JELENTÉS az Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszer kiegészítése érdekében a harmadik országbeli állampolgárokkal és a hontalan személyekkel szemben hozott ítéletekre vonatkozó információval rendelkező tagállamok azonosítására szolgáló központosított rendszer (ECRIS-TCN) létrehozásáról szóló (EU) 2019/816 rendeletnek, valamint az uniós információs rendszerek közötti interoperabilitás kereteinek megállapításáról a rendőrségi és igazságügyi együttműködés, a menekültügy és a migráció területén, valamint az (EU) 2018/1726, az (EU) 2018/1862 és az (EU) 2019/816 rendelet módosításáról szóló (EU) 2019/818 rendeletnek a harmadik országbeli állampolgárok külső határokon történő előszűrésének bevezetése céljából történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

14.4.2023 - (COM(2021)0096 – C9‑0088/2021 – 2021/0046(COD)) - ***I

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
Előadó: Birgit Sippel


Eljárás : 2021/0046(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A9-0148/2023
Előterjesztett szövegek :
A9-0148/2023
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszer kiegészítése érdekében a harmadik országbeli állampolgárokkal és a hontalan személyekkel szemben hozott ítéletekre vonatkozó információval rendelkező tagállamok azonosítására szolgáló központosított rendszer (ECRIS-TCN) létrehozásáról szóló (EU) 2019/816 rendeletnek, valamint az uniós információs rendszerek közötti interoperabilitás kereteinek megállapításáról a rendőrségi és igazságügyi együttműködés, a menekültügy és a migráció területén, valamint az (EU) 2018/1726, az (EU) 2018/1862 és az (EU) 2019/816 rendelet módosításáról szóló (EU) 2019/818 rendeletnek a harmadik országbeli állampolgárok külső határokon történő előszűrésének bevezetése céljából történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2021)0096 – C9‑0088/2021 – 2021/0046(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

 tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2021)0096),

 tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, 16. cikke (2) bekezdésére, 74. cikkére, 78. cikke (2) bekezdésének e) pontjára, 79. cikke (2) bekezdésének c) pontjára, 82. cikke (1) bekezdésének második albekezdése d) pontjára, 85. cikke (1) bekezdésére, 87. cikke (2) bekezdésének a) pontjára és 88. cikke (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez C9‑0088/2021),

 tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

 tekintettel eljárási szabályzatának 59. cikkére,

 tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A9-0148/2023),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát másik szöveggel váltja fel, lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

 

Módosítás  1

 

Rendeletre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az (EU) .../... rendelet [az előszűrésről szóló rendelet]15 személyazonossági, biztonsági és egészségügyi ellenőrzést ír elő azon harmadik országbeli állampolgárok esetében, akik a külső határokon a beutazási feltételek teljesítése nélkül tartózkodnak, vagy akiket a tagállam területén elfogtak, és nincs arra utaló jel, hogy a külső határokon ellenőrzésnek vetették volna alá őket. Az (EU) .../... rendelet [az előszűrésről szóló rendelet]16 a vegyes összetételű migráció kezelésével kapcsolatos kihívásokkal foglalkozik, és olyan egységes szabályokat állapít meg, amelyek lehetővé teszik a harmadik országbeli állampolgárok személyazonosságának megállapítását és az alkalmazandó eljárások alá vonását.

(1) Az (EU) .../... rendelet [az előszűrésről szóló rendelet]15 személyazonossági, biztonsági, egészségügyi és sebezhetőségi ellenőrzést ír elő azon harmadik országbeli állampolgárok esetében, akik szabálytalanul lépték át a külső határt, akik a külső határátkelőhelyeken vagy tranzitzónákban a beutazási feltételek teljesítése nélkül folyamodtak nemzetközi védelemért, valamint akiket kutatási-mentési műveletet követően partra szállítottak.

__________________

__________________

15 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) .../... rendelete a harmadik országbeli állampolgárok külső határokon történő előszűrésének bevezetéséről, valamint a 767/2008/EK, az (EU) 2017/2226, az (EU) 2018/1240 és az (EU) 2019/817 rendelet módosításáról (HL L [...]).

15 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) .../... rendelete a harmadik országbeli állampolgárok külső határokon történő előszűrésének bevezetéséről, valamint a 767/2008/EK, az (EU) 2017/2226, az (EU) 2018/1240 és az (EU) 2019/817 rendelet módosításáról (HL L [...]). 2020/0278(COD).

16 A 15. lábjegyzetben hivatkozott jogszabály.

törölve

Módosítás  2

 

Rendeletre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az (EU) .../... rendelet [az előszűrésről szóló rendelet]17 előírja, hogy az előszűrés keretében végzett biztonsági célú ellenőrzéseket ugyanazon rendszerekben kell elvégezni, mint amelyeket az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer keretében a vízum vagy az utazási engedély kérelmezői esetében alkalmaznak. Az (EU) .../... rendelet [az előszűrésről szóló rendelet]18 előírja különösen, hogy az előszűrésnek alávetett személyek személyes adatait ellenőrizni kell az Europol-adatokban, az Interpol elveszett és ellopott úti okmányokat tartalmazó adatbázisában (SLTD-adatbázis) és az Interpol-körözésben megjelölt úti okmányok adatbázisában (TDAWN-adatbázis), valamint a Harmadik Országbeli Állampolgárok Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszerében (ECRIS-TCN) a terrorista bűncselekmények és a súlyos bűncselekmények egyéb formái miatt elítélt személyek tekintetében.

(2) Az (EU) .../... rendelet [az előszűrésről szóló rendelet] előírja, hogy az előszűrés keretében biztonsági célú ellenőrzést kell végezni a Harmadik Országbeli Állampolgárok Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszerében (ECRIS-TCN) a terrorista bűncselekmények és a súlyos bűncselekmények egyéb formái miatt elítélt személyek tekintetében.

__________________

 

17 A 15. lábjegyzetben hivatkozott jogszabály.

törölve

18 A 15. lábjegyzetben hivatkozott jogszabály.

törölve

Módosítás  3

 

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az ECRIS-TCN-hez való hozzáférés szükséges az (EU) .../... rendeletben [az előszűrésről szóló rendelet]19 előírt előszűrés elvégzésére kijelölt hatóságok számára annak megállapítása érdekében, hogy egy adott személy veszélyt jelenthet-e a belső biztonságra vagy a közrendre.

(3) Az ECRIS-TCN-hez való korlátozott hozzáférés szükséges az (EU) .../... rendeletben [az előszűrésről szóló rendelet] előírt előszűrés elvégzésére kijelölt hatóságok számára annak megállapítása érdekében, hogy egy adott személy veszélyt jelenthet-e a belső biztonságra.

__________________

 

19 A 15. lábjegyzetben hivatkozott jogszabály.

törölve

Módosítás  4

 

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A határok tekintetében a schengeni vívmányok továbbfejlesztésének minősülő (EU) …/… rendelet [az előszűrésről szóló rendelet]20 módosítja az ugyancsak a schengeni vívmányok továbbfejlesztésének minősülő 767/2008/EK21, (EU) 2017/222622, (EU) 2018/124023 és (EU) 2019/817 rendeletet24, hogy az előszűrés céljából hozzáférési jogokat biztosítson a Vízuminformációs Rendszerben (VIS), a határregisztrációs rendszerben (EES) és az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszerben (ETIAS) található adatokhoz. Az (EU) 2019/816 rendeletnek az ECRIS-TCN-hez előszűrés céljából hozzáférési jogok biztosítása érdekében történő párhuzamos módosítása azonban a változó geometria okán nem képezhette ugyanezen rendelet részét, mivel az ECRIS-TCN létrehozásáról szóló rendelet nem minősül a schengeni vívmányok továbbfejlesztésének. Az (EU) 2019/816 rendeletet ezért külön jogi eszközzel kell módosítani.

(4) A határok tekintetében a schengeni vívmányok továbbfejlesztésének minősülő (EU) …/… rendelet [az előszűrésről szóló rendelet]20 módosítja az ugyancsak a schengeni vívmányok továbbfejlesztésének minősülő 767/2008/EK21, (EU) 2017/222622, (EU) 2018/124023 és (EU) 2019/817 rendeletet24, hogy az előszűrés céljából betekintési jogokat biztosítson a Vízuminformációs Rendszerben (VIS), a határregisztrációs rendszerben (EES) és az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszerben (ETIAS) található adatokhoz. Az (EU) 2019/816 rendeletnek az ECRIS-TCN-ben foglalt adatokhoz előszűrés céljából történő betekintéshez való jogok biztosítása érdekében történő párhuzamos módosítása azonban a változó geometria okán nem képezhette ugyanezen rendelet részét, mivel az ECRIS-TCN létrehozásáról szóló rendelet nem minősül a schengeni vívmányok továbbfejlesztésének. Az (EU) 2019/816 rendeletet ezért külön jogi eszközzel kell módosítani.

__________________

__________________

20 A 15. lábjegyzetben hivatkozott jogszabály.

törölve

21 Az Európai Parlament és a Tanács 767/2008/EK rendelete (2008. július 9.) a vízuminformációs rendszerről (VIS) és a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumokra vonatkozó adatok tagállamok közötti cseréjéről (VIS-rendelet) (HL L 218., 2008.8.13., 60. o.).

21 Az Európai Parlament és a Tanács 767/2008/EK rendelete (2008. július 9.) a vízuminformációs rendszerről (VIS) és a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumokra vonatkozó adatok tagállamok közötti cseréjéről (VIS-rendelet) (HL L 218., 2008.8.13., 60. o.).

22 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/2226 rendelete (2017. november 30.) a tagállamok külső határait átlépő harmadik országbeli állampolgárok belépésére és kilépésére, valamint beléptetésének megtagadására vonatkozó adatok rögzítésére szolgáló határregisztrációs rendszer (EES) létrehozásáról és az EES-hez való bűnüldözési célú hozzáférés feltételeinek meghatározásáról (HL L 327., 2017.12.9., 20. o.)

22 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/2226 rendelete (2017. november 30.) a tagállamok külső határait átlépő harmadik országbeli állampolgárok belépésére és kilépésére, valamint beléptetésének megtagadására vonatkozó adatok rögzítésére szolgáló határregisztrációs rendszer (EES) létrehozásáról és az EES-hez való bűnüldözési célú hozzáférés feltételeinek meghatározásáról (HL L 327., 2017.12.9., 20. o.)

23 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1240 rendelete (2018. szeptember 12.) az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásáról, valamint az 1077/2011/EU rendelet, az 515/2014/EU rendelet, az (EU) 2016/399 rendelet, az (EU) 2016/1624 rendelet és az (EU) 2017/2226 rendelet módosításáról (HL L 236., 2018.9.19., 1. o.).

23 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1240 rendelete (2018. szeptember 12.) az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásáról, valamint az 1077/2011/EU rendelet, az 515/2014/EU rendelet, az (EU) 2016/399 rendelet, az (EU) 2016/1624 rendelet és az (EU) 2017/2226 rendelet módosításáról (HL L 236., 2018.9.19., 1. o.).

24 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/817 rendelete (2019. május 20.) az uniós információs rendszerek közötti interoperabilitás kereteinek megállapításáról a határok és a vízumügy területén, továbbá a 767/2008/EK, az (EU) 2016/399, az (EU) 2017/2226, az (EU) 2018/1240, az (EU) 2018/1726 és az (EU) 2018/1861 európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint a 2004/512/EK és a 2008/633/IB tanácsi határozat módosításáról (HL L 135., 2019.5.22., 27. o.).

24 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/817 rendelete (2019. május 20.) az uniós információs rendszerek közötti interoperabilitás kereteinek megállapításáról a határok és a vízumügy területén, továbbá a 767/2008/EK, az (EU) 2016/399, az (EU) 2017/2226, az (EU) 2018/1240, az (EU) 2018/1726 és az (EU) 2018/1861 európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint a 2004/512/EK és a 2008/633/IB tanácsi határozat módosításáról (HL L 135., 2019.5.22., 27. o.).

Módosítás  5

 

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) Mivel e rendelet célját – nevezetesen az ECRIS-TCN-hez való hozzáférés lehetővé tételét az (EU) .../... rendelettel [az előszűrésről szóló rendelet]25 létrehozott biztonsági ellenőrzések céljából, amely rendelet a schengeni térségbe belépni szándékozó személyek ellenőrzésének megerősítésére és e személyek megfelelő eljárások alá vonására irányul – a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, hanem az kizárólag uniós szinten érhető el, az Unió az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően intézkedéseket hozhat. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket.

(5) Mivel e rendelet célját – nevezetesen az ECRIS-TCN-be való betekintés lehetővé tételét az (EU) .../... rendelettel [az előszűrésről szóló rendelet] létrehozott biztonsági ellenőrzések céljából, amely rendelet célja a külső határokon történő határforgalom-ellenőrzés megerősítése, valamint az előszűrés hatálya alá tartozó valamennyi harmadik országbeli állampolgár személyazonosságának ellenőrzése vagy megállapítása, valamint a vonatkozó adatbázisokba való betekintés annak ellenőrzése érdekében, hogy a személyek veszélyt jelenthetnek-e a belső biztonságra, a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, az Unió szintjén azonban e célok jobban megvalósíthatók, az Unió intézkedéseket hozhat a szubszidiaritásnak az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt elvével összhangban. Az arányosságnak az említett cikkben foglalt elvével összhangban ez a rendelet nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket.

__________________

__________________

25 A 15. lábjegyzetben hivatkozott jogszabály.

törölve

Módosítás  6

 

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – bevezető rész

(EU) 2019/816 rendelet

1 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. Az 1. cikk a következő e) ponttal egészül ki:

1. Az 1. cikk a következő f) ponttal egészül ki:

Módosítás  7

 

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

(EU) 2019/816 rendelet

1 cikk – 1 bekezdés – e pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„e) megállapítja azokat a feltételeket, amelyek mellett az illetékes hatóságok az ECRIS-TCN-t az (EU) .../... rendelettel28 [az előszűrésről szóló rendelet]* összhangban biztonsági ellenőrzés elvégzésére használják.”

„f) megállapítja azokat a feltételeket, amelyek mellett az ECRIS-TCN-t az (EU) .../... rendelet28 [az előszűrésről szóló rendelet]* 11. és 12. cikkével összhangban biztonsági ellenőrzés elvégzésére használják.”

__________________

__________________

28 HL ….

törölve

Módosítás  8

 

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

(EU) 2019/816 rendelet

2 cikk – 2 bekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) megkönnyíti és támogatja a személyek személyazonosságának helyes megállapítását e rendelettel és az (EU) 2019/818 rendelettel összhangban;

c) megkönnyíti és támogatja a személyek személyazonosságának helyes megállapítását e rendelettel és az (EU) 2019/818 rendelettel összhangban;

Módosítás  9

 

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

(EU) 2019/816 rendelet

2 cikk – 2 bekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) támogatja az (EU) .../... rendelet [az előszűrésről szóló rendelet] biztonsági ellenőrzések végrehajtására vonatkozó célkitűzéseit.”

d) támogatja az (EU) .../... rendelet [az előszűrésről szóló rendelet] 11. és 12. cikkében meghatározott biztonsági ellenőrzések végrehajtására vonatkozó célkitűzéseit.”

Módosítás  10

 

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

(EU) 2019/816 rendelet

3 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

6. »illetékes hatóságok« : e rendelettel összhangban az ECRIS-TCN-hez való hozzáférésre vagy annak lekérdezésére hatáskörrel rendelkező központi hatóságok, valamint az Eurojust, az Europol, az EPPO [, az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökségen belül létrehozott ETIAS központi egység]30 és az (EU) .../... rendelet [az előszűrésről szóló rendelet] 6. cikke (7) bekezdésének első albekezdésében említett hatóságok;

6. »illetékes hatóságok« : e rendelettel összhangban az ECRIS-TCN-hez való hozzáférésre vagy annak lekérdezésére hatáskörrel rendelkező központi hatóságok és az Eurojust, az Europol, az Európai Ügyészség, a 767/2008/EK rendelet 9d. cikkében és 22b. cikkének (13) bekezdésében említett, a VIS tekintetében kijelölt hatóságok, az ETIAS központi egysége és az (EU) .../... rendelet [az előszűrésről szóló rendelet] 6. cikke (7) bekezdésének első albekezdésében említett hatóságok;

__________________

__________________

30 A 29. lábjegyzetben hivatkozott rendeletjavaslat.

törölve

Módosítás  11

 

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – a pont

(EU) 2019/816 rendelet

5 cikk – 1 bekezdés – c pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„c) megjelölés, amely az [(EU) 2018/1240 rendelet és az (EU) .../... rendelet [az előszűrésről szóló rendelet] 11. és 12. cikke alkalmazásában jelzi, hogy az érintett harmadik országbeli állampolgárt terrorista bűncselekmény vagy az (EU) 2018/1240 rendelet mellékletében felsorolt bármely más bűncselekmény miatt elítélték, amennyiben e bűncselekmények esetében a nemzeti jog értelmében kiszabható büntetési tétel felső határa legalább háromévi szabadságvesztés vagy szabadságelvonással járó intézkedés, és ezekben az esetekben az ítélethozatal szerinti tagállam(ok) kódja.”;

„c) megjelölés, amely – a 767/2008/EK, az (EU) 2018/1240 rendelet és az (EU) .../... rendelet [az előszűrésről szóló rendelet] 11. és 12. cikke alkalmazásában jelzi, hogy az érintett harmadik országbeli állampolgárt az előző 25 évben terrorista bűncselekmény vagy az előző 15 évben az (EU) 2018/1240 rendelet mellékletében felsorolt bármely más bűncselekmény miatt elítélték, amennyiben e bűncselekmények esetében a nemzeti jog értelmében kiszabható büntetési tétel felső határa legalább háromévi szabadságvesztés vagy szabadságelvonással járó intézkedés, és ezekben az esetekben az ítélethozatal szerinti tagállam(ok) kódja.”;

Módosítás  12

 

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – b pont

(EU) 2019/816 rendelet

5 cikk – 8 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„(7) Amennyiben az (EU) .../... rendelet [az előszűrésről szóló rendelet] 11. és 12. cikkében említett biztonsági ellenőrzéseket követően találatokat azonosítanak, az e cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett megjelölések és az ítélethozatal szerinti tagállam(ok) ugyanott említett kódja(i) kizárólag az (EU) .../... rendelet [az előszűrésről szóló rendelet] 6. cikkének (7) bekezdésében említett illetékes hatóságok számára tehetők hozzáférhetővé és kereshetővé az említett rendelet alkalmazásában.”

„(8) Az (EU).../... rendelet [az előszűrésről szóló rendelet] 11. és 12. cikkében említett biztonsági ellenőrzések céljából csak olyan adatrekordok kereshetők le, amelyeket e cikk (1) bekezdésének c) pontjával összhangban megjelöléssel egészítettek ki.”

Módosítás  13

 

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

(EU) 2019/816 rendelet

7 cikk – 7 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

5. A 7. cikk (7) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

törölve

„(7) Találat esetén a központi rendszer automatikusan megadja az illetékes hatóságnak a harmadik országbeli állampolgárra vonatkozó bűnügyi nyilvántartási információval rendelkező tagállamokra vonatkozó információt, az 5. cikk (1) bekezdésében említett kapcsolódó referenciaszámokkal és a megfelelő személyazonosító adatokkal együtt. Ezek a személyazonosító adatok kizárólag az érintett harmadik országbeli állampolgár személyazonosságának ellenőrzése céljára használhatók fel. A központi rendszer lekérdezésének eredményét csak a következő célokra lehet felhasználni:

 

a) a 2009/315/IB kerethatározat 6. cikke szerinti megkeresések;

 

b) az e rendelet 17. cikkének (3) bekezdése szerinti megkeresések;

 

c) [határigazgatás]31;

 

d) annak értékelése, hogy az előszűrésnek alávetett harmadik országbeli állampolgár az (EU) .../... rendelettel [az előszűrésről szóló rendelet] összhangban veszélyt jelentene-e a közrendre vagy a közbiztonságra.”

 

__________________

 

31 A 29. lábjegyzetben hivatkozott rendeletjavaslat.

 

Módosítás  14

 

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 a pont (új)

(EU) 2019/816 rendelet

7 cikk – 7 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

5a. A 7. cikk a következő új bekezdéssel egészül ki:

 

(7a) Az (EU).../... rendelet [az előszűrésről szóló rendelet] 6. cikkének (7) bekezdésében említett hatóságok által indított keresést követően a központi rendszer tájékoztatja az illetékes hatóságot a találatról, és automatikusan értesíti az érintett harmadik országbeli állampolgárra vonatkozó bűnügyi nyilvántartási információk birtokában lévő tagállam központi hatóságát az arra vonatkozó vélemény iránti kérelemről, hogy az említett személynek a tagállamok területén való jelenléte veszélyeztetné-e az említett rendelet 11. cikkében említett belső biztonságot. A központi rendszerben végzett keresés eredménye kizárólag annak értékelésére használható fel, hogy az előszűrés alá vont harmadik országbeli állampolgár az (EU).../... rendelet [az előszűrésről szóló rendelet] 11. és 12. cikkével összhangban veszélyt jelenthet-e a belső biztonságra.

Módosítás  15

 

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

(EU) 2019/816 rendelet

7 a cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az (EU) .../... rendelet [az előszűrésről szóló rendelet] 6. cikkének (7) bekezdésében említett illetékes hatóságok az (EU) .../... rendelet [az előszűrésről szóló rendelet] 11. cikkében rájuk ruházott feladatok elvégzése céljából jogosultak hozzáférni az (EU) 2019/818 rendelet 6. cikkében foglalt európai keresőportálon keresztül a Harmadik Országbeli Állampolgárok Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszerének (ECRIS-TCN) adatbázisához, és jogosultak azt lekérdezni.

törölve

Módosítás  16

 

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

(EU) 2019/816 rendelet

7 a cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az (EU) .../... rendelet [az előszűrésről szóló rendelet] 11. cikkében említett biztonsági ellenőrzés céljából az első albekezdésben említett illetékes hatóságok a CIR-ben csak azokhoz az adatrekordokhoz férhetnek hozzá, amelyeket e rendelet 5. cikke (1) bekezdésének c) pontjával összhangban megjelöléssel egészítettek ki.

törölve

Módosítás  17

 

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

(EU) 2019/816 rendelet

7 a cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A nemzeti bűnügyi nyilvántartásokba a megjelölt ECRIS-TCN adatok alapján történő betekintést a nemzeti joggal összhangban és a nemzeti csatornákon keresztül kell végezni. Az érintett nemzeti hatóságok véleményt adnak ki az (EU) .../... rendelet [az előszűrésről szóló rendelet] 6. cikkének (7) bekezdésében említett illetékes hatóságok számára két napon belül, ha az előszűrésre a tagállamok területén kerül sor, illetve négy napon belül, ha az előszűrésre a külső határokon kerül sor. Amennyiben e határidőn belül nem érkezik vélemény, az azt jelenti, hogy nincs figyelembe veendő biztonsági ok.”

A 7. cikk (7a) bekezdésében említett esetekben az előszűrés tárgyát képező harmadik országbeli állampolgárra vonatkozó bűnügyi nyilvántartási információk birtokában lévő tagállam központi hatósága négy napon belül véleményt nyilvánít az illetékes hatóságok számára. Amennyiben négy napon belül nem érkezik vélemény, az azt jelenti, hogy nincs figyelembe veendő biztonsági ok.”

Módosítás  18

 

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – bevezető rész

(EU) 2019/816 rendelet

24 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

7. A 24. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

7. A 24. cikk (1) bekezdésének első albekezdése a következő ponttal egészül ki:

Módosítás  19

 

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

(EU) 2019/816 rendelet

24 cikk – 1 bekezdés – d pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) az (EU) .../... rendelet [az előszűrésről szóló rendelet] 11. cikke szerinti előszűrés.”

d) az (EU) .../... rendelet [az előszűrésről szóló rendelet] 11. és 12. cikke szerinti előszűrés.”

Módosítás  20

 

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

(EU) 2019/818 rendelet

20 a cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A CIR lekérdezéseit az (EU) .../... rendelet [az előszűrésről szóló rendelet] 6. cikkének (7) bekezdésében említett kijelölt illetékes hatóság végezheti el, kizárólag az említett rendelet 10. cikke szerint a személyazonosság ellenőrzése vagy megállapítása céljából, feltéve, hogy az eljárás az adott személy jelenlétében indult.

(A magyar változatot nem érinti.)

 

 

 


 

INDOKOLÁS

Az előadó az alábbiakban ismerteti a jelentésben az (EU) 2019/816 rendeletnek (ECRIS-TCN) és a rendőrségi és igazságügyi együttműködés, a menekültügy és a migráció területén az interoperabilitás kereteinek megállapításáról, valamint az (EU) 2018/1726, az (EU) 2018/1862 és az (EU) 2019/816 rendelet módosításáról szóló (EU) 2019/818 rendeletnek a harmadik országbeli állampolgárok külső határokon történő előszűrésének bevezetése céljából történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról szóló, a Bizottság által 2021. márciusban elfogadott 2021/0046(COD) javaslathoz fűzött módosítások fő indokait.

E rendelettel a Bizottság az (EU) 2019/816 rendeletet önállóan kívánta módosítani annak érdekében, hogy az előszűrésről szóló javasolt rendeletre tekintettel hozzáférési jogokat biztosítson, valamint hogy az eltérő jogalapra és a változó környezetre tekintettel módosítsa az (EU) 2019/818 rendeletet.

Az előadó 2021. március 22-i kinevezése óta számos eszmecserére került sor, köztük az árnyékelőadókkal való találkozókra, valamint külső érdekelt felekkel való találkozókra.

Az előadó egyetért a Bizottság azon általános célkitűzésével, hogy az előszűrés során lehetővé tegye a harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozó közös személyazonosítóadat-tár (CIR) és az Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszer (ECRIS-TCN) használatát. Az előadó nincs azonban meggyőződve arról, hogy az illetékes hatóságok számára általános hozzáférési jogokat biztosító rendelkezésekre van szükség ahhoz, hogy az előszűrés hatékonyan elvégezhető legyen.

Az előadó sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a Bizottság nem készített hatásvizsgálatot az előszűrésről szóló javaslatra és e későbbi javaslatra vonatkozóan. Az előadó háláját fejezi ki az Európai Parlament Kutatószolgálata Előzetes Hatásvizsgálatok Osztályának és az érintett alvállalkozóknak az új migrációs és menekültügyi paktum horizontális helyettesítő hatásvizsgálatával kapcsolatos munkáért. Az előadó háláját fejezi ki az Európai Parlament Állampolgári Jogi és Alkotmányügyi Tematikus Főosztálya által készített tanulmány szerzőinek is.

ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszer kiegészítése érdekében a harmadik országbeli állampolgárokkal és a hontalan személyekkel szemben hozott ítéletekre vonatkozó információval rendelkező tagállamok azonosítására szolgáló központosított rendszer (ECRIS-TCN) létrehozásáról szóló (EU) 2019/816 rendeletnek, valamint az uniós információs rendszerek közötti interoperabilitás kereteinek megállapításáról a rendőrségi és igazságügyi együttműködés, a menekültügy és a migráció területén, valamint az (EU) 2018/1726, az (EU) 2018/1862 és az (EU) 2019/816 rendelet módosításáról szóló (EU) 2019/818 rendeletnek a harmadik országbeli állampolgárok külső határokon történő előszűrésének bevezetése céljából történő módosítása

Hivatkozások

COM(2021)0096 – C9-0088/2021 – 2021/0046(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

2.3.2021

 

 

 

Illetékes bizottság

 A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

8.3.2021

 

 

 

Előadók

 A kijelölés dátuma

Birgit Sippel

22.3.2021

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

30.11.2021

 

 

 

Az elfogadás dátuma

28.3.2023

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

43

15

7

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Abir Al-Sahlani, Konstantinos Arvanitis, Malik Azmani, Pietro Bartolo, Vladimír Bilčík, Malin Björk, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Karolin Braunsberger-Reinhold, Saskia Bricmont, Annika Bruna, Jorge Buxadé Villalba, Damien Carême, Patricia Chagnon, Lena Düpont, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Jean-Paul Garraud, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Marina Kaljurand, Assita Kanko, Fabienne Keller, Łukasz Kohut, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Lukas Mandl, Erik Marquardt, Nuno Melo, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Emil Radev, Karlo Ressler, Diana Riba i Giner, Birgit Sippel, Vincenzo Sofo, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Tomas Tobé, Yana Toom, Tom Vandendriessche, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jadwiga Wiśniewska, Elena Yoncheva

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Damian Boeselager, Beata Kempa, Alessandra Mussolini, Jan-Christoph Oetjen, Carina Ohlsson, Sira Rego, Thijs Reuten, Tomáš Zdechovský

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (209. cikk, (7) bekezdés)

Isabel Benjumea Benjumea, Othmar Karas, Joachim Kuhs, Aušra Maldeikienė, Daniela Rondinelli, Günther Sidl, Susana Solís Pérez

Benyújtás dátuma

14.4.2023

 


AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

43

+

NI

Laura Ferrara

PPE

Isabel Benjumea Benjumea, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Karolin Braunsberger-Reinhold, Lena Düpont, Othmar Karas, Jeroen Lenaers, Aušra Maldeikienė, Lukas Mandl, Nuno Melo, Nadine Morano, Alessandra Mussolini, Emil Radev, Karlo Ressler, Tomas Tobé, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tomáš Zdechovský

Renew

Abir Al-Sahlani, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen, Maite Pagazaurtundúa, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Yana Toom

S&D

Pietro Bartolo, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Marina Kaljurand, Łukasz Kohut, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Carina Ohlsson, Thijs Reuten, Daniela Rondinelli, Günther Sidl, Birgit Sippel, Elena Yoncheva

The Left

Konstantinos Arvanitis

 

15

-

ECR

Jorge Buxadé Villalba, Patryk Jaki, Assita Kanko, Beata Kempa, Vincenzo Sofo, Jadwiga Wiśniewska

ID

Annika Bruna, Patricia Chagnon, Jean-Paul Garraud, Joachim Kuhs, Annalisa Tardino, Tom Vandendriessche

The Left

Malin Björk, Cornelia Ernst, Sira Rego

 

7

0

Verts/ALE

Damian Boeselager, Saskia Bricmont, Damien Carême, Alice Kuhnke, Erik Marquardt, Diana Riba i Giner, Tineke Strik

 

Jelmagyarázat:

+ : mellette

- : ellene

0 : tartózkodás

 

Utolsó frissítés: 2023. május 2.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat