AJÁNLÁS az Európai Parlament összetételének megállapításáról szóló európai tanácsi határozatra irányuló tervezetről

11.9.2023 - (00013/2023 – C9‑0319/2023 – 2023/0900(NLE)) - ***

Alkotmányügyi Bizottság
Előadók: Loránt Vincze; Sandro Gozi

Eljárás : 2023/0900(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A9-0265/2023
Előterjesztett szövegek :
A9-0265/2023
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Parlament összetételének megállapításáról szóló európai tanácsi határozatra irányuló tervezetről (00013/2023 – C9‑0319/2023–2023/0900(NLE))

 

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

 tekintettel az európai tanácsi határozat tervezetére (00013/2023),

 tekintettel az Európai Tanács által az Európai Unióról szóló szerződés 14. cikkének (2) bekezdésével összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C9‑0319/2023),

 tekintettel az Európai Parlament összetételéről szóló, 2023. június 15-i állásfoglalására és az ahhoz mellékelt, európai tanácsi határozatra irányuló javaslatára[1],

 tekintettel eljárási szabályzata 90. cikkére és 105. cikkének (1) és (4) bekezdésére,

 tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság ajánlására (A9-0265/2023),

1. egyetért az európai tanácsi határozatra irányuló tervezettel;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját az Európai Tanácsnak, valamint tájékoztatás céljából a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.


 

INDOKOLÁS

A társelőadók üdvözlik a képviselői helyek 2024–2029-es jogalkotási ciklusra javasolt elosztását. Az Európai Parlament összetételéről szóló korábbi európai tanácsi határozatokhoz hasonlóan ez a határozat is figyelembe veszi a jelentős demográfiai változásokat a degresszív arányosság elvének a tagállamok közötti mandátumelosztásra történő alkalmazása során. E tekintetben a Parlament – és különösen az AFCO bizottság – megismétli azon kötelezettségvállalását, hogy javaslatot tesz egy állandó számítási mechanizmusra, amely objektív, méltányos, fenntartható és átlátható módon határozza meg a parlamenti helyek elosztását, figyelembe véve a tagállamok népességének számát.

 

E határozat költségvetési vonzatait illetően a társelőadók emlékeztetnek arra, hogy az Unió éves költségvetésének megállapítása a Szerződések által a költségvetési hatóságra ruházott feladat. Hangsúlyozzák, hogy minden olyan rendelkezés, amelynek célja, hogy az Európai Tanácsot felhatalmazza arra, hogy utasításokat adjon az Európai Parlamentnek – többek között az Európai Tanács határozatai révén – a költségvetési hatóság részeként betöltött feladata ellátása során, jogilag semmis. A társelőadók megjegyzik továbbá, hogy az Európai Tanács úgy döntött, hogy az Európai Parlament által javasolt létszámhoz képest megnöveli az európai parlamenti képviselők összlétszámát.

 

A társelőadók sajnálattal állapítják meg, hogy az Európai Tanács az őszinte együttműködés szellemével és a Parlamentnek az Európai Parlament összetételéről szóló, 2023. június 15-i jogalkotási állásfoglalásában[2] megfogalmazott kérésével ellentétben nem tájékoztatta a Parlamentet arról, hogy szándékában áll eltérni a javaslatától, mind a mandátumok számát illetően, mind pedig a 28 mandátum uniós szintű választókerületnek való odaítélésére vonatkozó javaslat törlésével, az említett választókerületre vonatkozó jogalap elfogadása függvényében.

 

Az utóbbi pontot illetően a Renew Europe társelőadója megismétli, hogy az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló, 2022. május 3-i parlamenti javaslattal[3] kapcsolatos munkának az őszinte együttműködés szellemében kell zajlania. E tekintetben üdvözli a Tanács svéd elnökségének erőfeszítéseit, amelyek számos technikai és politikai szintű tanácsi megbeszélést eredményeztek. A Renew Europe társelőadója elvárja, hogy a Tanács jelenlegi és jövőbeli elnökségei kiemelt politikai prioritásként kezeljék az európai választási jog javasolt reformjáról szóló tárgyalások folytatását.

ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Európai tanácsi határozatra irányuló tervezet az Európai Parlament összetételének megállapításáról

Hivatkozások

00013/2023 – C9-0319/2023 – 2023/0900(NLE)

A konzultáció vagy az egyetértésre irányuló kérelem dátuma

23.8.2023

 

 

 

Illetékes bizottság

 A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AFCO

 

 

 

 

Előadók

 A kijelölés dátuma

Sandro Gozi

6.9.2023

Loránt Vincze

6.9.2023

 

 

Az elfogadás dátuma

11.9.2023

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

20

5

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Gerolf Annemans, Damian Boeselager, Włodzimierz Cimoszewicz, Gwendoline Delbos-Corfield, Salvatore De Meo, Daniel Freund, Sandro Gozi, Brice Hortefeux, Zdzisław Krasnodębski, Jaak Madison, Victor Negrescu, Max Orville, Giuliano Pisapia, Paulo Rangel, Antonio Maria Rinaldi, Domènec Ruiz Devesa, Helmut Scholz, Loránt Vincze

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Vladimír Bilčík, Pascal Durand, Cyrus Engerer, Sophia in ‘t Veld, Alin Mituța, João Pimenta Lopes

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (209. cikk, (7) bekezdés)

Isabel Benjumea Benjumea, Karolin Braunsberger-Reinhold

Benyújtás dátuma

11.9.2023

 


AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

20

+

ECR

Zdzisław Krasnodębski

ID

Jaak Madison, Antonio Maria Rinaldi

PPE

Isabel Benjumea Benjumea, Vladimir Bilčik, Karolin Braunsberger-Reinhold, Salvatore De Meo, Brice Hortefeux, Paulo Rangel, Loránt Vincze,

Renew

Sandro Gozi, Alin Mituţa, Max Orville, Sophia in’t Veld

S&D

Włodzimierz Cimoszewicz, Pascal Durand, Cyrus Engerer, Victor Negrescu, Giuliano Pisapia, Domènec Ruiz Devesa,

 

5

-

ID

Gerolf Annemans

The Left

João Pimenta Lopes, Helmut Scholz

Verts/ALE

Gwendoline Delbos-Corfield, Daniel Freund

 

1

0

Verts/ALE

Damian Boeselager

 

Jelmagyarázat:

+ : mellette

- : ellene

0 : tartózkodás

 

Utolsó frissítés: 2023. szeptember 12.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat