgeolekule.

__________________

 

19 Op. cit. allmärkus 15.

välja jäetud

Muudatusettepanek  4

 

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4) Määrus (EL).../... [taustakontrolli määrus]20, mis on Schengeni õigustiku edasiarendus piiride valdkonnas, muudab määrusi (EÜ) nr 767/200821, (EL) 2017/222622, (EL) 2018/124023 ja (EL) 2019/817,24 millega samuti arendatakse edasi Schengeni õigustikku piiride valdkonnas, et anda taustakontrolli tegemiseks juurdepääsuõigus viisainfosüsteemi (VIS), riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi (EES) ning ELi reisiinfo ja -lubade süsteemi (ETIAS) andmetele. Määruse (EL) 2019/816 samaaegne muutmine taustakontrolli eesmärgil ECRIS-TCNi juurdepääsuõiguste andmiseks ei saa aga muutuva geomeetria tõttu kuuluda samasse määrusesse, kuna määrus, millega luuakse ECRIS-TCN, ei ole Schengeni õigustiku edasiarendus. Määrust (EL) 2019/816 tuleks seepärast muuta eraldi õigusaktiga.

(4) Määrus (EL) .../... [taustakontrolli määrus]20, mis on Schengeni õigustiku edasiarendus piiride valdkonnas, muudab määrusi (EÜ) nr 767/200821, (EL) 2017/222622, (EL) 2018/124023 ja (EL) 2019/817,24 millega samuti arendatakse edasi Schengeni õigustikku piiride valdkonnas, et anda taustakontrolli tegemiseks õigus tutvuda viisainfosüsteemi (VIS), riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi (EES) ning ELi reisiinfo ja -lubade süsteemi (ETIAS) andmetega. Määruse (EL) 2019/816 samaaegne muutmine taustakontrolli eesmärgil ECRIS-TCNis sisalduvate andmetega tutvumise õiguse andmiseks ei saa aga muutuva geomeetria tõttu kuuluda samasse määrusesse, kuna määrus, millega luuakse ECRIS-TCN, ei ole Schengeni õigustiku edasiarendus. Määrust (EL) 2019/816 tuleks seepärast muuta eraldi õigusaktiga.

__________________

__________________

20 Op. cit. allmärkus 15.

välja jäetud

21 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. juuli 2008. aasta määrus (EÜ) nr 767/2008, mis käsitleb viisainfosüsteemi (VIS) ja liikmesriikidevahelist teabevahetust lühiajaliste viisade kohta (VIS määrus) (ELT L 218, 13.8.2008, lk 60–81).

21 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. juuli 2008. aasta määrus (EÜ) nr 767/2008, mis käsitleb viisainfosüsteemi (VIS) ja liikmesriikidevahelist teabevahetust lühiajaliste viisade kohta (VIS määrus) (ELT L 218, 13.8.2008, lk 60–81).

22 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. novembri 2017. aasta määrus (EL) 2017/2226, millega luuakse riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteem liikmesriikide välispiire ületavate kolmandate riikide kodanike riiki sisenemise ja riigist lahkumise andmete ja sisenemiskeeluandmete registreerimiseks ning määratakse kindlaks riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemile õiguskaitse eesmärgil juurdepääsu andmise tingimused (ELT L 327, 9.12.2017, lk 20).

22 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. novembri 2017. aasta määrus (EL) 2017/2226, millega luuakse riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteem liikmesriikide välispiire ületavate kolmandate riikide kodanike riiki sisenemise ja riigist lahkumise andmete ja sisenemiskeeluandmete registreerimiseks ning määratakse kindlaks riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemile õiguskaitse eesmärgil juurdepääsu andmise tingimused (ELT L 327, 9.12.2017, lk 20).

23 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. septembri 2018. aasta määrus (EL) 2018/1240, millega luuakse Euroopa reisiinfo ja -lubade süsteem (ETIAS) ning muudetakse määrusi (EL) nr 1077/2011, (EL) nr 515/2014, (EL) 2016/399, (EL) 2016/1624 ja (EL) 2017/2226 (ELT L 236, 19.9.2018, lk 1).

23 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. septembri 2018. aasta määrus (EL) 2018/1240, millega luuakse Euroopa reisiinfo ja -lubade süsteem (ETIAS) ning muudetakse määrusi (EL) nr 1077/2011, (EL) nr 515/2014, (EL) 2016/399, (EL) 2016/1624 ja (EL) 2017/2226 (ELT L 236, 19.9.2018, lk 1).

24 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2019. aasta määrus (EL) 2019/817, millega luuakse ELi infosüsteemide koostalitlusvõime raamistik piiride ja viisade valdkonnas ning muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi (EÜ) nr 767/2008, (EL) 2016/399, (EL) 2017/2226, (EL) 2018/1240, (EL) 2018/1726, (EL) 2018/1861 ning nõukogu otsuseid 2004/512/EÜ ja 2008/633/JSK (ELT L 135, 22.5.2019, lk 27).

24 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2019. aasta määrus (EL) 2019/817, millega luuakse ELi infosüsteemide koostalitlusvõime raamistik piiride ja viisade valdkonnas ning muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi (EÜ) nr 767/2008, (EL) 2016/399, (EL) 2017/2226, (EL) 2018/1240, (EL) 2018/1726, (EL) 2018/1861 ning nõukogu otsuseid 2004/512/EÜ ja 2008/633/JSK (ELT L 135, 22.5.2019, lk 27).

Muudatusettepanek  5

 

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5) Kuna liikmesriigid ei suuda piisavalt saavutada käesoleva määruse eesmärki, nimelt võimaldada juurdepääsu ECRIS-TCNile, et teha julgeolekukontrolle, mis on kehtestatud määrusega (EL).../... [taustakontrolli määrus]25, mille eesmärk on omakorda tugevdada Schengeni alale sisenevate isikute kontrolli ja nende suunamist asjakohastesse menetlustesse, küll aga saab seda saavutada üksnes liidu tasandil, võib liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus nimetatud eesmärgi saavutamiseks vajalikust kaugemale.

(5) Kuna käesoleva määruse eesmärki, nimelt võimaldada tutvuda ECRIS-TCNiga, et teha julgeolekukontrolle, mis on kehtestatud määrusega (EL) .../... [taustakontrolli määrus], mille eesmärk on omakorda tugevdada piirikontrolli välispiiril ning tagada niisuguste kõikide kolmandate riikide kodanike isikusamasuse kontroll ja tuvastamine, kelle suhtes tehakse taustakontrolli, ning asjaomaste andmebaasidega tutvumine, et kontrollida, kas isikud võivad kujutada endast ohtu sisejulgeolekule, ei suuda liikmesriigid piisavalt saavutada, küll aga saab seda paremini saavutada liidu tasandil, võib liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus nimetatud eesmärgi saavutamiseks vajalikust kaugemale.

__________________

__________________

25 Op. cit. allmärkus 15.

välja jäetud

Muudatusettepanek  6

 

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – sissejuhatav osa

Määrus (EL) 2019/816

Artikkel 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Artiklile 1 lisatakse punkt e:

1. Artiklile 1 lisatakse punkt f:

Muudatusettepanek  7

 

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel – lõik 1 – punkt 1

Määrus (EL) 2019/816

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt e

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

e) tingimused, mille alusel pädevad asutused kasutavad ECRIS-TCNi määruse (EL).../...28 [taustakontrolli määrus]* kohase julgeolekukontrolli tegemiseks.“

f) tingimused, mille alusel pädevad asutused kasutavad ECRIS-TCNi määruse (EL) .../... [taustakontrolli määrus] artiklite 11 ja 12 kohase julgeolekukontrolli tegemiseks.“

__________________

__________________

28 ELT …

välja jäetud

Muudatusettepanek  8

 

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel – lõik 1 – punkt 2

Määrus (EL) 2019/816

Artikkel 2 – lõik 2 – punkt a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a) hõlbustatakse isikute õiget tuvastamist ja aidatakse sellele kaasa kooskõlas käesoleva määruse ja määrusega (EL) 2019/818;

c) hõlbustatakse isikute õiget tuvastamist ja aidatakse sellele kaasa kooskõlas käesoleva määruse ja määrusega (EL) 2019/818;

Muudatusettepanek  9

 

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel – lõik 1 – punkt 2

Määrus (EL) 2019/816

Artikkel 2 – lõik 2 – punkt b

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b) toetatakse määruse (EL).../... [taustakontrolli määrus] eesmärke julgeolekukontrollide tegemisel.“

d) toetatakse määruse (EL) .../... [taustakontrolli määrus] eesmärke julgeolekukontrollide tegemisel, mis on sätestatud nimetatud määruse artiklites 11 ja 12.“

Muudatusettepanek  10

 

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel – lõik 1 – punkt 3

Määrus (EL) 2019/816

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 6

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6) „pädevad asutused“ – keskasutused ja Eurojust, Europol, Euroopa Prokuratuur[, Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ametis loodud ETIASe kesküksus]30 ning määruse (EL).../... [taustakontrolli määrus] artikli 6 lõike 7 esimeses lõigus osutatud asutused, kes on pädevad käesoleva määruse kohaselt ECRIS-TCNile juurde pääsema või selles päringuid tegema;“.

6) „pädevad asutused“ – keskasutused ja Eurojust, Europol, Euroopa Prokuratuur, määruse (EÜ) nr 767/2008 artiklis 9d ja artikli 22b punktis 13 osutatud VISi jaoks määratud asutused, ETIASe kesküksus ning määruse (EL) .../... [taustakontrolli määrus] artikli 6 lõike 7 esimeses lõigus osutatud asutused, kes on pädevad käesoleva määruse kohaselt ECRIS-TCNile juurde pääsema või selles päringuid tegema;“

__________________

__________________

30 Op. cit. allmärkus 29.

välja jäetud

Muudatusettepanek  11

 

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 – alapunkt a

Määrus (EL) 2019/816

Artikkel 5 – lõige 1 – punkt c

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

c) määruse (EL) 2018/1240 ja määruse (EL).../... [taustakontrolli määrus] artiklite 11 ja 12 kohaldamisel märge selle kohta, et asjaomane kolmanda riigi kodanik on süüdi mõistetud määruse (EL) 2018/1240 lisas loetletud terroriaktis või muus kuriteos, kui see on siseriikliku õiguse kohaselt karistatav vabadusekaotuse või vabadust piirava julgeolekumeetmega, mille maksimaalne pikkus on vähemalt kolm aastat, ning sellisel juhul süüdimõistva kohtuotsuse teinud liikmesriigi kood (liikmesriikide koodid).“;

c) määruste (EÜ) nr 767/2008 ja (EL) 2018/1240 ning määruse (EL) .../... [taustakontrolli määrus] artiklite 11 ja 12 kohaldamisel märge selle kohta, et asjaomane kolmanda riigi kodanik on viimase 25 aasta jooksul süüdi mõistetud terroriaktis või viimase 15 aasta jooksul mõnes muus määruse (EL) 2018/1240 lisas loetletud kuriteos, kui see on liikmesriigi õiguse kohaselt karistatav vabadusekaotusega või vabadust piirava julgeolekumeetmega, mille ülemmäär on vähemalt kolm aastat, ning sellisel juhul süüdimõistva kohtuotsuse teinud liikmesriigi kood (liikmesriikide koodid).“;

Muudatusettepanek  12

 

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 – alapunkt b

Määrus (EL) 2019/816

Artikkel 5 – lõige 8

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

7. Kui päringutabamused saadakse määruse (EL) .../... [taustakontrolli määrus] artiklites 11 ja 12 osutatud julgeolekukontrolli tulemusel, on juurdepääs käesoleva artikli lõike 1 punktis c osutatud märgetele ja süüdimõistva kohtuotsuse teinud liikmesriigi koodile (liikmesriikide koodidele) ning nende kohta päringu tegemine võimalik üksnes määruse (EL) …/… [taustakontrolli määrus] artikli 6 lõikes 7 osutatud pädevatel asutustel kõnealuse määruse kohaldamisel.

8. Määruse (EL) .../... [taustakontrolli määrus] artiklites 11 ja 12 osutatud julgeolekukontrolli tegemiseks saab päringu teha üksnes andmekirjetes, millele on lisatud märge vastavalt käesoleva määruse artikli 5 lõike 1 punktile c.

Muudatusettepanek  13

 

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5

Määrus (EL) 2019/816

Artikkel 7 – lõige 7

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5. Artikli 7 lõige 7 asendatakse järgmisega:

välja jäetud

7. Päringutabamuse korral teatab kesksüsteem pädevale asutusele automaatselt, millistel liikmesriikidel on karistusregistriandmeid kolmanda riigi kodaniku kohta, ja lisab seotud viitenumbrid, millele on osutatud artikli 5 lõikes 1, ja vastavad isikuandmed. Neid isikuandmeid võib kasutada üksnes asjaomase kolmanda riigi kodaniku isikusamasuse kontrollimiseks. Kesksüsteemis tehtud otsingu tulemust võib kasutada üksnes järgmistel eesmärkidel:

 

(a) raamotsuse 2009/315/JSK artikli 6 kohase taotluse esitamiseks;

 

(b) käesoleva määruse artikli 17 lõikes 3 osutatud taotluse esitamiseks;

 

(c) [piirihalduse eesmärgil]31;

 

(d) selleks, et hinnata, kas kolmanda riigi kodanik, kes peab läbima taustakontrolli, kujutab endast ohtu avalikule korrale või julgeolekule kooskõlas määrusega (EL).../... [taustakontrolli määrus].“

 

__________________

 

31 Op. cit. allmärkus 29.

 

Muudatusettepanek  14

 

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 a (uus)

Määrus (EL) 2019/816

Artikkel 7 – lõige 7 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5a. Artiklile 7 lisatakse uus lõige:

 

„7a. Pärast määruse (EL) .../... [taustakontrolli määrus] artikli 6 lõikes 7 osutatud asutuste poolse otsingu tegemist teatab kesksüsteem pädevale asutusele päringutabamusest ning teavitab automaatselt selle liikmesriigi keskasutust, kellel on asjaomase kolmanda riigi kodaniku kohta karistusregistriandmeid, taotlusest esitada arvamus selle kohta, kas selle isiku viibimine liikmesriigi territooriumil kujutaks endast ohtu sisejulgeolekule, nagu on osutatud nimetatud määruse artiklis 11. Kesksüsteemis tehtud otsingu tulemust kasutatakse üksnes selleks, et hinnata, kas kolmanda riigi kodanik, kelle suhtes taustakontrolli tehakse, võib kujutada endast ohtu sisejulgeolekule kooskõlas määruse (EL) .../... [taustakontrolli määrus] artiklitega 11 ja 12.“

Muudatusettepanek  15

 

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6

Määrus (EL) 2019/816

Artikkel 7a – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Määruse (EL) .../... [taustakontrolli määrus] artikli 6 lõikes 7 osutatud pädevatel asutustel on õigus pääseda juurde kolmandate riikide kodanike andmeid sisaldavale Euroopa karistusregistrite infosüsteemile (ECRIS-TCN) ja teha selles päringuid määruse (EL) 2019/818 artiklis 6 sätestatud Euroopa otsinguportaali kaudu, et täita neile määruse (EL) .../... [taustakontrolli määrus] artikliga 11 antud ülesandeid.

välja jäetud

Muudatusettepanek  16

 

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6

Määrus (EL) 2019/816

Artikkel 7a – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Määruse (EL).../... [taustakontrolli määrus] artiklis 11 osutatud julgeolekukontrolli eesmärgil on esimeses lõigus osutatud pädevatel asutustel juurdepääs üksnes ühise isikuandmete hoidla andmekirjetele, millele on lisatud märge vastavalt käesoleva määruse artikli 5 lõike 1 punktile c.

välja jäetud

Muudatusettepanek  17

 

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6

Määrus (EL) 2019/816

Artikkel 7a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Riiklike karistusregistrite andmetega tutvumine ECRIS-TCNis märgistatud andmete põhjal toimub kooskõlas siseriikliku õigusega ja kasutades riiklikke kanaleid. Asjaomased riiklikud asutused esitavad määruse (EL).../... [taustakontrolli määrus] artikli 6 lõikes 7 osutatud pädevatele asutustele arvamuse kahe päeva jooksul, kui taustakontroll tehakse liikmesriigi territooriumil, või nelja päeva jooksul, kui taustakontroll tehakse välispiiril. Kui arvamust ei saadeta nimetatud tähtaja jooksul, tähendab see, et julgeolekukaalutlusi ei tule arvesse võtta.

Artikli 7 lõikes 7a osutatud juhtudel esitab selle liikmesriigi keskasutus, kellel on karistusregistriandmeid taustakontrolli objektiks oleva kolmanda riigi kodaniku kohta, pädevatele asutustele arvamuse nelja päeva jooksul. Kui arvamust ei saadeta nelja päeva jooksul, tähendab see, et julgeolekukaalutlusi ei tule arvesse võtta.

Muudatusettepanek  18

 

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7 – sissejuhatav osa

Määrus (EL) 2019/816

Artikkel 24

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

7. Artikli 24 lõige 1 asendatakse järgmisega:

7. Artikli 24 lõike 1 esimesse lõiku lisatakse järgmine punkt:

Muudatusettepanek  19

 

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7

Määrus (EL) 2019/816

Artikkel 24 – lõige 1 – punkt d (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c) taustakontrolli tegemiseks vastavalt määruse (EL).../... [taustakontrolli määrus] artiklile 11.“

d) taustakontrolli tegemiseks vastavalt määruse (EL) .../... [taustakontrolli määrus] artiklitele 11 ja 12.“

Muudatusettepanek  20

 

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 4

Määrus (EL) 2019/818

Artikkel 20a – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Määruse (EL) …/… [taustakontrolli määrus] artikli 6 lõikes 7 osutatud määratud pädev asutus teeb päringu ühisest isikuandmete hoidlast üksnes isikusamasuse kontrollimiseks või isiku tuvastamiseks vastavalt kõnealuse määruse artiklile 10, tingimusel et menetlus algatati asjaomase isiku juuresolekul.

1. Määruse (EL) …/… [taustakontrolli määrus] artikli 6 lõikes 7 osutatud määratud pädev asutus teeb päringu ühisest isikuandmete hoidlast üksnes teatava isiku isikusamasuse kontrollimiseks või tuvastamiseks vastavalt kõnealuse määruse artiklile 10, tingimusel et menetlus algatati asjaomase isiku juuresolekul.

 

 

 


 

SELETUSKIRI

Raportöör esitab allpool peamised põhjused muudatusettepanekute kohta, mis on esitatud raportis ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) 2019/816 (ECRIS-TCN) ja määrust (EL) 2019/818, mis käsitleb koostalitlusvõimet politsei- ja õiguskoostöö, varjupaiga ja rände valdkonnas ning millega muudetakse määrusi (EL) 2018/1726, (EL) 2018/1862 ja (EL) 2019/816, et kehtestada kolmandate riikide kodanike taustakontroll välispiiridel (2021/0046 (COD)), mille komisjon võttis vastu 2021. aasta märtsis.

Selle määrusega püüdis komisjon muuta määrust (EL) 2019/816 eraldi, et näha ette juurdepääsuõigus seoses kavandatud taustakontrolli määrusega, ning muuta määrust (EL) 2019/818 erineva õigusliku aluse ja muutuva geomeetria tõttu.

Alates raportööri määramisest 22. märtsil 2021 on toimunud mitu arvamuste vahetust, sealhulgas kohtumised variraportööridega ja kohtumised väliste sidusrühmadega.

Raportöör jagab komisjoni üldeesmärki lubada taustakontrolli ajal kasutada kolmandate riikide kodanike puhul ühist isikuandmete hoidlat (CIR) ja Euroopa karistusregistrite infosüsteemi (ECRIS-TCN). Raportöör ei ole siiski veendunud, et sätted, millega antakse pädevatele asutustele üldine juurdepääsuõigus, on vajalikud, et võimaldada tõhusat taustakontrolli.

Raportöör peab kahetsusväärseks, et komisjon ei koostanud taustakontrolli ettepaneku ja sellele järgnenud ettepaneku mõjuhinnangut. Raportöör soovib avaldada tänu Euroopa Parlamendi uuringuteenistuse mõju eelhindamise üksusele ja asjaomastele töövõtjatele uue rände- ja varjupaigapakti horisontaalse asendava mõjuhinnanguga seotud töö eest. Raportöör soovib samuti avaldada tänu Euroopa Parlamendi kodanike õiguste ja põhiseadusküsimuste poliitikaosakonna uuringu autoritele.


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Määruse (EL) 2019/816 (millega luuakse kesksüsteem nende liikmesriikide väljaselgitamiseks, kellel on teavet kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute suhtes tehtud süüdimõistvate kohtuotsuste kohta, et täiendada Euroopa karistusregistrite infosüsteemi (ECRIS-TCN)) ning määruse (EL) 2019/818 (millega luuakse ELi infosüsteemide koostalitlusvõime raamistik politsei- ja õiguskoostöö, varjupaiga ja rände valdkonnas ning muudetakse määrusi (EL) 2018/1726, (EL) 2018/1862 ja (EL) 2019/816) muutmine, et kehtestada kolmandate riikide kodanike taustakontroll välispiiridel

Viited

COM(2021)0096 – C9-0088/2021 – 2021/0046(COD)

EP-le esitamise kuupäev

2.3.2021

 

 

 

Vastutav komisjon

 istungil teada andmise kuupäev

LIBE

8.3.2021

 

 

 

Raportöörid

 nimetamise kuupäev

Birgit Sippel

22.3.2021

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

30.11.2021

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

28.3.2023

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

43

15

7

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Abir Al-Sahlani, Konstantinos Arvanitis, Malik Azmani, Pietro Bartolo, Vladimír Bilčík, Malin Björk, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Karolin Braunsberger-Reinhold, Saskia Bricmont, Annika Bruna, Jorge Buxadé Villalba, Damien Carême, Patricia Chagnon, Lena Düpont, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Jean-Paul Garraud, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Marina Kaljurand, Assita Kanko, Fabienne Keller, Łukasz Kohut, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Lukas Mandl, Erik Marquardt, Nuno Melo, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Emil Radev, Karlo Ressler, Diana Riba i Giner, Birgit Sippel, Vincenzo Sofo, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Tomas Tobé, Yana Toom, Tom Vandendriessche, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jadwiga Wiśniewska, Elena Yoncheva

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Damian Boeselager, Beata Kempa, Alessandra Mussolini, Jan-Christoph Oetjen, Carina Ohlsson, Sira Rego, Thijs Reuten, Tomáš Zdechovský

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 209 lg 7)

Isabel Benjumea Benjumea, Othmar Karas, Joachim Kuhs, Aušra Maldeikienė, Daniela Rondinelli, Günther Sidl, Susana Solís Pérez

Esitamise kuupäev

14.4.2023

 


 

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

43

+

NI

Laura Ferrara

PPE

Isabel Benjumea Benjumea, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Karolin Braunsberger-Reinhold, Lena Düpont, Othmar Karas, Jeroen Lenaers, Aušra Maldeikienė, Lukas Mandl, Nuno Melo, Nadine Morano, Alessandra Mussolini, Emil Radev, Karlo Ressler, Tomas Tobé, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tomáš Zdechovský

Renew

Abir Al-Sahlani, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen, Maite Pagazaurtundúa, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Yana Toom

S&D

Pietro Bartolo, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Marina Kaljurand, Łukasz Kohut, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Carina Ohlsson, Thijs Reuten, Daniela Rondinelli, Günther Sidl, Birgit Sippel, Elena Yoncheva

The Left

Konstantinos Arvanitis

 

15

-

ECR

Jorge Buxadé Villalba, Patryk Jaki, Assita Kanko, Beata Kempa, Vincenzo Sofo, Jadwiga Wiśniewska

ID

Annika Bruna, Patricia Chagnon, Jean-Paul Garraud, Joachim Kuhs, Annalisa Tardino, Tom Vandendriessche

The Left

Malin Björk, Cornelia Ernst, Sira Rego

 

7

0

Verts/ALE

Damian Boeselager, Saskia Bricmont, Damien Carême, Alice Kuhnke, Erik Marquardt, Diana Riba i Giner, Tineke Strik

 

Kasutatud tähised:

+ : poolt

- : vastu

0 : erapooletu

 

 

Viimane päevakajastamine: 2. mai 2023
Õigusteave - Privaatsuspoliitika