RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2019/816 de stabilire a unui sistem centralizat pentru determinarea statelor membre care dețin informații privind condamnările resortisanților țărilor terțe și ale apatrizilor (ECRIS-TCN), destinat să completeze sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare și a Regulamentului (UE) 2019/818 privind instituirea unui cadru pentru interoperabilitatea dintre sistemele de informații ale UE în domeniul cooperării polițienești și judiciare, al azilului și al migrației și de modificare a Regulamentelor (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 și (UE) 2019/816, în scopul introducerii unei proceduri de screening pentru resortisanții țărilor terțe la frontierele externe

14.4.2023 - (COM(2021)0096 – C9‑0088/2021 – 2021/0046(COD)) - ***I

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
Raportoare: Birgit Sippel


Procedură : 2021/0046(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A9-0148/2023
Texte depuse :
A9-0148/2023
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2019/816 de stabilire a unui sistem centralizat pentru determinarea statelor membre care dețin informații privind condamnările resortisanților țărilor terțe și ale apatrizilor (ECRIS-TCN), destinat să completeze sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare și a Regulamentului (UE) 2019/818 privind instituirea unui cadru pentru interoperabilitatea dintre sistemele de informații ale UE în domeniul cooperării polițienești și judiciare, al azilului și al migrației și de modificare a Regulamentelor (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 și (UE) 2019/816, în scopul introducerii unei proceduri de screening pentru resortisanții țărilor terțe la frontierele externe

(COM(2021)0096 – C9‑0088/2021 – 2021/0046(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

 având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2021)0096),

 având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 16 alineatul (2), articolul 74, articolul 78 alineatul (2) litera (e), articolul 79 alineatul (2) litera (c), articolul 82 alineatul (1) al doilea paragraf litera (d), articolul 85 alineatul (1), articolul 87 alineatul (2) litera (a) și articolul 88 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie Parlamentului (C9‑0088/2021),

 având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

 având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

 având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A9-0148/2023),

1. adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3. încredințează Președintei sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

 

Amendamentul  1

 

Propunere de regulament

Considerentul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Regulamentul (UE).../... [Regulamentul privind procedura de screening]15 prevede efectuarea de controale de identitate, de securitate și medicale vizând resortisanții țărilor terțe care se află la frontiera externă fără a îndeplini condițiile de intrare sau care sunt reținuți pe teritoriu și în cazul în care nu există indicii că aceștia au făcut obiectul unor controale la frontierele externe. Regulamentul (UE).../... [Regulamentul privind procedura de screening]16 abordează provocările legate de gestionarea fluxurilor mixte de migranți și creează norme uniforme care permit identificarea rapidă a resortisanților țărilor terțe și direcționarea către procedurile aplicabile.

(1) Regulamentul (UE).../... [Regulamentul privind procedura de screening]15 prevede efectuarea de controale de identitate, de securitate, medicale și de vulnerabilitate vizând resortisanții țărilor terțe care au trecut frontiera externă în mod neregulamentar, pe cei care au solicitat protecție internațională la punctele de trecere a frontierelor externe sau în zonele de tranzit fără a îndeplini condițiile de intrare și pe cei care au fost debarcați în urma unei operațiuni de căutare și salvare.

__________________

__________________

15 Regulamentul (UE) …/… al Parlamentului European și al Consiliului de introducere a unei proceduri de screening pentru resortisanții țărilor terțe la frontierele externe și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 și (UE) 2019/817 JO [...]

15 Regulamentul (UE) …/… al Parlamentului European și al Consiliului de introducere a unei proceduri de screening pentru resortisanții țărilor terțe la frontierele externe și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 și (UE) 2019/817 JO [...], 2020/0278(COD).

16 Op. cit. 15.

eliminat

Amendamentul  2

 

Propunere de regulament

Considerentul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Regulamentul (UE) .../... [Regulamentul privind procedura de screening]17 prevede că verificările efectuate în scopuri de securitate în cadrul procedurii de screening ar trebui să fie efectuate în aceleași sisteme ca și în cazul solicitanților de viză sau de autorizații de călătorie în cadrul Sistemului european de informații și de autorizare privind călătoriile. În special, Regulamentul (UE) .../... [Regulamentul privind procedura de screening]18 prevede că datele cu caracter personal ale persoanelor supuse procedurii de screening ar trebui să fie verificate prin consultarea datelor Europol, a bazei de date privind documentele de călătorie furate și pierdute (SLTD) și a bazei de date privind documentele de călătorie asociate unor notificări (TDAWN), ambele ale Interpol, precum și a Sistemului european de informații cu privire la cazierele judiciare pentru resortisanții țărilor terțe (ECRIS-TCN) în ceea ce privește persoanele condamnate pentru infracțiuni de terorism și alte forme de infracțiuni grave.

(2) Regulamentul (UE).../... [Regulamentul privind procedura de screening] prevede că o verificare în scopuri de securitate în cadrul procedurii de screening ar trebui să fie efectuată în Sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare pentru resortisanții țărilor terțe (ECRIS-TCN) în ceea ce privește persoanele condamnate pentru infracțiuni de terorism și alte forme de infracțiuni grave.

__________________

 

17 Op. cit. 15.

eliminat

18 Op. cit. 15.

eliminat

Amendamentul  3

 

Propunere de regulament

Considerentul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Accesul la ECRIS-TCN este necesar pentru ca autoritățile desemnate să efectueze procedura de screening prevăzută în Regulamentul (UE).../... [Regulamentul privind procedura de screening]19 pentru a stabili dacă o persoană ar putea reprezenta o amenințare la adresa securității interne sau a ordinii publice.

(3) Accesul limitat la ECRIS-TCN este necesar pentru ca autoritățile desemnate să efectueze procedura de screening prevăzută în Regulamentul (UE).../... [Regulamentul privind procedura de screening] pentru a stabili dacă o persoană ar putea reprezenta o amenințare la adresa securității interne.

__________________

 

19 Op. cit. 15.

eliminat

Amendamentul  4

 

Propunere de regulament

Considerentul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Regulamentul (UE).../... [Regulamentul privind procedura de screening]20, care constituie o dezvoltare a acquis-ului Schengen în ceea ce privește frontierele, modifică Regulamentele (CE) nr. 767/200821, (UE) 2017/222622, (UE) 2018/124023 și (UE) 2019/81724, care constituie, de asemenea, evoluții ale acquis-ului Schengen în ceea ce privește frontierele, pentru a acorda drepturi de acces, în scopul procedurii de screening, la datele conținute în Sistemul de informații privind vizele (VIS), Sistemul de intrare/ieșire (EES) și, respectiv, Sistemul european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS). Cu toate acestea, modificarea în paralel a Regulamentului (UE) 2019/816 pentru a acorda drepturi de acces, în scopul procedurii de screening, la ECRIS-TCN nu ar putea face parte din același regulament din motive de geometrie variabilă, întrucât regulamentul de instituire a ECRIS-TCN nu constituie o dezvoltare a acquis-ului Schengen. Prin urmare, Regulamentul 2019/816 ar trebui modificat printr-un instrument juridic distinct.

(4) Regulamentul (UE).../... [Regulamentul privind procedura de screening], care constituie o dezvoltare a acquis-ului Schengen în ceea ce privește frontierele, modifică Regulamentele (CE) nr. 767/200821, (UE) 2017/222622, (UE) 2018/124023 și (UE) 2019/81724, care constituie, de asemenea, evoluții ale acquis-ului Schengen în ceea ce privește frontierele, pentru a acorda dreptul de a consulta, în scopul procedurii de screening, datele conținute în Sistemul de informații privind vizele (VIS), Sistemul de intrare/ieșire (EES) și, respectiv, Sistemul european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS). Cu toate acestea, modificarea în paralel a Regulamentului (UE) 2019/816 pentru a acorda dreptul de a consulta, în scopul procedurii de screening, datele conținute în ECRIS-TCN nu ar putea face parte din același regulament din motive de geometrie variabilă, întrucât regulamentul de instituire a ECRIS-TCN nu constituie o dezvoltare a acquis-ului Schengen. Prin urmare, Regulamentul 2019/816 ar trebui modificat printr-un instrument juridic distinct.

__________________

__________________

20 Op. cit. 15.

eliminat

21 Regulamentul (CE) nr. 767/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 privind Sistemul de informații privind vizele (VIS) și schimbul de date între statele membre cu privire la vizele de scurtă ședere (Regulamentul VIS), JO L 218, 13.8.2008, p. 60.

21 Regulamentul (CE) nr. 767/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 privind Sistemul de informații privind vizele (VIS) și schimbul de date între statele membre cu privire la vizele de scurtă ședere (Regulamentul VIS), JO L 218, 13.8.2008, p. 60.

22 Regulamentul (UE) 2017/2226 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 noiembrie 2017 de instituire a Sistemului de intrare/ieșire (EES) pentru înregistrarea datelor de intrare și de ieșire și a datelor referitoare la refuzul intrării ale resortisanților țărilor terțe care trec frontierele externe ale statelor membre, de stabilire a condițiilor de acces la EES în scopul aplicării legii, JO L 327, 9.12.2017, p. 20.

22 Regulamentul (UE) 2017/2226 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 noiembrie 2017 de instituire a Sistemului de intrare/ieșire (EES) pentru înregistrarea datelor de intrare și de ieșire și a datelor referitoare la refuzul intrării ale resortisanților țărilor terțe care trec frontierele externe ale statelor membre, de stabilire a condițiilor de acces la EES în scopul aplicării legii, JO L 327, 9.12.2017, p. 20.

23 Regulamentul (UE) 2018/1240 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 septembrie 2018 de instituire a Sistemului european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS) și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1077/2011, (UE) nr. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 și (UE) 2017/2226 (JO L 236, 19.9.2018, p. 1).

23 Regulamentul (UE) 2018/1240 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 septembrie 2018 de instituire a Sistemului european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS) și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1077/2011, (UE) nr. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 și (UE) 2017/2226 (JO L 236, 19.9.2018, p. 1).

24 Regulamentul (UE) 2019/817 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2019 privind instituirea unui cadru pentru interoperabilitatea dintre sistemele de informații ale UE în domeniul frontierelor și al vizelor și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 și (UE) 2018/1861 ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Deciziilor 2004/512/CE și 2008/633/JAI ale Consiliului, JO L 135, 22.5.2019, p. 27.

24 Regulamentul (UE) 2019/817 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2019 privind instituirea unui cadru pentru interoperabilitatea dintre sistemele de informații ale UE în domeniul frontierelor și al vizelor și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 și (UE) 2018/1861 ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Deciziilor 2004/512/CE și 2008/633/JAI ale Consiliului, JO L 135, 22.5.2019, p. 27.

Amendamentul  5

 

Propunere de regulament

Considerentul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Întrucât obiectivul prezentului regulament, și anume de a permite accesul la ECRISTCN în scopul controalelor de securitate instituite prin Regulamentul (UE).../... [Regulamentul privind procedura de screening]25, care, la rândul său, vizează consolidarea controlului persoanelor care urmează să intre în spațiul Schengen și direcționarea acestora către procedurile corespunzătoare, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre, ci poate fi realizat numai la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat la articolul respectiv, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea acestui obiectiv.

(5) Întrucât obiectivul prezentului regulament, și anume de a permite consultarea ECRIS-TCN în scopul controalelor de securitate instituite prin Regulamentul (UE).../... [Regulamentul privind procedura de screening], care, la rândul său, urmărește să întărească controalele la frontierele externe și să prevadă verificarea identității sau identificarea tuturor resortisanților țărilor terțe care fac obiectul controlului și consultarea bazelor de date pertinente pentru a verifica dacă aceste persoane pot reprezenta o amenințare la adresa securității interne, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre, ci poate fi realizat numai la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este prevăzut la articolul respectiv, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivului respectiv.

__________________

__________________

25 Op. cit. 15.

eliminat

Amendamentul  6

 

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – partea introductivă

Regulamentul (UE) 2019/816

Articolul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. La articolul 1, se adaugă următoarea literă (e):

1. La articolul 1 se adaugă următoarea literă (f):

Amendamentul  7

 

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1

Regulamentul (UE) 2019/816

Articolul 1 – paragraful 1 – litera e

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) condițiile în care ECRIS-TCN este utilizat de autoritățile competente pentru a efectua un control de securitate în conformitate cu Regulamentul (UE).../...28 [Regulamentul privind procedura de screening]*.”

(f) condițiile în care ECRIS-TCN este utilizat pentru a efectua un control de securitate în conformitate cu articolul 11 și articolul 12 din Regulamentul (UE).../... [Regulamentul privind procedura de screening].”

__________________

__________________

28 JO …

eliminat

Amendamentul  8

 

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2

Regulamentul (UE) 2019/816

Articolul 2 – paragraful 2 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) facilitează și sprijină identificarea corectă a persoanelor în conformitate cu prezentul regulament și cu Regulamentul (UE) 2019/818;

(c) facilitează și sprijină identificarea corectă a persoanelor în conformitate cu prezentul regulament și cu Regulamentul (UE) 2019/818;

Amendamentul  9

 

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2

Regulamentul (UE) 2019/816

Articolul 2 – paragraful 2 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) sprijină obiectivele Regulamentului (UE).../... [Regulamentul privind procedura de screening] în ceea ce privește efectuarea controalelor de securitate.”

(d) sprijină obiectivele Regulamentului (UE).../... [Regulamentul privind procedura de screening] în ceea ce privește efectuarea controalelor de securitate prevăzute la articolele 11 și 12 ale regulamentului respectiv.”

Amendamentul  10

 

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3

Regulamentul (UE) 2019/816

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 6

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) «autorități competente» înseamnă autoritățile centrale și Eurojust, Europol, EPPO [, unitatea centrală a ETIAS instituită în cadrul Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă]30 și autoritățile menționate la articolul 6 alineatul (7) primul paragraf din Regulamentul (UE).../ ... [Regulamentul privind procedura de screening], care sunt competente să acceseze sau să efectueze interogări în ECRIS-TCN în conformitate cu prezentul regulament;”

(6) «autorități competente» înseamnă autoritățile centrale, Eurojust, Europol, EPPO, autoritățile desemnate pentru VIS, astfel cum sunt menționate la articolul 9d și la articolul 22b alineatul (13) din Regulamentul (CE) nr. 767/2008, unitatea centrală a ETIAS și autoritățile menționate la articolul 6 alineatul (7) primul paragraf din Regulamentul (UE).../ ... [Regulamentul privind procedura de screening], care sunt competente să acceseze sau să efectueze interogări în ECRIS-TCN în conformitate cu prezentul regulament;

__________________

__________________

30 Op. cit. 29.

eliminat

Amendamentul  11

 

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – litera a

Regulamentul (UE) 2019/816

Articolul 5 – alineatul 1 – litera c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) un marcaj care să indice, în sensul Regulamentului (UE) 2018/1240 și al articolelor 11 și 12 din Regulamentul (UE).../ ... [Regulamentul privind procedura de screening], faptul că resortisantul țării terțe în cauză a fost condamnat pentru o infracțiune de terorism sau pentru orice altă infracțiune enumerată în anexa la Regulamentul (UE) 2018/1240 dacă acestea sunt pasibile de pedeapsă cu închisoarea sau cu o măsură de siguranță privativă de libertate pe o perioadă maximă de cel puțin trei ani în temeiul dreptului intern și, în cazurile respective, codul statului membru (statelor membre) de condamnare.”;

(c) un marcaj care să indice, în înțelesul Regulamentelor (CE) nr. 767/2008 și (UE) 2018/1240 și al articolelor 11 și 12 din Regulamentul (UE).../ ... [Regulamentul privind procedura de screening], faptul că resortisantul țării terțe în cauză a fost condamnat în ultimii 25 de ani pentru o infracțiune de terorism sau în ultimii 15 ani pentru orice altă infracțiune menționată în anexa la Regulamentul (UE) 2018/1240, dacă respectiva infracțiune este pasibilă, în temeiul dreptului intern, de o pedeapsă privativă de libertate sau de o măsură de siguranță privativă de libertate cu o durată maximă de cel puțin trei ani, inclusiv codul statului membru de condamnare.”;

Amendamentul  12

 

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – litera b

Regulamentul (UE) 2019/816

Articolul 5 – alineatul 8

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7. În cazul în care sunt identificate rezultate pozitive în urma controalelor de securitate prevăzute la articolele 11 și 12 din Regulamentul (UE).../... [Regulamentul privind procedura de screening], marcajele și codul (codurile) statului (statelor) membru (membre) de condamnare, astfel cum se menționează la alineatul (1) litera (c) din prezentul articol, sunt accesibile numai autorităților competente menționate la articolul 6 alineatul (7) din Regulamentul (UE).../... [Regulamentul privind procedura de screening] și, respectiv, pot fi consultate numai de acestea în sensul regulamentului menționat.”

8. În scopul controalelor de securitate prevăzute la articolele 11 și 12 din Regulamentul (UE) .../... [Regulamentul privind procedura de screening] numai înregistrările de date la care a fost adăugat un marcaj în conformitate cu alineatul (1) litera (c) din prezentul articol pot fi consultate.”

Amendamentul  13

 

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5

Regulamentul (UE) 2019/816

Articolul 7 – alineatul 7

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5. La articolul 7, alineatul (7) se înlocuiește cu următorul text:

eliminat

7. În cazul unui rezultat pozitiv, sistemul central comunică în mod automat autorității competente informații privind statele membre care dețin informații privind cazierul judiciar al resortisantului unei țări terțe, împreună cu numerele de referință asociate menționate la articolul 5 alineatul (1) și orice informație corespunzătoare privind identitatea. Astfel de informații privind identitatea sunt utilizate exclusiv în scopul de a verifica identitatea respectivului resortisant al unei țări terțe. Rezultatul unei căutări în sistemul central poate fi utilizat numai în următoarele scopuri:

 

(a) adresarea unei cereri în conformitate cu articolul 6 din Decizia-cadru 2009/315/JAI;

 

(b) adresarea unei cereri astfel cum se menționează la articolul 17 alineatul (3) din prezentul regulament;

 

(c) [gestionarea frontierelor]31;

 

(d) evaluarea măsurii în care un resortisant al unei țări terțe care face obiectul controalelor aferente procedurii de screening ar reprezenta o amenințare la adresa ordinii publice sau a siguranței publice, în conformitate cu Regulamentul (UE).../... [Regulamentul privind procedura de screening].”

 

__________________

 

31 Op. cit. 29.

 

Amendamentul  14

 

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 a (nou)

Regulamentul (UE) 2019/816

Articolul 7 – alineatul 7a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5a. La articolul 7 se introduce un nou alineat:

 

„7a. În urma unei căutări lansate de autoritățile menționate la articolul 6 alineatul (7) din Regulamentul (UE) .../... [Regulamentul privind procedura de screening], sistemul central informează autoritatea competentă cu privire la un rezultat pozitiv și notifică în mod automat autoritatea centrală a statului membru care deține informații din cazierul judiciar cu privire la resortisantul țării terțe în cauză cu privire la o cerere de aviz cu privire la faptul că prezența persoanei respective pe teritoriul statelor membre ar reprezenta o amenințare la adresa securității interne, astfel cum se menționează la articolul 11 din regulamentul respectiv. Rezultatul unei căutări în sistemul central se utilizează numai pentru a evalua dacă resortisantul țării terțe care face obiectul procedurii de screening ar putea constitui o amenințare la adresa securității interne în concordanță cu articolele 11 și 12 din Regulamentul (UE) .../... [Regulamentul privind procedura de screening].”

Amendamentul  15

 

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6

Regulamentul (UE) 2019/816

Articolul 7a – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Autoritățile competente menționate la articolul 6 alineatul (7) din Regulamentul (UE).../ ... [Regulamentul privind procedura de screening] au dreptul de a accesa și de a efectua căutări în baza de date a Sistemului european de informații cu privire la cazierele judiciare pentru resortisanții țărilor terțe (ECRIS-TCN), utilizând portalul european de căutare prevăzut la articolul 6 din Regulamentul (UE) 2019/818, în scopul îndeplinirii sarcinilor care le sunt conferite prin articolul 11 din Regulamentul (UE).../... [Regulamentul privind procedura de screening].

eliminat

Amendamentul  16

 

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6

Regulamentul (UE) 2019/816

Articolul 7a – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În scopul efectuării controlului de securitate menționat la articolul 11 din Regulamentul (UE).../... [Regulamentul privind procedura de screening], autoritățile competente menționate la primul paragraf au acces numai la înregistrările de date din CIR cărora li s-a aplicat un marcaj în conformitate cu articolul 5 alineatul (1) litera (c) din prezentul regulament.

eliminat

Amendamentul  17

 

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6

Regulamentul (UE) 2019/816

Articolul 7a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Consultarea cazierelor judiciare naționale pe baza datelor marcate din ECRIS-TCN are loc în conformitate cu dreptul intern și utilizând canalele naționale. Autoritățile naționale relevante furnizează un aviz autorităților competente menționate la articolul 6 alineatul (7) din Regulamentul (UE).../ ... [Regulamentul privind procedura de screening] în termen de două zile în cazul în care procedura de screening are loc pe teritoriul statelor membre sau în termen de patru zile în cazul în care procedura de screening are loc la frontierele externe. Absența unui aviz în termenele menționate înseamnă că nu există motive de securitate care trebuie luate în considerare.

În cazurile menționate la articolul 7 alineatul (7a), autoritatea centrală a statului membru care deține informații privind cazierele judiciare ale resortisantului țării terțe care face obiectul procedurii de screening furnizează un aviz autorităților competente în termen de patru zile. Absența unui aviz în termen de patru zile înseamnă că nu există motive de securitate care trebuie luate în considerare.

Amendamentul  18

 

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 – partea introductivă

Regulamentul (UE) 2019/816

Articolul 24

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7. La articolul 24, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

7. La articolul 24 alineatul (1) paragraful 1, se adaugă următoarea literă:

Amendamentul  19

 

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7

Regulamentul (UE) 2019/816

Articolul 24 – alineatul 1 – litera d (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) procedura de screening în temeiul articolului 11 din Regulamentul (UE).../... [Regulamentul privind procedura de screening].”

(d) procedura de screening în temeiul articolului 11 și articolului 12 din Regulamentul (UE).../... [Regulamentul privind procedura de screening].”

Amendamentul  20

 

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 4

Regulamentul (UE) 2019/818

Articolul 20a – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Interogările CIR se efectuează de către autoritatea competentă desemnată, astfel cum este definită la articolul 6 alineatul (7) din Regulamentul (UE).../... [Regulamentul privind procedura de screening], exclusiv în scopul verificării ori stabilirii identității unei persoane în conformitate cu articolul 10 din regulamentul respectiv, cu condiția ca procedura să fi fost inițiată în prezența persoanei respective.

1. Interogările CIR se efectuează de către autoritatea competentă desemnată, astfel cum este definită la articolul 6 alineatul (7) din Regulamentul (UE).../... [Regulamentul privind procedura de screening], exclusiv în scopul verificării identității sau identificării unei persoane în conformitate cu articolul 10 din regulamentul respectiv, cu condiția ca procedura să fi fost inițiată în prezența persoanei respective.


 

EXPUNERE DE MOTIVE

Raportoarea va prezenta în continuare principalele motive pentru amendamentele prezentate în raportul referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2019/816 (ECRIS-TCN) și a Regulamentului (UE) 2019/818 privind interoperabilitatea dintre sistemele de informații ale UE în domeniul cooperării polițienești și judiciare, al azilului și al migrației și de modificare a Regulamentelor (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 și (UE) 2019/816 în scopul introducerii unei proceduri de screening pentru resortisanții țărilor terțe la frontierele externe 2021/0046 (COD), adoptată de Comisie în martie 2021.

Prin acest regulament, Comisia a încercat să introducă o modificare de sine stătătoare a Regulamentului 2019/816 pentru a prevedea drepturi de acces având în vedere propunerea de regulament privind procedura de screening și pentru a modifica Regulamentul (UE) 2019/818 din cauza temeiului juridic diferit și a geometriei variabile.

De la numirea raportoarei la 22 martie 2021 au avut loc mai multe schimburi de vederi, inclusiv reuniuni cu raportorii alternativi, precum și reuniuni cu părțile interesate externe.

Raportoarea împărtășește obiectivul general al Comisiei de a permite utilizarea registrului comun de date de identitate (CIR) și a Sistemului european de informații cu privire la cazierele judiciare pentru resortisanții țărilor terțe („ECRIS-TCN”) în cursul procedurii de screening. Totuși, raportoarea nu este convinsă că dispozițiile care acordă drepturi generale de acces autorităților competente sunt necesare pentru a permite efectuarea efectivă a procedurii de screening.

Raportoarea regretă faptul că Comisia nu a realizat o evaluare a impactului pentru propunerea de screening și pentru această propunere ulterioară. Raportoarea ar dori să își exprime recunoștința față de Unitatea de evaluare ex ante a impactului din cadrul Serviciului de Cercetare al Parlamentului European și contractanții respectivi pentru activitatea legată de evaluarea orizontală de impact substitutivă a noului Pact privind migrația și azilul. Raportoarea ar dori, de asemenea, să își exprime recunoștința față de autorii studiului realizat de Departamentul tematic pentru drepturile cetățenilor și afaceri constituționale al Parlamentului European.

 


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Modificarea Regulamentului (UE) 2019/816 de stabilire a unui sistem centralizat pentru determinarea statelor membre care dețin informații privind condamnările resortisanților țărilor terțe și ale apatrizilor (ECRIS-TCN), destinat să completeze sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare și a Regulamentului (UE) 2019/818 privind instituirea unui cadru pentru interoperabilitatea dintre sistemele de informații ale UE în domeniul cooperării polițienești și judiciare, al azilului și al migrației și de modificare a Regulamentelor (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 și (UE) 2019/816, în scopul introducerii unei proceduri de screening pentru resortisanții țărilor terțe la frontierele externe

Referințe

COM(2021)0096 – C9-0088/2021 – 2021/0046(COD)

Data prezentării în PE

2.3.2021

 

 

 

Comisie competentă

 Data anunțului în plen

LIBE

8.3.2021

 

 

 

Raportoare

 Data numirii

Birgit Sippel

22.3.2021

 

 

 

Examinare în comisie

30.11.2021

 

 

 

Data adoptării

28.3.2023

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

43

15

7

Membri titulari prezenți la votul final

Abir Al-Sahlani, Konstantinos Arvanitis, Malik Azmani, Pietro Bartolo, Vladimír Bilčík, Malin Björk, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Karolin Braunsberger-Reinhold, Saskia Bricmont, Annika Bruna, Jorge Buxadé Villalba, Damien Carême, Patricia Chagnon, Lena Düpont, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Jean-Paul Garraud, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Marina Kaljurand, Assita Kanko, Fabienne Keller, Łukasz Kohut, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Lukas Mandl, Erik Marquardt, Nuno Melo, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Emil Radev, Karlo Ressler, Diana Riba i Giner, Birgit Sippel, Vincenzo Sofo, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Tomas Tobé, Yana Toom, Tom Vandendriessche, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jadwiga Wiśniewska, Elena Yoncheva

Membri supleanți prezenți la votul final

Damian Boeselager, Beata Kempa, Alessandra Mussolini, Jan-Christoph Oetjen, Carina Ohlsson, Sira Rego, Thijs Reuten, Tomáš Zdechovský

Membri supleanți [articolul 209 alineatul (7)] prezenți la votul final

Isabel Benjumea Benjumea, Othmar Karas, Joachim Kuhs, Aušra Maldeikienė, Daniela Rondinelli, Günther Sidl, Susana Solís Pérez

Data depunerii

14.4.2023

 


VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

43

+

NI

Laura Ferrara

PPE

Isabel Benjumea Benjumea, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Karolin Braunsberger-Reinhold, Lena Düpont, Othmar Karas, Jeroen Lenaers, Aušra Maldeikienė, Lukas Mandl, Nuno Melo, Nadine Morano, Alessandra Mussolini, Emil Radev, Karlo Ressler, Tomas Tobé, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tomáš Zdechovský

Renew

Abir Al-Sahlani, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen, Maite Pagazaurtundúa, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Yana Toom

S&D

Pietro Bartolo, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Marina Kaljurand, Łukasz Kohut, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Carina Ohlsson, Thijs Reuten, Daniela Rondinelli, Günther Sidl, Birgit Sippel, Elena Yoncheva

The Left

Konstantinos Arvanitis

 

15

-

ECR

Jorge Buxadé Villalba, Patryk Jaki, Assita Kanko, Beata Kempa, Vincenzo Sofo, Jadwiga Wiśniewska

ID

Annika Bruna, Patricia Chagnon, Jean-Paul Garraud, Joachim Kuhs, Annalisa Tardino, Tom Vandendriessche

The Left

Malin Björk, Cornelia Ernst, Sira Rego

 

7

0

Verts/ALE

Damian Boeselager, Saskia Bricmont, Damien Carême, Alice Kuhnke, Erik Marquardt, Diana Riba i Giner, Tineke Strik

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

 

 

Ultima actualizare: 2 mai 2023
Aviz juridic - Politica de confidențialitate