VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2019/816 tot invoering van een gecentraliseerd systeem voor de vaststelling welke lidstaten over informatie beschikken inzake veroordelingen van onderdanen van derde landen en staatlozen (Ecris-TCN) ter aanvulling van het Europees Strafregisterinformatiesysteem, en van Verordening (EU) 2019/818 tot vaststelling van een kader voor interoperabiliteit tussen de Unie-informatiesystemen op het gebied van politiële en justitiële samenwerking, asiel en migratie en tot wijziging van Verordeningen (EU) 2018/1726, (EU) 2018/1862 en (EU) 2019/816, met het oog op de invoering van een screening van onderdanen van derde landen aan de buitengrenzen

14.4.2023 - (COM(2021)0096 – C9‑0088/2021 – 2021/0046(COD)) - ***I

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Rapporteur: Birgit Sippel


Procedure : 2021/0046(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A9-0148/2023
Ingediende teksten :
A9-0148/2023
Debatten :
Aangenomen teksten :

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2019/816 tot invoering van een gecentraliseerd systeem voor de vaststelling welke lidstaten over informatie beschikken inzake veroordelingen van onderdanen van derde landen en staatlozen (Ecris-TCN) ter aanvulling van het Europees Strafregisterinformatiesysteem, en van Verordening (EU) 2019/818 tot vaststelling van een kader voor interoperabiliteit tussen de Unie-informatiesystemen op het gebied van politiële en justitiële samenwerking, asiel en migratie en tot wijziging van Verordeningen (EU) 2018/1726, (EU) 2018/1862 en (EU) 2019/816, met het oog op de invoering van een screening van onderdanen van derde landen aan de buitengrenzen

(COM(2021)0096 – C9‑0088/2021 – 2021/0046(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

 gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2021)0096),

 gezien artikel 294, lid 2, artikel 16, lid 2, artikel 74, artikel 78, lid 2, punt e), artikel 79, lid 2, punt c), artikel 82, lid 1, tweede alinea, punt d), artikel 85, lid 1, artikel 87, lid 2, punt a), en artikel 88, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C9‑0088/2021),

 gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

 gezien artikel 59 van zijn Reglement,

 gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A9‑0148/2023),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

 

Amendement  1

 

Voorstel voor een verordening

Overweging 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1) Verordening (EU) .../... [screeningverordening]15 voorziet in identiteits-, veiligheids- en gezondheidscontroles van onderdanen van derde landen die zich aan de buitengrens bevinden zonder aan de toegangsvoorwaarden te voldoen of die op het grondgebied worden aangehouden, wanneer er geen aanwijzingen zijn dat zij aan een buitengrens zijn gecontroleerd. Verordening (EU) .../... [screeningverordening]16 pakt de problemen inzake het beheer van gemengde migrantenstromen aan en creëert uniforme regels voor een snelle identificatie van onderdanen van derde landen en doorverwijzing naar de toepasselijke procedures.

(1) Verordening (EU).../... [screeningverordening]15 voorziet in identiteits-, veiligheids-, gezondheids- en kwetsbaarheidscontroles van onderdanen van derde landen die de buitengrens op onregelmatige wijze hebben overschreden of die bij grensdoorlaatposten of in transitzones om internationale bescherming hebben verzocht zonder aan de toegangsvoorwaarden te voldoen, en van degenen die na een opsporings- en reddingsoperatie zijn ontscheept.

__________________

__________________

15 Verordening (EU) .../... van het Europees Parlement en de Raad tot invoering van een screening van onderdanen van derde landen aan de buitengrenzen en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 767/2008, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240 en (EU) 2019/817 (PB [...]).

15 Verordening (EU) .../... van het Europees Parlement en de Raad tot invoering van een screening van onderdanen van derde landen aan de buitengrenzen en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 767/2008, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240 en (EU) 2019/817 (PB [...], 2020/0278(COD).

16 Op. cit. 15.

Schrappen

Amendement  2

 

Voorstel voor een verordening

Overweging 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2) In Verordening (EU).../... [screeningverordening]17 is bepaald dat verificaties voor veiligheidsdoeleinden in het kader van de screening moeten worden uitgevoerd aan de hand van dezelfde systemen als die welke worden gebruikt voor aanvragers van een visum of een reisautorisatie in het kader van het Europees reisinformatie en -autorisatiesysteem. In Verordening (EU).../... [screeningverordening]18 is met name bepaald dat de persoonsgegevens van de personen die aan de screening worden onderworpen, moeten worden gecontroleerd aan de hand van Europol-gegevens, de Interpol-databank voor gestolen en verloren reisdocumenten (SLDT) en de Interpol-databank voor reisdocumenten die voorkomen in Notices (TDAWN), alsook het Europees Strafregisterinformatiesysteem voor onderdanen van derde landen (Ecris-TCN) voor zover het gaat om personen die zijn veroordeeld in verband met terroristische misdrijven en andere vormen van ernstige strafbare feiten.

(2) In Verordening (EU).../... [screeningverordening] is bepaald dat een verificatie voor veiligheidsdoeleinden in het kader van de screening moet worden uitgevoerd aan de hand van het Europees Strafregisterinformatiesysteem voor onderdanen van derde landen (Ecris-TCN) voor zover het gaat om personen die zijn veroordeeld in verband met terroristische misdrijven en andere vormen van ernstige strafbare feiten.

__________________

 

17 Op. cit. 15.

Schrappen

18 Op. cit. 15.

Schrappen

Amendement  3

 

Voorstel voor een verordening

Overweging 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3) Toegang tot het Ecris-TCN is noodzakelijk voor de autoriteiten die zijn aangewezen om de screening als bedoeld in Verordening (EU).../... [screeningverordening]19 uit te voeren, teneinde te kunnen vaststellen of een persoon een bedreiging voor de binnenlandse veiligheid of de openbare orde vormt.

(3) Beperkte toegang tot het Ecris-TCN is noodzakelijk voor de autoriteiten die zijn aangewezen om de screening als bedoeld in Verordening (EU).../... [screeningverordening] uit te voeren, teneinde te kunnen vaststellen of een persoon een bedreiging voor de binnenlandse veiligheid vormt.

__________________

 

19 Op. cit. 15.

Schrappen

Amendement  4

 

Voorstel voor een verordening

Overweging 4

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(4) Verordening (EU) …/… [screeningverordening]20 vormt een ontwikkeling van het Schengenacquis inzake grenzen en wijzigt de Verordeningen (EC) No 767/200821, (EU) 2017/222622, (EU) 2018/124023 en (EU) 2019/81724, die eveneens ontwikkelingen van het Schengenacquis inzake grenzen vormen, teneinde ten behoeve van de screening toegangsrechten te verlenen tot respectievelijk de gegevens in het Visuminformatiesysteem (VIS), het inreis-uitreissysteem (EES) en het Europees reisinformatie en -autorisatiesysteem (Etias). De parallelle wijziging van Verordening (EU) 2019/816 om ten behoeve van de screening toegangsrechten te verlenen tot Ecris-TCN kon echter om redenen van variabele geometrie niet in dezelfde verordening worden opgenomen, aangezien de verordening tot instelling van Ecris-TCN geen ontwikkeling van het Schengenacquis vormt. Verordening 2019/816 moet daarom bij een afzonderlijk wetgevingsinstrument worden gewijzigd.

(4) Verordening (EU) …/… [screeningverordening] vormt een ontwikkeling van het Schengenacquis inzake grenzen en wijzigt de Verordeningen (EC) No 767/200821, (EU) 2017/222622, (EU) 2018/124023 en (EU) 2019/81724, die eveneens ontwikkelingen van het Schengenacquis inzake grenzen vormen, teneinde ten behoeve van de screening rechten te verlenen op raadpleging van respectievelijk de gegevens in het Visuminformatiesysteem (VIS), het inreis-uitreissysteem (EES) en het Europees reisinformatie en -autorisatiesysteem (Etias). De parallelle wijziging van Verordening (EU) 2019/816 om ten behoeve van de screening rechten te verlenen op raadpleging van de gegevens in Ecris-TCN kon echter om redenen van variabele geometrie niet in dezelfde verordening worden opgenomen, aangezien de verordening tot instelling van Ecris-TCN geen ontwikkeling van het Schengenacquis vormt. Verordening 2019/816 moet daarom bij een afzonderlijk wetgevingsinstrument worden gewijzigd.

__________________

__________________

20 Op. cit. 15.

Schrappen

21 Verordening (EG) nr. 767/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 9 juli 2008 betreffende het Visuminformatiesysteem (VIS) en de uitwisseling tussen de lidstaten van gegevens op het gebied van visa voor kort verblijf (VIS-verordening) (PB L 218 van 13.8.2008, blz. 60).

21 Verordening (EG) nr. 767/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 9 juli 2008 betreffende het Visuminformatiesysteem (VIS) en de uitwisseling tussen de lidstaten van gegevens op het gebied van visa voor kort verblijf (VIS-verordening), PB L 218 van 13.8.2008, blz. 60.

22 Verordening (EU) 2017/2226 van het Europees Parlement en de Raad van 30 november 2017 tot instelling van een inreis-uitreissysteem (EES) voor de registratie van inreis- en uitreisgegevens en van gegevens over weigering van toegang ten aanzien van onderdanen van derde landen die de buitengrenzen overschrijden en tot vaststelling van de voorwaarden voor toegang tot het EES voor rechtshandhavingsdoeleinden (PB L 327 van 9.12.2017, blz. 20).

22 Verordening (EU) 2017/2226 van het Europees Parlement en de Raad van 30 november 2017 tot instelling van een inreis-uitreissysteem (EES) voor de registratie van inreis- en uitreisgegevens en van gegevens over weigering van toegang ten aanzien van onderdanen van derde landen die de buitengrenzen overschrijden en tot vaststelling van de voorwaarden voor toegang tot het EES voor rechtshandhavingsdoeleinden, PB L 327 van 9.12.2017, blz. 20.

23 Verordening (EU) 2018/1240 van het Europees Parlement en de Raad van 12 september 2018 tot oprichting van een Europees reisinformatie en -autorisatiesysteem (ETIAS) en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1077/2011, (EU) nr. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 en (EU) 2017/2226 (PB L 236 van 19.9.2018, blz. 1).

23 Verordening (EU) 2018/1240 van het Europees Parlement en de Raad van 12 september 2018 tot oprichting van een Europees reisinformatie en -autorisatiesysteem (ETIAS) en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1077/2011, (EU) nr. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 en (EU) 2017/2226 (PB L 236 van 19.9.2018, blz. 1).

24 Verordening (EU) 2019/817 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2019 tot vaststelling van een kader voor interoperabiliteit tussen de Unie-informatiesystemen op het gebied van grenzen en visa en tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 767/2008, (EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 2018/1726 en (EU) 2018/1861 van het Europees Parlement en de Raad, Beschikking 2004/512/EG van de Raad en Besluit 2008/633/JBZ van de Raad (PB L 135 van 22.5.2019, blz. 27).

24 Verordening (EU) 2019/817 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2019 tot vaststelling van een kader voor interoperabiliteit tussen de Unie-informatiesystemen op het gebied van grenzen en visa en tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 767/2008, (EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 2018/1726 en (EU) 2018/1861 van het Europees Parlement en de Raad, Beschikking 2004/512/EG van de Raad en Besluit 2008/633/JBZ van de Raad, PB L 135 van 22.5.2019, blz. 27.

Amendement  5

 

Voorstel voor een verordening

Overweging 5

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(5) Daar de doelstelling van deze verordening, namelijk het mogelijk maken van toegang tot Ecris-TCN met het oog op de veiligheidscontroles die zijn ingesteld bij Verordening (EU) .../... [screeningverordening]25, die de controle van personen die op het punt staan het Schengengebied binnen te komen en de doorverwijzing van die personen naar de passende procedures moeten versterken, niet voldoende door de lidstaten kan worden verwezenlijkt, maar alleen op het niveau van de Unie kan worden verwezenlijkt, kan de Unie, overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) neergelegde subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen. Overeenkomstig het in datzelfde artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat deze verordening niet verder dan nodig is om die doelstelling te verwezenlijken,

(5) Daar de doelstelling van deze verordening, namelijk het mogelijk maken van raadpleging van Ecris-TCN met het oog op de veiligheidscontroles die zijn ingesteld bij Verordening (EU) .../... [screeningverordening], die tot doel heeft de grenscontroles aan de buitengrenzen te versterken en te voorzien in de verificatie van de identiteit of de identificatie van alle onderdanen van derde landen die onderworpen zijn aan de screening en de raadpleging van de relevante databanken om na te gaan of de personen een bedreiging voor de interne veiligheid kunnen vormen, niet voldoende door de lidstaten kan worden verwezenlijkt, maar alleen op het niveau van de Unie kan worden verwezenlijkt, kan de Unie, overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) neergelegde subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen. Overeenkomstig het in datzelfde artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat deze verordening niet verder dan nodig is om die doelstelling te verwezenlijken.

__________________

__________________

25 Op. cit. 15.

Schrappen

Amendement  6

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – artikel 1 – punt 1 – inleidende formule

Verordening (EU) 2019/816

Artikel 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Aan artikel 1 wordt het volgende punt e) toegevoegd:

1. aan artikel 1 wordt het volgende punt f) toegevoegd:

Amendement  7

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1

Verordening (EU) 2019/816

Artikel 1 – alinea 1 – punt e

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

e) de voorwaarden waaronder Ecris-TCN door de bevoegde autoriteiten wordt gebruikt om een veiligheidscontrole uit te voeren overeenkomstig Verordening (EU) .../...28 [screeningverordening] *.”

f) de voorwaarden waaronder Ecris-TCN wordt gebruikt om een veiligheidscontrole uit te voeren overeenkomstig de artikelen 11 en 12 van Verordening (EU) .../... [screeningverordening].”

__________________

__________________

28 PB …

Schrappen

Amendement  8

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2

Verordening (EU) 2019/816

Artikel 2 – lid 2 – punt a

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a) vergemakkelijkt deze verordening en draagt zij bij aan de correcte identificatie van personen, overeenkomstig deze verordening en Verordening (EU) 2019/818;

c) vergemakkelijkt deze verordening en draagt zij bij aan de correcte identificatie van personen, overeenkomstig deze verordening en Verordening (EU) 2019/818;

Amendement  9

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2

Verordening (EU) 2019/816

Artikel 2 – lid 2 – punt b

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b) ondersteunt deze verordening de doelstellingen van Verordening (EU) .../... [screeningverordening] wat betreft de uitvoering van de veiligheidscontroles.

d) ondersteunt deze verordening de doelstellingen van Verordening (EU) .../... [screeningverordening] wat betreft de uitvoering van de veiligheidscontroles als bedoeld in de artikelen 11 en 12 van die verordening.

Amendement  10

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3

Verordening (EU) 2019/816

Artikel 3 – alinea 1 – punt 6

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(6) bevoegde autoriteiten: de centrale autoriteiten en Eurojust, Europol, het EOM [, de centrale Etias-eenheid die binnen het Europees Grens- en kustwachtagentschap is opgericht]30 en de autoriteiten als bedoeld in artikel 6, lid 7, eerste alinea, van Verordening (EU).../... [screeningverordening], die bevoegd zijn om Ecris-TCN te raadplegen of te doorzoeken overeenkomstig deze verordening;

(6) bevoegde autoriteiten: de centrale autoriteiten en Eurojust, Europol, het EOM, de aangewezen VIS-autoriteiten als bedoeld in artikel 9 quinquies en artikel 22 ter, lid 13, van Verordening (EG) nr. 767/2008, de centrale Etias-eenheid en de autoriteiten als bedoeld in artikel 6, lid 7, eerste alinea, van Verordening (EU).../... [screeningverordening], die bevoegd zijn om Ecris-TCN te raadplegen of te doorzoeken overeenkomstig deze verordening;

__________________

__________________

30 Op. cit. 29.

Schrappen

Amendement  11

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 – a

Verordening (EU) 2019/816

Artikel 5 – lid 1 – punt c

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c) een markering die, voor de toepassing van [Verordening (EU) 2018/1240 en de artikelen 11 en 12 van Verordening (EU) .../... [screeningverordening], aangeeft dat de betrokken onderdaan van een derde land is veroordeeld voor een terroristisch misdrijf of een ander in de bijlage bij Verordening (EU) 2018/1240 vermeld strafbaar feit, indien dit naar nationaal recht strafbaar is gesteld met een vrijheidsstraf of een tot vrijheidsbeneming strekkende maatregel met een maximumduur van ten minste drie jaar, en in die gevallen de code van de lidstaat/lidstaten van veroordeling.”;

c) een markering die, voor de toepassing van Verordening (EG) nr. 767/2008 en Verordening (EU) 2018/1240 en de artikelen 11 en 12 van Verordening (EU) .../... [screeningverordening], aangeeft dat de betrokken onderdaan van een derde land in de afgelopen 25 jaar is veroordeeld voor een terroristisch misdrijf of in de afgelopen 15 jaar is veroordeeld voor een ander in de bijlage bij Verordening (EU) 2018/1240 vermeld strafbaar feit, indien dit naar nationaal recht strafbaar is gesteld met een vrijheidsstraf of een tot vrijheidsbeneming strekkende maatregel met een maximumduur van ten minste drie jaar, met inbegrip van de code van de lidstaat van veroordeling.

Amendement  12

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 – b

Verordening (EU) 2019/816

Artikel 5 – lid 8

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

7. Wanneer de veiligheidscontroles bedoeld in de artikelen 11 en 12 van Verordening (EU) …/… [screeningverordening] treffers opleveren, zijn de markeringen en de code(s) van de lidstaat/lidstaten van veroordeling als bedoeld in lid 1, onder c), van dit artikel uitsluitend toegankelijk en doorzoekbaar voor de bevoegde autoriteiten bedoeld in artikel 6, lid 7, van Verordening (EU) …/… [screeningverordening] voor de toepassing van die verordening.”

8. Voor de veiligheidscontroles bedoeld in de artikelen 11 en 12 van Verordening (EU) …/… [screeningverordening] zijn gegevensbestanden uitsluitend doorzoekbaar wanneer hieraan overeenkomstig lid 1, onder c), van dit artikel een markering is toegevoegd.”

Amendement  13

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 5

Verordening (EU) 2019/816

Artikel 7 – lid 7

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5. In artikel 7 wordt lid 7 vervangen door:

Schrappen

7. Bij een treffer verstrekt het centrale systeem de bevoegde autoriteit automatisch informatie over de lidstaten die over strafregistergegevens van een onderdaan van een derde land beschikken, alsmede de bijbehorende codes bedoeld in artikel 5, lid 1, en alle overeenkomstige identiteitsgegevens. Deze identiteitsgegevens worden uitsluitend gebruikt ter verificatie van de identiteit van de betrokken onderdaan van een derde land. Het resultaat van een zoekopdracht in het centrale systeem mag uitsluitend worden gebruikt voor:

 

a) de indiening van een verzoek overeenkomstig artikel 6 van Kaderbesluit 2009/315/JBZ;

 

b) de indiening van een verzoek als bedoeld in artikel 17, lid 3, van deze verordening;

 

c) [grensbeheer]31;

 

d) de beoordeling of een aan screening onderworpen onderdaan van een derde land een bedreiging zou vormen voor de openbare orde of de openbare veiligheid, overeenkomstig Verordening (EU) .../... [screeningverordening].

 

__________________

 

31 Op. cit. 29.

 

Amendement  14

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 bis (nieuw)

Verordening (EU) 2019/816

Artikel 7 – lid 7 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

5 bis. In artikel 7 wordt een nieuwe alinea ingevoegd:

 

7 bis. Na een zoekopdracht door de bevoegde autoriteiten bedoeld in artikel 6, lid 7, van Verordening (EU) …/… [screeningverordening] stelt het centrale systeem de bevoegde autoriteit in kennis van een treffer en stelt het de centrale autoriteit van de lidstaat die over strafregistergegevens beschikt over de betrokken onderdaan van een derde land automatisch in kennis van een verzoek om advies over de vraag of de aanwezigheid van die persoon op het grondgebied van de lidstaten een bedreiging voor de interne veiligheid zou vormen als bedoeld in artikel 11 van die verordening. Het resultaat van een zoekopdracht in het centrale systeem wordt alleen gebruikt om te beoordelen of de aan de screening onderworpen onderdaan van een derde land een bedreiging voor de interne veiligheid kan vormen overeenkomstig de artikelen 11 en 12 van Verordening (EU).../... [screeningsverordening].

Amendement  15

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 6

Verordening (EU) 2019/816

Artikel 7 bis – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

“De in artikel 6, lid 7, van Verordening (EU) .../... [screeningverordening] bedoelde bevoegde autoriteiten hebben het recht om de databank van het Europees Strafregisterinformatiesysteem voor onderdanen van derde landen (Ecris-TCN) te raadplegen en te doorzoeken door gebruik te maken van het bij artikel 6 van Verordening (EU) 2019/818 ingestelde Europees zoekportaal, met het oog op de uitvoering van de hun bij artikel 11 van Verordening (EU) .../... [screeningverordening] opgedragen taken.

Schrappen

Amendement  16

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 6

Verordening (EU) 2019/816

Artikel 7 bis – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Met het oog op de in artikel 11 van Verordening (EU) .../... [screeningverordening] bedoelde veiligheidscontrole hebben de in de eerste alinea bedoelde bevoegde autoriteiten alleen toegang tot de gegevensbestanden in het CIR waaraan overeenkomstig artikel 5, lid 1, onder c), van deze verordening een markering is toegevoegd.

Schrappen

Amendement  17

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 6

Verordening (EU) 2019/816

Artikel 7 bis

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De raadpleging van nationale strafregisters op basis van de gemarkeerde Ecris-TCN-gegevens vindt plaats overeenkomstig het nationale recht en met gebruikmaking van nationale kanalen. De betrokken nationale autoriteiten brengen binnen twee dagen advies uit aan de in artikel 6, lid 7, van Verordening (EU) .../... [screeningverordening] bedoelde bevoegde autoriteiten wanneer de screening op het grondgebied van de lidstaten plaatsvindt of binnen vier dagen wanneer de screening aan de buitengrenzen plaatsvindt. Het uitblijven van een advies binnen deze termijnen betekent dat er geen veiligheidsredenen zijn waarmee rekening moet worden gehouden.

In de in artikel 7, lid 7 bis, bedoelde gevallen brengt de centrale autoriteit van de lidstaat die over strafregistergegevens beschikt over de aan de screening onderworpen onderdaan van een derde land, binnen vier dagen advies uit aan de bevoegde autoriteiten. Het uitblijven van een advies binnen vier dagen betekent dat er geen veiligheidsredenen zijn waarmee rekening moet worden gehouden.

Amendement  18

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 7 – inleidende formule

Verordening (EU) 2019/816

Artikel 24

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

7. In artikel 24 wordt lid 1 vervangen door:

7. Aan artikel 24 wordt aan lid 1, eerste alinea, het volgende punt toegevoegd:

Amendement  19

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 7

Verordening (EU) 2019/816

Artikel 24 – lid 1 – punt d (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c) screening overeenkomstig artikel 11 van Verordening (EU) .../... [screeningverordening].”

d) screening overeenkomstig de artikelen 11 en 12 van Verordening (EU) .../... [screeningverordening].”

Amendement  20

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 4

Verordening (EU) 2019/818

Artikel 20 bis – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Zoekopdrachten in het CIR worden door de in artikel 6, lid 7, van Verordening (EU) .../... [screeningverordening] bedoelde aangewezen bevoegde autoriteit uitgevoerd, uitsluitend met het oog op het verifiëren of vaststellen van de identiteit van een persoon overeenkomstig artikel 10 van die verordening en mits de procedure in aanwezigheid van die persoon is gestart.

1. Zoekopdrachten in het CIR worden door de in artikel 6, lid 7, van Verordening (EU) .../... [screeningverordening] bedoelde aangewezen bevoegde autoriteit uitgevoerd, uitsluitend met het oog op de verificatie van de identiteit of identificatie van een persoon overeenkomstig artikel 10 van die verordening en mits de procedure in aanwezigheid van die persoon is gestart.

 


 

TOELICHTING

De rapporteur zal hierna de belangrijkste redenen uiteenzetten voor de wijzigingen die worden voorgesteld in het verslag over het door de Commissie in maart 2021 goedgekeurde voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2019/816 (Ecris-TCN) en Verordening (EU) 2019/818 inzake interoperabiliteit op het gebied van politiële en justitiële samenwerking, asiel en migratie en tot wijziging van Verordeningen (EU) 2018/1726, (EU) 2018/1862 en (EU) 2019/816 met het oog op de invoering van een screening van onderdanen van derde landen aan de buitengrenzen (2021/0046 (COD)).

Met die verordening wilde de Commissie Verordening (EU) 2019/816 afzonderlijk wijzigen teneinde te voorzien in toegangsrechten in het kader van de voorgestelde screeningverordening, en Verordening (EU) 2019/818 wijzigen wegens een uiteenlopende rechtsgrondslag en variabele geometrie.

Sinds de benoeming van de rapporteur op 22 maart 2021 zijn er meerdere overlegmomenten geweest, waaronder vergaderingen met de schaduwrapporteurs en vergaderingen met externe belanghebbenden.

De rapporteur schaart zich achter de algehele doelstelling van de Commissie om het gebruik van het gemeenschappelijk identiteitsregister (CIR) en het Europees Strafregister Informatiesysteem voor onderdanen van derde landen (Ecris-TCN) toe te staan tijdens de screening. De rapporteur is er echter niet van overtuigd dat de bepalingen waarbij aan de bevoegde autoriteiten algemene toegangsrechten worden toegekend, noodzakelijk zijn om een doeltreffende screening mogelijk te maken.

De rapporteur betreurt het dat de Commissie geen effectbeoordeling heeft uitgevoerd van het screeningvoorstel en dit daaropvolgende voorstel. De rapporteur wil de Onderzoeksdienst van het Europees Parlement, afdeling Effectbeoordeling vooraf, en de respectieve contractanten bedanken voor hun werk in verband met de horizontale alternatieve effectbeoordeling van het nieuwe migratie- en asielpact. De rapporteur wil ook haar dank betuigen aan de auteurs van de studie die is uitgevoerd door de beleidsondersteunende afdeling Rechten van de burger en Constitutionele Zaken van het Europees Parlement.

 


PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Wijziging van Verordening (EU) 2019/816 tot invoering van een gecentraliseerd systeem voor de vaststelling welke lidstaten over informatie beschikken inzake veroordelingen van onderdanen van derde landen en staatlozen (Ecris-TCN) ter aanvulling van het Europees Strafregisterinformatiesysteem, en van Verordening (EU) 2019/818 tot vaststelling van een kader voor interoperabiliteit tussen de Unie-informatiesystemen op het gebied van politiële en justitiële samenwerking, asiel en migratie en tot wijziging van Verordeningen (EU) 2018/1726, (EU) 2018/1862 en (EU) 2019/816, met het oog op de invoering van een screening van onderdanen van derde landen aan de buitengrenzen

Document- en procedurenummers

COM(2021)0096 – C9-0088/2021 – 2021/0046(COD)

Datum indiening bij EP

2.3.2021

 

 

 

Bevoegde commissie

 Datum bekendmaking

LIBE

8.3.2021

 

 

 

Rapporteurs

 Datum benoeming

Birgit Sippel

22.3.2021

 

 

 

Behandeling in de commissie

30.11.2021

 

 

 

Datum goedkeuring

28.3.2023

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

43

15

7

Bij de eindstemming aanwezige leden

Abir Al-Sahlani, Konstantinos Arvanitis, Malik Azmani, Pietro Bartolo, Vladimír Bilčík, Malin Björk, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Karolin Braunsberger-Reinhold, Saskia Bricmont, Annika Bruna, Jorge Buxadé Villalba, Damien Carême, Patricia Chagnon, Lena Düpont, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Jean-Paul Garraud, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Marina Kaljurand, Assita Kanko, Fabienne Keller, Łukasz Kohut, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Lukas Mandl, Erik Marquardt, Nuno Melo, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Emil Radev, Karlo Ressler, Diana Riba i Giner, Birgit Sippel, Vincenzo Sofo, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Tomas Tobé, Yana Toom, Tom Vandendriessche, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jadwiga Wiśniewska, Elena Yoncheva

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Damian Boeselager, Beata Kempa, Alessandra Mussolini, Jan-Christoph Oetjen, Carina Ohlsson, Sira Rego, Thijs Reuten, Tomáš Zdechovský

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 209, lid 7)

Isabel Benjumea Benjumea, Othmar Karas, Joachim Kuhs, Aušra Maldeikienė, Daniela Rondinelli, Günther Sidl, Susana Solís Pérez

Datum indiening

14.4.2023

 


HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

43

+

NI

Laura Ferrara

PPE

Isabel Benjumea Benjumea, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Karolin Braunsberger-Reinhold, Lena Düpont, Othmar Karas, Jeroen Lenaers, Aušra Maldeikienė, Lukas Mandl, Nuno Melo, Nadine Morano, Alessandra Mussolini, Emil Radev, Karlo Ressler, Tomas Tobé, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tomáš Zdechovský

Renew

Abir Al-Sahlani, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen, Maite Pagazaurtundúa, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Yana Toom

S&D

Pietro Bartolo, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Marina Kaljurand, Łukasz Kohut, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Carina Ohlsson, Thijs Reuten, Daniela Rondinelli, Günther Sidl, Birgit Sippel, Elena Yoncheva

The Left

Konstantinos Arvanitis

 

15

-

ECR

Jorge Buxadé Villalba, Patryk Jaki, Assita Kanko, Beata Kempa, Vincenzo Sofo, Jadwiga Wiśniewska

ID

Annika Bruna, Patricia Chagnon, Jean-Paul Garraud, Joachim Kuhs, Annalisa Tardino, Tom Vandendriessche

The Left

Malin Björk, Cornelia Ernst, Sira Rego

 

7

0

Verts/ALE

Damian Boeselager, Saskia Bricmont, Damien Carême, Alice Kuhnke, Erik Marquardt, Diana Riba i Giner, Tineke Strik

 

Verklaring van de gebruikte tekens:

+ : voor

- : tegen

0 : onthouding

 

 

Laatst bijgewerkt op: 27 april 2023
Juridische mededeling - Privacybeleid