BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbejde på beskatningsområdet

7.7.2023 - (COM(2022)0707 – C9‑0017/2023 – 2022/0413(CNS)) - *

Økonomi- og Valutaudvalget
Ordfører: Rasmus Andresen


Procedure : 2022/0413(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A9-0236/2023
Indgivne tekster :
A9-0236/2023
Forhandlinger :
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbejde på beskatningsområdet

(COM(2022)0707 – C9‑0017/2023 – 2022/0413(CNS))

(Særlig lovgivningsprocedure – høring)

Europa-Parlamentet,

 der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2022)0707),

 der henviser til artikel 113 og 115 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C9‑0017/2023),

 der henviser til forretningsordenens artikel 82,

 der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A9‑0236/2023),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. artikel 293, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

3. opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4. anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

5. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.


Ændringsforslag  1

Forslag til direktiv

Betragtning 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1) Skattesvig, skatteunddragelse og skatteundgåelse udgør en enorm udfordring for Unionen og på globalt niveau. Udveksling af oplysninger er af afgørende betydning i kampen mod sådanne praksisser.

(1) Skattesvig, skatteunddragelse og skatteundgåelse udgør en enorm udfordring for Unionen og på globalt niveau. Det anslås, at medlemsstaterne mister op til 170 mia. EUR om året1a som følge af skattesvig, skatteunddragelse og skatteundgåelse, hvilket i væsentlig grad undergraver kapaciteten til at levere offentlige tjenester af høj kvalitet. Udveksling af oplysninger er en afgørende del af udviklingen af velfungerende og effektive EU-rammer til bekæmpelse af sådanne skadelige praksisser.

 

__________________

 

1a Det Polske Økonomiske Institut, Tax unfairness in the European Union (Skattemæssig uretfærdighed i Den Europæiske Union): https://pie.net.pl/wp-content/uploads/2018/07/PIE_Report_Tax_Havens_EU.pdf.

Ændringsforslag  2

Forslag til direktiv

Betragtning 2 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2a) For at sikre en korrekt gennemførelse af dette direktiv bør medlemsstaterne hvert år meddele Kommissionen relevante oplysninger om de hindringer, de er stødt på. Endvidere bør udvekslingen af bedste praksis på nationalt plan mellem skattemyndighederne også fremmes.

Ændringsforslag  3

Forslag til direktiv

Betragtning 2 b (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2b) Europa-Parlamentet har opfordret til en mere ambitiøs tilgang til systemet og infrastrukturen for udveksling af oplysninger på beskatningsområdet, navnlig gennem sine adskillige udtalelser om revisionerne af direktivet om administrativt samarbejde på beskatningsområdet (DAC) og en gennemførelsesrapport.

Ændringsforslag  4

Forslag til direktiv

Betragtning 2 c (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2c) I betragtning af den frie bevægelighed for kapital giver nationale selvstændige tilgange ikke effektive svar på skattemisbrug. Gennemførelsen af EU-dækkende politikker og, når det er muligt, internationale aftaler er derfor fortsat en afgørende dimension i bestræbelserne på at forbedre retfærdigheden i skattesystemerne.

Ændringsforslag  5

Forslag til direktiv

Betragtning 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5) Markedet for kryptoaktiver har fået større betydning og har øget sin kapitalisering markant og hurtigt i løbet af de seneste 10 år. Kryptoaktiver er en digital gengivelse af værdi eller rettigheder, som kan overføres og lagres elektronisk ved hjælp af distributed ledger-teknologi eller lignende teknologi.

(5) Markedet for kryptoaktiver har fået større betydning og har øget sin kapitalisering markant og hurtigt i løbet af de seneste 10 år. Kryptoaktiver er en digital gengivelse af værdi eller rettigheder, som kan overføres og lagres elektronisk ved hjælp af distributed ledger-teknologi eller lignende teknologi. På grund af deres uigennemsigtige og flygtige natur kan kryptoaktiver bruges til ulovlige formål. Sporing af overførsler af kryptoaktiver er af stor betydning.

Ændringsforslag  6

Forslag til direktiv

Betragtning 6

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6) Medlemsstaterne har regler og vejledning på plads, om end de varierer mellem medlemsstaterne, med henblik på beskatning af indtægter fra transaktioner af kryptoaktiver. Kryptoaktivernes decentraliserede karakter gør det imidlertid vanskeligt for medlemsstaternes skattemyndigheder at sikre overholdelse af skattereglerne.

(6) Medlemsstaterne har regler og vejledning på plads, om end de varierer mellem medlemsstaterne, med henblik på beskatning af indtægter fra transaktioner af kryptoaktiver. Nogle medlemsstater har imidlertid konstrueret skattefordele, der er specifikt rettet mod at tiltrække kryptoaktiver, som kan føre til en skadelig skattepraksis og tab af skatteindtægter.

Ændringsforslag  7

Forslag til direktiv

Betragtning 7

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7) Europa-Parlamentets og Rådets forordning XXX om markeder for kryptoaktiver26 (forordning XXX) har udvidet Unionens reguleringsområde til at omfatte spørgsmål, der indtil videre ikke har været reguleret af Unionens retsakter om finansielle tjenester, såvel som udbydere af tjenester vedrørende sådanne kryptoaktiver ("kryptoaktivtjenesteudbydere"). I forordning XXX fastsættes de definitioner, der anvendes med henblik på dette direktiv. Direktivet tager også højde for kravet om godkendelse af kryptoaktivtjenesteudbydere i forordning XXX for at minimere den administrative byrde for kryptoaktivtjenesteudbydere. Kryptoaktivernes iboende grænseoverskridende karakter kræver et stærkt internationalt administrativt samarbejde for at sikre effektiv regulering.

(7) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2023/11141a har udvidet Unionens reguleringsområde til at omfatte spørgsmål, der indtil videre ikke har været reguleret af Unionens retsakter om finansielle tjenester, såvel som udbydere af tjenester vedrørende sådanne kryptoaktiver ("kryptoaktivtjenesteudbydere"). I denne forordning fastsættes de definitioner, der anvendes med henblik på dette direktiv. Direktivet tager også højde for kravet om godkendelse af kryptoaktivtjenesteudbydere i denne forordning for at minimere den administrative byrde for kryptoaktivtjenesteudbydere. Kryptoaktivernes iboende grænseoverskridende karakter kræver et stærkt internationalt administrativt samarbejde for at sikre effektiv regulering. Det er vigtigt at sikre systematisk sammenhæng i EU-retsakter vedrørende regulering af kryptoaktiver. Med henblik herpå tages der også hensyn til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2023/11131b i denne DAC-revision. Dette direktiv anerkender imidlertid også, at en effektiv udveksling af oplysninger kræver en bredere dækning.

____________________

 

__________________

__________________

26

1a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2023/1114 af 31. maj 2023 om markeder for kryptoaktiver og om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010 og (EU) nr. 1095/2010 og direktiv 2013/36/EU og (EU) 2019/1937 (EUT L 150 af 9.6.2023, s. 40).

 

1b Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2023/1113 af 31. maj 2023 om oplysninger, der skal medsendes ved pengeoverførsler og ved overførsler af visse kryptoaktiver, og om ændring af direktiv (EU) 2015/849 (EUT L 150 af 9.6.2023, s. 1).

Ændringsforslag  8

Forslag til direktiv

Betragtning 8

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8) Unionens ramme for bekæmpelse af hvidvask af penge/finansiering af terrorisme (AML/CFT) udvider anvendelsesområdet for de forpligtede enheder, der er underlagt AMT/CFT-regler, til også at omfatte kryptoaktivtjenesteudbydere reguleret af forordning XXX. Desuden udvider forordning XXX27 den forpligtelse, der gælder for udbydere af betalingstjenester til at ledsage overførsler af midler med oplysninger om betaler og betalingsmodtager, til også at omfatte kryptoaktivtjenesteudbydere for at sikre sporbarheden af overførsler af kryptoaktiver med henblik på bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme.

(8) Unionens ramme for bekæmpelse af hvidvask af penge/finansiering af terrorisme (AML/CFT) udvider anvendelsesområdet for de forpligtede enheder, der er underlagt AMT/CFT-regler, til også at omfatte kryptoaktivtjenesteudbydere reguleret af forordning (EU) 2023/1114. Desuden udvider forordning (EU) 2023/1113 den forpligtelse, der gælder for udbydere af betalingstjenester til at ledsage overførsler af midler med oplysninger om betaler og betalingsmodtager, til også at omfatte kryptoaktivtjenesteudbydere for at sikre sporbarheden af overførsler af kryptoaktiver med henblik på bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme.

__________________

 

27

 

Ændringsforslag  9

Forslag til direktiv

Betragtning 9

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9) På internationalt plan sigter Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD) med sin ramme for indberetning af kryptoaktiver28 på at skabe større skattemæssig gennemsigtighed om kryptoaktiver og deres indberetning. EU's regler bør tage højde for OECD's ramme for at gøre udvekslingen af oplysninger mere effektiv og reducere den administrative byrde.

(9) På internationalt plan sigter Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD) med sin ramme for indberetning af kryptoaktiver28 på at skabe større skattemæssig gennemsigtighed om kryptoaktiver og deres indberetning. EU's regler bør tage højde for OECD's ramme for at gøre udvekslingen af oplysninger mere effektiv og reducere den administrative byrde. Medlemsstaterne bør anvende kommentarerne til modellen for aftale mellem kompetente myndigheder og rammen for indberetning af kryptoaktiver, der er udarbejdet af OECD, for at sikre en ensartet gennemførelse og anvendelse af dette direktiv.

__________________

__________________

28 https://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/crypto-asset-reporting-framework-and-amendments-to-the-common-reporting-standard.pdf

28 https://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/crypto-asset-reporting-framework-and-amendments-to-the-common-reporting-standard.pdf.

Ændringsforslag  10

Forslag til direktiv

Betragtning 14

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14) Direktivet finder anvendelse på kryptoaktivtjenesteudbydere, som er reguleret under forordning XXX, og på kryptoaktivoperatører, som ikke er. Der henvises til begge som indberettende kryptoaktivtjenesteudbydere, da de begge skal foretage indberetninger i henhold til nærværende direktiv. Den generelle fortolkning af kryptoaktiver er meget bred og omfatter kryptoaktiver udstedt på decentraliseret vis såvel som stablecoins og visse ikke-fungible tokens (NFT'er). Kryptoaktiver, der anvendes til betalings- eller investeringsformål, er indberetningspligtige i henhold til direktivet. Indberettende kryptoaktivtjenesteudbydere bør derfor vurdere fra sag til sag, hvorvidt kryptoaktiver kan bruges til betalings- og investeringsformål, idet der tages højde for undtagelserne i forordning XXX, navnlig med hensyn til begrænset udbredelse og visse utility tokens.

(14) Direktivet finder anvendelse på kryptoaktivtjenesteudbydere, som er reguleret under forordning (EU) 2023/1114, og på kryptoaktivoperatører, som ikke er. Der henvises til begge som indberettende kryptoaktivtjenesteudbydere, da de begge skal foretage indberetninger i henhold til nærværende direktiv. Den generelle fortolkning af kryptoaktiver er meget bred og omfatter kryptoaktiver udstedt på decentraliseret vis såvel som stablecoins, herunder e-pengetokens som defineret i forordning (EU) 2023/1114, og visse ikke-fungible tokens (NFT'er). Kryptoaktiver, der anvendes til betalings- eller investeringsformål, er indberetningspligtige i henhold til direktivet.

Ændringsforslag  11

Forslag til direktiv

Betragtning 17

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17) Kryptoaktivtjenesteudbydere, som er omfattet af forordning XXX, kan udøve deres aktiviteter i Unionen ved hjælp af pasordningen, når de er blevet godkendt i en medlemsstat. Til det formål fører ESMA et register over godkendte kryptoaktivtjenesteudbydere. ESMA vedligeholder desuden en sortliste over operatører, som udbyder kryptoaktivtjenester, der kræver godkendelse i henhold til forordning XXX.

(17) Kryptoaktivtjenesteudbydere, som er omfattet af forordning (EU) 2023/1114, kan udøve deres aktiviteter i Unionen ved hjælp af pasordningen, når de er blevet godkendt i en medlemsstat. Til det formål fører ESMA et register over godkendte kryptoaktivtjenesteudbydere. ESMA vedligeholder desuden en sortliste over operatører, som udbyder kryptoaktivtjenester, der kræver godkendelse i henhold til denne forordning.

Ændringsforslag  12

Forslag til direktiv

Betragtning 19

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19) For at fremme det administrative samarbejde på området med jurisdiktioner uden for Unionen, bør det være muligt for kryptoaktivoperatører, som befinder sig i jurisdiktioner uden for Unionen og leverer tjenester til kryptoaktivbrugere i EU, såsom NFT-tjenesteudbydere eller operatører, der leverer tjenester på kundernes eget initiativ, kun at indberette oplysninger om kryptoaktivbrugere bosiddende i Unionen til skattemyndighederne i en jurisdiktion uden for Unionen, såfremt de indberettede oplysninger svarer til de oplysninger, der er fastsat i dette direktiv, og såfremt en effektiv udveksling af oplysninger mellem jurisdiktionen uden for Unionen og en medlemsstat finder sted. Kryptoaktivtjenesteudbydere, der er godkendt under forordning XXX, kan undtages fra at skulle indberette sådanne oplysninger i medlemsstater, hvor de er godkendt, hvis den ækvivalente indberetning finder sted i en jurisdiktion uden for Unionen, og såfremt der foreligger en betinget aftale mellem kompetente myndigheder. Den betingede kompetente jurisdiktion uden for Unionen vil til gengæld meddele sådanne oplysninger til skattemyndighederne i de medlemsstater, hvor kryptoaktivbrugerne er bosiddende. Hvor det er hensigtsmæssigt, bør denne mekanisme iværksættes for at forhindre, at ækvivalente oplysninger indberettes og videregives mere end én gang.

(19) For at fremme det administrative samarbejde på området med jurisdiktioner uden for Unionen, bør det være muligt for kryptoaktivoperatører, som befinder sig i jurisdiktioner uden for Unionen og leverer tjenester til kryptoaktivbrugere i EU, såsom NFT-tjenesteudbydere eller operatører, der leverer tjenester på kundernes eget initiativ, kun at indberette oplysninger om kryptoaktivbrugere bosiddende i Unionen til skattemyndighederne i en jurisdiktion uden for Unionen, såfremt de indberettede oplysninger svarer til de oplysninger, der er fastsat i dette direktiv, og såfremt en effektiv udveksling af oplysninger mellem jurisdiktionen uden for Unionen og en medlemsstat finder sted. Kryptoaktivtjenesteudbydere, der er godkendt under forordning (EU) 2023/1114, kan undtages fra at skulle indberette sådanne oplysninger i medlemsstater, hvor de er godkendt, hvis den ækvivalente indberetning finder sted i en jurisdiktion uden for Unionen, og såfremt der foreligger en betinget aftale mellem kompetente myndigheder. Den betingede kompetente jurisdiktion uden for Unionen vil til gengæld meddele sådanne oplysninger til skattemyndighederne i de medlemsstater, hvor kryptoaktivbrugerne er bosiddende. Hvor det er hensigtsmæssigt, bør denne mekanisme iværksættes for at forhindre, at ækvivalente oplysninger indberettes og videregives mere end én gang.

Ændringsforslag  13

Forslag til direktiv

Betragtning 23

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(23) Direktivet træder ikke i stedet for videregående forpligtelser som fastsat i forordning XXX.

(23) Direktivet træder ikke i stedet for videregående forpligtelser som fastsat i forordning (EU) 2023/1114 eller forordning (EU) 2023/1113.

Ændringsforslag  14

Forslag til direktiv

Betragtning 24

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(24) For at fremme konvergens og konsekvent tilsyn for så vidt angår forordning XXX bør de nationale kompetente myndigheder samarbejde med andre nationale kompetente myndigheder eller institutioner og dele relevante oplysninger.

(24) For at fremme konvergens og konsekvent tilsyn for så vidt angår forordning (EU) 2023/1114 bør de nationale kompetente myndigheder samarbejde med andre nationale kompetente myndigheder eller institutioner og dele relevante oplysninger på en effektiv og loyal måde.

Ændringsforslag  15

Forslag til direktiv

Betragtning 26

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(26) Det er afgørende at styrke bestemmelserne i direktiv 2011/16/EU vedrørende de oplysninger, der skal indberettes eller udveksles, så de tilpasses de nye udviklinger på forskellige markeder og således på effektiv vis kan bidrage til at håndtere adfærd relateret til skattesvig, skatteunddragelse og skatteundgåelse. Disse bestemmelser bør afspejle de udviklinger, der er konstateret på det indre marked og på internationalt niveau, og føre til effektiv indberetning og udveksling af oplysninger. Direktivet indeholder derfor bl.a. de seneste tilføjelser til OECD's fælles indberetningsstandard, integreringen af bestemmelser vedrørende e-penge og digitale centralbankvalutaer, en klar og harmoniseret ramme for overholdelsesforanstaltninger og udvidelse af anvendelsesområdet for grænseoverskridende skatteafgørelser til at omfatte privatpersoner med stor nettoformue.

(26) Det er afgørende at styrke bestemmelserne i direktiv 2011/16/EU vedrørende de oplysninger, der skal indberettes eller udveksles, så de tilpasses de nye udviklinger på forskellige markeder og således på effektiv vis kan bidrage til at håndtere adfærd relateret til skattesvig, skatteunddragelse og skatteundgåelse. Disse bestemmelser bør afspejle de udviklinger, der er konstateret på det indre marked og på internationalt niveau, og føre til effektiv indberetning og udveksling af oplysninger. Direktivet indeholder derfor bl.a. de seneste tilføjelser til OECD's fælles indberetningsstandard, integreringen af bestemmelser vedrørende e-penge og digitale centralbankvalutaer, en klar og harmoniseret ramme for overholdelsesforanstaltninger og udvidelse af anvendelsesområdet for grænseoverskridende skatteafgørelser til at omfatte privatpersoner med stor nettoformue. Medlemsstaterne bør anvende kommentarerne til modellen for aftale mellem kompetente myndigheder og den fælles indberetningsstandard, der er udarbejdet af OECD, for at sikre en ensartet gennemførelse og anvendelse af dette direktiv.

Ændringsforslag  16

Forslag til direktiv

Betragtning 26 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(26a) Selv om flere lande, herunder mange medlemsstater, frigiver anonymiserede og aggregerede oplysninger pr. land – uddraget fra de land for land-rapporter, der kræves i henhold til Rådets direktiv (EU) 2016/881 eller aktion 13 i BEPS-handlingsplanen – er det beklageligt, at nogle medlemsstater ikke offentliggør disse oplysninger i internationale databaser. Den næste revision af DAC bør omfatte en vurdering af praksis for offentliggørelse af anonymiserede og aggregerede oplysninger pr. land og en vurdering af nytten af en harmoniseret tilgang.

Ændringsforslag  17

Forslag til direktiv

Betragtning 27

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(27) E-pengeprodukter som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/110/EU31 anvendes hyppigt i Unionen, og antallet af transaktioner og deres kombinerede værdi stiger støt. E-pengeprodukter er imidlertid ikke eksplicit omfattet af direktiv 2011/16/EU. Medlemsstaterne har forskellige tilgange til e-penge. Resultatet er, at relaterede produkter ikke altid er dækket af de eksisterende kategorier af indkomst og kapital i direktiv 2011/16/EU. Der bør derfor indføres regler, som sikrer, at indberetningsforpligtelsen gælder for e-penge og e-pengetokens under forordning XXX.

(27) E-pengeprodukter som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/110/EU31 anvendes hyppigt i Unionen, og antallet af transaktioner og deres kombinerede værdi stiger støt. E-pengeprodukter er imidlertid ikke eksplicit omfattet af direktiv 2011/16/EU. Medlemsstaterne har forskellige tilgange til e-penge. Resultatet er, at relaterede produkter ikke altid er dækket af de eksisterende kategorier af indkomst og kapital i direktiv 2011/16/EU. Der bør derfor indføres regler, som sikrer, at indberetningsforpligtelsen gælder for e-penge og e-pengetokens under forordning (EU) 2023/1114.

__________________

__________________

31 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/110/EF af 16. september 2009 om adgang til at optage og udøve virksomhed som udsteder af elektroniske penge og tilsyn med en sådan virksomhed, ændring af direktiv 2005/60/EF og 2006/48/EF og ophævelse af direktiv 2000/46/EF (EUT L 267 af 10.10.2009, s. 7).

31 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/110/EF af 16. september 2009 om adgang til at optage og udøve virksomhed som udsteder af elektroniske penge og tilsyn med en sådan virksomhed, ændring af direktiv 2005/60/EF og 2006/48/EF og ophævelse af direktiv 2000/46/EF (EUT L 267 af 10.10.2009, s. 7).

Ændringsforslag  18

Forslag til direktiv

Betragtning 28

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(28) For at lukke smuthuller, der muliggør skatteunddragelse, skatteundgåelse og skattesvig bør det kræves, at medlemsstaterne udveksler oplysninger vedrørende udbytte, der ikke er knyttet til en forvaltningskonto. Udbytte, der ikke er knyttet til en forvaltningskonto, bør derfor indgå i de indtægtskategorier, som er omfattet af obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger.

(28) For at lukke smuthuller, der muliggør skatteunddragelse, skatteundgåelse og skattesvig bør det kræves, at medlemsstaterne udveksler oplysninger vedrørende udbytte, der ikke er knyttet til en forvaltningskonto og kapitalgevinster fra fast ejendom. Den obligatoriske automatiske udveksling af oplysninger anses for at være overholdt, hvis de kompetente myndigheder kan konsultere sådanne oplysninger gennem nationale eller sammenkoblede registre.

Ændringsforslag  19

Forslag til direktiv

Betragtning 28 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(28a) Visse typer af indkomst og aktiver er stadig udelukket fra anvendelsesområdet for automatisk udveksling af oplysninger, hvilket udgør en risiko for omgåelse af skatteforpligtelser. Kommissionen bør vurdere behovet for og den mest hensigtsmæssige måde at medtage følgende oplysninger om ejerskab, indtægter og ikkefinansielle aktiver på i den automatiske udveksling af oplysninger og fremsætte konkrete forslag herom: de reelle ejere af fast ejendom og selskaber, finansielle aktiver, ikkefinansielle aktiver såsom kontanter, kunst, guld eller andre værdigenstande, der opbevares i frihavne, toldoplag eller bankbokse, ejerskab af yachter og private jetfly, konti på større platforme for peer-to-peer-långivning, crowdfunding og lignende platforme.

Ændringsforslag  20

Forslag til direktiv

Betragtning 29

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(29) Skatteregistreringsnummeret ("TIN") er afgørende for, at medlemsstaterne kan matche de modtagne oplysninger med de data, der findes i de nationale databaser. Det gør det lettere for medlemsstaterne at identificere relevante skatteydere og vurdere de relaterede afgifter korrekt. Det er derfor vigtigt, at medlemsstaterne kræver, at TIN'et angives i forbindelse med udvekslinger vedrørende finansielle konti, forhåndsgodkendte grænseoverskridende skatteafgørelser og forhåndsgodkendte prisfastsættelsesordninger, land for land-rapporter, indberetningspligtige grænseoverskridende ordninger og oplysninger om sælgere på digitale platforme.

(29) Skatteregistreringsnummeret ("TIN") er afgørende for, at medlemsstaterne kan matche de modtagne oplysninger med de data, der findes i de nationale databaser. Det gør det lettere for medlemsstaterne at identificere relevante skatteydere og vurdere de relaterede afgifter korrekt. Det er derfor vigtigt, at medlemsstaterne kræver, at TIN'et angives i forbindelse med udvekslinger vedrørende finansielle konti, forhåndsgodkendte grænseoverskridende skatteafgørelser og forhåndsgodkendte prisfastsættelsesordninger, land for land-rapporter, indberetningspligtige grænseoverskridende ordninger og oplysninger om sælgere på digitale platforme og kryptoaktiver. Hvis TIN'et ikke er tilgængeligt, kan medlemsstaternes kompetente myndigheder dog undlade at opfylde en sådan forpligtelse.

Ændringsforslag  21

Forslag til direktiv

Betragtning 29 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(29a) Et europæisk skatteregistreringsnummer vil gøre det muligt for enhver myndighed hurtigt, nemt og korrekt at identificere og registrere skatteregistreringsnumre i grænseoverskridende relationer og vil tjene som et grundlag for effektiv, automatisk udveksling af oplysninger mellem medlemsstaternes skatteforvaltninger. Kommissionen bør derfor tage oprettelsen af et europæisk skatteregistreringsnummer op til fornyet overvejelse, herunder dets merværdi og potentielle virkninger.

Ændringsforslag  22

Forslag til direktiv

Betragtning 33

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(33) Det er principielt vigtigt at anvende de oplysninger, der er meddelt i henhold til direktiv 2011/16/EU, til ansættelse, administration og håndhævelse af skatter, der er omfattet af det materielle anvendelsesområde for dette direktiv. Selv om dette indtil videre ikke har været udelukket, er der opstået usikkerhed med hensyn til anvendelsen af oplysninger på grund af uklare rammer. I betragtning af den indbyrdes sammenhæng, der er mellem skattesvig, -unddragelse og -undgåelse og hvidvask af penge og synergierne med hensyn til håndhævelse, er det hensigtsmæssigt at præcisere, at de oplysninger, som udveksles mellem medlemsstaterne, også kan anvendes til vurdering, administration og håndhævelse af moms og til bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme.

(33) Det er principielt vigtigt at anvende de oplysninger, der er meddelt i henhold til direktiv 2011/16/EU, til ansættelse, administration og håndhævelse af skatter, der er omfattet af det materielle anvendelsesområde for dette direktiv. Selv om dette indtil videre ikke har været udelukket, er der opstået usikkerhed med hensyn til anvendelsen af oplysninger på grund af uklare rammer. I betragtning af den indbyrdes sammenhæng, der er mellem skattesvig, -unddragelse og -undgåelse og hvidvask af penge og synergierne med hensyn til håndhævelse, er det hensigtsmæssigt at præcisere, at de oplysninger, som udveksles mellem medlemsstaterne, også kan anvendes til vurdering, administration og håndhævelse af moms og til bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. Bestemmelserne i dette direktiv bør imidlertid ikke duplikere eller i væsentlig grad overlappe bestemmelserne i Unionens ramme for bekæmpelse af hvidvask af penge.

Ændringsforslag  23

Forslag til direktiv

Betragtning 34

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(34) I direktiv 2011/16/EU fastsættes muligheden for at anvende de udvekslede oplysninger til andre formål end direkte og indirekte beskatning i det omfang, den afsendende medlemsstat har anført det tilladte formål med brugen af sådanne oplysninger på en liste. Proceduren for denne anvendelse er imidlertid besværlig, da den afsendende medlemsstat skal høres, før den modtagende medlemsstat kan bruge oplysningerne til andre formål. Afskaffelse af kravet om en sådan høring vil lette den administrative byrde og muliggøre en hurtig indsats fra skattemyndighederne, når det er nødvendigt. Det bør derfor ikke være påkrævet at høre den afsendende medlemsstat i tilfælde, hvor den påtænkte brug af oplysningerne allerede er oplistet af den afsendende medlemsstat.

(34) I direktiv 2011/16/EU fastsættes muligheden for at anvende de udvekslede oplysninger til andre formål end direkte og indirekte beskatning i det omfang, den afsendende medlemsstat har anført det tilladte formål med brugen af sådanne oplysninger på en liste. Proceduren for denne anvendelse er imidlertid besværlig, da den afsendende medlemsstat skal høres, før den modtagende medlemsstat kan bruge oplysningerne til andre formål. Afskaffelse af kravet om en sådan høring vil lette den administrative byrde og muliggøre en hurtig indsats fra skattemyndighederne, når det er nødvendigt. Det bør derfor ikke være påkrævet at høre den afsendende medlemsstat i tilfælde, hvor den påtænkte brug af oplysningerne allerede er oplistet af den afsendende medlemsstat. En sådan liste kan omfatte lokale myndigheders brug af oplysninger om ikkeskatterelaterede data inden for rammerne af de tærskler og begrænsninger, der er knyttet til leveringen af visse tjenester, f.eks. tjenester, der leveres via en onlineplatform.

Ændringsforslag  24

Forslag til direktiv

Betragtning 35 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(35a) Oplysninger, der indsamles ved indberetning eller udveksling af oplysninger i henhold til direktiv 2011/16/EU, bør anvendes effektivt af hver enkelt medlemsstat. Der bør derfor indføres en mekanisme, der sikrer en effektiv anvendelse, herunder risikoanalyse af dataene, i hver medlemsstat.

Ændringsforslag  25

Forslag til direktiv

Betragtning 36

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(36) For at opnå en mere effektiv brug af ressourcer, gøre udvekslingen af oplysninger lettere og undgå, at hver enkelt medlemsstat er nødt til at foretage samme ændringer af deres systemer til oplagring af oplysninger, bør der oprettes et centralt register, som er tilgængeligt for alle medlemsstater og kun til statistiske formål for Kommissionen, hvor medlemsstaterne kan uploade og lagre indberettede oplysninger i stedet for at udveksle dem via sikret e-mail. De praktiske foranstaltninger, som er nødvendige for oprettelsen af et sådant centralt register, bør vedtages af Kommissionen.

(36) For at opnå en mere effektiv brug af ressourcer, gøre udvekslingen af oplysninger lettere og undgå, at hver enkelt medlemsstat er nødt til at foretage samme ændringer af deres systemer til oplagring af oplysninger, bør der oprettes et centralt register, som er tilgængeligt for alle medlemsstater og kun til statistiske formål for Kommissionen, hvor medlemsstaterne kan uploade og lagre indberettede oplysninger i stedet for at udveksle dem via sikret e-mail. Denne indsats bør også styrke udvekslingen af bedste praksis for, hvordan man implementerer digitale værktøjer i skatteforvaltninger for at reducere overholdelsesomkostninger og bureaukrati, samtidig med at effektiviteten og virkningsgraden forbedres, og der tages hensyn til behovet for at kvalificere de menneskelige ressourcer. De praktiske foranstaltninger, som er nødvendige for oprettelsen af et sådant centralt register, bør vedtages af Kommissionen.

Ændringsforslag  26

Forslag til direktiv

Betragtning 36 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(36a) Kommissionen har ret til at udarbejde rapporter og dokumenter ved hjælp af de oplysninger, der udveksles på en anonymiseret måde, for at tage hensyn til skatteydernes ret til fortrolighed og i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1049/2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter. Offentliggørelsen på årlig basis af anonymiserede og aggregerede statistiske oplysninger fra land for land-rapporterne, herunder om effektive skattesatser, for alle medlemsstater bidrager til at forbedre kvaliteten af de offentlige debatter om skattespørgsmål.

Ændringsforslag  27

Forslag til direktiv

Betragtning 39

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(39) For at sikre overholdelse af reglerne i direktiv 2011/16/EU bør medlemsstaterne fastsætte regler for sanktioner og andre overholdelsesforanstaltninger, som skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning. Hver medlemsstat bør anvende disse regler i overensstemmelse med national lovgivning og bestemmelserne i dette direktiv.

(39) For at sikre en korrekt håndhævelse af reglerne i dette direktiv bør medlemsstaterne fastsætte regler for sanktioner, der finder anvendelse på overtrædelser af nationale bestemmelser om obligatorisk udveksling af oplysninger, der indberettes af udbydere af kryptotjenester, som skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning. Når medlemsstaterne gør dette, bør de sikre, at de identificerer den skyldige part for hver overtrædelse korrekt. Medlemsstaterne bør indføre en midlertidig ordning for strafnedsættelse i en periode på mindst tre år for SMV'er for så vidt angår artikel 8ad.

Ændringsforslag  28

Forslag til direktiv

Betragtning 40

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(40) For at garantere et tilstrækkeligt effektivitetsniveau i samtlige medlemsstater bør der fastsættes minimumsniveauer for sanktioner for så vidt angår to former for graverende adfærd, nemlig manglende indberetning efter to påmindelser og indberettede oplysninger, der indeholder ufuldstændige, ukorrekte eller forkerte data, hvilket i markant grad påvirker de indberettede oplysningers integritet og pålidelighed. Ufuldstændige, ukorrekte eller forkerte data påvirker i markant grad de indberettede oplysningers integritet og pålidelighed, når de udgør mere end 25 % af de samlede data, som skatteyderen eller den indberettende enhed skulle have indberettet korrekt i overensstemmelse med de påkrævede oplysninger, der er fastsat i bilag VI, afdeling II, nr. B. Disse minimumsniveauer for sanktioner bør ikke afholde medlemsstaterne fra at pålægge strengere sanktioner for disse to typer af overtrædelser. Medlemsstaterne skal fortsat anvende effektive, afskrækkende og forholdsmæssige sanktioner for andre typer af overtrædelser.

(40) For at garantere et tilstrækkeligt effektivitetsniveau i samtlige medlemsstater, navnlig i forbindelse med gennemførelsen af Rådets direktiv 2014/107/EU og Rådets direktiv (EU) 2016/881, bør der fastsættes minimumsniveauer for sanktioner for så vidt angår to former for graverende adfærd, nemlig manglende indberetning efter to påmindelser og indberettede oplysninger, der indeholder ufuldstændige, ukorrekte eller forkerte data, hvilket i markant grad påvirker de indberettede oplysningers integritet og pålidelighed. Ufuldstændige, ukorrekte eller forkerte data påvirker i markant grad de indberettede oplysningers integritet og pålidelighed, når de udgør mere end 25 % af de samlede data, som skatteyderen eller den indberettende enhed skulle have indberettet korrekt i overensstemmelse med de påkrævede oplysninger, der er fastsat i bilagene. Disse minimumsniveauer for sanktioner bør ikke afholde medlemsstaterne fra at pålægge strengere sanktioner for disse to typer af overtrædelser. Medlemsstaterne skal fortsat anvende effektive, afskrækkende og forholdsmæssige sanktioner for andre typer af overtrædelser.

Ændringsforslag  29

Forslag til direktiv

Betragtning 42 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(42a) Som følge af EU-Domstolens dom i sag C-694/20 bør direktiv 2011/16/EU ændres på en sådan måde, at dets bestemmelser ikke medfører, at advokater, der handler som mellemmænd, når de er fritaget for indberetningspligten på grund af det juridiske privilegium, som de er bundet af, skal underrette eventuelle andre mellemmænd, der ikke er deres klienter, om disse mellemmænds indberetningspligt, samtidig med at mellemmændenes forpligtelse til straks at underrette deres klienter om deres indberetningspligt bevares.

Ændringsforslag  30

Forslag til direktiv

Betragtning 44 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(44a) International dataudveksling til skattemæssige formål er et nødvendigt instrument til bekæmpelse af skattesvig i en globaliseret verden. Behandling af personoplysninger med henblik på udveksling af skatterelevante oplysninger med tredjelande på grundlag af en international aftale bør derfor anses for at være af offentlig interesse.

Ændringsforslag  31

Forslag til direktiv

Betragtning 44 b (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(44b) De gentagne revisioner af Unionens lovgivningsmæssige rammer for udveksling af oplysninger bør afspejles i aftalerne med tredjelande. Hvis der foreligger en undertegnet aftale, bør der derfor overvejes revisioner.

Ændringsforslag  32

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – point 1 – litra a – nr. i

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 3 – nr. 9 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) I forbindelse med artikel 8, stk. 1, og artikel 8a-8ad systematisk meddelelse til en anden medlemsstat, uden forudgående anmodning, af oplysninger, som er defineret på forhånd, med forud fastsatte regelmæssige intervaller. I forbindelse med artikel 8, stk. 1, vedrører henvisningen til tilgængelige oplysninger de oplysninger i sagsakterne i den medlemsstat, der meddeler oplysningerne, som kan indhentes i medfør af procedurerne til indsamling og behandling af oplysninger i den pågældende medlemsstat"

a) I forbindelse med artikel 8, stk. 1, og artikel 8a-8ad systematisk meddelelse til en anden medlemsstat, uden forudgående anmodning, af nye oplysninger, som er defineret på forhånd, med forud fastsatte regelmæssige intervaller. I forbindelse med artikel 8, stk. 1, vedrører henvisningen til tilgængelige oplysninger de oplysninger i sagsakterne i den medlemsstat, der meddeler oplysningerne, som kan indhentes i medfør af procedurerne til indsamling og behandling af oplysninger i den pågældende medlemsstat"

Ændringsforslag  33

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – point 1 – litra a a (nyt)

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 3 – nr. 14

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

aa) i nr. 14) foretages følgende ændringer:

14. grænseoverskridende forhåndstilsagn”: enhver aftale, meddelelse eller andet instrument eller tiltag med tilsvarende virkninger, også hvis udstedt, ændret eller fornyet i forbindelse med skatterevision, der opfylder følgende betingelser:

"14. "forhåndstilsagn": enhver aftale, meddelelse eller andet instrument eller tiltag med tilsvarende virkninger, også hvis udstedt, ændret eller fornyet i forbindelse med skatterevision, der, uanset om den har formel eller uformel karakter eller er juridisk bindende eller ej, opfylder følgende betingelser:

a) er udstedt, ændret eller fornyet af eller på vegne af regeringen eller skattemyndigheden i en medlemsstat eller medlemsstatens territoriale eller administrative underafdelinger, herunder lokale myndigheder, uanset om det reelt anvendes

a) er udstedt, ændret eller fornyet af eller på vegne af regeringen eller skattemyndigheden i en medlemsstat eller medlemsstatens territoriale eller administrative underafdelinger, herunder lokale myndigheder, uanset om det reelt anvendes

b) er udstedt, ændret eller fornyet til en bestemt person eller gruppe af personer, som kan påberåbe sig denne

b) er udstedt, ændret eller fornyet til en bestemt person eller gruppe af personer, som kan påberåbe sig denne

c) vedrører fortolkningen eller anvendelsen af en retlig eller administrativ bestemmelse om forvaltning eller håndhævelse af national lovgivning om skatter i medlemsstaten eller medlemsstatens territoriale eller administrative underafdelinger, herunder lokale myndigheder

c) vedrører fortolkningen eller anvendelsen af en retlig eller administrativ bestemmelse om forvaltning eller håndhævelse af national lovgivning om skatter i medlemsstaten eller medlemsstatens territoriale eller administrative underafdelinger, herunder lokale myndigheder

d) vedrører en grænseoverskridende transaktion eller et spørgsmål om, hvorvidt aktiviteter, som udøves af en person i en anden jurisdiktion, skaber et fast driftssted, og

 

e) er truffet forud for de transaktioner eller aktiviteter i en anden jurisdiktion, som potentielt skaber et fast driftssted, eller forud for indgivelse af en selvangivelse, som dækker den periode, hvor transaktionen eller rækken af transaktioner eller aktiviteter fandt sted. Den grænseoverskridende transaktion kan omfatte, men er ikke begrænset til, foretagelse af investeringer, levering af varer, tjenesteydelser eller finansielle midler eller anvendelse af materielle eller immaterielle aktiver og skal ikke nødvendigvis direkte involvere den person, der modtager det grænseoverskridende forhåndstilsagn

e) er truffet forud for de transaktioner eller aktiviteter i en anden jurisdiktion, som potentielt skaber et fast driftssted, eller forud for indgivelse af en selvangivelse, som dækker den periode, hvor transaktionen eller rækken af transaktioner eller aktiviteter fandt sted. Transaktionen kan omfatte, men er ikke begrænset til, foretagelse af investeringer, levering af varer, tjenesteydelser eller finansielle midler eller anvendelse af materielle eller immaterielle aktiver og skal ikke nødvendigvis direkte involvere den person, der modtager forhåndstilsagnet"

 

(Dette ændringsforslag gælder for hele teksten. Hvis det vedtages, skal ændringerne foretages alle relevante steder).

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:02011L0016-20230101)

Ændringsforslag  34

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra a b (nyt)

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 3 – nr. 16

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ab) nr. 16) udgår.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:02011L0016-20230101)

Ændringsforslag  35

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra b

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 3 – nr. 33

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

33. "hjemland": hjemland som defineret i forordning XXX.

33. "hjemland": hjemland som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 33), i forordning (EU) 2023/1114.

Ændringsforslag  36

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra b

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 3 – nr. 34

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

34. "distributed ledger-adresse": distributed ledger-adresse som defineret i forordning XXX.

34. "distributed ledger-adresse": distributed ledger-adresse som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 18), i forordning (EU) 2023/1113.

Ændringsforslag  37

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra b

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 3 – nr. 34 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

34a. "reel ejer": reel ejer som defineret i artikel 2, stk. 1, nr. 22), i et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme.

Ændringsforslag  38

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra b

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 3 – nr. 34 b (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

34b. "udbyder af kryptoaktivtjenester": udbyder af kryptoaktivtjenester som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 15), i forordning (EU) 2023/1114.

Ændringsforslag  39

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra b

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 3 – nr. 34 c (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

34c. "kryptoaktivoperatør": udbyder af kryptoaktivtjenester, som ikke er en kryptoaktivtjenesteudbyder.

Ændringsforslag  40

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 a (nyt)

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 7 – stk. 4 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a) I artikel 7 indsættes følgende stykke:

 

"4a. Hvis den bistandssøgende myndighed ved modtagelsen af de ønskede oplysninger indgiver en opfølgningsanmodning, fremlægger den bistandssøgte myndighed disse yderligere ønskede oplysninger hurtigst muligt og senest tre måneder efter datoen for modtagelsen af opfølgningsanmodningen."

Ændringsforslag  41

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra a – nr. i

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 1 – litra e

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e) ejendomsret til og indtægt fra fast ejendom

e) ejendomsret til samt indtægt og kapitalgevinster fra fast ejendom

Ændringsforslag  42

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra b a (nyt)

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 8 – stk. 2 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba) i stk. 2 tilføjes følgende afsnit:

 

"Automatisk udveksling af oplysninger anses for at være overholdt for så vidt angår stk. 1, første afsnit, litra e), hvis de kompetente myndigheder i en anden medlemsstat kan få adgang til sådanne oplysninger enten gennem de nationale registre eller systemer for dataudtræk eller sammenkoblede registre som fastsat i et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om de mekanismer, som medlemsstaterne skal indføre for at forebygge anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, og om ophævelse af direktiv (EU) 2015/849."

Ændringsforslag  43

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra b b (nyt)

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 8 – stk. 3

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

bb)  stk. 3 affattes således:

3. En medlemsstats kompetente myndighed kan meddele en anden medlemsstats kompetente myndighed, at den ikke ønsker at modtage oplysninger om en eller flere af de kategorier af indkomst og kapital, der er nævnt i stk. 1. Den underretter også Kommissionen herom.

"3. En medlemsstats kompetente myndighed kan meddele en anden medlemsstats kompetente myndighed, at den ikke ønsker at modtage oplysninger om en eller flere af de kategorier af indkomst og kapital, der er nævnt i stk. 1. Den begrunder sin afgørelse og underretter Kommissionen herom.

Ændringsforslag  44

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra b c (nyt)

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 8 – stk. 3 a – afsnit 2 – litra a

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

bc) stk. 3a, andet afsnit, litra a), affattes således:

a) navn, adresse, Skatteregistreringsnummer eller -numre samt fødselsdato og fødested (for så vidt angår en person) for hver Person, hvorom der skal indberettes, og som er Kontohaver, og for så vidt angår en Enhed, der er Kontohaver, og som efter iagttagelse af regler for passende omhu i overensstemmelse med bilagene bliver identificeret som havende en eller flere Kontrollerende personer, der er Personer, hvorom der skal indberettes, navn, adresse og Skatteregistreringsnummer eller -numre for Enheden og navn, adresse og Skatteregistreringsnummer eller -numre samt fødselsdato og fødested for hver Person, hvorom der skal indberettes

"a) navn, adresse, Skatteregistreringsnummer eller -numre samt fødselsdato og fødested (for så vidt angår en person) for hver Person, hvorom der skal indberettes, og som er Kontohaver, og for så vidt angår en Enhed, der er den egentlige Kontohaver, og som efter iagttagelse af regler for passende omhu i overensstemmelse med bilagene bliver identificeret som havende en eller flere Kontrollerende personer, der er Personer, hvorom der skal indberettes, navn, adresse og Skatteregistreringsnummer eller -numre for Enheden og navn, adresse og Skatteregistreringsnummer eller -numre samt fødselsdato og fødested for hver Person, hvorom der skal indberettes"

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:02011L0016-20230101)

Ændringsforslag  45

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra -a (nyt)

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 8 a – overskrift

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

-a) overskriften affattes således:

Anvendelsesområde og betingelser for obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger om grænseoverskridende forhåndstilsagn og forhåndsgodkendte prisfastsættelsesordninger

"Anvendelsesområde og betingelser for obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger om forhåndstilsagn og forhåndsgodkendte prisfastsættelsesordninger"

 

(Dette ændringsforslag gælder for hele teksten. Hvis det vedtages, skal ændringerne foretages alle relevante steder).

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:02011L0016-20230101)

Ændringsforslag  46

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra a

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 8 a – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Den kompetente myndighed i en medlemsstat, hvor et grænseoverskridende forhåndstilsagn for en person med stor nettoformue er blevet udstedt, ændret eller fornyet efter den 31. december 2023, meddeler ved automatisk udveksling oplysninger herom til de kompetente myndigheder i alle andre medlemsstater, med forbehold af de tilfælde, der er nævnt i stk. 8 i denne artikel, og i overensstemmelse med gældende praktiske bestemmelser, der vedtages i henhold til artikel 21.

Den kompetente myndighed i en medlemsstat, hvor et forhåndstilsagn for en person med stor nettoformue er blevet udstedt, ændret eller fornyet efter den 31. december 2023, meddeler ved automatisk udveksling oplysninger herom til de kompetente myndigheder i alle andre medlemsstater, med forbehold af de tilfælde, der er nævnt i stk. 8 i denne artikel, og i overensstemmelse med gældende praktiske bestemmelser, der vedtages i henhold til artikel 21.

Ændringsforslag  47

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra b – nr. i

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 8 a – stk. 2 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

En medlemsstats kompetente myndighed meddeler i overensstemmelse med gældende praktiske bestemmelser, der er vedtaget i henhold til artikel 21, også oplysninger til de kompetente myndigheder i alle andre medlemsstater samt til Kommissionen med forbehold af de tilfælde, der er nævnt i stk. 8 i denne artikel, om grænseoverskridende forhåndstilsagn og forhåndsgodkendte prisfastsættelsesordninger, der er udstedt, ændret eller fornyet inden for en periode på fem år før den 1. januar 2017, og om grænseoverskridende forhåndstilsagn for personer med stor nettoformue, der er udstedt, ændret eller fornyet inden for en periode på fem år før den 1. januar 2026.

En medlemsstats kompetente myndighed meddeler i overensstemmelse med gældende praktiske bestemmelser, der er vedtaget i henhold til artikel 21, også oplysninger til de kompetente myndigheder i alle andre medlemsstater samt til Kommissionen med forbehold af de tilfælde, der er nævnt i stk. 8 i denne artikel, om forhåndstilsagn og forhåndsgodkendte prisfastsættelsesordninger, der er udstedt, ændret eller fornyet inden for en periode på fem år før den 1. januar 2017, og om forhåndstilsagn for personer med stor nettoformue, der er udstedt, ændret eller fornyet inden for en periode på fem år før den 1. januar 2024.

Ændringsforslag  48

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra b – nr. ii

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 8 a – stk. 2 – afsnit 3 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvis grænseoverskridende forhåndstilsagn for personer med stor nettoformue er udstedt, ændret eller fornyet mellem den 1. januar 2020 og den 31. december 2025, skal meddelelse herom finde sted på betingelse af, at de stadig var gyldige den 1. januar 2026."

Hvis forhåndstilsagn for personer med stor nettoformue er udstedt, ændret eller fornyet mellem den 1. januar 2018 og den 31. december 2023, skal meddelelse herom finde sted på betingelse af, at de stadig var gyldige den 1. januar 2026.

Ændringsforslag  49

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra b – nr. ii a (nyt)

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 8 a – stk. 2 – afsnit 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

iia) fjerde afsnit udgår.

Ændringsforslag  50

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra b a (nyt)

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 8 a – stk. 3 – afsnit 2 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba) i stk. 3 tilføjes følgende afsnit:

 

"Fra den 1. januar 2026 må den kompetente myndighed ikke forhandle eller aftale nye grænseoverskridende bilaterale eller multilaterale forhåndsgodkendte prisfastsættelsesordninger med tredjelande, der ikke tillader indberetning heraf til kompetente myndigheder i andre medlemsstater."

Ændringsforslag  51

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra d – nr. i a (nyt)

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 8 a – stk. 6 – litra b

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

ia) litra b) affattes således:

b) et resumé af indholdet af det grænseoverskridende forhåndstilsagn eller den forhåndsgodkendte prisfastsættelsesordning, herunder en beskrivelse af de relevante forretningsaktiviteter eller transaktioner eller række af transaktioner og alle andre oplysninger, der kan være til nytte for den kompetente myndighed i forbindelse med bedømmelsen af den mulige skatterisiko, uden at dette medfører videregivelse af en erhvervsmæssig, industriel eller faglig hemmelighed, en fremstillingsmetode eller oplysninger, hvis videregivelse ville stride mod almene interesser

"b) et resumé af indholdet af forhåndstilsagnet eller den forhåndsgodkendte prisfastsættelsesordning, herunder en beskrivelse af de relevante forretningsaktiviteter eller transaktioner eller række af transaktioner, alle relevante direkte og indirekte skattemæssige konsekvenser, såsom de effektive skattesatser, og alle andre oplysninger, der kan være til nytte for den kompetente myndighed i forbindelse med bedømmelsen af den mulige skatterisiko, dog med udeladelse af oplysninger, der kan medføre videregivelse en erhvervsmæssig, industriel eller faglig hemmelighed, en fremstillingsmetode eller oplysninger, hvis videregivelse ville stride mod almene interesser"

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:02011L0016-20230101)

Ændringsforslag  52

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 a (nyt)

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 8 aa – stk. 2

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

3a) I artikel 8aa affattes stk. 2 således:

2. Den kompetente myndighed i den medlemsstat, som modtager land for land-rapporten i medfør af stk. 1, skal ved hjælp af automatisk udveksling og inden for den i stk. 4 fastsatte frist meddele land for land-rapporten til enhver anden medlemsstat, i hvilken en eller flere Koncernenheder i den Multinationale Koncern, som den Rapporterende Enhed er en del af, ifølge oplysningerne i land for land-rapporten enten er skattemæssigt hjemmehørende i eller er skattepligtige for så vidt angår de forretningsaktiviteter, der drives gennem et fast driftssted.

"2. Den kompetente myndighed i den medlemsstat, som modtager land for land-rapporten i medfør af stk. 1, skal ved hjælp af automatisk udveksling og inden for den i stk. 4 fastsatte frist meddele land for land-rapporten til enhver anden medlemsstat, i hvilken en eller flere Koncernenheder i den Multinationale Koncern, som den Rapporterende Enhed er en del af, ifølge oplysningerne i land for land-rapporten enten er skattemæssigt hjemmehørende i eller er skattepligtige for så vidt angår de forretningsaktiviteter, der drives gennem et fast driftssted. Den kompetente myndighed i den medlemsstat, der modtager land for land-rapporten i medfør af stk. 1, skal også meddele nævnte rapport til de kompetente tjenestegrene i Kommissionen, som er ansvarlige for det centrale register over land for land-rapporter. Kommissionen offentliggør hvert år anonymiserede og aggregerede statistiske oplysninger fra land for land-rapporterne for alle medlemsstaterne."

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:02011L0016-20230101)

Ændringsforslag  53

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 b (nyt)

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 8 ab – stk. 5 – afsnit 1

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

3b) I artikel 8ab, stk. 5, affattes første afsnit således:

5.  Hver medlemsstat kan træffe de nødvendige foranstaltninger for at give mellemmanden ret til en fritagelse fra at skulle indgive oplysninger om en indberetningspligtig grænseoverskridende ordning, hvis indberetningspligten krænker fortroligheden af korrespondancen mellem advokat og klient, eller en tilsvarende lovbaseret tavshedspligt i henhold til medlemsstatens nationale lovgivning. I sådanne tilfælde træffer hver medlemsstat de nødvendige foranstaltninger for at kræve, at mellemmænd straks underretter enhver anden mellemmand eller, hvis der ikke findes nogen mellemmand, den relevante skatteyder om deres indberetningsforpligtelser i henhold til stk. 6.

"5. Hver medlemsstat kan træffe de nødvendige foranstaltninger for at give mellemmanden ret til en fritagelse fra at skulle indgive oplysninger om en indberetningspligtig grænseoverskridende ordning, hvis indberetningspligten krænker fortroligheden af korrespondancen mellem advokat og klient, eller en tilsvarende lovbaseret tavshedspligt i henhold til medlemsstatens nationale lovgivning. I sådanne tilfælde træffer hver medlemsstat de nødvendige foranstaltninger for at kræve, at enhver mellemmand, der har fået dispensation, straks underretter sin kunde, hvis denne er en mellemmand eller (hvis der ikke findes nogen mellemmand) hvis denne kunde er den relevante skatteyder, om deres indberetningsforpligtelser i henhold til stk. 6. "

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:02011L0016-20230101)

Ændringsforslag  54

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 8 ab – stk. 14 – litra c (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) en sammenfatning af indholdet af den indberetningspligtige grænseoverskridende ordning, herunder angivelse af et eventuelt navn, hvorunder den almindeligvis er kendt, og en beskrivelse af de relevante ordninger samt alle andre oplysninger, der kan være til nytte for den kompetente myndighed i forbindelse med bedømmelsen af den mulige skatterisiko, uden at dette medfører videregivelse af en erhvervsmæssig, industriel eller faglig hemmelighed, en fremstillingsmetode eller oplysninger, hvis videregivelse ville stride mod almene interesser."

c) en sammenfatning af indholdet af den indberetningspligtige ordning, herunder angivelse af et eventuelt navn, hvorunder den almindeligvis er kendt, og en beskrivelse af de relevante ordninger, den forventede indvirkning på den effektive skattesats for skatteyderen i den anmodede medlemsstat og alle andre oplysninger, der kan være til nytte for den kompetente myndighed i forbindelse med bedømmelsen af den mulige skatterisiko, dog med udeladelse af oplysninger, der kan medføre videregivelse af en erhvervsmæssig, industriel eller faglig hemmelighed, en fremstillingsmetode eller oplysninger, hvis videregivelse ville stride mod almene interesser."

Ændringsforslag  55

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 a (nyt)

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 8 ab – stk. 14 – litra h a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a) I artikel 8ab, stk. 14, tilføjes følgende litra:

 

"ha) listen over modtagere, som opdateres årligt."

Ændringsforslag  56

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 8 ad – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Hver medlemsstat træffer de nødvendige foranstaltninger til at kræve, at Indberettende Kryptoaktivtjenesteudbydere gennemfører de procedurer for passende omhu og opfylder de indberetningskrav, som er omhandlet i afdeling II og III i bilag VI. Hver medlemsstat sikrer også en effektiv gennemførelse og overholdelse af sådanne foranstaltninger i overensstemmelse med afdeling V i bilag VI.

1. Hver medlemsstat træffer de passende foranstaltninger til at kræve, at Indberettende Kryptoaktivtjenesteudbydere gennemfører de procedurer for passende omhu og opfylder de indberetningskrav, som er omhandlet i afdeling II og III i bilag VI. Hver medlemsstat sikrer også en effektiv gennemførelse og overholdelse af sådanne foranstaltninger i overensstemmelse med afdeling V i bilag VI.

Ændringsforslag  57

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 8 ad – stk. 3 – litra c – nr. i

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i) den aggregerede rimelige markedsværdi af såvel som værdien af antallet af enheder i Overførsler foretaget af den Indberettende Kryptoaktivtjenesteudbyder til distributed ledger-adresser som defineret i forordning XXX, som ikke vides at være associeret med en udbyder af tjenester vedrørende virtuelle aktiver eller et finansielt institut.

i) den aggregerede rimelige markedsværdi af såvel som værdien af antallet af enheder i Overførsler foretaget af den Indberettende Kryptoaktivtjenesteudbyder til distributed ledger-adresser som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 18), i forordning (EU) 2023/1113.

Ændringsforslag  58

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 8 ad – stk. 3 – afsnit 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Med henblik på litra d)-h) i nærværende stykke, fastslås og indberettes den rimelige markedsværdi i en enkelt Fiatvaluta, som værdisættes på tidspunktet for hver Indberetningspligtig transaktion på en måde, der anvendes konsekvent af den Indberettende Kryptoaktivtjenesteudbyder.

Med henblik på litra d)-h) i nærværende stykke, fastslås og indberettes den rimelige markedsværdi i en enkelt Fiatvaluta, som værdisættes på tidspunktet for hver Indberetningspligtig transaktion på en måde, der anvendes konsekvent af den Indberettende Kryptoaktivtjenesteudbyder. Kommissionen udsteder efter høring af ekspertgruppen for administrativt samarbejde inden for direkte beskatning retningslinjer for en rimelig markedsværdiansættelse.

Ændringsforslag  59

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 8 ad – stk. 4 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a. Kommissionen skal ikke have adgang til de oplysninger, der er omhandlet i stk. 3, litra a) og b).

Ændringsforslag  60

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 8 ad – stk. 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Meddelelsen i henhold til denne artikels stk. 3 sker ved brug af det elektroniske standardformat, der er omhandlet i artikel 20, stk. 5, senest to måneder efter udgangen af det kalenderår, som de indberetningskrav, der gælder for de Indberettende Kryptoaktivtjenesteudbydere, vedrører. De første oplysninger meddeles for det relevante kalenderår eller en anden passende indberetningsperiode fra og med den 1. januar 2027.

5. Meddelelsen i henhold til denne artikels stk. 3 sker ved brug af det elektroniske standardformat, der er omhandlet i artikel 20, stk. 5, senest tre måneder efter udgangen af det kalenderår, som de indberetningskrav, der gælder for de Indberettende Kryptoaktivtjenesteudbydere, vedrører. De første oplysninger meddeles for det relevante kalenderår eller en anden passende indberetningsperiode fra og med den 1. januar 2027.

Ændringsforslag  61

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 8 ad – stk. 6

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6. Uanset stk. 3 er det ikke nødvendigt at indberette oplysningerne vedrørende en Kryptoaktivbruger, hvis den Indberettende Kryptoaktivtjenesteudbyder har opnået tilstrækkelig sikkerhed for, at en anden Indberettende Kryptoaktivtjenesteudbyder opfylder alle indberetningskravene i denne artikel med hensyn til den pågældende Kryptoaktivbruger.

udgår

Ændringsforslag  62

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 8 ad – stk. 7 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

For at overholde indberetningskravene som omhandlet i denne artikels stk. 1 fastsætter hver medlemsstat de nødvendige regler med henblik på at kræve, at en Kryptoaktivoperatør lader sig registrere i Unionen. Den kompetente myndighed i registreringsmedlemsstaten tildeler en sådan Kryptoaktivoperatør et individuelt identifikationsnummer.

For at overholde indberetningskravene som omhandlet i denne artikels stk. 1 fastsætter hver medlemsstat de passende regler med henblik på at kræve, at en Kryptoaktivoperatør lader sig registrere i Unionen. Den kompetente myndighed i registreringsmedlemsstaten tildeler en sådan Kryptoaktivoperatør et individuelt identifikationsnummer.

Ændringsforslag  63

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 8 ad – stk. 11 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen afgør ved hjælp af gennemførelsesretsakter efter en begrundet anmodning fra enhver medlemsstat eller på eget initiativ, om de oplysninger, der skal udveksles automatisk i henhold til en aftale mellem de kompetente myndigheder i den pågældende medlemsstat og en jurisdiktion uden for Unionen, er ækvivalente i den i bilag VI, afdeling IV, afsnit F, punkt 5, anvendte betydning med dem, der er angivet i bilag VI, afdeling II, afsnit B. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter proceduren i artikel 26, stk. 2.

Kommissionen afgør ved hjælp af gennemførelsesretsakter efter en begrundet anmodning fra enhver medlemsstat eller på eget initiativ, om de oplysninger, der skal udveksles automatisk i henhold til en aftale mellem de kompetente myndigheder i den pågældende medlemsstat og en jurisdiktion uden for Unionen, er ækvivalente i den i bilag VI, afdeling IV, afsnit F, punkt 5, anvendte betydning med dem, der er angivet i bilag VI, afdeling II, afsnit B. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter proceduren i artikel 26, stk. 2, uden unødig forsinkelse.

Ændringsforslag  64

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 8 ad – stk. 11 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

11a. Stk. 11 finder ikke anvendelse, hvis tredjelandes jurisdiktion i øjeblikket er opført i bilag I eller II til EU-listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner eller står på listen over tredjelande, der har strategiske mangler i deres ordninger for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, eller hvis de har været opført på en af disse i de foregående 12 måneder.

 

Endvidere suspenderer enhver fremtidig opførelse i bilag I eller bilag II til EU-listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner eller udpegning som et tredjeland, der har strategiske mangler i sin ordning for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, virkningen af eventuelle eksisterende gennemførelsesretsakter vedrørende den specifikke jurisdiktion.

Ændringsforslag  65

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6 a (nyt)

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 8 b – stk. 1

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

6a) I artikel 8b, affattes stk. 1 således:

1.  Medlemsstaterne indgiver årligt statistikker til Kommissionen over mængden af automatiske udvekslinger i henhold til artikel 8, stk. 1 og 3a, og artikel 8aa og 8ac og oplysninger om administrative og andre relevante omkostninger og fordele i forbindelse med de stedfundne udvekslinger og om mulige ændringer for såvel skattemyndighederne som for tredjeparter.

"1. Medlemsstaterne indgiver årligt alle relevante væsentlige oplysninger til Kommissionen, herunder statistikker over mængden af automatiske udvekslinger og en vurdering af brugbarheden af de oplysninger, der udveksles i henhold til artikel 8, stk. 1 og 3a, artikel 8aa, 8ac og 8ad og oplysninger om administrative og andre relevante omkostninger og fordele i forbindelse med de stedfundne udvekslinger og om mulige ændringer for såvel skattemyndighederne som for tredjeparter."

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:02011L0016-20230101)

Ændringsforslag  66

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6 b (nyt)

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 11 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

b) I artikel 11, stk. 1, indsættes følgende afsnit:

 

"I tilfælde, hvor der gives et begrundet afslag, kan den bistandssøgende myndighed kontakte den kompetente myndighed igen med yderligere elementer for at opnå tilladelse til, at dens embedsmand kan udføre de opgaver, der er omhandlet i stk. 1, litra a), b) eller c). Den kompetente myndighed besvarer denne anden anmodning senest 30 dage efter modtagelsen heraf."

Ændringsforslag  67

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6 c – litra a (nyt)

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 12 a – stk. 1

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

6c) I artikel 12a foretages følgende ændringer:

 

a)  stk. 1 affattes således:

1. Den kompetente myndighed i en eller flere medlemsstater kan anmode den kompetente myndighed i en anden medlemsstat (eller andre medlemsstater) om at foretage fælles revision. De bistandssøgte kompetente myndigheder besvarer anmodningen om en fælles revision senest 60 dage efter modtagelsen af anmodningen. De bistandssøgte kompetente myndigheder kan afvise en anmodning om fælles revision fremsat af den kompetente myndighed i en medlemsstat med behørig begrundelse.

"1. Den kompetente myndighed i en eller flere medlemsstater kan anmode den kompetente myndighed i en anden medlemsstat (eller andre medlemsstater) om at foretage fælles revision. De bistandssøgte kompetente myndigheder besvarer anmodningen om en fælles revision senest 60 dage efter modtagelsen af anmodningen."

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:02011L0016-20230101)

Ændringsforslag  68

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6 c – litra b (nyt)

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 12 a – stk. 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

b) følgende stykke indsættes:

 

"1a. En anmodning om fælles revision fremsat af en kompetent myndighed i en medlemsstat kan afvises af en af følgende grunde:

 

a) den ønskede fælles revision ville indebære, at der skulle gennemføres undersøgelser eller videregives oplysninger i strid med lovgivningen i den bistandssøgte medlemsstat

 

b) den bistandssøgende myndighed er af retlige grunde ikke i stand til at give oplysninger svarende til de oplysninger, som den bistandssøgte medlemsstat forventes at give i forbindelse med den fælles revision.

 

Hvis en bistandssøgt myndighed afviser anmodningen, skal den underrette den anmodende part om, hvilken af de to grunde, som er omhandlet i første afsnit, der dannede grundlag for dette afslag."

Ændringsforslag  69

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 – litra a

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 16 – stk. 1 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"Oplysninger, der på den ene eller anden måde videregives mellem medlemsstater i medfør af dette direktiv, er omfattet af tavshedspligt og nyder samme beskyttelse som den, der gælder for tilsvarende oplysninger i henhold til den nationale lovgivning i den medlemsstat, der modtager dem. Sådanne oplysninger kan anvendes til vurdering, administration og håndhævelse af national ret i medlemsstaterne vedrørende de i artikel 2 omhandlede skatter samt moms, andre indirekte skatter, toldafgifter og bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme."

Oplysninger, der på den ene eller anden måde videregives mellem medlemsstater i medfør af dette direktiv, er omfattet af tavshedspligt og nyder samme beskyttelse som den, der gælder for tilsvarende oplysninger i henhold til den nationale lovgivning i den medlemsstat, der modtager dem. Sådanne oplysninger kan anvendes til vurdering, administration og håndhævelse af national ret i medlemsstaterne vedrørende de i artikel 2 omhandlede skatter samt moms, andre indirekte skatter, toldafgifter og bekæmpelse af hvidvask af penge og tilknyttede underliggende forbrydelser, finansiering af terrorisme og målrettede finansielle sanktioner.

Ændringsforslag  70

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 – litra b

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 16 – stk. 2 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Med tilladelse fra den kompetente myndighed i den medlemsstat, der videregiver oplysninger i henhold til dette direktiv, og kun i det omfang, dette er tilladt i henhold til lovgivningen i den medlemsstat, hvor den myndighed, der modtager oplysninger, er hjemmehørende, kan oplysninger og dokumenter, der modtages i henhold til dette direktiv, anvendes til andre formål end dem, der er nævnt i stk. 1.

I det omfang, dette er tilladt i henhold til lovgivningen i den medlemsstat, hvor den myndighed, der modtager oplysninger, er hjemmehørende, kan oplysninger og dokumenter, der modtages i henhold til dette direktiv, anvendes til andre formål end dem, der er nævnt i stk. 1. En sådan tilladelse gives direkte, hvis oplysningerne kan anvendes til lignende formål i den medlemsstat, hvor den kompetente myndighed, der videregiver oplysningerne, er hjemmehørende.

Ændringsforslag  71

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 – litra c

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 6 a – stk. 7

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7. De kompetente myndigheder i hver medlemsstat indfører en effektiv mekanisme til at sikre, at data, der indhentes via indberetning eller udveksling af oplysninger i henhold til artikel 8-8ad inden for dette direktivs anvendelsesområde, vurderes.

7. De kompetente myndigheder i hver medlemsstat indfører en effektiv mekanisme til at sikre, at kvaliteten og fuldstændigheden af data, der indhentes og deles via indberetning eller udveksling af oplysninger i henhold til artikel 8-8ad inden for dette direktivs anvendelsesområde, anvendes og vurderes, og procedurer for en systematisk risikoanalyse af disse oplysninger og for en systematisk analyse af ikkematchede oplysninger, der udveksles i henhold til artikel 5 og 8.

Ændringsforslag  72

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 a (nyt)

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 17 – stk. 4 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

7a) I artikel 17 indsættes følgende stykke:

 

"4a. Den i stk. 4 omhandlede mulighed for at afslå meddelelse af oplysninger finder ikke anvendelse, hvis den bistandssøgende myndighed kan godtgøre, at oplysningerne ikke vil blive offentliggjort og kun vil blive brugt til vurdering, forvaltning og kontrol af de relevante skatteforhold for den person eller gruppe af personer, der er genstand for anmodningen om oplysninger."

Ændringsforslag  73

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 a (nyt)

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 23 – stk. 2

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

9a) Artikel 23, stk. 2, affattes således:

2. Medlemsstaterne sender Kommissionen alle relevante oplysninger, der er nødvendige for at evaluere, om det administrative samarbejde, der finder sted i overensstemmelse med dette direktiv, er effektivt med hensyn til bekæmpelse af skatteunddragelse og skatteundgåelse.

"2. Medlemsstaterne sender Kommissionen alle relevante oplysninger, der er nødvendige for at evaluere, om det administrative samarbejde, der finder sted i overensstemmelse med dette direktiv, er effektivt med hensyn til bekæmpelse af skatteunddragelse og skatteundgåelse, og de undersøger og evaluerer de overholdelsesomkostninger, der kan opstå som følge af en eventuel situation med overrapportering. Medlemsstaterne meddeler hvert år Europa-Parlamentet og Kommissionen resultaterne af deres evaluering. Der offentliggøres et resumé af resultaterne under hensyntagen til skatteydernes rettigheder og fortrolighedskrav. Oplysningerne må ikke opdeles i en sådan grad, at de kan knyttes til en enkelt skatteyder."

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:02011L0016-20230101)

Ændringsforslag  74

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 23 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sender Kommissionen en årlig vurdering af effektiviteten af den automatiske udveksling af oplysninger som omhandlet i artikel 8-8ab og af de opnåede konkrete resultater. Kommissionen vedtager ved hjælp af gennemførelsesretsakter formatet og betingelserne for meddelelse af den årlige vurdering. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter proceduren i artikel 26, stk. 2.

3. Medlemsstaterne sender Kommissionen en årlig vurdering af effektiviteten af udvekslingen af oplysninger efter anmodning som omhandlet i artikel 5, 6 og 7, og af den automatiske udveksling af oplysninger som omhandlet i artikel 8-8ad, graden af samarbejde med tredjelande og af de opnåede konkrete resultater, herunder de dermed forbundne yderligere skatteindtægter og den konstaterede ulovlige praksis i forbindelse med administrativt samarbejde. De meddelte oplysninger opdeles af Kommissionen som minimum på de enkelte lande. Kommissionen vedtager ved hjælp af gennemførelsesretsakter formatet og betingelserne for meddelelse af den årlige vurdering. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter proceduren i artikel 26, stk. 2.

Ændringsforslag  75

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11 a – litra a (nyt)

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 23 a – stk. 1

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

11a) I artikel 23a foretages følgende ændringer:

 

a)  stk. 1 affattes således:

1. Oplysninger, der meddeles til Kommissionen i medfør af dette direktiv, behandles fortroligt af Kommissionen i overensstemmelse med de bestemmelser, der gælder for EU-myndigheder, og må ikke anvendes til andre formål end dem, der er nødvendige for at fastslå, om, og i hvilken udstrækning, medlemsstaterne efterkommer dette direktiv.

"1. Oplysninger, der meddeles til Kommissionen i medfør af dette direktiv, behandles fortroligt, i det omfang hemmeligholdelse heraf ikke skader offentlige interesser, oplysningerne kan knyttes til en enkelt skatteyder, og offentliggørelse heraf vil krænke skatteyderens rettigheder."

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:02011L0016-20230101)

Ændringsforslag  76

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11 a – litra b (nyt)

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 23 a – stk. 2

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

b) stk. 2 affattes således:

2. Oplysninger, der videregives til Kommissionen af en medlemsstat i medfør af artikel 23, og enhver rapport eller ethvert dokument, som Kommissionen udarbejder under anvendelse af sådanne oplysninger, kan videresendes til andre medlemsstater. Sådanne videresendte oplysninger er omfattet af tavshedspligt og nyder samme beskyttelse som den, der gælder for tilsvarende oplysninger i henhold til national ret i den medlemsstat, der modtager dem.

"2. Oplysninger, der videregives til Kommissionen af en medlemsstat i medfør af artikel 23, og enhver rapport eller ethvert dokument, som Kommissionen udarbejder under anvendelse af sådanne oplysninger, der kan knyttes til enkelte skatteydere, kan videresendes til andre medlemsstater. Sådanne videresendte oplysninger er omfattet af tavshedspligt og nyder samme beskyttelse som den, der gælder for tilsvarende oplysninger i henhold til national ret i den medlemsstat, der modtager dem.

Rapporter og dokumenter udarbejdet af Kommissionen som omhandlet i første afsnit må kun anvendes af medlemsstaterne til analyseformål og må ikke offentliggøres eller gøres tilgængelige for andre personer eller organer uden Kommissionens udtrykkelige samtykke.

Rapporter og dokumenter udarbejdet af Kommissionen som omhandlet i første afsnit må kun anvendes af medlemsstaterne til analyseformål.

Uanset første og andet afsnit kan Kommissionen årligt offentliggøre anonymiserede resuméer af de statistiske data, som medlemsstaterne meddeler den i overensstemmelse med artikel 23, stk. 4.

Uanset første og andet afsnit offentliggør Kommissionen årligt anonymiserede resuméer af de statistiske data, som medlemsstaterne meddeler den i overensstemmelse med artikel 23, stk. 4.

(02011L0016-20230101)

Ændringsforslag  77

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 25 a – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne fastsætter regler om sanktioner, der skal anvendes i tilfælde af overtrædelser af de nationale regler, der er vedtaget i medfør af dette direktiv vedrørende artikel 8, stk. 3a, og artikel 8aa-8ad, og træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de gennemføres og håndhæves. Sanktionerne og overholdelsesforanstaltningerne skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning.

1. Medlemsstaterne fastsætter regler om sanktioner, der skal anvendes i tilfælde af overtrædelser af de nationale regler, der er vedtaget i medfør af dette direktiv vedrørende artikel 8, stk. 3a, og artikel 8aa-8ad, og træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de gennemføres og håndhæves. Sanktionerne og overholdelsesforanstaltningerne skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning. Medlemsstaterne sikrer, at der iværksættes sanktioner over for de faktisk skyldige parter.

Ændringsforslag  78

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 25 a – stk. 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. Hvis en medlemsstat fastsætter sanktioner på over 150 000 EUR, indfører den en midlertidig ordning for strafnedsættelse i en periode på tre år for SMV'er for så vidt angår artikel 8ad.

Ændringsforslag  79

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 25 a – stk. 2 – afsnit 2 – litra c

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) bemyndigelse til at udøve kontrol internt inden for den juridiske person.

udgår

Ændringsforslag  80

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 25 a – stk. 3 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

I tilfælde af manglende indberetning efter to påmindelser, eller hvis de indberettede oplysninger indeholder ufuldstændige, ukorrekte eller falske data, der udgør mere end 25 % af de oplysninger, der skulle have været indberettet i overensstemmelse med de oplysninger, der er fastsat i bilag VI, afdeling II, afsnit B, sikrer medlemsstaterne, at de sanktioner, der kan anvendes, mindst omfatter følgende minimumsbøder.

I tilfælde af manglende indberetning efter to påmindelser, eller hvis de indberettede oplysninger indeholder ufuldstændige, ukorrekte eller falske data, der udgør mere end 25 % af de oplysninger, der skulle have været indberettet i overensstemmelse med de oplysninger, der er fastsat i bilagene, sikrer medlemsstaterne, at de sanktioner, der kan anvendes, mindst omfatter følgende minimumsbøder.

Ændringsforslag  81

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 25 a – stk. 3 – afsnit 1 – litra c

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) i tilfælde af manglende overholdelse af nationale bestemmelser, der er vedtaget for at overholde artikel 8ab, skal minimumsbøden være på mindst 50 000 EUR, hvis mellemmandens eller den relevante skatteyders årlige omsætning er under 6 mio. EUR, og på 150 000 EUR, hvis omsætningen er 6 mio. EUR eller derover; minimumsbøden skal være på mindst 20 000 EUR, hvis mellemmanden eller den relevante skatteyder er en fysisk person

udgår

Ændringsforslag  82

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 25 a – stk. 3 – afsnit 1 – litra d

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d) i tilfælde af manglende overholdelse af nationale bestemmelser, der er vedtaget for at overholde artikel 8ac, skal minimumsbøden være på mindst 50 000 EUR, hvis den Indberettende Platformsoperatørs årlige omsætning er under 6 mio. EUR, og på 150 000 EUR, hvis omsætningen er 6 mio. EUR eller derover, og minimumsbøden være på mindst 20 000 EUR, hvis den Indberettende Platformsoperatør er en fysisk person

udgår

Ændringsforslag  83

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 25 a – stk. 3 – afsnit 1 – litra e

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e) i tilfælde af manglende overholdelse af nationale bestemmelser, der er vedtaget for at overholde artikel 8ad, skal minimumsbøden være på mindst 50 000 EUR, hvis den Indberettende Kryptoaktivtjenesteudbyders årlige omsætning er under 6 mio. EUR, og på 150 000 EUR, hvis omsætningen er 6 mio. EUR eller derover, og minimumsbøden være på mindst 20 000 EUR, hvis den Indberettende Kryptoaktivtjenesteudbyder er en fysisk person

udgår

Ændringsforslag  84

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 25 a – stk. 3 – afsnit 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

De sanktioner, der er fastsat i dette stykke, må ikke overstige 1 % af den indberetningspligtiges samlede omsætning.

Ændringsforslag  85

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 25 a – stk. 3 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen vurderer hensigtsmæssigheden af de beløb, der er fastsat i dette litra d), i den rapport, der er omhandlet i artikel 27, stk. 1.

Senest ... [et år efter datoen for dette direktivs anvendelse] vurderer Kommissionen hensigtsmæssigheden og proportionaliteten af de beløb, der er fastsat i dette stykke.

Ændringsforslag  86

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13 a (nyt)

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 27 – stk. 1

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

13a) Artikel 27, stk. 1, affattes således:

1. Hvert femte år efter den 1. januar 2013 forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om anvendelsen af dette direktiv.

"1. Hvert femte år efter den 1. januar 2013 forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om anvendelsen af dette direktiv. Rapporten ledsages, hvor det er relevant, af specifikke forslag, herunder lovgivningsforslag, til forbedring af dette direktiv."

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:02011L0016-20230101)

Ændringsforslag  87

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 27 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne overvåger og vurderer i forbindelse med deres jurisdiktion effektiviteten af det administrative samarbejde i overensstemmelse med dette direktiv for så vidt angår bekæmpelse af skatteunddragelse og skatteundgåelse og meddeler Kommissionen resultaterne af deres vurdering en gang om året."

2. Medlemsstaterne overvåger og vurderer i forbindelse med deres jurisdiktion effektiviteten af det administrative samarbejde i overensstemmelse med dette direktiv for så vidt angår bekæmpelse af skatteunddragelse og skatteundgåelse og meddeler Europa-Parlamentet og Kommissionen resultaterne af deres vurdering en gang om året.

Ændringsforslag  88

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 27 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Kommissionen tager hensyn til sådanne resultater af medlemsstaternes vurdering med henblik på at gå videre med yderligere lovgivningsmæssige revisioner for at afhjælpe de vedvarende smuthuller og svagheder i dette direktiv.

Ændringsforslag  89

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14 a (nyt)

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 27 – stk. 2 a (nyt)

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

14a) I artikel 27 indsættes følgende afsnit:

 

"2a. Med henblik på denne artikels stk. 2 vedtager Kommissionen efter proceduren i artikel 26, stk. 2, en fælles ramme for måling af virkningen af og omkostningerne og fordelene ved dette direktiv."

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:02011L0016-20230101)

Ændringsforslag  90

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 15

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 27 c – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

For beskatningsperioder, der begynder den 1. januar 2026 eller derefter, sikrer medlemsstaterne, at skatteregistreringsnummeret på indberettede personer eller enheder, som er udstedt af bopælsmedlemsstaten, omfattes af meddelelsen af de oplysninger, som er omhandlet i artikel 8, stk. 1 og 3a, artikel 8a, stk. 6, artikel 8aa, stk. 3, artikel 8ab, stk. 14, artikel 8ac, stk. 2, og artikel 8ad, stk. 3. Skattenummeret skal angives, selv hvis det ikke specifikt kræves i de nævnte artikler.

For beskatningsperioder, der begynder den 1. januar 2027 eller derefter, sikrer medlemsstaterne, at skatteregistreringsnummeret på indberettede personer eller enheder, som er udstedt af bopælsmedlemsstaten, når det er tilgængeligt, omfattes af meddelelsen af de oplysninger, som er omhandlet i artikel 8, stk. 1 og 3a, artikel 8a, stk. 6, artikel 8aa, stk. 3, artikel 8ab, stk. 14, artikel 8ac, stk. 2, og artikel 8ad, stk. 3. Skattenummeret skal angives, selv hvis det ikke specifikt kræves i de nævnte artikler.

Ændringsforslag  91

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 15

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 27 c – stk. 2 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Senest i januar 2026 vurderer Kommissionen, om det er ønskeligt at indføre et europæisk skatteregistreringsnummer. Kommissionen kan, hvor det er relevant, forelægge et lovgivningsmæssigt forslag for Europa-Parlamentet og Rådet.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:02011L0016-20230101)

Ændringsforslag  92

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 15 a (nyt)

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 27 d (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

15a) Følgende artikel indsættes:

 

"Artikel 27d

 

Evaluering

 

Senest i januar 2026 vurderer Kommissionen, om der er behov for en yderligere styrkelse af effektiviteten og funktionaliteten af den automatiske udveksling af oplysninger og en højnelse af standarden herfor med henblik på at fastsætte, at:

 

a)  de kategorier af indkomst, der er fastsat i artikel 8, stk. 1, udvides til at omfatte finansielle aktiver, herunder valutahandel, og ikke-finansielle aktiver, såsom fast ejendom, kunst eller smykker, samt nye metoder til at opbevare værdier, såsom frihavne og bankbokse, herunder oplysninger om det endelige reelle ejerskab og kapitalgevinster

 

b) listerne over elementer i artikel 8, stk. 3a, udvides til at omfatte oplysninger om det endelige reelle ejerskab og til at bekæmpe omgåelse ved hjælp af et eller flere andre skattemæssige hjemsteder."

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:02011L0016-20230101)

Ændringsforslag  93

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 31. december 2025 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De underretter straks Kommissionen herom. De meddeler straks Kommissionen disse love og bestemmelser.

Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 31. december 2026 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De underretter straks Kommissionen herom. De meddeler straks Kommissionen disse love og bestemmelser.

Ændringsforslag  94

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De anvender disse bestemmelser fra den 1. januar 2026.

De anvender disse bestemmelser fra den 1. januar 2027.

Ændringsforslag  95

Forslag til direktiv

Bilag I – stk. 1 – nr. 1 – litra a – nr. i

Direktiv 2011/16/EU

BILAG I – afdeling 1 – punkt A – stk. 1 – litra c

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) hvorvidt kontoen er en fælles konto, herunder antallet af fælles Kontohavere

c) hvorvidt kontoen er en fælles konto, herunder antallet af fælles Kontohavere og hver Kontohavers andel

Ændringsforslag  96

Forslag til direktiv

Bilag I – stk. 1 – nr. 1 – litra a – nr. ii a (nyt)

Direktiv 2011/16/EU

BILAG I – afdeling 1 – punkt A – afsnit 7 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

iia) følgende afsnit tilføjes:

 

"7a. I tilfælde af at det Indberettende finansielle institut ikke har nogen konto, der skal indberettes i henhold til dette direktiv, en nulangivelse, herunder en redegørelse for, hvorfor det finansielle institut ikke indberetter nogen oplysninger."

Ændringsforslag  97

Forslag til direktiv

Bilag I – stk. 1 – nr. 1 – litra c a (nyt)

Direktiv 2011/16/EU

BILAG I – afdeling I – punkt F a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca) følgende stykke tilføjes:

 

"Fa. Hvert Ikkeindberettende finansielt institut indgiver en nulangivelse til den kompetente myndighed i sin medlemsstat, herunder en redegørelse for, hvorfor det finansielle institut ikke indberetter nogen oplysninger, eller oplysninger om, hvilket andet finansielt institut, der indberetter på dets vegne."

Ændringsforslag  98

Forslag til direktiv

Bilag I – stk. 1 – nr. 1 a – litra a (nyt)

Direktiv 2011/16/EU

BILAG I – afdeling V – punkt A

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a) I afdeling V foretages følgende ændringer:

 

a) punkt A udgår.

Ændringsforslag  99

Forslag til direktiv

Bilag I – stk. 1 – nr. 1 a – litra b (nyt)

Direktiv 2011/16/EU

BILAG I – afdeling V – punkt B

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

b) punkt B affattes således:

B. Enhedskonti, der skal undersøges. En Allerede eksisterende enhedskonto, der har en samlet kontosaldo eller værdi, der den 31. december 2015 overstiger et beløb, der er denomineret i hver medlemsstats nationale valuta, og som svarer til 250 000 USD, og en Allerede eksisterende enhedskonto, der ikke den 31. december 2015 overstiger dette beløb, men hvor den samlede kontosaldo eller værdi overstiger dette beløb den sidste dag i et efterfølgende kalenderår, skal undersøges efter procedurerne, der er omhandlet i afsnit D.

"B. Enhedskonti, der skal undersøges. En Allerede eksisterende enhedskonto undersøges efter procedurerne, der er omhandlet i afsnit D."

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:02011L0016-20230101)

Ændringsforslag  100

Forslag til direktiv

Bilag I – stk. 1 – nr. 4 –litra a

Direktiv 2011/16/EU

Bilag I – afdeling VIII – punkt A – afsnit 6 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) hvis bruttoindkomst hovedsagelig kan tilskrives investering, geninvestering eller handel med Finansielle aktiver eller Indberetningspligtige Kryptoaktiver, hvis Enheden forvaltes af en anden Enhed, som er et Indskudsinstitut, et Forvaltningsinstitut, et Specificeret forsikringsselskab eller en Investeringsenhed som beskrevet i afsnit A, punkt 6, litra a).

b) hvis bruttoindkomst hovedsagelig kan tilskrives investering, geninvestering eller handel med Finansielle aktiver eller Indberetningspligtige Kryptoaktiver, hvis Enheden forvaltes af en anden Enhed, som er et Indskudsinstitut, et Forvaltningsinstitut eller en Investeringsenhed som beskrevet i afsnit A, punkt 6, litra a).

Ændringsforslag  101

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 – litra b

Direktiv 2011/16/EU

Bilag I – afdeling VIII – punkt A – afsnit 10

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

10. Udtrykket "Elektronisk pengetoken" eller "e-pengetoken" betyder en elektronisk pengetoken eller e-pengetoken som defineret i forordning XXX.

10. Udtrykket "Elektronisk pengetoken" eller "e-pengetoken" betyder en elektronisk pengetoken eller e-pengetoken som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 7), i forordning (EU) 2023/1114.

Ændringsforslag  102

Forslag til direktiv

Bilag 1 – stk. 1 – nr. 4 – litra b

Direktiv 2011/16/EU

Bilag I – afdeling VIII – punkt A – afsnit 13

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

13. Udtrykket "Kryptoaktiv" betyder kryptoaktiver som defineret i forordning XXX.

13. Udtrykket "Kryptoaktiv" betyder kryptoaktiver som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 5), i forordning (EU) 2023/1114.

Ændringsforslag  103

Forslag til direktiv

Bilag III

Direktiv 2011/16/EU

Bilag VI – afdeling I – punkt A – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. en Enhed, som er godkendt i henhold til forordning XX

1. en Enhed, som er godkendt i henhold til forordning (EU) 2023/1114

Ændringsforslag  104

Forslag til direktiv

Bilag III

Direktiv 2011/16/EU

Bilag VI – afdeling II – punkt B a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Ba. Uanset afsnit A, punkt 1, kræves det ikke, at fødestedet indberettes, medmindre den Indberettende Kryptoaktivtjenesteudbyder på anden måde er forpligtet til at indhente og indberette det i henhold til national lovgivning.

Ændringsforslag  105

Forslag til direktiv

Bilag III

Direktiv 2011/16/EU

Bilag VI – afdeling II – punkt C

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

C.  De i punkt 3 anførte oplysninger skal indberettes senest den 31. januar i det kalenderår, som følger efter det år, som oplysningerne vedrører. De første oplysninger indberettes for det relevante kalenderår eller en anden passende indberetningsperiode fra og med den 1. januar 2026.

C. De i punkt 3 anførte oplysninger skal indberettes senest den 31. juli i det kalenderår, som følger efter det år, som oplysningerne vedrører. De første oplysninger indberettes for det relevante kalenderår eller en anden passende indberetningsperiode fra og med den 1. januar 2026.

Ændringsforslag  106

Forslag til direktiv

Bilag III

Direktiv 2011/16/EU

Bilag VI – afdeling IV – punkt A – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. "Kryptoaktiv" betyder et kryptoaktiv som defineret i forordning XXX.

1. "Kryptoaktiv" betyder kryptoaktiv som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 5), i forordning (EU) 2023/1114.

Ændringsforslag  107

Forslag til direktiv

Bilag III

Direktiv 2011/16/EU

Bilag VI – afdeling IV – punkt A – afsnit 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. "Elektroniske penge" eller "e-penge" betyder elektroniske penge eller e-penge som defineret i direktiv 2009/110/EF. Med henblik på dette direktiv omfatter udtrykket "Elektroniske penge" eller "e-penge" ikke produkter, der er skabt med det ene formål at lette overførslen af midler fra en kunde til en anden person efter kundens instrukser. Et produkt er ikke skabt med det ene formål at lette overførslen af midler, hvis de midler, der er forbundet med et sådant produkt som led i den overførende Enheds sædvanlige forretningsgang opbevares længere end 60 dage efter modtagelsen af instrukser om at foretage overførslen, eller, hvis disse midler i tilfælde af manglende instrukser opbevares længere end 60 dage efter modtagelsen af midlerne.

5. I dette direktiv forstås ved "Elektroniske penge" eller "e-penge" ethvert kryptoaktiv, der: a) er en digital repræsentation af en enkelt Fiatvaluta, b) udstedes ved modtagelse af midler med henblik på gennemførelse af betalingstransaktioner, c) er repræsenteret ved et krav på udstederen denomineret i samme Fiatvaluta, d) accepteres som betaling af en anden fysisk eller juridisk person end udstederen og e) i henhold til de lovgivningsmæssige krav, som udsteder er underlagt, kan indløses til enhver tid og til pariværdi for samme Fiatvaluta efter anmodning fra indehaveren af produktet. Udtrykket "Elektroniske penge" eller "e-penge" omfatter ikke produkter, der er skabt med det ene formål at lette overførslen af midler fra en kunde til en anden person efter kundens instrukser. Et produkt er ikke skabt med det ene formål at lette overførslen af midler, hvis de midler, der er forbundet med et sådant produkt som led i den overførende Enheds sædvanlige forretningsgang opbevares længere end 60 dage efter modtagelsen af instrukser om at foretage overførslen, eller, hvis disse midler i tilfælde af manglende instrukser opbevares længere end 60 dage efter modtagelsen af midlerne.

Ændringsforslag  108

Forslag til direktiv

Bilag III

Direktiv 2011/16/EU

Bilag VI – afdeling IV – punkt A – afsnit 6

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6. "Elektronisk pengetoken" eller "e-pengetoken" betyder en elektronisk pengetoken eller e-pengetoken som defineret i forordning XXX.

6. "Elektronisk pengetoken" eller "e-pengetoken" betyder en elektronisk pengetoken eller e-pengetoken som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 7), i forordning (EU) 2023/1114.

Ændringsforslag  109

Forslag til direktiv

Bilag III

Direktiv 2011/16/EU

Bilag VI – afdeling IV – punkt A – afsnit 7

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7. "Distributed Ledger-teknologi" (DLT) betyder distributed ledger-teknologi eller DLT som defineret i forordning XXX.

7. "Distributed Ledger-teknologi" (DLT) betyder distributed ledger-teknologi eller DLT som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) 2023/1114.

Ændringsforslag  110

Forslag til direktiv

Bilag III

Direktiv 2011/16/EU

Bilag VI – afdeling IV – punkt B – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. "Kryptoaktivtjenesteudbyder" betyder en Kryptoaktivtjenesteudbyder som defineret i forordning XXX.

1. "Kryptoaktivtjenesteudbyder" betyder en Kryptoaktivtjenesteudbyder som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 15), i forordning (EU) 2023/1114.

Ændringsforslag  111

Forslag til direktiv

Bilag III

Direktiv 2011/16/EU

Bilag VI – afdeling IV – punkt B – afsnit 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. "Kryptoaktivtjenester" betyder Kryptoaktivtjenester som defineret i forordning XXX, heriblandt staking og udlån.

4. "Kryptoaktivtjenester" betyder Kryptoaktivtjenester som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 16), i forordning (EU) 2023/1114.

Ændringsforslag  112

Forslag til direktiv

Bilag III

Direktiv 2011/16/EU

Bilag VI – afdeling IV – punkt C – afsnit 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. "Indberetningspligtig Detailbetalingstransaktion" betyder en Overførsel af Indberetningspligtige Kryptoaktiver som modydelse for varer eller tjenester til en værdi på mere end 50 000 EUR.

4. "Indberetningspligtig Detailbetalingstransaktion" betyder en Overførsel af Indberetningspligtige Kryptoaktiver som modydelse for varer eller tjenester til en værdi på mere end 50 000 USD (eller det tilsvarende beløb i en hvilken som helst anden valuta).

Ændringsforslag  113

Forslag til direktiv

Bilag III

Direktiv 2011/16/EU

Bilag VI – afdeling V – punkt A – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Hvis en Kryptoaktivbruger ikke fremlægger de oplysninger, der er påkrævet i henhold til afdeling III, efter to påmindelser efter den Indberettende Kryptoaktivtjenesteudbyderes oprindelige anmodning, men ikke før fristen på 60 dage er udløbet, skal de Indberettende Kryptoaktivtjenesteudbydere forhindre Kryptoaktivbrugeren i at foretage Udvekslingstransaktioner.

2. Hvis en Kryptoaktivbruger ikke fremlægger de oplysninger, der er påkrævet i henhold til afdeling III, efter to påmindelser efter den Indberettende Kryptoaktivtjenesteudbyderes oprindelige anmodning, men ikke før fristen på 60 dage er udløbet, skal de Indberettende Kryptoaktivtjenesteudbydere forhindre Kryptoaktivbrugeren i at foretage Udvekslingstransaktioner. En sådan begrænsning skal straks ophæves, efter at de krævede oplysninger er leveret af Kryptoaktivbrugeren.

Ændringsforslag  114

Forslag til direktiv

Bilag III

Direktiv 2011/16/EU

Bilag VI – afdeling V – punkt E

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Det hjemland i Unionen, som udsteder godkendelsen til Kryptoaktivtjenesteudbyderne i overensstemmelse med forordning XXX, fremsender regelmæssigt og senest den 31. december en liste over alle godkendte Kryptoaktivtjenesteudbydere til den kompetente myndighed.

Det hjemland i Unionen, som udsteder godkendelsen til Kryptoaktivtjenesteudbyderne i overensstemmelse med forordning (EU) 2023/1114, fremsender regelmæssigt og senest den 31. december en liste over alle godkendte Kryptoaktivtjenesteudbydere til den kompetente myndighed.


 


 

BEGRUNDELSE

Som ordfører for Parlamentet er jeg særligt tilfreds med, at vores hårde arbejde med udveksling af oplysninger i de seneste år bliver belønnet. Kommissionen har i sit DAC8-forslag delvist taget hensyn til de henstillinger angående de nødvendige forbedringer af DAC-rammen, der er blevet fremsat i løbet af denne mandatperiode, herunder i Parlamentets holdning i DAC7 og i DAC-gennemførelsesbetænkningen. Dette viser Europa-Parlamentets voksende og stadig vigtigere rolle i EU-skattelovgivningen. Jeg har i mit udkast til betænkning set på de henstillinger, som Kommissionen endnu ikke har taget hensyn til, og integreret dem i DAC-rammen.

 

 


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Ændring af direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbejde på beskatningsområdet

Referencer

COM(2022)0707 – C9-0017/2023 – 2022/0413(CNS)

Dato for høring af EP

7.2.2023

 

 

 

Korresponderende udvalg

 Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

13.2.2023

 

 

 

Rådgivende udvalg

 Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI

13.2.2023

 

 

 

Ingen udtalelse

 Dato for afgørelse

JURI

26.6.2023

 

 

 

Ordførere

 Dato for valg

Rasmus Andresen

1.3.2023

 

 

 

Behandling i udvalg

24.4.2023

25.5.2023

 

 

Dato for vedtagelse

28.6.2023

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

43

4

5

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Rasmus Andresen, Anna-Michelle Asimakopoulou, Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Valentino Grant, Claude Gruffat, José Gusmão, Michiel Hoogeveen, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, France Jamet, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Georgios Kyrtsos, Aurore Lalucq, Aušra Maldeikienė, Csaba Molnár, Denis Nesci, Luděk Niedermayer, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Lídia Pereira, Kira Marie Peter-Hansen, Eva Maria Poptcheva, Antonio Maria Rinaldi, Dorien Rookmaker, Alfred Sant, Joachim Schuster, Ralf Seekatz, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Stéphanie Yon-Courtin

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Damien Carême, Niels Fuglsang, Henrike Hahn, Valérie Hayer, Martin Hlaváček, Eugen Jurzyca, Janusz Lewandowski, Chris MacManus, Tonino Picula, Jessica Polfjärd, René Repasi, Eleni Stavrou

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 209, stk. 7)

Vladimír Bilčík, Marco Campomenosi, Hannes Heide, Leszek Miller, Patrizia Toia, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Dato for indgivelse

7.7.2023

 


 

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

43

+

ID

France Jamet

PPE

Anna-Michelle Asimakopoulou, Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Vladimír Bilčík, Markus Ferber, Danuta Maria Hübner, Janusz Lewandowski, Aušra Maldeikienė, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira, Jessica Polfjärd, Ralf Seekatz, Eleni Stavrou, Inese Vaidere, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Renew

Engin Eroglu, Valérie Hayer, Martin Hlaváček, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Georgios Kyrtsos, Eva Maria Poptcheva, Stéphanie Yon-Courtin

S&D

Jonás Fernández, Niels Fuglsang, Hannes Heide, Aurore Lalucq, Leszek Miller, Csaba Molnár, Tonino Picula, René Repasi, Alfred Sant, Joachim Schuster, Patrizia Toia

The Left

José Gusmão, Chris MacManus

Verts/ALE

Rasmus Andresen, Damien Carême, Claude Gruffat, Henrike Hahn, Stasys Jakeliūnas, Kira Marie Peter-Hansen

 

4

-

ECR

Michiel Hoogeveen, Eugen Jurzyca, Dorien Rookmaker, Johan Van Overtveldt

 

5

0

ECR

Denis Nesci

ID

Marco Campomenosi, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

NI

Lefteris Nikolaou-Alavanos

 

Tegnforklaring:

+ : for

- : imod

0 : hverken/eller

 

 

Seneste opdatering: 30. august 2023
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik