RAPORT conținând recomandări adresate Comisiei privind stagiile de calitate în Uniune

23.5.2023 - (2020/2005(INL))

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
Raportoare: Monica Semedo
(Inițiativă – articolul 47 din Regulamentul de procedură)


Procedură : 2020/2005(INL)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A9-0186/2023

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând recomandări adresate Comisiei privind stagiile de calitate în Uniune

(2020/2005(INL))

Parlamentul European,

 având în vedere articolul 225 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE),

 având în vedere articolul 292 din TFUE, coroborat cu articolele 153 și 166 din TFUE,

 având în vedere articolul 153 alineatul (2) litera (b) din TFUE coroborat cu articolul 153 alineatul (1) litera (b) din TFUE,

 având în vedere Recomandarea Consiliului din 10 martie 2014 privind un cadru de calitate pentru stagii[1],

 având în vedere raportul factual de sinteză al Comisiei din 3 august 2022 privind consultarea publică online în sprijinul evaluării Recomandării Consiliului din 2014 privind un cadru de calitate pentru stagii (CCS)[2],

 având în vedere raportul Eurofound din 27 iulie 2017 intitulat „Fraudulent contracting of work: Abusing traineeship status (Austria, Finland, Spain and UK)” [Angajarea frauduloasă a forței de muncă : abuzarea de statutul de stagiu (Austria, Finlanda, Spania și Regatul Unit)][3],

 având în vedere raportul Comisiei din octombrie 2018 intitulat „Traineeships under the Youth Guarantee – Experience from the ground” (Stagiile în cadrul Garanției pentru tineret – Experiența de pe teren”[4],

 având în vedere comunicarea Comisiei din 4 octombrie 2016 intitulată „Garanția pentru tineret și Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor, după trei ani” (COM(2016)0646),

 având în vedere documentul de lucru al serviciilor Comisiei din 4 octombrie 2016 intitulat „Punerea în aplicare a cadrului de calitate pentru stagii” (SWD(2016)0324),

 având în vedere recomandarea Consiliului din 30 octombrie 2020 intitulată „O punte către locuri de muncă – consolidarea Garanției pentru tineret” și de înlocuire a Recomandării Consiliului din 22 aprilie 2013 privind înființarea unei garanții pentru tineret[5],

 având în vedere Rezoluția Parlamentului European din 8 octombrie 2020 referitoare la Garanția pentru tineret,

 având în vedere Rezoluția Parlamentului European din 17 decembrie 2020 referitoare la o Europă socială puternică pentru tranziții juste,

 având în vedere Rezoluția Parlamentului European din 17 februarie 2022 referitoare la capacitarea tineretului european: ocuparea forței de muncă și redresarea socială după pandemie,

 având în vedere Rezoluția Parlamentului European din 24 noiembrie 2022 referitoare la moștenirea Anului european al tineretului din 2022,

 având în vedere Pilonul european al drepturilor sociale, proclamat de Parlamentul European, Consiliu și Comisie la 17 noiembrie 2017 la Summitul de la Göteborg, în special principiile sale nr. 1 și 4, planul de acțiune privind Pilonul european al drepturilor sociale și Declarația Summitului social de la Porto din 2021, în care s-a asumat angajamentul de a construi o Europă socială și de a consolida coeziunea socială,

 având în vedere documentul final al Conferinței privind viitorul Europei din 30 noiembrie 2022, adoptat în cadrul Anului european al tineretului, în special propunerea nr. 47 măsura nr. 5, prin care se solicită „să se asigure faptul că stagiile de practică și locurile de muncă ale tinerilor aderă la standardele de calitate, inclusiv în ceea ce privește remunerarea, punând capăt practicii de a plăti tinerilor salariul minim pe economie și oricăror altor dispoziții din dreptul muncii care sunt discriminatorii față de tineri, interzicând totodată, prin intermediul unui instrument juridic, stagiile neremunerate de pe piața muncii și din afara învățământului formal”,

 având în vedere raportul de evaluare al Comisiei din 10 ianuarie 2023 referitor la recomandarea Consiliului privind un cadru de calitate pentru stagii,

 având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale, la care toate statele membre ale UE sunt părți, în special articolul 7 litera (a) punctul (i) referitor la salariile echitabile și la egalitatea de remunerare, articolul 7 litera (c) referitor la egalitatea de șanse pentru toți și articolul 9 referitor la dreptul tuturor la securitate socială,

 având în vedere Regulamentul (UE) 2019/1700 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 octombrie 2019 de stabilire a unui cadru comun pentru statisticile europene referitoare la persoane și gospodării, bazate pe datele la nivel individual colectate din eșantioane, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 808/2004, (CE) nr. 452/2008 și (CE) nr. 1338/2008 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1177/2003 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 577/98 al Consiliului[6],

 având în vedere Strategia privind drepturile persoanelor cu handicap 2021-2030,

 având în vedere rezoluția Parlamentului din 13 decembrie 2022 intitulată „Către drepturi egale pentru persoanele cu dizabilități”,

 având în vedere Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu handicap din 2006,

 având în vedere articolele 47 și 54 din Regulamentul său de procedură,

 având în vedere avizul Comisiei pentru cultură și educație din 27 octombrie 2020,

 având în vedere raportul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A9-0186/2023),

A. întrucât stagiile reprezintă o modalitate esențială pentru tineri de a dobândi experiență înainte de a găsi un loc de muncă stabil; întrucât stagiile pot facilita tranziția de la educație sau formare profesională la piața muncii; întrucât este esențial să se creeze condiții și stimulente optime pentru a le permite tinerilor să aibă acces la stagii de înaltă calitate, care să le ofere o experiență de învățare utilă, precum și experiență profesională și dezvoltarea unui set relevant de competențe; întrucât stagiarii care efectuează stagii pe piața deschisă a forței de muncă, stagii în contextul politicilor active în domeniul pieței forței de muncă și stagii care fac parte din formarea profesională obligatorie ar trebui să aibă dreptul la remunerație, astfel cum se prevede în anexa I; întrucât stagiarii care efectuează stagii pentru a obține calificări educaționale ar trebui să aibă acces la o compensație adecvată, astfel cum se prevede în anexa II;

B. întrucât pandemia de COVID-19 a întrerupt multe oportunități de educație și de angajare, îngreunând astfel dobândirea de competențe; întrucât aceasta a afectat în mod disproporționat în special tranziția de la școală la muncă a tinerilor care provin din medii defavorizate;

C. întrucât în Uniune există diferite tipuri de stagii; întrucât un stagiu poate fi înțeles ca o perioadă de practică profesională limitată care include o componentă de învățare și de formare și pe care o persoană o întreprinde pentru a dobândi experiență practică și profesională în vederea îmbunătățirii capacității sale de inserție profesională și a facilitării tranziției către un loc de muncă stabil7; întrucât Parlamentul a condamnat în repetate rânduri practica stagiilor neremunerate ca formă de exploatare a tinerilor lucrători și ca încălcare a drepturilor acestora și a solicitat un cadru juridic comun care să asigure remunerarea echitabilă a stagiilor, pentru a evita practicile de exploatare[7];

D. întrucât majoritatea stagiilor din Uniune pot fi împărțite în categorii care cuprind: stagiile de pe piața liberă, stagiile asociate cu politicile active în domeniul pieței forței de muncă, stagiile care fac parte din formarea profesională și stagiile care fac parte dintr-o programă academică sau profesională; întrucât toate aceste tipuri diferite de stagii reprezintă pentru tineri o oportunitate de a se forma, de a dobândi competențe care să corespundă nevoilor pieței forței de muncă și ar trebui să le faciliteze accesul la locuri de muncă de calitate în viitor, acoperindu-le totodată nevoile personale; întrucât Uniunea, statele membre și partenerii sociali joacă un rol esențial în asigurarea accesului la stagii de calitate;

E. întrucât în Uniune există cadre juridice și abordări diferite de reglementare a stagiilor; întrucât aceste diferențe de reglementare există atât între statele membre, cât și, în unele cazuri, în interiorul statelor membre;

F. întrucât studiile au stabilit legături între calitatea stagiilor și rezultatele ocupării forței de muncă[8], remunerația fiind unul dintre criteriile de calitate esențiale pentru calificarea unui stagiu drept stagiu de înaltă calitate[9];

G. întrucât recomandarea Consiliului din 2014 abordează stagiile de pe piața liberă și pe cele asociate cu politicile active în domeniul pieței forței de muncă;

H. întrucât Recomandarea Consiliului din 2014 privind un cadru de calitate pentru stagii îndeamnă statele membre să pună în practică următoarele principii pentru un cadru de calitate pentru stagii: încheierea unor acorduri scrise de stagiu, obiectivele de învățare și formare, condițiile de muncă aplicabile stagiarilor, drepturile și obligațiile stagiarului și ale furnizorului de stagii, limitarea stagiilor la o durată rezonabilă, recunoașterea corespunzătoare a stagiilor prin instrumentele Uniunii (cum ar fi Europass), cerințele în materie de transparență, crearea de stagii transfrontaliere, utilizarea fondurilor structurale și de investiții europene pentru a îmbunătăți stagiile și aplicarea cadrului de calitate pentru stagii în sine;

I. întrucât o persoană poate fi discriminată în mod diferit în funcție de o varietate de factori, inclusiv, dar nu numai sex, rasă, culoare, naționalitate, origine etnică sau socială și economică, caracteristici genetice, limbă, religie sau convingeri, opinii politice sau de orice altă natură, apartenență la o minoritate națională, avere, naștere, dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală[10] și întrucât această discriminare trebuie interzisă; întrucât este esențial să se pună accentul pe combaterea și depășirea tuturor formelor de discriminare în cadrul stagiilor și pe asigurarea accesibilității stagiilor pentru persoanele și grupurile de persoane cele mai îndepărtate de piața muncii; întrucât pentru tinerii cu situații de viață mai precare din punct de vedere financiar, inclusiv persoanele care trăiesc în familii monoparentale, persoanele cu dizabilități, migranții, persoanele cu un nivel inferior de educație, tinerii care nu locuiesc cu părinții și persoanele care provin din gospodării cu o intensitate foarte redusă a muncii, există o probabilitate mai mică de a avea acces la resursele financiare necesare pentru a efectua stagii neremunerate sau prost plătite[11];

J. întrucât, în iulie 2022, existau 87 de milioane de cetățeni ai Uniunii cu o formă de dizabilitate; întrucât persoanele cu dizabilități se confruntă încă cu obstacole în calea accesului la stagii de înaltă calitate și a găsirii unui loc de muncă pe piața liberă a forței de muncă;

K. întrucât stagiile de înaltă calitate sunt esențiale pentru a educa și a forma în mod corespunzător tinerii pentru nevoile pieței forței de muncă și pentru a soluționa decalajele în materie de competențe și deficitele rezultate de pe piața forței de muncă din Uniune, răspunzând totodată intereselor personale ale stagiarului și accentuând valoarea adăugată potențială atât pentru angajatori, cât și pentru stagiari; întrucât prea mulți tineri nu își pot găsi un loc de muncă stabil, deoarece se întâmplă ca locurile de muncă disponibile să nu corespundă setului lor de competențe; întrucât, în același timp, 40 % dintre angajatori[12] întâmpină dificultăți în a găsi angajați cu competențele necesare; întrucât rata șomajului în rândul tinerilor din Uniune este 15,1 %, iar în contextul actualei crize a costului vieții, potrivit Eurostat[13], tinerii reprezintă grupul care se confruntă cu cel mai mare risc de a trăi în sărăcie, 1 din 4 tineri fiind expus riscului de sărăcie sau de excluziune socială, care este mai ridicat în rândul tinerelor;

L. întrucât aproximativ jumătate din totalul persoanelor cu vârste cuprinse între 15 și 34 de ani din Uniune au dobândit experiență profesională în cel puțin un stagiu; întrucât majoritatea tinerilor relatează că au lucrat în două stagii neremunerate înainte să își găsească un loc de muncă stabil[14]; întrucât aceasta înseamnă că aproximativ patru milioane de persoane participă la cel puțin un stagiu pe an în Uniune[15];

M. întrucât majoritatea stagiarilor chestionați în cadrul unui sondaj Eurobarometru consideră că experiența lor a fost sau ar fi utilă pentru găsirea unui loc de muncă stabil (71 %), dar aproape o treime dintre aceștia nu sunt de acord (28 %)[16];

N. întrucât cercetările confirmă că valoarea stagiilor în facilitarea tranziției către obținerea unui loc de muncă depinde de calitatea lor în ceea ce privește conținutul educațional și condițiile de muncă[17];

O. întrucât, potrivit aceluiași sondaj Eurobarometru, doar 40 % dintre stagiari au primit compensații financiare și întrucât mai mult de jumătate dintre acești stagiari (53 %) au considerat că această compensație este insuficientă pentru a-și acoperi costurile minime de trai[18];

P. întrucât efectuarea de stagii într-un alt stat membru este încă rară, doar 9 % dintre stagiile din Uniune având loc în străinătate, conform unui sondaj Eurobarometru[19];

Q. întrucât nu există date comparative actualizate privind stagiile la nivelul Uniunii și la nivel național, în special stagiile de pe piața deschisă a forței de muncă; întrucât datele disponibile privind stagiile în Uniune se bazează pe definiții diferite, ceea ce creează probleme de comparabilitate;

R. întrucât este esențial să fie stimulați angajatorii pentru a oferi stagii de calitate, în special atunci când angajatorii respectivi sunt microîntreprinderi și întreprinderi mici și mijlocii; întrucât se încurajează consolidarea competențelor digitale și a instrumentelor digitale necesare pentru a-i ajuta pe stagiari să își desfășoare stagiul; întrucât, în această privință, inițiativa privind stagiile „Oportunități digitale”, oferit în cadrul programului Erasmus+, le dă studenților și proaspeților absolvenți șansa de a dobândi competențe digitale și experiență în sectorul tehnologiei; întrucât stagiile de calitate ar trebui, în general, să implice prezența fizică; întrucât munca de la distanță sau munca hibridă a devenit tot mai mult normă într-o serie de sectoare și întreprinderi; întrucât, în acest sens, orice perioadă efectuată de la distanță sau în format hibrid în cadrul unui stagiu ar trebui să fie acceptabilă numai atunci când prezența la locul de muncă nu este necesară sau posibilă și ar trebui să respecte criterii de calitate;

1. subliniază că stagiile sunt, în primul rând, o experiență de învățare, care nu ar trebui să înlocuiască locurile de muncă de început de carieră; invită Comisia și statele membre, în strânsă colaborare cu partenerii sociali, să faciliteze și să îmbunătățească accesul tinerilor la stagii de înaltă calitate, remunerate, incluzive, în special al tinerilor care provin din medii vulnerabile, pentru a îndeplini obiectivul de coeziune și incluziune socială al Uniunii;

2. subliniază că sunt necesare stagii de înaltă calitate pentru a îmbunătăți competențele și capacitatea de inserție profesională a tinerilor, facilitând astfel tranziția acestora către piața muncii; subliniază că stagiile pot fi o oportunitate pentru tineri de a învăța și de a testa diferite cariere pentru a găsi locurile de muncă care corespund cel mai bine talentelor și aspirațiilor lor;

3. subliniază necesitatea de a educa și de a forma în mod corespunzător tinerii pentru nevoile pieței forței de muncă, pentru a soluționa decalajele în materie de competențe, răspunzând totodată intereselor personale ale acestora și accentuând valoarea adăugată potențială atât pentru angajatori, cât și pentru stagiari; subliniază, în acest sens, necesitatea de a oferi stagii în domenii legate de nevoile în materie de competențe, de deficitele de forță de muncă și de sectoarele orientate spre viitor, atât în perspectiva tranziției verzi, cât și a celei digitale;

4. subliniază că Uniunea nu poate promova precaritatea și că stagiile de slabă calitate și neremunerate nu pot fi sprijinite din bugetul public; insistă asupra faptului că angajatorii ar trebui să primească și să utilizeze sprijin financiar public doar dacă respectă criteriile de calitate, legislația și contractele colective de muncă;

5. reamintește că stagiile de înaltă calitate pot avea o contribuție valoroasă la realizarea obiectivelor sociale ale Uniunii până în 2030 – cel puțin 60 % din totalul adulților să participe în fiecare an la cursuri de formare și cel puțin 78 % din persoanele cu vârste cuprinse între 20 și 64 de ani să aibă un loc de muncă, precum și la reducerea ratei de persoane care nu sunt încadrate profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare la 9 % prin oportunități de calitate, în conformitate cu Agenda 2030 și cu ODD 1, 4, 8 și 10;

6. subliniază că este necesar ca tinerii să fie protejați de participarea la mai multe stagii consecutive, printr-o monitorizare strictă a utilizării contractelor care vizează tranziția de la învățământ la piața muncii;

7. subliniază că stagiile de înaltă calitate promovează ideea de învățare pe tot parcursul vieții și contribuie la adaptarea la schimbările dinamice de pe piața forței de muncă și, prin urmare, la prelungirea vieții profesionale;

Revizuirea cadrului în vigoare

8. invită Comisia să actualizeze și să insiste în legătură cu recomandarea Consiliului din 2014 și să o transforme într-un instrument legislativ mai puternic;

9. recunoaște că principiile existente ale cadrului de calitate pentru stagii rămân relevante pentru a ghida angajatorii să ofere stagii de înaltă calitate; ia act de vulnerabilitatea tinerilor pe piața muncii; subliniază că trebuie adăugate noi principii la cadrul de calitate pentru stagii pentru a îmbunătăți calitatea stagiilor și pentru a facilita tranziția tuturor tinerilor de la educație la piața muncii; invită, prin urmare, Comisia să includă următoarele principii suplimentare într-un cadru de calitate pentru stagii actualizat:

  accesul la o compensație adecvată în funcție de costul vieții;

  accesul stagiarilor la protecție socială în conformitate cu sistemele naționale;

  un acces sporit la stagii pentru stagiarii din medii vulnerabile, inclusiv pentru stagiarii cu dizabilități, utilizând o abordare intersecțională;

 locuri de muncă accesibile

  respectarea criteriilor de calitate pentru orice perioadă desfășurată de la distanță în cadrul unui stagiu;

  obiective de învățare clare și acces la mentorat adecvat și la îndrumare din partea unor mentori instruiți pentru a asigura transferul de competențe între generații;

  în cooperare cu inspectoratele de stat ale muncii și cu autoritățile relevante, raportarea prin canalele stabilite a practicilor incorecte și a condițiilor precare întâlnite pe durata stagiului;

10. invită Comisia să propună o directivă privind stagiile de pe piața deschisă a forței de muncă, stagiile în contextul politicilor active în domeniul pieței forței de muncă și stagiile care reprezintă o parte obligatorie a formării profesionale, pentru a garanta standarde minime de calitate, inclusiv norme privind durata stagiilor, accesul la protecție socială în conformitate cu legislația și practicile naționale, precum și o remunerație care să asigure un nivel de trai decent în scopul de a evita practicile de exploatare, în conformitate cu proiectul de directivă prevăzut în anexa I;

Asistență și sensibilizare

11. condamnă utilizarea statutului de stagiu pentru a contracta lucrători cu înaltă calificare și specializare, în condițiile în care, în realitate, aceștia sunt angajați, iar raportul lor de muncă ar trebui recunoscut ca atare; această practică abuzivă are adesea ca rezultat nesiguranța locului de muncă, salarii mai mici și lipsa protecției sociale, în special lipsa concediilor plătite, a protecției în caz de boală sau a concediului pentru creșterea copilului, precum și a primelor de vacanță sau de sfârșit de an; subliniază că este important să nu se permită oficializarea și legitimarea acestor practici;

12. reiterează rolul central pe care îl pot juca Fondul social european Plus (FSE+), Mecanismul de redresare și reziliență și tabloul de bord aferent al acestuia, care corelează finanțarea cu politicile pentru Next Generation EU, precum și Garanția pentru tineret în creșterea numărului de stagii de înaltă calitate, inclusiv a stagiilor accesibile grupurilor dezavantajate; îndeamnă statele membre să utilizeze, cu sprijinul Comisiei, toate resursele disponibile în acest domeniu; invită statele membre să majoreze investițiile realizate, inclusiv prin FSE+, pentru a sprijini măsurile care urmăresc integrarea tinerilor defavorizați;

13. invită statele membre să utilizeze mai bine FSE+ pentru a contribui la evoluția în domeniul educației, formării și la tranziția către un loc de muncă, prin sprijinirea și dezvoltarea calificărilor, competențelor, inclusiv prin perfecționare, recalificare, învățare pe tot parcursul vieții și capacitatea de inserție profesională, cu scopul de a facilita participarea deplină în societate a tuturor, în special a persoanelor care provin din medii vulnerabile, pentru a le asigura accesul la șanse egale, și de a contribui la competitivitate[20]; subliniază rolul special al programului Erasmus + în promovarea mobilității forței de muncă în interiorul Uniunii pentru tinerii stagiari;

14. invită Comisia să sensibilizeze la nivel național, regional și local cu privire la fondurile disponibile ale Uniunii pentru a asigura accesibilitatea pentru toți la stagii de înaltă calitate, în special pentru persoanele care provin din medii vulnerabile, pentru a le asigura accesul la șanse egale;

15. invită Comisia să sprijine schimbul de bune practici între statele membre în domeniul stagiilor de înaltă calitate care sunt accesibile tuturor; încurajează statele membre să ofere orientări și asistență angajatorilor, în special microîntreprinderilor și întreprinderilor mici și mijlocii, pentru a le permite să ofere stagii de înaltă calitate și să ofere stimulente angajatorilor care oferă stagiarilor un loc de muncă de înaltă calitate după încheierea cu succes a unui stagiu;

16. invită Comisia să acorde o atenție deosebită garantării unor stagii de calitate, accesibile și remunerate, în special pe piața deschisă a forței de muncă, în timpul Anului european al competențelor, ca urmare a Anului european al tineretului și în conformitate cu raportul privind rezultatul final al Conferinței privind viitorul Europei, din mai 2022;

17. invită Comisia să ofere asistență statelor membre cu privire la anchetele juridice legate de punerea în aplicare a unui cadru pentru stagii de calitate;

Bunele practici și monitorizarea

18. invită statele membre să pună în aplicare sisteme de monitorizare adecvate pentru a se asigura că prima experiență de lucru a stagiarilor este una de înaltă calitate; invită Comisia să transmită orientări pentru a institui sisteme de monitorizare adecvate cu scopul de a asigura uniformitatea colectării datelor;

19. solicită inspectoratelor naționale ale muncii să asigure respectarea reglementărilor existente privind stagiile de înaltă calitate; solicită, în acest sens, să se continue sensibilizarea, formarea și consolidarea capacităților inspectoratelor naționale ale muncii;

20. solicită o cooperare mai strânsă între toate părțile interesate implicate, în special între furnizorii de educație și serviciile publice de ocupare a forței de muncă, furnizorii de stagii, inclusiv angajatori, administrațiile naționale, regionale și locale, și implicarea partenerilor sociali, a reprezentanților organizațiilor de tineret și a reprezentanților stagiarilor; sugerează crearea unei Alianțe europene pentru stagii, similară Alianței europene pentru ucenicii, care să reunească guvernele și principalele părți interesate, cu scopul de a consolida calitatea și oferta de stagii în întreaga Uniune, promovând în același timp mobilitatea stagiarilor, în special prin asigurarea accesului la resurse financiare suficiente, inclusiv la cursuri de limbi străine;

21. solicită sprijinirea pactelor locale pentru competențe în cooperare cu serviciile publice de ocupare a forței de muncă și toți actorii relevanți de la nivel local, pentru a se asigura că stagiile contribuie la eliminarea necorelării competențelor pe piețele forței de muncă;

Colectarea datelor

22. solicită o colectare mai bună și mai comparativă a datelor privind stagiile la nivel național și la nivelul Uniunii; solicită ca datele comparative privind stagiile să fie incluse în tabloul de bord social;

23. subliniază faptul că sunt necesare date suplimentare, în special cu privire la: statisticile privind stagiile neremunerate și sectoarele în care problema este mai frecventă; obstacolele cu care se confruntă stagiarii în obținerea unui stagiu de înaltă calitate și modalitățile de depășire a acestora; efectele recentelor crize socioeconomice asupra stagiarilor; dificultățile întâlnite frecvent atunci când se efectuează un stagiu și modalitățile de depășire a acestora; posibilele obstacole cu care se confruntă angajatorii atunci când oferă stagii de înaltă calitate și modalitățile de depășire a acestora; avantajele și dezavantajele stagiilor digitale; experiențele stagiarilor cu dizabilități, precum și ale stagiarilor care provin din medii vulnerabile; obstacolele din calea stagiilor transfrontaliere și modalitățile de depășire a acestora;

Accesibilitate

24. reamintește că trebuie interzisă discriminarea de orice fel, bazată pe motive precum sexul, rasa, culoarea, naționalitatea, originea etnică sau socială și economică, caracteristicile genetice, limba, religia sau convingerile, opiniile politice sau de orice altă natură, apartenența la o minoritate națională, averea, nașterea, dizabilitatea, vârsta sau orientarea sexuală; invită statele membre să pună în aplicare măsuri specifice pentru a asigura acest lucru[21];

25. subliniază faptul că stagiile de înaltă calitate trebuie să fie incluzive și accesibile tuturor; subliniază, în special, că trebuie sprijinite persoanele cu dizabilități să aibă acces la stagii de înaltă calitate, asigurând, în același timp, un proces de recrutare incluziv și reducând obstacolele pentru persoanele cu dizabilități; solicită o definiție a dizabilității la nivelul Uniunii și cere Comisiei să accelereze introducerea cardului european pentru dizabilitate pentru a facilita mobilitatea persoanelor cu dizabilități și capacitatea acestora de a beneficia de oportunități de stagiu în alte state membre; subliniază că sunt necesare locuri de muncă accesibile și adaptate la nevoile stagiarilor cu diferite tipuri de dizabilități; solicită revizuirea Directivei 2000/78/CE[22] a Consiliului pentru a îmbunătăți articolul privind amenajările corespunzătoare la locul de muncă, în conformitate cu Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu handicap; solicită să se deblocheze adoptarea unei propuneri de directivă privind combaterea discriminării (COM(2008)0426); subliniază că trebuie separată remunerația de sprijinul acordat persoanelor cu dizabilități pentru a permite acoperirea unor costuri suplimentare legate de dizabilități în cadrul stagiilor; subliniază importanța asistenței personale pentru a sprijini persoanele cu dizabilități, în vederea susținerii vieții independente; solicită o cooperare mai strânsă între partenerii sociali și organizațiile care reprezintă persoanele expuse unui risc mai mare de discriminare;

26. subliniază necesitatea învățării pe tot parcursul vieții; solicită ca stagiile să fie accesibile persoanelor de toate vârstele; reamintește că stagiile pot oferi multe beneficii furnizorului de stagii și stagiarului; subliniază, în acest sens, potențialul uriaș și subevaluat al persoanelor în vârstă;

27. subliniază că trebuie oferite oportunități tinerilor care provin din medii defavorizate, în special tinerilor NEET; sprijină, în acest sens, obiectivul de la nivelul Uniunii care prevede că proporția tinerilor NEET ar trebui să fie mai mică de 9 % până în 2030[23];

Mobilitatea transfrontalieră

28. invită statele membre să încurajeze mai mult stagiile transfrontaliere; subliniază, în acest sens, potențialul EURES ca instrument de corelare a stagiilor și de plasament; invită Comisia să dezvolte în continuare EURES, oferind informații mai clare, în formate care sunt accesibile persoanelor cu diferite tipuri de dizabilități, precum și servicii de orientare și plasare mai bune pentru stagiarii interesați care doresc să profite de mobilitatea transfrontalieră; invită statele membre să promoveze EURES, printre altele, în rândul furnizorii de stagii, al tinerilor, al șomerilor și al proaspeților absolvenți; invită Comisia și statele membre să faciliteze recunoașterea și validarea cunoștințelor, competențelor și calificărilor dobândite în timpul stagiului, în special recunoașterea transfrontalieră a competențelor; subliniază faptul că stagiile constituie o experiență profesională validă și că ar trebui să fie recunoscute ca atare în procesele de recrutare;

29. solicită Comisiei să prezinte, în temeiul articolului 153 alineatul (2) litera (b) din TFUE coroborat cu articolul 153 alineatul (1) litera (b) din TFUE, o propunere de directivă a Parlamentului și a Consiliului privind un cadru de calitate pentru stagii, care să stabilească cerințele minime pentru standardele de calitate și remunerarea adecvată pentru stagiile de pe piața deschisă a forței de muncă, stagiile în contextul politicilor active în domeniul pieței forței de muncă și stagiile care reprezintă o parte obligatorie a formării profesionale, în conformitate cu proiectul de directivă prevăzut în anexa I;

30. solicită Comisiei să prezinte o propunere de decizie a Parlamentului și a Consiliului, în temeiul articolului 166 alineatul (4) din TFUE, privind un cadru de calitate pentru stagiile efectuate cu scopul de a obține calificări educaționale, în conformitate cu proiectul de decizie prevăzut în anexa II;

31. consideră că este necesară o finanțare suficientă pentru propunerile prezentate în prezentul raport, precum și că implicațiile financiare ale propunerilor solicitate ar trebui să fie acoperite de alocarea bugetară corespunzătoare a Uniunii;

 

32. îi încredințează Președintei sarcina de a transmite Comisiei și Consiliului prezenta rezoluție, precum și recomandările care o însoțesc.


 

ANEXA I LA PROPUNEREA DE REZOLUȚIE


Anexa I

 

 

Propunere de directivă

a Parlamentului European și a Consiliului privind stagiile de calitate

 

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 153 alineatul (2) litera (b), coroborat cu articolul 153 alineatul (1) litera (b),

 

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

 

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European,

 

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor,

 

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară,

 

întrucât:

 

(1)  Primul principiu al Pilonului european al drepturilor sociale prevede că orice persoană are dreptul la educație, formare profesională și învățare pe tot parcursul vieții, incluzive și de înaltă calitate, pentru a dobândi și a menține competențe care să îi permită să participe pe deplin în societate și să gestioneze cu succes tranzițiile pe piața forței de muncă. Principiul 3 al Pilonului european al drepturilor sociale subliniază că, indiferent de gen, rasă sau origine etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală, orice persoană are dreptul la tratament și șanse egale, inclusiv la ocupare și educație.

 

(2)  Articolul 14 alineatul (1) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (denumită în continuare „carta”) prevede că orice persoană are dreptul la educație, precum și la accesul la formare profesională și formare continuă.

 

(3)  Strategia europeană privind drepturile persoanelor cu handicap 2021-2030 urmărește să asigure participarea deplină a acestora în societate, în condiții de egalitate cu celelalte persoane din UE și din afara acesteia. În cadrul strategiei, Comisia se angajează să se asigure că persoanele cu dizabilități pot participa la formare și pot dobândi noi competențe, aceasta fiind o condiție fundamentală pentru ocuparea forței de muncă și independență.

 

(4)  Stagiile au devenit o modalitate importantă de intrare pe piața muncii.

 

(5)  Apar costuri socioeconomice în cazul în care stagiile, în special cele repetate, înlocuiesc locurile de muncă obișnuite, în special pe cele de început de carieră, oferite de obicei stagiarilor. În plus, stagiile de slabă calitate, în special cele cu conținut educațional redus, nu duc la angajabilitatea stagiarului și nu aduc beneficii niciuneia dintre părți. Pot apărea costuri sociale și în legătură cu stagiile neremunerate sau prost plătite, acestea limitând oportunitățile de carieră ale persoanelor care provin din medii defavorizate.

 

(6)  Circumstanțele financiare ale unei persoane vor dicta în mare măsură dacă aceasta alege să efectueze un stagiu neremunerat sau prost plătit. Tinerii din medii vulnerabile sunt excluși în mod injust de la valorificarea șanselor de angajare în organizațiile și sectoarele care oferă stagii neremunerate și discriminează indirect unele categorii de tineri.

 

(7)  Există dovezi privind legătura dintre calitatea stagiilor și șansele de obținere a unui loc de muncă. Valoarea stagiilor în facilitarea tranziției către obținerea unui loc de muncă depinde de calitatea lor în ceea ce privește conținutul educațional și condițiile de muncă. Stagiile de calitate îi motivează pe tineri să intre pe piața muncii, le îmbunătățesc perspectivele de viitor și stabilitatea mintală, duc la o mai bună corelare a cererii și a ofertei pe piața muncii, aduc beneficii directe pentru productivitate și promovează mobilitatea, în special prin reducerea costurilor pe care le implică căutarea și adaptarea atât pentru întreprinderi, cât și pentru stagiari.

 

(8)  Dovezile arată că, în cazul unui număr semnificativ de stagii, sarcinile nu sunt corelate cu obiectivele de învățare. Un stagiu de calitate trebuie să ofere un conținut educațional solid și semnificativ. Acest lucru înseamnă identificarea competențelor specifice care trebuie dobândite, supravegherea și îndrumarea stagiarului și monitorizarea evoluției acestuia de-a lungul stagiului.

 

(9)  Au fost identificate și probleme legate de condițiile de lucru, precum un program de muncă lung, faptul că nu este acoperită securitatea socială, lipsa de asigurări de sănătate și împotriva accidentelor, lipsa concediului de boală, lipsa protecției împotriva riscurilor ocupaționale sau de securitate și sănătate în muncă, remunerație redusă sau lipsa completă a acesteia și o lipsă de claritate a termenelor și condițiilor prevăzute în acordurile de stagiu.

 

(10)  Statele membre ar trebui să se asigure că stagiarii beneficiază de prestațiile sistemului de securitate socială, în special de cele pentru sănătate, șomaj și pensie, în conformitate cu legislația și practicile naționale. Furnizorii de stagii ar trebui să se asigure că stagiarii dispun de o asigurare împotriva accidentelor, inclusiv a accidentelor la locul de muncă, în conformitate cu legislația și practicile naționale.

 

(11)  Stagiile de pe piața deschisă a forței de muncă rămân nereglementate în unele state membre. În absența unui cadru sau instrument de reglementare sau pentru că există o lipsă de transparență în ceea ce privește condițiile de muncă în cadrul stagiilor și conținutului lor educațional, numeroși ofertanți de stagii pot utiliza stagiarii ca lucrători ieftini sau chiar neplătiți.

 

(12)  Lipsa unor astfel de informații și criterii obligatorii de calitate este una dintre cauzele calității slabe a unor stagii și constituie o problemă care afectează mult mai des stagiile decât locurile de muncă obișnuite. Cerințele mai stricte privind transparența și anunțurile sau notificările incluzive și neutre din punctul de vedere al genului folosite pentru publicitatea posturilor de stagiar îmbunătățesc accesibilitatea acestora.

 

(13)  Partenerii sociali și alte părți interesate relevante, cum ar fi consiliile studențești, organizațiile de tineret și ofertanții de servicii de orientare profesională pe tot parcursul vieții joacă un rol esențial în conceperea, punerea în aplicare și monitorizarea politicilor și programelor de formare. Cooperarea dintre acestea ar putea oferi stagiarilor informații specifice despre oportunitățile profesionale disponibile și nevoile în materie de competențe de pe piețele muncii, precum și despre drepturile și responsabilitățile stagiarilor.

 

(14)  Parlamentul European a condamnat în repetate rânduri practica stagiilor neremunerate ca formă de exploatare a tinerilor lucrători și ca încălcare a drepturilor acestora și a solicitat un cadru juridic comun care să asigure remunerarea echitabilă a stagiilor, pentru a evita practicile de exploatare.

 

(15)  Prezenta directivă stabilește standardele minime pentru a determina ce constituie un stagiu de înaltă calitate.

 

(16)  Prezenta directivă se aplică stagiarilor care efectuează stagii pe piața deschisă a forței de muncă, stagii asociate cu politicile active în domeniul pieței forței de muncă, inclusiv cele oferite de Garanția pentru tineret, și stagii care reprezintă o parte obligatorie a formării profesionale.

 

(17)  Având în vederea natura și obiectivul prezentei directive, aceasta nu ar trebui interpretată ca un obstacol în calea menținerii sau a instituirii de către statele membre, pentru stagiari, a unor dispoziții mai favorabile.

 

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

 

Articolul 1

Obiectul și domeniul de aplicare

 

1.  Prezenta directivă instituie un cadru cu scopul de a îmbunătăți calitatea și accesibilitatea stagiilor, precum și a condițiilor de muncă ale stagiarilor care efectuează astfel de stagii. Prezenta directivă se aplică următoarelor stagii:

 

(a)  stagiile de pe piața liberă;

 

(b)  stagiile asociate cu politicile active în domeniul pieței forței de muncă;

 

(c)  stagiile care reprezintă o parte obligatorie a formării profesionale.

 

 

Articolul 2

Definiții

 

1. În sensul prezentei directive, se aplică următoarele definiții:

 

(a)  „stagiu pe piața liberă” înseamnă un acord fără caracter obligatoriu, bilateral, privat între un stagiar și un furnizor de stagii, fără implicarea unei terțe părți și fără vreo legătură oficială cu o instituție de învățământ sau de formare profesională;

 

(b)  „stagiu asociat cu politicile active în domeniul pieței forței de muncă” înseamnă un stagiu organizat de un serviciu public de ocupare a forței de muncă (SPOFM) în cooperare cu un furnizor de stagii, pe baza unui acord între cele trei părți, cu scopul de a-i ajuta pe tinerii aflați în șomaj sau inactivi să se angajeze;

 

(c)  „stagiu care reprezintă o parte obligatorie a formării profesionale” înseamnă un stagiu care este o introducere obligatorie în practica profesională a unui domeniu specific de activitate;

 

(d)  „acord de stagiu” înseamnă un acord pentru o perioadă limitată de timp, prin care se stabilește un stagiu pe piața deschisă a forței de muncă, un stagiu în contextul politicilor active în domeniul pieței forței de muncă sau un stagiu care reprezintă o parte obligatorie a formării profesionale, care include o componentă de învățare și formare, îndeplinește condițiile unui contract de muncă sau ale unui raport de muncă, astfel cum se definește în legislația națională, în acordul colectiv sau în practica națională în vigoare în fiecare stat membru, ținând seama de jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene;

 

(e)  „stagiar” înseamnă o persoană care efectuează un stagiu pe piața deschisă a forței de muncă, un stagiu în contextul politicilor active în domeniul pieței forței de muncă sau un stagiu care reprezintă o parte obligatorie a formării profesionale pentru a dobândi experiență practică și profesională în vederea îmbunătățirii capacității de inserție profesională și a facilitării tranziției către un loc de muncă obișnuit, cu un acord de stagiu;

 

(f)  „furnizor de stagii” înseamnă o întreprindere, un serviciu public de ocupare a forței de muncă sau o altă entitate publică, privată sau non-profit care oferă stagii pe piața deschisă a forței de muncă, stagii în contextul politicilor active în domeniul pieței forței de muncă sau stagii care reprezintă o parte obligatorie a formării profesionale.

 

Articolul 3

Criterii de calitate

 

1.  Statele membre se asigură că stagiarii au dreptul la:

 

(a)  un acord scris de stagiu care stabilește cel puțin următoarele:

 

(i)  durata stagiului și dispoziții privind eventuala reînnoire a acestuia;

 

(ii)  pentru acordurile de stagiu care intră în domeniul de aplicare al prezentei directive: remunerarea care urmează să i se ofere stagiarului în conformitate cu Directiva (UE) 2022/2041;

 

(iii)  drepturile și obligațiile stagiarului și ale furnizorului de stagiu, inclusiv sarcinile care trebuie îndeplinite de stagiar și, dacă este cazul, politicile furnizorului de stagiu privind confidențialitatea și deținerea drepturilor de proprietate intelectuală;

 

(iv)  aranjamentele privind mentoratul și evaluarea pe care trebuie s-o realizeze supervizorul care îl îndrumă pe stagiar în sarcinile alocate;

 

(v)  obiectivele de învățare care au fost stabilite și discutate în comun de către stagiar și de către furnizorul de stagiu (și, în cazul articolului 2 litera (b) și litera (c), de celelalte părți implicate) cu scopul de a-l ajuta pe stagiar să dobândească experiență practică și competențele relevante.

 

Sarcinile menționate la punctul (iii) sunt stabilite în conformitate cu obiectivele de învățare menționate la punctul (v) și facilitează realizarea acestor obiective de învățare.

 

(b)  drepturile prevăzute în Directivele 2003/88/CE și (UE) 2019/1152, astfel cum au fost puse în aplicare de legislația și practicile naționale;

 

(c)  accesul stagiarilor la protecție socială în conformitate cu sistemele naționale, inclusiv la asigurări de sănătate, prestații de șomaj și contribuții la pensii.

 

2.  Statele membre asigură sprijin furnizorilor de stagii care oferă stagii pentru persoane cu dizabilități.

 

Articolul 4

Durata, reînnoirea și prelungirea stagiului

 

1.  Statele membre se asigură că durata stagiului este limitată, dar nu mai scurtă de o lună, ținând cont de practicile naționale.

 

2.  Statele membre se asigură că aranjamentele legate de durata, reînnoirea sau prelungirea stagiilor nu duc la înlocuirea locurilor de muncă de început de carieră sau a anunțurilor de posturi vacante pentru locuri de muncă cu normă întreagă și a contractelor de muncă pe durată nedeterminată, cu, printre altele, prelungirea aceluiași stagiu pentru același post și pentru același furnizor de stagiu.

 

3.  Statele membre clarifică circumstanțele și condițiile în care un stagiu poate fi prelungit sau reînnoit după expirarea acordului inițial de stagiu.

 

4.  Statele membre se asigură că, în temeiul acordului de stagiu, fie stagiarul, fie furnizorul stagiului poate rezilia acordul printr-o informare în scris, oferind un preaviz comunicat într-un interval adecvat având în vedere durata stagiului și practicile naționale relevante.

 

Articolul 5

Recunoașterea stagiilor

 

1.  Statele membre asigură recunoașterea și validarea cunoștințelor, calificărilor și competențelor dobândite în cursul stagiilor și garantează că furnizorii de stagii le atestă, pe baza unei evaluări, prin intermediul unui certificat.

 

2.  Statele membre se asigură că stagiile sunt recunoscute ca experiență profesională în procesele de recrutare.

 

Articolul 6

Cerințe privind transparența

 

1.  Statele membre se asigură că furnizorii de stagii includ în anunțurile și notificările lor incluzive și neutre din punctul de vedere al genului privind posturile de stagiar vacante informații despre termenele și condițiile stagiului, inclusiv despre remunerație, condițiile de lucru, sarcinile așteptate și asigurarea de sănătate și împotriva accidentelor.

 

2.  Furnizorii de stagii pun la dispoziție informații privind politicile de recrutare, inclusiv privind procentul de stagiari recrutați de furnizorul de stagiu după perioada lor de stagiu lor în ultimii ani.

 

3.  Furnizorii de stagii nu solicită experiență profesională prealabilă atunci când prezintă sau publică anunțuri de posturi vacante de stagiar.

 

4.  Statele membre se asigură că inspectorii de muncă interzic înlocuirea posturilor de început de carieră sau a celor permanente cu posturi de stagiar.

 

Articolul 7

Dialogul social și implicarea părților interesate

 

1.  Fără a aduce atingere autonomiei partenerilor sociali și în conformitate cu legislația și practica națională, statele membre asigură implicarea efectivă a partenerilor sociali și a altor părți interesate relevante în conceperea, punerea în aplicare și monitorizarea drepturilor și obligațiilor prevăzute în prezenta directivă.

 

2.  Stagiarii au acces la mecanismele de reprezentare a lucrătorilor, inclusiv la sindicate.

 

Articolul 8

Sancțiuni

 

Statele membre stabilesc normele privind regimul sancțiunilor care se aplică în cazul nerespectării dispozițiilor naționale adoptate în temeiul prezentei directive sau a dispozițiilor relevante aflate deja în vigoare care vizează drepturile incluse în domeniul de aplicare al prezentei directive și iau toate măsurile necesare pentru a asigura aplicarea acestora. Sancțiunile prevăzute trebuie să fie eficace, proporționale și disuasive. Statele membre notifică normele și măsurile respective Comisiei până la … [trei ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive] și notifică fără întârziere orice modificare ulterioară a acestor norme și măsuri.

 

Articolul 9

Menținerea nivelului de protecție și dispoziții mai favorabile

 

1.  Prezenta directivă nu se utilizează pentru a reduce drepturile existente ale stagiarilor și nu poate constitui un motiv valabil pentru a reduce nivelul general de protecție acordat stagiarilor în domeniul reglementat de prezenta directivă.

 

2.  Prezenta directivă nu aduce atingere prerogativei statelor membre de a aplica sau de a adopta acte cu putere de lege sau acte administrative mai favorabile stagiarilor ori de a încuraja sau de a permite aplicarea unor contracte colective de muncă mai favorabile stagiarilor.

 

Articolul 10

Colectarea datelor, monitorizarea și evaluarea

 

1. Comisia publică orientări pentru a asigura uniformitatea colectării datelor. Comisia monitorizează aplicarea acestor orientări.

 

2.  Statele membre se asigură că colectarea datelor privind stagiile la nivel național se desfășoară în conformitate cu orientările Comisiei menționate la alineatul (1). Statele membre transmit anual Comisiei datele colectate.

 

Articolul 11

Raportarea și revizuirea

 

La ...[trei ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive], Comisia evaluează punerea în aplicare a prezentei directive și impactul acesteia în practică și prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport.

 

Articolul 12

Transpunerea

 

1.  Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până cel târziu la... [doi ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive]. Statele membre informează imediat Comisia cu privire la aceasta.

 

2.  Atunci când statele membre adoptă aceste dispoziții, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o astfel de trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

 

Articolul 13

Intrarea în vigoare

 

Prezenta directivă intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

 

Articolul 13

Destinatari

 

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

 

Adoptată la …,

Pentru Parlamentul European   Pentru Consiliu

Președinta   Președintele

 

 


ANEXA II LA PROPUNEREA DE REZOLUȚIE

 

Anexa II

Propunere de decizie a Parlamentului European și a Consiliului

privind un Cadru de calitate pentru stagii

 

 

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 166 alineatul (4),

 

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

 

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European,

 

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor,

 

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară,

 

(1) Primul principiu al Pilonului european al drepturilor sociale prevede că orice persoană are dreptul la educație, formare profesională și învățare pe tot parcursul vieții, incluzive și de înaltă calitate, pentru a dobândi și a menține competențe care să îi permită să participe pe deplin în societate și să gestioneze cu succes tranzițiile pe piața forței de muncă. Principiul 3 al Pilonului european al drepturilor sociale subliniază că, indiferent de gen, rasă sau origine etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală, orice persoană are dreptul la tratament și șanse egale, inclusiv la ocupare și educație.

 

(2)  Articolul 14 alineatul (1) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (denumită în continuare „carta”) prevede că orice persoană are dreptul la educație, precum și la accesul la formare profesională și formare continuă.

 

(3)  Strategia europeană privind drepturile persoanelor cu handicap 2021-2030 urmărește să asigure participarea deplină a acestora în societate, în condiții de egalitate cu celelalte persoane din UE și din afara acesteia. În cadrul strategiei, Comisia se angajează să se asigure că persoanele cu dizabilități pot participa la cursuri de formare și pot dobândi noi competențe, aceasta fiind o condiție fundamentală pentru ocuparea forței de muncă și independență.

 

(4)  Stagiile efectuate cu scopul obținerii de calificări educaționale urmăresc să ofere studenților o experiență de învățare concretă, bazată pe muncă, prin îmbinarea cunoștințelor academice cu experiența practică, creând astfel pentru studenți oportunitatea de a-și găsi domeniile profesionale de interes și îmbunătățind angajabilitatea acestora.

 

(5)  Apar costuri socioeconomice în cazul în care stagiile, în special cele repetate, înlocuiesc locurile de muncă obișnuite, în special pe cele de început de carieră, oferite de obicei stagiarilor. În plus, stagiile de slabă calitate, în special cele cu conținut educațional redus, nu conduc la angajabilitatea stagiarului și nu aduc beneficii niciuneia dintre părți. Pot apărea costuri sociale și în legătură cu stagiile neremunerate, acestea limitând oportunitățile de carieră ale persoanelor care provin din medii defavorizate.

 

(6)  Există dovezi privind legătura dintre calitatea stagiilor și șansele de obținere a unui loc de muncă. Valoarea stagiilor în facilitarea tranziției către obținerea unui loc de muncă depinde de calitatea lor în ceea ce privește conținutul educațional și condițiile de formare. Stagiile de calitate îi motivează pe tineri să intre pe piața muncii, le îmbunătățesc perspectivele de viitor și stabilitatea mintală, duc la o mai bună corelare a cererii și a ofertei pe piața muncii, aduc beneficii directe pentru productivitate și promovează mobilitatea, în special prin reducerea costurilor pe care le implică căutarea și adaptarea atât pentru întreprinderi, cât și pentru stagiari.

 

(7)  Dovezile arată că, în cazul unui număr semnificativ de stagii, sarcinile nu sunt corelate cu obiectivele de învățare. Un stagiu de calitate trebuie să ofere un conținut educațional solid și semnificativ. Acest lucru înseamnă identificarea competențelor specifice care trebuie dobândite, supravegherea și îndrumarea stagiarului și monitorizarea evoluției acestuia de-a lungul stagiului.

 

(8)  Au fost identificate și probleme legate de condițiile de formare, de exemplu, un program de muncă lung, faptul că nu este acoperită securitatea socială, lipsa de asigurări de sănătate și împotriva accidentelor, lipsa concediului de boală, lipsa protecției împotriva riscurilor ocupaționale sau de securitate și sănătate în muncă, o compensație redusă sau lipsa completă a acesteia și o lipsă de claritate a termenelor și condițiilor prevăzute în acordurile de stagiu.

 

(9)  Stagiile efectuate cu scopul de a obține calificări educaționale rămân nereglementate în unele state membre. În absența unui cadru sau instrument de reglementare sau pentru că există o lipsă de transparență în ceea ce privește condițiile de formare în cadrul stagiilor și conținutului lor educațional, numeroși ofertanți de stagii pot utiliza stagiarii ca lucrători ieftini sau chiar neplătiți.

 

(10)  Un cadru de calitate consolidat și actualizat pentru stagii va sprijini îmbunătățirea condițiilor de formare și a conținutului educațional al stagiilor. Elementele principale ale cadrului de calitate pentru stagii reprezintă acordul scris de stagiu, care stabilește obiectivele educaționale, condiții de formare decente, inclusiv valoarea compensației în funcție de costul vieții, drepturile și obligațiile și o cerință de a limita stagiul la o durată rezonabilă.

 

(11)  O lipsă de informații este una dintre cauzele calității slabe a unor stagii și constituie o problemă care afectează mult mai des stagiile decât locurile de muncă obișnuite. Cerințele mai stricte privind transparența anunțurilor sau notificărilor incluzive și neutre din punctul de vedere al genului folosite pentru publicitatea posturilor de stagiar îmbunătățesc accesibilitatea.

 

(12)  Principalele părți interesate, precum partenerii sociali, consiliile studențești, reprezentanții studenților, organizațiile de tineret și serviciile de orientare profesională pe tot parcursul vieții joacă un rol esențial în conceperea, punerea în aplicare și monitorizarea politicilor și programelor de formare. Cooperarea dintre acestea ar putea oferi stagiarilor informații specifice despre oportunitățile profesionale disponibile și nevoile în materie de competențe de pe piețele muncii, precum și despre drepturile și responsabilitățile stagiarilor.

 

(13)  Una dintre oportunități este creșterea mobilității transfrontaliere a stagiarilor în Uniune. Lipsa unei compensări decente constituie un obstacol în calea dezvoltării mobilității transfrontaliere a stagiarilor, în special pentru studenții care provin din grupuri defavorizate. În plus, în unele cazuri, s-a constatat că obstacolele administrative și legislative în calea mobilității transfrontaliere a stagiarilor afectează câteva dintre statele membre care îi primesc. În acest context, informațiile privind dreptul la mobilitatea transfrontalieră a stagiarilor sunt importante. Prin furnizarea de principii și orientări care să fie folosite ca referințe, cadrul de calitate pentru stagii va facilita și accesul la stagii transnaționale.

 

(14)  Furnizorii de stagii care respectă cadrul de calitate pentru stagii pot primi sprijin financiar din fondurile Uniunii și cele naționale. Aceasta implică o posibilă contribuție la costul stagiilor din partea furnizorilor.

 

(15) Parlamentul European a condamnat în repetate rânduri practica stagiilor neremunerate ca formă de exploatare a tinerilor lucrători și ca încălcare a drepturilor acestora și a solicitat un cadru juridic comun care să asigure remunerarea echitabilă a stagiilor, pentru a evita practicile de exploatare.

 

(16)  Cadrul de calitate pentru stagii este un punct de referință important pentru a stabili ceea ce constituie un stagiu de înaltă calitate.

 

(17)  Prezenta decizie se aplică stagiarilor care efectuează stagii cu scopul de a obține calificări educaționale.

 

(18)  Stagiarii care intră sub incidența prezentei decizii ar trebui să aibă acces la o compensație adecvată stabilită de fiecare stat membru în funcție de condițiile socioeconomice naționale și de costul vieții. Aceasta ar trebui să acopere cel puțin nevoile de bază, cum ar fi hrana, cazarea și transportul. Ar trebui să fie vorba de o compensație financiară sau să fie completată în alt mod prin beneficii în natură.

 

(19)  Având în vederea natura și obiectivul prezentei decizii, aceasta nu ar trebui interpretată ca un obstacol în calea menținerii sau a instituirii de către statele membre, pentru stagiari, a unor dispoziții mai favorabile decât cele recomandate,

 

 

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

 

Articolul 1

Obiectivele

 

Obiectivele cadrului de calitate pentru stagii se referă la îmbunătățirea următoarelor aspecte:

 

(a)  calitatea stagiilor efectuate cu scopul de a obține calificări educaționale, în special în ceea ce privește conținutul educațional și de formare profesională și condițiile de formare, pentru a facilita tranziția la muncă;

 

(b) accesibilitatea stagiilor, în special cu scopul de a crește participarea tinerilor din grupuri defavorizate și a persoanelor cu dizabilități prin punerea în aplicare a articolelor 2-13.

 

 

Articolul 2

Încheierea unui acord scris de stagiu

 

1.  Statele membre solicită ca stagiile să se bazeze pe un acord scris, încheiat la începutul stagiului între stagiar și furnizorul de stagiu.

 

2.  Statele membre solicită ca acordurile de stagii să indice obiectivele educaționale, condițiile de formare, o compensație adecvată oferită stagiarului de către furnizorul de stagiu, drepturile și obligațiile părților în temeiul legislației Uniunii și al legislației naționale aplicabile, precum și durata stagiului.

 

Articolul 3

Obiectivele de învățare și formare

 

1.  Statele membre promovează cele mai bune practici privind obiectivele de învățare și formare stabilite în comun de către stagiar, furnizorul de stagiu și instituția de învățământ, cu scopul de a-l ajuta pe stagiar să dobândească experiență practică și competențele relevante; sarcinile atribuite stagiarilor ar trebui să permită atingerea acestor obiective.

 

2.  Statele membre încurajează furnizorii de stagii să desemneze un mentor pentru stagiari, care să ghideze stagiarul în îndeplinirea sarcinilor atribuite, să monitorizeze și să evalueze progresele acestuia, asigurând, în același timp, transferul de competențe între generații.

 

Articolul 4

Condițiile de formare aplicabile stagiarilor

 

1.  Statele membre se asigură că drepturile, condițiile de formare și accesul la protecție socială ale stagiarilor, în temeiul legislației Uniunii și al legislației naționale aplicabile, inclusiv limitele pentru orele de lucru maxime săptămânale, perioadele minime de repaus zilnic și săptămânal, drepturile minime la concediu de odihnă, concediul medical, drepturile la telemuncă și accesul la reprezentare sunt respectate și că orele și durata formării sunt compatibile cu planul de studiu în cauză, în cazul în care formarea și educația se desfășoară simultan.

 

2.  Statele membre se asigură că stagiarii beneficiază de asigurare de sănătate și de accident, precum și de concediu medical, în conformitate cu legislația și practicile naționale.

 

3.  Statele membre se asigură că stagiarii care intră sub incidența prezentei decizii au acces la o compensație adecvată, stabilită de fiecare stat membru în funcție de condițiile socioeconomice naționale și de costul vieții.

 

4. Statele membre se asigură că orice perioadă efectuată de la distanță în cadrul unui stagiu îndeplinește condițiile de formare, este monitorizată în mod corespunzător de mentor și pune în aplicare pe deplin cadrul de calitate pentru stagii.

 

5.  Statele membre se asigură că inspectoratele naționale ale muncii și autoritățile relevante dispun de canale de raportare a practicilor incorecte și a condițiilor precare pentru stagiari.

 

 

Articolul 5

Drepturi și obligații

 

Statele membre încurajează părțile vizate să asigure faptul că acordul de stagiu precizează drepturile și obligațiile stagiarului și ale furnizorului de stagiu, inclusiv, dacă este relevant, politicile furnizorului de stagiu în ceea ce privește confidențialitatea și deținerea drepturilor de proprietate intelectuală.

 

Articolul 6

Durata stagiilor

 

1.  Statele membre asigură o durată limitată a stagiului, care, în principiu, nu depășește șase luni, cu excepția cazurilor în care o durată mai lungă este justificată, ținând seama de practicile naționale.

 

2.  Statele membre încurajează specificarea în acordul de stagiu a faptului că fie stagiarul, fie furnizorul de stagiu poate rezilia acordul printr-o informare în scris adresată tuturor părților, oferind un preaviz comunicat într-un interval adecvat având în vedere durata stagiului și practicile naționale relevante.

 

Articolul 7

Recunoașterea stagiilor

 

Statele membre asigură recunoașterea, validarea și certificarea – atât de către furnizorul de stagiu, cât și de către instituția de învățământ – a cunoștințelor, calificărilor și competențelor dobândite în cursul stagiilor.

 

Articolul 8

Accesibilitatea stagiilor

 

1.  Statele membre promovează un acces sporit la stagii pentru stagiarii din medii vulnerabile, inclusiv pentru stagiarii cu dizabilități.

 

2.  Statele membre se asigură că locurile de muncă sunt adaptate pentru a fi accesibile stagiarilor cu dizabilități.

 

 

Articolul 9

Cerințe privind transparența

 

Statele membre încurajează furnizorii de stagii să includă în anunțurile și notificările lor incluzive și neutre din punctul de vedere al genului privind posturile de stagiar vacante informații despre termenele și condițiile stagiului, în special în ceea ce privește compensația, asigurările de sănătate și împotriva accidentelor și sarcinile preconizate, și să furnizeze informații cu privire la politicile de recrutare, inclusiv proporția stagiarilor recrutați în ultimii ani.

 

Articolul 10

Stagiile transfrontaliere

 

1.  Statele membre facilitează mobilitatea transfrontalieră a stagiarilor în Uniune, printre altele, prin clarificarea cadrului juridic național pentru stagii, prin stabilirea unor norme clare privind acceptarea stagiarilor din alte state membre și trimiterea de stagiari în alte state membre și prin reducerea formalităților administrative.

 

2.  În ceea ce privește resortisanții țărilor terțe care efectuează stagii în Uniune, statele membre facilitează aplicarea cadrului de calitate pentru stagii în situația lor.

 

3. În cazul mobilității în afara Uniunii, statele membre promovează respectarea cadrului de calitate pentru stagii în acordurile dintre instituțiile de învățământ și furnizorii de stagii.

 

 

Articolul 11

Sprijinul financiar

 

Statele membre promovează utilizarea fondurilor naționale și/sau ale Uniunii, precum FSE+, FEDR, MRR, pentru a-i sprijini pe furnizorii de stagii care respectă cadrul de calitate pentru stagii.

 

 

Articolul 12

Colectarea datelor, monitorizarea și evaluarea

 

1.  Comisia publică orientări pentru instituirea unor scheme adecvate de monitorizare prin care să se asigure uniformitatea colectării datelor, astfel încât să se obțină o colectare mai bună și cu potențial de comparabilitate a datelor privind stagiile la nivel național.

 

2.  Pe baza orientărilor publicate în conformitate cu alineatul (1), Comisia monitorizează, în cooperare cu statele membre și în special prin intermediul EMCO, progresele înregistrate în punerea în aplicare a cadrului de calitate pentru stagii în conformitate cu prezenta decizie și analizează impactul politicilor în vigoare.

 

Articolul 13

Punerea în aplicare a cadrului de calitate pentru stagii

 

1.  Statele membre iau măsurile necesare pentru a pune în aplicare cadrul de calitate pentru stagii cât mai curând posibil.

 

2. Statele membre furnizează informații Comisiei până la... [trei ani de la data adoptării prezentei decizii] privind măsurile luate în conformitate cu prezenta decizie.

 

3.  Statele membre promovează implicarea activă a părților interesate, în special a partenerilor sociali, a consiliilor studențești, a reprezentanților studenților, a organizațiilor de tineret și a serviciilor de orientare profesională pe tot parcursul vieții, în aplicarea cadrului de calitate pentru stagii.

 

Articolul 14

Intrarea în vigoare

 

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

 

Articolul 15

Destinatari

 

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

 

Adoptată la …,

Pentru Parlamentul European   Pentru Consiliu

Președinta   Președintele

 


EXPUNERE DE MOTIVE

Stagiile reprezintă o modalitate la care tinerii apelează des pentru a dobândi experiența profesională necesară înainte de a obține un loc de muncă obișnuit.

Potrivit unui sondaj Eurobarometru din 2013, stagiile reprezintă o practică normală în UE. Stagiile pot fi profitabile atât pentru stagiar, cât și pentru angajator. Astfel, angajatorii au acces la un grup de tineri talentați, în timp ce li se facilitează tranziția stagiarilor către piața muncii.

Cu toate acestea, mai multe părți interesate și-au exprimat îngrijorarea în legătură cu calitatea stagiilor, în special în ceea ce privește elementele de învățare și condițiile de muncă. În consecință, prezentul raport vizează crearea unor condiții optime pentru ca tinerii să poată efectua stagii de calitate care să le ofere o experiență utilă. Acest lucru este esențial pentru a asigura egalitatea de șanse și accesul la piețele forței de muncă pentru toți tinerii, indiferent de mediul socioeconomic din care provin. Ceea ce este deosebit de important dacă avem în vedere efectele drastice recente ale pandemiei de COVID-19 asupra tinerilor. 

Prezenta propunere vizează revizuirea Recomandărilor Consiliului din 2014 privind un cadru de calitate pentru stagii. Ea se axează pe extinderea domeniului de aplicare pentru a include mai multe tipuri de stagii. În plus, adaugă principii suplimentare la cadrul de calitate pentru stagii, în special pentru a îmbunătăți calitatea stagiilor în legătură cu conținutul educațional și de formare, precum și condițiile de muncă, cu scopul de a facilita tranziția de la educație la încadrarea în muncă. În plus, propunerea invită Comisia să prezinte o directivă care să asigure o remunerare adecvată a stagiilor, pentru a evita practicile de exploatare. Propunerea subliniază și importanța acordării de asistență și a sensibilizării cu privire la fondurile și reglementările existente, sprijinind totodată schimbul de bune practici între statele membre. Ea solicită o colectare mai bună și mai comparativă a datelor privind stagiile la nivel național și la nivelul UE și subliniază că stagiile de calitate trebuie să fie incluzive și accesibile tuturor. Invită totodată statele membre să încurajeze mai mult stagiile transfrontaliere.

 

Prezentul raport urmărește să creeze oportunități pentru tineri. Scopul său este de a oferi condiții optime tinerilor care efectuează un stagiu de calitate pentru a dobândi experiență practică și profesională, îmbunătățind, în același timp, capacitatea de inserție profesională și facilitând tranziția către un loc de muncă obișnuit.


 

AVIZ AL COMISIEI PENTRU CULTURĂ ȘI EDUCAȚIE (29.10.2020)

destinat Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

conținând recomandări adresate Comisiei privind stagiile de calitate în UE

(2020/2005(INL))

Raportor pentru aviz: Niyazi Kizilyürek

(Inițiativă – articolul 47 din Regulamentul de procedură)

 

 

SUGESTII

Comisia pentru cultură și educație recomandă Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, care este comisie competentă:

 includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. recunoaște că stagiile reprezintă o modalitate excelentă de a cunoaște piața forței de muncă; subliniază că, prin stagii, ar trebui se înțeleagă o perioadă limitată de practică profesională, care ar trebui să le permită tinerilor să câștige încredere în propriile capacități, să dezvolte competențe relevante pentru locul de muncă, precum și să dobândească experiență profesională, și să își îmbunătățească capacitatea de inserție profesională crescând șansele lor de a obține un loc de muncă stabil; reiterează necesitatea de a promova bunele practici în acest domeniu, în special în ceea ce privește integrarea stagiilor în experiența profesională;

2. consideră că, pentru a facilita accesul la un loc de muncă stabil, stagiile, indiferent dacă sunt efectuate într-o întreprindere privată, în sectorul terțiar sau în sectorul public, ar trebui să ofere un conținut consistent de formare practică și de învățare, să asigure condiții de muncă adecvate, cum ar fi o remunerație echitabilă, un program de muncă adecvat, o asigurare de sănătate și socială și să prevadă o îndrumare adecvată, inclusiv un feedback profesional și o consiliere adecvate, și nu ar trebui în niciun caz să înlocuiască locurile de muncă stabile sau să reprezinte o condiție prealabilă pentru încadrarea în muncă; insistă asupra faptului că tuturor stagiarilor ar trebui să li se asigure condiții de muncă și de remunerare adecvate, indiferent dacă ei fac parte sau nu dintr-un program educațional sau de formare („stagii prevăzute de programa de învățământ”); subliniază că rolul mentorului trebuie să reprezinte un factor esențial în evaluarea și îndrumarea stagiarului prin implementarea unui proiect de formare care să fie relevant pentru munca depusă, să corespundă acesteia și să determine competențele și abilitățile stagiarului dezvoltate în perioada de stagiu; ia act de faptul că stagiile prelungite ar putea avea consecințe negative semnificative asupra securității sociale pentru tineri, în special în ceea ce privește acumularea drepturilor la pensie și accesul la indemnizațiile de șomaj;

3. insistă asupra faptului că toate stagiile ar trebui să promoveze incluziunea, mai ales a tinerilor și a persoanelor vulnerabile care au mai puține oportunități; insistă asupra faptului că este extrem de important să se garanteze participarea persoanelor cu dizabilități la stagii, luând măsuri corespunzătoare pentru a le sensibiliza în acest sens și a îmbunătăți accesibilitatea; insistă asupra faptului că participarea la stagii ar trebui să sprijine egalitatea de gen și ar trebui să fie garantată pentru tinerii care provin din medii vulnerabile, cum ar fi migranții și refugiații, precum și grupurile de populație greu accesibile; subliniază, de asemenea, că trebuie să existe oportunități de stagii pentru tinerii care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare și pentru tinerii care provin din zone rurale sau izolate, precum și pentru persoanele cu deficiențe de vedere și de auz și toate grupurile a căror includere în societate este esențială pentru integrarea lor cu succes;

4. ia act de faptul că, din ultimele statistici[24] disponibile, reiese că în Europa există în continuare un număr mare de stagii neremunerate sau prost plătite, ceea ce poate constitui un obstacol în calea unor oportunități de angajare echitabile; ia act de faptul că, potrivit acestor date, 59 % dintre respondenții care au încheiat un stagiu nu au primit nicio compensație financiară pentru ultima lor experiență, iar dintre cei care au primit o formă de remunerație, doar 53 % au considerat că suma primită era suficientă pentru a acoperi costurile minime de trai; subliniază că este necesar să se instituie și să se promoveze un cadru de calitate comun pentru stagii la nivel european prin intermediul programelor Uniunii; subliniază că acest cadru ar trebui utilizat de toate statele membre ca o orientare pentru a crește calitatea stagiilor în Uniune, ținând seama de faptul că fiecare stat membru legiferează în mod separat; subliniază necesitatea de a include în cadrul programelor de stagiu, indiferent de durata acestora, cursuri de formare privind protecția împotriva hărțuirii și a agresivității la locul de muncă și prevenirea acestor situații;

5. declară că există riscul ca unii angajatori să utilizeze stagiile în mod necorespunzător, ceea ce necesită luarea unor măsuri la un nivel adecvat; invită Comisia să propună orientări și mecanisme de monitorizare adecvate, mai ales în cadrul programelor Erasmus+; invită statele membre și Comisia să colaboreze pentru a asigura experiențe de mobilitate de calitate bazate pe principiile Cartei Europene a Calității pentru Mobilitate, care arată clar că informațiile de calitate, pregătirea, sprijinul și recunoașterea experienței și a calificărilor, precum și planurile clare privind învățarea și rezultatele învățării elaborate în prealabil au un impact demonstrabil asupra beneficiilor mobilității; consideră că trebuie depuse mai multe eforturi pentru a dezvolta o piață internă pentru stagiari, astfel încât recunoașterea cunoștințelor și a competențelor dobândite în timpul stagiilor și, în special, a ciclurilor de formare, să poată fi luată în considerare;

6. subliniază riscurile stagiilor neremunerate și invită Comisia să instituie în continuare măsuri de protecție pentru a preveni astfel de situații;

7. salută apariția stagiilor digitale; solicită instituțiilor Uniunii să dezvolte astfel de formate și reamintește importanța de a menține standarde de calitate înalte pentru stagii în contextul actual;

8. invită noua Comisie să prezinte o propunere actualizată de recomandare a Consiliului privind un cadru de calitate pentru stagii, în vederea extinderii domeniului de aplicare al actualului Cadru de calitate pentru stagii, care să acopere toate tipurile de stagii și să ia în considerare legătura strânsă dintre calitatea stagiului și capacitatea de inserție profesională viitoare; subliniază importanța implicării tuturor partenerilor-cheie (parteneri sociali și economici, organizații ale societății civile, instituții de învățământ și, în special, organizații de tineret) în formularea unor orientări și în monitorizarea și evaluarea implementării practicilor legate de stagii în statele membre, conform cadrului;

9. constată că principiul sprijinului activ pentru integrarea durabilă pe piața muncii și angajamentul de a îmbunătăți calificările și competențele tinerilor reprezintă o componentă majoră a eforturilor Comisiei de a promova convergența ascendentă în ceea ce privește condițiile de muncă și că acesta este motivul care stă la baza Pilonului european al drepturilor sociale; invită, prin urmare, noua Comisie să sprijine punerea în aplicare adecvată a Pilonului european al drepturilor sociale prin acțiuni concrete care să aducă beneficii tinerilor din întreaga Uniune; solicită Comisiei și statelor membre să introducă un act legislativ care să reducă costurile întreprinderilor legate de forța de muncă și care să promoveze stimulente pentru a oferi programe de formare profesională care să includă posibilitatea angajării de către același angajator, facilitând astfel tranziția de la perioada de stagiu la un loc de muncă stabil; invită Comisia să sprijine și să încurajeze statele membre să utilizeze Fondul social european Plus și Fondul european de dezvoltare regională, precum și alte fonduri europene pentru perioada de programare 2021-2027, pentru a crește numărul stagiilor și a îmbunătăți calitatea acestora în Uniune; consideră că programele finanțate de Uniune care promovează accesul la stagii, cum ar fi programul Erasmus+, precum și stagiile în cadrul instituțiilor Uniunii ar trebui să fie în prima linie pentru a promova incluziunea și accesibilitatea; invită Comisia să analizeze modalitățile posibile de a asigura mai multă transparență și de a oferi un acces mai ușor și mai bun la finanțare în cadrul programului Erasmus+ și al altor programe finanțate de Uniune, în special în ceea ce privește condițiile financiare ale solicitantului și costul de trai la locul de muncă; subliniază că oportunitățile de efectuare a stagiilor în cadrul Corpului european de solidaritate nu sunt exploatate suficient în comparație cu activitățile de voluntariat și invită Comisia să acorde prioritate stagiilor, mai degrabă decât locurilor de muncă din cadrul componentei profesionale a programului;

10. subliniază că, potrivit Eurostat, la începutul anului 2020, rata șomajului în rândul tinerilor în Uniunea era de 14,9 % și că efectele sociale inevitabile ale pandemiei de COVID-19 vor avea un impact acut asupra pieței muncii din Uniune, provocând efecte mai grave decât criza financiară din 2008; prin urmare, pentru a sprijini mai bine măsurile de integrare a tinerilor pe piața muncii, invită Comisia să evalueze Garanția pentru tineret în vederea transformării sale într-un mecanism permanent finanțat corespunzător; subliniază schimbările generate de pandemia de COVID-19 în ceea ce privește munca, stagiile și competențele și solicită adaptarea practicilor în acest domeniu;

11. subliniază că este necesar să se asigure un echilibru de gen între stagiari în întreprinderi sau instituții și evidențiază că este de preferat să se depună eforturi pentru diversitate; avertizează împotriva eventualei stabiliri a profilului pe baza unor prejudecăți în cadrul procedurilor de recrutare.


INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

Data adoptării

27.10.2020

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

23

2

3

Membri titulari prezenți la votul final

Isabella Adinolfi, Christine Anderson, Andrea Bocskor, Vlad-Marius Botoș, Ilana Cicurel, Gilbert Collard, Gianantonio Da Re, Laurence Farreng, Tomasz Frankowski, Romeo Franz, Hannes Heide, Irena Joveva, Petra Kammerevert, Niyazi Kizilyürek, Predrag Fred Matić, Dace Melbārde, Victor Negrescu, Niklas Nienaß, Peter Pollák, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa, Andrey Slabakov, Massimiliano Smeriglio, Sabine Verheyen, Salima Yenbou, Theodoros Zagorakis, Milan Zver

Membri supleanți prezenți la votul final

Pernando Barrena Arza

 


VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

 

23

+

PPE

Andrea Bocskor, Tomasz Frankowski, Peter Pollák, Sabine Verheyen, Theodoros Zagorakis, Milan Zver

S&D

Hannes Heide, Petra Kammerevert, Predrag Fred Matić, Victor Negrescu, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa, Massimiliano Smeriglio

RENEW

Vlad-Marius Botoș, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Irena Joveva

VERTS/ALE

Romeo Franz, Niklas Nienaß, Salima Yenbou

GUE/NGL

Pernando Barrena Arza, Niyazi Kizilyürek

NI

Isabella Adinolfi

 

2

-

ID

Christine Anderson, Gianantonio Da Re

 

3

0

ID

Gilbert Collard

ECR

Dace Melbārde, Andrey Slabakov

 

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+ : pentru

- : împotrivă

0 : abțineri

 

 

 


 

 

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA COMPETENTĂ

Data adoptării

8.5.2023

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

36

3

4

Membri titulari prezenți la votul final

João Albuquerque, Dominique Bilde, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Jordi Cañas, David Casa, Leila Chaibi, Margarita de la Pisa Carrión, Jarosław Duda, Loucas Fourlas, Cindy Franssen, Helmut Geuking, Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Radan Kanev, Ádám Kósa, Katrin Langensiepen, Miriam Lexmann, Elena Lizzi, Sara Matthieu, Jörg Meuthen, Max Orville, Dragoş Pîslaru, Dennis Radtke, Elżbieta Rafalska, Daniela Rondinelli, Mounir Satouri, Monica Semedo, Romana Tomc, Nikolaj Villumsen, Tomáš Zdechovský

Membri supleanți prezenți la votul final

Alex Agius Saliba, Abir Al-Sahlani, Rosa D’Amato, Lina Gálvez Muñoz, José Gusmão, Pierre Larrouturou, Eugenia Rodríguez Palop, Marie-Pierre Vedrenne

Membri supleanți [articolul 209 alineatul (7)] prezenți la votul final

Isabel García Muñoz, Marcos Ros Sempere

 


VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

36

+

NI

Ádám Kósa

PPE

David Casa, Jarosław Duda, Loucas Fourlas, Cindy Franssen, Helmut Geuking, Miriam Lexmann, Dennis Radtke, Romana Tomc, Tomáš Zdechovský

Renew

Jordi Cañas, Max Orville, Dragoş Pîslaru, Monica Semedo, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Alex Agius Saliba, João Albuquerque, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Isabel García Muñoz, Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Pierre Larrouturou, Daniela Rondinelli, Marcos Ros Sempere

The Left

Leila Chaibi, José Gusmão, Eugenia Rodríguez Palop, Nikolaj Villumsen

Verts/ALE

Rosa D'Amato, Katrin Langensiepen, Sara Matthieu, Mounir Satouri

 

3

-

ID

Dominique Bilde

PPE

Radan Kanev

Renew

Abir Al-Sahlani

 

4

0

ECR

Margarita de la Pisa Carrión, Elżbieta Rafalska

ID

Elena Lizzi

NI

Jörg Meuthen

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

 

 

Ultima actualizare: 8 iunie 2023
Aviz juridic - Politica de confidențialitate