Izvješće - A9-0294/2023Izvješće
A9-0294/2023

IZVJEŠĆE o predloženom imenovanju Tonyja Murphyja članom Revizorskog suda

13.10.2023 - (C9‑0334/2023 – 2023/0808(NLE))

Odbor za proračunski nadzor
Izvjestiteljica: Monika Hohlmeier

Postupak : 2023/0808(NLE)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A9-0294/2023
Podneseni tekstovi :
A9-0294/2023
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o predloženom imenovanju Tonyja Murphyja članom Revizorskog suda

(C9‑0334/2023 – 2023/0808(NLE))

(Savjetovanje)

Europski parlament,

 uzimajući u obzir članak 286. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u skladu s kojim se Vijeće savjetovalo s Parlamentom (C9‑0334/2023),

 uzimajući u obzir članak 129. Poslovnika,

 uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9‑0294/2023),

A. budući da se Vijeće pismom od 8. rujna 2023. savjetovalo s Europskim parlamentom u vezi s imenovanjem Tonyja Murphyja na mjesto člana Revizorskog suda;

B. budući da je Odbor za proračunski nadzor ocijenio kvalifikacije predloženog kandidata, posebno u smislu uvjeta navedenih u članku 286. stavku 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije; budući da je, u okviru tog ocjenjivanja, odbor zaprimio životopis kandidata kao i njegove odgovore na pismeni upitnik koji mu je upućen;

C. budući da je u tom odboru 12. listopada 2023. održano saslušanje kandidata Tonyja Murphyja tijekom kojeg je dao uvodnu izjavu, a zatim odgovorio na pitanja članova odbora;

1. daje pozitivno mišljenje o prijedlogu Vijeća da se Tonyja Murphyja imenuje članom Revizorskog suda;

2. nalaže svojoj predsjednici da ovu Odluku proslijedi Vijeću i, radi obavijesti, Revizorskom sudu te drugim institucijama Europske unije i revizijskim institucijama država članica.

 


PRILOG 1.: ŽIVOTOPIS TONYJA MURPHYJA

Stručne kvalifikacije:

1997. – 2006. Član Instituta unutarnjih revizora i ovlašteni unutarnji revizor nakon položenih ispita iz studenoga 2005.

1989. Član Udruženja ovlaštenih računovođa 1979. – 1984. Suradnik Udruženja ovlaštenih računovođa

 

Radno iskustvo:

2022. – Trenutačni predsjednik Europskog revizorskog suda, Luxembourg, Luksemburg 2018. – 2022.  Irski član Europskog revizorskog suda, Luxembourg, Luksemburg

2017. – 2018. Direktor IV. revizijskog vijeća (Reguliranje tržišta i konkurentno gospodarstvo) pri Europskom revizorskom sudu, Luxembourg, Luksemburg

2013. – 2017. Voditelj kabineta člana Europskog revizorskog suda, Luxembourg, Luksemburg

2007. – 2012. Načelnik Odjela za unutarnju reviziju u Europskoj komisiji – Glavna uprava za gospodarske i financijske poslove – Odjel za unutarnju reviziju, Luxembourg, Luksemburg

2003. – 2007. Revizor u Europskoj komisiji – Glavna uprava za gospodarske i financijske poslove – Odjel za unutarnju reviziju, Luxembourg, Luksemburg

1999. – 2003. Upućeni nacionalni stručnjak u Europskoj komisiji – Glavna uprava za gospodarske i financijske poslove – Odjel za unutarnju reviziju, Luxembourg, Luksemburg

1994. – 1999. Viši revizor u Uredu kontrolora i glavnog revizora (Office of the Comptroller and Auditor General), Dublin, Irska 1979. – 1994.  Revizor u Uredu kontrolora i glavnog revizora, Dublin, Irska

 

Međunarodno iskustvo:

2008. Predsjednik Revizijskog odbora pri Europskom investicijskom fondu (EIF), Luxembourg, Luksemburg

2007. Član Revizijskog odbora pri Europskom investicijskom fondu (EIF), Luxembourg, Luksemburg

1998. – 1999. Predsjednik Revizijskog odbora pri Vijeću Europe, Strasbourg, Francuska 1997. Član Revizijskog odbora pri Vijeću Europe, Strasbourg, Francuska

 


 

PRILOG 2.: ODGOVORI TONYJA MURPHYJA NA UPITNIK

Izvršavanje dužnosti: stečena iskustva i buduće obveze

1. Što smatrate svojim glavnim postignućima u svojstvu člana Europskog revizorskog suda? Koje su najveće zapreke s kojima ste se suočili?

U posljednjih šest godina obnašao sam razne funkcije kao član Europskog revizorskog suda, a istaknuo bih sljedeća postignuća:

Tri godine zaredom, u razdoblju od 2018. do 2020., bio sam zadužen za provođenje revizija u svrhu davanja izjave o jamstvu u vezi s rashodima za koheziju. Rezultat tih revizija bilo je poglavlje u okviru našeg godišnjeg izvješća za naslov VFO-a koji se odnosi na koheziju. U tom se poglavlju iznose naši nalazi te se pruža sveobuhvatan pregled primarnih aktivnosti i rashoda u tom području politike. Riječ je o jednom od najvećih područja potrošnje proračuna EU-a. Naši nalazi i preporuke doprinijeli su poboljšanju okvira za kontrolu tijekom narednih godina.

Tijekom 2018. nadzirao sam i uvođenje „pristupa koji se temelji na potvrdama trećih strana” za reviziju u svrhu davanja izjave o jamstvu u tom području politike. Isprobali smo izmijenjen pristup kako bi se obuhvatili testovi kontrola i dokazno testiranje transakcija za koje su revizije provodili drugi. Taj nam je pristup omogućio bolji uvid u djelotvornost sustava upravljanja i kontrole na razini država članica.

Tijekom 2020. izabran sam za doajena V. revizijskog vijeća, „Financiranje i administracija Unije”, te za člana zaduženog za godišnje izvješće, koje je primarni rezultat rada Suda. U toj sam ulozi nadgledao izradu triju godišnjih izvješća.

Godišnja izvješća uspješno su dostavljena u teškim okolnostima pandemije bolesti COVID-19, a objavljena su i u skladu sa zakonodavnim rokovima. Iako je to postignuće rezultat zajedničkih napora u okviru Europskog revizorskog suda, moja je uloga člana obuhvaćala horizontalnu koordinaciju i vezu s raznim službama u cijeloj instituciji kako bi se osiguralo pravodobno stvaranje relevantnog, usklađenog i dosljednog proizvoda.

Kao član zadužen za godišnje izvješće 2022. godine bio sam odgovoran za uvođenje i razvoj poglavlja o Fondu za oporavak i otpornost. S obzirom na jedinstvenu prirodu potrošnje sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost u usporedbi s redovnim VFO-om, to je označilo prvo zasebno mišljenje u okviru godišnjeg izvješća Revizorskog suda. Imao sam ključnu ulogu u oblikovanju naše opće metodologije i pristupa, u okviru ograničenja tog novog modela rada.

Osim toga, tijekom posljednjih šest godina bio sam odgovoran za brojne publikacije Revizorskog suda, uključujući pregled, mišljenje i nekoliko revizija usklađenosti i uspješnosti (tematska izvješća). Tematska izvješća obuhvaćala su:

 Tematsko izvješće br. 20/2020: Borba protiv siromaštva djece: potrebno je bolje usmjeravati potporu Komisije

 Tematsko izvješće br. 26/2021: Pravilnost rashoda u području kohezijske politike EU-a: Komisija na godišnjoj razini objavljuje minimalnu procijenjenu stopu pogreške koja nije konačna

 Tematsko izvješće br. 07/2023: Struktura Komisijina sustava kontrole za Mehanizam za oporavak i otpornost: Unatoč opsežnim aktivnostima koje su u planu nedostatak na razini EU-a u pogledu jamstva i odgovornosti i dalje je prisutan u novom modelu primjene

Naposljetku, to što su me moji cijenjeni kolege izabrali za predsjednika Revizorskog suda smatram važnim postignućem. Tu sam ulogu preuzeo u listopadu 2022. sa sveobuhvatnim ciljem jačanja temeljnih vrijednosti naše institucije, uključujući neovisnost, integritet, objektivnost, transparentnost i profesionalnost. Osim toga, zalažem se za poticanje uključivijeg i poticajnijeg radnog okružja za naše osoblje. Smatram da sam već poduzeo niz aktivnosti u vezi s ostvarivanjem tih ciljeva u skladu sa strategijom Revizorskog suda za razdoblje 2021. – 2025.

Zapreke:

Kad je riječ o zaprekama, broj postignuća koja sam ostvario tijekom posljednjih gotovo šest godina kao član Revizorskog suda uvelike nadmašuje broj prepreka. Međutim, bilo bi licemjerno reći da sam svime u vezi s radom Europskog revizorskog suda potpuno zadovoljan.

Žao mi je što moram reći da informacije o važnosti našeg rada i svijest o njemu nisu toliko rašireni kao što smatram da bi trebali biti. Osim toga, ne postupa se uvijek u skladu s našim preporukama koje se donose u kontekstu poboljšanja upravljanja proračunom EU-a, a čime se štite financijski interesi građana. Odlučan sam u namjeri da nastavim poboljšavati tu situaciju.

Naposljetku, iako je Europski revizorski sud ostvario napredak u digitalizaciji svojih revizijskih aktivnosti, ograničen je stopom digitalizacije subjekata revizije. Stoga kvaliteta i potpunost podataka koje dostavljaju subjekti revizije često nisu u potrebnom formatu, a njime bi se olakšala digitalizacija našeg rada. Povećana stopa digitalizacije jedan je od elemenata naše strategije za razdoblje 2021. – 2025. u cilju učinkovitijeg rada.

2. Koja su ključna iskustva stečena u Vašem području nadležnosti/koji su ključni rezultati ostvareni tijekom izvršenja Vaših dužnosti i revizijskih zadaća?

Imao sam priliku steći vrijedno iskustvo i ostvariti nekoliko važnih rezultata u posljednjih gotovo šest godina.

Tijekom mandata člana zaduženog za godišnje izvješće djelotvorna suradnja među revizijskim timovima, institucijama i dionicima bila je od presudne važnosti za izradu godišnjeg izvješća Revizorskog suda tijekom dosad nezabilježenih okolnosti izazvanih pandemijom.

Kao doajen i sad kao predsjednik uvijek svima nastojim dati prostora za iznošenje ideja i izražavanje zabrinutosti kako bi se omogućila strukturirana i uravnotežena rasprava. Time se potiče okružje u kojem se konsenzus može postići prirodno, što dovodi do informiranijih i široko prihvaćenih odluka.

Nadalje, kad je riječ o radu povezanom s tematskim izvješćima i ostalim proizvodima Europskog revizorskog suda za koje sam odgovoran, smatram da su učinkovite preporuke od presudne važnosti jer dovode do konkretnih poboljšanja u programima i politikama EU-a. U okviru svojih revizijskih zadaća uvijek nastojim strukturirati jasne, konkretne i provedive preporuke koje su povezane s našim nalazima. To je ono što promičem kao predsjednik Europskog revizorskog suda.

Nadgledao sam izradu i objavljivanje triju godišnjih izvješća Revizorskog suda. Nalazi i preporuke iz tih izvješća doprinose poboljšanju financijskog upravljanja EU-om te se njima promiču odgovornost i transparentnost. Nadalje, bio sam odgovoran za uvođenje i izradu poglavlja o Mehanizmu za oporavak i otpornost. Mehanizam za oporavak i otpornost jedinstven je i inovativan model potrošnje EU-a. Razvoj dobre metodologije i revizijskog pristupa bio je ključan za daljnje revizije u tom području politike. Osim toga, naša opažanja u tom području pružaju neprocjenjive smjernice tvorcima politika i zakonodavcima EU-a.

3. Kakvu biste dodanu vrijednost mogli pružiti Europskom revizorskom sudu u svojem drugom mandatu, posebno u području za koje biste bili odgovorni? Želite li promijeniti područje nadležnosti? Što Vas motivira?

Kao predsjednik Europskog revizorskog suda smatram da je moja uloga višedimenzionalna, u smislu da imam znatne interne obveze u pogledu poboljšanja funkcioniranja Revizorskog suda i njegovih proizvoda. S druge strane, obvezan sam zastupati i promicati svijest o instituciji izvan nje.

Iz unutarnje perspektive želio bih nastaviti sa zadaćama koje sam već započeo. Mnoge od tih zadaća odnose se na strategiju Revizorskog suda za razdoblje 2021. – 2025., u kojoj je utvrđen niz provedbenih mjera u vezi s njezinim raznim ciljevima. Te mjere obuhvaćaju inicijative usmjerene na poboljšanje učinkovitosti te unutarnje i vanjske komunikacije, kao i sudjelovanje u istorazinskom ocjenjivanju. Predan sam tome da djelovanje temeljim na dosadašnjem napretku Europskog revizorskog suda i da istražujem naš budući smjer.

Kad je riječ o našim vanjskim dionicima, Europskom parlamentu, ostalim institucijama, tijelima država članica ili njihovim građanima, uvijek nastojim ojačavati veze i dodatno poboljšavati naše odnose. To činim tako što nastojim kontinuirano surađivati i komunicirati sa svim dionicima. Predsjednik ima sveobuhvatnu ulogu u tim odnosima.

Uvjeren sam u važnost uloge koju bi Revizorski sud trebao imati u svojstvu neovisnog vanjskog revizora EU-a. U tom sam pogledu vrlo motiviran promicati visokokvalitetne rezultate Europskog revizorskog suda kako bi se oni u većoj mjeri priznavali.

4. Na koji način osiguravate postizanje planiranih ciljeva određene revizijske zadaće? Jeste li se ikada našli u situaciji u kojoj niste mogli ispuniti revizijsku zadaću i, ako jeste, koji su bili razlozi tome? Na koji način reagirate u takvim problematičnim situacijama?

Stalna, redovita suradnja između člana Revizorskog suda i revizorskog tima u cilju osiguravanja kontinuiranog pregleda procesa revizije od presudne je važnosti za uspjeh revizijske zadaće. Uvijek dajem prednost transparentnosti i komunikaciji, a zahvaljujući bogatom iskustvu u upravljanju revizijama općenito primjenjujem strukturiran pristup koji uključuje pažljivo planiranje i stalno praćenje. Takvim sam procesom uspio izbjeći takve kontroverzne situacije u kojima bi ozbiljan nesporazum između člana Revizorskog suda i tima ili u vezi sa subjektom revizije ugrozio ishod revizije.

Međutim, razne situacije mogu nastati zbog teških okolnosti ili situacija u kojima se revizijske zadaće odgađaju. Održavanje otvorenih komunikacijskih kanala i načina razmišljanja usmjerenog na rješavanje problema ključno je za učinkovito rješavanje tih izazova, uz istodobno poštovanje načela integriteta i odgovornosti u našim revizijskim aktivnostima.

5. Ako se Vaš drugi mandat potvrdi i, hipotetski, Vi budete izabrani za doajena jednog od revizijskih vijeća Europskog revizorskog suda, kako biste upravljali njime i odredili mu prioritete? Možete li nam dati dva ili tri primjera područja na koja bi se trebalo usmjeriti u budućnosti?

U okviru programskog ciklusa Europskog revizorskog suda konačne odluke o ishodu programa rada donosi kolegij u cjelini na temelju prioriteta utvrđenih u strategiji Revizorskog suda i dostupnih resursa. Prije toga, na razini vijeća, čije osoblje ima stručno znanje za određena područja politika, članovi tijekom informiranih rasprava zajednički doprinose tom procesu donošenja odluka povezanih s našim radom. Vođenje takvih rasprava bilo je moja odgovornost za niz programskih ciklusa kad sam bio doajen V. revizijskog vijeća. U ulozi predsjednika i u mojim službama imam koordinacijsku ulogu u cjelokupnom procesu utvrđivanja konačnog programa rada.

Kad je riječ o budućnosti, glavna pitanja za koja smatram da bi mogla biti važan dio rada Europskog revizorskog suda bit će revizije sredstava namijenjenih Ukrajini, potrošnja u područjima obrane i sigurnosti te pitanja kao što su migracija, klimatske promjene i strateška autonomija. Za Mehanizam za oporavak i otpornost i dalje će biti potrebna znatna razina nadzora Europskog revizorskog suda.

6. Kad biste bili zaduženi za odabir revizijskih zadaća s obzirom na pripremu godišnjeg programa rada Europskog revizorskog suda, na temelju čega biste odabrali prioritete s popisa koji dostavlja Parlament i/ili odbor CONT?

Što biste učinili ako neki politički prioritet ne bi bio u skladu s procjenom rizika aktivnosti Unije koju je proveo Europski revizorski sud?

Kao vanjski revizori pripremamo svoj program revizija neovisno, ali ne izolirano. Proces odabira novih tema revizije i njihovo uvrštavanje u program rada zasniva se na temeljitom istraživanju područja revizije i procjeni rizika, što se dopunjava analizom prijedloga koje daju dionici. Kako bi se obuhvatile najrelevantnije teme revizije, svake godine obraćamo se institucijskim dionicima kao što su Europski parlament, Vijeće i parlamenti država članica. Zapravo, odbori Europskog parlamenta u okviru Konferencije predsjednika odbora podnijeli su 131 prijedlog revizije za program rada za razdoblje 2023.+. Gotovo dvije trećine tih prijedloga potpuno su ili djelomično uključene u tekuće ili buduće aktivnosti ili su obuhvaćene najnovijim izvješćima Revizorskog suda.

Budući da su revizijski resursi ograničeni, sustav programiranja osmišljen je tako da se osigura da Revizorski sud posvećuje pozornost najvažnijim pitanjima te da pritom nastoji sastavljati visokokvalitetna i učinkovita izvješća. Na temelju dostupnih resursa prioritet se daje temama od iznimne važnosti.

S obzirom na taj sveobuhvatan pristup utvrđivanju programa rada vrlo je vjerojatno da će se politički prioriteti, pod uvjetom da su u okviru revizijskog mandata Revizorskog suda, uzeti u obzir u procesu izrade našeg godišnjeg programa rada.

Upravljanje portfeljem, metode rada i rezultati

7. Izdavanje visokokvalitetnih, pouzdanih i pravovremenih izvješća od ključne je važnosti:

 Na koji biste se način pobrinuli da podaci koji se koriste u reviziji budu pouzdani i da nalazi ne budu zastarjeli?

U skladu sa standardima naš je cilj osigurati kvalitetu revizijskih dokaza, što uključuje osnovne podatke. Da bi bili primjereni, revizijski dokazi moraju biti relevantni i pouzdani u pružanju osnove za zaključke koji dovode do revizorskih mišljenja i preporuka.

Revizorski sud ima sustav upravljanja kvalitetom koji nam pruža razumno jamstvo da svoj rad obavljamo u skladu s profesionalnim i međunarodnim standardima i primjenjivim zahtjevima te da su izvješća visoke kvalitete.

Taj sustav obuhvaća mehanizme upravljanja kvalitetom prije dovršetka zadaće, i to nadzorom, preispitivanjem i neovisnim pregledom kvalitete, te provjerama osiguranja kvalitete nakon dovršetka zadaće. To znači da sva izvješća Revizorskog suda podliježu temeljitom procesu upravljanja kvalitetom, koji uključuje provjere pouzdanosti podataka. U svojim nalazima iznosimo probleme s podacima i dajemo preporuke za poboljšanje stanja u budućnosti.

Kad je riječ o pravodobnim revizijskim izvješćima općenito, kontinuirano razmatramo načine sastavljanja kraćih revizijskih izvješća ili provođenja revizija usmjerenijeg opsega. Takve vrste izvješća po prirodi se brže pripremaju i tako omogućuju pravodobno i relevantno odgovaranje na potrebe dionika.

 Kako biste poboljšali kvalitetu i relevantnost preporuka?

U izvješćima Europskog revizorskog suda uvijek nastojimo davati relevantne, praktične i troškovno učinkovite preporuke kako bi se subjektima revizije pomoglo u uklanjanju nedostataka koje smo utvrdili. Također je važno da preporuke budu izvedivi pravni lijekovi koji se odnose na subjekte koji imaju odgovornost i nadležnost za pravodobno postupanje u skladu s njima. Poštovanje tih načela obuhvaćeno je našim postupcima upravljanja kvalitetom.

Kao što sam već spomenuo, smatram da učinkovite preporuke dovode do konkretnih poboljšanja u programima i politikama EU-a. U okviru svojih revizijskih zadaća uvijek nastojim davati relevantne preporuke povezane s našim nalazima. To je ono što također promičem kao predsjednik Europskog revizorskog suda.

8. Cilj reforme Europskog revizorskog suda jest uspostaviti čvršći odnos između revizorskog tima i člana izvjestitelja u pogledu odgovornosti:

 S obzirom na Vaše dosadašnje iskustvo smatrate li da bi članovi trebali biti više uključeni u postupke revizije?

Član izvjestitelj preuzima odgovornost i u konačnici je odgovoran za kvalitetu i pravodobnost revizije. Nakon reforme 2016. voditelji radnog zadatka izravno su odgovorni članu izvjestitelju za pravodobno provođenje revizija u skladu sa standardima. Međutim, zadaća je člana izvjestitelja nadgledati provjeru činjenica i raspravni postupak. Tom strukturom članovima se daje važna uloga te se osigurava njihovo izravno sudjelovanje u revizijskom radu. Ona također služi kao doprinos boljem razumijevanju rezultata revizije za članove. Takav ustroj omogućuje im da bolje informiraju vanjske dionike o rezultatima rada. Kao predsjednik stalno pozivam članove da sudjeluju na svim razinama rada u vezi sa svojim revizijskim zadaćama.

 Biste li mijenjali način na koji surađujete s revizorskim timom? Ako da, na koji način?

Slično mojem odgovoru na pitanje koje se odnosi na postizanje ciljeva revizijske zadaće, smatram da je stalna i redovita suradnja između člana i revizorskog tima kako bi se osigurao kontinuiran pregled nad procesom revizije od ključne važnosti za suradnju.

Osim toga, jasna komunikacija i način razmišljanja usmjeren na rješavanje problema presudni su za učinkovito rješavanje izazova unutar tima. To je uspješan pristup koji primjenjujem pri suradnji s revizijskim timovima i koji nam omogućuje da zadržimo načela integriteta i odgovornosti u revizijskom radu.

9. Koji bi bili Vaši prijedlozi za daljnje poboljšanje i osuvremenjivanje funkcioniranja, programiranja i rada Europskog revizorskog suda (ciklusa revizije)? Na kraju Vašega prvog mandata, možete li nam dati primjer jednog pozitivnog i jednog negativnog aspekta rada Europskog revizorskog suda?

Europski revizorski sud prilagođava se promjenama radnih uvjeta tako što potiče digitalnu transformaciju revizije te poboljšanje tehnologije i praksi u cijeloj organizaciji kako bi nastavio pružati učinkovitu uslugu kao neovisni vanjski revizor EU-a. Međutim, vidim dodatni potencijal u većoj upotrebi podataka te informatičkih alata i tehnika u različitim fazama rada Revizorskog suda kako bi se poboljšalo njegovo funkcioniranje.

Za daljnji napredak potrebno je nastaviti razvijati vještine i znanje osoblja kako bismo ostvarili promjene u našoj radnoj kulturi i načinu razmišljanja. Međutim, za to je također potrebno da subjekti revizije stave na raspolaganje dostupne podatke u traženom formatu. Razina do koje se Revizorski sud može koristiti tim poboljšanim alatima uvelike ovisi o zrelosti sustava subjekata naše revizije. To nažalost nije u našoj nadležnosti, no nastojat ćemo od svojih dionika tražiti predanost kako bismo omogućili najbolje moguće povećanje učinkovitosti.

Kad je riječ o programiranju rada Revizorskog suda, kontinuirano radimo na poboljšanju tog procesa. Redovito se provode ažuriranja i poboljšanja, pri čemu je posljednje bilo 2022., kako bi odabir naših zadaća bio više strateški usmjeren. Revizorski sud uveo je višegodišnji koncept u skladu s kojim se revizijske zadaće planiraju za razdoblje od 24 mjeseca. Nadalje, ažurirani proces programiranja zahtijeva veću fleksibilnost tijekom provedbe programa rada, što će nam omogućiti da brzo reagiramo na nove probleme, kao što su krize i ostale iznenadne promjene u okružju.

Kad je riječ o pozitivnom aspektu rada Europskog revizorskog suda, vrlo sam ponosan zbog prilagodljivosti, fleksibilnosti i predanosti koje je institucija pokazala tijekom pandemije bolesti COVID-19. Sposobnost prilagodbe iznenadnim znatnim promjenama u radnim uvjetima i metodama, uz mogućnost dostavljanja potrebnih revizijskih dokaza kako bismo mogli donijeti zaključak o našem radu, pokazala se vrlo velikom.

Kao organizacija utemeljena na znanju Revizorski sud ovisi o sposobnostima, profesionalnosti i iskustvu svojeg osoblja te je stoga od presudne važnosti zapošljavati iskusno i stručno osoblje. Kad je riječ o negativnom aspektu, važno je spomenuti poteškoće Revizorskog suda pri privlačenju ljudi na rad (i život) u Luxembourgu zbog, među ostalim, velikih troškova života. I dalje aktivno sudjelujemo u međuinstitucijskoj radnoj skupini za jačanje privlačnosti Luxembourga. U tom je kontekstu mreža kojom predsjeda Europski revizorski sud 2023. organizirala tečaj osposobljavanja kako bi se okupili ambasadori iz redova osoblja EU-a sa sjedištem u Luxembourgu. Općenito smatram da je ta trenutačna situacija zabrinjavajuća i podupirem sve inicijative koje bi mogle pomoći u njezinu ublažavanju.

10. U skladu s Ugovorom Europski revizorski sud obvezan je pomagati Parlamentu u izvršavanju ovlasti nadzora nad izvršenjem proračuna radi poboljšanja javnog nadzora nad općom potrošnjom i povećanja vrijednosti koja se dobiva za uloženi novac:

 S obzirom na iskustvo stečeno u Vašem prvom mandatu na koji bi se način mogla dodatno poboljšati suradnja između Europskog revizorskog suda i Europskog parlamenta (Odbora za proračunski nadzor) pri reviziji proračuna EU-a?

Stalna interakcija i komunikacija između članova Europskog revizorskog suda i Odbora za proračunski nadzor (CONT) od presudne je važnosti jer smatram da je taj odbor ključan dionik Europskog revizorskog suda. Suradnja između Europskog revizorskog suda i odbora CONT bila je bolja tijekom mojeg prvog mandata. Osobno sam se više puta pojavljivao pred tim odborom, bilo da sam predstavljao posebno izvješće, bilo da sam sudjelovao u raspravi ili u saslušanju o razrješnici. Sudjelovao sam i u misiji odbora CONT za utvrđivanje činjenica. Također se snažno zalažem za održavanje godišnjeg sastanka odbora CONT i Europskog revizorskog suda. Osim toga, mogli bi biti korisni i dodatni sastanci posvećeni određenim temama.

Osim te službene interakcije redovito sam se proaktivno obraćao zastupnicima u EP-u u raznim skupinama kako bih promicao naš rad i razmjenjivao mišljenja o njemu.

Kraj trenutačnog parlamentarnog saziva bit će prilika da Revizorski sud analizira iskustva stečena u dosadašnjoj interakciji s odborom CONT. Rezultati tog postupka mogu doprinijeti boljoj suradnji s novim Parlamentom nakon europskih izbora sljedeće godine.

 Slično tome, kako učvrstiti odnose između Europskog revizorskog suda i nacionalnih revizijskih institucija?

Europski revizorski sud aktivan je član Međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija (INTOSAI) i jedan od 30 osnivača Europske organizacije vrhovnih revizijskih institucija (EUROSAI), europskog regionalnog ogranka INTOSAI-ja. Europski revizorski sud trenutačno predsjeda Odboru za profesionalne standarde INTOSAI-ja. To nam omogućuje da dijelimo iskustva i primjere dobre prakse s vrhovnim revizijskim institucijama izvan EU-a. U tom je svojstvu Revizorski sud sad član upravnog odbora INTOSAI-ja.

Revizorski sud surađuje i s ostalim vrhovnim revizijskim institucijama i međunarodnim revizijskim organizacijama, i bilateralno i multilateralno, u okviru Kontaktnog odbora vrhovnih revizijskih institucija država članica EU-a, u kojemu Revizorski sud ima ulogu Tajništva. U Kontaktnom odboru Europski revizorski sud ima važnu koordinacijsku ulogu te promiče osnivanje radnih skupina/temeljnih skupina za aktualne teme kao što su pandemija bolesti COVID-19, Mehanizam za oporavak i otpornost ili energetika. Osim toga, Revizorski sud podupire vrhovne revizijske institucije zemalja kandidatkinja i potencijalnih kandidatkinja za članstvo u EU-u. Na primjer prošle godine, zajedno s OECD-om, podržali smo sastanak za poboljšanje uprave i upravljanja.

Nadalje, Europski revizorski sud podupire i izgradnju kapaciteta ukrajinske vrhovne revizijske institucije razmjenom znanja i preko ukrajinskih upućenih nacionalnih stručnjaka.

Još je jedna razina suradnje sudjelovanje u istorazinskom ocjenjivanju. Njime se pruža dodatna razina jamstva u pogledu funkcioniranja revizijskih institucija. Trenutačno dovršavamo područje primjene i kontekst predstojećeg istorazinskog ocjenjivanja Europskog revizorskog suda.

Tijekom cijele godine u svojstvu predsjednika osobno sam surađivao s nizom vrhovnih revizijskih institucija u kontekstu službenih posjeta državama članicama. Također sam predstavljao Europski revizorski sud na sastancima Kongresa INTOSAI-ja, EUROSAI-ja i Kontaktnog odbora.

Kao što se može vidjeti iz tog niza aktivnosti, Europski revizorski sud kontinuirano se zalaže za jačanje odnosa s nacionalnim revizijskim institucijama.

11. Na koji ćete način pružiti potporu Parlamentu u nastojanjima da se skrati trajanje postupka davanja razrješnice? Koje mjere biste Vi mogli poduzeti?

Revizorski sud vrlo ozbiljno shvaća rokove za davanje razrješnice koje je odredio zakonodavac. Nastojimo svoja godišnja izvješća podnositi što je prije moguće, a da pritom ne ugrožavamo kvalitetu revizijskog rada. Brzina postupka ovisi i o subjektu revizije te o tome primamo li na vrijeme popratne informacije, kao što su financijski izvještaji. Nama je konkretno vrlo izazovan datum godišnjeg izvješća o upravljanju i uspješnosti. Također razumijemo da sama Komisija ovisi o informacijama koje joj dostavljaju države članice.

Posljednjih godina, i dok sam bio član zadužen za godišnje izvješće, Komisija i Europski revizorski sud dogovorili su se o ranijem usvajanju završne konsolidirane računovodstvene dokumentacije EU-a radi ranijeg objavljivanja godišnjeg izvješća. Dogovorili smo se o rokovima za različite faze procesa izrade godišnjeg izvješća, čime je Revizorskom sudu omogućeno da godišnje izvješće objavljuje prije zakonskog roka 15. studenoga. Tako smo godišnje izvješće za 2021. objavili 13. listopada 2022., a datum objavljivanja godišnjeg izvješća za 2022. jest 5. listopada 2023. Europski revizorski sud nastavit će s tim radom tijekom narednih godina te će nastojati pronaći načine za skraćivanje postupka davanja razrješnice.

Neovisnost i integritet

12. Na koji način možete Europskom parlamentu jamčiti svoju neovisnost i kako biste osigurali da nijedna Vaša prošla, sadašnja ili buduća aktivnost ne dovede u pitanje obnašanje Vaših dužnosti u Europskom revizorskom sudu?

U Kodeksu ponašanja sadašnjih i bivših članova Europskog revizorskog suda izričito se navode obveze koje članovi moraju poštovati pri obnašanju svojih dužnosti. Savjesno slijedim kodeks, kojim se također zahtijeva podnošenje godišnje izjave o interesima. Nisam politički opredijeljen, ne obnašam nikakvu izabranu dužnost niti imam ikakvu političku ulogu. Osim toga, kako bih osigurao da ne postoji nikakva sumnja u pogledu izvršavanja mojih dužnosti, suzdržavam se od bilo kakvih vanjskih aktivnosti.

Želim istaknuti da je, na raznim dužnostima koje sam obnašao, održavanje neovisnosti i objektivnosti bio dosljedan zahtjev tijekom moje profesionalne karijere. Ta načela proizlaze iz moralne odgovornosti povezane s mojim članstvom u stručnim računovodstvenim i revizijskim tijelima.

Ako dođe do situacije u kojoj bi postojao stvaran ili pretpostavljeni sukob interesa, odmah bih se savjetovao s Odborom za etička pitanja Europskog revizorskog suda.

13. Kako biste postupili u slučaju veće nepravilnosti ili čak prijevare povezane sa sredstvima EU-a i/ili korupcije u koju su uključene osobe iz države članice Vašeg podrijetla? Jeste li se našli u takvoj situaciji tijekom svojeg trenutačnog mandata?

Politika i pristup Europskog revizorskog suda u pogledu nepravilnosti, prijevara, korupcije i ostalih nezakonitih aktivnosti temelje se na zakonodavnom okviru EU-a (članak 287. stavak 2. i članak 325. UFEU-a), međunarodnim standardima vrhovnih revizijskih institucija i međunarodnim revizijskim standardima.

Europski revizorski sud utvrdio je radne mehanizme s OLAF-om i EPPO-om. Iako Revizorski sud nije ovlašten istraživati slučajeve u kojima postoji sumnja na prijevaru na štetu financijskih interesa EU-a, on ih, ako se utvrde, po potrebi istodobno prijavljuje OLAF-u i EPPO-u. Kad bi mi se skrenula pozornost na bilo koji slučaj prijevare, u potpunosti bih slijedio propisane postupke Europskog revizorskog suda.

Iako do takve situacije nije došlo tijekom mojeg prvog mandata, prijevaru smatram potpuno neprihvatljivom i ne toleriram je. Prema mojem mišljenju u svim slučajevima nepravilnosti i prijevara treba postupati jednako, neovisno o državi članici.

14. Postojanje sukoba interesa može biti rizik za ugled Europskog revizorskog suda. Kako biste se ponijeli u slučaju sukoba interesa?

U skladu s Kodeksom ponašanja za članove Revizorskog suda i etičkim okvirom za članove, ako bi došlo do stvarnog ili pretpostavljenog sukoba interesa, odmah bih se savjetovao s Odborom za etička pitanja Europskog revizorskog suda. Svaki mogući sukob interesa priopćio bih Odboru te bih se suzdržao od svih s njim povezanih rasprava i odluka, u skladu sa svojom odgovornošću.

15. Jeste li uključeni u neki sudski postupak? Ako jeste, koje vrste?

Nisam uključen ni u kakav sudski postupak.

16. Na što ste se konkretno spremni obvezati u pogledu veće transparentnosti, bolje suradnje i učinkovitog daljnjeg postupanja u vezi sa stajalištima Parlamenta i njegovim zahtjevima koji se odnose na revizije?

Kao član zadužen za godišnje izvješće bio sam odgovoran za internu zadaću Revizorskog suda u okviru koje smo procjenjivali daljnje korake za godišnje izvješće. Ukratko, pregledali smo reviziju godišnjeg izvješća i izjave o jamstvu. U okviru tog postupka osobno sam se obratio zastupnicima u odboru CONT, pri čemu smo izravno raspravljali o pitanjima kao što su struktura godišnjeg izvješća, stopa pogreške, posebna procjena i usklađenost. U odgovoru na naša anketna pitanja izravno sam komunicirao s više od 13 zastupnika iz odbora CONT, bilo e-poštom bilo uživo.

Uvijek sam nastojao surađivati i transparentno djelovati s odborom CONT u svojstvu člana i namjeravam zadržati tu predanost. Proteklih smo godina komunicirali o raznim temama za koje smatram i nadam se da su bile korisne za obje strane.

Kad je riječ o zahtjevima za reviziju, mogu samo ponoviti da parlamentarni odbori svojim prijedlozima koje iznosi Konferencija predsjednika odbora daju doprinos programu rada. Gotovo dvije trećine tih prijedloga potpuno su ili djelomično uključene u tekuće ili buduće aktivnosti ili su obuhvaćene najnovijim izvješćima Revizorskog suda.

Ostala pitanja

17. Hoćete li povući svoju kandidaturu za produljenje mandata ako mišljenje Parlamenta o vašem imenovanju za člana Europskog revizorskog suda bude negativno?

Teško je zamisliti da netko bude član i predsjednik Europskog revizorskog suda bez potpore Europskog parlamenta. Stoga sam u slučaju negativnog mišljenja spreman povući svoju kandidaturu.

18. Biti imenovan članom Revizorskog suda zahtijeva potpunu posvećenost i predanost samoj instituciji te osiguravanju povjerenja građana u Uniju:

 Koji je po Vašem mišljenju najbolji način obavljanja tih dužnosti?

U potpunosti sam predan svojim odgovornostima u Europskom revizorskom sudu, a kao što sam već spomenuo, ne sudjelujem ni u kakvim vanjskim aktivnostima. Od 17. godine života moja je profesionalna karijera posvećena reviziji u javnom sektoru.

Stavljam znatan naglasak na unapređivanje znanja, njegovanje jedinstva tima i poticanje duha suradnje među kolegama članovima i cjelokupnim osobljem u Europskom revizorskom sudu.

U svojstvu člana/predsjednika Revizorskog suda dosljedno se zalažem za to da Revizorski sud djeluje na razne načine i preko raznih platformi. Aktivno sam prisutan na društvenim mrežama te mi je tijekom mandata člana prioritet bio osobno posjećivati sveučilišta i škole i surađivati s građanima i mladim stručnjacima. Svrha je tog kontakta promicanje i Europskog revizorskog suda i europskog projekta u cjelini.

 Kako ste u ovom trenutku osobno riješili pitanje prisutnosti u Luxembourgu, u smislu broja dana koje ondje provodite? Namjeravate li nešto mijenjati u tom pogledu?

Moje je stalno boravište u Luxembourgu. Ondje već godinama živim s obitelji i nemam to plan mijenjati.

INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

12.10.2023

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

22

1

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Matteo Adinolfi, Gilles Boyer, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Carlos Coelho, Beatrice Covassi, Luke Ming Flanagan, Isabel García Muñoz, Monika Hohlmeier, Joachim Kuhs, Alin Mituța, Markus Pieper, Sándor Rónai, Angelika Winzig

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Eider Gardiazabal Rubial, Jeroen Lenaers, Marian-Jean Marinescu, Mikuláš Peksa, Elżbieta Rafalska

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 209. st. 7.

Herbert Dorfmann, Andrzej Halicki, Alicia Homs Ginel, Marcos Ros Sempere

 

 

Posljednje ažuriranje: 30. listopada 2023.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti