BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af instrumentet til styrkelse af den europæiske forsvarsindustri gennem fælles indkøb

28.5.2023 - (COM(2022)0349 – C9‑0287/2022 – 2022/0219(COD)) - ***I

Udenrigsudvalget
Udvalget om Industri, Forskning og Energi
Ordfører: Michael Gahler, Zdzisław Krasnodębski,
Ordfører for udtalelse fra det associerede udvalg i henhold til forretningsordenens artikel 57:
Ivars Ijabs, Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
(Fælles udvalgsprocedure – forretningsordenens artikel 58)


Procedure : 2022/0219(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A9-0161/2023
Indgivne tekster :
A9-0161/2023
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af instrumentet til styrkelse af den europæiske forsvarsindustri gennem fælles indkøb

(COM(2022)0349 – C9‑0287/2022 – 2022/0219(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

 der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2022)0349),

 der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 173, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C9‑0287/2022),

 der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

 der henviser til udtalelse af 21. september 2022 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg[1],

 der henviser til forretningsordenens artikel 59,

 der henviser til udtalelser fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, Budgetudvalget og Budgetkontroludvalget,

 der henviser til betænkning fra Udenrigsudvalget og Udvalget om Industri, Forskning og Energi (A9-0161/2023),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

 

 

Ændringsforslag  1

EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG[*]

til Kommissionens forslag

---------------------------------------------------------

2022/0219 (COD)

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om oprettelse af instrumentet til styrkelse af den europæiske forsvarsindustri gennem fælles indkøb

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 173, stk. 3,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg[2],

efter den almindelige lovgivningsprocedure, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Medlemsstaternes stats- og regeringschefer forpligtede sig på mødet i Versailles den 11. marts til at "styrke de europæiske forsvarskapaciteter" i lyset af den russiske militære aggression mod Ukraine og derved følge en strategisk fremgangsmåde med henblik på at øge Unionens evne til at handle selvstændigt på forsvarsområdet i komplementaritet med Den Nordatlantiske Traktats Organisation (NATO). De blev enige om at øge forsvarsudgifterne, styrke samarbejdet gennem fælles projekter og fælles indkøb af forsvarskapaciteter, afhjælpe mangler, fremme innovation og styrke og videreudvikle Unionens forsvarsindustri, herunder små og mellemstore virksomheder (SMV'er). EU's forsvarsindustri er en afgørende aktør, der bør bidrage positivt til medlemsstaternes sikkerhed ved at stille ny kapacitet til rådighed i rette tid med henblik på at holde trit med det skiftende sikkerhedsmiljø.

(2) Den Russiske Føderations uberettigede invasion af Ukraine den 24. februar 2022 og den igangværende væbnede konflikt i Ukraine har gjort det klart, at det er afgørende at handle hurtigst muligt for at afhjælpe de eksisterende mangler. Dette har ført til tilbagekomsten af højintensiv krigsførelse og territoriale konflikter i Europa med direkte konsekvenser for alle medlemsstaterne og til skade for borgerne i Unionen. Det kræver en betydelig forøgelse af medlemsstaternes kapacitet til at afhjælpe de mest akutte og kritiske mangler, navnlig dem, der er blevet forværret af leveringen af forsvarsprodukter til Ukraine, navnlig i medlemsstaterne i dets nærmeste naboskabsområde.

(2a) Den russiske militære aggression mod Ukraine har gjort nogle medlemsstater til direkte naboer til en krigszone med alle de vanskeligheder, som denne nærhed indebærer, herunder utilsigtede civile tab i grænseområdet, massive bevægelser af folk, der flygter fra krigen, forsendelse af militær og humanitær bistand, men også et presserende behov for at forberede de pågældende medlemsstater militært på en potentiel optrapning af den væbnede konflikt til deres egne områder.

(2b) Den russiske militære aggression mod Ukraine har på dramatisk vis understreget nødvendigheden af at tilpasse den europæiske forsvarsteknologiske og -industrielle base (EDTIB) til strukturforandringer, styrke Unionens militære forskning og udvikling (FoU), modernisere militært udstyr, navnlig forældede løsninger inden for militært udstyr, der er designet og/eller fremstillet i Sovjetunionen, eller senere løsninger inden for militært udstyr, som er baseret på dem, og styrke samarbejdet mellem medlemsstaterne inden for rammerne af indkøb på forsvarsområdet med henblik på at gøre Unionen til en relevant global aktør.

(2c) Sikkerhedssituationen i Europa kræver, at det omgående overvejes, hvordan man kan forhindre yderligere splittelse af forsvarssektoren via enkeltstående EU-initiativer, og hvordan eksisterende og fremtidige instrumenter strategisk kan kobles sammen.

(3) Europa-Kommissionen og den højtstående repræsentant forelagde den 18. maj 2022 en fælles meddelelse om "analyse af investeringsunderskuddene på forsvarsområdet og vejen frem". I meddelelsen fremhæves det, at der i EU findes finansielle mangler, mangler inden for forsvarsindustrien og kapacitetsmangler på forsvarsområdet, og det præciseres navnlig, at krigens tilbagevenden til Europa har understreget virkningerne af flere års underudnyttelse på forsvarsområdet, hvilket har ført til en ophobning af huller og mangler i de kollektive militære lagre samt reduceret industriel produktionskapacitet og et begrænset omfang af fælles indkøb og samarbejde. Ud over at rette op på denne situation bør de øgede forsvarsudgifter også hurtigst muligt imødekomme det kortsigtede behov for at genopbygge og, hvis det anses for nødvendigt i lyset af den ændrede sikkerhedssituation, udvide forsvarslagre for at kompensere for den militære bistand til Ukraine, udskifte forældede løsninger inden for militært udstyr, der er designet og/eller fremstillet i Sovjetunionen, eller senere løsninger inden for militært udstyr, som er baseret på dem, på grundlag af behovet for at forstærke de strategiske kapaciteter.

(4) Et særligt kortsigtet instrument, der er udformet i en ånd af solidaritet, blev angivet som redskab til at tilskynde medlemsstaterne til på frivillig basis at gennemføre fælles indkøb på en samarbejdsbaseret måde for at afhjælpe de mest akutte og kritiske mangler, navnlig dem, der er opstået som følge af den aktuelle russiske aggression.

(5) Et sådant nyt instrument vil bidrage til at styrke fælles indkøb af forsvarsprodukter, navnlig med hensyn til medlemsstaternes ambition om, at Unionens samarbejdsbaserede indkøb af forsvarsprodukter skal udgøre 35 % af de samlede udgifter til materiel, en andel, som kun nåede op på 18 % i 2021, og gennem den tilhørende EU-finansiering at styrke og forbedre Unionens forsvarsindustrielle kapaciteter.

(5a) Et sådant nyt instrument bør betragtes som et vigtigt skridt hen imod en europæisk forsvarsunion og et indre marked for forsvarsprodukter, som også har til formål at bidrage til at fremme transformationsændringer i EDTIB ved at stimulere udbredelsen af nye teknologier og støtte udviklingen af EDTIB i hele Unionen.

(5b) Et sådant nyt instrument bør bidrage til at fremme Unionens åbne strategiske autonomi, styrke dens evne til at beskytte sine borgere og forstærke Unionens globale position set på baggrund af de øgede sikkerhedstrusler på internationalt plan. Europæisk enhed og interoperabilitet er centrale elementer for fremtiden for europæisk sikkerhedsarkitektur.

(6) En styrkelse af EDTIB i hele Unionen gennem et velfungerende indre marked bør derfor stå i centrum for disse bestræbelser. Der er fortsat vanskeligheder og mangler, og de europæiske forsvarskapaciteter er fortsat yderst fragmenterede, ineffektive og mangler tilstrækkelig samarbejdsindsats og interoperable produkter. Et sådant nyt instrument har til formål at øge de producerede mængder og mobilisere EU-virksomhedernes store potentiale ved at støtte fælles indkøb.

(6a) Med henblik på denne forordning bør listen over forsvarsprodukter som defineret i direktiv 2009/81/EF fortolkes bredt i lyset af udviklingen i teknologien, indkøbspolitikkerne og de militære krav.

(6b) Nationale bestemmelser og en øget administrativ byrde i medlemsstaternes forsvarssektor har bidraget til at hæmme konkurrencen og reducere stordriftsfordele i EDTIB.

(6c) Manglen på samordning og samarbejde vedrørende indkøb risikerer at bidrage til stigende priser, hvilket kan føre til, at stigende nationale forsvarsbudgetter ikke vil føre til en større militær kapacitet.

(7) Den nuværende situation på markedet for forsvarsmateriel er præget af en øget sikkerhedstrussel og den realistiske udsigt til en højintensiv konflikt, hvorfor medlemsstaterne prompte har forhøjet deres forsvarsbudgetter og sigter mod at foretage ens indkøb. 22 medlemsstater har forpligtet sig til at afsætte 2 % af BNP til forsvarsudgifter, samtidig med at de har et kollektivt benchmark på 20 % af deres respektive forsvarsudgifter til indkøb af materiel. Dette resulterer i en efterspørgsel, der overstiger EDTIB's produktionskapacitet, som i øjeblikket er indrettet efter forholdene i fredstid.

(8) Der kan således forventes en kraftig prisinflation samt længere forsinkelser i leveringstiden, hvilket potentielt vil kunne skade Unionens og medlemsstaternes sikkerhed. Forsvarsindustrien bliver nødt til at sikre den produktionskapacitet, der er nødvendig for at ekspedere bestillinger, samt at sikre kritiske råmaterialer og delkomponenter. I den forbindelse kan producenterne måske vælge at prioritere større bestillinger, hvilket potentielt vil efterlade de mest sårbare lande i en endnu mere udsat situation, fordi de ikke har den kritiske størrelse og de finansielle midler, der kræves for at kunne afgive en større bestilling.

(8a) Den nuværende geopolitiske situation i de østlige nabolande har vist, at eftersom dobbeltarbejde bør undgås, kan et diversificeret forsvarsmarked bidrage til de mange forskellige produkter, der umiddelbart er tilgængelige på markedet, og kan derfor være til gavn for en tilstrækkelig tilfredsstillelse af medlemsstaternes presserende behov.

(9) Der bør ikke desto mindre gøres en indsats for at sikre, at de øgede udgifter resulterer i en væsentlig styrkelse af EDTIB i hele Unionen. Et tættere samarbejde vil sammen med øgede nationale investeringer sandsynligvis styrke den europæiske forsvarskapacitet og øge den globale konkurrenceevne og effektivitet i forsvarsindustrien i hele Unionen.

(10) I lyset af ovennævnte udfordringer og de dermed forbundne strukturforandringer i Unionens forsvarsindustri og i overensstemmelse med artikel 173 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), hvor Unionen og medlemsstaterne sigter mod at sikre, at Unionens industri er konkurrencedygtig, forekommer det nødvendigt at fremskynde tilpasningen af EDTIB, forbedre dens konkurrenceevne og effektivitet, fremme tæt samarbejde og samordning og derved bidrage til at styrke og reformere medlemsstaternes forsvarsindustrielle kapaciteter. Afhjælpningen af forsvarsindustriens mangler i hele Unionen bør omfatte en hurtig håndtering af de mest presserende mangler, samtidig med at der tænkes kritisk fremad for at sikre alle nødvendige komponenter i Unionens forsyningskæde i forsvarssektoren under hensyn til forsyningssikkerhedsordningers betydning for udviklingen af langsigtet planlægning og samarbejde og for funktionen af det europæiske marked for forsvarsmateriel.

(11) Der bør navnlig tilskyndes til fælles investeringer i og indkøb af forsvarsmateriel, idet sådanne samarbejdsforanstaltninger vil sikre, at de nødvendige ændringer i Unionens forsvarsindustrielle base sker på en samarbejdsbaseret måde, idet interoperabiliteten øges.

(12) I dette øjemed bør der oprettes et kortsigtet instrument med sigte på at øge medlemsstaternes samarbejde i fasen for indkøb af forsvarsmateriel ("instrumentet"). Dette vil tilskynde medlemsstaterne til at gennemføre samarbejdsforanstaltninger og navnlig, når de foretager indkøb for at afhjælpe de konstaterede mangler, at gøre dette i fællesskab, for derigennem at øge interoperabiliteten, herunder med NATO, og styrke og reformere deres forsvarsindustrielle kapaciteter. Instrumentet bør ses som en krisemekanisme, der er nødvendig for at håndtere den aktuelle krisesituation, og dets struktur og betingelser for støtteberettigelse bør ikke berøre det kommende europæiske program for forsvarsinvesteringer (EDIP).

(12a) De midler, der afsættes til instrumentet, bør ikke bringe den finansiering, der allerede er afsat til specifikke EU-foranstaltninger, i fare.

(12b) Eftersom instrumentet ikke var planlagt, da den flerårige finansielle ramme (FFR) for 2021-2027 blev oprettet, bør der for at undgå nedskæringer i Unionens programmer tages hensyn til eventuelle yderligere beløb af de særlige finansielle midler i midtvejsevalueringen af FFR med henblik på at sikre stabilitet, sammenhæng og ambitioner for finansieringen af instrumentet.

(13) Det kortsigtede instrument burde opveje den kompleksitet og de risici, der er forbundet med sådanne fælles foranstaltninger, og samtidig give mulighed for stordriftsfordele i de foranstaltninger, som medlemsstaterne iværksætter for at styrke og modernisere EDTIB, og derved øge Unionens kapacitetsmæssige modstandsdygtighed og forsyningssikkerhed. Tilskyndelse til fælles indkøb vil ligeledes føre til lavere omkostninger til administrative byrder, benyttelse, vedligeholdelse og tilbagetrækning af systemerne. Instrumentet bør ledsages af bestræbelser på at bevare lige vilkår for leverandører fra alle medlemsstater og skabe incitamenter til at udvide EDTIB til yderligere medlemsstater i hele Unionen med særligt fokus på inddragelse af SMV'er, nystartede virksomheder og virksomheder med mellemstor markedsværdi (midcapselskaber) i værdikæden.

(13a) Instrumentet bør anvendes til at fremme udskiftningen af forældede løsninger inden for militært udstyr, der er designet og/eller fremstillet i Sovjetunionen, eller senere løsninger inden for militært udstyr, som er baseret på dem, og til at stimulere investeringer i avanceret teknologi på forsvarsområdet gennem støtte til fælles FoU.

(13b) Instrumentet bør anvendes til at reducere afhængigheden af ikkedemokratiske lande hvad angår kritiske forsvarsteknologier og komponenter.

(14) Dette instrument vil bygge på og tage hensyn til det arbejde, der udføres af taskforcen for fælles indkøb af forsvarsmateriel, som blev oprettet af Kommissionen og den højtstående repræsentant/chefen for Det Europæiske Forsvarsagentur, i overensstemmelse med den fælles meddelelse "Analyse af investeringsunderskuddene på forsvarsområdet og vejen frem" for at samordne behovet for indkøb af forsvarsmateriel på helt kort sigt og inddrage medlemsstaterne og Unionens producenter af forsvarsmateriel for at støtte fælles indkøb med henblik på at genopbygge, styrke og øge lagre med hårdt tiltrængt og hurtigt indsatsklart teknologisk sofistikeret materiel, navnlig i lyset af den støtte, der ydes til Ukraine, især af medlemsstaterne i dets nærmeste naboskabsområde.

(15) Instrumentet bør sikre sammenhæng med eksisterende samarbejdsbaserede EU-initiativer på forsvarsområdet såsom ▌Den Europæiske Forsvarsfond, det permanente strukturerede samarbejde (PESCO) og andre relevante initiativer, der er iværksat som reaktion på Ruslands angrebskrig mod Ukraine, og som bør skabe synergier med andre EU-programmer. Instrumentet supplerer Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/81/EF[3]. Instrumentet er i fuld overensstemmelse med ambitionerne i det strategiske kompas og målene og prioriteterne for NATO, der fortsat udgør grundlaget for dets medlemmers kollektive forsvar.

(15a) Da 22 EU-medlemsstater også er medlemmer af NATO, er det afgørende, at begge organisationer øger deres indsats for at harmonisere deres planlægningsproces samt deres standarder for at sikre kompatibilitet, interoperabilitet og udskiftelighed mellem de væbnede styrker og deres udstyr.

(15b) Da instrumentet bl.a. søger at øge konkurrenceevnen og effektiviteten i EDTIB samt effektiviteten af de offentlige udgifter, er det vigtigt også at øge indsatsen for endelig at opfylde ambitionen om at etablere et reelt fælles marked for forsvarsmateriel som fastsat i direktiv 2009/43/EF og 2009/81/EF. Med henblik herpå bør medlemsstaterne forbedre deres gennemførelse og anvendelse af de nævnte direktiver og udvise tilbageholdenhed med at påberåbe sig undtagelser på grundlag af artikel 346 i TEUF. Desuden bør Kommissionen foretage en grundig vurdering af medlemsstaternes grunde til at påberåbe sig sådanne undtagelser med henblik på at fremme etableringen af et indre marked for forsvarsmateriel med passende lige vilkår.

(16) Da instrumentet har til formål at øge konkurrenceevnen, effektiviteten og uafhængigheden i Unionens forsvarsindustri for at kunne drage fordel af instrumentet i overensstemmelse med retsgrundlaget, vil det være nødvendigt at indgå fælles indkøbskontrakter med kontrahenter og underkontrahenter, der er etableret i Unionen eller i associerede lande, og som ikke kontrolleres af ikkeassocierede tredjelande eller enheder fra ikkeassocierede tredjelande. I denne sammenhæng bør kontrol forstås som muligheden for at udøve afgørende indflydelse på en kontrahent eller underkontrahent direkte eller indirekte gennem en eller flere mellemliggende retlige enheder. For at sikre beskyttelsen af Unionens og medlemsstaternes vitale sikkerheds- og forsvarsinteresser skal infrastruktur, faciliteter, aktiver og ressourcer tilhørende de kontrahenter og underkontrahenter, der er involveret i fælles indkøb, og som anvendes med henblik på det fælles indkøb, desuden være beliggende på en medlemsstats eller et associeret tredjelands område.

(17) Det bør under visse ekstraordinære omstændigheder og i betragtning af, hvor vigtigt det er at opretholde interoperabiliteten og sammenhængen med NATO-medlemmer, være muligt at fravige princippet om, at kontrahenter og underkontrahenter, der er involveret i fælles indkøb, som støttes af instrumentet, ikke kontrolleres af ikkeassocierede tredjelande eller enheder fra ikkeassocierede tredjelande. I den forbindelse kan en kontrahent eller underkontrahent, der er etableret i Unionen eller i et associeret tredjeland, og som kontrolleres af et ikkeassocieret tredjeland eller en enhed i et ikkeassocieret tredjeland, deltage som kontrahent eller underkontrahent, der er involveret i fælles udbud, såfremt den opfylder strenge betingelser vedrørende Unionens og dens medlemsstaters sikkerheds- og forsvarsinteresser, som fastsat inden for rammerne af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union (TEU), bl.a. med hensyn til styrkelse af EDTIB.

(18) I tillæg hertil skal fælles udbudsprocedurer og kontrakter også indeholde et krav om, at forsvarsproduktet ikke er underlagt nogen form for kontrol eller begrænsninger med hensyn til dets anvendelse af et ikkeassocieret tredjeland eller en enhed i et ikkeassocieret tredjeland, navnlig kontrol eller begrænsninger, der er i strid med Unionens og medlemsstaternes sikkerheds- og forsvarsinteresser, og som begrænser medlemsstaternes mulighed for at anvende det pågældende forsvarsprodukt. I hastende tilfælde bør dette krav ikke finde anvendelse, hvis de pågældende indkøbte produkter var i brug inden den 24. februar 2022 hos de væbnede styrker i mindst én af de medlemsstater, der deltog i det fælles indkøb. Hvis undtagelsen finder anvendelse, bør lande, der deltager i det fælles indkøb, undersøge, om de komponenter, der er årsag til begrænsningen, kan erstattes med komponenter uden begrænsninger fra Unionen eller associerede tredjelande, og forelægge deres vurderinger for Kommissionen. Kommissionen bør tilvejebringe et ikkefortroligt sammendrag af alle sådanne vurderinger i den i forordningen omhandlede rapport med henblik på at kortlægge teknologiske mangler i EDTIB. For at sikre en balance mellem genopbygning af lagre og styrkelse af EDTIB, hvis undtagelsen indrømmes, bør de fleste komponenter komme fra Unionen, og kun en brøkdel af komponenterne bør komme fra ikkeassocierede tredjelande, der deler Unionens og medlemsstaternes sikkerheds- og forsvarsmål.

(18a) Da dette ekstraordinære kortsigtede instrument er udformet med henblik på at afhjælpe de mest akutte og kritiske mangler som reaktion på den igangværende russiske angrebskrig, er de forskellige betingelser for støtteberettigede enheder, navnlig de fastsatte undtagelser med hensyn til yderligere betingelser for støtteberettigelse knyttet til tredjelandenes begrænsningsklausuler, underkontrahenttærskler eller andelen af tredjelandskomponenter og tildelingskriterier skræddersyet til dette formål og med forbehold af eventuelle fremtidige langsigtede EU-instrumenter til fremme af fælles indkøb blandt medlemsstaterne på forsvarsområdet, styrkelse af EDTIB og fremme af interoperabilitet og modernisering og styrkelse af EU-baseret produktionskapacitet. Sådanne fremtidige instrumenter bør dog tage højde for de erfaringer, der er gjort med instrumentet, og de resultater, det har frembragt.

(19) Tilskud under instrumentet bør tage form af finansiering, der ikke er knyttet til omkostninger, baseret på opnåelse af resultater ved henvisning til arbejdspakker, delmål eller mål for den fælles udbudsprocedure med henblik på at skabe den nødvendige tilskyndelsesvirkning.

(20) Hvis EU-tilskuddet har form af finansiering, der ikke er knyttet til omkostninger, bør Kommissionen i det flerårige arbejdsprogram fastsætte finansieringsbetingelserne for hver foranstaltning, der fører til fælles indkøb af forsvarsprodukter som angivet i den fælles meddelelse om analyse af investeringsunderskuddene på forsvarsområdet og vejen frem, navnlig a) en beskrivelse af en foranstaltning, der indebærer samarbejde om fælles indkøb med henblik på at dække de mest akutte og kritiske kapacitetsbehov, b) delmål for gennemførelsen af foranstaltningen, c) det ▌forventede omfang af de fælles indkøb og d) det maksimale EU-bidrag, der er til rådighed. Den bør endvidere fastlægge proceduren for evaluering og udvælgelse af forslagene samt for overvågnings- og udbetalingsprocessen under hele gennemførelsen af foranstaltningen. Arbejdsprogrammet bør også fastsætte de finansieringsprioriteter, som opfylder kravene i forbindelse med højintensive og langvarige kampoperationer og den dermed forbundne uddannelse.

(20a) For at fremme udviklingen af kritiske komponenter i Unionen bør Kommissionen i samarbejde med Det Europæiske Forsvarsagentur og ved at udnytte ekspertisen hos EU-observatoriet for kritiske teknologier udarbejde en liste over kritiske komponenter med oprindelse i tredjelande, for hvilke der ikke findes noget alternativ i Unionen. På grundlag af denne liste bør der træffes passende foranstaltninger til at støtte udviklingen af sådanne kritiske komponenter i Unionen.

(21) For at skabe tilskyndelsesvirkningen kan størrelsen på Unionens bidrag differentieres på grundlag af faktorer som a) kompleksiteten af det fælles indkøb, for hvilke en del af udbudskontraktens forventede størrelse kan tjene som en foreløbig indikator på baggrund af tidligere erfaringer fra lignende foranstaltninger, b) samarbejdets art, f.eks. i form af fælles benyttelse, oplagring, ejerskab eller vedligeholdelse samt udskiftning af lagre af forældede løsninger inden for militært udstyr, der er designet og/eller fremstillet i Sovjetunionen, eller senere løsninger inden for militært udstyr, som er baseret på dem, med europæiske løsninger, som sandsynligvis vil give stærkere interoperabilitet og sende signaler til industrien om langsigtede investeringer, ▌c) antallet af deltagende medlemsstater eller associerede lande eller inddragelse af yderligere medlemsstater eller associerede lande i eksisterende samarbejdsforanstaltninger, og d) foranstaltningens bidrag til at støtte deltagelse af SMV'er og midcapselskaber i fælles indkøb.

(21a) Den brutale og uprovokerede russiske angrebskrig mod Ukraine blev et vendepunkt for den europæiske sikkerhed og navnlig for lande, der grænser op til Rusland og Ukraine eller har deres territorialfarvande eller eksklusive økonomiske zoner op til Ruslands og Ukraines. Disse medlemsstater er blevet mål for truende retorik og fjendtlige handlinger fra Ruslands side med støtte fra Belarus. Selv om de står over for grundlæggende trusler mod deres egen sikkerhed, fortsætter de med at støtte Ukraine ved at yde bistand, herunder militær bistand. Instrumentet bør derfor skabe incitamenter for deltagelse for de af de pågældende medlemsstater, der i betydelig grad har udtømt deres egne lagre, ved at yde et højere EU-bidrag til foranstaltninger, hvor mindst to sådanne medlemsstater deltager. Desuden bør et sådant højere EU-bidrag også gælde for foranstaltninger, hvor medlemsstaterne beslutter at bemyndige den offentlige indkøber til at indkøbe yderligere mængder af det respektive forsvarsprodukt til Ukraine og Moldova. Eftersom de nævnte lande er delvist besat af Rusland eller dets stedfortrædere og er mål for Ruslands militære aggression eller er truet af en direkte russisk militær intervention, vil yderligere støtte til inddragelse af Ukraine og Moldova, som er EU-kandidatlande, i indkøb af forsvarsprodukter sammen med medlemsstaterne bidrage væsentligt til den europæiske sikkerhed og samtidig styrke EDTIB og fremme samarbejdet om indkøb af forsvarsmateriel.

(21b) Størstedelen af Unionens bidrag bør fremme instrumentets mål. Hvis en undtagelse fra dette princip finder anvendelse, og det ikke samtidig kan fastslås, at den anslåede værdi af den fælles indkøbskontrakt ikke omfatter nogen form for merværdiafgift, bør det være muligt at differentiere størrelsen af Unionens bidrag på grundlag af disse faktorer for at sikre, at mindst 70 % af Unionens bidrag kommer EDTIB til gode.

(22) Medlemsstaterne bør udpege en offentlig indkøber til at forestå de fælles indkøb på deres vegne. Den offentlige indkøber bør være en ordregivende myndighed, der er etableret i en medlemsstat eller et associeret land, f.eks. EU-institutioner, -organer og -agenturer eller internationale organisationer ▌. Anvendelsen af instrumentet bør ikke berøre de regler, der er fastsat ved navnlig direktiv 2009/81/EF om samordning af fremgangsmåderne ved ordregivende myndigheders eller ordregiveres indgåelse af visse bygge- og anlægs-, vareindkøbs- og tjenesteydelseskontrakter på forsvars- og sikkerhedsområdet. Yderligere krav for berettigelse til finansiering som fastsat i denne forordning bør være en del af udbudsdokumenterne og bør have forrang for eventuelle modstridende regler i den medlemsstat, hvor den offentlige indkøber er etableret.

(23) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 2018/1046[4] ("finansforordningen")  finder anvendelse på dette program. Heri fastsættes regler for gennemførelsen af Unionens budget, herunder regler for tilskud. I overensstemmelse med finansforordningens artikel 193, stk. 2, kan der ydes et tilskud til en allerede påbegyndt foranstaltning, forudsat at ansøgeren kan godtgøre, at det var nødvendigt at igangsætte foranstaltningen inden undertegnelsen af tilskudsaftalen. Det finansielle bidrag bør dog ikke dække en periode, der ligger forud for datoen for indgivelsen af ansøgningen om tilskud, undtagen i behørigt begrundede undtagelsestilfælde. For at undgå afbrydelser af EU-støtten, som kan være til skade for Unionens interesser, bør det være muligt i finansieringsafgørelsen at fastsætte finansielle bidrag til foranstaltninger ▌, selv hvis de er blevet påbegyndt, inden ansøgningen om tilskud blev indgivet. Uanset finansforordningens artikel 193, stk. 2, bør samarbejde mellem medlemsstater, som er etableret mellem den 24. februar 2022 og denne forordnings ikrafttræden, og som imødekommer de mest akutte og kritiske behov for forsvarsprodukter, med tilbagevirkende kraft være berettiget til finansiering, så længe det kan påvises, at udsigten til EU-finansiering har skabt et incitament til samarbejde, og at det bidrager til denne forordnings mål og opfylder dens krav.

 

(25) Denne forordning fastlægger en finansieringsramme for fonden, som skal udgøre det primære referencebeløb, jf. punkt 18 i den interinstitutionelle aftale af 16. december 2020 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Europa-Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning samt om nye egne indtægter, herunder en køreplan for indførelse af nye egne indtægter[5] (interinstitutionel aftale af 16. december 2020), for Europa-Parlamentet og for Rådet under den årlige budgetprocedure.

(25a) For at tilskynde medlemsstaterne til at deltage i instrumentet bør Kommissionen bestræbe sig på at tilrettelægge briefinger og uddannelsesprogrammer.

(26) Unionens finansielle interesser bør beskyttes ved hjælp af forholdsmæssigt afpassede foranstaltninger, herunder ved forebyggelse, påvisning, korrektion og undersøgelse af uregelmæssigheder og svig, tilbagesøgning af tabte, uberettiget udbetalte eller ukorrekt anvendte midler og efter omstændighederne ved anvendelse af administrative sanktioner, jf. finansforordningen, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013[6], Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2988/95[7], Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96[8] og Rådets forordning (EU) 2017/1939[9]. Navnlig kan Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), jf. forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 og forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96, foretage undersøgelser, herunder kontrol og inspektion på stedet for at fastslå, om der foreligger svig, korruption eller andre ulovlige forhold, der skader EU's finansielle interesser. Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO) kan, jf. forordning (EU) 2017/1939, efterforske og retsforfølge svig og andre ulovlige aktiviteter, der skader Unionens finansielle interesser, som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/1371[10]. I henhold til finansforordningen skal personer eller enheder, som modtager EU-midler, samarbejde fuldt ud om at beskytte Unionens finansielle interesser, give Kommissionen, OLAF, EPPO og Den Europæiske Revisionsret de fornødne rettigheder og den fornødne adgang og sikre, at tredjeparter, der er involveret i gennemførelsen af EU-midler, giver tilsvarende rettigheder.

(27) I henhold til artikel 94 i Rådets afgørelse 2013/755/EU[11] kan personer og enheder, som er etableret i oversøiske lande og territorier (OLT'er), modtage finansiering under overholdelse af de regler og mål, der gælder for instrumentet, og eventuelle ordninger, som finder anvendelse på den medlemsstat, som det pågældende oversøiske land eller territorium hører under.

(28) Målene for denne forordning kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i TEU. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå disse mål —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1
Genstand

Ved denne forordning oprettes et kortsigtet instrument til styrkelse af den europæiske forsvarsindustri gennem fælles indkøb ("instrumentet").

Artikel 2
Definitioner

I denne forordning forstås ved:

1) "fælles indkøb": et samarbejdsbaseret offentligt udbud, der gennemføres i fællesskab af mindst tre medlemsstater

2) "kontrol udøvet af et ikkeassocieret tredjeland eller af en enhed i et ikkeassocieret tredjeland": evnen til at udøve afgørende indflydelse på en retlig enhed enten direkte eller indirekte gennem en eller flere retlige enheder

3) "ledelsesstruktur": et organ i en retlig enhed, der er udpeget i overensstemmelse med national ret, og i givet fald rapporterer til den administrerende direktør, og som har beføjelse til at fastlægge den retlige enheds strategi, mål og generelle kurs og fører tilsyn med og overvåger ledelsens beslutningstagning

4) "enhed i et ikkeassocieret tredjeland": en retlig enhed, der er etableret i et ikkeassocieret tredjeland, eller en retlig enhed, der etableret i Unionen eller i et associeret land, men som har sine ledelsesstrukturer i et ikkeassocieret tredjeland.

5) "offentlig indkøber": en ordregivende myndighed som defineret i artikel 2, stk. 1, nr. 1), i direktiv 2014/24/EU*, der er etableret i en medlemsstat eller i et associeret land, Det Europæiske Forsvarsagentur eller en international organisation, og som af mindst tre medlemsstater er udpeget til at forestå fælles indkøb på deres vegne

5a) "forsvarsprodukter": produkter på forsvars- og sikkerhedsområdet som omhandlet i artikel 2 i direktiv 2009/81/EF og medicinsk udstyr til kamp; forsvarsprodukter omfatter udstyr, tjenesteydelser, arbejder og forsyninger, der er nødvendige for at nå det mål, der er fastsat i denne forordnings artikel 3

6) "tredjeland": et land, der ikke er medlem af Unionen.

6a) "klassificerede informationer": enhver form for informationer eller materiale, hvis uautoriserede videregivelse kunne forvolde Unionens eller én eller flere af medlemsstaternes interesser skade i forskellig grad, og som er forsynet med en EU-klassifikationsmærkning, som fastsat i aftalen af 11. maj 2011 mellem Den Europæiske Unions medlemsstater, forsamlet i Rådet, om beskyttelse af klassificerede informationer, der udveksles i Unionens interesse

6b) "følsomme informationer": informationer og data, der ikke er klassificerede, og som skal beskyttes mod uautoriseret adgang eller videregivelse i henhold til EU-retten eller national ret, hvis det er relevant, eller for at beskytte en fysisk eller juridisk persons privatliv eller sikkerhed

Artikel 3
Målsætninger

1. Instrumentet har følgende målsætninger:

a) at fremme konkurrenceevnen og effektiviteten i ▌EDTIB, herunder SMV'er og midcapselskaber, for at skabe en mere modstandsdygtig og sikker Union, navnlig ved på en samarbejdsbaseret måde at fremskynde industriens tilpasning på en omkostningseffektiv måde til struktur- og teknologiforandringer, bl.a. styrke dens produktionskapacitet gennem teknologisk innovation og åbning af forsyningskæder på tværs af grænserne i hele Unionen, og derved styrke EDTIB' kapacitet til at levere de mest kritiske forsvarsprodukter, som medlemsstaterne har akut behov for

b) at befordre samarbejde om offentlige indkøb af forsvarsmateriel mellem medlemsstaterne for at bidrage til solidaritet, interoperabilitet og modvirkning af fortrængningseffekter samt mindskelse af fragmentering og forøgelse af effektiviteten af udnyttelsen af offentlige udgifter og fremme en tættere konvergens mellem nationale standarder og krav inden for indkøb af forsvarsprodukter, samtidig med at konkurrenceevnen og mangfoldigheden af de produkter, der er til rådighed for medlemsstaterne og i forsyningskæden, bevares.

2. Målsætningerne i stk. 1 skal søges opfyldt med fokus på at styrke, udvikle og udvide EDTIB i hele Unionen i overensstemmelse med retsgrundlaget for instrumentet, så den navnlig kan dække de mest akutte og kritiske behov for forsvarsprodukter, navnlig dem, der er blevet konstateret eller forværret af reaktionen på den russiske aggression mod Ukraine, under hensyntagen til den fælles meddelelse af 18. maj 2022 fra Kommissionen og den højtstående repræsentant om en analyse af investeringsunderskud på forsvarsområdet og vejen frem og arbejdet i taskforcen for fælles indkøb af forsvarsmateriel. Dette kan opnås gennem genopbygning af lagre, der er udtømt som følge af overførsler af forsvarsprodukter til Ukraine, herunder med det udstyr, der er tilgængeligt på markedet, samt ved udskiftning af forældet udstyr, navnlig løsninger inden for militært udstyr, der er designet og/eller fremstillet i Sovjetunionen, eller senere løsninger inden for militært udstyr, som er baseret på dem, og styrkelse af den overordnede forsvarskapacitet.

Artikel 4
Finansieringsramme

1. Finansieringsrammen for gennemførelsen af instrumentet for perioden fra denne forordnings ikrafttræden til den 31. december 2024 udgør 1 mia. EUR i løbende priser.

2. Det beløb, der er omhandlet i stk. 1, kan anvendes til teknisk og administrativ bistand i forbindelse med gennemførelsen af instrumentet, eksempelvis forberedelses-, overvågnings-, kontrol-, revisions- og evalueringsaktiviteter, herunder informationsteknologisystemer i virksomheder.

3. Midler, der er tildelt medlemsstaterne under delt forvaltning, kan på deres anmodning overføres til instrumentet på de betingelser, der er fastsat i de relevante bestemmelser i forordningen om fælles bestemmelser for 2021-2027. Kommissionen forvalter disse midler direkte i overensstemmelse med artikel 62, stk. 1, første afsnit, litra a), i forordning (EU, Euratom) 2018/1046 ("finansforordningen"). Disse midler anvendes til fordel for den pågældende medlemsstat.

4. Budgetforpligtelser for aktiviteter, der løber over mere end et regnskabsår, kan opdeles på flere år i årlige trancher.

Artikel 5
Associerede lande og supplerende ordninger, som finder anvendelse på andre tredjelande

Instrumentet er åbent for deltagelse af medlemsstater og medlemmer af Den Europæiske Frihandelssammenslutning, som er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ("associerede lande"), i overensstemmelse med betingelserne i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Den i artikel 8, stk. 2, omhandlede aftale mellem de deltagende medlemsstater og den offentlige indkøber kan bemyndige den offentlige indkøber til efter enstemmig godkendelse fra aftalens deltagende medlemsstater at invitere tredjelande, der er kandidater til tiltrædelse af Unionen, og hvis område ligger i umiddelbar nærhed af eller er berørt af krigen på ukrainsk territorium, og hvis område er besat af styrker, der støttes af Den Russiske Føderation, såsom Ukraine og Moldova, og indgå en aftale med dem om indkøb af yderligere mængder af forsvarsprodukter, der er omfattet af fælles indkøb. Sådanne ordninger for yderligere indkøb berører ikke de gældende bestemmelser i EU-retten og de deltagende medlemsstaters relevante internationale forpligtelser.

Instrumentet må ikke finansiere indkøb af yderligere mængder af forsvarsprodukter, der er omfattet af fælles indkøb i henhold til dette stykke. Det må kun anvendes til at finansiere omkostningerne ved samarbejde i forbindelse med fælles indkøb af sådanne yderligere mængder.

Artikel 6
Gennemførelse og former for EU-finansiering

1. Instrumentet gennemføres ved direkte forvaltning i overensstemmelse med finansforordningen.

2. EU-finansieringen skal tilskynde til samarbejde mellem medlemsstaterne med henblik på at opfylde de mål, der er omhandlet i artikel 3. Det finansielle bidrag fastsættes under hensyntagen til den samarbejdsbaserede karakter af de fælles indkøb ▌, som skal skabe den tilskyndelsesvirkning, der er nødvendig for at befordre samarbejdet.

3. Uanset finansforordningens artikel 193, og hvis det er nødvendigt for gennemførelsen af en foranstaltning, kan de finansielle bidrag dække foranstaltninger, der er påbegyndt forud for datoen for anmodningen om finansielle bidrag til den pågældende foranstaltning, forudsat at den ikke er påbegyndt tidligere end den 24. februar 2022 og ikke var gennemført inden undertegnelsen af tilskudsaftalen.

3a) Unionens finansielle bidrag til hver foranstaltning må ikke overstige 15 % af beløbet i artikel 4, stk. 1, og må højst udgøre 20 % af den anslåede værdi af kontrakten om fælles indkøb pr. konsortium bestående af medlemsstater og associerede lande.

Uanset dette stykkes første afsnit må Unionens finansielle bidrag til hver foranstaltning overstige 15 %, men ikke være over 20 % af beløbet i artikel 4, stk. 1, og må højst udgøre 25 % af den anslåede værdi af kontrakten om fælles indkøb, hvis mindst en af følgende betingelser er opfyldt:

a) mindst to medlemmer af et konsortium bestående af medlemsstater og associerede lande har en fælles grænse med Rusland eller med lande, som er blevet angrebet af Rusland, eller har deres territorialfarvande eller eksklusive økonomiske zoner op til dem, der tilhører Rusland eller de lande, som er blevet angrebet af Rusland

b) et af de tredjelande, der er omhandlet i artikel 5, stk. 1a, modtager yderligere mængder i forbindelse med indkøbsforanstaltningen i overensstemmelse med nævnte stykke

c) mindst 15 % af den anslåede værdi af kontrakten om fælles indkøb tildeles SMV'er og/eller midcapselskaber som kontrahenter eller underkontrahenter.

4. Tilskud, der gennemføres ved direkte forvaltning, tildeles og forvaltes i overensstemmelse med finansforordningens afsnit VIII.

Artikel 7
Støtteberettigede foranstaltninger

1. Kun foranstaltninger, der opfylder samtlige følgende kriterier, er støtteberettigede inden for rammerne af instrumentet:

a) foranstaltningerne omfatter samarbejde mellem støtteberettigede enheder som omhandlet i artikel 9 om fælles indkøb, der imødekommer de mest akutte og kritiske behov for forsvarsprodukter og samtidig opfylder de mål, der er omhandlet i artikel 3

b) foranstaltningerne skal indebære et nyt samarbejde eller en udvidelse af eksisterende samarbejde til at omfatte yderligere medlemsstater eller associerede lande

c) aktionerne gennemføres af et konsortium bestående af mindst tre medlemsstater

d) foranstaltningerne skal opfylde de yderligere betingelser, der er fastsat i artikel 8.

2. Følgende foranstaltninger er ikke støtteberettigede:

a) foranstaltninger, der indebærer fælles indkøb af varer eller tjenesteydelser, som er ulovlige i henhold til gældende folkeret

b) foranstaltninger, der indebærer fælles indkøb af dødbringende automatvåben uden mulighed for en meningsfuld menneskelig kontrol over beslutninger angående måludvælgelse og affyringstidspunkt, når der udføres angreb på mennesker.

Artikel 8
 

Yderligere betingelser for støtteberettigelse

1. Medlemsstaterne eller de associerede lande udpeger ved konsensus en offentlig indkøber til at agere på deres vegne med henblik på det fælles indkøb. Den offentlige indkøber forestår udbudsprocedurerne og indgår de deraf følgende kontrakter med kontrahenterne på vegne af de lande, der deltager i det fælles indkøb. Denne forordning berører ikke reglerne om samordning af fremgangsmåderne ved ordregivende myndigheders eller ordregiveres indgåelse af visse bygge- og anlægs-, vareindkøbs- og tjenesteydelseskontrakter på forsvars- og sikkerhedsområdet som fastsat ved navnlig direktiv 2009/81/EF.

2. De i stk. 1 omhandlede udbudsprocedurer baseres på en aftale, der indgås mellem de deltagende lande og den offentlige indkøber på de betingelser, der er fastsat i det arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 11. Aftalen angiver bl.a. procedurens detaljer og grunden til, at den blev valgt, vurderingen af tilbuddene og tildelingen af kontrakten.

3. Fælles udbudsprocedurer og -kontrakter skal omfatte deltagelseskrav for kontrahenter og underkontrahenter, der er involveret i fælles indkøb som omhandlet i stk. 4-10.

4. Kontrahenter og underkontrahenter, der er involveret i fælles indkøb, skal være etableret i og have deres ledelsesstrukturer i Unionen eller et associeret tredjeland. De må ikke være underlagt kontrol af et ikkeassocieret tredjeland eller en enhed i et ikkeassocieret tredjeland. Alternativt skal de have været underlagt screening som omhandlet i forordning (EU) 2019/452 og om nødvendigt afbødende foranstaltninger, under hensyntagen til målene i artikel 3 i denne forordning.

5. Uanset denne artikels stk. 4 kan en retlig enhed, der er etableret i Unionen eller i et associeret land, og som kontrolleres af et ikkeassocieret tredjeland eller en enhed i et ikkeassocieret tredjeland, ▌deltage i fælles indkøb, hvis den stiller garantier, der er verificeret af den medlemsstat eller det associerede land, hvor kontrahenten eller underkontrahenten, der er involveret i det fælles indkøb, er etableret. Garantierne skal give sikkerhed for, at kontrahentens eller underkontrahentens involvering i det fælles indkøb ikke vil være i strid med Unionens eller dens medlemsstaters sikkerheds- og forsvarsinteresser som fastsat som led i den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik i henhold til afsnit V i TEU eller målene i artikel 3 i denne forordning.

6. De deltagende medlemsstater fremsender en meddelelse fra den offentlige indkøber til Kommissionen vedrørende de garantier, der er stillet af en kontrahent eller underkontrahent, som er involveret i fælles indkøb, jf. denne artikels stk. 5. Garantierne og de dertil knyttede bestemmelser i udbudskontrakten stilles til rådighed for Kommissionen efter anmodning. Garantierne skal give sikkerhed for, at kontrahentens eller underkontrahentens involvering i det fælles indkøb ikke vil være i strid med Unionens eller dens medlemsstaters sikkerheds- og forsvarsinteresser som fastsat som led i den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik i henhold til afsnit V i TEU eller målene i artikel 3 i denne forordning.

7. Garantierne i stk. 6 baseres på en standardiseret skabelon vedtaget af Kommissionen ved hjælp af gennemførelsesretsakter senest ... [en måned efter datoen for denne forordnings ikrafttræden]. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren, jf. artikel 14, stk. 3. Garantierne og skabelonen er en del af udbudsspecifikationen. Garantierne skal navnlig dokumentere, at der med henblik på fælles udbud er indført foranstaltninger for at sikre:

a) at kontrollen med den kontrahent eller underkontrahent, der er involveret i fælles indkøb, ikke udøves på en måde, der begrænser eller indskrænker dennes mulighed for at ekspedere bestillingen og levere resultater, og

b) at et ikkeassocieret tredjeland eller en enhed i et ikkeassocieret tredjeland forhindres adgang til følsomme oplysninger, og de ansatte eller andre personer, der er involveret i fælles indkøb, har en national sikkerhedsgodkendelse udstedt af en medlemsstat.

8. Infrastruktur, faciliteter, aktiver og ressourcer tilhørende de kontrahenter og underkontrahenter, der er involveret i fælles indkøb, og som anvendes med henblik på det fælles indkøb, skal være beliggende på en medlemsstats eller et associeret lands område. Hvis der ikke umiddelbart findes ▌alternativer eller relevante infrastrukturer, faciliteter, aktiver og ressourcer i Unionen eller i et associeret land, kan de kontrahenter og underkontrahenter, der er involveret i fælles indkøb, anvende deres aktiver, infrastruktur, faciliteter og ressourcer, der befinder sig på eller opbevares uden for medlemsstaternes eller de associerede landes område, forudsat at en sådan anvendelse ikke er i strid med Unionens og medlemsstaternes sikkerheds- og forsvarsinteresser og er i overensstemmelse med målene i artikel 3.

9. Fælles udbudsprocedurer og kontrakter skal også indeholde et krav om, at forsvarsproduktet ikke er underlagt begrænsninger af et ikkeassocieret tredjeland eller en enhed i et ikkeassocieret tredjeland, som begrænser medlemsstaternes mulighed for at anvende det pågældende forsvarsprodukt.

9a. Uanset stk. 9 finder kravet vedrørende det forsvarsprodukt, der er omhandlet i nævnte stykke, ikke anvendelse, når alle følgende betingelser er opfyldt:

a) fælles udbudsprocedurer og kontrakter henviser til akutte og kritiske behov for forsvarsprodukter, som er nødvendige for at genopbygge lagre, der er blevet reduceret som følge af reaktionen på den russiske militære aggression mod Ukraine

b) EDTIB's kapacitet til at afhjælpe de mest akutte og kritiske mangler i medlemsstaternes lagre er ikke tilstrækkelig eller kan ikke tilvejebringe forsvarsprodukterne inden for en rimelig tidsramme

c) medlemsstater eller associerede lande, der deltager i det fælles indkøb, har grundigt undersøgt, om de komponenter, der er årsag til begrænsningen, kan erstattes med en alternativ komponent uden begrænsninger med oprindelse i Unionen

d) de indkøbte produkter var i brug inden den 24. februar 2022 hos de væbnede styrker i mindst to medlemsstater, der deltog i det fælles indkøb.

10. I denne artikel forstås ved "underkontrahenter, der er involveret i fælles indkøb":

b) enheder, som har fået tildelt mindst 20 % af kontraktens værdi

c) underkontrahenter, der kan kræve adgang til klassificerede oplysninger for at gennemføre det fælles indkøb.

10a. Andelen af komponenter med oprindelse i ikkeassocierede tredjelande må højst udgøre 40 % af udbudskontraktens anslåede værdi. Ingen komponenter må komme fra ikkeassocierede tredjelande, der handler imod Unionens og dens medlemsstaters sikkerheds- og forsvarsinteresser, herunder respekt for princippet om gode naboskabsforbindelser.

Artikel 9
Støtteberettigede enheder

Forudsat at de opfylder de kriterier for støtteberettigelse, der er fastsat i finansforordningens artikel 197, er følgende enheder berettiget til finansiering:

a) medlemsstaternes offentlige ordregivende myndigheder

b) offentlige myndigheder i associerede lande

ba) offentlige indkøbere som omhandlet i artikel 2, stk. 5.

Artikel 10
Tildelingskriterier

Kommissionen evaluerer de indkomne forslag på grundlag af følgende tildelingskriterier:

1. foranstaltningens bidrag til at styrke konkurrenceevnen, tilpasningen og den videre udvikling og modernisering af EDTIB, så den navnlig kan dække de mest akutte og kritiske behov for forsvarsmateriel, jf. artikel 3, bl.a. med hensyn til ▌leveringstider, ▌tilgængelighed og forsyning

1a. foranstaltningens bidrag til genopbygning af lagre, der er blevet udtømt som følge af den uprovokerede og uberettigede militære aggression mod Ukraine, under hensyntagen til graden af udtømte lagre i de deltagende medlemsstater, når det kommer til kategorien indkøbte forsvarsprodukter siden den 24. februar 2022

 

3. foranstaltningens bidrag til at styrke samarbejdet mellem medlemsstaterne eller de associerede lande samt produkternes interoperabilitet

4. antallet af medlemsstater eller associerede lande, der deltager i det fælles indkøb

5. den anslåede værdi af det fælles indkøb ▌

6. foranstaltningens bidrag til at overvinde hindringer for fælles indkøb og til at skabe nye forsyningskæder i hele Unionen

7. kvaliteten og effektiviteten af planerne for gennemførelse af foranstaltningen.

7a. deltagelse af SMV'er og midcapselskaber fra Unionen som kontrahenter og underkontrahenter eller i fremstillingsprocessen for indkøbte produkter samt foranstaltningens bidrag til diversificering af forsyningskæden.

Artikel 11
Arbejdsprogram

1. Instrumentet gennemføres via et flerårigt arbejdsprogram, jf. finansforordningens artikel 110.

2. Senest ... [tre måneder efter denne forordnings ikrafttræden] supplerer Kommissionen denne forordning ved hjælp af en delegeret retsakt i overensstemmelse med artikel 13a ved at vedtage det i stk. 1 omhandlede arbejdsprogram. 

3. Arbejdsprogrammet fastsætter:

a) den finansielle mindstestørrelse af de fælles indkøbsforanstaltninger ▌

b) det vejledende beløb for finansiel støtte til foranstaltninger, der gennemføres af minimumsantallet af medlemsstater, jf. artikel 7, stk. 1, litra c) ▌

c) incitamenter til indkøb af højere værdi og inddragelse af yderligere medlemsstater eller associerede lande eller lande, der er omhandlet i artikel 5, stk. 2

d) Unionens samlede bidrag til hver finansieringsprioritet

e) en beskrivelse af foranstaltninger, der involverer samarbejde om fælles indkøb

f) den anslåede værdi af det fælles indkøb

g) proceduren for evaluering og udvælgelse af forslagene

h) beskrivelsen af overvågnings- og udbetalingsprocessen under hele gennemførelsen af den relevante foranstaltning.

4. I arbejdsprogrammet fastsættes finansieringsprioriteterne i overensstemmelse med de behov, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, som opfylder kravene i forbindelse med højintensive og langvarige kampoperationer og den dermed forbundne uddannelse, og som har til formål at sikre, at der er tilstrækkelige mængder af navnlig:

a) alle typer ammunition til landkamp, herunder specifikke missiler

b) mellem- og langtrækkende luft til jord-ammunition, navnlig præcisionsstyret ammunition og krydsermissiler

c) luftforsvarsspecifikke effektorer, navnlig kortholdsluftforsvar og jordbaseret luftforsvar

d) logistiske forsyninger og logistisk støtte, katalysatorer for transport, militære ingeniøropgaver, forsyning med benzin, olie og smøremidler

e) medicinsk udstyr til kamp, i forbindelse med hvilket den i artikel 8, stk. 2, omhandlede aftale skal indeholde bestemmelser om et tæt samarbejde mellem den offentlige indkøber og den europæiske sanitetskommando

f) udstyr til beskyttet kamp og kampstøtte

g) udstyr til styrkebeskyttelse, der er tilpasset den operationelle kontekst

h) multidomænekommando- og kontrolkapacitet samt interoperable kommunikations- og informationssystemer

i) uddannelsesstøtteudstyr og uddannelsesfaciliteter med hensyn til litra a) -h).

Artikel 11a
Anvendelse af reglerne om klassificerede og følsomme informationer

1. Inden for denne forordnings anvendelsesområde:

a) sikrer hver medlemsstat, at den giver en grad af beskyttelse af EU's klassificerede informationer, der svarer til den, der ydes ved Rådets regler for sikkerhedsbeskyttelse som fastsat i Rådets afgørelse 2013/488/EU[12]

b) beskytter Kommissionen klassificerede informationer i overensstemmelse med de sikkerhedsregler, der er fastsat i Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2015/444[13]

2. Anvendelse og videregivelse af følsomme oplysninger er underlagt relevant EU-ret og national ret og kræver medlemsstaternes godkendelse.

3. Kommissionen anvender et sikkert udvekslingssystem for at lette udveksling af følsomme og klassificerede informationer mellem Kommissionen og medlemsstaterne og associerede lande og i givet fald med ansøgerne og modtagerne. Det pågældende system skal tage hensyn til medlemsstaternes nationale sikkerhedsforskrifter.

Artikel 12
Overvågning og rapportering

1. Senest den 31. december 2024 udarbejder Kommissionen i samarbejde med Det Europæiske Forsvarsagentur en evalueringsrapport om instrumentet og forelægger den for Europa-Parlamentet og Rådet. Rapporten skal evaluere virkningen og effektiviteten af de foranstaltninger, der er iværksat i henhold til instrumentet.

2. Rapporten baseres på høringer af medlemsstaterne og de vigtigste interessenter og vurderer ▌fremskridtene i retning af opfyldelsen af de mål, der er fastsat i artikel 3. Den skal navnlig evaluere instrumentets bidrag til:

a) etablering af et nyt grænseoverskridende samarbejde mellem medlemsstater, associerede lande eller lande, der er omhandlet i artikel 5, stk. 2

b) SMV'ers og midcapselskabers deltagelse i foranstaltningen som kontrahenter eller underkontrahenter i forsyningskæden

c) styrkelse af EDTIB i hele Unionen og sikring af lige vilkår for leverandører fra medlemsstaterne

d) genopbygning af lagre, der er blevet udtømt som følge af overførsler af forsvarsprodukter til Ukraine

e) udskiftning af forældede løsninger inden for militært udstyr, der er designet og/eller fremstillet i Sovjetunionen, eller senere løsninger inden for militært udstyr, som er baseret på dem, med EU-løsninger.

Rapporten skal identificere de enkelte medlemsstaters involvering og evaluere de potentielle flaskehalse i instrumentets funktion.

Rapporten skal desuden på grundlag af overvejelser om Unionens væsentlige forsvarskapacitetsbehov identificere områder med kritisk afhængighed og kritiske mangler med hensyn til råmaterialer, komponenter og produktionskapacitet med oprindelse i tredjelande, herunder vurdere mulighederne for at udvikle alternativer i Unionen.

2a. For hvert tilskud udpeger Kommissionen efter høring af der berørte konsortium af medlemsstater og associerede lande en medarbejder fra den offentlige indkøber som overvågningsansvarlig. Den pågældende medarbejder overvåger gennemførelsen af det fælles indkøb, forelægger en statusrapport for Kommissionen hver tredje måned indtil udgangen af instrumentets udbetalingsperiode og bidrager til den i stk. 1 omhandlede rapport.

2b. Den overvågningsansvarlige inddrages i briefingen af Europa-Parlamentet.  Efter anmodning fra Europa-Parlamentet afholdes sådanne briefinger på niveauet EU Restricted.

Artikel 12a
Udvikling af kritiske komponenter i Unionen

Senest 12 måneder efter offentliggørelsen af den evalueringsrapport, der er omhandlet i artikel 12, udarbejder Kommissionen på grundlag af resultaterne af denne rapport i samarbejde med Det Europæiske Forsvarsagentur en liste over kritiske komponenter af oprindelse i tredjelande, for hvilke der ikke findes noget alternativ i Unionen, og træffer passende foranstaltninger til at fremme udviklingen heraf i Unionen, herunder gennem FoU, og navnlig gennem Den Europæiske Forsvarsfond.

Artikel 13
Information, kommunikation og offentlig omtale

1. Modtagere af EU-midler anerkender EU-midlernes oprindelse og sikrer synligheden af disse (navnlig ved fremstød for foranstaltningerne og disses resultater) gennem sammenhængende, virkningsfulde og målrettede oplysninger, som er afpasset forholdsmæssigt efter forskellige modtagergrupper, herunder medierne og offentligheden. For at lette SMV'ers og midcapselskabers deltagelse skal de modtage de oplysninger, der er nødvendige for deres deltagelse i den fælles udbudsprocedure under dette instrument.

2. Kommissionen gennemfører informations- og kommunikationstiltag vedrørende instrumentet og dets foranstaltninger og resultater. De finansielle midler, der er afsat til instrumentet, skal også bidrage til den institutionelle formidling af EU's politiske prioriteter, for så vidt som de vedrører målene i artikel 3.

Artikel 13a
Udøvelse af de delegerede beføjelser

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 11, tillægges Kommissionen for en periode på [...] år fra ... [datoen for denne forordnings ikrafttræden].

3. Den i artikel 11 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4. Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning.

5. Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

6. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 11 træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har underrettet Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Artikel 14
Udvalgsprocedure

1. Kommissionen bistås af et udvalg. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011.

2. Det Europæiske Forsvarsagentur indbydes til at give sine synspunkter og sin ekspertise til udvalget som observatør. Tjenesten for EU's Optræden Udadtil indbydes også til at bistå udvalget.

3. Når der henvises til dette stykke, finder artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse.

Artikel 15
Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den […].

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand


 

BILAG: LISTE OVER ENHEDER OG PERSONER, SOM ORDFØREREN HAR MODTAGET INPUT FRA

Følgende liste er udarbejdet på helt frivillig basis og udelukkende på ordførerens ansvar. Ordføreren har modtaget input fra følgende enheder eller personer som led i udarbejdelsen af betænkningen frem til vedtagelsen heraf i udvalget:

Enhed og/eller person

MBDA

ASD

GE Aerospace

C&V Consulting

AmChamEU

PGZ

 


UDTALELSE FRA UDVALGET OM DET INDRE MARKED OG FORBRUGERBESKYTTELSE (29.3.2023)

til Udvalget om Industri, Forskning og Energi

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af instrumentet til styrkelse af den europæiske forsvarsindustri gennem fælles indkøb.

(COM(2022)0349 – C9‑0287/2022 – 2022/0219(COD))

Ordfører for udtalelse: Ivars Ijabs

 

(*) Associeret udvalg – forretningsordenens artikel 57

 

KORT BEGRUNDELSE

Ordføreren glæder sig over Kommissionens forslag om oprettelse af instrumentet til styrkelse af den europæiske forsvarsindustri gennem fælles indkøb og det overordnede mål om at forbedre den europæiske forsvarsindustrielle bases konkurrenceevne. Instrumentet vil fremme samarbejde og interoperabilitet i en kritisk periode, hvor Unionens forsvarsindsats skal styrkes. Samarbejde gennem fælles indkøb er et velegnet redskab for medlemsstater med lignende eller identiske behov til at reducere deres individuelle omkostninger, mindske individuelle risici og anvende midlerne mest effektivt ved at samle dem i en fælles pulje.

Ordføreren mener, at det vigtigste resultat af instrumentet bør være fornyelse af lagerbeholdningen af forsvarsprodukter. I solidaritetens ånd har medlemsstaterne efter Ruslands ulovlige invasion valgt at dele deres forsvarsprodukter med Ukraine, og som følge heraf har de et presserende behov for at genopbygge deres nationale forsvarskapacitet. På grund af instrumentets begrænsede tidsramme og budget foreslår ordføreren derfor, at anvendelsesområdet udvides, således at kontrahenter og underkontrahenter i ikkeassocierede tredjelande og transatlantiske partnerskabslande kan inddrages i offentlige udbud. Dette vil give medlemsstaterne øgede muligheder for og fleksibilitet til at indkøbe forsvarsprodukter på en effektiv måde.

Små og mellemstore virksomheder samt midcapselskaber er nøgleaktører i Europas forsvarsindustri, og instrumentet bør give dem mulighed for at bidrage til og drage fordel af oprettelsen af dette finansielle instrument. Ordføreren foreslår at styrke SMV'ers og midcapselskabers deltagelse i udviklingen af den europæiske forsvarsindustrielle base ved at diversificere forsyningskæden og gøre deres bidrag til et tildelingskriterium.

Endelig anerkender ordføreren den hastende karakter og den høje prioritet af dette forslag samt behovet for, at det træder i kraft uden unødig forsinkelse. Instrumentets midler er rettet mod presserende behov, og der er derfor behov for en hurtig vedtagelse. Ordføreren arbejder efter en ambitiøs tidsplan og forpligter sig til at færdiggøre sin udtalelse inden for tidsfristen for at kunne se virkningerne af forslaget så hurtigt som muligt.


ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag  1

 

Forslag til forordning

Betragtning 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4) Et særligt kortsigtet instrument, der er udformet i en ånd af solidaritet, blev angivet som redskab til at tilskynde medlemsstaterne til på frivillig basis at gennemføre fælles indkøb på en samarbejdsbaseret måde for at afhjælpe de mest akutte og kritiske mangler, navnlig dem, der er opstået som følge af den aktuelle russiske aggression.

(4) Et særligt kortsigtet instrument, der er udformet i en ånd af solidaritet, blev angivet som redskab til at tilskynde medlemsstaterne til på frivillig basis at gennemføre fælles indkøb på en samarbejdsbaseret måde for at afhjælpe de mest akutte og kritiske mangler, navnlig dem, der er opstået som følge af den aktuelle russiske aggression, og tillade og tilskynde til yderligere militær bistand til Ukraine.

Ændringsforslag  2

 

Forslag til forordning

Betragtning 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5) Et sådant nyt instrument vil bidrage til at styrke fælles indkøb af forsvarsmateriel og gennem den tilhørende EU-finansiering at styrke EU's forsvarsindustrielle kapaciteter.

(5) Et sådant nyt instrument vil bidrage til at styrke fælles indkøb af forsvarsmateriel og herved navnlig opfylde målet om, at 35 % af de samlede udgifter til indkøb af forsvarsprodukter skal afholdes i samarbejde med andre medlemsstater, og gennem den tilhørende EU-finansiering at styrke medlemsstaternes forsvarsindustrielle kapaciteter på en omkostningseffektiv måde, der udnytter stordriftsfordele.

Ændringsforslag  3

 

Forslag til forordning

Betragtning 12 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(12a) Instrumentet bør ledsages af bestræbelser på at styrke og harmonisere de europæiske forsvars- og sikkerhedsmarkeder, -tjenester og -systemer med henblik på at skabe lige vilkår for leverandører fra alle medlemsstater, navnlig SMV'er og midcapselskaber.

Ændringsforslag  4

 

Forslag til forordning

Betragtning 14

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14) Dette instrument vil bygge på og tage hensyn til det arbejde, der udføres af taskforcen for fælles indkøb af forsvarsmateriel, som blev oprettet af Kommissionen og den højtstående repræsentant/agenturets chef, i overensstemmelse med den fælles meddelelse "Analyse af investeringsunderskuddene på forsvarsområdet og vejen frem" for at samordne behovet for indkøb af forsvarsmateriel på helt kort sigt og inddrage medlemsstaterne og EU's producenter af forsvarsmateriel for at støtte fælles indkøb med henblik på at genopbygge lagre, navnlig i lyset af den støtte, der ydes til Ukraine.

(14) Dette instrument vil bygge på og tage hensyn til det arbejde, der udføres af medlemsstaten og taskforcen for fælles indkøb af forsvarsmateriel, som blev oprettet af Kommissionen og den højtstående repræsentant/agenturets chef, i overensstemmelse med den fælles meddelelse "Analyse af investeringsunderskuddene på forsvarsområdet og vejen frem" for at samordne behovet for indkøb af forsvarsmateriel på helt kort sigt og inddrage medlemsstaterne og EU's producenter af forsvarsmateriel for at støtte fælles indkøb med henblik på at genopbygge lagre, navnlig i lyset af den støtte, der ydes til Ukraine.

Ændringsforslag  5

 

Forslag til forordning

Betragtning 16

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16) Da instrumentet har til formål at øge konkurrenceevnen og effektiviteten i EU's forsvarsindustri for at kunne drage fordel af instrumentet, vil det være nødvendigt at indgå fælles indkøbskontrakter med retlige enheder, der er etableret i Unionen eller i associerede lande, og som ikke kontrolleres af ikkeassocierede tredjelande eller enheder fra ikkeassocierede tredjelande. I denne sammenhæng bør kontrol forstås som værende muligheden for at udøve afgørende indflydelse på en retlig enhed direkte eller indirekte gennem en eller flere mellemliggende retlige enheder. For at sikre beskyttelsen af Unionens og medlemsstaternes vitale sikkerheds- og forsvarsinteresser skal infrastruktur, faciliteter, aktiver og ressourcer tilhørende de kontrahenter og underkontrahenter, der er involveret i fælles indkøb, og som anvendes med henblik på det fælles indkøb, desuden være beliggende på en medlemsstats eller et associeret tredjelands område.

(16) Da instrumentet har til formål at øge konkurrenceevnen, effektiviteten og uafhængigheden i EU's forsvarsindustri for at kunne drage fordel af instrumentet i overensstemmelse med retsgrundlaget, vil det være nødvendigt at indgå fælles indkøbskontrakter med kontrahenter og underkontrahenter, der er etableret i Unionen eller i associerede lande, og som ikke kontrolleres af ikkeassocierede tredjelande eller enheder fra ikkeassocierede tredjelande. I denne sammenhæng bør kontrol forstås som muligheden for at udøve afgørende indflydelse på en kontrahent eller underkontrahent direkte eller indirekte gennem en eller flere mellemliggende retlige enheder. For at sikre beskyttelsen af Unionens og medlemsstaternes vitale sikkerheds- og forsvarsinteresser skal infrastruktur, faciliteter, aktiver og ressourcer tilhørende de kontrahenter og underkontrahenter, der er involveret i fælles indkøb, og som anvendes med henblik på det fælles indkøb, desuden være beliggende på en medlemsstats eller et associeret tredjelands område.

Ændringsforslag  6

 

Forslag til forordning

Betragtning 16 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(16a) Den russiske angrebskrig har udtømt lagerbeholdningerne og det ikke kun i Unionen. Det er derfor hensigtsmæssigt at hjælpe de tredjelande, der er kandidater til tiltrædelse af Unionen, med at genopbygge de af deres lagre, der som følge af Ruslands angrebskrig mod Ukraine er blevet udtømt, ved at opfordre dem til at gå sammen om at indkøbe forsvarsprodukter, forudsat at dette ikke strider mod Unionens og dens medlemsstaters sikkerheds- og forsvarsinteresser, og at der er enstemmighed herom blandt de deltagende medlemsstater. Kandidatlande bør kun kunne anskaffe yderligere mængder af forsvarsproduktet, mens der ikke bør ske overførsel af midler mellem medlemsstater og kandidatlande, tildeling af beslutningsrettigheder til eller fremme af industrier uden for Unionen, som går ud over de muligheder, der er fastsat i denne forordning. Dette vil gøre det muligt for medlemsstaterne at opnå større stordriftsfordele, og det vil samtidig styrke den europæiske forsvarsteknologiske og -industrielle basis.

Ændringsforslag  7

 

Forslag til forordning

Betragtning 17

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17) Det bør under visse omstændigheder være muligt at fravige princippet om, at kontrahenter og underkontrahenter, der er involveret i fælles indkøb, som støttes af instrumentet, ikke kontrolleres af ikkeassocierede tredjelande eller enheder fra ikkeassocierede tredjelande. I den forbindelse kan en retlig enhed, der er etableret i Unionen eller i et associeret tredjeland, og som kontrolleres af et ikkeassocieret tredjeland eller en enhed i et ikkeassocieret tredjeland, deltage som kontrahent og underkontrahent, der er involveret i fælles udbud, såfremt den pågældende retlige enhed opfylder strenge betingelser vedrørende Unionens og dens medlemsstaters sikkerheds- og forsvarsinteresser, som fastsat inden for rammerne af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union (TEU), bl.a. med hensyn til styrkelse af den europæiske forsvarsteknologiske og -industrielle base.

(17) Det bør under visse ekstraordinære omstændigheder og i betragtning af, hvor vigtigt det er at opretholde interoperabiliteten og sammenhængen med NATO-medlemmer, være muligt at fravige princippet om, at kontrahenter og underkontrahenter, der er involveret i fælles indkøb, som støttes af instrumentet, ikke kontrolleres af ikkeassocierede tredjelande eller enheder fra ikkeassocierede tredjelande. I den forbindelse kan en kontrahent eller underkontrahent, der er etableret i Unionen eller i et associeret tredjeland, og som kontrolleres af et ikkeassocieret tredjeland eller en enhed i et ikkeassocieret tredjeland, deltage som kontrahent eller underkontrahent, der er involveret i fælles udbud, såfremt den pågældende retlige enhed opfylder strenge betingelser vedrørende Unionens og dens medlemsstaters sikkerheds- og forsvarsinteresser, som fastsat inden for rammerne af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union (TEU), bl.a. med hensyn til styrkelse af den europæiske forsvarsteknologiske og -industrielle base.

Ændringsforslag  8

 

Forslag til forordning

Betragtning 18

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18) I tillæg hertil skal fælles udbudsprocedurer og kontrakter også indeholde et krav om, at forsvarsmateriel ikke er underlagt kontrol eller begrænsninger med hensyn til dets anvendelse af et ikkeassocieret tredjeland eller en enhed i et ikkeassocieret tredjeland.

(18) I tillæg hertil skal fælles udbudsprocedurer og kontrakter også indeholde et krav om, at forsvarsmateriel ikke er underlagt nogen form for kontrol eller begrænsninger med hensyn til dets anvendelse af et ikkeassocieret tredjeland eller en enhed i et ikkeassocieret tredjeland, navnlig dem, der er i strid med Unionens og medlemsstaternes sikkerheds- og forsvarsinteresser, og som begrænser medlemsstaternes mulighed for at anvende det. I hastende tilfælde bør dette krav ikke finde anvendelse, hvis de indkøbte produkter var i brug inden den 24. februar 2022 hos de væbnede styrker i mindst én af de medlemsstater, der deltog i det fælles indkøb. Hvor fravigelsen finder anvendelse, bør lande, der deltager i det fælles indkøb, undersøge, om de komponenter, der er årsag til begrænsningen, kan erstattes med komponenter uden begrænsninger fra Unionen eller associerede tredjelande, og forelægge deres vurderinger for Kommissionen. Kommissionen bør tilvejebringe et ikkefortroligt sammendrag af alle sådanne vurderinger i den i forordningen omhandlede rapport med henblik på at kortlægge teknologiske mangler i den europæiske forsvarsteknologiske og -industrielle base. For at sikre en balance mellem genopbygning af lagre og styrkelse af den europæiske forsvarsteknologiske og -industrielle base, hvor fravigelsen indrømmes, bør de fleste komponenter komme fra Unionen, og kun en brøkdel af komponenterne bør komme fra ikkeassocierede tredjelande, der deler Unionens og medlemsstaternes sikkerheds- og forsvarsmål.

Ændringsforslag  9

 

Forslag til forordning

Betragtning 18 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(18a) Da dette ekstraordinære kortsigtede instrument er udformet med henblik på at afhjælpe de mest presserende og kritiske mangler som reaktion på den igangværende russiske aggression, er de forskellige betingelser for støtteberettigede enheder, navnlig de fastsatte fravigelser med hensyn til yderligere betingelser for støtteberettigelse knyttet til tredjelandenes begrænsningsklausuler, underkontrahenttærskler eller andelen af tredjelandskomponenter og tildelingskriterier skræddersyet til dette formål og med forbehold af eventuelle fremtidige langsigtede EU-instrumenter til fremme af fælles indkøb blandt medlemsstaterne på forsvarsområdet, styrkelse af den europæiske forsvarsteknologiske og -industrielle base (EDTIB) og fremme af interoperabilitet og modernisering samt forøgelse af EU-baseret produktionskapacitet. Sådanne fremtidige instrumenter bør dog tage højde for de erfaringer, der er gjort med dette instrument, og de resultater, det har frembragt.

Ændringsforslag  10

 

Forslag til forordning

Betragtning 21

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(21) For at skabe tilskyndelsesvirkningen kan størrelsen på Unionens bidrag differentieres på grundlag af faktorer som a) kompleksiteten af det fælles indkøb, for hvilke en del af udbudskontraktens forventede størrelse kan tjene som en foreløbig indikator på baggrund af tidligere erfaringer fra lignende foranstaltninger, b) samarbejdets art, f.eks. i form af fælles benyttelse, oplagring, ejerskab eller vedligeholdelse, som sandsynligvis vil give stærkere interoperabilitet og sende signaler til industrien om langsigtede investeringer, og c) antallet af deltagende medlemsstater eller associerede lande eller inddragelse af yderligere medlemsstater eller associerede lande i eksisterende samarbejdsforanstaltninger.

(21) For at skabe tilskyndelsesvirkningen kan størrelsen på Unionens bidrag differentieres på grundlag af faktorer som a) kompleksiteten af det fælles indkøb, for hvilke en del af udbudskontraktens forventede størrelse kan tjene som en foreløbig indikator på baggrund af tidligere erfaringer fra lignende foranstaltninger, b) antallet af deltagende medlemsstater eller associerede lande eller inddragelse af yderligere medlemsstater eller associerede lande i eksisterende samarbejdsforanstaltninger.

Ændringsforslag  11

 

Forslag til forordning

Betragtning 22

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(22) Medlemsstaterne bør udpege en offentlig indkøber til at forestå de fælles indkøb på deres vegne. Den offentlige indkøber bør være en ordregivende myndighed, der er etableret i en medlemsstat eller et associeret tredjeland, f.eks. EU-organer eller internationale organisationer såsom Den Fælles Organisation for Forsvarsmaterielsamarbejde (OCCAR).

(22) Medlemsstaterne bør udpege en offentlig indkøber til at forestå de fælles indkøb på deres vegne. Den offentlige indkøber bør være en ordregivende myndighed, der er etableret i en medlemsstat eller et associeret land, f.eks. EU-institutioner, -organer og -agenturer eller internationale organisationer. Instrumentet bør ikke berøre bestemmelserne i direktiv 2009/81/EF om samordning af fremgangsmåderne ved ordregivende myndigheders eller ordregiveres indgåelse af visse bygge- og anlægs-, vareindkøbs- og tjenesteydelseskontrakter på forsvars- og sikkerhedsområdet. Yderligere krav for berettigelse til finansiering som fastsat i denne forordning bør være en del af udbudsdokumenterne og have forrang for modstridende love i den medlemsstat, hvor den offentlige indkøber er etableret.

Ændringsforslag  12

 

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – indledning

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Kun foranstaltninger, der opfylder samtlige følgende kriterier, er støtteberettigede:

1. Kun foranstaltninger, der opfylder samtlige følgende kriterier, er støtteberettigede inden for rammerne af instrumentet:

Ændringsforslag  13

 

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) foranstaltningerne omfatter samarbejde om fælles indkøb af det mest akutte og kritiske forsvarsmateriel mellem støtteberettigede enheder, som opfylder de mål, der er omhandlet i artikel 3

a) foranstaltningerne omfatter samarbejde mellem støtteberettigede enheder, jf. artikel 9, om fælles indkøb, der imødekommer de mest akutte og kritiske behov for forsvarsprodukter, samtidig med at de mål, der er omhandlet i artikel 3, opfyldes

Ændringsforslag  14

 

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. Tredjelande, der er kandidater til tiltrædelse af Den Europæiske Union, kan også opfordres til at indkøbe forsvarsprodukter, der er omfattet af de støtteberettigede foranstaltninger i henhold til stk. 1, forudsat at de medlemsstater, der deltager i det fælles indkøb, enstemmigt er enige herom, og at det ikke strider mod Unionens og dens medlemsstaters sikkerheds- og forsvarsinteresser.

Ændringsforslag  15

 

Forslag til forordning

Artikel 8 – overskrift

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Yderligere finansieringsbetingelser

Yderligere betingelser for støtteberettigelse

Ændringsforslag  16

 

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne eller de associerede tredjelande udpeger en offentlig indkøber til at agere på deres vegne med henblik på det fælles indkøb. Den offentlige indkøber forestår udbudsprocedurerne og indgår de deraf følgende aftaler med kontrahenterne på vegne af de deltagende medlemsstater.

1. Medlemsstaterne eller de associerede lande udpeger ved konsensus en offentlig indkøber til at agere på deres vegne med henblik på det fælles indkøb. Den offentlige indkøber forestår udbudsprocedurerne og indgår de deraf følgende kontrakter med kontrahenterne på vegne af de lande, der deltager i det fælles indkøb. Denne forordning berører ikke bestemmelserne om samordning af fremgangsmåderne ved ordregivende myndigheders eller ordregiveres indgåelse af visse bygge- og anlægs-, vareindkøbs- og tjenesteydelseskontrakter på forsvars- og sikkerhedsområdet, navnlig i direktiv 2009/81/EF

Ændringsforslag  17

 

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. De i stk. 1 omhandlede udbudsprocedurer baseres på en aftale, der indgås mellem de deltagende medlemsstater og den offentlige indkøber på de betingelser, der er fastsat i det arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 11.

2. De i stk. 1 omhandlede udbudsprocedurer baseres på en aftale, der indgås mellem de deltagende lande og den offentlige indkøber på de betingelser, der er fastsat i det arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 11. Aftalen angiver bl.a. procedurens detaljer og grunden til, at den blev valgt, vurderingen af udbuddene og indgåelsen af kontrakten. De lande, der deltager i aftalen, kan enstemmigt bemyndige den offentlige indkøber til at opfordre tredjelande, der er kandidater til tiltrædelse af Unionen, til at indkøbe yderligere mængder af det indkøbte produkt eller indgå aftaler med dem med henblik herpå.

Ændringsforslag  18

 

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Kontrahenter og underkontrahenter, der er involveret i fælles indkøb, skal være etableret i og have deres ledelsesstrukturer i Unionen. De må ikke være underlagt kontrol af et ikkeassocieret tredjeland eller en enhed i et ikkeassocieret tredjeland.

4. Kontrahenter og underkontrahenter, der er involveret i fælles indkøb, skal være etableret i og have deres ledelsesstrukturer i Unionen eller i associerede lande. De må ikke være underlagt kontrol af et ikkeassocieret tredjeland eller en enhed i et ikkeassocieret tredjeland, eller alternativt skal de have været underlagt screening som defineret i forordning (EU) 2019/452 og om nødvendigt afbødende foranstaltninger, under hensyntagen til målene i artikel 3 i denne forordning.

Ændringsforslag  19

 

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Uanset stk. 4 kan en retlig enhed, der er etableret i Unionen eller i et associeret tredjeland, og som kontrolleres af et ikkeassocieret tredjeland eller en enhed i et ikkeassocieret tredjeland, kun deltage som kontrahent og underkontrahent, der er involveret i fælles indkøb, hvis den stiller garantier, der er godkendt af den medlemsstat eller det associerede tredjeland, hvor kontrahenten er etableret.

5. Uanset stk. 4 kan en retlig enhed, der er etableret i Unionen eller i et associeret land, og som kontrolleres af et ikkeassocieret tredjeland eller en enhed i et ikkeassocieret tredjeland, deltage i fælles indkøb, hvis den stiller garantier, der er verificeret af den medlemsstat eller det associerede land, hvor kontrahenten eller underkontrahenten, der er involveret i det fælles indkøb, er etableret. Garantierne skal give sikkerhed for, at kontrahentens eller underkontrahentens involvering i det fælles indkøb ikke vil være i strid med Unionens eller dens medlemsstaters sikkerheds- og forsvarsinteresser som fastsat som led i den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik i henhold til afsnit V i TEU eller målene i artikel 3 i denne forordning.

Ændringsforslag  20

 

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 6

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6. De deltagende medlemsstater fremsender en meddelelse fra den offentlige indkøber til Kommissionen vedrørende de garantier, der er stillet af en kontrahent eller underkontrahent, som er involveret i fælles indkøb, og som er etableret i Unionen eller et associeret tredjeland og kontrolleres af et ikkeassocieret tredjeland eller en enhed i et ikkeassocieret tredjeland. Garantierne og de dertil knyttede bestemmelser i udbudskontrakten stilles til rådighed for Kommissionen efter anmodning. Garantierne skal give sikkerhed for, at kontrahentens eller underkontrahentens involvering i det fælles indkøb ikke vil være i strid med Unionens eller dens medlemsstaters sikkerheds- og forsvarsinteresser som fastsat som led i den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik i henhold til afsnit V i TEU eller målene i artikel 3.

6. De deltagende medlemsstater fremsender en meddelelse fra den offentlige indkøber til Kommissionen vedrørende de garantier, der er stillet af en kontrahent eller underkontrahent, som er involveret i fælles indkøb, jf. stk. 4a eller 5. Garantierne og de dertil knyttede bestemmelser i udbudskontrakten stilles til rådighed for Kommissionen efter anmodning.

Ændringsforslag  21

 

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 7 – indledning

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7. Garantierne skal navnlig dokumentere, at der med henblik på fælles udbud er indført foranstaltninger for at sikre:

7. Garantierne baseres på en standardiseret skabelon vedtaget af Kommissionen ved hjælp af en gennemførelsesretsakt i overensstemmelse med artikel 14 senest... [1 måned efter datoen for denne forordnings ikrafttræden]. Garantierne og skabelonen er en del af udbudsspecifikationen. Garantierne skal navnlig dokumentere, at der med henblik på fælles udbud er indført foranstaltninger for at sikre:

Ændringsforslag  22

 

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 8

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8. Infrastruktur, faciliteter, aktiver og ressourcer tilhørende de kontrahenter og underkontrahenter, der er involveret i fælles indkøb, og som anvendes med henblik på det fælles indkøb, skal være beliggende på en medlemsstats eller et associeret tredjelands område. Hvis der ikke umiddelbart findes konkurrencedygtige alternativer i Unionen eller i et associeret tredjeland, kan de kontrahenter og underkontrahenter, der er involveret i fælles indkøb, anvende deres aktiver, infrastruktur, faciliteter og ressourcer, der befinder sig på eller opbevares uden for medlemsstaternes eller de associerede landes område, forudsat at en sådan anvendelse ikke er i strid med Unionens og medlemsstaternes sikkerheds- og forsvarsinteresser og er i overensstemmelse med målene i artikel 3.

8. Infrastruktur, faciliteter, aktiver og ressourcer tilhørende de kontrahenter og underkontrahenter, der er involveret i fælles indkøb, og som anvendes med henblik på det fælles indkøb, skal være beliggende på en medlemsstats eller et associeret tredjelands område. Hvis der ikke findes umiddelbart tilgængelige alternativer eller relevante infrastrukturer, faciliteter, aktiver og ressourcer i Unionen eller i et associeret land, kan de kontrahenter og underkontrahenter, der er involveret i fælles indkøb, anvende deres aktiver, infrastruktur, faciliteter og ressourcer, der befinder sig på eller opbevares uden for medlemsstaternes eller de associerede landes område, forudsat at en sådan anvendelse ikke er i strid med Unionens og medlemsstaternes sikkerheds- og forsvarsinteresser og er i overensstemmelse med målene i artikel 3.

Ændringsforslag  23

 

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 9

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

9. Fælles udbudsprocedurer og kontrakter skal også indeholde et krav om, at forsvarsmateriellet ikke er underlagt begrænsninger af et ikkeassocieret tredjeland eller en enhed i et ikkeassocieret tredjeland.

9. Fælles udbudsprocedurer og kontrakter skal også indeholde et krav om, at forsvarsmateriellet ikke er underlagt begrænsninger af et ikkeassocieret tredjeland eller en enhed i et ikkeassocieret tredjeland, som begrænser medlemsstaternes mulighed for at anvende forsvarsmateriellet.

Ændringsforslag  24

 

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 9 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

9a. Uanset stk. 9 finder kravet vedrørende det forsvarsprodukt, der er omhandlet i nævnte stykke, ikke anvendelse, når alle følgende betingelser er opfyldt:

 

a)  fælles udbudsprocedurer og kontrakter henviser til presserende og kritiske behov for forsvarsprodukter, som er nødvendige for at genopbygge lagre, der er blevet reduceret som følge af reaktionen på den russiske militære aggression mod Ukraine

 

b)  EDTIB's kapacitet til at afhjælpe de mest akutte og kritiske mangler i medlemsstaternes lagre er ikke tilstrækkelig eller kan ikke tilvejebringe forsvarsprodukterne inden for en rimelig tidsramme

 

c)  medlemsstater eller associerede lande, der deltager i det fælles indkøb, har grundigt undersøgt, om de komponenter, der er årsag til begrænsningen, kan erstattes med en alternativ komponent uden begrænsninger med oprindelse i Unionen

 

d)  de indkøbte produkter var i brug inden den 24. februar 2022 hos de væbnede styrker i mindst to medlemsstater, der deltog i det fælles indkøb.

Ændringsforslag  25

 

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 10 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) underkontrahenter med et direkte kontraktforhold til en kontrahent

udgår

Ændringsforslag  26

 

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 10 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) andre underkontrahenter, som har fået tildelt mindst 10 % af arbejdets andel

b) enheder, som har fået tildelt mindst 20 % af kontraktens værdi

Ændringsforslag  27

 

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 10 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

10a. Andelen af komponenter med oprindelse i ikkeassocierede tredjelande må højst udgøre 40 % af værdien af udbudskontraktens anslåede værdi. Ingen komponenter må komme fra ikkeassocierede tredjelande, der handler imod Unionens og dens medlemsstaters sikkerheds- og forsvarsinteresser, herunder respekten for princippet om gode naboskabsforbindelser.

Ændringsforslag  28

 

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 1 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) offentlige ordregivende myndigheder eller ordregivere som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU9 og 2014/25/EU10

a) medlemsstaternes offentlige ordregivende myndigheder

__________________

 

9 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EUT L 94 af 28.3.2014, s. 65).

 

10 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU af 26. februar 2014 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester og om ophævelse af direktiv 2004/17/EF (EUT L 94 af 28.3.2014, s. 243).

 

Ændringsforslag  29

 

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 1 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) offentlige myndigheder i associerede tredjelande.

b) offentlige myndigheder i associerede lande.

Ændringsforslag  30

 

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 1 – litra b a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba) offentlige indkøbere omhandlet i artikel 2, stk. 5

Ændringsforslag  31

 

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1 – nr. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. foranstaltningens bidrag til at styrke og udvikle Unionens forsvarsindustrielle base, så den navnlig kan dække de mest akutte og kritiske behov for forsvarsmateriel, jf. artikel 3, bl.a. med hensyn til udbudsprocedurer og leveringstider, genopfyldning af lagre, tilgængelighed og forsyning

1. foranstaltningens bidrag til at styrke konkurrenceevnen, tilpasningen og den videre udvikling og modernisering af EDTIB, så den navnlig kan dække de mest akutte og kritiske behov for forsvarsmateriel, jf. artikel 3, bl.a. med hensyn til leveringstider, tilgængelighed og forsyning

Ændringsforslag  32

 

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1 – nr. 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. foranstaltningens bidrag til genopbygning af lagre, der er blevet udtømt som følge af den uprovokerede og uberettigede militære aggression mod Ukraine, under hensyntagen til graden af udtømte lagre i de deltagende medlemsstater, når det kommer til kategorien indkøbte forsvarsprodukter siden den 24. februar 2022

Ændringsforslag  33

 

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1 – nr. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. foranstaltningens bidrag til EDTIB's konkurrenceevne og tilpasning, bl.a. gennem den planlagte forøgelse af dens produktionskapacitet, reservation af produktionskapacitet, omskoling og opkvalificering samt generel modernisering

udgår

Ændringsforslag  34

 

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1 – nr. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. antallet af medlemsstater eller associerede lande, der deltager i det fælles indkøb

4. antallet af medlemsstater eller associerede lande, der deltager i de fælles indkøb, eller tredjelande, der er kandidater til tiltrædelse af Unionen, og som opfordres til at indkøbe forsvarsprodukter, der er omfattet af det fælles indkøb i overensstemmelse med artikel 7, stk. 1, litra a)

Ændringsforslag  35

 

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1 – nr. 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. den anslåede størrelse af det fælles indkøb og eventuelle erklæringer fra deltagerne om, at de i fællesskab vil benytte, oplagre, eje eller vedligeholde det indkøbte forsvarsmateriel

5. den anslåede værdi af det fælles indkøb

Ændringsforslag  36

 

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1 – nr. 6

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6. katalysatoreffekten fra Unionens finansielle støtte gennem påvisning af, hvordan Unionens bidrag kan klare hindringer for fælles indkøb

6. foranstaltningens bidrag til at overvinde hindringer for fælles indkøb og til at skabe nye forsyningskæder i hele Unionen

Ændringsforslag  37

 

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1 – nr. 7 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

7a. deltagelse af Unionens SMV'er og midcapselskaber som kontrahenter og underkontrahenter eller i fremstillingsprocessen for indkøbte produkter samt foranstaltningens bidrag til diversificering af forsyningskæden.

 

 


PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Oprettelse af instrumentet til styrkelse af den europæiske forsvarsindustri gennem fælles indkøb

Referencer

COM(2022)0349 – C9-0287/2022 – 2022/0219(COD)

Korresponderende udvalg

 Dato for meddelelse på plenarmødet

AFET

12.9.2022

ITRE

12.9.2022

 

 

Udtalelse fra

 Dato for meddelelse på plenarmødet

IMCO

12.9.2022

Associerede udvalg - dato for meddelelse på plenarmødet

15.12.2022

Ordfører for udtalelse

 Dato for valg

Ivars Ijabs

29.11.2022

Artikel 58 – Fælles udvalgsprocedure

 Dato for meddelelse på plenarmødet

 

19.1.2023

Behandling i udvalg

24.1.2023

1.3.2023

 

 

Dato for vedtagelse

28.3.2023

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

37

4

3

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Andrus Ansip, Pablo Arias Echeverría, Brando Benifei, Adam Bielan, Biljana Borzan, Markus Buchheit, Anna Cavazzini, Dita Charanzová, Lara Comi, David Cormand, Alexandra Geese, Sandro Gozi, Maria Grapini, Krzysztof Hetman, Virginie Joron, Eugen Jurzyca, Arba Kokalari, Kateřina Konečná, Andrey Kovatchev, Jean-Lin Lacapelle, Maria-Manuel Leitão-Marques, Antonius Manders, Beata Mazurek, Leszek Miller, Anne-Sophie Pelletier, Miroslav Radačovský, René Repasi, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Róża Thun und Hohenstein, Tom Vandenkendelaere, Kim Van Sparrentak, Marion Walsmann

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Marc Angel, Vlad-Marius Botoş, Malte Gallée, Ivars Ijabs, Tsvetelina Penkova, Isabella Tovaglieri, Kosma Złotowski

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 209, stk. 7)

Miriam Lexmann, Jan-Christoph Oetjen, Romana Tomc

 


 

 

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB
I RÅDGIVENDE UDVALG

37

+

ECR

Adam Bielan, Eugen Jurzyca, Beata Mazurek, Kosma Złotowski

ID

Isabella Tovaglieri

PPE

Pablo Arias Echeverría, Lara Comi, Krzysztof Hetman, Arba Kokalari, Andrey Kovatchev, Miriam Lexmann, Antonius Manders, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere, Marion Walsmann

Renew

Andrus Ansip, Vlad-Marius Botoş, Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Jan-Christoph Oetjen, Róża Thun und Hohenstein

S&D

Marc Angel, Brando Benifei, Biljana Borzan, Maria Grapini, Maria-Manuel Leitão-Marques, Leszek Miller, Tsvetelina Penkova, René Repasi, Christel Schaldemose

Verts/ALE

Anna Cavazzini, David Cormand, Malte Gallée, Alexandra Geese, Kim Van Sparrentak

 

4

-

ID

Markus Buchheit

NI

Miroslav Radačovský

The Left

Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

 

3

0

ID

Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Renew

Sandro Gozi

 

Tegnforklaring:

+ : for

- : imod

0 : hverken/eller

 

 


UDTALELSE FRA BUDGETUDVALGET (28.3.2023)

til Udenrigsudvalget og Udvalget om Industri, Forskning og Energi

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af instrumentet til styrkelse af den europæiske forsvarsindustri

gennem fælles indkøb

(COM(2022)0349 – C9‑0287/2022 – 2022/0219(COD))

Ordfører for udtalelse: Karlo Ressler

 

 

KORT BEGRUNDELSE

Ruslands invasion af Ukraine har ændret den geopolitiske situation i Europa radikalt. Efter krigens tilbagevenden til europæisk jord har EU's medlemsstater bebudet betydelige stigninger i deres forsvarsbudgetter.

I betragtning af behovet for rettidigt og målrettet at støtte medlemsstaterne i at styrke deres forsvarskapacitet i denne nødsituation foreslog Europa-Kommissionen at tilskynde til fælles indkøb via EU-budgettet gennem et særligt kortsigtet instrument til styrkelse af den europæiske forsvarsindustri gennem fælles indkøb ("instrumentet"). Den finansielle EU-støtte, der ydes gennem instrumentet, bør stimulere medlemsstaterne til fælles indkøb af forsvarsmateriel og gavne den europæiske forsvarsteknologiske og -industrielle base (EDTIB) og samtidig sikre manøvremulighed, forsyningssikkerhed og øget interoperabilitet for medlemsstaternes væbnede styrker.

Ordføreren glæder sig over forslagets centrale mål, da han mener, at medlemsstaternes samarbejde på forsvarsområdet kan styrke EU's forsvarskapaciteter og modstandsdygtighed over for pludselige chok. At tilskynde medlemsstaterne via EU-budgettet kan bidrage til at udvikle en sammenhængende tilgang til forsvarspolitikken og sikre inddragelse af Parlamentet.

Dette udkast til udtalelse fokuserer på de områder, hvor Budgetudvalget kan tilføre merværdi, således navnlig på de finansielle bestemmelser og bestemmelser vedrørende den budgetmæssige effektivitet i gennemførelsen af instrumentet.

Konsekvenser for EU's budget

Den foreslåede finansieringsramme for gennemførelsen af instrumentet for perioden fra 2022 til 2024 beløber sig til 500 mio. EUR. Kommissionen foreslår at anvende hele den uudnyttede margen under udgiftsområde 5 (sikkerhed og forsvar) og at anvende fleksibilitetsinstrumentet for det resterende beløb. Da retsakten ikke kunne vedtages inden udgangen af 2022, vil de forpligtelsesbevillinger, der oprindeligt var planlagt i 2022, blive overført til 2024[14] for at opretholde det fulde beløb på 500 mio. EUR.

Ordføreren glæder sig over, at dette supplerende instrument finansieres med nye ressourcer uden at underminere eksisterende programmer. Ordføreren anerkender, at beløbet er begrænset sammenlignet med forsvarsbudgetterne i forskellige medlemsstater, men mener, at det er et godt udgangspunkt for en mere integreret EU-forsvarspolitik.

Ordføreren beklager den manglende fleksibilitet i loftet under FFR for 2021-2027, da vedtagelsen af det nuværende forslag ikke vil give mulighed for at reagere på nye behov inden for EU's forsvar i 2023 og 2024[15].

Yderligere konsekvenser for FFR for 2021-2027

Tilbagekomsten af territoriale konflikter og højintensiv krigsførelse på europæisk jord nødvendiggør, at medlemsstaterne genovervejer deres langsigtede forsvarsplaner og ‑kapaciteter. I denne forbindelse vil Kommissionen efter oprettelsen af ovennævnte instrument foreslå en forordning om et europæisk program for forsvarsinvesteringer (EDIP)[16]. EDIP-forordningen kan tjene som anker for fremtidige fælles udviklings- og indkøbsprojekter af stor fælles interesse for medlemsstaternes og Unionens sikkerhed og i forlængelse af logikken bag det kortsigtede instrument for en eventuel dertil knyttet finansiel intervention fra Unionen til styrkelse af den europæiske forsvarsindustrielle base, navnlig for projekter, som ingen enkelt medlemsstat kan udvikle eller indkøbe alene.

Ordføreren mener, at dette er en mulighed for at opnå større effektivitet ved at trække på medlemsstaternes ressourcer og anvende de tilsvarende bevillinger på europæisk plan. Dette ville give sig udtryk i europæisk merværdi og gøre det muligt at begrænse den samlede byrde af offentlige udgifter i EU. Ordføreren gentager sin støtte til oprettelsen af en europæisk forsvarsunion med det formål at supplere Den Europæiske Forsvarsfond med et industrielt udviklingsprogram, som medlemsstaterne investerer i, med henblik på at fjerne dobbeltarbejde og øge den europæiske forsvarsindustris strategiske autonomi og effektivitet.

Ordføreren minder imidlertid om, at Unionen kun kan være stærkere og mere ambitiøs, hvis der stilles yderligere ressourcer til rådighed. I lyset af de nuværende begrænsninger i FFR-lofterne for 2021-2027, navnlig udgiftsområde 5, er der ingen fleksibilitet til at afsætte de nødvendige midler til at styrke forsvarssamarbejdet og -investeringerne.

Ordføreren minder derfor om Parlamentets holdning[17], der opfordrer til en forhøjelse af loftet for udgiftsområde 5 og til en hurtig revision af FFR for at øge EU's forsvarsinstrumenter såsom Den Europæiske Forsvarsfond, militær mobilitet og fremtidige fælles indkøbsmekanismer for EU's forsvar, forudsat at de styrker EU's forsvarsteknologiske og ‑industrielle base og sikrer europæisk merværdi. Der bør især tages hensyn til EDIP i forbindelse med midtvejsrevisionen af FFR med henblik på at sikre EU-forsvarspolitikkens stabilitet, sammenhæng, ambitioner og langsigtede finansiering.

ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetudvalget opfordrer Udenrigsudvalget og Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Amendment  1

Forslag til forordning

Betragtning 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5) Et sådant nyt instrument vil bidrage til at styrke fælles indkøb af forsvarsmateriel og gennem den tilhørende EU-finansiering at styrke EU's forsvarsindustrielle kapaciteter.

(5) Et sådant nyt instrument vil bidrage til at styrke fælles indkøb af forsvarsmateriel og gennem den tilhørende EU-finansiering at styrke EU's forsvarsindustrielle kapaciteter og samarbejde ved indkøbsaktiviteter og bidrage til at nå Unionens mål om strategisk autonomi. For at sikre sammenhæng mellem instrumentet og andre aspekter af den europæiske forsvarspolitik såsom Den Europæiske Forsvarsfond bør instrumentets finansieringsramme tages fra de uudnyttede margener under FFR-lofterne og mobiliseres gennem de ikketematiske særlige FFR-instrumenter for derved at undgå nedskæringer i andre EU-programmer.

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning

Betragtning 7

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7) Den nuværende situation på markedet for forsvarsmateriel er præget af en øget sikkerhedstrussel og den realistiske udsigt til en højintensiv konflikt, hvorfor medlemsstaterne prompte har forhøjet deres forsvarsbudgetter og sigter mod at foretage ens indkøb. Dette gør, at efterspørgslen overstiger produktionskapaciteten for den europæiske forsvarsteknologiske og -industrielle base, som i øjeblikket er indrettet efter forholdene i fredstid.

(7) Den nuværende situation på markedet for forsvarsmateriel er præget af en øget sikkerhedstrussel og den realistiske udsigt til en højintensiv konflikt, hvorfor medlemsstaterne prompte har forhøjet deres forsvarsbudgetter og sigter mod at foretage ens indkøb. Dette gør, at efterspørgslen overstiger produktionskapaciteten for den europæiske forsvarsteknologiske og -industrielle base, som i øjeblikket er indrettet efter forholdene i fredstid. Manglen på samordning og samarbejde vedrørende indkøb kan bidrage til prisstigninger, hvilket kan indebære, at stigende nationale forsvarsbudgetter ikke vil føre til en større militær kapacitet.

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning

Betragtning 9

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9) Der bør desuden gøres en indsats for at sikre, at de øgede udgifter resulterer i et væsentlig styrkelse af den europæiske forsvarsteknologiske og -industrielle base. Uden samordning og samarbejde vil de øgede nationale investeringer sandsynligvis forværre fragmenteringen af den europæiske forsvarsindustri.

(9) Der bør desuden gøres en indsats for at sikre, at de øgede udgifter resulterer i en væsentlig stærkere, samordnet og interoperabel europæisk forsvarsteknologisk og -industriel base. Uden samordning og samarbejde vil de øgede nationale investeringer sandsynligvis forværre fragmenteringen af den europæiske forsvarsindustri og yderligere øge Unionens eksterne afhængighed.

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning

Betragtning 11 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(11a) Desuden bør fælles investeringer fokusere på at styrke den fælles forsvarsproduktionskapacitet og derved konsolidere EU's industrigrundlag, tackle de mest kritiske behov, sikre interoperabilitet og skabe et langsigtet perspektiv for EU-industriens konkurrenceevne. Dette bør føre til en styrkelse af EU's forsvarskapacitet, herunder i medlemsstater, der er direkte naboer til en krigszone, og være til gavn for EU-borgernes sikkerhed.

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning

Betragtning 12 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(12a) I betragtning af den hastigt skiftende sikkerhedsdynamik i forbindelse med krigen i Ukraine bør instrumentet gøre det muligt for EU-kandidatlande, f.eks. Moldova, at deltage i fælles indkøb af forsvarsmateriel, da deres deltagelse vil styrke forsvarskapaciteten og i sidste ende bidrage til det europæiske forsvarsberedskab.

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning

Betragtning 17

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17) Det bør under visse omstændigheder være muligt at fravige princippet om, at kontrahenter og underkontrahenter, der er involveret i fælles indkøb, som støttes af instrumentet, ikke kontrolleres af ikkeassocierede tredjelande eller enheder fra ikkeassocierede tredjelande. I den forbindelse kan en retlig enhed, der er etableret i Unionen eller i et associeret tredjeland, og som kontrolleres af et ikkeassocieret tredjeland eller en enhed i et ikkeassocieret tredjeland, deltage som kontrahent og underkontrahent, der er involveret i fælles udbud, såfremt den pågældende retlige enhed opfylder strenge betingelser vedrørende Unionens og dens medlemsstaters sikkerheds- og forsvarsinteresser, som fastsat inden for rammerne af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union (TEU), bl.a. med hensyn til styrkelse af den europæiske forsvarsteknologiske og -industrielle base.

(17) Det bør under visse omstændigheder være muligt at fravige princippet om, at kontrahenter og underkontrahenter, der er involveret i fælles indkøb, som støttes af instrumentet, ikke kontrolleres af ikkeassocierede tredjelande eller enheder fra ikkeassocierede tredjelande. I den forbindelse kan en retlig enhed, der er etableret i Unionen eller i et associeret tredjeland, og som kontrolleres af et ikkeassocieret tredjeland eller en enhed i et ikkeassocieret tredjeland, deltage som kontrahent og underkontrahent, der er involveret i fælles udbud, såfremt den pågældende retlige enhed opfylder strenge betingelser vedrørende Unionens og dens medlemsstaters sikkerheds- og forsvarsinteresser, som fastsat inden for rammerne af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union (TEU). Princippet om styrkelse af den europæiske forsvarsteknologiske og -industrielle base bør betragtes som en prioritet i udbudsprocedurerne.

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning

Betragtning 18

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18) I tillæg hertil skal fælles udbudsprocedurer og kontrakter også indeholde et krav om, at forsvarsmateriel ikke er underlagt kontrol eller begrænsninger med hensyn til dets anvendelse af et ikkeassocieret tredjeland eller en enhed i et ikkeassocieret tredjeland.

(18) I tillæg hertil skal fælles udbudsprocedurer og kontrakter også indeholde et krav om, at forsvarsmateriel ikke er underlagt kontrol eller begrænsninger med hensyn til dets anvendelse af et ikkeassocieret tredjeland eller en enhed i et ikkeassocieret tredjeland for at forhindre alle former for indblanding via forsvarsmateriellet.

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning

Betragtning 19

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19) Tilskud under instrumentet kan tage form af finansiering, der ikke er knyttet til omkostninger, baseret på opnåelse af resultater ved henvisning til arbejdspakker, delmål eller mål for den fælles udbudsprocedure med henblik på at skabe den nødvendige tilskyndelsesvirkning.

(19) Tilskud under instrumentet kan tage form af finansiering, der ikke er knyttet til omkostninger, baseret på opnåelse af resultater ved henvisning til arbejdspakker, delmål eller mål for den fælles udbudsprocedure med henblik på at skabe den nødvendige tilskyndelsesvirkning, forudsat at Unionen ikke medfinansierer selve forsvarsmateriellet, hvilket ikke ville være i overensstemmelse med instrumentets retsgrundlag og den primære ret.

Ændringsforslag  9

Forslag til forordning

Betragtning 23

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(23) I overensstemmelse med finansforordningens artikel 193, stk. 2, kan der ydes et tilskud til en allerede påbegyndt foranstaltning, forudsat at ansøgeren kan godtgøre, at det var nødvendigt at igangsætte foranstaltningen inden undertegnelsen af tilskudsaftalen. Det finansielle bidrag bør dog ikke dække en periode, der ligger forud for datoen for indgivelsen af ansøgningen om tilskud, undtagen i behørigt begrundede undtagelsestilfælde. For at undgå afbrydelser af EU-støtten, som kan være til skade for Unionens interesser, bør det være muligt i finansieringsafgørelsen at fastsætte finansielle bidrag til foranstaltninger, der dækker en periode fra den 24. februar 2022, selv hvis de er blevet påbegyndt, inden ansøgningen om tilskud blev indgivet.

(23) I overensstemmelse med finansforordningens artikel 193, stk. 2, kan der ydes et tilskud til en allerede påbegyndt foranstaltning, forudsat at ansøgeren kan godtgøre, at det var nødvendigt at igangsætte foranstaltningen inden undertegnelsen af tilskudsaftalen. Det finansielle bidrag bør dog ikke dække en periode, der ligger forud for datoen for indgivelsen af ansøgningen om tilskud, undtagen i behørigt begrundede undtagelsestilfælde. For at undgå afbrydelser af EU-støtten, som kan være til skade for Unionens interesser, bør det være muligt i finansieringsafgørelsen at fastsætte finansielle bidrag til foranstaltninger, der dækker en periode fra den 24. februar 2022, selv hvis de er blevet påbegyndt, inden ansøgningen om tilskud blev indgivet, og så længe det kan påvises, at udsigterne til EU-finansiering fremmede samarbejdet mellem de berørte medlemsstater. En sådan tilbagevirkende kraft er en ekstraordinær foranstaltning, der er begrundet i Ruslands angrebskrig mod Ukraine og ikke bør udvides til andre programmer.

Ændringsforslag  10

Forslag til forordning

Betragtning 24

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(24) Forordning (EU, Euratom) 2018/1046 ("finansforordningen") finder anvendelse på dette program. Heri fastsættes regler for gennemførelsen af Unionens budget, herunder regler for tilskud.

(24) Forordning (EU, Euratom) 2018/1046 ("finansforordningen") finder anvendelse på dette program. Heri fastsættes klart definerede regler for gennemførelsen af Unionens budget, herunder regler for tilskud.

Ændringsforslag  11

Forslag til forordning

Betragtning 25 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(25a) I den nuværende situation med Ruslands angrebskrig mod Ukraine bør det overvejes yderligere at styrke budgetbevillingerne til dette instrument og forlænge dets varighed på grundlag af dokumenteret rapportering om dets gennemførelsesgrad i forbindelse med revisionen af FFR for 2021-2027.

Ændringsforslag  12

Forslag til forordning

Betragtning 27 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(27a) En uddybning af samarbejdet mellem medlemsstaterne på EU-plan på forsvarsrelaterede områder bør gå hånd i hånd med en styrkelse af både Europa-Parlamentets og de nationale parlamenters parlamentariske tilsyn og kontrol.

Ændringsforslag  13

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) at fremme konkurrenceevnen og effektiviteten i den europæiske forsvarsteknologiske og -industrielle base (EDTIB) for at skabe en mere modstandsdygtig Union, navnlig ved på en samarbejdsbaseret måde at fremskynde forsvarsindustriens tilpasning til strukturforandringer, bl.a. gennem forøgelse af dens produktionskapacitet

a) at fremme konkurrenceevnen og effektiviteten i den europæiske forsvarsteknologiske og -industrielle base (EDTIB) for at skabe en mere modstandsdygtig Union, navnlig ved på en samarbejdsbaseret måde at fremskynde forsvarsindustriens tilpasning til strukturforandringer, bl.a. gennem forøgelse af dens produktionskapacitet og åbning af forsyningskæder i hele Unionen

Ændringsforslag  14

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) at befordre samarbejde om indkøb af forsvarsmateriel mellem de deltagende medlemsstater og derigennem bidrage til solidaritet, interoperabilitet, modvirkning af fortrængningseffekter og fragmentering og mere effektiv udnyttelse af offentlige udgifter.

b) at befordre samarbejde om indkøb af forsvarsmateriel mellem de deltagende medlemsstater og derigennem bidrage til solidaritet, interoperabilitet, modvirkning af fortrængningseffekter og fragmentering og mere effektiv udnyttelse af offentlige udgifter i Unionen og dens medlemsstater.

Ændringsforslag  15

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Finansieringsrammen for gennemførelsen af instrumentet for perioden fra denne forordnings ikrafttræden til den 31. december 2024 udgør 500 mio. EUR i løbende priser.

1. Finansieringsrammen for gennemførelsen af instrumentet for perioden fra denne forordnings ikrafttræden til den 31. december 2024 udgør 500 mio. EUR i løbende priser, tages fra de uudnyttede margener under FFR-lofterne og mobiliseres gennem de ikketematiske særlige FFR-instrumenter uden nedskæringer i igangværende programmer.

Ændringsforslag  16

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. Det i stk. 1 omhandlede beløb må ikke anvendes til samfinansiering af forsvarsmateriellet.

Ændringsforslag  17

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Midler, der er tildelt medlemsstaterne under delt forvaltning, kan på deres anmodning overføres til instrumentet på de betingelser, der er fastsat i de relevante bestemmelser i forordningen om fælles bestemmelser for 2021-2027. Kommissionen forvalter disse midler direkte i overensstemmelse med artikel 62, stk. 1, første afsnit, litra a), i forordning (EU, Euratom) 2018/1046 ("finansforordningen"). Disse midler anvendes til fordel for den pågældende medlemsstat.

3. Midler, der er tildelt medlemsstaterne under delt forvaltning, kan på deres anmodning overføres til instrumentet på de betingelser, der er fastsat i de relevante bestemmelser i forordningen om fælles bestemmelser for 2021-2027. Kommissionen forvalter disse midler direkte i overensstemmelse med artikel 62, stk. 1, første afsnit, litra a), i forordning (EU, Euratom) 2018/1046 ("finansforordningen"). Disse midler anvendes til fordel for den pågældende medlemsstat. Disse midler medregnes oven i det beløb, der er omhandlet i stk. 1.

Ændringsforslag  18

Forslag til forordning

Artikel 5 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 5a

 

Yderligere indkøbsordninger for EU-kandidatlande

 

Instrumentet er også åbent for EU-kandidatlande, såsom Moldova, således at de kan deltage i fælles indkøb af forsvarsmateriel i samarbejde med en medlemsstat og i overensstemmelse med bestemmelserne i denne forordning.

Ændringsforslag  19

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. EU-finansieringen skal tilskynde til samarbejde mellem medlemsstaterne med henblik på at opfylde de mål, der er omhandlet i artikel 3. Det finansielle bidrag fastsættes under hensyntagen til den samarbejdsbaserede karakter af de fælles indkøb plus et passende beløb, som skal skabe den tilskyndelsesvirkning, der er nødvendig for at befordre samarbejdet.

2. EU-finansieringen skal tilskynde til samarbejde mellem medlemsstaterne og mellem medlemsstaterne og de tredjelande, der er nævnt i artikel 5, med henblik på at opfylde de mål, der er omhandlet i artikel 3, og skal bidrage til moderniseringen af den europæiske forsvarsindustri. Det finansielle bidrag fastsættes under hensyntagen til den samarbejdsbaserede karakter af de fælles indkøb plus et passende beløb, som skal skabe den tilskyndelsesvirkning, der er nødvendig for at befordre samarbejdet. For at sikre budgetmæssig effektivitet må Unionens finansielle bidrag fra dette instrument til hver foranstaltning ikke overstige 20 % af indkøbskontraktens anslåede værdi.

Ændringsforslag  20

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Tilskud, der gennemføres ved direkte forvaltning, tildeles og forvaltes i overensstemmelse med finansforordningens afsnit VIII.

4. Tilskud, der gennemføres ved direkte forvaltning, tildeles og forvaltes omhyggeligt i overensstemmelse med finansforordningens afsnit VIII.

Ændringsforslag  21

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Kommissionen indfører ved hjælp af en gennemførelsesretsakt det i stk. 1 omhandlede arbejdsprogram. Gennemførelsesretsakten vedtages efter undersøgelsesproceduren, jf. artikel 14, stk. 3.

2. Kommissionen vedtager ved hjælp af en delegeret retsakt en delegeret retsakt i overensstemmelse med artikel 13a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastlægge det i stk. 1 omhandlede arbejdsprogram.

Ændringsforslag  22

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Arbejdsprogrammet fastsætter den finansielle mindstestørrelse af de fælles indkøbsforanstaltninger og fastsætter det vejledende beløb for finansiel støtte til foranstaltninger, der gennemføres af minimumsantallet af medlemsstater, jf. artikel 7, stk. 1, litra c), samt incitamenter til indkøb af højere værdi og inddragelse af yderligere medlemsstater eller associerede lande.

3. Arbejdsprogrammet fastsætter:

 

a) den finansielle mindstestørrelse af de fælles indkøbsforanstaltninger

 

b) det vejledende beløb for finansiel støtte til foranstaltninger, der gennemføres af minimumsantallet af medlemsstater, jf. artikel 7, stk. 1, litra c)

 

c) incitamenter til indkøb af højere værdi og inddragelse af yderligere medlemsstater eller associerede lande

 

d) finansieringsprioriteterne i overensstemmelse med de behov, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2

 

e) en beskrivelse af foranstaltninger, der involverer samarbejde om fælles indkøb

f) den anslåede værdi af det fælles indkøb

 

g) proceduren for evaluering og udvælgelse af forslagene.

 

h) en præcis beskrivelse af de delmål, der er nødvendige for at måle fremskridt med gennemførelsen af den pågældende foranstaltning eller de respektive resultater samt tilknyttede beløb til udbetaling

 

i) ordningerne for kontrol af delmål og udbetalingsprocessen under hele gennemførelsen af den pågældende foranstaltning.

Ændringsforslag  23

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Rapporten baseres på høringer af medlemsstaterne og de vigtigste interessenter og vurderer navnlig fremskridtene i retning af opfyldelsen af de mål, der er fastsat i artikel 3.

2. Rapporten baseres på høringer af medlemsstaterne og de vigtigste interessenter og vurderer navnlig fremskridtene i retning af opfyldelsen af de mål, der er fastsat i artikel 3, og bygger på et sæt centrale nøgleindikatorer. Senest ... [3 måneder efter denne forordnings ikrafttræden] vedtager Kommissionen en delegeret retsakt i overensstemmelse med artikel 13a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastsætte et sæt centrale resultatindikatorer.

Ændringsforslag  24

Forslag til forordning

Artikel 13 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 13a

 

Udøvelse af delegerede beføjelser

 

1.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

 

2.  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage de i artikel 11 og 12 omhandlede delegerede retsakter i en periode på to år fra den ... [datoen for ikrafttræden].

 

3.  Den i artikel 11 og 12 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

 

4.  Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning.

 

5. Så snart Kommissionen har vedtaget en delegeret retsakt, underretter den Europa-Parlamentet og Rådet samtidigt herom.

 

6. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel … træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på [to måneder] fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har underrettet Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med [to måneder] på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

 

 

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Oprettelse af instrumentet til styrkelse af den europæiske forsvarsindustri

gennem fælles indkøb

Referencer

COM(2022)0349 – C9-0287/2022 – 2022/0219(COD)

Korresponderende udvalg

 Dato for vedtagelse

AFET

12.9.2022

ITRE

12.9.2022

 

 

Udtalelse fra

 Dato for vedtagelse

BUDG

12.9.2022

Ordfører for udtalelse

 Dato for valg

Karlo Ressler

13.9.2022

Artikel 58 – Fælles udvalgsprocedure

 Dato for vedtagelse

 

19.1.2023

Behandling i udvalg

9.2.2023

 

 

 

Dato for vedtagelse

28.3.2023

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

33

1

1

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Rasmus Andresen, Pietro Bartolo, Olivier Chastel, Andor Deli, Pascal Durand, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Vlad Gheorghe, Valérie Hayer, Niclas Herbst, Adam Jarubas, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Pierre Larrouturou, Camilla Laureti, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Eleni Stavrou, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Angelika Winzig

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Francisco Guerreiro, Fabienne Keller, Monika Vana

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere (forretningsordenens art. 209, stk. 7)

Karolin Braunsberger-Reinhold, Daniel Caspary, Daniel Freund, Isabel García Muñoz, Andreas Glück

 


 

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB
I RÅDGIVENDE UDVALG

33

+

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca

NI

Andor Deli

PPE

Karolin Braunsberger-Reinhold, Daniel Caspary, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Adam Jarubas, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Karlo Ressler, Eleni Stavrou, Angelika Winzig

Renew

Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Andreas Glück, Valérie Hayer, Fabienne Keller, Nils Torvalds

S&D

Pietro Bartolo, Pascal Durand, Isabel García Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial, Pierre Larrouturou, Camilla Laureti, Margarida Marques, Victor Negrescu, Nils Ušakovs

Verts/ALE

Rasmus Andresen, Daniel Freund, Francisco Guerreiro, Monika Vana

 

1

-

ID

Joachim Kuhs

 

1

0

The Left

Dimitrios Papadimoulis

 

Tegnforklaring:

+ : for

- : imod

0 : hverken/eller

 

 

 

 


 

UDTALELSE FRA BUDGETKONTROLUDVALGET (22.3.2023)

til Udenrigsudvalget og Udvalget om Industri, Forskning og Energi

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af instrumentet til styrkelse af den europæiske forsvarsindustri gennem

fælles indkøb

(COM(2022)0349 – C9‑0287/2022 – 2022/0219(COD))

Ordfører for udtalelse: Monika Hohlmeier

 

 

KORT BEGRUNDELSE

Ordføreren glæder sig over Kommissionens forslag til en forordning om styrkelse af den europæiske forsvarsindustri gennem fælles indkøb. Den Russiske Føderations uberettigede invasion af Ukraine og den igangværende væbnede konflikt i Ukraine har gjort det klart, at det er afgørende at handle nu for at afhjælpe de eksisterende mangler. Ordføreren er enig i, at uden samordning og samarbejde risikerer medlemsstaternes øgede investeringer på forsvarsområdet at forværre fragmenteringen af den europæiske forsvarssektor, begrænse potentialet for samarbejde gennem hele udstyrets levetid, intensivere den eksterne afhængighed og hæmme interoperabiliteten.

Dette udkast til udtalelse fokuserer på de områder, hvor Budgetkontroludvalget kan tilføre merværdi, og navnlig kontrollen med gennemførelsen af Unionens budget og overvågningen af omkostningseffektiviteten af de forskellige former for EU-finansiering i forbindelse med gennemførelsen af Unionens politikker.

I denne forbindelse fokuserer ordførerens forslag på tre hovedområder: finansieringstyperne og valget af gennemførelsesmetoder, centrale elementer i definitionen af arbejdsprogrammet og tildelingskriterierne samt beskyttelsen af Unionens finansielle interesser, herunder styrkelse af Revisionsrettens, OLAF's og EPPO's rolle.

Med hensyn til gennemførelsen og de forskellige former for EU-finansiering bemærker ordføreren med bekymring, at der i Kommissionens forslag lægges større vægt på finansiering, der ikke er knyttet til omkostninger. Ordføreren minder om, at denne type finansiering ikke er den eneste mulighed, der tilbydes i finansforordningen, og fremhæver, at lignende instrumenter, der er baseret på principperne om finansiering, der ikke er knyttet til omkostninger, såsom genopretnings- og resiliensfaciliteten, kritiseres på grund af mangler i deres gennemførelse såsom uklare delmål eller manglen på en metode til kvantificering af virkningen af uopnåede delmål. I dette scenarie foreslår ordføreren, at anvendelsen af dette instrument ikke begrænses til disse finansieringsmetoder, og opfordrer Kommissionen til at undersøge andre muligheder såsom godtgørelse af støtteberettigede omkostninger, der faktisk er afholdt.

Ordføreren foreslår yderligere forbedringer i tilfælde, hvor finansiering, der ikke er knyttet til omkostninger, alligevel anses for hensigtsmæssig, navnlig med hensyn til justeringen af definitionen af delmålene, verifikationsprocedurerne og eventuelle korrektioner i tilfælde af utilfredsstillende resultater. Ordføreren foreslår også, at der fastsættes minimumsstørrelser for fælles indkøb for at sikre en reel og målbar virkning.

Endelig foreslår ordføreren yderligere ændringer, der har til formål at sikre en passende beskyttelse af Unionens finansielle interesser, og som præciserer den rolle, som Revisionsretten, Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) og Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO) spiller, og indfører specifikke bestemmelser, der har til formål at sikre deres rettigheder og adgang i tredjelande, der deltager i instrumentet.

Endelig beklager ordføreren dybt, at Kommissionen har valgt at fremsætte dette forslag til en forordning om oprettelse af instrumentet uden at medtage en konsekvensanalyse, og minder Kommissionen om dens forpligtelser i henhold til dens egen dagsorden for bedre regulering.

 

ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetkontroludvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi og Underudvalget om Sikkerhed og Forsvar, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning

Betragtning 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1) EU's stats- og regeringschefer forpligtede sig på mødet i Versailles den 11. marts til at "styrke de europæiske forsvarskapaciteter" i lyset af den russiske militære aggression mod Ukraine. De blev enige om at øge forsvarsudgifterne, intensivere samarbejdet gennem fælles projekter og fælles indkøb af forsvarskapaciteter, afhjælpe mangler, fremme innovation og styrke og udvikle EU's forsvarsindustri.

(1) EU's stats- og regeringschefer forpligtede sig på mødet i Versailles den 11. marts til at "styrke de europæiske forsvarskapaciteter" i lyset af den russiske militære aggression mod Ukraine. De blev enige om at øge forsvarsudgifterne, intensivere samarbejdet gennem fælles projekter og fælles indkøb af forsvarskapaciteter, afhjælpe mangler, fremme innovation og styrke og udvikle EU's forsvarsindustri, herunder små og mellemstore virksomheder (SMV'er).

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning

Betragtning 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4) Et særligt kortsigtet instrument, der er udformet i en ånd af solidaritet, blev angivet som redskab til at tilskynde medlemsstaterne til på frivillig basis at gennemføre fælles indkøb på en samarbejdsbaseret måde for at afhjælpe de mest akutte og kritiske mangler, navnlig dem, der er opstået som følge af den aktuelle russiske aggression.

(4) Et særligt kortsigtet instrument, der er udformet i en ånd af solidaritet, blev angivet som redskab til at tilskynde medlemsstaterne til på frivillig basis at gennemføre fælles indkøb på en samarbejdsbaseret måde for at afhjælpe de mest akutte og kritiske mangler, navnlig dem, der er opstået som følge af den aktuelle russiske aggression. Sådanne kritiske og presserende indkøb har til formål at øge mængden af forsvarsmateriel, der allerede indehaves, hvilket kan begrænse mulighederne for fælles indkøb under instrumentet.

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning

Betragtning 6

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6) En styrkelse af den europæiske forsvarsteknologiske og -industrielle base bør derfor stå i centrum for disse bestræbelser. Der er fortsat vanskeligheder og mangler, og den europæiske forsvarsindustrielle base er fortsat yderst fragmenteret og mangler tilstrækkelig samarbejdsindsats og interoperable produkter.

(6) En styrkelse af den europæiske forsvarsteknologiske og -industrielle base bør derfor stå i centrum for disse bestræbelser. Der er fortsat vanskeligheder og mangler, og den europæiske forsvarsindustrielle base er fortsat yderst fragmenteret og mangler tilstrækkelig samarbejdsindsats og interoperable produkter. I betragtning af den nuværende situation i Europa som følge af truslen mod dets sikkerhed er det vigtigt at øremærke EU-midler til relancering af forsvarskontrahenter i alle medlemsstater for at opretholde og øge Unionens forsvarskapacitet og samtidig sikre, at de tildelte midler anvendes effektivt og virkningsfuldt.

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning

Betragtning 6 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6a) Da den europæiske forsvarsteknologiske og -industrielle base desuden kræver gunstige vilkår på lang sigt, er det af allerstørste betydning, at der sikres adgang til finansiering for forsvarsvirksomheder, som det fremgår af det strategiske kompas for sikkerhed og forsvar. Uden en eksplicit klassificering af at være bæredygtig inden for Unionens taksonomi står Unionens forsvarsvirksomheder over for betydelige vanskeligheder med at sikre finansiering og dermed øge deres produktionskapacitet, hvilket gør flytning af produktion ud af det indre marked mere attraktivt for forsvarsvirksomhederne. Desuden bør medlemsstaterne tage det første skridt i den henseende og sende et positivt signal til de europæiske forsvarsvirksomheder og den finansielle sektor ved at tilpasse Den Europæiske Investeringsbanks vedtægter for at give mulighed for finansiering af forsvarsinvesteringer.

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning

Betragtning 7

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7) Den nuværende situation på markedet for forsvarsmateriel er præget af en øget sikkerhedstrussel og den realistiske udsigt til en højintensiv konflikt, hvorfor medlemsstaterne prompte har forhøjet deres forsvarsbudgetter og sigter mod at foretage ens indkøb. Dette gør, at efterspørgslen overstiger produktionskapaciteten for den europæiske forsvarsteknologiske og -industrielle base, som i øjeblikket er indrettet efter forholdene i fredstid.

(7) Den nuværende situation på markedet for forsvarsmateriel er præget af en øget sikkerhedstrussel og den realistiske udsigt til en højintensiv konflikt, hvorfor medlemsstaterne prompte har forhøjet deres forsvarsbudgetter og sigter mod at foretage ens indkøb. Dette gør, at efterspørgslen overstiger produktionskapaciteten for den europæiske forsvarsteknologiske og -industrielle base, som i øjeblikket er indrettet efter forholdene i fredstid, hvilket nødvendiggør anvendelse af banebrydende teknologier til at producere højtydende militær- og sikkerhedskapacitet, der er udformet med henblik på at placere Unionen så langt fremme som muligt i strategisk henseende. Det skal også bemærkes, at nogle medlemsstater allerede har øget deres budget for indkøb af forsvarsmateriel og allerede har iværksat nationale udbudsprocedurer. Instrumentet vil betyde øgede forpligtelser over for nogle medlemsstater i perioden 2022-2024 sammenlignet med en situation, hvor finansieringen ikke vil blive mobiliseret.

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning

Betragtning 8

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8) Der kan således forventes en kraftig prisinflation samt længere forsinkelser i leveringstiden, hvilket potentielt vil kunne skade Unionens og medlemsstaternes sikkerhed. Forsvarsindustrien bliver nødt til at sikre den produktionskapacitet, der er nødvendig for at ekspedere bestillinger, samt at sikre kritiske råmaterialer og delkomponenter. I den forbindelse kan producenterne måske vælge at prioritere større bestillinger, hvilket potentielt vil efterlade de mest sårbare lande i en endnu mere udsat situation, fordi de ikke har den kritiske størrelse og de finansielle midler, der kræves for at kunne afgive en større bestilling.

(8) Der kan således forventes en kraftig prisinflation samt længere forsinkelser i leveringstiden, hvilket potentielt vil kunne skade Unionens og medlemsstaternes sikkerhed. Forsvarsindustrien bliver nødt til at sikre den produktionskapacitet, der er nødvendig for at ekspedere bestillinger, samt at sikre kritiske råmaterialer og delkomponenter. I den forbindelse kan producenterne måske vælge at prioritere større bestillinger, hvilket potentielt vil efterlade de mest sårbare lande i en endnu mere udsat situation, fordi de ikke har den kritiske størrelse og de finansielle midler, der kræves for at kunne afgive en større bestilling. Det er derfor nødvendigt at fastsætte klare kriterier for tildeling af EU-midler så effektivt som muligt.

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning

Betragtning 9

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9) Der bør desuden gøres en indsats for at sikre, at de øgede udgifter resulterer i et væsentlig styrkelse af den europæiske forsvarsteknologiske og -industrielle base. Uden samordning og samarbejde vil de øgede nationale investeringer sandsynligvis forværre fragmenteringen af den europæiske forsvarsindustri.

(9) Der bør desuden gøres en indsats for at sikre, at de øgede udgifter resulterer i en væsentlig styrkelse af den europæiske forsvarsteknologiske og -industrielle base, hvilket er væsentligt for Europa for at kunne garantere dets borgeres sikkerhed. Uden samordning og samarbejde vil de øgede nationale investeringer sandsynligvis forværre fragmenteringen af den europæiske forsvarsindustri.

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning

Betragtning 10

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10) I lyset af ovennævnte udfordringer og de dermed forbundne strukturforandringer i EU's forsvarsindustri forekommer det nødvendigt at fremskynde tilpasningen af den europæiske forsvarsteknologiske og -industrielle base, forbedre dens konkurrenceevne og effektivitet og derved bidrage til at styrke og reformere medlemsstaternes forsvarsindustrielle kapaciteter. Afhjælpningen af forsvarsindustriens mangler bør omfatte en hurtig håndtering af de mest presserende mangler.

(10) I lyset af ovennævnte udfordringer og de dermed forbundne strukturforandringer i EU's forsvarsindustri og i overensstemmelse med artikel 173 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) forekommer det nødvendigt at fremskynde tilpasningen af den europæiske forsvarsteknologiske og -industrielle base, forbedre dens konkurrenceevne og effektivitet og derved bidrage til at styrke og reformere medlemsstaternes forsvarsindustrielle kapaciteter. Afhjælpningen af forsvarsindustriens mangler bør omfatte en hurtig håndtering af de mest presserende mangler.

Ændringsforslag  9

Forslag til forordning

Betragtning 11

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11) Der bør navnlig tilskyndes til fælles investeringer i og indkøb af forsvarsmateriel, idet sådanne samarbejdsforanstaltning vil sikre, at de nødvendige ændringer i EU's forsvarsindustrielle base sker på en samarbejdsbaseret måde, for at undgå yderligere fragmentering af forsvarsindustrien.

(11) Der bør navnlig tilskyndes til fælles investeringer i og indkøb af forsvarsmateriel, idet sådanne samarbejdsforanstaltning vil sikre, at de nødvendige ændringer i EU's forsvarsindustrielle base sker på en samarbejdsbaseret måde, for at undgå yderligere fragmentering af forsvarsindustrien. På grund af forskellene mellem medlemsstaterne øger potentielle fælles indkøb ofte antallet af individuelle kontrakter i en sådan grad, at det potentielt kun er de største virksomheder i den europæiske forsvarsindustri, der har mulighed for at deltage i konkurrencebaserede udbud og indkøb. Dette er en udfordring, navnlig for SMV'er, da størstedelen af virksomhederne i forsvarsmaterielindustrien i visse medlemsstater er SMV'er.

Ændringsforslag  10

Forslag til forordning

Betragtning 13

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13) Det kortsigtede instrument burde opveje den kompleksitet og de risici, der er forbundet med sådanne fælles foranstaltninger, og samtidig give mulighed for stordriftsfordele i de foranstaltninger, som medlemsstaterne iværksætter for at styrke og modernisere den europæiske forsvarsteknologiske og -industrielle base, og derved øge Unionens kapacitetsmæssige modstandsdygtighed og forsyningssikkerhed. Tilskyndelse til fælles indkøb vil ligeledes føre til lavere omkostninger til benyttelse, vedligeholdelse og tilbagetrækning af systemerne.

(13) Det kortsigtede instrument burde opveje den kompleksitet og de risici, der er forbundet med sådanne fælles foranstaltninger, og samtidig give mulighed for stordriftsfordele i de foranstaltninger, som medlemsstaterne iværksætter for at styrke og modernisere den europæiske forsvarsteknologiske og -industrielle base, og derved øge Unionens kapacitetsmæssige modstandsdygtighed og forsyningssikkerhed. Tilskyndelse til fælles indkøb vil ligeledes føre til lavere omkostninger til benyttelse, vedligeholdelse og tilbagetrækning af systemerne. Den har til formål at fremme samarbejdet mellem medlemsstaterne, hvilket vil føre til øget solidaritet, større interoperabilitet og mere effektive offentlige udgifter.

Ændringsforslag  11

Forslag til forordning

Betragtning 13 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(13a) Dette instrument bør gøre det muligt for den europæiske forsvarsteknologiske og -industrielle base at tilpasse og øge sin produktionskapacitet til at producere det nødvendige forsvarsmateriel, øge uafhængigheden af ikke-EU-kilder og ikke-NATO-kilder og sikre, at forsyningskæderne på forsvarsområdet fortsat er knyttet til partnerlande inden for EU og NATO og dermed bidrage til at styrke Unionens forsyningssikkerhed og sikkerheds- og forsvarspolitiske interesser.

 

Ændringsforslag  12

Forslag til forordning

Betragtning 13 b (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(13b) Formålet med instrumentet er at øge produktionskapaciteten for forsvarsmateriel, men i henhold til instrumentet vil der blive ydet finansiering til fælles indkøb og til medlemsstaterne, ikke til industrien. Der ville således være en uoverensstemmelse mellem instrumentets mål og de foranstaltninger, der skal finansieres, og kriterierne for tildeling af støtte.

Ændringsforslag  13

Forslag til forordning

Betragtning 16

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16) Da instrumentet har til formål at øge konkurrenceevnen og effektiviteten i EU's forsvarsindustri for at kunne drage fordel af instrumentet, vil det være nødvendigt at indgå fælles indkøbskontrakter med retlige enheder, der er etableret i Unionen eller i associerede lande, og som ikke kontrolleres af ikkeassocierede tredjelande eller enheder fra ikkeassocierede tredjelande. I denne sammenhæng bør kontrol forstås som værende muligheden for at udøve afgørende indflydelse på en retlig enhed direkte eller indirekte gennem en eller flere mellemliggende retlige enheder. For at sikre beskyttelsen af Unionens og medlemsstaternes vitale sikkerheds- og forsvarsinteresser skal infrastruktur, faciliteter, aktiver og ressourcer tilhørende de kontrahenter og underkontrahenter, der er involveret i fælles indkøb, og som anvendes med henblik på det fælles indkøb, desuden være beliggende på en medlemsstats eller et associeret tredjelands område.

(16) Da instrumentet har til formål at øge konkurrenceevnen og effektiviteten i EU's forsvarsindustri for at kunne drage fordel af instrumentet, vil det være nødvendigt at indgå fælles indkøbskontrakter med retlige enheder, der er etableret i Unionen eller i associerede lande, og som ikke kontrolleres af ikkeassocierede tredjelande eller enheder fra ikkeassocierede tredjelande. I denne sammenhæng bør kontrol forstås som værende muligheden for at udøve afgørende indflydelse på en retlig enhed direkte eller indirekte gennem en eller flere mellemliggende retlige enheder. For at sikre beskyttelsen af Unionens og medlemsstaternes vitale sikkerheds- og forsvarsinteresser bør infrastruktur, faciliteter, aktiver og ressourcer tilhørende de kontrahenter og underkontrahenter, der er involveret i fælles indkøb, og som anvendes med henblik på det fælles indkøb, desuden være beliggende på en medlemsstats eller et associeret tredjelands område. Den europæiske forsvarspolitik bør derfor udformes med henblik på at optimere alle medlemsstaters kapacitet og fremme forskning og teknologisk samarbejde for at sikre en koordineret udvikling.

Ændringsforslag  14

Forslag til forordning

Betragtning 16 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(16a) I betragtning af instrumentets art og dets retsgrundlag, som har til formål at styrke den europæiske forsvarsindustri, bør enhver mulig undtagelse i henhold til denne forordning begrænses til et absolut minimum.

Ændringsforslag  15

Forslag til forordning

Betragtning 19

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

 

(19) Tilskud under instrumentet kan tage form af finansiering, der ikke er knyttet til omkostninger, baseret på opnåelse af resultater ved henvisning til arbejdspakker, delmål eller mål for den fælles udbudsprocedure med henblik på at skabe den nødvendige tilskyndelsesvirkning.

(19) Formerne for EU-finansiering og gennemførelsesmetoderne for den europæiske forsvarsfond vælges ud fra deres evne til nå de specifikke mål med tiltagene og levere resultater, idet der tages hensyn til navnlig kontrolomkostningerne, den administrative byrde og den forventede risiko for manglende overholdelse. Dette valg bør omfatte overvejelser om anvendelse af faste beløb, finansiering efter fast takst og enhedsomkostninger, såvel som finansiering, der ikke er knyttet til omkostninger, jf. finansforordningens artikel 125, stk. 1. Hvis tilskud under instrumentet har form af finansiering, der ikke er knyttet til omkostninger, bør de vigtigste kriterier være opnåelse af resultater ved henvisning til arbejdspakker, delmål eller mål for den fælles udbudsprocedure med henblik på at skabe den nødvendige tilskyndelsesvirkning.

Begrundelse

Finansiering, der ikke er knyttet til omkostninger, er ikke den eneste type tilskud, der eksisterer. Finansforordningen giver mulighed for et bredere udvalg af instrumenter, der er tilpasset forskellige behov, og som kan være bedre egnede til denne forordning, som fremhævet i dette ændringsforslag.

Ændringsforslag  16

Forslag til forordning

Betragtning 20

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(20) Hvis EU-tilskuddet har form af finansiering, der ikke er knyttet til omkostninger, bør Kommissionen i arbejdsprogrammet fastsætte finansieringsbetingelserne for hver foranstaltning, navnlig a) en beskrivelse af en foranstaltning, der indebærer samarbejde om fælles indkøb med henblik på at dække de mest akutte og kritiske kapacitetsbehov, b) delmål for gennemførelsen af foranstaltningen, c) det omtrentlige forventede omfang af de fælles indkøb og d) det maksimale EU-bidrag, der er til rådighed.

(20) Hvis EU-tilskuddet har form af finansiering, der ikke er knyttet til omkostninger, bør Kommissionen i arbejdsprogrammet fastsætte finansieringsbetingelserne for hver foranstaltning, navnlig a) en beskrivelse af en foranstaltning, der indebærer samarbejde om fælles indkøb med henblik på at dække de mest akutte og kritiske kapacitetsbehov, b) delmål for gennemførelsen af foranstaltningen, c) det omtrentlige forventede omfang af de fælles indkøb og d) det maksimale EU-bidrag, der er til rådighed, og e) begrundelsen for, at denne særlige form for finansiering er passende.

Begrundelse

Som anført i det foregående ændringsforslag er finansiering, der ikke er knyttet til omkostninger, måske ikke den mest hensigtsmæssige finansieringsmulighed afhængigt af de specifikke foranstaltninger, der skal finansieres under dette instrument, og kan udgøre flere udfordringer med hensyn til en passende beskyttelse af EU og forsvarlig økonomisk forvaltning af disse midler. Det vil derfor være ønskeligt, at Kommissionen begrunder de tilfælde, hvor det vurderes, at finansiering, der ikke er knyttet til omkostninger, er den bedste løsning sammenlignet med andre muligheder.

Ændringsforslag  17

Forslag til forordning

Betragtning 21

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(21) For at skabe tilskyndelsesvirkningen kan størrelsen på Unionens bidrag differentieres på grundlag af faktorer som a) kompleksiteten af det fælles indkøb, for hvilke en del af udbudskontraktens forventede størrelse kan tjene som en foreløbig indikator på baggrund af tidligere erfaringer fra lignende foranstaltninger, b) samarbejdets art, f.eks. i form af fælles benyttelse, oplagring, ejerskab eller vedligeholdelse, som sandsynligvis vil give stærkere interoperabilitet og sende signaler til industrien om langsigtede investeringer, og c) antallet af deltagende medlemsstater eller associerede lande eller inddragelse af yderligere medlemsstater eller associerede lande i eksisterende samarbejdsforanstaltninger.

(21) For at skabe tilskyndelsesvirkningen kan størrelsen på Unionens bidrag differentieres på grundlag af faktorer som a) kompleksiteten af det fælles indkøb, for hvilke en del af udbudskontraktens forventede størrelse kan tjene som en foreløbig indikator på baggrund af tidligere erfaringer fra lignende foranstaltninger, b) samarbejdets art, f.eks. i form af fælles benyttelse, oplagring, ejerskab eller vedligeholdelse, som sandsynligvis vil give stærkere interoperabilitet og sende signaler til industrien om langsigtede investeringer, samt størrelsen af det fælles indkøb, således at der sikres en reel og målbar virkning, og c) antallet af deltagende medlemsstater eller associerede lande eller inddragelse af yderligere medlemsstater eller associerede lande i eksisterende samarbejdsforanstaltninger.

Begrundelse

Unionens bidrag bør tildeles projekter over en minimumsstørrelse for at sikre en reel og målbar virkning.

Ændringsforslag  18

Forslag til forordning

Betragtning 22

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(22) Medlemsstaterne bør udpege en offentlig indkøber til at forestå de fælles indkøb på deres vegne. Den offentlige indkøber bør være en ordregivende myndighed, der er etableret i en medlemsstat eller et associeret tredjeland, f.eks. EU-organer eller internationale organisationer såsom Den Fælles Organisation for Forsvarsmaterielsamarbejde (OCCAR).

(22) Medlemsstaterne bør udpege en offentlig indkøber til at forestå de fælles indkøb på deres vegne. Den offentlige indkøber bør være en ordregivende myndighed, der er etableret i en medlemsstat eller et associeret tredjeland, f.eks. EU-organer eller internationale organisationer. Kommissionen bør høre den offentlige indkøber om de fremskridt, der er gjort med hensyn til foranstaltningen, inden betalingen til modtagerne foretages, således at den offentlige indkøber kan sikre, at modtagerne overholder tidsplanen. Den offentlige indkøber bør forelægge Kommissionen bemærkninger om fremskridt, der er gjort med hensyn til foranstaltningen, således at Kommissionen kan fastslå, hvorvidt betingelserne for at foretage udbetaling er blevet opfyldt.

Begrundelse

De offentlige indkøbere, der er udpeget af medlemsstaterne eller associerede tredjelande, handler på disses vegne med henblik på fælles indkøb. Det er derfor rimeligt, at Kommissionen hører dem om de fremskridt, der er gjort, inden betalingen gennemføres.

Ændringsforslag  19

Forslag til forordning

Betragtning 22 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(22a) Bestemmelserne, garantierne og de generelle beløb i udbudsloven bør være så gennemsigtige som muligt for at undgå, at Unionens finansielle interesser skades, at EU-institutionerne mister troværdighed i Unionsborgernes øjne, og at værdifulde ressourcer forsvinder i forbindelse med krigen i Ukraine.

Ændringsforslag  20

Forslag til forordning

Betragtning 23

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(23) I overensstemmelse med finansforordningens artikel 193, stk. 2, kan der ydes et tilskud til en allerede påbegyndt foranstaltning, forudsat at ansøgeren kan godtgøre, at det var nødvendigt at igangsætte foranstaltningen inden undertegnelsen af tilskudsaftalen. Det finansielle bidrag bør dog ikke dække en periode, der ligger forud for datoen for indgivelsen af ansøgningen om tilskud, undtagen i behørigt begrundede undtagelsestilfælde. For at undgå afbrydelser af EU-støtten, som kan være til skade for Unionens interesser, bør det være muligt i finansieringsafgørelsen at fastsætte finansielle bidrag til foranstaltninger, der dækker en periode fra den 24. februar 2022, selv hvis de er blevet påbegyndt, inden ansøgningen om tilskud blev indgivet.

(23) I overensstemmelse med finansforordningens artikel 193, stk. 2, kan der ydes et tilskud til en allerede påbegyndt foranstaltning, forudsat at ansøgeren kan godtgøre, at det var nødvendigt at igangsætte foranstaltningen inden undertegnelsen af tilskudsaftalen. Det finansielle bidrag bør dog ikke dække en periode, der ligger forud for datoen for indgivelsen af ansøgningen om tilskud, undtagen i behørigt begrundede undtagelsestilfælde.

Begrundelse

Finansforordningen fastsætter det generelle princip om, at tilskud ikke ydes med tilbagevirkende kraft. De vigtigste mål med dette instrument, jf. artikel 3, er at fremme konkurrenceevne, effektivitet og samarbejde. Foranstaltninger, der allerede er ved at blive gennemført på tidspunktet for dette instruments ikrafttræden, ville ikke have haft behov for de incitamenter, som det tilbyder, og de begrænsede ressourcer, der er til rådighed, ville derfor bedre kunne anvendes til at tilskynde til fremtidige og urealiserede samarbejdsforanstaltninger mellem medlemsstaterne.

Ændringsforslag  21

Forslag til forordning

Betragtning 25 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(25a) Horisontale finansielle regler, der er vedtaget af Europa-Parlamentet og Rådet på grundlag af artikel 322 i TEUF, finder anvendelse på denne forordning. Sådanne regler er fastsat i finansforordningen og fastlægger navnlig proceduren for opstilling og gennemførelse af budgettet og indeholder bestemmelser om kontrol af de finansielle aktørers ansvar. Regler, der er vedtaget på grundlag af artikel 322 i TEUF, omfatter også en generel ordning med konditionalitet til beskyttelse af Unionens budget.

Ændringsforslag  22

Forslag til forordning

Betragtning 26

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(26) Unionens finansielle interesser bør beskyttes ved hjælp af forholdsmæssigt afpassede foranstaltninger, herunder ved forebyggelse, påvisning, korrektion og undersøgelse af uregelmæssigheder og svig, tilbagesøgning af tabte, uberettiget udbetalte eller ukorrekt anvendte midler og efter omstændighederne ved anvendelse af administrative sanktioner, jf. finansforordningen, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013, Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2988/954, Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/965 og Rådets forordning (EU) 2017/19396. Navnlig kan Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), jf. forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 og forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96, foretage undersøgelser, herunder kontrol og inspektion på stedet for at fastslå, om der foreligger svig, korruption eller andre ulovlige forhold, der skader EU's finansielle interesser. Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO) kan, jf. forordning (EU) 2017/1939, efterforske og retsforfølge svig og andre ulovlige aktiviteter, der skader Unionens finansielle interesser, som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/13717. I henhold til finansforordningen skal personer eller enheder, som modtager EU-midler, samarbejde fuldt ud om at beskytte Unionens finansielle interesser, give Kommissionen, OLAF, EPPO og Den Europæiske Revisionsret de fornødne rettigheder og den fornødne adgang og sikre, at tredjeparter, der er involveret i gennemførelsen af EU-midler, giver tilsvarende rettigheder.

(26) Unionens finansielle interesser bør beskyttes ved hjælp af forholdsmæssigt afpassede foranstaltninger, herunder ved forebyggelse, påvisning, korrektion og undersøgelse af uregelmæssigheder og svig, tilbagesøgning af tabte, uberettiget udbetalte eller ukorrekt anvendte midler og efter omstændighederne ved anvendelse af administrative sanktioner, jf. finansforordningen, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/20133, Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2988/954, Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/965 og Rådets forordning (EU) 2017/19396. Navnlig kan Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), jf. forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 og forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96, foretage undersøgelser, herunder kontrol og inspektion på stedet for at fastslå, om der foreligger svig, korruption eller andre ulovlige forhold, der skader EU's finansielle interesser. Det er af afgørende betydning at modvirke korruption og opretholde retsstatsprincippet. Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO) kan, jf. forordning (EU) 2017/1939, efterforske og retsforfølge svig og andre ulovlige aktiviteter, der skader Unionens finansielle interesser, som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/13717. I henhold til finansforordningen skal personer eller enheder, som modtager EU-midler, samarbejde fuldt ud om at beskytte Unionens finansielle interesser, give Kommissionen, OLAF, EPPO og Den Europæiske Revisionsret de fornødne rettigheder og den fornødne adgang og sikre, at tredjeparter, der er involveret i gennemførelsen af EU-midler, giver tilsvarende rettigheder.

_________________

_________________

3Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 af 11. september 2013 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 og Rådets forordning (Euratom) nr. 1074/1999 (EUT L 248 af 18.9.2013, s. 1).

3 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 af 11. september 2013 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 og Rådets forordning (Euratom) nr. 1074/1999 (EUT L 248 af 18.9.2013, s. 1).

4Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 af 18. december 1995 om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (EFT L 312 af 23.12.1995, s. 1).

4 Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 af 18. december 1995 om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (EFT L 312 af 23.12.1995, s. 1).

5Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 af 11. november 1996 om Kommissionens kontrol og inspektion på stedet med henblik på beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser mod svig og andre uregelmæssigheder (EFT L 15,11 af 15.11.1996, s. 2).

5 Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 af 11. november 1996 om Kommissionens kontrol og inspektion på stedet med henblik på beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser mod svig og andre uregelmæssigheder (EFT L 292 af 15.11.1996, s. 2).

6Rådets forordning (EU) 2017/1939 af 12. oktober 2017 om gennemførelse af et forstærket samarbejde om oprettelse af Den Europæiske Anklagemyndighed ("EPPO") (EUT L 283 af 31.10.2017, s. 1).

6 Rådets forordning (EU) 2017/1939 af 12. oktober 2017 om gennemførelse af et forstærket samarbejde om oprettelse af Den Europæiske Anklagemyndighed ("EPPO") (EUT L 283 af 31.10.2017, s. 1).

7Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/1371 af 5. juli 2017 om strafferetlig bekæmpelse af svig rettet mod Den Europæiske Unions finansielle interesser (EUT L 198 af 28.7.2017, s. 29).

7 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/1371 af 5. juli 2017 om strafferetlig bekæmpelse af svig rettet mod Den Europæiske Unions finansielle interesser (EUT L 198 af 28.7.2017, s. 29).

Ændringsforslag  23

Forslag til forordning

Betragtning 26 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(26a) Tredjelande, der er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), kan deltage i EU-programmer inden for rammerne af det samarbejde, der er etableret ved aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, som fastsætter, at programmerne gennemføres på grundlag af en afgørelse vedtaget i henhold til nævnte aftale. Der bør være et krav om, at de pågældende tredjelande skal give den ansvarlige anvisningsberettigede, OLAF, EPPO og Revisionsretten de fornødne rettigheder og den fornødne adgang, således at de fuldt ud kan udøve deres respektive beføjelser.

Ændringsforslag  24

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) at fremme konkurrenceevnen og effektiviteten i den europæiske forsvarsteknologiske og -industrielle base (EDTIB) for at skabe en mere modstandsdygtig Union, navnlig ved på en samarbejdsbaseret måde at fremskynde forsvarsindustriens tilpasning til strukturforandringer, bl.a. gennem forøgelse af dens produktionskapacitet

a) at fremme konkurrenceevnen og effektiviteten i den europæiske forsvarsteknologiske og -industrielle base (EDTIB) for at skabe en mere modstandsdygtig Union, navnlig ved på en samarbejdsbaseret måde at fremskynde forsvarsindustriens tilpasning til strukturforandringer, bl.a. gennem forøgelse af dens produktionskapacitet under samtidig sikring af omkostningseffektiviteten

Ændringsforslag  25

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Målsætningerne skal søges opfyldt med fokus på at styrke og udvikle Unionens forsvarsindustrielle base, så de navnlig kan dække de mest akutte og kritiske behov for forsvarsmateriel, navnlig dem, der er blevet konstateret eller forværret af reaktionen på den russiske aggression mod Ukraine, under hensyntagen til arbejdet i taskforcen for fælles indkøb af forsvarsmateriel.

2. Målsætningerne skal søges opfyldt med fokus på at styrke og udvikle Unionens forsvarsindustrielle base i overensstemmelse med retsgrundlaget for instrumentet, så de navnlig kan dække de mest akutte og kritiske behov for forsvarsmateriel, navnlig dem, der er blevet konstateret eller forværret af reaktionen på den russiske aggression mod Ukraine, under hensyntagen til arbejdet i taskforcen for fælles indkøb af forsvarsmateriel.

Ændringsforslag  26

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. I bestræbelserne på at nå de mål, der er omhandlet i stk. 2, skal der fokuseres på at gøre fælles indkøb af forsvarsmateriel mere effektivt.

Ændringsforslag  27

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Det beløb, der er omhandlet i stk. 1, kan anvendes til teknisk og administrativ bistand i forbindelse med gennemførelsen af instrumentet, eksempelvis forberedelses-, overvågnings-, kontrol-, revisions- og evalueringsaktiviteter, herunder informationsteknologisystemer i virksomheder.

2. Det beløb, der er omhandlet i stk. 1, kan anvendes til teknisk og administrativ bistand i forbindelse med gennemførelsen af instrumentet, eksempelvis forberedelses-, overvågnings-, kontrol-, revisions- og evalueringsaktiviteter, herunder informationsteknologisystemer i virksomheder. Der fastsættes specifikke kriterier for det beløb, der skal tildeles hver af gennemførelsesaktiviteterne.

Ændringsforslag  28

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Hvis det er nødvendigt for gennemførelsen af en foranstaltning, kan de finansielle bidrag dække en periode, der ligger forud for datoen for anmodningen om finansiel støtte til den pågældende foranstaltning, forudsat at den ikke er påbegyndt tidligere end den 24. februar 2022.

udgår

Ændringsforslag  29

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 3 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a. Unionens finansielle støtte ydes gennem de former for finansiering, der er fastsat i finansforordningen, navnlig tilskud. Finansieringsformerne og gennemførelsesmetoderne vælges ud fra deres evne til at nå de specifikke mål med foranstaltningerne og levere resultater, idet der tages hensyn til navnlig kontrolomkostningerne, den administrative byrde og risikoen for interessekonflikter. Der gives prioritet til finansiering gennem godtgørelse af faktisk afholdte støtteberettigede omkostninger, og afvigelser fra denne metode begrundes.

Ændringsforslag  30

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 4 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a. Unionens finansielle bidrag til hver foranstaltning må højst udgøre 20 % af udbudskontraktens anslåede værdi pr. konsortium bestående af medlemsstater og associerede lande.

Ændringsforslag  31

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne eller de associerede tredjelande udpeger en offentlig indkøber til at agere på deres vegne med henblik på det fælles indkøb. Den offentlige indkøber forestår udbudsprocedurerne og indgår de deraf følgende aftaler med kontrahenterne på vegne af de deltagende medlemsstater.

1. Medlemsstaterne eller de associerede tredjelande udpeger en offentlig indkøber til at agere på deres vegne med henblik på det fælles indkøb. Den offentlige indkøber forestår udbudsprocedurerne og indgår de deraf følgende aftaler med kontrahenterne på vegne af de deltagende medlemsstater, som det er præciseret. Kommissionen hører den offentlige indkøber om de fremskridt, der er gjort med hensyn til foranstaltningen, inden betalingen gennemføres.

Ændringsforslag  32

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 6

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6. De deltagende medlemsstater fremsender en meddelelse fra den offentlige indkøber til Kommissionen vedrørende de garantier, der er stillet af en kontrahent eller underkontrahent, som er involveret i fælles indkøb, og som er etableret i Unionen eller et associeret tredjeland og kontrolleres af et ikkeassocieret tredjeland eller en enhed i et ikkeassocieret tredjeland. Garantierne og de dertil knyttede bestemmelser i udbudskontrakten stilles til rådighed for Kommissionen efter anmodning. Garantierne skal give sikkerhed for, at kontrahentens eller underkontrahentens involvering i det fælles indkøb ikke vil være i strid med Unionens eller dens medlemsstaters sikkerheds- og forsvarsinteresser som fastsat som led i den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik i henhold til afsnit V i TEU eller målene i artikel 3.

6. De deltagende medlemsstater fremsender en meddelelse fra den offentlige indkøber til Kommissionen vedrørende de garantier, der er stillet af en kontrahent eller underkontrahent, som er involveret i fælles indkøb, og som er etableret i Unionen eller et associeret tredjeland og kontrolleres af et ikkeassocieret tredjeland eller en enhed i et ikkeassocieret tredjeland. Garantierne, de generelle beløb i udbudsloven og de dertil knyttede bestemmelser i indkøbskontrakten stilles efter anmodning til rådighed for Kommissionen og for alle de EU-institutioner, der er ansvarlige for at overvåge budgettet og beskytte Unionens finansielle interesser. Garantierne skal give sikkerhed for, at kontrahentens eller underkontrahentens involvering i det fælles indkøb ikke vil være i strid med Unionens eller dens medlemsstaters sikkerheds- og forsvarsinteresser som fastsat som led i den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik i henhold til afsnit V i TEU eller målene i artikel 3.

Ændringsforslag  33

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 9

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

9. Fælles udbudsprocedurer og kontrakter skal også indeholde et krav om, at forsvarsmateriellet ikke er underlagt begrænsninger af et ikkeassocieret tredjeland eller en enhed i et ikkeassocieret tredjeland.

9. Fælles udbudsprocedurer og kontrakter skal også indeholde et krav om, at forsvarsmateriellet ikke må være underlagt begrænsninger af et ikkeassocieret tredjeland eller en enhed i et ikkeassocieret tredjeland.

Ændringsforslag  34

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1 – nr. 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. den anslåede størrelse af det fælles indkøb og eventuelle erklæringer fra deltagerne om, at de i fællesskab vil benytte, oplagre, eje eller vedligeholde det indkøbte forsvarsmateriel

5. den anslåede størrelse af det fælles indkøb, for hvilket der fastsættes et minimumsbeløb, der sikrer en reel og målbar virkning, og eventuelle erklæringer fra deltagerne om, at de i fællesskab vil benytte, oplagre, eje eller vedligeholde det indkøbte forsvarsmateriel

Ændringsforslag  35

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. I arbejdsprogrammet fastsættes finansieringsprioriteterne i overensstemmelse med de behov, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2.

4. I arbejdsprogrammet fastsættes finansieringsprioriteterne i overensstemmelse med de behov, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, idet der gives begrundelse for frigivelsen af midlerne.

Ændringsforslag  36

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 4 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a. I arbejdsprogrammet fastlægges proceduren for evaluering og udvælgelse af forslagene og beskrivelsen af overvågnings- og udbetalingsprocessen under hele gennemførelsen af den relevante foranstaltning.

Ændringsforslag  37

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 4 b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4b. I arbejdsprogrammet præciseres formen af EU-finansiering, der er omhandlet i artikel 8.

 

Hvis det er nødvendigt, skal arbejdsprogrammet indeholde en præcis beskrivelse af delmålene og målene, der gør det muligt at fastslå, hvilke fremskridt, der er gjort hen imod opfyldelse heraf, verifikationsprocedurerne og korrektionsmetoderne i tilfælde af utilfredsstillende resultater.

Begrundelse

Der er behov for en tilstrækkelig detaljeringsgrad af delmål og mål, verifikationsprocedurer og korrektionsmekanismer for at sikre forsvarlig økonomisk forvaltning i overensstemmelse med erfaringerne med andre instrumenter såsom genopretnings- og resiliensfaciliteten.

Ændringsforslag  38

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Rapporten baseres på høringer af medlemsstaterne og de vigtigste interessenter og vurderer navnlig fremskridtene i retning af opfyldelsen af de mål, der er fastsat i artikel 3.

2. Rapporten baseres på høringer af medlemsstaterne og de vigtigste interessenter og vurderer navnlig fremskridtene i retning af opfyldelsen af de mål, der er fastsat i artikel 3. Den analyserer også deltagelse på tværs af grænserne, herunder af SMV'er og midcapselskaber, i foranstaltninger under instrumentet samt SMV'ers og midcapselskabers integration i den globale værdikæde.

Ændringsforslag  39

Forslag til forordning

Artikel 12 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 12a

 

Beskyttelse af Unionens finansielle interesser

 

1.  Ved gennemførelsen af aktioner, der finansieres i henhold til denne forordning, træffer Kommissionen egnede foranstaltninger til at sikre, at Unionens finansielle interesser beskyttes gennem foranstaltninger til forebyggelse af svig, korruption og andre ulovlige aktiviteter, ved effektiv kontrol og, hvis der konstateres uregelmæssigheder, ved tilbagesøgning af de uretmæssigt udbetalte beløb samt efter omstændighederne ved administrative og økonomiske sanktioner, der skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning.

 

2.  Kommissionen eller dens befuldmægtigede og Revisionsretten har beføjelse til gennem bilagskontrol og kontrol på stedet at kontrollere alle støttemodtagere, kontrahenter og underkontrahenter, som har modtaget EU-midler i henhold til instrumentet.

 

3.  OLAF kan foretage efterforskning, herunder kontrol og inspektion på stedet i overensstemmelse med bestemmelserne og procedurerne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 og Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96, for at klarlægge, om der er begået svig, korruption eller andre ulovlige aktiviteter, der berører Unionens finansielle interesser, i forbindelse med en aftale om tilskud, en afgørelse om ydelse af tilskud eller en kontrakt, der finansieres i medfør af instrumentet.

 

4.  EPPO kan, jf. forordning (EU) 2017/1939, efterforske og retsforfølge svig og andre ulovlige aktiviteter, der skader Unionens finansielle interesser, som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/1371.

 

5.  Med forbehold af stk. 1, 2, 3 og 4 giver tredjelande eller juridiske enheder, der er etableret i et tredjeland, når de deltager i instrumentet, den ansvarlige anvisningsberettigede, OLAF, EPPO og Revisionsretten de fornødne rettigheder og den fornødne adgang, således at de fuldt ud kan udøve deres respektive beføjelser.

Begrundelse

Kommissionens, Revisionsrettens, Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svigs og Den Europæiske Anklagemyndigheds rolle kan beskrives nærmere for at sikre en passende beskyttelse af Unionens finansielle interesser. Desuden vil denne rolle skulle styrkes i forbindelse med tredjelande eller retlige enheder, der er etableret i tredjelande.

 


PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Oprettelse af instrumentet til styrkelse af den europæiske forsvarsindustri gennem fælles indkøb

Referencer

COM(2022)0349 – C9-0287/2022 – 2022/0219(COD)

Korresponderende udvalg

 Dato for meddelelse på plenarmødet

AFET

12.9.2022

ITRE

12.9.2022

 

 

Udtalelse fra

 Dato for meddelelse på plenarmødet

CONT

12.9.2022

Ordfører for udtalelse

 Dato for valg

Monika Hohlmeier

11.10.2022

Artikel 58 – Fælles udvalgsprocedure

 Dato for meddelelse på plenarmødet

 

19.1.2023

Behandling i udvalg

28.2.2023

 

 

 

Dato for vedtagelse

22.3.2023

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

21

3

1

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Gilles Boyer, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Ilana Cicurel, Corina Crețu, José Manuel Fernandes, Luke Ming Flanagan, Daniel Freund, Isabel García Muñoz, Monika Hohlmeier, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs, Claudiu Manda, Markus Pieper, Michèle Rivasi, Petri Sarvamaa, Eleni Stavrou, Angelika Winzig, Lara Wolters, Tomáš Zdechovský

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Maria Grapini, Jeroen Lenaers, Viola von Cramon-Taubadel

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 209, stk. 7)

Anne-Sophie Pelletier, Bert-Jan Ruissen

 


 

 

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB
I RÅDGIVENDE UDVALG

21

+

ECR

Bert-Jan Ruissen

PPE

José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Jeroen Lenaers, Markus Pieper, Petri Sarvamaa, Eleni Stavrou, Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský

Renew

Gilles Boyer, Olivier Chastel, Ilana Cicurel

S&D

Caterina Chinnici, Corina Crețu, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Claudiu Manda, Lara Wolters

Verts/ALE

Daniel Freund, Michèle Rivasi, Viola von Cramon-Taubadel

 

3

-

ID

Jean-François Jalkh

The Left

Luke Ming Flanagan, Anne-Sophie Pelletier

 

1

0

ID

Joachim Kuhs

 

Tegnforklaring:

+ : for

- : imod

0 : hverken/eller

 

 

 


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Oprettelse af instrumentet til styrkelse af den europæiske forsvarsindustri gennem fælles indkøb

Referencer

COM(2022)0349 – C9-0287/2022 – 2022/0219(COD)

Dato for forelæggelse for EP

19.7.2022

 

 

 

Korresponderende udvalg

 Dato for meddelelse på plenarmødet

AFET

12.9.2022

ITRE

12.9.2022

 

 

Rådgivende udvalg

 Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

12.9.2022

CONT

12.9.2022

IMCO

12.9.2022

 

Associerede udvalg

 Dato for meddelelse på plenarmødet

IMCO

15.12.2022

 

 

 

Ordførere:

 Dato for valg

Michael Gahler

8.12.2022

Zdzisław Krasnodębski

8.12.2022

 

 

Artikel 58 – Fælles udvalgsprocedure

 Dato for meddelelse på plenarmødet

 

19.1.2023

Behandling i udvalg

6.2.2023

20.3.2023

 

 

Dato for vedtagelse

25.4.2023

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

87

8

25

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Alviina Alametsä, Alexander Alexandrov Yordanov, Petras Auštrevičius, Traian Băsescu, Hildegard Bentele, Tom Berendsen, Vasile Blaga, Anna Bonfrisco, Paolo Borchia, Markus Buchheit, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Maria da Graça Carvalho, Susanna Ceccardi, Włodzimierz Cimoszewicz, Ignazio Corrao, Beatrice Covassi, Ciarán Cuffe, Josianne Cutajar, Nicola Danti, Marie Dauchy, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Valter Flego, Anna Fotyga, Michael Gahler, Kinga Gál, Lina Gálvez Muñoz, Claudia Gamon, Sunčana Glavak, Raphaël Glucksmann, Nicolás González Casares, Bernard Guetta, Henrike Hahn, Ivars Ijabs, Seán Kelly, Izabela-Helena Kloc, Łukasz Kohut, Dietmar Köster, Andrius Kubilius, Miapetra Kumpula-Natri, Jean-Lin Lacapelle, Miriam Lexmann, Nathalie Loiseau, Leopoldo López Gil, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Georg Mayer, Vangelis Meimarakis, Marina Mesure, Iskra Mihaylova, Sven Mikser, Francisco José Millán Mon, Dan Nica, Angelika Niebler, Niklas Nienaß, Ville Niinistö, Johan Nissinen, Urmas Paet, Mauri Pekkarinen, Mikuláš Peksa, Tsvetelina Penkova, Morten Petersen, Tonino Picula, Markus Pieper, Clara Ponsatí Obiols, Thijs Reuten, Manuela Ripa, Robert Roos, Isabel Santos, Mounir Satouri, Andreas Schieder, Sara Skyttedal, Maria Spyraki, Dominik Tarczyński, Riho Terras, Grzegorz Tobiszowski, Patrizia Toia, Dragoş Tudorache, Henna Virkkunen, Anders Vistisen, Thomas Waitz, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, Pernille Weiss, Salima Yenbou, Bernhard Zimniok, Carlos Zorrinho

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Attila Ara-Kovács, Pascal Arimont, Anna-Michelle Asimakopoulou, Nicola Beer, Erik Bergkvist, Adam Bielan, Vladimír Bilčík, Marc Botenga, Engin Eroglu, Andreas Glück, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Robert Hajšel, Ladislav Ilčić, Rasa Juknevičienė, Andrey Kovatchev, Zdzisław Krasnodębski, Georgios Kyrtsos, Katrin Langensiepen, Javi López, Dace Melbārde, Alessandra Moretti, Juozas Olekas, Jutta Paulus, Dominique Riquet, Christian Sagartz, Tom Vandenkendelaere, Isabel Wiseler-Lima, Elena Yoncheva

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 209, stk. 7)

Corina Crețu, Carlo Fidanza, Caroline Roose

Dato for indgivelse

28.4.2023

 

 


 

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

87

+

ECR

Adam Bielan, Carlo Fidanza, Anna Fotyga, Ladislav Ilčić, Izabela-Helena Kloc, Zdzisław Krasnodębski, Dominik Tarczyński, Grzegorz Tobiszowski, Witold Jan Waszczykowski

ID

Anna Bonfrisco, Paolo Borchia, Susanna Ceccardi

PPE

Alexander Alexandrov Yordanov, Pascal Arimont, Anna-Michelle Asimakopoulou, Traian Băsescu, Hildegard Bentele, Tom Berendsen, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Cristian-Silviu Buşoi, Maria da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Michael Gahler, Sunčana Glavak, Rasa Juknevičienė, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Andrius Kubilius, Miriam Lexmann, Leopoldo López Gil, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Vangelis Meimarakis, Dace Melbārde, Francisco José Millán Mon, Angelika Niebler, Markus Pieper, Christian Sagartz, Sara Skyttedal, Maria Spyraki, Riho Terras, Tom Vandenkendelaere, Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Isabel Wiseler-Lima

Renew

Petras Auštrevičius, Nicola Beer, Nicola Danti, Engin Eroglu, Valter Flego, Claudia Gamon, Andreas Glück, Klemen Grošelj, Ivars Ijabs, Georgios Kyrtsos, Iskra Mihaylova, Urmas Paet, Mauri Pekkarinen, Morten Petersen, Dragoş Tudorache

S&D

Attila Ara-Kovács, Erik Bergkvist, Włodzimierz Cimoszewicz, Beatrice Covassi, Corina Crețu, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Robert Hajšel, Łukasz Kohut, Dietmar Köster, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Sven Mikser, Alessandra Moretti, Dan Nica, Juozas Olekas, Tsvetelina Penkova, Tonino Picula, Thijs Reuten, Isabel Santos, Andreas Schieder, Patrizia Toia, Elena Yoncheva, Carlos Zorrinho

Verts/ALE

Reinhard Bütikofer

 

8

-

ID

Markus Buchheit, Marie Dauchy, Jean-Lin Lacapelle, Georg Mayer, Anders Vistisen, Bernhard Zimniok

The Left

Marc Botenga, Marina Mesure

 

25

0

ECR

Johan Nissinen, Robert Roos, Charlie Weimers

NI

Kinga Gál, Clara Ponsatí Obiols

Renew

Christophe Grudler, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau, Dominique Riquet, Salima Yenbou

S&D

Josianne Cutajar, Raphaël Glucksmann

Verts/ALE

Alviina Alametsä, Ignazio Corrao, Ciarán Cuffe, Henrike Hahn, Katrin Langensiepen, Niklas Nienaß, Ville Niinistö, Jutta Paulus, Mikuláš Peksa, Manuela Ripa, Caroline Roose, Mounir Satouri, Thomas Waitz

 

Tegnforklaring:

+ : for

- : imod

0 : hverken/eller

Seneste opdatering: 15. maj 2023
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik