POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2019/816 o vzpostavitvi centraliziranega sistema za določitev držav članic, ki imajo informacije o obsodbah državljanov tretjih držav in oseb brez državljanstva (sistem ECRIS-TCN) z namenom dopolnitve evropskega informacijskega sistema kazenskih evidenc ter Uredbe (EU) 2019/818 o vzpostavitvi okvira za interoperabilnost informacijskih sistemov EU na področju policijskega in pravosodnega sodelovanja, azila ter migracij in spremembi uredb (EU) 2018/1726, (EU) 2018/1862 ter (EU) 2019/816 za uvedbo preverjanja državljanov tretjih držav na zunanjih mejah

14.4.2023 - (COM(2021)0096 – C9-0088/2021 – 2021/0046(COD)) - ***I

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Poročevalka: Birgit Sippel


Postopek : 2021/0046(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A9-0148/2023
Predložena besedila :
A9-0148/2023
Razprave :
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2019/816 o vzpostavitvi centraliziranega sistema za določitev držav članic, ki imajo informacije o obsodbah državljanov tretjih držav in oseb brez državljanstva (sistem ECRIS-TCN) z namenom dopolnitve evropskega informacijskega sistema kazenskih evidenc ter Uredbe (EU) 2019/818 o vzpostavitvi okvira za interoperabilnost informacijskih sistemov EU na področju policijskega in pravosodnega sodelovanja, azila ter migracij in spremembi uredb (EU) 2018/1726, (EU) 2018/1862 ter (EU) 2019/816 za uvedbo preverjanja državljanov tretjih držav na zunanjih mejah

(COM(2021)0096 – C9-0088/2021 – 2021/0046(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

 ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2021)0096),

 ob upoštevanju člena 294(2), člena 16(2), člena 74, člena 78(2)(e), člena 79(2)(c), člena 82(1), drugega pododstavka, točke (d), člena 85(1), člena 87(2)(a) in člena 88(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, v skladu s katero je Komisija predložila predlog Parlamentu (C9-0088/2021),

 ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

 ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

 ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A9‑0148/2023),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

 

Predlog spremembe  1

 

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1) Uredba (EU) .../... [uredba o preverjanju]15 določa preverjanje identitete, varnostno preverjanje in zdravstvene preglede državljanov tretjih držav, ki so na zunanji meji, ne da bi izpolnjevali pogoje za vstop, ali so bili prijeti na ozemlju ter nič ne nakazuje, da je bila zanje opravljena kontrola na zunanji meji. Uredba (EU) .../... [uredba o preverjanju]16 obravnava izzive upravljanja mešanih tokov migrantov in določa enotna pravila, ki omogočajo hitro identifikacijo državljanov tretjih držav in napotitev na ustrezne postopke.

(1) Uredba (EU) .../... [uredba o preverjanju]15 določa preverjanje identitete, varnostno preverjanje, zdravstvene preglede in preverjanje ranljivosti državljanov tretjih držav, ki so nezakonito prečkali zunanjo mejo, tistih, ki so zaprosili za mednarodno zaščito na zunanjih mejnih prehodih ali tranzitnih območjih, ne da bi izpolnjevali pogoje za vstop, in tistih, ki so se izkrcali po operaciji iskanja in reševanja.

__________________

__________________

15 Uredba (EU) …/… Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi preverjanja državljanov tretjih držav na zunanjih mejah ter spremembi uredb (ES) št. 767/2008, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240 in (EU) 2019/817 (UL [...]).

15 Uredba (EU) …/… Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi preverjanja državljanov tretjih držav na zunanjih mejah ter spremembi uredb (ES) št. 767/2008, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240 in (EU) 2019/817 (UL [...]), 2020/0278(COD)

16 Op. cit. 15.

črtano

Predlog spremembe  2

 

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2) Uredba (EU) .../... [uredba o preverjanju]17 določa, da bi bilo treba preverbe iz varnostnih razlogov v okviru preverjanja izvajati v istih sistemih kakor za prosilce za vizum ali za potovalno odobritev v okviru evropskega sistema za potovalne informacije in odobritve. Natančneje, Uredba (EU) .../... [uredba o preverjanju]18 določa, da bi bilo osebne podatke oseb, za katere se opravi preverjanje, treba preveriti v podatkih Europola, Interpolovi podatkovni zbirki o ukradenih in izgubljenih potovalnih dokumentih (SLTD) in Interpolovi zbirki potovalnih dokumentov, povezanih z razpisi ukrepov (TDAWN), ter evropskem informacijskem sistemu kazenskih evidenc za državljane tretjih držav (ECRIS-TCN) glede oseb, obsojenih zaradi terorističnih kaznivih dejanj in drugih oblik hudih kaznivih dejanj.

(2) Uredba (EU) .../... [uredba o preverjanju] določa, da bi bilo treba preverbo iz varnostnih razlogov v okviru preverjanja izvajati v evropskem informacijskem sistemu kazenskih evidenc za državljane tretjih držav (ECRIS-TCN) glede oseb, obsojenih zaradi terorističnih kaznivih dejanj in drugih oblik hudih kaznivih dejanj.

__________________

 

17 Op. cit. 15.

črtano

18 Op. cit. 15.

črtano

Predlog spremembe  3

 

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3) Organi, imenovani za izvajanje preverjanja iz Uredbe (EU) .../... [uredba o preverjanju]19, potrebujejo dostop do sistema ECRIS-TCN, da se ugotovi, ali bi oseba lahko ogrozila notranjo varnost ali javni red.

(3) Organi, imenovani za izvajanje preverjanja iz Uredbe (EU) .../... [uredba o preverjanju], potrebujejo omejen dostop do sistema ECRIS-TCN, da se ugotovi, ali bi oseba lahko ogrozila notranjo varnost.

__________________

 

19 Op. cit. 15.

črtano

Predlog spremembe  4

 

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4) Uredba (EU) …/… [uredba o preverjanju]20, ki predstavlja razvoj schengenskega pravnega reda glede mej, spreminja uredbe (ES) št. 767/200821, (EU) 2017/222622, (EU) 2018/124023 in (EU) 2019/81724, ki tudi predstavljajo razvoj schengenskega pravnega reda glede mej, in sicer zato, da se za namene preverjanja podelijo pravice dostopa do podatkov v vizumskem informacijskem sistemu (VIS), sistemu vstopa/izstopa (SVI) oziroma evropskem sistemu za potovalne informacije in odobritve (ETIAS). Vendar vzporedna sprememba Uredbe (EU) 2019/816, s katero bi se za namene preverjanja podelile pravice dostopa do sistema ECRIS-TCN, zaradi načela neobveznega sodelovanja ne more biti del iste uredbe, saj uredba o vzpostavitvi sistema ECRIS-TCN ne predstavlja razvoja schengenskega pravnega reda. Uredbo (EU) 2019/816 bi bilo zato treba spremeniti z ločenim pravnim instrumentom.

(4) Uredba (EU) …/… [uredba o preverjanju]20, ki predstavlja razvoj schengenskega pravnega reda glede mej, spreminja uredbe (ES) št. 767/200821, (EU) 2017/222622, (EU) 2018/124023 in (EU) 2019/81724, ki tudi predstavljajo razvoj schengenskega pravnega reda glede mej, in sicer zato, da se za namene preverjanja podeli pravica do vpogleda v podatke v vizumskem informacijskem sistemu (VIS), sistemu vstopa/izstopa (SVI) oziroma evropskem sistemu za potovalne informacije in odobritve (ETIAS). Vendar vzporedna sprememba Uredbe (EU) 2019/816, s katero bi se za namene preverjanja podelila pravica do vpogleda v podatke v sistemu ECRIS-TCN, zaradi načela neobveznega sodelovanja ne more biti del iste uredbe, saj uredba o vzpostavitvi sistema ECRIS-TCN ne predstavlja razvoja schengenskega pravnega reda. Uredbo (EU) 2019/816 bi bilo zato treba spremeniti z ločenim pravnim instrumentom.

__________________

__________________

20 Op. cit. 15.

črtano

21 Uredba (ES) št. 767/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o vizumskem informacijskem sistemu (VIS) in izmenjavi podatkov med državami članicami o vizumih za kratkoročno prebivanje (Uredba VIS) (UL L 218, 13.8.2008, str. 60).

21 Uredba (ES) št. 767/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o vizumskem informacijskem sistemu (VIS) in izmenjavi podatkov med državami članicami o vizumih za kratkoročno prebivanje (Uredba VIS) (UL L 218, 13.8.2008, str. 60).

22 Uredba (EU) 2017/2226 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2017 o vzpostavitvi sistema vstopa/izstopa (SVI) za evidentiranje podatkov o vstopu in izstopu ter podatkov o zavrnitvi vstopa državljanov tretjih držav pri prehajanju zunanjih meja držav članic in določitvi pogojev za dostop do SVI zaradi preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (UL L 327, 9.12.2017, str. 20).

22 Uredba (EU) 2017/2226 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2017 o vzpostavitvi sistema vstopa/izstopa (SVI) za evidentiranje podatkov o vstopu in izstopu ter podatkov o zavrnitvi vstopa državljanov tretjih držav pri prehajanju zunanjih meja držav članic in določitvi pogojev za dostop do SVI zaradi preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (UL L 327, 9.12.2017, str. 20).

23 Uredba (EU) 2018/1240 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. septembra 2018 o vzpostavitvi Evropskega sistema za potovalne informacije in odobritve (ETIAS) ter spremembi uredb (EU) št. 1077/2011, (EU) št. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 in (EU) 2017/2226 (UL L 236, 19.9.2018, str. 1).

23 Uredba (EU) 2018/1240 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. septembra 2018 o vzpostavitvi Evropskega sistema za potovalne informacije in odobritve (ETIAS) ter spremembi uredb (EU) št. 1077/2011, (EU) št. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 in (EU) 2017/2226 (UL L 236, 19.9.2018, str. 1).

24 Uredba (EU) 2019/817 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2019 o vzpostavitvi okvira za interoperabilnost informacijskih sistemov EU na področju meja in vizumov ter spremembi uredb (ES) št. 767/2008, (EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 2018/1726 in (EU) 2018/1861 Evropskega parlamenta in Sveta ter Odločbe Sveta 2004/512/ES in Sklepa Sveta 2008/633/PNZ (UL L 135, 22.5.2019, str. 27).

24 Uredba (EU) 2019/817 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2019 o vzpostavitvi okvira za interoperabilnost informacijskih sistemov EU na področju meja in vizumov ter spremembi uredb (ES) št. 767/2008, (EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 2018/1726 in (EU) 2018/1861 Evropskega parlamenta in Sveta ter Odločbe Sveta 2004/512/ES in Sklepa Sveta 2008/633/PNZ (UL L 135, 22.5.2019, str. 27).

Predlog spremembe  5

 

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5) Ker cilja te uredbe, in sicer omogočiti dostop do sistema ECRIS-TCN za namene varnostnega preverjanja, vzpostavljenega z Uredbo (EU) .../... [uredba o preverjanju]25, katere cilja sta krepitev nadzora oseb, ki bodo vstopile na schengensko območje, in njihova napotitev na ustrezne postopke, države članice ne morejo zadovoljivo doseči, temveč se lahko doseže le na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenega cilja.

(5) Ker cilja te uredbe, in sicer omogočiti vpogled v sistem ECRIS-TCN za namene varnostnega preverjanja, vzpostavljenega z Uredbo (EU) .../... [uredba o preverjanju], katere cilja sta okrepitev mejnih kontrol na zunanjih mejah in zagotovitev preverjanja ali ugotavljanja identitete vseh državljanov tretjih držav, za katere se opravi preverjanje, in vpogleda v ustrezne podatkovne zbirke, da se preveri, ali bi lahko osebe ogrozile notranjo varnost, države članice ne morejo zadovoljivo doseči, temveč se lažje dosežejo na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za dosego navedenega cilja.

__________________

__________________

25 Op. cit. 15.

črtano

Predlog spremembe  6

 

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – uvodni del

Uredba (EU) 2019/816

Člen 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. členu 1 se doda naslednja točka (e):

1. členu 1 se doda naslednja točka (f):

Predlog spremembe  7

 

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1

Uredba (EU) 2019/816

Člen 1 – odstavek 1 – točka e

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e) določa pogoje, pod katerimi pristojni organi uporabljajo sistem ECRIS-TCN za opravljanje varnostnega preverjanja v skladu z Uredbo (EU) .../... 28[uredba o preverjanju]*.

(f) določa pogoje, pod katerimi se sistem ECRIS-TCN uporablja za opravljanje varnostnega preverjanja v skladu s členom 11 in 12 Uredbe (EU) .../...[uredba o preverjanju].

__________________

__________________

28 UL …

črtano

Predlog spremembe  8

 

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2

Uredba (EU) 2019/816

Člen 2 – odstavek 2 – točka a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) olajšuje in pomaga pri pravilni identifikaciji oseb v skladu s to uredbo in Uredbo (EU) 2019/818;

(Ne zadeva slovenske različice.)   

Predlog spremembe  9

 

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2

Uredba (EU) 2019/816

Člen 2 – odstavek 2 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) podpira cilje Uredbe (EU) .../... [uredba o preverjanju] v zvezi z izvajanjem varnostnega preverjanja.

(d) podpira cilje Uredbe (EU) .../... [uredba o preverjanju] v zvezi z izvajanjem varnostnega preverjanja iz členov 11 in 12 te uredbe.

Predlog spremembe  10

 

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3

Uredba (EU) 2019/816

Člen 3 – odstavek 1 – točka 6

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6) ‚pristojni organi‘ pomeni osrednje organe ter Eurojust, Europol, EJT[, centralno enoto ETIAS, ustanovljeno v okviru Evropske agencije za mejno in obalno stražo]30 in organe iz pododstavka 1 člena 6(7) Uredbe (EU) .../... [uredba o preverjanju], ki so pooblaščeni za dostop do sistema ECRIS-TCN ali poizvedovanje v njem v skladu s to uredbo;

(6) „pristojni organi“ pomeni osrednje organe, Eurojust, Europol, EJT, imenovane organe VIS iz člena 9d in člena 22b(13) Uredbe (ES) št. 767/2008, centralno enoto ETIAS,  in organe iz prvega pododstavka  člena 6(7) Uredbe (EU) .../... [uredba o preverjanju], ki so pristojni za dostop do sistema ECRIS-TCN ali za poizvedovanje v njem v skladu s to uredbo;

__________________

__________________

30 Op. cit. 29.

črtano

Predlog spremembe  11

 

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 – točka a

Uredba (EU) 2019/816

Člen 5 – odstavek 1 – točka c

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) oznako, ki za namene [Uredbe (EU) 2018/1240 ter členov 11 in 12 Uredbe (EU) .../... [uredba o preverjanju]] kaže, da je bil zadevni državljan tretje države obsojen zaradi terorističnega kaznivega dejanja ali katerega koli drugega kaznivega dejanja, navedenega v prilogi k Uredbi (EU) 2018/1240, ki se v skladu z nacionalnim pravom kaznuje z najvišjo zaporno kaznijo najmanj treh let oziroma tolikšnim ukrepom odvzema prostosti, in v teh primerih tudi oznako države članice izreka obsodbe.

(c) zaznamek za namene uredb (ES) št. 767/2008 in (EU) 2018/1240 ter členov 11 in 12 Uredbe (EU) .../... [uredba o preverjanju], da je bil zadevni državljan tretje države obsojen zaradi terorističnega kaznivega dejanja v preteklih 25 letih ali katerega koli drugega kaznivega dejanja iz Priloge k Uredbi (EU) 2018/1240 v preteklih 15 letih, če se po nacionalnem pravu kaznuje z zaporno kaznijo ali ukrepom odvzema prostosti z najvišjo predpisano kaznijo najmanj treh let, vključno z oznako države članice izreka obsodbe.

Predlog spremembe  12

 

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 – točka b

Uredba (EU) 2019/816

Člen 5 – odstavek 8

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7. Kadar se po varnostnem preverjanju iz členov 11 in 12 Uredbe (EU) …/… [uredba o preverjanju] najdejo zadetki, lahko do oznak o obsodbi in oznak držav članic, ki so izrekle obsodbe, iz točke (c) odstavka 1 tega člena dostopajo in jih iščejo samo pristojni organi iz člena 6(7) Uredbe (EU) …/… [uredba o preverjanju] za namen navedene uredbe.

8. Za namene varnostnega preverjanja iz členov 11 in 12 Uredbe (EU) …/… [uredba o preverjanju] se lahko išče samo po podatkovnih zapisih z zaznamkom v skladu s točko (c) odstavka 1 tega člena.

Predlog spremembe  13

 

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5

Uredba (EU) 2019/816

Člen 7 – odstavek 7

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. v členu 7 se odstavek 7 nadomesti z naslednjim:

črtano

7. V primeru zadetka osrednji sistem pristojnemu organu samodejno zagotovi informacije o državah članicah, ki imajo informacije iz kazenskih evidenc o državljanu tretje države, skupaj s povezanimi referenčnimi številkami iz člena 5(1) in morebitnimi ustreznimi podatki o identiteti. Takšni podatki o identiteti se uporabljajo samo za namene preverjanja identitete zadevnega državljana tretje države. Rezultat iskanja v osrednjem sistemu se lahko uporabi samo za namene:

 

(a) vložitve zahtevka v skladu s členom 6 Okvirnega sklepa 2009/315/PNZ;

 

(b) vložitve zahtevka iz člena 17(3) te uredbe;

 

(c) [upravljanja meja]31;

 

(d) ocene v skladu z Uredbo (EU) .../... [uredba o preverjanju], ali bi državljan tretje države, za katerega se opravlja preverjanje, ogrožal javni red ali javno varnost.

 

__________________

 

31 Op. cit. 29.

 

Predlog spremembe  14

 

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 a (novo)

Uredba (EU) 2019/816

Člen 7 – odstavek 7 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5a. v členu 7 se doda nov odstavek:

 

7a. Potem ko so organi iz člena 6(7) Uredbe (EU).../... [uredba o preverjanju] začeli poizvedbo, centralni sistem obvesti pristojni organ o zadetku in samodejno obvesti osrednji organ države članice, ki ima informacije iz kazenske evidence o zadevnem državljanu tretje države, o zahtevi za mnenje o tem, ali bi prisotnost te osebe na ozemlju držav članic ogrozila notranjo varnost, kot je navedeno v členu 11 navedene uredbe. Zadetki iskanja v centralnem sistemu se uporabijo samo za namene ocene, ali bi lahko državljan tretje države, ki je preverjan, ogrozil notranjo varnost v skladu s členoma 11 in 12 Uredbe (EU).../... [uredba o preverjanju].

Predlog spremembe  15

 

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 6

Uredba (EU) 2019/816

Člen 7a – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Pristojni organi iz člena 6(7) Uredbe (EU) .../... [uredba o preverjanju] imajo za namene opravljanja nalog, ki so jim dodeljene s členom 11 Uredbe (EU) .../... [uredba o preverjanju], pravico dostopa do evropskega informacijskega sistema kazenskih evidenc za državljane tretjih držav (ECRIS-TCN) in iskanja po njem z uporabo evropskega iskalnega portala iz člena 6 Uredbe (EU) 2019/818.

črtano

Predlog spremembe  16

 

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 6

Uredba (EU) 2019/816

Člen 7a – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Za namene varnostnega preverjanja iz člena 11 Uredbe (EU) .../... [uredba o preverjanju] imajo pristojni organi iz prvega pododstavka dostop samo do podatkovnih zapisov v CIR, ki jim je bila dodana oznaka v skladu s členom 5(1)(c) te uredbe.

črtano

Predlog spremembe  17

 

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 6

Uredba (EU) 2019/816

Člen 7a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Vpogled v nacionalne kazenske evidence na podlagi označenih podatkov sistema ECRIS-TCN poteka v skladu z nacionalnim pravom in z uporabo nacionalnih kanalov. Ustrezni nacionalni organi pristojnim organom iz člena 6(7) Uredbe (EU) .../... [uredba o preverjanju] predložijo mnenje v dveh dneh, če se preverjanje izvede na ozemlju držav članic, ali v štirih dneh, če se preverjanje izvede na zunanjih mejah. Če v teh rokih mnenje ni podano, to pomeni, da ni varnostnih razlogov, ki bi jih bilo treba upoštevati.

V primerih iz člena 7(7)a osrednji organ države članice, ki ima informacije iz kazenskih evidenc o državljanu tretje države, ki je preverjan, pristojnim organom v štirih dneh predloži mnenje. Če mnenje v štirih dneh ni podano, to pomeni, da ni varnostnih zadržkov, ki bi jih bilo treba upoštevati.

Predlog spremembe  18

 

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 7 – uvodni del

Uredba (EU) 2019/816

Člen 24

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7. v členu 24 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

7. v členu 24, odstavek 1, pododstavek1, se doda se naslednja točka:

Predlog spremembe  19

 

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 7

Uredba (EU) 2019/816

Člen 24 – odstavek 1 – točka d (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) preverjanja v skladu s členom 11 Uredbe (EU) .../... [uredba o preverjanju].

(d) preverjanja v skladu s členoma 11 in 12 Uredbe (EU) .../... [uredba o preverjanju].

Predlog spremembe  20

 

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 4

Uredba (EU) 2019/818

Člen 20a – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Poizvedbe v CIR izvaja imenovani pristojni organ, kakor je opredeljen v členu 6(7) Uredbe (EU) …/… [uredba o preverjanju], izključno za namene preverjanja ali ugotavljanja identitete osebe v skladu s členom 10 navedene uredbe, pod pogojem, da je bil postopek začet v prisotnosti te osebe.

1. Poizvedbe v CIR izvaja imenovani pristojni organ, kakor je opredeljen v členu 6(7) Uredbe (EU) …/… [uredba o preverjanju], izključno za namene preverbe ali ugotavljanja identitete osebe v skladu s členom 10 navedene uredbe, pod pogojem, da je bil postopek začet v prisotnosti te osebe.

 

 

 


OBRAZLOŽITEV

Poročevalka bo v nadaljevanju predstavila glavne razloge za spremembe, predstavljene v poročilu o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2019/816 (ECRIS-TCN) in Uredbe (EU) 2019/818 o interoperabilnosti policijskega in pravosodnega sodelovanja, azila in migracij ter spremembi uredb (EU) 2018/1726, (EU) 2018/1862 in (EU) 2019/816 za uvedbo preverjanja državljanov tretjih držav na zunanjih mejah 2021/0046(COD), ki ga je Komisija sprejela marca 2021.

S to uredbo si je Komisija prizadevala uvesti samostojno spremembo Uredbe 2019/816, da bi zagotovila pravice dostopa glede na predlagano uredbo o preverjanju in spremenila Uredbo (EU) 2019/818 zaradi različne pravne podlage in zaradi načela neobveznega sodelovanja.

Od imenovanja poročevalke 22. marca 2021 so bila večkrat izmenjana mnenja, tudi v obliki srečanj s poročevalci v senci in srečanj z zunanjimi deležniki.

Poročevalka se strinja s splošnim ciljem Komisije, da se med preverjanjem omogoči uporaba skupnega odložišča podatkov o identiteti (CIR) in evropskega informacijskega sistema kazenskih evidenc za državljane tretjih držav (ECRIS-TCN). Vendar pa ni prepričana, da so določbe, ki pristojnim organom podeljujejo pravice do splošnega dostopa, potrebne za učinkovito izvajanje preverjanja.

Poročevalka obžaluje, da Komisija ni pripravila ocene učinka predloga za preverjanje in pričujočega poznejšega predloga. Rada bi se zahvalila oddelku službe Evropskega parlamenta za raziskave za predhodno oceno učinka in zadevnim pogodbenim izvajalcem za delo v zvezi s horizontalno nadomestno oceno učinka novega pakta o migracijah in azilu. Obenem bi se rada zahvalila tudi avtorjem študije tematskega sektorja Evropskega parlamenta za pravice državljanov in ustavne zadeve.

 


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Sprememba Uredbe (EU) 2019/816 o vzpostavitvi centraliziranega sistema za določitev držav članic, ki imajo informacije o obsodbah državljanov tretjih držav in oseb brez državljanstva (sistem ECRIS-TCN), z namenom dopolnitve evropskega informacijskega sistema kazenskih evidenc ter Uredbe (EU) 2019/818 o vzpostavitvi okvira za interoperabilnost informacijskih sistemov EU na področju policijskega in pravosodnega sodelovanja, azila ter migracij in spremembi uredb (EU) 2018/1726, (EU) 2018/1862 ter (EU) 2019/816 za uvedbo preverjanja državljanov tretjih držav na zunanjih mejah

Referenčni dokumenti

COM(2021)0096 – C9-0088/2021 – 2021/0046(COD)

Datum predložitve EP

2.3.2021

 

 

 

Pristojni odbor

 Datum razglasitve na zasedanju

LIBE

8.3.2021

 

 

 

Poročevalec/-ka

 Datum imenovanja

Birgit Sippel

22.3.2021

 

 

 

Obravnava v odboru

30.11.2021

 

 

 

Datum sprejetja

28.3.2023

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

43

15

7

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Abir Al-Sahlani, Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis), Malik Azmani, Pietro Bartolo, Vladimír Bilčík, Malin Björk, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Karolin Braunsberger-Reinhold, Saskia Bricmont, Annika Bruna, Jorge Buxadé Villalba, Damien Carême, Patricia Chagnon, Lena Düpont, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Jean-Paul Garraud, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Marina Kaljurand, Assita Kanko, Fabienne Keller, Łukasz Kohut, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Lukas Mandl, Erik Marquardt, Nuno Melo, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Emil Radev, Karlo Ressler, Diana Riba i Giner, Birgit Sippel, Vincenzo Sofo, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Tomas Tobé, Yana Toom, Tom Vandendriessche, Elisavet Vozemberg-Vrionidi (Elissavet Vozemberg-Vrionidi), Jadwiga Wiśniewska, Elena Jončeva (Elena Yoncheva)

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Damian Boeselager, Beata Kempa, Alessandra Mussolini, Jan-Christoph Oetjen, Carina Ohlsson, Sira Rego, Thijs Reuten, Tomáš Zdechovský

Namestniki (člen 209(7)), navzoči pri končnem glasovanju

Isabel Benjumea Benjumea, Othmar Karas, Joachim Kuhs, Aušra Maldeikienė, Daniela Rondinelli, Günther Sidl, Susana Solís Pérez

Datum predložitve

14.4.2023

 


 

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU

43

+

NI

Laura Ferrara

PPE

Isabel Benjumea Benjumea, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Karolin Braunsberger-Reinhold, Lena Düpont, Othmar Karas, Jeroen Lenaers, Aušra Maldeikienė, Lukas Mandl, Nuno Melo, Nadine Morano, Alessandra Mussolini, Emil Radev, Karlo Ressler, Tomas Tobé, Elisavet Vozemberg-Vrionidi (Elissavet Vozemberg-Vrionidi), Tomáš Zdechovský

Renew

Abir Al-Sahlani, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen, Maite Pagazaurtundúa, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Yana Toom

S&D

Pietro Bartolo, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Marina Kaljurand, Łukasz Kohut, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Carina Ohlsson, Thijs Reuten, Daniela Rondinelli, Günther Sidl, Birgit Sippel, Elena Jončeva (Elena Yoncheva)

The Left

Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis)

 

15

-

ECR

Jorge Buxadé Villalba, Patryk Jaki, Assita Kanko, Beata Kempa, Vincenzo Sofo, Jadwiga Wiśniewska

ID

Annika Bruna, Patricia Chagnon, Jean-Paul Garraud, Joachim Kuhs, Annalisa Tardino, Tom Vandendriessche

The Left

Malin Björk, Cornelia Ernst, Sira Rego

 

7

0

Verts/ALE

Damian Boeselager, Saskia Bricmont, Damien Carême, Alice Kuhnke, Erik Marquardt, Diana Riba i Giner, Tineke Strik

 

Uporabljeni znaki:

+ : za

- : proti

0 : vzdržani

 

 

Zadnja posodobitev: 2. maj 2023
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov