Izvješće - A9-0299/2023Izvješće
A9-0299/2023

PREPORUKA o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Republike Madagaskara i njegova Protokola o provedbi (2023. – 2027.)

25.10.2023 - (09525/2023 – C9‑0223/2023 – 2023/0117(NLE)) - ***

Odbor za ribarstvo
Izvjestiteljica: Clara Aguilera

Postupak : 2023/0117(NLE)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A9-0299/2023
Podneseni tekstovi :
A9-0299/2023
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Republike Madagaskara i njegova Protokola o provedbi (2023. – 2027.) (09525/2023 – C9-0223/2023 – 2023/0117(NLE))

(Suglasnost)

Europski parlament,

 uzimajući u obzir Nacrt odluke Vijeća (09525/2023),

 uzimajući u obzir Nacrt sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Republike Madagaskara (09007/2023),

 uzimajući u obzir zahtjev Vijeća za davanje suglasnosti u skladu s člankom 43. stavkom 2. i člankom 218. stavkom 6. drugim podstavkom točkom (a) podtočkom v. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (C9‑0223/2023),

 uzimajući u obzir članak 105. stavke 1. i 4. te članak 114. stavak 7. Poslovnika,

 uzimajući u obzir mišljenja Odbora za razvoj i Odbora za proračune,

 uzimajući u obzir preporuku Odbora za ribarstvo (A9‑0299/2023),

1. daje suglasnost za sklapanje sporazuma;

2. nalaže svojoj predsjednici da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica i Republike Madagaskara.


OBRAZLOŽENJE

Prvi Sporazum o partnerstvu u ribarstvu između Europske unije i Republike Madagaskara sklopljen je 19. prosinca 2007. Posljednji protokol o provedbi tog sporazuma o partnerstvu primjenjivao se od 1. siječnja 2015. do 31. prosinca 2018., datuma njegova isteka.

 

Od 31. prosinca 2018. Sporazum o partnerstvu djeluje u okviru „sporazuma u mirovanju”, koji se primjenjuju na države s važećim sporazumima o suradnji u ribarstvu, no ne i važećim protokolima o provedbi. Stoga je plovilima EU-a zabranjen ribolov u vodama Madagaskara.

 

EU i Madagaskar postigli su 28. listopada 2022. sporazum čiji je cilj ponovna uspostava i poboljšanje partnerstva između EU-a i Madagaskara te doprinos dobrom upravljanju ribarstvom. Cilj je plovilima EU-a omogućiti pristup ribolovnoj zoni Madagaskara te ribolov tune i srodnih vrsta u toj ribolovnoj zoni u skladu s upravljačkim mandatom Komisije za tunu u Indijskom oceanu (IOTC). Tim Sporazumom i Protokolom osigurat će se i sektorska potpora za praćenje nezakonitog ribolova i borbu protiv njega, za sektor malog ribolova te za znanstvenu i tehničku suradnju kako bi se osiguralo održivo iskorištavanje ribolovnih resursa, odgovarajuće osposobljavanje pomoraca, upravljanje ribolovnim resursima i njihovo očuvanje te znanstvena suradnja. Sektorska potpora nije namijenjena za promicanje ribarske flote Madagaskara.

 

Osim toga, Sporazumom i Protokolom doprinijet će se ribolovnom gospodarstvu Madagaskara promicanjem rasta i dostojanstvenih radnih uvjeta u gospodarskim aktivnostima povezanima s ribarstvom.

 

Novi sporazum primjenjuje se u razdoblju od četiri godine od datuma njegove privremene primjene, osim ako se ne otkaže u skladu s člankom 21.

 

Sporazum je rezultat intenzivnih pregovora s vladom Madagaskara, koja je pozvala na smanjenje broja plovila EU-a te je istodobno zatražila znatnu financijsku pomoć. Ishod pregovora je smanjenje referentne tonaže s prijašnjih 15 750 tona godišnje na 14 000 tona godišnje. Broj odobrenih plovila također se smanjio u usporedbi s prethodnim sporazumom, i to s 94 na 65 plovila. Plovila EU-a, uglavnom iz Španjolske, Portugala, Italije i Francuske, tradicionalno su ostvarivala ribolovna prava u vodama Madagaskara.

 

Količina morskih pasa koji se smiju uloviti u okviru ribolova tune i tuni sličnih vrsta bit će ograničena na 220 tona godišnje, odnosno manje od 250 tona.

 

Sporazumom je obuhvaćen i Mozambički kanal, koji je od strateške važnosti za flotu EU-a. Plovila EU-a ne smiju ući u zaštićenu zonu od tri nautičke milje od usidrenih uređaja za privlačenje ribe (FAD) kojima se koriste ribari Madagaskara.

 

Vlasnici brodova podliježu pristojbama na temelju tonaže ulova. Pristojba za tunolovce plivaričare povećana je sa 70 EUR po toni na 85 EUR po toni. Osim toga, za plovila se moraju plaćati paušalni predujmovi u sljedećim iznosima:

 

 16 150 EUR godišnje po tunolovcu plivaričaru za ulov od 190 tona;

 4930/EUR godišnje po plovilu s površinskim parangalima > 100 BT za ulov od 58 tona;

 3145 EUR godišnje po plovilu s površinskim parangalima ≤ 100 BT za ulov od 37 tona;

 5000 EUR godišnje po pomoćnom plovilu.

 

Očekuje se da će ukupni procijenjeni trošak novog Protokola tijekom njegova trajanja od četiri godine iznositi 12 880 000 EUR, tj. 3 220 000 EUR godišnje. Taj će se ukupni iznos podijeliti na sljedeći način: iznos od 7 200 000 EUR čini financijsku obvezu Unije, a iznos od 5 680 000 EUR čini procijenjenu vrijednost doprinosa brodovlasnika. Kao rezultat toga EU će doprinositi u visini od 56 % ukupnog iznosa, a vlasnici brodova u visini od 44 % tog iznosa. Osim toga, uvrštene su odredbe za promicanje suradnje između EU-a i Madagaskara u okviru Komisije za tunu u Indijskom oceanu (IOTC).

 

Sporazumom se uvodi i novi doprinos za zaštitu ekosustava, a plaćaju ga vlasnici ribarskih plovila EU-a, koji će plaćati poseban doprinos na temelju godišnje bruto tonaže u iznosu od 2,50 EUR po BT. Ukupni procijenjeni iznos trebao bi biti približno 200 000 EUR i trebalo bi ga isplatiti Agenciji Madagaskara zaduženoj za ribarstvo i akvakulturu.

 

Stajalište izvjestiteljice

 

Republika Madagaskar četvrti je po veličini otok na svijetu i najveći afrički otok, potpuno je okružen Indijskim oceanom te se smatra jednom od zemalja najpogodnijih za očuvanje prirode. U njoj žive brojne endemske vrste. Poljoprivreda, ribarstvo i šumarstvo okosnica su gospodarstva Madagaskara te čine 34 % njegova BDP-a.

 

Unatoč svem tom prirodnom bogatstvu Madagaskar je prema stajalištu Ujedinjenih naroda jedna od najslabije razvijenih zemalja. U siromaštvu je 2017. godine živjelo 92 % stanovništva. Ta je zemlja na četvrtom mjestu u svijetu u pogledu kronične pothranjenosti. Osim toga, Madagaskar je među pet zemalja s najtežim pristupom vodi za stanovništvo. Prema mišljenju nevladine organizacije WaterAid 12 milijuna ljudi nema pristup pitkoj vodi[1]. ​

 

Procjenjuje se da je sektoru ribarstva na Madagaskaru zaposleno više od 1,5 milijuna ljudi, a ulovi se sastoje od raznih vrsta: vrlo migratornih vrsta, rakova, glavonožaca itd. Azijske (kineske, korejske, japanske, tajvanske) flote i ostale države zastave u zapadnoj Africi i Srednjoj Americi imaju pristup vodama Madagaskara. Madagaskar surađuje s EU-om u borbi protiv nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova u skladu s Uredbom EU-a o ribolovu NNN.

Prema informacijama koje je dostavio sektor ribarstva Madagaskara, mali ribolov vrlo je važan izvor hrane za stanovništvo te zemlje, ali nažalost ne raspolaže s dovoljno sredstava kako bi se održala odgovarajuća razina opskrbe lokalnog stanovništva. Konzumacija ribe na vrlo je niskoj razini te je zemlja izložena gladi jer se riba, koju uglavnom love flote iz trećih zemalja, izvozi. Ovaj Sporazum može biti savršena prilika da se to stanje promijeni i da se građanima Madagaskara omogući bolji pristup hrani.

 

Izvjestiteljica pozdravlja rad Komisije i čestita joj na zaključenju složenih pregovora s Madagaskarom. Sporazum je vrlo važan za europsku flotu te je istodobno velika prilika za prijeko potreban razvoj sektora ribarstva Madagaskara.

 

Važno je istaknuti da ex-post i ex-ante evaluacija Protokola uz Sporazum o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Republike Madagaskara[2] upućuje na to da se taj Sporazum općenito može smatrati sporazumom od kojeg svi imaju koristi jer zadovoljava utvrđene potrebe različitih dionika. Općenito, ispunjeni su tradicionalni kriteriji evaluacije (djelotvornost, učinkovitost, isplativost, relevantnost, usklađenost). Na temelju primjedbi raznih dionika s kojima se savjetovalo tijekom evaluacije može se utvrditi da je postojeći Protokol u velikoj mjeri prihvatljiv i da se njegovo produljenje podupire s obzirom na to da od njega imaju koristi sve strane.

 

Izvjestiteljica smatra da sporazumi o partnerstvu u održivom ribarstvu općenito imaju vrlo pozitivne učinke i na lokalno stanovništvo i na europsku flotu te potrošačima u EU-u omogućuju bolji pristup ribama ulovljenima na održiv način. Nedavno objavljenom evaluacijom sporazumâ o partnerstvu u održivom ribarstvu[3] potvrđeno je da oni pružaju odgovarajući okvir za ispunjavanje potreba i ciljeva zajedničke ribarstvene politike (ZRP) kako bi pristup resursima flote EU-a u vanjskim vodama bio u skladu s načelima i standardima pristupa kojima se osigurava održivost ribolovnih praksi usklađenih s pravilima ZRP-a. Osim toga, sporazumima o partnerstvu u održivom ribarstvu odgovara se na potrebe pridružene treće zemlje, među ostalim stvaranjem gospodarskih koristi zahvaljujući višku resursa te zemlje ili njezinu geografskom položaju na rutama vrlo migratornih vrsta te zahvaljujući uspostavi proračunske omotnice koja toj zemlji omogućuje jačanje okvira za upravljanje ribarstvom i razvoj njezina sektora ribarstva na održiv način. Osim toga, u sporazumima o partnerstvu u održivom ribarstvu uzima se u obzir potreba da flota EU-a za ribolov na velike udaljenosti i određeni segmenti flote EU-a za artizanalni ribolov imaju pristup produktivnim ribolovnim područjima

u vodama izvan EU-a, čime se osiguravaju jednaki uvjeti za gospodarske subjekte u EU-u i drugim stranim zemljama.

 

U tom pogledu izvjestiteljica poziva Komisiju da detaljno analizira područja koja će u skladu s rezultatima navedene evaluacije najvjerojatnije poboljšati svoje rezultate, kao što je primjerice poboljšanje praćenja primjene

klauzule o nediskriminaciji u pridruženim trećim zemljama, koju provode zajednički odbori, poboljšanje javne transparentnosti te obavješćivanja o rezultatima i učinku provedbe sastavnica sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu, kao što su pristup i sektorska potpora.

 

U tom pogledu izvjestiteljica poziva Komisiju da nastavi primjenjivati transparentnost koju je pokazala tijekom pregovora o Sporazumu te da zatraži da civilno društvo i glavne nevladine organizacije koje djeluju u Madagaskaru budu uključeni u sve sastanke s vlastima te zemlje. Izrada odgovarajućeg akcijskog plana ključna je kako bi se sredstva za sektorsku potporu mogla namijeniti prioritetima o kojima je odlučeno u dogovoru sa stanovništvom Madagaskara radi promicanja održivog razvoja sektora ribarstva u toj zemlji.

 

Izvjestiteljica poziva vlasti Madagaskara da od ostalih flota zahtijevaju da zadovolje isti kriterij transparentnosti za pristup njegovim vodama te da kao preduvjet uvedu prijavu svih ulova i pristup podacima kako bi se znanstveni savjeti u pogledu stokova mogli primijeniti pod najboljim mogućim uvjetima.

 

Izvjestiteljica Komisiji skreće pozornost na potrebu za stalnim praćenjem Sporazuma kako bi se osiguralo da prigovor na Rezoluciju br. 23/02 Komisije za tunu u Indijskom oceanu ne bude problem za europsku flotu koja djeluje u vodama Madagaskara. Činjenica da Madagaskar nije među zemljama koje su uložile prigovor na tu rezoluciju ne bi trebala dovesti do spora niti utjecati na pravilnu provedbu Sporazuma.

 

Kad je riječ o novoj stopi zaštite oceana, izvjestiteljica čestita Komisiji na inicijativi čiji je cilj osigurati namjenska sredstva za doprinos oporavku oceana, što je jedan od prioriteta EU-a. Međutim, poziva Komisiju da definira preciznija pravila za primjenu te naknade i da ih uključi u točke koje treba analizirati u okviru evaluacija Sporazuma.


 

MIŠLJENJE ODBORA ZA RAZVOJ (20.9.2023)

upućeno Odboru za ribarstvo

o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, i privremenoj primjeni Sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Republike Madagaskara i njegova Protokola o provedbi (za razdoblje 2023. – 2027.)

(09525/2023 – C9‑0223/2023 – 2023/0117(NLE))

Izvjestiteljica za mišljenje: Caroline Roose

 

 

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Europska komisija pregovarala je s madagaskarskim vlastima o sklapanju novog Sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu, uključujući novi Protokol o provedbi, i sklopila ga je 28. listopada 2022. Tim novim sporazumom stavljen je izvan snage i zamijenjen sporazum iz 2007. te se on odnosi na četverogodišnje razdoblje od datuma početka privremene primjene.

 

Novim sporazumom i protokolom o provedbi uspostavljen je ažurirani okvir kojim se za 65 plovila iz Unije odobrava pristup vodama Madagaskara te lov na tune i povezane vrste.

 

U zamjenu za ribolovna prava Unija osigurava Madagaskaru financijska sredstva u iznosu od 1 800 000 EUR godišnje, podijeljen na godišnji iznos od 700 000 EUR za pristup ribolovnoj zoni Madagaskara i iznos od 1 100 000 EUR za sektorsku potporu ribarstvenoj politici Madagaskara. EU i Madagaskar dogovorili su i niz pravila za promicanje održivog ribarstva, među ostalim u vidu bolje kontrole ribarstva, znanstvene suradnje ili borbe protiv nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova. Protokol je inovativan jer se njime uvodi poseban doprinos za upravljanje okolišem i zaštitu ekosustava koji plaćaju vlasnici plovila iz Unije.

 

Vode Madagaskara bogate su ribljim vrstama, no na meti su stranih industrijskih plovila čije su ribolovne prakse intenzivne i dovode do izlovljenosti, posebno stranih koćarica koje love kozice. Klimatske promjene i prelov uništavaju morske ekosustave, čime se drastično smanjuje lokalna potrošnja zbog trenutačnog povećanja cijena. Zbog tih čimbenika riba postaje preskupa za obalno stanovništvo, a ljude se prisiljava da se zbog ribolova otiskuju na otvoreno more, što utječe na njihove životne uvjete i sigurnost opskrbe hranom. U usporedbi s drugim afričkim ribljim gospodarstvima na Madagaskaru se konzumira malo ribe (prema podacima za 2019. riječ je o 4,26 kg godišnje po osobi u odnosu na 16 kg na Sejšelima i 20 kg na Mauricijusu). Istodobno je 33 % stanovništva pothranjeno, a neke regije suočavaju se s glađu.

 

Pojedine vrste tropske tune u Indijskom oceanu prekomjerno se love, posebno žutoperajna tuna. Znanstveni odbor Komisije za tunu u Indijskom oceanu preporučio je 2022. smanjenje ulova za najmanje 30 % kako bi se omogućio oporavak populacija žutoperajne tune. Takvo je stanje posljedica prekomjernih kapaciteta za industrijski lov na tune u toj regiji, kvota koje su postavljene na neodržive razine, ali i upotrebe velikog broja uređaja za privlačenje ribe koji štete ekosustavima. Komisija za tunu u Indijskom oceanu donijela je 2023. nekoliko mjera za smanjenje upotrebe uređaja za privlačenje ribe, ali su se EU i neke druge ugovorne stranke usprotivili, pa te mjere nisu postigle zamišljeni cilj.

 

Ribarstvo na Madagaskaru 2018. činilo je gotovo 7 % nacionalnog bruto domaćeg proizvoda. Procijenjeno je da je 2022. o ribarstvu ovisilo preživljavanje gotovo 2,5 milijuna ljudi. Većina ribolovnih aktivnosti odvija se u obliku malog ribolova u obalnim područjima. Ključnu ulogu imaju žene, ne samo u ribolovu za vlastite potrebe nego i u cijelom lancu vrijednosti. Međutim, ne primaju jednaku plaću i snose teret prelova.

 

Cilj je sektorske potpore pomoći Madagaskaru da izradi nacionalne strategije za ribarstvo, i to financiranjem praćenja, kontrole i nadzora te podupiranjem malih ribara i osposobljavanja. U pogledu sigurnosti opskrbe hranom nije postavljen poseban cilj.

 

Izvjestiteljica smatra da protokol može doprinijeti poboljšanju stanja na Madagaskaru u pogledu upravljanja ribarstvom, transparentnosti i nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova.

 

Financijski doprinos veći je nego na temelju prethodnog sporazuma, u skladu sa zahtjevima Madagaskara. Međutim, mogao bi biti još izdašniji i pravedniji, posebno kad je riječ o pristojbama koje plaćaju subjekti iz EU-a, uzimajući u obzir tržišnu vrijednost tune. Protokol sadržava i zahtjeve za zapošljavanje pomoraca državljana Madagaskara te pojačanu socijalnu klauzulu. Između flota iz EU-a i lokalnog prerađivačkog sektora postoje određene gospodarske interakcije, u prvom redu u pogledu opskrbe tvornice konzervi u Antsiranani.

 

Činjenica da su u pregovorima o Sporazumu o partnerstvu u održivom ribarstvu mogle sudjelovati i određene organizacije civilnog društva znatan je iskorak. Takve dobre prakse trebaju se primjenjivati i pri provedbi sporazuma (npr. savjetovanje s obalnim stanovništvom i objavljivanje iscrpnih popisa projekata financiranih sektorskom potporom).

 

Također je nužno da Sporazum o partnerstvu u održivom ribarstvu donese izravne koristi sektoru malog ribolova na Madagaskaru. Između malih ribara i plovila iz EU-a za lov na tune ne postoji izravno tržišno natjecanje jer oni ne djeluju na istom području, a plovilima iz EU-a nije dopušten ribolov u obalnim područjima. Međutim, prekomjeran izlov tune ostavlja ozbiljne posljedice na morske ekosustave i stanovništvo koje o njima ovisi. Obje stranke moraju se uhvatiti u koštac s tim problemom.

 

Naposljetku, izvjestiteljica naglašava da je potrebna veća sinergija između razvojne pomoći EU-a i Sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu kako bi se riješilo pitanje nesigurnosti opskrbe hranom.

 

******

Odbor za razvoj poziva Odbor za ribarstvo da kao nadležni odbor Parlamentu preporuči odobrenje Prijedloga odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Republike Madagaskara i njegova Protokola o provedbi (2023. – 2027.).

 


POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Sporazum o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Republike Madagaskara i njegov Protokol o provedbi (za razdoblje 2023. – 2027.)

Referentni dokumenti

09525/2023 – C9-0223/2023 – 2023/0117(NLE)

Nadležni odbor

 

PECH

 

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

 Datum objave na plenarnoj sjednici

DEVE

10.7.2023

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

 Datum imenovanja

Caroline Roose

30.8.2023

Datum usvajanja

20.9.2023

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

17

0

2

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Hildegard Bentele, Stéphane Bijoux, Dominique Bilde, Christophe Clergeau, Ryszard Czarnecki, Mónica Silvana González, György Hölvényi, Rasa Juknevičienė, Karsten Lucke, Erik Marquardt, Janina Ochojska, Michèle Rivasi, Miguel Urbán Crespo, Bernhard Zimniok

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Frances Fitzgerald, Marlene Mortler, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 209. st. 7.

Róża Thun und Hohenstein


 

POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

17

+

ECR

Ryszard Czarnecki

ID

Bernhard Zimniok

PPE

Hildegard Bentele, Frances Fitzgerald, György Hölvényi, Rasa Juknevičienė, Marlene Mortler, Janina Ochojska

Renew

Stéphane Bijoux, Róża Thun und Hohenstein

S&D

Christophe Clergeau, Mónica Silvana González, Karsten Lucke, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho

Verts/ALE

Erik Marquardt, Michèle Rivasi

 

0

-

 

 

 

2

0

ID

Dominique Bilde

The Left

Miguel Urbán Crespo

 

Korišteni znakovi:

+ : za

- : protiv

0 : suzdržani

 


 

MIŠLJENJE ODBORA ZA PRORAČUNE (10.10.2023)

upućeno Odboru za ribarstvo

o Prijedlogu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Republike Madagaskara i njegova Protokola o provedbi (za razdoblje 2023. – 2027.)

(09525/2023 – C9‑0223/2023 – 2023/0117(NLE))

Izvjestitelj za mišljenje: Dimitrios Papadimoulis

 

 

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Sporazum o partnerstvu u ribarstvu između Europske unije i Republike Madagaskara potpisan je 19. prosinca 2007. i privremeno se primjenjuje od 1. siječnja 2007. Od stupanja na snagu prešutno se obnavlja na razdoblja od šest godina.

Posljednji Protokol o provedbi tog sporazuma o partnerstvu potpisan je 23. prosinca 2014. i primjenjivao se od 1. siječnja 2015. do 31. prosinca 2018., kada je prestao važiti. Na temelju odgovarajućih pregovaračkih smjernica[4], Komisija je pregovarala s Madagaskarom u cilju sklapanja novog Sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Madagaskara koji sadržava novi Protokol o provedbi tog sporazuma. Cilj je plovilima Unije omogućiti pristup ribolovnoj zoni Madagaskara te ribolov tune i srodnih vrsta u toj ribolovnoj zoni, u skladu s upravljačkim mandatom Komisije za tunu u Indijskom oceanu (IOTC). Slijedom tih pregovora, novi tekst Sporazuma i Protokola o njegovoj provedbi dogovoren je 28. listopada 2022. i potpisan 30. lipnja 2023.

 

Novim se sporazumom stavlja izvan snage i zamjenjuje postojeći sporazum. On obuhvaća razdoblje od četiri godine od datuma početka privremene primjene utvrđenog u članku 19., odnosno razdoblje od 1. srpnja 2023. do 30. lipnja 2027.

Novi Protokol valjan je tijekom istog razdoblja i pruža ribolovne mogućnosti za plovila Unije (iz Španjolske, Portugala, Italije i Francuske) u vodama Madagaskara, ako je primjenjivo u granicama raspoloživog viška. Temelji se na najboljim dostupnim znanstvenim mišljenjima i na preporukama IOTC-a, regionalne organizacije za upravljanje ribarstvom koja je zadužena za upravljanje stokovima vrlo migratornih vrsta, čije se odluke u potpunosti primjenjuju, kako je navedeno u Sporazumu (članak 4. stavak 3.).

Protokolom su predviđene sljedeće ribolovne mogućnosti ribolova vrlo migratornih vrsta:

 32 tunolovaca plivaričara (16 iz Španjolske, 15 iz Francuske i 1 iz Italije);

 13 plovila s površinskim parangalima bruto tonaže veće od 100 (7 iz Španjolske, 4 iz Francuske i 2 iz Portugala),

 20 plovila s površinskim parangalima bruto tonaže od najviše 100 (sva iz Francuske);

 i pomoćna plovila u skladu s relevantnim rezolucijama IOTC-a.

Godišnji financijski doprinos iznosi 1 800 000 EUR, a obuhvaća sljedeće:

 

(a) referentnu tonažu od 14 000 tona godišnje, za koju je utvrđen godišnji iznos za pristup od 700 000 EUR;

(b) potporu za razvoj sektorske ribarstvene politike Madagaskara radi promicanja održivog razvoja njegova sektora ribarstva i plavoga gospodarstva, koja iznosi 1 100 000 EUR godišnje.

Ta je potpora u skladu s ciljevima suradnje u području održivog iskorištavanja ribolovnih resursa, akvakulture, održivog razvoja oceana, zaštite morskog okoliša i plavoga gospodarstva.

Godišnji iznos odobrenih sredstava za preuzimanje obveza i plaćanje utvrđuje se u okviru godišnjeg proračunskog postupka, uključujući pričuvnu liniju za protokole koji nisu stupili na snagu početkom godine[5].

 

******

Odbor za proračune poziva Odbor za ribarstvo da kao nadležni odbor preporuči odobrenje Nacrta odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Republike Madagaskara i njegova Protokola o provedbi (za razdoblje 2023. – 2027.).


POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Sporazum o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Republike Madagaskara i njegov Protokol o provedbi (za razdoblje 2023. – 2027.)

Referentni dokumenti

09525/2023 – C9-0223/2023 – 2023/0117(NLE)

Nadležni odbor

 

PECH

 

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

 Datum objave na plenarnoj sjednici

BUDG

10.7.2023

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

 Datum imenovanja

Dimitrios Papadimoulis

17.7.2023

Razmatranje u odboru

30.8.2023

 

 

 

Datum usvajanja

9.10.2023

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

20

1

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Rasmus Andresen, David Cormand, Andor Deli, Pascal Durand, Alexandra Geese, Vlad Gheorghe, Niclas Herbst, Hervé Juvin, Joachim Kuhs, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Bogdan Rzońca, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Angelika Winzig

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 209. st. 7.

Attila Ara-Kovács, Sunčana Glavak, Hannes Heide, Jarosław Kalinowski, Anne Sander, Sabine Verheyen

 


POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

20

+

ECR

Bogdan Rzońca

NI

Andor Deli, Hervé Juvin

PPE

Sunčana Glavak, Niclas Herbst, Jarosław Kalinowski, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Anne Sander, Sabine Verheyen, Angelika Winzig

Renew

Vlad Gheorghe, Nils Torvalds

S&D

Attila Ara-Kovács, Pascal Durand, Hannes Heide, Nils Ušakovs

Verts/ALE

Rasmus Andresen, David Cormand, Alexandra Geese

 

1

-

NI

Lefteris Nikolaou-Alavanos

 

1

0

ID

Joachim Kuhs

 

Korišteni znakovi:

+ : za

- : protiv

0 : suzdržani


 

 

 

 

POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Sporazum o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Republike Madagaskara i njegov Protokol o provedbi (za razdoblje 2023. – 2027.)

Referentni dokumenti

09525/2023 – C9-0223/2023 – 2023/0117(NLE)

Datum savjetovanja ili zahtjeva za suglasnost

30.6.2023

 

 

 

Nadležni odbor

 Datum objave na plenarnoj sjednici

PECH

10.7.2023

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

 Datum objave na plenarnoj sjednici

DEVE

10.7.2023

BUDG

10.7.2023

 

 

Izvjestitelji

 Datum imenovanja

Clara Aguilera

6.6.2023

 

 

 

Razmatranje u odboru

27.6.2023

21.9.2023

 

 

Datum usvajanja

24.10.2023

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

19

1

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Clara Aguilera, François-Xavier Bellamy, Izaskun Bilbao Barandica, Isabel Carvalhais, Maria da Graça Carvalho, Rosanna Conte, Francisco Guerreiro, Anja Haga, Ladislav Ilčić, France Jamet, Pierre Karleskind, Predrag Fred Matić, Caroline Roose, Bert-Jan Ruissen, Marc Tarabella

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Martin Hlaváček, Ska Keller, Colm Markey, Gabriel Mato

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 209. st. 7.

Camilla Laureti, Erik Poulsen

Datum podnošenja

25.10.2023

 


KONAČNO POIMENIČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

19

+

ECR

Ladislav Ilčić, Bert-Jan Ruissen

NI

Marc Tarabella

PPE

François-Xavier Bellamy, Maria da Graça Carvalho, Anja Haga, Colm Markey, Gabriel Mato

Renew

Izaskun Bilbao Barandica, Martin Hlaváček, Pierre Karleskind, Erik Poulsen

S&D

Clara Aguilera, Isabel Carvalhais, Camilla Laureti, Predrag Fred Matić

Verts/ALE

Francisco Guerreiro, Ska Keller, Caroline Roose

 

1

-

ID

France Jamet

 

1

0

ID

Rosanna Conte

 

Korišteni znakovi:

+ : za

- : protiv

0 : suzdržani

 

Posljednje ažuriranje: 6. studenog 2023.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti