Pranešimas - A9-0316/2023Pranešimas
A9-0316/2023

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl bendrųjų taisyklių, kuriomis skatinamas prekių taisymas, kuria iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/2394 ir direktyvos (ES) 2019/771 ir (ES) 2020/1828

30.10.2023 - (COM(2023)0155 – C9‑0117/2023 – 2023/0083(COD)) - ***I

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas
Nuomonės referentas: René Repasi
Susijusio komiteto pagal Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnį nuomonės referentė:
Sunčana Glavak, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas


Procedūra : 2023/0083(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl bendrųjų taisyklių, kuriomis skatinamas prekių taisymas, kuria iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/2394 ir direktyvos (ES) 2019/771 ir (ES) 2020/1828

(COM(2023)0155 – C9‑0117/2023 – 2023/0083(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2023)0155),

 atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 114 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C9‑0117/2023),

 atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

 atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonę,

 atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pranešimą (A9-0316/2023),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3. paveda Pirmininkei perduoti poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

 

 

 

Pakeitimas  1

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1) Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/77112 siekiama pagerinti vidaus rinkos veikimą kartu užtikrinant aukštą vartotojų apsaugos lygį. Atsižvelgiant į žaliąją pertvarką, šia direktyva siekiama pagerinti vidaus rinkos veikimą kartu skatinant tvaresnį vartojimą, taip papildant Direktyvos (ES) 2019/771 tikslą;

(1) Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/771 siekiama pagerinti vidaus rinkos veikimą kartu užtikrinant aukštą vartotojų apsaugos lygį ir didesnį ekonomikos žiediškumą. Atsižvelgiant į žaliąją pertvarką, šia direktyva siekiama pagerinti vidaus rinkos veikimą kartu skatinant tvaresnį vartojimą, taip papildant Direktyvos (ES) 2019/771 tikslą;

__________________

__________________

12 2019 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/771 dėl tam tikrų prekių pirkimo–pardavimo sutarčių aspektų, kuria iš dalies keičiami Reglamentas (ES) 2017/2394 ir Direktyva 2009/22/EB bei panaikinama Direktyva 1999/44/EB (OL L 136, 2019 5 22, p. 28).

12 2019 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/771 dėl tam tikrų prekių pirkimo–pardavimo sutarčių aspektų, kuria iš dalies keičiami Reglamentas (ES) 2017/2394 ir Direktyva 2009/22/EB bei panaikinama Direktyva 1999/44/EB (OL L 136, 2019 5 22, p. 28).

Pakeitimas  2

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3) siekiant mažinti vartotojų įsigyjamų ir per anksti išmetamų galimų pataisyti prekių kiekį ir skatinti vartotojus naudoti prekes ilgiau, būtina nustatyti tokių prekių taisymo taisykles. Taisymas turėtų užtikrinti tvaresnį vartojimą, nes tikėtina, kad išmetus prekes susidarys mažiau atliekų, sumažės išteklių (taip pat energijos) paklausa, susijusi su naujų prekių, kuriomis pakeičiamos prekės su trūkumais, gamybos ir pardavimo procesu, taip pat sumažės išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis. Šia direktyva skatinamas tvarus vartojimas užtikrinant naudą aplinkai, taip pat naudą vartotojams, kurie trumpuoju laikotarpiu gali išvengti išlaidų, susijusių su naujais pirkimais;

(3) siekiant mažinti vartotojų įsigyjamų ir per anksti išmetamų galimų pataisyti prekių kiekį ir skatinti vartotojus naudoti prekes ilgiau, būtina stiprinti vartotojų teisę į remontą, pagal kurią jie gali kreiptis dėl kokybiškų ir įperkamų taisymo paslaugų iš jų pasirinkto paslaugų teikėjo. Taisymas turėtų užtikrinti tvaresnį vartojimą, atsižvelgiant į planetos išgalių ribas, nes tikėtina, kad išmetus prekes susidarys mažiau atliekų, sumažės išteklių (taip pat energijos) paklausa, susijusi su naujų prekių, kuriomis pakeičiamos prekės su trūkumais, gamybos ir pardavimo procesu, taip pat sumažės išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis. Šia direktyva skatinamas tvarus vartojimas siekiant naudos aplinkai, skatinant gaminių gyvavimo ciklą, kuris apima pakartotinį naudojimą, taisymą ir atnaujinimą, taip pat naudą vartotojams, kurie trumpuoju laikotarpiu gali išvengti išlaidų, susijusių su naujais pirkimais;

Pakeitimas  3

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4a) vartotojų elgseną sudaro daugybė aspektų. Renkantis tarp taisymo ir naujo gaminio pirkimo, svarbus vaidmuo tenka tokiems sprendimo kriterijams kaip ekonominė nauda, patvarumas, prieinamumas ir atstumas iki taisymo paslaugų teikėjo bei taisymui reikalingas laikas. Vartotojams taip pat gali kilti įvairių taisymui trukdančių kliūčių, pavyzdžiui, informacijos apie gaminio taisomumą nebuvimas perkant prekę, galimybių gauti atsarginių dalių trūkumas, informacijos apie taisymo paslaugas trūkumas ir taisymo išlaidos. Be šios direktyvos nuostatų, taip pat turėtų būti vienodai skatinamos ir stiprinamos informuotumo didinimo priemonės, kuriomis siekiama skatinti taisymo kultūrą, gerinti vartotojų žinias apie tinkamą gaminių priežiūrą, taip pat žinias apie esamas jų teises, įskaitant teisines garantijas bei finansines paskatas vartotojams, gamintojams ir taisytojams.

Pakeitimas  4

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6) taisomumo reikalavimai turėtų apimti visus Sąjungos teisės aktų reikalavimus, kuriais užtikrinama, kad prekes būtų galima pataisyti, įskaitant (bet neapsiribojant) reikalavimus pagal Reglamente [dėl tvarių gaminių ekologinio projektavimo] nurodytą ekologinio projektavimo sistemą, ir turėtų apimti plačią produktų įvairovę ir būsimus pokyčius bet kurioje kitoje Sąjungos teisės srityje;

(6) taisomumo reikalavimai turėtų apimti visus Sąjungos teisės aktų reikalavimus, kuriais užtikrinama, kad prekes būtų galima pataisyti, įskaitant (bet neapsiribojant) reikalavimus pagal Reglamente [dėl tvarių gaminių ekologinio projektavimo] nurodytą ekologinio projektavimo sistemą, ir turėtų apimti plačią produktų įvairovę ir būsimus pokyčius;

Pakeitimas  5

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7) siekiant padėti vartotojams nustatyti ir pasirinkti tinkamas taisymo paslaugas, vartotojai turėtų gauti pagrindinę informaciją apie taisymo paslaugas. Europos taisymo informacijos formoje turėtų būti nustatyti pagrindiniai parametrai, turintys įtakos vartotojų sprendimams svarstant, ar taisyti prekes su trūkumais. Šioje direktyvoje turėtų būti nustatytas standartinio formato modelis. Standartinis taisymo paslaugų pristatymo formatas turėtų leisti vartotojams įvertinti ir lengvai palyginti taisymo paslaugas. Toks standartizuotas formatas taip pat turėtų palengvinti informacijos apie taisymo paslaugas teikimo procesą, visų pirma labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms, teikiančioms taisymo paslaugas. Siekiant išvengti papildomos naštos dėl besidubliuojančių informavimo prieš sudarant sutartį reikalavimų, taisytojas turėtų būti laikomas išpildžiusiu informavimo pagal atitinkamus ES teisės aktus (jei taikytina) reikalavimus, jei Europos taisymo informacijos forma užpildyta teisingai ir pateikta vartotojui. Informacija Europos taisymo informacijos formoje vartotojams turėtų būti pateikta aiškiai ir suprantamai, laikantis Direktyvoje 2019/88214 nustatytų prieinamumo reikalavimų;

(7) siekiant padėti vartotojams nustatyti ir pasirinkti tinkamas taisymo paslaugas, vartotojai turėtų gauti pagrindinę informaciją apie taisymo paslaugas. Europos taisymo informacijos formoje turėtų būti nustatyti pagrindiniai parametrai, turintys įtakos vartotojų sprendimams svarstant, ar taisyti prekes su trūkumais. Šioje direktyvoje turėtų būti nustatytas standartinio formato modelis. Standartinis taisymo paslaugų pristatymo formatas turėtų leisti vartotojams įvertinti ir lengvai palyginti taisymo paslaugas. Toks standartizuotas formatas taip pat turėtų palengvinti informacijos apie taisymo paslaugas teikimo procesą, visų pirma labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms, teikiančioms taisymo paslaugas. Informacija Europos taisymo informacijos formoje vartotojams turėtų būti pateikta aiškiai ir suprantamai, laikantis Direktyvoje 2019/88214 nustatytų prieinamumo reikalavimų;

__________________

__________________

14 2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2019/882/ES dėl gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimų (OL L 151, 2019 6 7, p. 70).

14 2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2019/882/ES dėl gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimų (OL L 151, 2019 6 7, p. 70).

Pakeitimas  6

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8) vartotojui laisvai apsispręsti, kam patikėti taisyti jo prekes, turėtų būti lengviau paprašius Europos taisymo informacijos formos ne tik iš gamintojo, bet ir atitinkamų prekių pardavėjo arba nepriklausomų taisytojų, jei taikytina. Taisytojai Europos taisymo informacijos formą turėtų pateikti tik tuo atveju, jei vartotojas jos paprašo, o taisytojas ketina suteikti taisymo paslaugą arba turi pareigą pataisyti. Vartotojas taip pat gali nuspręsti neprašyti Europos taisymo informacijos formos ir su taisytoju sudaryti taisymo paslaugų teikimo sutartį pagal iki sutarties sudarymo pateiktiną informaciją, pateiktą kitomis priemonėmis, vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/83/ES15;

(8) vartotojui laisvai apsispręsti, kam patikėti taisyti jo prekes, turėtų būti lengviau, jei Europos taisymo informacijos formą savanoriškai jam pateiktų ne tik gamintojas, bet ir atitinkamų prekių pardavėjas arba nepriklausomi taisytojai, jei taikytina. Taisytojai Europos taisymo informacijos formą turėtų pateikti tik savanoriškai. Vartotojas taip pat gali su taisytoju sudaryti taisymo paslaugų teikimo sutartį pagal iki sutarties sudarymo pateiktiną informaciją, pateiktą kitomis priemonėmis, vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/83/ES15;

__________________

__________________

15 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/83/ES dėl vartotojų teisių, kuria iš dalies keičiamos Tarybos direktyva 93/13/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/44/EB bei panaikinamos Tarybos direktyva 85/577/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/7/EB (Tekstas svarbus EEE) (OL L 304, 2011 11 22, p. 64–88).

15 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/83/ES dėl vartotojų teisių, kuria iš dalies keičiamos Tarybos direktyva 93/13/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/44/EB bei panaikinamos Tarybos direktyva 85/577/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/7/EB (Tekstas svarbus EEE) (OL L 304, 2011 11 22, p. 64–88).

Pakeitimas  7

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9) pasitaiko atvejų, kai taisytojas patiria išlaidų, būtinų informacijai apie taisymą ir kainą pateikti Europos taisymo informacijos formoje. Pavyzdžiui, taisytojui gali tekti apžiūrėti prekes, kad galėtų nustatyti trūkumą ar reikiamo taisymo rūšį, įskaitant atsarginių dalių poreikį, ir įvertinti taisymo kainą. Tokiais atvejais taisytojas gali prašyti vartotojo apmokėti tik tas išlaidas, kurios yra būtinos informacijai pateikti Europos taisymo informacijos formoje. Atsižvelgiant į prieš sudarant sutartį pateiktiną informaciją ir kitus reikalavimus, nustatytus Direktyvoje 2011/83/ES, taisytojas turėtų informuoti vartotoją apie tokias išlaidas prieš vartotojui paprašant pateikti Europos taisymo informacijos formą. Vartotojai gali neprašyti Europos taisymo informacijos formos, jei mano, kad šios formos gavimo išlaidos yra per didelės;

(9) pasitaiko atvejų, kai taisytojas patiria išlaidų, būtinų informacijai apie taisymą ir kainą pateikti Europos taisymo informacijos formoje. Tokios išlaidos turėtų būti apmokamos tik tais atvejais, kai taisytojui gali tekti apžiūrėti prekes, kad galėtų nustatyti trūkumą ar reikiamo taisymo rūšį, įskaitant atsarginių dalių poreikį, ir įvertinti taisymo kainą. Tokiais atvejais taisytojas gali prašyti vartotojo apmokėti tik tas išlaidas, kurios yra būtinos šiai informacijai pateikti Europos taisymo informacijos formoje. Šios išlaidos jokiu būdu negali būti kliūtis likusiam taisymo procesui ir neturi apskritai atgrasyti nuo taisymo. Atsižvelgiant į prieš sudarant sutartį pateiktiną informaciją ir kitus reikalavimus, nustatytus Direktyvoje 2011/83/ES, taisytojas turėtų informuoti vartotoją apie tokias išlaidas prieš vartotojui paprašant pateikti Europos taisymo informacijos formą. Vartotojai gali atsisakyti Europos taisymo informacijos formos, jei mano, kad šios formos gavimo išlaidos yra per didelės;

Pakeitimas  8

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11) Direktyva (ES) 2019/771 pardavėjams nustatoma pareiga pataisyti prekes, jei prekių pristatymo metu buvo neatitikimas reikalavimams, kuris paaiškėja atsakomybės laikotarpiu. Pagal tą direktyvą vartotojai neturi teisės reikalauti taisyti trūkumų, kurių ši pareiga neapima Dėl šios priežasties daug prekių, turinčių trūkumų, bet vis dar galimų pataisyti, yra išmetamos anksčiau laiko. Siekiant paskatinti vartotojus tokiais atvejais savo prekes taisyti, šia direktyva gamintojams turėtų būti nustatyta pareiga taisyti prekes, kurioms taikomi Sąjungos teisės aktuose nustatyti taisomumo reikalavimai. Ši pareiga pataisyti vartotojo prašymu turėtų būti nustatyta tokių prekių gamintojams, nes jie yra minėtų taisomumo reikalavimų adresatai. Ši pareiga turėtų būti taikoma tiek Sąjungoje, tiek ne Sąjungoje registruotiems gamintojams, kurių prekės pateikiamos Sąjungos rinkai;

(11) Direktyva (ES) 2019/771 pardavėjams nustatoma pareiga pataisyti prekes, jei prekių pristatymo metu buvo neatitikimas reikalavimams, kuris paaiškėja atsakomybės laikotarpiu. Pagal tą direktyvą vartotojai neturi teisės reikalauti taisyti trūkumų, kurių ši pareiga neapima. Dėl šios priežasties daug prekių, turinčių trūkumų, bet vis dar galimų pataisyti, yra išmetamos anksčiau laiko. Siekiant paskatinti vartotojus tokiais atvejais savo prekes taisyti, šia direktyva gamintojams turėtų būti nustatyta pareiga taisyti prekes, išvardytas šios direktyvos II priede. Ši pareiga pataisyti vartotojo prašymu turėtų būti nustatyta tokių prekių gamintojams, nes jie yra minėtų taisomumo reikalavimų adresatai. Ši pareiga turėtų būti taikoma tiek Sąjungoje, tiek ne Sąjungoje registruotiems gamintojams, kurių prekės pateikiamos Sąjungos rinkai. Tačiau pareiga pataisyti turėtų būti proporcinga ir ją taikant turėtų būti atsižvelgiama į atsarginių dalių prieinamumą per visą gaminio gyvavimo laikotarpį. Atsarginės dalys turėtų būti prieinamos bent Sąjungos aktuose nustatytą laikotarpį. Be to, šia direktyva neturėtų būti kvestionuojama gamintojų ekonominė pasirinkimo laisvė nutraukti produkto gamybą.

Pakeitimas  9

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12) kadangi gamintojams pagal šią direktyvą nustatyta pareiga pataisyti apima trūkumus, kurie atsiranda ne dėl prekių neatitikimo pardavimo sutarčiai, gamintojai gali atlikti taisymą už tam tikrą kainą, kurią apmoka vartotojas, arba už kitokį atlygį, arba nemokamai. Kainos nustatymas turėtų skatinti gamintojus kurti tvarius verslo modelius, įskaitant taisymo paslaugų teikimą. Nustatant tokią kainą gali būti atsižvelgiama į, pavyzdžiui, darbo sąnaudas, atsarginių dalių sąnaudas, taisymo įstaigos eksploatavimo sąnaudas ir įprastą maržą. Dėl taisymo kainos ir sąlygų turėtų būti susitarta vartotojo ir gamintojo sutartyje, o vartotojas turėtų galėti laisvai nuspręsti, ar ta kaina ir tos sąlygos yra priimtinos. Tokios sutarties poreikis ir konkurencinis kitų taisymo paslaugų teikėjų spaudimas turėtų skatinti gamintojus, kuriems taikoma pareiga pataisyti, palikti vartotojui priimtiną kainą. Pareiga pataisyti taip pat gali būti įvykdoma nemokamai, kai trūkumui taikoma komercinė garantija, pavyzdžiui, dėl garantuoto prekių patvarumo;

(12) kadangi gamintojams pagal šią direktyvą nustatyta pareiga pataisyti apima trūkumus, kurie atsiranda ne dėl prekių neatitikimo pardavimo sutarčiai, gamintojai gali atlikti taisymą už tam tikrą kainą, kurią apmoka vartotojas, arba už kitokį atlygį, arba nemokamai. Kainos nustatymas turėtų skatinti gamintojus kurti tvarius verslo modelius, įskaitant taisymo paslaugų teikimą. Nustatant tokią kainą gali būti atsižvelgiama į, pavyzdžiui, darbo sąnaudas, atsarginių dalių sąnaudas, taisymo įstaigos eksploatavimo sąnaudas ir įprastą maržą. Tais atvejais, kai tų išlaidų neįmanoma įvertinti prieš atliekant remontą, vartotojams turėtų būti pateikta informacija apie didžiausią tikėtiną kainą. Dėl taisymo kainos ir sąlygų turėtų būti susitarta vartotojo ir gamintojo sutartyje, o vartotojas turėtų galėti laisvai nuspręsti, ar ta kaina ir tos sąlygos yra priimtinos. Tokios sutarties poreikis ir konkurencinis kitų taisymo paslaugų teikėjų spaudimas turėtų skatinti gamintojus, kuriems taikoma pareiga pataisyti, palikti vartotojui priimtiną kainą. Pareiga pataisyti taip pat gali būti įvykdoma nemokamai, kai trūkumui taikoma komercinė garantija, pavyzdžiui, dėl garantuoto prekių patvarumo; Siekiant skatinti vartotojus taisyti produktus, kai taisymo neapima teisinė garantija, gamintojas gali taisymo laikotarpiu pasiūlyti pakaitinę ar atnaujintą prekę, o ji, vartotojui gavus sutaisytą prekę, turi būti grąžinta;

Pakeitimas  10

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13) gamintojai gali įvykdyti savo pareigą pataisyti, pavyzdžiui, pasamdydami subrangovus, jei gamintojas neturi taisymo infrastruktūros arba jei taisymą gali atlikti taisytojas, esantis arčiau vartotojo, taip pat tais atvejais, kai gamintojas registruotas ne Sąjungoje;

(13) gamintojai gali įvykdyti savo pareigą pataisyti, pavyzdžiui, pasamdydami subrangovus, jei gamintojas neturi taisymo infrastruktūros. Siekiant išvengti nereikalingų siuntimo išlaidų ir išmetamųjų teršalų kiekio, taisymas turėtų būti atliekamas kuo arčiau vartotojo. Taigi taisymą gali atlikti taisytojas, esantis arčiau vartotojo, ypač tais atvejais, kai gamintojas registruotas ne Sąjungoje;

Pakeitimas  11

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

14 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14) taikomi deleguotuosiuose aktuose, priimtuose pagal Reglamentą [dėl tvarių gaminių ekologinio projektavimo], arba įgyvendinimo priemonėse, priimtose pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB16, nustatyti reikalavimai, pagal kuriuos gamintojai turėtų suteikti prieigą prie informacijos apie atsargines dalis, taisymą ir priežiūrą arba bet kokių su taisymu susijusių programinės įrangos priemonių, programinės aparatinės įrangos ar panašių pagalbinių priemonių. Šiais reikalavimais užtikrinamos ne tik gamintojo, bet ir kitų taisytojų techninės taisymo galimybės. Todėl vartotojas gali pasirinkti pageidaujamą taisytoją;

(14) taikomi deleguotuosiuose aktuose, priimtuose pagal Reglamentą [dėl tvarių gaminių ekologinio projektavimo], arba įgyvendinimo priemonėse, priimtose pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB16, nustatyti reikalavimai, pagal kuriuos gamintojai turėtų suteikti prieigą prie informacijos apie atsargines dalis, taisymą ir priežiūrą arba bet kokių su taisymu susijusių programinės įrangos priemonių, programinės aparatinės įrangos ar panašių pagalbinių priemonių. Šiais reikalavimais užtikrinamos ne tik gamintojo, bet ir kitų taisytojų techninės taisymo galimybės. Siekiant papildyti šias priemones, nepriklausomų taisytojų, atnaujintojų, pergamintojų ir galutinių naudotojų prieiga prie visų atsarginių dalių, susijusios informacijos ir įrankių, įskaitant diagnostikos priemones, turi būti suteikiama už pagrįstą kainą ir nediskriminaciniu būdu laikotarpį, atitinkantį bent numatomą gaminio gyvavimo trukmę. Todėl tai turėtų užtikrinti konkurenciją ir naudą vartotojams pasirenkant pageidaujamą taisytoją arba, jei sugeba, patiems pataisant gauti geresnes paslaugas ir mažesnes kainas. Remonto sudėtingumas ir sauga yra susiję su prietaiso tipu. Tais atvejais, kai galima pagrįstai numatyti, kad dėl vidutinio vartotojo atliekamo remonto gali kilti pavojus saugai arba reikalingi pažangūs įrankiai, gamintojai turėtų aiškiai įspėti vartotoją;

__________________

__________________

16 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/125/EB, nustatanti ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą (nauja redakcija) (Tekstas svarbus EEE) (OL L 285, 2009 10 31, p. 10–35).

16 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/125/EB, nustatanti ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą (nauja redakcija) (Tekstas svarbus EEE) (OL L 285, 2009 10 31, p. 10–35).

Pakeitimas  12

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15) pareiga pataisyti taip pat turėtų būti veiksminga tais atvejais, kai gamintojas registruotas ne Sąjungoje. Kad vartotojai galėtų kreiptis į Sąjungoje registruotą ekonominės veiklos vykdytoją, kuris galėtų įvykdyti šią pareigą, šioje direktyvoje eilės tvarka pateikiami alternatyvūs ekonominės veiklos vykdytojai, kurie tokiais atvejais privalo įvykdyti gamintojo pareigą pataisyti. Tai turėtų sudaryti sąlygas ne Sąjungoje esantiems gamintojams organizuoti ir įvykdyti savo pareigą pataisyti Sąjungoje;

(15) pareiga pataisyti taip pat turėtų būti veiksminga tais atvejais, kai gamintojas registruotas ne Sąjungoje. Kad vartotojai galėtų kreiptis į Sąjungoje registruotą ekonominės veiklos vykdytoją, kuris galėtų įvykdyti šią pareigą, šioje direktyvoje eilės tvarka pateikiami alternatyvūs ekonominės veiklos vykdytojai, kurie tokiais atvejais privalo įvykdyti gamintojo pareigą pataisyti. Ši direktyva taip pat turėtų būti taikoma realizavimo paslaugų tiekėjams dėl jų vaidmens prekių tiekimo vartotojams grandinėje. Tai turėtų užkirsti kelią situacijoms, kai Sąjungoje nėra registruoto nė vieno ekonominės veiklos vykdytojo, kuris galėtų įvykdyti taisymo prievolę. Ne Sąjungoje registruoti gamintojai turėtų organizuoti ir įvykdyti savo pareigą pataisyti Sąjungoje;

Pakeitimas  13

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16) siekiant apsaugoti gamintojus nuo per didelės naštos ir užtikrinti, kad jie galėtų įvykdyti savo pareigą pataisyti, ta pareiga turėtų būti taikoma tik tiems produktams, kuriems nustatyti taisomumo reikalavimai, ir tik tokia apimtimi, kokia jie yra numatyti Sąjungos teisės aktuose. Taisomumo reikalavimais gamintojai nėra įpareigojami pataisyti trūkumų turinčių prekių, tačiau užtikrinama, kad jas būtų įmanoma pataisyti. Tokie taisomumo reikalavimai gali būti nustatyti atitinkamuose Sąjungos teisės aktuose. Pavyzdžiui, deleguotuosiuose aktuose, priimtuose pagal Reglamentą [dėl tvarių gaminių ekologinio projektavimo], arba įgyvendinimo priemonėse, priimtose pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB17, kuriais kuriama produktų aplinkosauginio tvarumo gerinimo sistema. Šiuo pareigos pataisyti apribojimu užtikrinama, kad tokia pareiga apimtų tik tas prekes, kurios sukurtos taip, kad jas būtų galima pataisyti. Atitinkami taisomumo reikalavimai apima projektavimo reikalavimus, kuriais didinama prekių išardymo galimybė, ir tam tikrų atsarginių dalių, kurios turi būti prieinamos minimalų laikotarpį, įvairovę. Pareiga pataisyti atitinka taisomumo reikalavimų taikymo sritį, pavyzdžiui, ekologinio projektavimo reikalavimai gali būti taikomi tik tam tikroms prekių sudedamosioms dalims arba gali būti nustatytas konkretus laikotarpis, kai atsarginės dalys turi būti prieinamos. Pareiga pataisyti pagal šią direktyvą, suteikianti vartotojams galimybę tiesiogiai iš gamintojo reikalauti pataisymo po įsigijimo, papildo su pasiūla susijusius taisomumo reikalavimus, nustatytus Reglamente [dėl tvarių gaminių ekologinio projektavimo], ir taip skatina taisymo paklausą iš vartotojų pusės;

(16) siekiant apsaugoti gamintojus nuo per didelės naštos ir užtikrinti, kad jie galėtų įvykdyti savo pareigą pataisyti, ta pareiga turėtų būti taikoma tiems produktams, kuriems nustatyti taisomumo reikalavimai, ir tik tokia apimtimi, kokia jie yra numatyti Sąjungos teisės aktuose, ir kitiems pataisomiems gaminiams, įskaitant dviračius. Taisomumo reikalavimais gamintojai nėra įpareigojami pataisyti trūkumų turinčių prekių, tačiau užtikrinama, kad jas būtų įmanoma pataisyti. Tokie taisomumo reikalavimai gali būti nustatyti atitinkamuose Sąjungos teisės aktuose. Pavyzdžiui, deleguotuosiuose aktuose, priimtuose pagal Reglamentą [dėl tvarių gaminių ekologinio projektavimo], arba įgyvendinimo priemonėse, priimtose pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB17, kuriais kuriama produktų aplinkosauginio tvarumo gerinimo sistema. Šiuo pareigos pataisyti apribojimu užtikrinama, kad tokia pareiga apimtų tik tas prekes, kurios sukurtos taip, kad jas būtų galima pataisyti. Atitinkami taisomumo reikalavimai apima projektavimo reikalavimus, kuriais didinama prekių išardymo galimybė, ir tam tikrų atsarginių dalių, kurios turi būti prieinamos minimalų laikotarpį, įvairovę. Pareiga pataisyti atitinka taisomumo reikalavimų taikymo sritį, pavyzdžiui, ekologinio projektavimo reikalavimai gali būti taikomi tik tam tikroms prekių sudedamosioms dalims arba gali būti nustatytas konkretus laikotarpis, kai atsarginės dalys turi būti prieinamos. Pareiga pataisyti pagal šią direktyvą, suteikianti vartotojams galimybę tiesiogiai iš gamintojo reikalauti pataisymo po įsigijimo, papildo su pasiūla susijusius taisomumo reikalavimus, nustatytus Reglamente [dėl tvarių gaminių ekologinio projektavimo], ir taip skatina taisymo paklausą iš vartotojų pusės;

__________________

__________________

17 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/125/EB, nustatanti ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą (nauja redakcija).

17 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/125/EB, nustatanti ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą (nauja redakcija).

Pakeitimas  14

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(16a) Komisija per 5 metus po šios direktyvos įsigaliojimo turėtų atlikti šios direktyvos vertinimą ir įvertinti jos, ypač jos 5, 9a ir 12 straipsnių, poveikį tinkamam vidaus rinkos veikimui, aukštam vartotojų apsaugos lygiui ir gaminių aplinkosauginio tvarumo gerinimui, taip pat poveikį įmonėms, ypač labai mažoms, mažosioms ir vidutinėms įmonėms. Taikant 7 straipsnį, ji turėtų įvertinti taisymo interneto platformų veiksmingumą remdamasi atskirų valstybių narių duomenimis, kuriuose pateikiama informacija apie aktyvių taisymo paslaugų teikėjų, vartotojų ir atliktų sandorių skaičių. Komisija turėtų parengti pagrindinių faktų ataskaitą ir pateikti ją Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui. Valstybės narės Komisijai turėtų teikti tai ataskaitai parengti reikalingą informaciją. Prireikus, prie ataskaitos turėtų būti pridėtas teisėkūros pasiūlymas;

Pakeitimas  15

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

17 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17) siekiant užtikrinti teisinį tikrumą, šios direktyvos II priede nurodytos atitinkamos produktų grupės, kurioms pagal Sąjungos teisės aktus taikomi tokie taisomumo reikalavimai. Siekiant užtikrinti suderinamumą su būsimais taisomumo reikalavimais pagal Sąjungos teisės aktus, Komisijai turėtų būti deleguotas įgaliojimas priimti aktus pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį, kuriais visų pirma būtų galima įtraukti naujas produktų grupes į II priedą, kai priimami nauji taisomumo reikalavimai. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros18 nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus turėtų gauti tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams turėtų būti sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

(17) siekiant užtikrinti teisinį tikrumą, šios direktyvos II priede nurodytos atitinkamos produktų grupės, kurioms pagal šią direktyvą taikoma pareiga pataisyti arba kurioms pagal Sąjungos teisės aktus taikomi taisomumo reikalavimai, taip pat kitos pataisomos prekės, įskaitant dviračius. Siekiant užtikrinti suderinamumą su būsimais rinkos ir teisėkūros pokyčiais, Komisijai turėtų būti deleguotas įgaliojimas priimti aktus pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį, kuriais visų pirma būtų galima įtraukti naujas produktų grupes į II priedą, pavyzdžiui, tais atvejais, kai priimami nauji taisomumo reikalavimai. Kai į II priedą įtraukiamos naujos gaminių grupės, Komisija turėtų atlikti poveikio vertinimą, visų pirma tais atvejais, kai papildymas atliekamas nepriklausomai nuo kitų pagal Sąjungos teisę priimtų aktų. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros18 nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus turėtų gauti tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams turėtų būti sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

__________________

__________________

18 Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos tarpinstitucinis susitarimas dėl geresnės teisėkūros (OL L 213, 2016 5 12, p. 1).

18 Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos tarpinstitucinis susitarimas dėl geresnės teisėkūros (OL L 213, 2016 5 12, p. 1).

Pakeitimas  16

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

20 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(20) siekiant padidinti vartotojų informuotumą apie taisymo galimybes ir taip padidinti jo tikimybę, gamintojai turėtų informuoti vartotojus apie šios pareigos egzistavimą. Informuojant reikėtų nurodyti atitinkamas prekes, kurias apima ši pareiga, ir paaiškinimą, kad tos prekės gali būti taisomos ir kokia apimtimi tai gali būti daroma, pavyzdžiui, per subrangovus. Ta informacija vartotojui turėtų būti lengvai prieinama ir pateikta aiškiai bei suprantamai, vartotojui jos nepaprašius, atsižvelgiant į Direktyvos 2019/882 prieinamumo reikalavimus. Gamintojas gali laisvai pasirinkti priemones, kuriomis informuos vartotoją;

(20) siekiant padidinti vartotojų informuotumą apie taisymo galimybes ir taip padidinti jo tikimybę, gamintojai ar pardavėjai turėtų informuoti vartotojus apie šios pareigos egzistavimą. Informuojant reikėtų nurodyti atitinkamas prekes, kurias apima ši pareiga, ir paaiškinimą, kad tos prekės gali būti taisomos ir kokia apimtimi tai gali būti daroma, pavyzdžiui, per subrangovus. Ta informacija vartotojui turėtų būti lengvai prieinama ir pateikta aiškiai bei suprantamai, vartotojui jos nepaprašius, atsižvelgiant į Direktyvos 2019/882 prieinamumo reikalavimus. Gamintojas arba, kai tinkama, pardavėjas gali laisvai pasirinkti priemones, kuriomis informuos vartotoją, pavyzdžiui, aiškiai ir pastebimai naudodamas priemones pardavimo vietoje;

Pakeitimas  17

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

21 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(21) siekdamos paskatinti taisymą valstybės narės turėtų užtikrinti, kad jų teritorijoje būtų bent viena internetinė platforma, kurioje vartotojai galėtų ieškoti tinkamų taisytojų. Ši platforma gali būti esama arba privačiai valdoma platforma, jei ji atitinka šioje direktyvoje nustatytas sąlygas. Toje platformoje turėtų būti vartotojams patogios ir nepriklausomos palyginimo priemonės, kurios vartotojams padėtų įvertinti ir palyginti skirtingų taisymo paslaugų teikėjų privalumus ir taip skatintų vartotojus rinktis taisymą, o ne pirkti naujas prekes. Nors ta platforma siekiama palengvinti taisymo paslaugų paiešką užtikrinant įmonių ir vartotojų santykius, valstybės narės gali savo nuožiūra išplėsti jos taikymo sritį taip pat įtraukdamos skirtingų įmonių tarpusavio santykius bei bendruomenių inicijuotas taisymo iniciatyvas;

(21) siekdamos paskatinti taisymą valstybės narės turėtų užtikrinti, kad jų teritorijoje būtų bent viena internetinė platforma, kurioje vartotojai galėtų ieškoti tinkamų taisytojų. Ši platforma gali būti esama arba privačiai valdoma platforma, jei ji atitinka šioje direktyvoje nustatytas sąlygas. Jei tokios interneto platformos nėra, valstybės narės, bendradarbiaudamos su susijusiais ekonominės veiklos vykdytojais, turėtų siekti ją sukurti. Toje platformoje turėtų būti vartotojams patogios ir nepriklausomos palyginimo priemonės, kurios vartotojams padėtų įvertinti ir palyginti skirtingų taisymo paslaugų teikėjų privalumus ir taip skatintų vartotojus rinktis taisymą, o ne pirkti naujas prekes. Nors ta platforma siekiama palengvinti taisymo paslaugų paiešką užtikrinant įmonių ir vartotojų santykius, valstybės narės gali savo nuožiūra išplėsti jos taikymo sritį taip pat įtraukdamos skirtingų įmonių tarpusavio santykius bei bendruomenių inicijuotas taisymo iniciatyvas;

Pakeitimas  18

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

25 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(25) kad būtų lengviau gauti Europos taisymo informacijos formą, internetinėje platformoje vartotojams turėtų būti numatyta galimybė per šią platformą tiesiogiai paprašyti tos formos iš taisytojo. Ši galimybė internetinėje platformoje turėtų būti aiškiai nurodyta. Siekdamos didinti informuotumą apie nacionalines internetines taisymo platformas ir palengvinti prieigą prie tokių platformų visoje Sąjungoje, valstybės narės turėtų užtikrinti, kad jų internetinės platformos būtų prieinamos per atitinkamus nacionalinius tinklalapius, sujungtus su bendraisiais skaitmeniniais vartais, nustatytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2018/172420. Siekdamos geriau informuoti vartotojus apie internetinę platformą valstybės narės turėtų imtis atitinkamų veiksmų, pavyzdžiui, paženklinti internetinę platformą susijusiuose nacionaliniuose tinklalapiuose arba vykdyti komunikacijos kampanijas;

(25) kad būtų lengviau gauti Europos taisymo informacijos formą, internetinėje platformoje vartotojams turėtų būti numatyta galimybė per šią platformą tiesiogiai paprašyti tos formos iš taisytojo. Ši galimybė internetinėje platformoje turėtų būti aiškiai nurodyta. Siekdamos didinti informuotumą apie nacionalines internetines taisymo platformas ir palengvinti prieigą prie tokių platformų visoje Sąjungoje, valstybės narės turėtų užtikrinti, kad jų internetinės platformos būtų prieinamos per atitinkamus nacionalinius tinklalapius, sujungtus su bendraisiais skaitmeniniais vartais, nustatytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2018/172420. Valstybės narės per 12 mėnesių nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos turėtų perduoti Komisijai jų teritorijoje veikiančių internetinių taisymo platformų nuorodas ir kiekvienos naujos internetinės taisymo platformos nuorodą per 14 darbo dienų nuo jos veikimo pradžios. Komisija turėtų tvarkyti viešai skelbiamą ir lengvai prieinamą bei kompiuterio skaitomą valstybėse narėse registruotų internetinių taisymo platformų duomenų bazę;

__________________

__________________

20 2018 m. spalio 2 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1724, kuriuo sukuriami bendrieji skaitmeniniai vartai, skirti suteikti prieigą prie informacijos, procedūrų ir pagalbos bei problemų sprendimo paslaugų, ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012 (OL L 295, 2018 11 21, p. 1).

20 2018 m. spalio 2 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1724, kuriuo sukuriami bendrieji skaitmeniniai vartai, skirti suteikti prieigą prie informacijos, procedūrų ir pagalbos bei problemų sprendimo paslaugų, ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012 (OL L 295, 2018 11 21, p. 1).

Pakeitimas  19

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

25 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(25a) siekdamos geriau informuoti vartotojus apie internetinę taisymui skirtą platformą, valstybės narės turėtų imtis atitinkamų veiksmų, pavyzdžiui, nukreipti į internetinę platformą susijusiuose nacionaliniuose tinklalapiuose arba vykdyti komunikacijos kampanijas. Ekonominės veiklos vykdytojai arba interneto platformos, leidžiančios sudaryti tolimojo susisiekimo sutartis, taip pat turėtų imtis tinkamų veiksmų, kad vartotojai būtų informuojami apie taisymo interneto platformą, pavyzdžiui, siųsdami vartotojui nuorodą arba reklamuodami ją parduotuvėje. Taikant informuotumo didinimo metodus atsižvelgiama į menką raštingumą ir skaitmeninius įgūdžius turinčius vartotojus ir šie metodai turi būti tokiems vartotojams prieinami.

Pakeitimas  20

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

26 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(26a) kadangi akivaizdi dauguma Sąjungos piliečių verčiau renkasi taisyti prekę nei pirkti naują1a, visi vartotojai turėtų turėti galimybę, kad jų prekės būtų pataisytos pasibaigus teisinės garantijos laikotarpiui. Tai ne tik pasitarnautų žaliajai pertvarkai, bet ir paremtų Europos įmones. Todėl valstybės narės turėtų parengti finansines paskatas taisymui skatinti. Daugelyje valstybių narių tokios priemonės jau taikomos kaip nacionaliniai taisymo fondai arba taisymui skirti kuponai. Siekdama toliau padėti valstybėms narėms skatinti taisymą, Komisija turėtų svarstyti galimybę pasiūlyti Tarybai iš dalies pakeisti 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos III priedo 19 punkto taikymo sritį įtraukiant kitas produktų kategorijas, bent jau tas, kurios nurodytos šios direktyvos II priede. Taip būtų galima užtikrinti didesnį šios direktyvos II priede ir Tarybos direktyvos 2006/112/EB III priede numatytų produktų kategorijų suderinamumą. Tai galėtų suteikti galimybę visiems vartotojams pataisyti savo prekes, o ne pirkti pakaitalą. Be to, valstybės narės turėtų skirti itin daug dėmesio labai mažoms, mažosioms ir vidutinėms įmonėms, nes jų vykdomas verslas yra esminis taisymo grandinės elementas. Valstybės narės turėtų pranešti Komisijai apie taikomas priemones, o Komisija turėtų tas priemones paskelbti viešai;

 

__________________

 

1aŽr. 2014 m. birželio mėn. greitąją „Eurobarometro“ apklausą Nr. 388 „Attitudes of Europeans towards waste management and resource efficiency“ („Europiečių požiūris į atliekų tvarkymą ir efektyvų išteklių naudojimą“).

Pakeitimas  21

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

26 b konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(26b) būtina, kad valstybės narės nustatytų sankcijas už šios direktyvos pažeidimus ir užtikrintų jų įgyvendinimą. Sankcijos turėtų būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios;

Pakeitimas  22

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

27 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(27) Komisija turėtų sudaryti sąlygas sukurti savanorišką Europos taisymo paslaugų kokybės standartą, pavyzdžiui, skatindama ir palengvindama savanorišką įmonių, valdžios institucijų ir kitų suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimą kuriant šį standartą arba pateikdama standartizacijos prašymą Europos standartizacijos organizacijoms. Europos taisymo paslaugų standartas galėtų padidinti vartotojų pasitikėjimą taisymo paslaugomis visoje Sąjungoje. Toks standartas galėtų apimti aspektus, darančius įtaką vartotojų sprendimams dėl taisymo, pvz., taisymui atlikti reikalingą laiką, galimybę gauti laikinų pakaitinių prekių, kokybės garantijas, kaip antai taisymo komercinę garantiją, ir galimybę naudotis papildomomis paslaugomis, pvz., taisytojų pasiūlymais dėl šalinimo, įrengimo ir transportavimo;

(27) Komisija turėtų sudaryti sąlygas sukurti savanorišką Europos taisymo paslaugų kokybės standartą, pavyzdžiui, skatindama ir palengvindama savanorišką įmonių, valdžios institucijų ir kitų suinteresuotųjų šalių, pvz., nepriklausomų ir bendruomenės taisymo paslaugų teikėjų, bendradarbiavimą kuriant šį standartą arba pateikdama standartizacijos prašymą Europos standartizacijos organizacijoms. Europos taisymo paslaugų standartas galėtų padidinti vartotojų pasitikėjimą taisymo paslaugomis visoje Sąjungoje. Toks standartas galėtų apimti aspektus, darančius įtaką vartotojų sprendimams dėl taisymo, pvz., taisymui atlikti reikalingą laiką, galimybę gauti laikinų pakaitinių prekių, kokybės garantijas, kaip antai taisymo komercinę garantiją, ir galimybę naudotis papildomomis paslaugomis, pvz., taisytojų pasiūlymais dėl šalinimo, įrengimo ir transportavimo;

Pakeitimas  23

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

28 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(28) siekiant skatinti taisymą, už kurį atsakingas pardavėjas, kaip nustatyta Direktyvoje (ES) 2019/771, turėtų būti pritaikytos suderintos sąlygos, pagal kurias būtų galima rinktis taisymo ir pakeitimo teisių gynimo priemones. Kaip vienas iš taikytinos teisių gynimo priemonės nustatymo kriterijų turėtų būti išlaikytas Direktyvoje (ES) 2019/771 nustatytas principas, pagal kurį atsižvelgiama į tai, ar dėl pasirinktos teisių gynimo priemonės pardavėjas patirtų neproporcingų išlaidų, palyginti su kita teisių gynimo priemone. Vartotojas ir toliau turi teisę rinktis prekes taisyti, o ne pakeisti, išskyrus atvejus, kai prekės taisymas nėra įmanomas arba pardavėjas dėl jos taisymo patirtų neproporcingų išlaidų, palyginti su jos pakeitimu. Tačiau, kai pakeitimo išlaidos yra didesnės už taisymo išlaidas arba joms lygios, pardavėjas visada turėtų prekes taisyti. Todėl vartotojas gali rinktis pakeitimą kaip teisių gynimo priemonę tik kai tai yra pigiau už taisymą. Todėl Direktyva (ES) 2019/771 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista;

(28) siekiant skatinti taisymą, už kurį atsakingas pardavėjas, kaip nustatyta Direktyvoje (ES) 2019/771, turėtų būti pritaikytos suderintos sąlygos, pagal kurias būtų galima rinktis taisymo ir pakeitimo teisių gynimo priemones. Kaip vienas iš taikytinos teisių gynimo priemonės nustatymo kriterijų turėtų būti išlaikytas Direktyvoje (ES) 2019/771 nustatytas principas, pagal kurį atsižvelgiama į tai, ar dėl pasirinktos teisių gynimo priemonės pardavėjas patirtų neproporcingų išlaidų, palyginti su kita teisių gynimo priemone. Vartotojas ir toliau turi teisę rinktis prekes taisyti, o ne pakeisti, išskyrus atvejus, kai prekės taisymas faktiškai arba teisiškai neįmanomas. Tačiau, kai pakeitimo išlaidos yra didesnės už taisymo išlaidas arba joms lygios, pardavėjas visada turėtų prekes taisyti, išskyrus atvejus, kai taisymas sukeltų didelių nepatogumų vartotojui. Kiekvieną atvejį, kai taisymas sukeltų didelių nepatogumų vartotojui, reikėtų vertinti atskirai, atsižvelgiant į prekių pobūdį ir paskirtį, dėl kurios prekės reikalingos vartotojui. Šiuo klausimu Europos Sąjungos Teisingumo Teismas nustatė, kad didelis nepatogumas vartotojui gali būti suprantamas kaip našta, galinti atgrasyti vidutinį vartotoją nuo naudojimosi savo teisėmis. Šiame kontekste tai ypač taikytina tais atvejais, kai vartotojas yra pagrįstai suinteresuotas naudotis prekėmis nepertraukiamai, o laikina pakaitinė prekė negali būti suteikta, negali būti suteikta laiku arba būtų netinkama vartotojo poreikiams patenkinti ir tai atgraso vartotoją nuo prekių taisymo. Dideliu nepatogumu taip pat galima laikyti atvejus, kai prekės jau buvo taisomos, kad atitiktų standartus, bet praėjus mažai laiko jas vėl reikia taisyti dėl atitikties trūkumo, todėl nebepasitikima prekių taisomumu ir tai atgraso vartotoją nuo pasinaudojimo savo teise į taisymą. Be to, tais atvejais, kai atlikus taisymą prekė neatitinka reikalavimų, turėtų būti taikomi Direktyvoje 2019/771 nustatyti principai. Tai turėtų užkirsti kelią situacijoms, kai ta pati vartotojo prekė taisoma kelis kartus iš eilės dėl to paties defekto. Todėl Direktyva (ES) 2019/771 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista;

Pakeitimas  24

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

28 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(28a) siekdamas padėti vartotojams ir paskatinti juos taisyti produktus, pardavėjas turėtų, priklausomai nuo atitinkamos produkto kategorijos ypatumų, vartotojui paskolinti pakaitinį produktą, jei taisymas nebuvo užbaigtas per pagrįstą laikotarpį. Šis pakaitinis produktas taip pat gali būti atnaujinta prekė, tačiau jis turėtų būti laikinai paskolintas vartotojui nemokamai. Be to, pardavėjas turėtų pataisyti prekę per pagrįstą laikotarpį;

Pakeitimas  25

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

28 b konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(28b) Direktyva (ES) 2019/771 pardavėjams nustatoma pareiga pataisyti prekes, jei prekių pristatymo metu jos neatitiko reikalavimų ir tai paaiškėja atsakomybės laikotarpiu. Siekiant skatinti taisymą atsakomybės laikotarpiu, vartotojai, kaip prekės neatitikties ištaisymo priemonę pasirinkę taisymą, turėtų turėti galimybę pasinaudoti papildomu vienų metų atsakomybės laikotarpiu, skaičiuojamu nuo to momento, kai jiems grąžinama pataisyta prekė, jeigu valstybės narės yra palikusios arba nustačiusios pirminės prekės atitikties terminus pagal tos direktyvos 10 straipsnio 1, 2 arba 3 dalis. Šis teisinės garantijos laikotarpio pratęsimas turėtų būti taikomas tik pirmajam taisymui pagal Direktyvą (ES) 2019/771. Todėl Direktyva (ES) 2019/771 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista;

Pakeitimas  26

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

28 c konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(28c) vartotojai, kaip prekės neatitikties ištaisymo priemonę pasirinkę taisymą, turėtų turėti galimybę pasirinkti, kas užtikrins prekių atitiktį: pardavėjas ar gamintojas. Vartotojams nusprendus, kad produkto atitiktį turėtų užtikrinti gamintojas, turėtų būti nustatyta tiesioginė gamintojo atsakomybė už produktų taisymą. Tokiu atveju gamintojas turėtų pataisyti produktą, kad ištaisytų neatitiktį. Gamintojai turėtų stengtis greitai reaguoti ir pateikti savo vertinimą, ar produktą galima pataisyti. Jei produkto pataisyti neįmanoma, gamintojas turėtų įvertinti padėtį ir ją išspręsti vartotojui patogiu būdu, pavyzdžiui, susisiekdamas su pirminiu pardavėju ir vartotoju. Siekiant, kad pardavėjas tokiu atveju neatliktų tokio paties to paties trūkumo taisymo, pardavėjas turėtų būti atleistas nuo atsakomybės už tą trūkumą, o gamintojui jį sėkmingai pataisius, prekė turėtų būti laikoma atitinkančia reikalavimus. Ši gamintojo atsakomybė, kai siekiant ištaisyti prekės neatitiktį pasirenkamas taisymas, neturėtų daryti poveikio jokioms kitoms vartotojo teisėms pagal Direktyvą (ES) 2019/771;

Pakeitimas  27

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

28 d konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(28d) siekiant paskatinti vartotojus rinktis taisymą, komercinėje garantijoje neturėtų būti jokių sąlygų, kurios atgrasytų vartotojus nuo naudojimosi savo teise pataisyti reikalavimų neatitinkančią prekę;

Pakeitimas  28

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

30 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(30) siekiant sudaryti sąlygas ekonominės veiklos vykdytojams prisitaikyti, turėtų būti nustatytos pereinamojo laikotarpio nuostatos dėl kai kurių šios direktyvos straipsnių taikymo. Todėl pareiga pataisyti ir teikti susijusią informaciją apie šią pareigą turėtų būti taikoma taisymo paslaugų teikimo sutartimis praėjus [24 mėnesiams nuo įsigaliojimo]. Direktyvos (ES) 2019/771 pakeitimas turėtų būti taikomas tik pardavimo sutartims, sudarytoms praėjus [24 mėnesiams nuo įsigaliojimo], siekiant užtikrinti teisinį tikrumą ir suteikti pardavėjams pakankamai laiko prisitaikyti prie iš dalies pakeistų taisymo ir pakeitimo teisių gynimo priemonių;

(30) siekiant sudaryti sąlygas ekonominės veiklos vykdytojams prisitaikyti, turėtų būti nustatytos pereinamojo laikotarpio nuostatos dėl kai kurių šios direktyvos straipsnių taikymo. Todėl pareiga pataisyti ir teikti susijusią informaciją apie šią pareigą turėtų būti taikoma taisymo paslaugų teikimo sutartimis po [18 mėnesių nuo įsigaliojimo]. Direktyvos (ES) 2019/771 pakeitimas turėtų būti taikomas tik pardavimo sutartims, sudarytoms po [18 mėnesių nuo įsigaliojimo], siekiant užtikrinti teisinį tikrumą ir suteikti pardavėjams pakankamai laiko prisitaikyti prie iš dalies pakeistų taisymo ir pakeitimo teisių gynimo priemonių;

Pakeitimas  29

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Šioje direktyvoje nustatomos bendros taisyklės, kuriomis skatinamas prekių taisymas siekiant prisidėti prie tinkamo vidaus rinkos veikimo, kartu užtikrinant aukštą vartotojų ir aplinkos apsaugos lygį.

1. Šioje direktyvoje nustatomos bendros taisyklės, kuriomis stiprinama vartotojų teisė pataisyti prekes siekiant prisidėti prie tinkamo vidaus rinkos veikimo, kartu užtikrinant aukštą vartotojų ir aplinkos apsaugos lygį.

Pakeitimas  30

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastaipos 1 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. taisymas – produkto su trūkumais arba atliekų grąžinimas į numatytą paskirtį atitinkančią būklę;

Pakeitimas  31

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. taisytojas – fizinis ar juridinis asmuo, kuris teikia su prekyba, verslu, amatu ar profesija susijusias taisymo paslaugas, įskaitant taisymo paslaugas teikiančius gamintojus ir pardavėjus bei taisymo paslaugų teikėjus nepriklausomai nuo to, ar jie yra nepriklausomi, ar susiję su tokiais gamintojais ar pardavėjais;

2. taisytojas – fizinis ar juridinis asmuo, kuris teikia su prekyba, verslu, amatu ar profesija susijusias taisymo paslaugas, įskaitant taisymo paslaugas teikiančius gamintojus ir pardavėjus bei taisymo paslaugų teikėjus nepriklausomai nuo to, ar jie yra nepriklausomi taisytojai, profesionalūs taisytojai ar susiję su tokiais gamintojais ar pardavėjais;

Pakeitimas  32

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos 2 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a. nepriklausomas veiklos vykdytojas – fizinis arba juridinis asmuo, išskyrus įgaliotąjį atstovą, pardavėją arba taisytoją, kuris tiesiogiai ar netiesiogiai susijęs su prekės taisymu ir priežiūra, įskaitant taisytojus, taisymo įrangos, įrankių ar atsarginių dalių gamintojus ar platintojus, taip pat techninės informacijos leidėjus, pagalbą teikiančius subjektus, patikrinimo ir testavimo paslaugų teikėjus, mokymo paslaugų teikėjus įrangos montuotojams ir nuotolinių paslaugų teikėjus;

Pakeitimas  33

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastaipos 6 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6a. realizavimo paslaugų teikėjas – fizinis arba juridinis asmuo, kuris vykdydamas komercinę veiklą teikia bent dvi iš šių paslaugų: produkto sandėliavimo, pakavimo, adresavimo ir siuntimo, neturėdamas produkto nuosavybės teisių, išskyrus pašto paslaugas, apibrėžtas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 97/67/EB1a 2 straipsnio 1 punkte, siuntinių pristatymo paslaugas, apibrėžtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/6441b 2 straipsnio 2 punkte ar bet kokias kitas pašto paslaugas arba krovinių vežimo paslaugas;

 

__________________

 

1a 1997 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/67/EB dėl Bendrijos pašto paslaugų vidaus rinkos plėtros bendrųjų taisyklių ir paslaugų kokybės gerinimo (OL L 15, 1998 1 21, p. 14).

 

1b 2018 m. balandžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/644 dėl tarptautinių siuntinių pristatymo paslaugų (OL L 112, 2018 5 2, p. 19).

Pakeitimas  34

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad prieš vartotojui įsipareigojant pagal taisymo paslaugų teikimo sutartį taisytojas, gavęs prašymą, pateiktų vartotojui I priede nurodytą Europos taisymo informacijos formą patvariojoje laikmenoje, apibrėžtoje Direktyvos 2019/771/ES 2 straipsnio 11 dalyje.

1. Taisytojai gali pateikti vartotojui šios direktyvos I priede nurodytą Europos taisymo informacijos formą patvariojoje laikmenoje, apibrėžtoje Direktyvos 2019/771/ES 2 straipsnio 11 dalyje. Tokiais atvejais gamintojai arba atitinkamas ekonominės veiklos vykdytojas pagal šios direktyvos 5 straipsnį taisytojui aiškiai pateikia informaciją, kurios taisytojui reikia, kad jis galėtų užpildyti Europos taisymo informacijos formą.

Pakeitimas  35

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Taisytojai, kurie neprivalo taisyti pagal 5 straipsnį, neprivalo pateikti Europos taisymo informacijos formos, jei neketina teikti taisymo paslaugos.

Išbraukta.

Pakeitimas  36

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Taisytojas gali paprašyti vartotojo apmokėti būtinąsias išlaidas, kurias taisytojas patiria pateikdamas informaciją Europos taisymo informacijos formoje.

Kai taisymo kainai apskaičiuoti reikia fiziškai apžiūrėti produktą, įskaitant jo būklės įvertinimą vietoje, taisytojas gali paprašyti vartotojo apmokėti būtinąsias išlaidas, susijusias su tokia fizine apžiūra.

Pakeitimas  37

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 4 dalies e punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e) kaina arba, jei jos pagrįstai negalima apskaičiuoti iš anksto, kainos apskaičiavimo būdas ir didžiausia taisymo kaina;

e) didžiausia numatoma taisymo kaina, įskaitant atsarginių dalių sąnaudas, darbo sąnaudas, frachto, pristatymo ar pašto mokesčių išlaidas, bet tuo neapsiribojant, arba, jei visos kainos ar bet kurios jos dalies pagrįstai negalima apskaičiuoti iš anksto, kainos apskaičiavimo būdas;

Pakeitimas  38

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 4 dalies i a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ia) taisytojo savanoriškai teikiama papildoma informacija.

Pakeitimas  39

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad vartotojui paprašius gamintojas nemokamai arba už tam tikrą kainą ar kitą atlygį pataisys prekes, kurioms taikomi taisomumo reikalavimai, ir tiek, kiek tai numatyta II priede nurodytuose Sąjungos teisės aktuose. Gamintojas neprivalo taisyti tokių prekių, jei jų pataisyti neįmanoma. Kad įvykdytų savo pareigą pataisyti, gamintojas gali taisymui pasamdyti subrangovus.

1. Valstybės narės užtikrina, kad vartotojui paprašius gamintojas pataisys prekes, kurios nurodytos II priede, nepriklausomai nuo to, ar toms prekėms pagal Sąjungos teisės aktus taikomi taisomumo reikalavimai. Gamintojas neprivalo taisyti tokių prekių, jei jų pataisyti faktiškai ar teisiškai neįmanoma. Gamintojas negali atsisakyti tenkinti vartotojo prašymo vien dėl ekonominių sumetimų, tokių kaip išlaidos. Kad įvykdytų savo pareigą pataisyti, gamintojas gali taisymui pasamdyti subrangovus. Tokiais atvejais gamintojas pateikia taisytojui visą susijusią informaciją, kad taisytojas galėtų įvykdyti savo pareigas.

Pakeitimas  40

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 1 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. Taisymas pagal 1 dalį atliekamas laikantis šių sąlygų:

 

a)  jis atliekamas nemokamai arba už atlygį;

 

b)  jis atliekamas per pagrįstą laikotarpį nuo to momento, kai gamintojas fiziškai perima prekę, gauna prekę arba vartotojas suteikia jam galimybę naudotis preke;

 

c)  gamintojas taisymo laikotarpiu gali nemokamai arba už pagrįstą mokestį paskolinti vartotojui pakaitinę prekę;

 

d)  tais atvejais, kai pataisyti prekės faktiškai arba teisiškai neįmanoma, gamintojas gali vartotojui suteikti atnaujintą produktą ir, vartotojui su tuo sutikus, būti atleistas nuo šiuo straipsniu taikomos pareigos pataisyti prekę.

Pakeitimas  41

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Jeigu gamintojas, kuriam pagal 1 dalį taikoma pareiga pataisyti, yra registruotas ne Sąjungoje, šią gamintojo pareigą vykdo jo įgaliotasis atstovas Sąjungoje. Jeigu gamintojas neturi įgaliotojo atstovo Sąjungoje, šią gamintojo pareigą vykdo atitinkamos prekės importuotojas. Jeigu importuotojo nėra, šią gamintojo pareigą vykdo atitinkamos prekės platintojas.

2. Jeigu gamintojas, kuriam pagal 1 dalį taikoma pareiga pataisyti, yra registruotas ne Sąjungoje, jis rašytiniu įgaliojimu paskiria įgaliotąjį atstovą, kad būtų užtikrinamas šios direktyvos reikalavimų laikymasis. Jis užtikrina, kad jo įgaliotasis atstovas turėtų išteklių ir būtų įgaliotas įvykdyti šioje direktyvoje nustatytas pareigas.

 

Jeigu gamintojas neturi įgaliotojo atstovo Sąjungoje, šią gamintojo pareigą vykdo atitinkamos prekės importuotojas. Jeigu importuotojo nėra, šią gamintojo pareigą vykdo atitinkamos prekės realizavimo paslaugų teikėjas. Jeigu realizavimo paslaugų teikėjo nėra, šią gamintojo pareigą vykdo atitinkamos prekės platintojas.

Pakeitimas  42

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Gamintojai užtikrina, kad nepriklausomi taisytojai turėtų prieigą prie atsarginių dalių, su taisymu susijusios informacijos ir priemonių pagal II priede nurodytus Sąjungos teisės aktus.

3. Gamintojai užtikrina, kad nepriklausomi taisytojai, pergamintojai, atnaujintojai ir galutiniai naudotojai už pagrįstą ir nediskriminacinę kainą laikotarpiu, atitinkančiu bent numatomą produkto naudojimo trukmę, turėtų prieigą prie visų šios direktyvos II priede išvardytų prekių atsarginių dalių, visos su taisymu susijusios informacijos ir įrankių, įskaitant diagnostikos priemones. Prieiga prie diagnostikos priemonių suteikiama laikantis taikytinų komercinių paslapčių apsaugos taisyklių, kaip apibrėžta Direktyvos (ES) 2016/943 2 straipsnio 1 punkte.

Pakeitimas  43

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 3 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a. Gamintojai savo interneto svetainėse skelbia visą su taisymu susijusią informaciją, pavyzdžiui, II priede išvardytų prekių taisymo kainas ir atsarginių dalių kainas.

Pakeitimas  44

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 3 b dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3b. Gamintojai netrukdo atlikti taisymo jokiomis sutartimis ir jokia aparatine ar programine įranga. Gamintojai netrukdo nepriklausomiems taisytojams naudoti originalių ar naudotų atsarginių dalių, suderinamų atsarginių dalių ir naudojant 3D spausdinimo techniką pagamintų atsarginių dalių, kai tos atsarginės dalys atitinka nacionalinės arba Sąjungos teisės reikalavimus.

Pakeitimas  45

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 3 c dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3c. Gamintojai negali atsisakyti teikti techninės priežiūros ar taisymo paslaugų įrenginiui, kuris buvo nupirktas ar anksčiau taisytas ne jų įgaliotuose paslaugų ar platinimo tinkluose.

Pakeitimas  46

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Komisija įgaliota priimti deleguotuosius aktus pagal 15 straipsnį, kad galėtų iš dalies keisti II priedą atnaujindama Sąjungos teisės aktų, kuriais nustatomi taisomumo reikalavimai, sąrašą atsižvelgdama į teisės aktų pokyčius.

4. Komisija įgaliota priimti deleguotuosius aktus pagal 15 straipsnį, kad, atsižvelgdama į teisės aktų ar rinkos pokyčius, galėtų iš dalies keisti II priedą, į sąrašą įtraukdama naujas pataisomas prekes.

Pakeitimas  47

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad gamintojai informuotų vartotojus apie savo pareigą taisyti pagal 5 straipsnį ir pateiktų informaciją apie taisymo paslaugas lengvai prieinama, aiškia ir suprantama forma, pavyzdžiui, per 7 straipsnyje nurodytą internetinę platformą.

Valstybės narės užtikrina, kad gamintojai arba pardavėjai informuotų vartotojus apie savo pareigą taisyti pagal 5 straipsnį ir nemokamai pateiktų informaciją apie taisymo paslaugas lengvai prieinama, aiškia ir suprantama forma, pavyzdžiui, per 7 straipsnyje nurodytą internetinę platformą, atitinkamas savo interneto svetaines arba pardavimo vietoje.

Pakeitimas  48

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad jų teritorijoje būtų bent viena internetinė platforma, kurioje vartotojai galėtų rasti taisytojų. Toje platformoje turi būti šios galimybės:

1. Valstybės narės užtikrina, kad jų teritorijoje būtų bent viena internetinė platforma. Valstybės narės visų pirma skatina privačias iniciatyvas, kuriomis siekiama sukurti tokias internetines platformas. Tokiose internetinėse platformose vartotojai gali lengvai rasti taisytojus, įskaitant bendruomenių įsteigtas taisymo iniciatyvas ir laisvalaikio taisyklas, jose taip pat turi būti šios galimybės:

Pakeitimas  49

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnio 1 dalies a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) prekių, taisymo paslaugų teikimo vietos, taisymo sąlygų, įskaitant taisymui atlikti reikalingą laiką, galimybę gauti laikinas pakaitines prekes ir vietą, kurioje vartotojas perduoda taisymui skirtas prekes, papildomų paslaugų, įskaitant taisytojų pasiūlomus dėl šalinimo, įrengimo ir transportavimo, prieinamumą ir sąlygas bei taikomus Europos ar nacionalinius kokybės standartus, paieškos funkcijos;

a) paieškos funkcijos pagal prekes, taisymo paslaugų teikimo vietą, įskaitant žemėlapiu grindžiamą funkciją, galimybę teikti tarpvalstybines paslaugas, taisymo sąlygas, įskaitant taisymui reikalingą laiką, galimybę gauti laikinas pakaitines prekes ir vietą, kurioje vartotojas perduoda taisymui skirtas prekes, papildomų paslaugų, įskaitant taisytojų pasiūlymus dėl pervežimo, įrengimo ir transportavimo, prieinamumą ir sąlygas bei taikomus Europos ar nacionalinius kokybės standartus;

Pakeitimas  50

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca) informacija vartotojams apie taikomas finansines ir fiskalines paskatas taisymo išlaidoms sumažinti;

Pakeitimas  51

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

da) galimybė vartotojams palikti atsiliepimą apie taisytojų darbo kokybę arba jos įvertinimą;

Pakeitimas  52

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Jei valstybės narės teritorijoje yra bent viena privačios nuosavybės platforma, atitinkanti pirmoje pastraipoje išvardytus reikalavimus, laikoma, kad atitinkama valstybė narė įvykdė toje pastraipoje nustatytą pareigą.

Pakeitimas  53

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Registracija internetinėje platformoje taisytojams, prekių, kurias galima atnaujinti, pardavėjams ir trūkumų turinčių prekių, kurias galima atnaujinti, pirkėjams yra savanoriška. Valstybės narės nustato galimybę naudotis platforma pagal Sąjungos teisę. Internetinės platformos naudojimas vartotojams yra nemokamas.

3. Registracija internetinėje platformoje taisytojams, taip pat bendruomenių įsteigtoms taisymo iniciatyvoms, pvz., laisvalaikio taisykloms, prekių, kurias galima atnaujinti, pardavėjams ir trūkumų turinčių prekių, kurias galima atnaujinti, pirkėjams yra savanoriška. Valstybės narės nustato galimybę naudotis platforma pagal Sąjungos teisę. Internetinės platformos naudojimas vartotojams yra nemokamas.

Pakeitimas  54

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnio 3 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a. Valstybės narės užtikrina, kad internetinės platformos būtų prieinamos, ir užtikrina, kad teikiama informacija būtų atnaujinta ir pateikta vartotojui patogiu būdu.

Pakeitimas  55

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnio 3 b dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3b. Valstybės narės perduoda Komisijai jų teritorijoje veikiančių internetinių taisymo platformų nuorodas iki ... [12 mėnesių po šios direktyvos įsigaliojimo dienos] ir kiekvienos naujos internetinės taisymo platformos nuorodą per 14 darbo dienų nuo jos veikimo pradžios. Komisija tvarko viešai skelbiamą, lengvai prieinamą ir kompiuterio skaitomą valstybėse narėse registruotų internetinių taisymo platformų duomenų bazę.

Pakeitimas  56

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnio 3 c dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3c. Valstybės narės ir Komisija imasi tinkamų priemonių, kad informuotų vartotojus, atitinkamus ekonominės veiklos vykdytojus ir pardavėjus apie galimybę naudotis internetinėmis platformomis, sukurtomis pagal šio straipsnio 1 dalį, ir kad vartotojai jas galėtų lengvai pasiekti.

Pakeitimas  57

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnio 3 d dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3d. Atitinkamas ekonominės veiklos vykdytojas arba internetinė platforma, leidžianti vartotojams sudaryti nuotolines sutartis, turėtų teikti vartotojams informaciją apie internetinių platformų, sukurtų pagal šio straipsnio 1 dalį, prieinamumą jų teritorijoje.

Pakeitimas  58

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

7a straipsnis

 

Priemonės labai mažoms, mažosioms ir vidutinėms įmonėms

 

1.  Valstybės narės imasi tinkamų priemonių labai mažoms, mažosioms ir vidutinėms įmonėms remti, kaip apibrėžta Komisijos rekomendacijoje 2003/361/EB, laikydamosi šioje direktyvoje nustatytų reikalavimų. Tos priemonės apima bent:

 

a)  gaires ar panašias priemones, kuriomis siekiama didinti informuotumą apie tai, kaip laikytis šioje direktyvoje nustatytų reikalavimų ir pareigų;

 

b)  specialiai pritaikytus mokymus verslininkams ir jų darbuotojams.

Pakeitimas  59

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

9a straipsnis

 

Taisymą skatinančios valstybių narių priemonės

 

1.  Valstybės narės imasi atitinkamų priemonių, skatinančių taisymą.

 

2.  1 dalyje nurodytos priemonės gali būti, pavyzdžiui, taisymo paslaugų kuponai, nacionaliniai taisymo fondai ar kiti veiksmai ir paskatos.

 

3.  Valstybės narės praneša Komisijai apie priemones, kurių buvo imtasi pagal 1 dalį. Komisija viešai paskelbia tas priemones iki ... [12 mėnesių po šios direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę dienos]. Valstybės narės praneša Komisijai apie taikytinas priemones ne vėliau kaip... [12 mėnesių po šios direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę dienos].

 

4.  Valstybės narės užtikrina, kad taisymo paslaugų teikėjams būtų taikomos Sutartyse įtvirtintos pagrindinės paslaugų teikimo ir įsisteigimo laisvės, be kita ko, atitinkamai laikantis Direktyvos (ES) 2018/958. Be to, valstybės narės savo nacionaliniuose teisės aktuose profesionalioms taisymo paslaugoms nenustato nepagrįstų kvalifikacijos reikalavimų ir nevykdo patikrinimų, kontrolės ar tyrimų, kurie yra nepagrįsti atsižvelgiant į tas pagrindines laisves.

 

5.  Valstybės narės užtikrina, kad taisymo paslaugų teikėjas būtų atsakingas už bet kokią pataisytos prekės dalies ar dalių, aspektų ar savybės neatitiktį, kuri egzistuoja tuo metu, kai vartotojas gauna pataisytą prekę, ir kuri paaiškėja per nuo to momento skaičiuojamą laikotarpį, kuris yra ne trumpesnis kaip dvylika mėnesių.

 

6.  Valstybės narės uždraudžia praktiką, pagal kurią vartotojams užkertamas kelias pasinaudoti savo teise pataisyti, be kita ko:

 

(a)  uždraudžia praktiką, pagal kurią vartotojai skatinami manyti, kad jų prekės negali būti taisomos, nes anksčiau jas taisė arba tikrino nepriklausomas taisytojas, neprofesionalus taisytojas arba galutinis naudotojas, arba skatinami manyti, kad dėl taisymo gali kilti su sauga susijusi rizika;

 

(b)  uždraudžia taikyti bet kokį sutartinį ir aparatinės ar programinės įrangos metodą, kuris galėtų užkirsti kelią taisymui arba jį apriboti, ir uždraudžia atsisakyti taisyti prekę, kurią anksčiau taisė nepriklausomas taisytojas, neprofesionalus taisytojas arba galutinis naudotojas.

Pakeitimas  60

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Valstybės narės užtikrina, kad komercinės patvarumo garantijos, parduodamos šalia teisinės atitikties garantijos pagal Direktyvą (ES) 2019/771, visada apimtų teisę į produkto, kuriam ji taikoma, taisymą jos galiojimo laikotarpiu. Reklamuodami komercinę garantiją gamintojai užtikrina, kad būtų aiškiai ir tiksliai pateikta komercinės garantijos sąlygų santrauka, kad vartotojai būtų visapusiškai informuoti apie savo teises ir nebūtų klaidinami.

Pakeitimas  61

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 straipsnio 1 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. Valstybės narės užtikrina, kad, skiriant sankcijas, kai tinkama, būtų atsižvelgiama į šiuos neišsamius ir orientacinius kriterijus:

 

a)  pažeidimo pobūdį, sunkumą, mastą ir trukmę;

 

b)  atitinkamos įmonės finansinius pajėgumus ir dydį;

 

c)  bet kokius veiksmus, kurių pardavėjas ar gamintojas ėmėsi, kad sumažintų ar atlygintų vartotojų patirtą žalą;

 

d)  bet kokius ankstesnius pardavėjo ar gamintojo padarytus pažeidimus;

 

e)  dėl padaryto pažeidimo pardavėjo ar gamintojo gautą finansinę naudą arba išvengtus nuostolius, jeigu turima atitinkamų duomenų;

 

f)  sankcijas, taikomas pardavėjui ar gamintojui už tą patį pažeidimą kitose valstybėse narėse tarpvalstybiniais atvejais, kai informacija apie tokias sankcijas yra prieinama naudojantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2017/2394 sukurtu mechanizmu;

 

g)  bet kokias kitas sunkinančias ar lengvinančias aplinkybes, taikytinas konkrečiu atveju.

Pakeitimas  62

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 straipsnio 1 b dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1b. Valstybės narės užtikrina, kad tais atvejais, kai sankcijos turi būti skirtos pagal Reglamento (ES) 2017/2394 21 straipsnį, jos apimtų galimybę skirti baudas pagal administracines procedūras arba inicijuoti teismo procesą dėl baudos skyrimo arba abi šias galimybes, o baudos maksimalus dydis turi būti bent 4 proc. pardavėjo ar gamintojo metinės apyvartos atitinkamoje valstybėje narėje ar valstybėse narėse.

Pakeitimas  63

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 straipsnio 1 c dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1c. Tais atvejais, kai bauda turi būti skiriama pagal 1b dalį, bet nėra informacijos apie pardavėjo ar gamintojo metinę apyvartą, valstybės narės numato galimybę skirti baudas, kurių maksimalus dydis būtų bent 2 mln. EUR.

Pakeitimas  64

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Valstybės narės per 24 mėnesius nuo įsigaliojimo praneša Komisijai apie 1 dalyje nurodytas taisykles ir priemones, taip pat nedelsdamos praneša apie visus vėlesnius joms įtakos turinčius pakeitimus.

2. Valstybės narės per 18 mėnesių nuo įsigaliojimo praneša Komisijai apie 1 dalyje nurodytas taisykles ir priemones, taip pat nedelsdamos praneša apie visus vėlesnius joms įtakos turinčius pakeitimus.

Pakeitimas  65

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 straipsnio 1 pastraipos -1 punktas (naujas)

Direktyva (ES) 2019/771

7 straipsnio 1 dalies d punktas

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

Direktyva (ES) 2019/771 iš dalies keičiama taip:

 

-1) 7 straipsnio 1 dalies d punktas pakeičiamas taip:

d)  būti tokio kiekio bei pasižymėti tokiomis ypatybėmis ir kitomis savybėmis, įskaitant su patvarumu, funkcionalumu, suderinamumu ir saugumu susijusias savybes, kuriomis paprastai pasižymi tokios pat rūšies prekės ir kurių vartotojas pagrįstai gali tikėtis, atsižvelgdamas į prekių pobūdį ir į bet kokius pardavėjo arba kitų asmenų, dalyvavusių ankstesnėse sandorių grandinės grandyse, įskaitant gamintoją, arba jų vardu pateiktus viešus pareiškimus, visų pirma reklamuojant prekes arba jas ženklinant.

d) būti tokio kiekio bei pasižymėti tokiomis ypatybėmis ir kitomis savybėmis, įskaitant su patvarumu, taisomumu, funkcionalumu, suderinamumu ir saugumu susijusias savybes, kuriomis paprastai pasižymi tokios pat rūšies prekės ir kurių vartotojas pagrįstai gali tikėtis, atsižvelgdamas į prekių pobūdį ir į bet kokius pardavėjo arba kitų asmenų, dalyvavusių ankstesnėse sandorių grandinės grandyse, įskaitant gamintoją, arba jų vardu pateiktus viešus pareiškimus, visų pirma reklamuojant prekes arba jas ženklinant.“;

12 straipsnio vienintelės pastraipos įžanginės dalies tekstas keičiamas taip, kad apimtų 65–72 pakeitimus.

Pakeitimas  66

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto a papunktis (naujas)

Direktyva (ES) 2019/771

13 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1)  13 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

Direktyvos (ES) 2019/771 13 straipsnio 2 dalis papildoma šiuo sakiniu:

a)  2 dalis papildoma šia pastraipa:

Nukrypstant nuo pirmojo šios dalies sakinio, kai pakeitimo išlaidos yra tokios pačios arba didesnės už taisymo išlaidas, pardavėjas prekes privalo pataisyti, kad tos prekės atitiktų reikalavimus.

Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, kai pakeitimo išlaidos yra tokios pačios arba didesnės už taisymo išlaidas, pardavėjas prekes privalo pataisyti, kad tos prekės atitiktų reikalavimus, išskyrus atvejus, kai taisymas yra faktiškai ar teisiškai neįmanomas arba sukeltų didelių nepatogumų vartotojui.“;

Pakeitimas  67

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto b papunktis (naujas)

Direktyva (ES) 2019/771

13 straipsnio 3 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

b)  įterpiama ši dalis:

 

„3a.  Tuo atveju, kai vartotojas kaip prekės neatitikties ištaisymo priemonę pasirenka taisymą, vartotojas taip pat gali tiesiogiai prašyti gamintojo užtikrinti prekių atitiktį. Gamintojui įvykdžius šį prašymą, laikoma, kad pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės pagal 10 straipsnį.“;

Pakeitimas  68

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto c papunktis (naujas)

Direktyva (ES) 2019/771

13 straipsnio 4 a dalis (nauja)

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

c)  įterpiama ši dalis:

 

„4a.  Jeigu pagal šio straipsnio 2 dalį prekės atitiktis užtikrinama taisymo būdu, pardavėjas arba gamintojas yra atsakingas už bet kokią neatitiktį, kuri egzistuoja tuo metu, kai vartotojas gauna pataisytas prekes, ir kuri paaiškėja per vienus metus nuo to momento, jeigu valstybės narės yra palikusios arba nustačiusios pirminės prekės atitikties terminus pagal 10 straipsnio 1, 2 arba 3 dalis. Ši nuostata netaikoma, jei pardavėjas jau sėkmingai pataisė prekes pagal 10 straipsnį. Nedarant poveikio 7 straipsnio 3 dalies taikymui, ši dalis taip pat taikoma skaitmeninių elementų turinčioms prekėms. Ši dalis nedaro poveikio kitiems terminams pagal 10 straipsnį ir tolesniems vartotojo reikalavimams.“;

Pakeitimas  69

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 straipsnio 1 pastraipos 1 a punkto (naujo) a papunktis (naujas)

Direktyva (ES) 2019/771

14 straipsnio 1 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

1a)  14 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

 

a)  1 dalis pakeičiama taip:

1.  Prekių pataisymas ar pakeitimas vykdomas:

1. Prekių pataisymas vykdomas:

a)  nemokamai;

a) nemokamai;

b)  per pagrįstą laikotarpį nuo momento, kai vartotojas informavo pardavėją apie neatitiktį, ir

b) per pagrįstą laikotarpį nuo momento, kai vartotojas informavo pardavėją apie pataisymą;

c)  nesukeliant vartotojui didelių nepatogumų, atsižvelgiant į prekių pobūdį ir paskirtį, dėl kurios prekės reikalingos vartotojui.

c) nesukeliant vartotojui didelių nepatogumų, atsižvelgiant į prekių pobūdį ir paskirtį, dėl kurios prekės reikalingos vartotojui; ir

 

ca) taip, kad, priklausomai nuo atitinkamos produkto kategorijos ypatumų, visų pirma nuo to, ar vartotojas gali nuolat produktu naudotis, pardavėjas vartotojui nemokamai suteikia pakaitinę prekę, įskaitant paskolinamą atnaujintą prekę, jei taisymas negali būti užbaigtas per b punkte nurodytą laikotarpį.“;

Pakeitimas  70

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 straipsnio 1 pastraipos 1 a punkto (naujo) b papunktis (naujas)

Direktyva (ES) 2019/771

14 straipsnio 1 a dalis (nauja)

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

b)  įterpiama ši dalis:

 

„1a.  Prekių pakeitimas vykdomas:

 

a)  nemokamai;

 

b)  per pagrįstą laikotarpį nuo momento, kai vartotojas informavo pardavėją apie neatitiktį;

 

c)  nesukeliant vartotojui didelių nepatogumų, atsižvelgiant į prekių pobūdį ir paskirtį, dėl kurios prekės reikalingos vartotojui;

 

d)  vartotojui aiškiai paprašius, pasiūlant atnaujintą prekę.“;

Pakeitimas  71

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 straipsnio 1 pastraipos 1 a punkto (naujo) c papunktis (naujas)

Direktyva (ES) 2019/771

14 straipsnio 4 a dalis (nauja)

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

c)  įterpiama ši dalis:

 

„4a.  Jei vartotojas pagal 13 straipsnio 3a dalį nusprendžia, kad gamintojas turi užtikrinti prekių atitiktį taisymo būdu, gamintojas šio straipsnio tikslais laikomas pardavėju.“;

Pakeitimas  72

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 straipsnio 1 pastraipos 1 b punktas (naujas)

Direktyva (ES) 2019/771

17 straipsnio 1 a dalis (nauja)

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

1b)  17 straipsnyje įterpiama ši dalis:

 

„1a.  Komercine garantija nedaromas poveikis vartotojo teisei pagal 13 straipsnio 3a dalį pasirinkti, kad gamintojas pataisytų reikalavimų neatitinkančią prekę. Bet kokios komercinės garantijos sąlygos, kurios atgraso vartotoją nuo pasinaudojimo savo teise pagal 13 straipsnio 3a dalį, yra laikomos niekinėmis.“

Pakeitimas  73

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

14 a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

14a straipsnis

 

Vertinimo ataskaita

 

1.  Komisija iki [5 metai po šios direktyvos įsigaliojimo] atlieka šios direktyvos vertinimą ir įvertina jos, ir visų pirma jos 5, 9a ir 12 straipsnių, poveikį tinkamam vidaus rinkos veikimui, aukštam vartotojų apsaugos lygiui ir produktų aplinkosauginio tvarumo gerinimui, taip pat poveikį įmonėms, ypač labai mažoms, mažosioms ir vidutinėms įmonėms.

 

Kalbant apie 7 straipsnį, ji įvertina taisymo internetinių platformų veiksmingumą remdamasi atskirų valstybių narių duomenimis, kuriuose pateikiama informacija apie aktyvių taisymo paslaugų teikėjų, vartotojų ir atliktų sandorių skaičių.

 

2.  Komisija parengia pagrindinių faktų ataskaitą ir pateikia ją Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui. Valstybės narės teikia Komisijai informaciją, kuri būtina tai ataskaitai parengti.

 

3.  Kartu su ataskaita, kai tinkama, pateikiamas pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto.

Pakeitimas  74

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Šios direktyvos 5 straipsnio 1 dalis ir 2 dalis bei 6 straipsnis netaikomi taisymo paslaugų teikimo sutartims, sudarytoms nepraėjus [24 mėnesiams nuo įsigaliojimo].

1. Šios direktyvos 5 straipsnio 1 dalis ir 2 dalis bei 6 straipsnis netaikomi taisymo paslaugų teikimo sutartims, sudarytoms iki [18 mėnesių nuo įsigaliojimo].

Pakeitimas  75

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Šios direktyvos 12 straipsnis netaikomas pardavimo sutartims, sudarytoms nepraėjus [24 mėnesiams nuo įsigaliojimo].

2. Šios direktyvos 12 straipsnis netaikomas pardavimo sutartims, sudarytoms iki [18 mėnesių nuo įsigaliojimo].

Pakeitimas  76

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

17 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad šios direktyvos būtų laikomasi, įsigaliotų ne vėliau kaip praėjus [24 mėnesiams nuo jos įsigaliojimo]. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

Valstybės narės užtikrina, kad įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad šios direktyvos būtų laikomasi, įsigaliotų ne vėliau kaip [18 mėnesių nuo jos įsigaliojimo]. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

Pakeitimas  77

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

17 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės šias priemones pritaiko praėjus [24 mėnesiams nuo įsigaliojimo].

Valstybės narės šias priemones pritaiko nuo [18 mėnesių nuo įsigaliojimo].

Pakeitimas  78

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo 2 dalies lentelės 4 eilutė

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Taisymo kaina, o jeigu apskaičiuoti jos negalima, taikomas apskaičiavimo metodas ir didžiausia taisymo kaina

Didžiausia numatoma taisymo kaina, o jeigu jos apskaičiuoti negalima, taikomas apskaičiavimo metodas

Pakeitimas  79

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo 2 dalies lentelės 10 a eilutė (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Jei taikytina, taisytojo savanoriškai teikiama papildoma informacija

Pakeitimas  80

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

II priedo antraštė

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

SĄJUNGOS TEISĖS AKTŲ SĄRAŠAS TAISOMUMO REIKALAVIMŲ NUSTATYMAS

SĄJUNGOS TEISĖS AKTŲ SĄRAŠAS TAISOMUMO REIKALAVIMŲ NUSTATYMAS IR PATAISOMŲ PREKIŲ SĄRAŠAS

Pakeitimas  81

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

II priedo 9 punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

9. [Mobilieji telefonai, belaidžiai telefonai ir planšetiniai kompiuteriai pagal Komisijos reglamentą (ES).../...29]

9. Mobilieji telefonai, belaidžiai telefonai ir planšetiniai kompiuteriai pagal Komisijos reglamentą (ES) .../...29

__________________

__________________

29

29

Pakeitimas  82

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

II priedo 9 a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

9a. Dviračiai


 

AIŠKINAMOJI DALIS

Pasiūlymas dėl teisės į taisymą

Europos Komisijos pasiūlymu dėl bendrų taisyklių, kuriomis skatinamas prekių taisymas, siekiama, kad gaminių su trūkumais taisymas taptų patrauklesnis ir taip padaugėtų vartojimo prekių, kurios pataisomos, o ne išmetamos. Keletas tyrimų ir apklausų parodė, kad vartotojų požiūris į prekių taisymą yra teigiamas. Todėl pranešėjas norėtų paremti šias vartotojų ir verslo elgsenos tendencijas ir paskatinti vadinamąją teisę į taisymą. Pranešime vadovaujamasi Komisijos pasiūlymu, siekiant sudaryti sąlygas vartotojams dalyvauti žaliojoje pertvarkoje pereinant prie tvarios ir žiedinės ekonomikos. Šiuo atžvilgiu pranešėjas mano, kad pranešimas papildo pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų dėl tvarių gaminių ekologinio projektavimo reikalavimų ir dėl daugiau galių vartotojams dalyvauti žaliojoje pertvarkoje suteikimo.

Taisymo skatinimas pagal teisinę garantiją

Pranešimu siekiama paaiškinti pagrindinius pasiūlymo elementus ir padidinti užmojų mastą. Vartotojų teisės aktais turėtų būti skatinama taisyti gaminius su trūkumais. Todėl pranešėjas siūlo padidinti taisymo Prekių pardavimo direktyvoje numatytu teisinės garantijos laikotarpiu patrauklumą, taisymą atliekant laiku ir nustatant reikalavimą vartotojams suteikti pakaitinį produktą, jei taisymas užtruks nepagrįstai ilgai. Siekiant dar labiau padidinti taisymo patrauklumą, turėtų būti pratęstas pataisytų prekių teisinės garantijos laikotarpis. Tai yra ne tik tvarumo, bet ir teisinio aiškumo klausimas. Todėl pranešėjas siūlo kaip vienkartinę priemonę pratęsti teisinės garantijos laikotarpį dar dvylikai mėnesių po to, kai taisymo būdu atkuriama gaminio atitiktis. Kadangi vartotojai yra labai jautrūs laiko veiksniui, kai kalbama apie jų prekių taisymą, pranešėjas siūlo, kad vartotojai dėl gaminių su trūkumais taisymo galėtų kreiptis tiesiogiai į gamintojus. Gamintojui patenkinus taisymo prašymą, pardavėjas bus atleidžiamas nuo savo atsakomybės užtikrinti atitiktį vartotojui pagal Prekių pardavimo direktyvą, nesukuriant atskirų teisinių santykių tarp vartotojo ir gamintojo.

Taisymo rinkos kūrimas

Pranešime siūloma sustiprinti vartotojų teisę į taisymą tais atvejais, kai gaminio trūkumui dėl laiko ar taikymo srities teisinė garantija pagal Prekių pardavimo direktyvą negalioja. Pranešėjo nuomone, teisė į taisymą nėra gaminių reglamento, pvz., Ekologinio projektavimo reglamento, priedas. Ja neketinama ištaisyti rinkos nepakankamumo, todėl teisės taikymo sritis iš esmės neturėtų apsiriboti tik tomis produktų kategorijomis, kuriose dėl rinkos dinamikos produktai nėra tinkamai taisomi. Vis dėlto teisė į taisymą praktiškai netenka prasmės, jei gaminių, kuriems Sąjungos teisės aktuose kol kas netaikomi teisiniai taisomumo reikalavimai, gamintojai gali sėkmingai remtis faktiniu arba teisiniu neįmanomumu. Todėl pranešėjas pritaria Komisijos siūlomam teigiamo sąrašo metodui, pagal kurį gaminiai, kuriems taikoma teisė į taisymą, yra aiškiai paminėti priede. Vis dėlto po kruopštaus svarstymo pranešėjas nusprendė savo pranešime išplėsti taikymo sritį, kad ji apimtų gaminių, kurie būtų pataisomi netaikant jokių teisinių taisomumo reikalavimų ir dėl kurių taisymo keliamus vartotojų reikalavimus gamintojai ir nepriklausomi taisytojai patenkintų be jokio konkretaus gaminių reglamento, kategoriją, t. y. dviračius. Be to, įtraukti būdai užtikrinti didesnę konkurenciją po pardavimo. Gamintojai turėtų ne tik visiems galutiniams naudotojams teikti atsargines dalis ir informaciją apie taisymą, bet ir užkirsti kelią pernelyg didelėms ir diskriminacinėms atsarginių dalių kainoms. Tai stiprina nepriklausomą taisymo rinką ir suteikia vartotojams galimybę rinktis kitus taisymo paslaugų teikėjus nei gamintojai. Tokiu būdu, kartu su Komisijos pasiūlyme siūlomomis papildomomis priemonėmis, pavyzdžiui, internetine platforma ir taisymo informacijos forma, kuri, pranešėjo nuomone, turėtų būti savanoriška, kad būtų išvengta papildomos naštos įmonėms, nepriklausomiems taisytojams bus suteikiama galimybė konkuruoti su tradiciniais gamintojais. Galiausiai, siekiant, kad taisymo paslaugas galėtų įpirkti visi piliečiai, pranešimu norima, kad valstybės narės nustatytų priemones, pavyzdžiui, taisymo paslaugų kuponus arba lengvatinius PVM tarifus taisymo paslaugoms, kurios padidintų taisymo paslaugų paklausą ir taip išjudintų taisymo ekonomiką. Apibendrinant galima pasakyti, kad suteikus vartotojams daugiau galimybių, kad jų prekės būtų pataisytos, ir sukūrus tinkamą taisymo rinką bus iš tiesų prisidedama prie siekio sukurti žiedinę ir neutralaus poveikio klimatui ekonomiką.

 

 


 

PRIEDAS. PRANEŠĖJUI INFORMACIJĄ TEIKUSIŲ SUBJEKTŲ IR ASMENŲ SĄRAŠAS

 

Šis sąrašas sudarytas visiškai savanoriškai, o už jo rengimą atsakingas tik pranešėjas. Rengdamas šią ataskaitą, pranešėjas gavo informacijos iš šių subjektų ar asmenų:

 

 

 

Subjektas ir (arba) asmuo

Toy Industries of Europe (TIE)

Deutscher Verband der Spielwarenindustrie e.V.

Digital Europe

Bitkom

Samsung

European Environmental Bureau (EEB)

Runder Tisch Reparatur

The European Consumer Organisation (BEUC)

Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. (Vzbv)

Backmarket

Handelsverband Deutschland (HDE)

Rewe

Schwarz Gruppe

Vangerow GmbH

Xiamoi

HP

Sony Entertainment

Būsimi posėdžiai bus prieinami Europos Parlamento svetainėje esančiame Parlamento narių profilyje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


APLINKOS, VISUOMENĖS SVEIKATOS IR MAISTO SAUGOS KOMITETO NUOMONĖ (12.10.2023)

pateikta Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl bendrųjų taisyklių, kuriomis skatinamas prekių taisymas, kuria iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/2394 ir direktyvos (ES) 2019/771 ir (ES) 2020/1828

(COM(2023)0155 – C9‑0117/2023 – 2023/0083(COD))

Nuomonės referentė: Sunčana Glavak

 

 

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Teisė į remontą

Su Europos žaliuoju kursu ir jo tikslu užtikrinti tvarų vartojimą bei Konferencijos dėl Europos ateities rezultatais suderintu Komisijos pasiūlymu dėl bendrųjų taisyklių, kuriomis skatinamas prekių taisymas, siekiama didinti vartojimo prekių taisymo apimtis.

Nuomonės referentė nusprendė savo nuomonės projekte daugiausia dėmesio skirti toms Komisijos pasiūlymo dalims, kurių srityje Aplinkos, visuomenės ir maisto saugos komitetas turi pasidalijamąją kompetenciją.

Nuomonės referentė pritaria iniciatyvai dėl teisės į remontą ir pabrėžia, jog būtina užtikrinti, kad prekių taisymas vartotojams būtų paprastesnis, patogesnis ir pigesnis, kartu mažinant atliekų kiekį ir skatinant taisymo sektorių. Nuomonės projekte pabrėžiamas šiame pasiūlyme pateikiamas įmonių ir vartotojų santykių aspektas bei pažymimas glaudus ryšys su pasiūlymu dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriuo nustatoma tvarių gaminių ekologinio projektavimo reikalavimų nustatymo sistema. Dėl minėto pasiūlymo ką tik buvo balsuojama šių metų liepos mėn. vykusiame plenariniame posėdyje. Juo padėtas tvirtas pagrindas tam, kad ateityje prekių taisymas būtų lengvesnis, pvz., nustatant su ankstyvu nusidėvėjimu susijusias konkrečias priemones ir taisymo balą, kuris būtų apskaičiuojamas pagal atskiriems produktams taikomus deleguotuosius aktus.

Nuomonės referentė siekia dar labiau sustiprinti vartotojų ir taisytojų teisę į remontą tais atvejais, kai taisymo neapima teisinė garantija, visų pirma, kiek tai susiję su prieiga prie atsarginių dalių ir jų kainų skaidrumu, nes tai yra vienas iš svarbiausių taisymo proceso elementų. Tai turėtų būti naudinga abiem pusėms: taisytojams būtų teikiama parama, kad jie turėtų tinkamų išteklių vykdyti didesnės paklausos taisymus, o vartotojams būtų pateikiama tiksli informacija, visų pirma – naudojant informacijos formą ir pateikiant daugiau taisymo galimybių. Turėdami daugiau taisymo galimybių, vartotojai būtų skatinami keisti požiūrį į taisymą, vadinasi, ir savo elgseną.

Nuomonės referentė taip pat ragina populiarinti atnaujintas prekes kaip alternatyvų sprendimą tais atvejais, kai nustatoma, kad taisymas neįmanomas. Be to, papildant Komisijos siūlomas nuostatas, taisymo kultūros stiprinimas vykdant informuotumo didinimo kampanijas bus svarbus žingsnis siekiant įgyvendinti šios direktyvos tikslus. Kartu tokios kampanijos darys iš esmės teigiamą šalutinį poveikį – bus viršijama šios direktyvos taikymo sritis. Be to, papildomos paskatos, kaip antai galimos finansinės lengvatos, kurias būtų galima taikyti vartotojams ir taisytojams, taisymo paslaugų paklausos didinimas ir nuostatos, kad taisymas – patrauklus sprendimas vartotojams, įtvirtinimas, galėtų suteikti papildomo postūmio, skatinančio vartotojus taisyti įsigytas prekes, o taisytojus – teikti daugiau pasiūlymų. Internetinė platforma ir informacijos forma – tai sprendimai, kurie turėtų būti vienodai naudingi tiek taisytojams, tiek vartotojams. Informacijos forma vartotojams suteikia prieigą prie visos aktualios informacijos ir galimybę palyginti skirtingus taisymo pasiūlymus. Kartu užtikrinamas taisytojų tarpusavio konkuravimo lygis, todėl turėtų būti lengviau sukurti gerai išvystytą taisymo rinką ir, atitinkamai, užtikrinti sveiką, kaina ir kokybe grindžiamą konkurenciją. Nuomonės referentė pripažįsta, kad internetinės platformos turi būti nemokamos ir patogios naudoti tiek vartotojams, tiek taisytojams. Be to, nuomonės referentė siūlo kiekvienoje valstybėje narėje sukurti pagrindinį interneto portalą, kuriame būtų teikiama prieiga prie nacionalinės internetinės platformos. Toks portalas turėtų veikti vieno langelio principu. Jame vartotojai turėtų rasti ne tik nuorodas į įvairias paslaugas teikiančius taisytojus, bet ir nuorodas į vartotojams skirtą informaciją ir jų juridines teises. Be to, siekiant užtikrinti, kad vartotojai sužinotų, apie tai, kad veikia toks portalas ir internetinė platforma, labai svarbu vykdyti stiprias ir tikslingas informuotumo didinimo kampanijas.

Šio nuomonės projekto esmė – sukurti veiksmingą vartotojams skirtą sistemą, siekiant užtikrinti, kad vartotojai turėtų didesnę teisę į remontą, kartu teikiant paramą šiam verslo sektoriui ir labai mažoms, mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ), be kita ko, toliau kuriant taisymo rinką. Visais šiais veiksmais Sąjunga dar labiau priartėja prie poveikio klimato neutralumui tikslo įgyvendinimo.

Pakeitimai

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1) Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/77112 siekiama pagerinti vidaus rinkos veikimą kartu užtikrinant aukštą vartotojų apsaugos lygį. Atsižvelgiant į žaliąją pertvarką, šia direktyva siekiama pagerinti vidaus rinkos veikimą kartu skatinant tvaresnį vartojimą, taip papildant Direktyvos (ES) 2019/771 tikslą;

(1) Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/77112 siekiama pagerinti vidaus rinkos veikimą kartu užtikrinant aukštą vartotojų apsaugos lygį ir didesnį ekonomikos žiediškumą. Atsižvelgiant į žaliąją pertvarką, šia direktyva siekiama pagerinti vidaus rinkos veikimą kartu skatinant tvaresnį vartojimą, taip papildant Direktyvos (ES) 2019/771 tikslą;

_________________

_________________

12 2019 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/771 dėl tam tikrų prekių pirkimo–pardavimo sutarčių aspektų, kuria iš dalies keičiami Reglamentas (ES) 2017/2394 ir Direktyva 2009/22/EB bei panaikinama Direktyva 1999/44/EB (OL L 136, 2019 5 22, p. 28).

12 2019 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/771 dėl tam tikrų prekių pirkimo–pardavimo sutarčių aspektų, kuria iš dalies keičiami Reglamentas (ES) 2017/2394 ir Direktyva 2009/22/EB bei panaikinama Direktyva 1999/44/EB (OL L 136, 2019 5 22, p. 28).

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2) siekiant šių tikslų, visų pirma siekiant palengvinti tarpvalstybinį paslaugų teikimą ir konkurenciją tarp vidaus rinkoje vartotojų įsigyjamų prekių taisytojų, būtina nustatyti vienodas taisykles, kuriomis būtų skatinamas vartotojų įsigyjamų prekių taisymas pagal Direktyvoje (ES) 2019/771 nustatytą pardavėjo atsakomybę ir ne pagal ją. Valstybės narės jau ėmėsi arba ketina nustatyti taisykles, kuriomis skatinamas vartotojų įsigyjamų prekių taisymas ir pakartotinis naudojimas ne pagal Direktyvoje (ES) 2019/771 nustatytą pardavėjo atsakomybę. Skirtingos privalomos nacionalinės taisyklės šioje srityje sudaro faktines arba galimas kliūtis vidaus rinkos veikimui ir daro neigiamą poveikį tarpvalstybiniams toje rinkoje veikiančių ekonominės veiklos vykdytojų sandoriams. Tiems veiklos vykdytojams gali tekti pritaikyti savo paslaugas pagal skirtingas privalomas nacionalines taisykles ir patirti papildomų sandorio išlaidų norint gauti būtinas teisines konsultacijas dėl vartotojo įprastinės gyvenamosios vietos valstybės narės teisės aktų reikalavimų, kai tai taikytina pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 593/200813, ir atitinkamai pritaikyti savo sutartis dėl taisymo paslaugų teikimo. Tai visų pirma paveiks mažąsias ir vidutines įmones, kurių taisymo sektoriuje yra daugiausia. Teisinis susiskaidymas taip pat gali neigiamai paveikti vartotojų pasitikėjimą tarpvalstybiniu taisymu dėl neaiškumų, susijusių su veiksniais, kurie yra svarbūs priimant sprendimą dėl prekių taisymo;

(2) siekiant šių tikslų, visų pirma siekiant palengvinti tarpvalstybinį paslaugų teikimą ir sąžiningą konkurenciją tarp vidaus rinkoje vartotojų įsigyjamų prekių taisytojų ir užtikrinti, kad ne vėliau kaip iki 2050 m. Sąjunga pasiektų poveikio klimatui neutralumą, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2021/111912a, būtina nustatyti vienodas taisykles, kuriomis būtų skatinamas vartotojų įsigyjamų prekių taisymas pagal Direktyvoje (ES) 2019/771 nustatytą pardavėjo atsakomybę ir ne pagal ją. Valstybės narės jau ėmėsi arba ketina nustatyti taisykles, kuriomis skatinamas vartotojų įsigyjamų prekių taisymas ir pakartotinis naudojimas ne pagal Direktyvoje (ES) 2019/771 nustatytą pardavėjo atsakomybę. Skirtingos privalomos nacionalinės taisyklės šioje srityje sudaro faktines arba galimas kliūtis vidaus rinkos veikimui ir daro neigiamą poveikį tarpvalstybiniams toje rinkoje veikiančių ekonominės veiklos vykdytojų sandoriams. Tiems veiklos vykdytojams gali tekti pritaikyti savo paslaugas pagal skirtingas privalomas nacionalines taisykles ir patirti papildomų sandorio išlaidų norint gauti būtinas teisines konsultacijas dėl vartotojo įprastinės gyvenamosios vietos valstybės narės teisės aktų reikalavimų, kai tai taikytina pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 593/2008, ir atitinkamai pritaikyti savo sutartis dėl taisymo paslaugų teikimo. Tai visų pirma paveiks mažąsias ir vidutines įmones, kurių taisymo sektoriuje yra daugiausia. Teisinis susiskaidymas taip pat gali neigiamai paveikti vartotojų pasitikėjimą tarpvalstybiniu taisymu dėl neaiškumų, susijusių su veiksniais, kurie yra svarbūs priimant sprendimą dėl prekių taisymo;

_________________

_________________

 

12a 2021 m. birželio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/1119, kuriuo nustatoma poveikio klimatui neutralumo pasiekimo sistema ir iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 401/2009 ir (ES) 2018/1999 (Europos klimato teisės aktas) (OL L 243, 2021 7 9, p. 1).

13 2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 593/2008 dėl sutartinėms prievolėms taikytinos teisės (Roma I) (OL L 177, 2008 7 4, p. 6).

13 2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 593/2008 dėl sutartinėms prievolėms taikytinos teisės (Roma I) (OL L 177, 2008 7 4, p. 6).

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3) siekiant mažinti vartotojų įsigyjamų ir per anksti išmetamų galimų pataisyti prekių kiekį ir skatinti vartotojus naudoti prekes ilgiau, būtina nustatyti tokių prekių taisymo taisykles. Taisymas turėtų užtikrinti tvaresnį vartojimą, nes tikėtina, kad išmetus prekes susidarys mažiau atliekų, sumažės išteklių (taip pat energijos) paklausa, susijusi su naujų prekių, kuriomis pakeičiamos prekės su trūkumais, gamybos ir pardavimo procesu, taip pat sumažės išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis. Šia direktyva skatinamas tvarus vartojimas užtikrinant naudą aplinkai, taip pat naudą vartotojams, kurie trumpuoju laikotarpiu gali išvengti išlaidų, susijusių su naujais pirkimais;

(3) siekiant mažinti vartotojų įsigyjamų ir per anksti išmetamų galimų pataisyti prekių kiekį ir skatinti vartotojus naudoti prekes ilgiau, būtina nustatyti tokių prekių taisymo taisykles, atitinkamų gamintojų prievoles taisyti tokias prekes ir supaprastinti vartotojų prekių taisymo procesą. Taisymas turėtų užtikrinti tvaresnį vartojimą, nes tikėtina, kad išmetus prekes susidarys mažiau atliekų ir bus sumažinta toksinių medžiagų ir svarbiausiųjų žaliavų sklaida, sumažės išteklių (taip pat energijos) paklausa, susijusi su naujų prekių, kuriomis pakeičiamos prekės su trūkumais, gamybos ir pardavimo procesu, taip pat sumažės išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis. Šia direktyva skatinamas tvarus vartojimas siekiant naudos aplinkai, skatinant gaminių gyvavimo ciklą, kuris apima pakartotinį naudojimą, taisymą, atnaujinimą ir perdirbimą, taip pat naudą vartotojams, kurie trumpuoju laikotarpiu gali išvengti išlaidų, susijusių su naujais pirkimais;

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6a) įvairios kliūtys trukdo vartotojams pasirinkti taisymą, visų pirma perkant prekę trūksta informacijos apie gaminio taisomumą ir taisymo paslaugas, nėra prieigos prie atsarginių dalių, trūksta sąveikumo ir kyla panašios techninės kliūtys, tačiau visų pirma remonto išlaidos tebėra per didelės. Todėl šia direktyva turėtų būti užtikrinta, kad vartotojai galėtų veiksmingai pasinaudoti teise į taisymą;

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 b konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6b) šios direktyvos tikslas bus remiamas bendrosiomis Direktyvos [kuria vartotojams suteikiama daugiau galių dalyvauti žaliojoje pertvarkoje] nuostatomis užtikrinant, kad gamintojai ir platintojai neklaidintų vartotojų versdami juos manyti, kad naudojantis teise į taisymą ir patiems pasirenkant paslaugų teikėją gali kilti saugos arba techninė rizika;

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7) siekiant padėti vartotojams nustatyti ir pasirinkti tinkamas taisymo paslaugas, vartotojai turėtų gauti pagrindinę informaciją apie taisymo paslaugas. Europos taisymo informacijos formoje turėtų būti nustatyti pagrindiniai parametrai, turintys įtakos vartotojų sprendimams svarstant, ar taisyti prekes su trūkumais. Šioje direktyvoje turėtų būti nustatytas standartinio formato modelis. Standartinis taisymo paslaugų pristatymo formatas turėtų leisti vartotojams įvertinti ir lengvai palyginti taisymo paslaugas. Toks standartizuotas formatas taip pat turėtų palengvinti informacijos apie taisymo paslaugas teikimo procesą, visų pirma labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms, teikiančioms taisymo paslaugas. Siekiant išvengti papildomos naštos dėl besidubliuojančių informavimo prieš sudarant sutartį reikalavimų, taisytojas turėtų būti laikomas išpildžiusiu informavimo pagal atitinkamus ES teisės aktus (jei taikytina) reikalavimus, jei Europos taisymo informacijos forma užpildyta teisingai ir pateikta vartotojui. Informacija Europos taisymo informacijos formoje vartotojams turėtų būti pateikta aiškiai ir suprantamai, laikantis Direktyvoje 2019/88214 nustatytų prieinamumo reikalavimų;

(7) siekiant padėti vartotojams nustatyti ir pasirinkti tinkamas, savalaikes ir įperkamas taisymo paslaugas, vartotojai turėtų gauti pagrindinę informaciją apie taisymo paslaugas. Europos taisymo informacijos formoje turėtų būti nustatyti pagrindiniai parametrai, turintys įtakos vartotojų sprendimams svarstant, ar taisyti prekes su trūkumais. Šioje direktyvoje turėtų būti nustatytas standartinio formato modelis. Standartinis taisymo paslaugų pristatymo formatas turėtų leisti vartotojams įvertinti ir lengvai palyginti taisymo paslaugas. Toks standartizuotas formatas taip pat turėtų palengvinti informacijos apie nepriklausomas ir profesionalias taisymo paslaugas teikimo procesą, visų pirma labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms, teikiančioms taisymo paslaugas. Siekiant išvengti papildomos naštos dėl besidubliuojančių informavimo prieš sudarant sutartį reikalavimų, taisytojas turėtų būti laikomas išpildžiusiu informavimo pagal atitinkamus ES teisės aktus (jei taikytina) reikalavimus, jei Europos taisymo informacijos forma užpildyta teisingai ir pateikta vartotojui. Informacija Europos taisymo informacijos formoje vartotojams turėtų būti pateikta aiškiai ir suprantamai, laikantis Direktyvoje 2019/88214 nustatytų prieinamumo reikalavimų;

_________________

_________________

14 2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2019/882/ES dėl gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimų (OL L 151, 2019 6 7, p. 70).

14 2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2019/882/ES dėl gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimų (OL L 151, 2019 6 7, p. 70).

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8) vartotojui laisvai apsispręsti, kam patikėti taisyti jo prekes, turėtų būti lengviau paprašius Europos taisymo informacijos formos ne tik iš gamintojo, bet ir iš atitinkamų prekių pardavėjo arba nepriklausomų taisytojų, jei taikytina. Taisytojai Europos taisymo informacijos formą turėtų pateikti tik tuo atveju, jei vartotojas jos paprašo, o taisytojas ketina suteikti taisymo paslaugą arba turi pareigą pataisyti. Vartotojas taip pat gali nuspręsti neprašyti Europos taisymo informacijos formos ir su taisytoju sudaryti taisymo paslaugų teikimo sutartį pagal iki sutarties sudarymo pateiktiną informaciją, pateiktą kitomis priemonėmis, vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/83/ES15;

(8) vartotojui laisvai apsispręsti, kam patikėti taisyti jo prekes, turėtų būti lengviau paprašius Europos taisymo informacijos formos ne tik iš gamintojo, bet ir iš atitinkamų prekių pardavėjo arba nepriklausomų ir profesionalių taisytojų, jei taikytina. Taisytojai Europos taisymo informacijos formą turėtų pateikti tik tuo atveju, jei vartotojas jos paprašo, o taisytojas ketina suteikti taisymo paslaugą arba turi pareigą pataisyti. Vartotojas turėtų būti informuotas apie teisę prašyti Europos taisymo informacijos formos, taip pat ir per informavimo kampanijas. Vartotojas taip pat gali nuspręsti neprašyti Europos taisymo informacijos formos ir su taisytoju sudaryti taisymo paslaugų teikimo sutartį pagal iki sutarties sudarymo pateiktiną informaciją, pateiktą kitomis priemonėmis, vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/83/ES15;

_________________

_________________

15 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/83/ES dėl vartotojų teisių, kuria iš dalies keičiamos Tarybos direktyva 93/13/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/44/EB bei panaikinamos Tarybos direktyva 85/577/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/7/EB (Tekstas svarbus EEE) (OL L 304, 2011 11 22, p. 64–88).

15 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/83/ES dėl vartotojų teisių, kuria iš dalies keičiamos Tarybos direktyva 93/13/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/44/EB bei panaikinamos Tarybos direktyva 85/577/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/7/EB (Tekstas svarbus EEE) (OL L 304, 2011 11 22, p. 64–88).

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9) pasitaiko atvejų, kai taisytojas patiria išlaidų, būtinų informacijai apie taisymą ir kainą pateikti Europos taisymo informacijos formoje. Pavyzdžiui, taisytojui gali tekti apžiūrėti prekes, kad galėtų nustatyti trūkumą ar reikiamo taisymo rūšį, įskaitant atsarginių dalių poreikį, ir įvertinti taisymo kainą. Tokiais atvejais taisytojas gali prašyti vartotojo apmokėti tik tas išlaidas, kurios yra būtinos informacijai pateikti Europos taisymo informacijos formoje. Atsižvelgiant į prieš sudarant sutartį pateiktiną informaciją ir kitus reikalavimus, nustatytus Direktyvoje 2011/83/ES, taisytojas turėtų informuoti vartotoją apie tokias išlaidas prieš vartotojui paprašant pateikti Europos taisymo informacijos formą. Vartotojai gali neprašyti Europos taisymo informacijos formos, jei mano, kad šios formos gavimo išlaidos yra per didelės;

(9) pasitaiko atvejų, kai taisytojas patiria išlaidų, būtinų informacijai apie taisymą ir kainą pateikti Europos taisymo informacijos formoje. Tokio išlaidos turėtų būti apmokamos tik tais atvejais, kai taisytojui gali tekti apžiūrėti prekes, kad galėtų nustatyti trūkumą ar reikiamo taisymo rūšį, įskaitant atsarginių dalių poreikį, ir įvertinti taisymo kainą. Tokiais atvejais taisytojas gali prašyti vartotojo apmokėti tik tas išlaidas, kurios yra būtinos informacijai pateikti Europos taisymo informacijos formoje. Tas išlaidas turėtų būti galima atskaityti iš galutinės taisymo kainos, netaikant šios nuostatos gamintojams, kurie privalo taisyti pagal šios direktyvos 5 straipsnį, nes šie gamintojai paprašyti visada turėtų nemokamai pateikti Europos taisymo informacijos formą. Atsižvelgiant į prieš sudarant sutartį pateiktiną informaciją ir kitus reikalavimus, nustatytus Direktyvoje 2011/83/ES, taisytojas turėtų informuoti vartotoją apie tokias išlaidas prieš vartotojui paprašant pateikti Europos taisymo informacijos formą. Vartotojai gali neprašyti Europos taisymo informacijos formos, jei mano, kad šios formos gavimo išlaidos yra per didelės;

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10) taisytojai tam tikrą laikotarpį neturėtų keisti taisymo sąlygų, kurias jie nurodo Europos taisymo informacijos formoje, įskaitant taisymo kainą. Taip užtikrinama, kad vartotojai turės pakankamai laiko palyginti skirtingus taisymo pasiūlymus. Siekiant kuo labiau apsaugoti taisytojų, išskyrus prekių gamintojus, kuriems taikoma pareiga pataisyti, laisvę sudaryti sutartis, kad jie galėtų nuspręsti, ar apskritai sudaryti taisymo paslaugų teikimo sutartį, taisytojai turėtų galėti laisvai nuspręsti tokios sutarties nesudaryti, taip pat ir tais atvejais, kai jie pateikė Europos taisymo informacijos formą. Jei taisymo paslaugų teikimo sutartis sudaroma remiantis Europos taisymo informacijos forma, toje formoje pateikta informacija apie taisymo sąlygas ir kainą turėtų būti neatskiriama taisymo paslaugų teikimo sutarties dalis, apibrėžianti taisytojo pareigas pagal tą sutartį. Šių sutartinių pareigų nesilaikymas sprendžiamas pagal taikytiną nacionalinę teisę;

(10) taisytojai neturėtų keisti taisymo sąlygų, kurias jie nurodo Europos taisymo informacijos formoje, įskaitant taisymo kainą, bent 30 kalendorinių dienų nuo tos dienos, kai formą gauna vartotojas. Taip užtikrinama, kad vartotojai turės pakankamai laiko palyginti skirtingus taisymo pasiūlymus. Siekiant kuo labiau apsaugoti taisytojų, išskyrus prekių gamintojus, kuriems taikoma pareiga pataisyti, laisvę sudaryti sutartis, kad jie galėtų nuspręsti, ar apskritai sudaryti taisymo paslaugų teikimo sutartį, taisytojai turėtų galėti laisvai nuspręsti tokios sutarties nesudaryti, taip pat ir tais atvejais, kai jie pateikė Europos taisymo informacijos formą. Jei taisymo paslaugų teikimo sutartis sudaroma remiantis Europos taisymo informacijos forma, toje formoje pateikta informacija apie taisymo sąlygas ir kainą turėtų būti neatskiriama taisymo paslaugų teikimo sutarties dalis, apibrėžianti taisytojo pareigas pagal tą sutartį. Šių sutartinių pareigų nesilaikymas sprendžiamas pagal taikytiną nacionalinę teisę;

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12) kadangi gamintojams pagal šią direktyvą nustatyta pareiga pataisyti apima trūkumus, kurie atsiranda ne dėl prekių neatitikimo pardavimo sutarčiai, gamintojai gali atlikti taisymą už tam tikrą kainą, kurią apmoka vartotojas, arba už kitokį atlygį, arba nemokamai. Kainos nustatymas turėtų skatinti gamintojus kurti tvarius verslo modelius, įskaitant taisymo paslaugų teikimą. Nustatant tokią kainą gali būti atsižvelgiama į, pavyzdžiui, darbo sąnaudas, atsarginių dalių sąnaudas, taisymo įstaigos eksploatavimo sąnaudas ir įprastą maržą. Dėl taisymo kainos ir sąlygų turėtų būti susitarta vartotojo ir gamintojo sutartyje, o vartotojas turėtų galėti laisvai nuspręsti, ar ta kaina ir tos sąlygos yra priimtinos. Tokios sutarties poreikis ir konkurencinis kitų taisymo paslaugų teikėjų spaudimas turėtų skatinti gamintojus, kuriems taikoma pareiga pataisyti, palikti vartotojui priimtiną kainą. Pareiga pataisyti taip pat gali būti įvykdoma nemokamai, kai trūkumui taikoma komercinė garantija, pavyzdžiui, dėl garantuoto prekių patvarumo;

(12) kadangi gamintojams pagal šią direktyvą nustatyta pareiga pataisyti apima trūkumus, kurie atsiranda ne dėl prekių neatitikimo pardavimo sutarčiai, gamintojai gali atlikti taisymą už pagrįstą ir nediskriminacinę kainą, kurią apmoka vartotojas, arba už kitokį atlygį, arba nemokamai. Pagrįstos ir nediskriminacinės kainos nustatymas turėtų skatinti gamintojus kurti tvarius verslo modelius, įskaitant taisymo paslaugų teikimą, o vartotojus – norėti taisyti. Nustatant tokią kainą gali būti atsižvelgiama į, pavyzdžiui, darbo sąnaudas, atsarginių dalių sąnaudas, siuntimo ir pristatymo išlaidas, taisymo įstaigos eksploatavimo sąnaudas ir įprastą maržą. Dėl taisymo kainos ir sąlygų turėtų būti susitarta vartotojo ir gamintojo sutartyje, o vartotojas turėtų galėti laisvai nuspręsti, ar ta kaina ir tos sąlygos yra priimtinos. Tokios sutarties poreikis ir konkurencinis kitų taisymo paslaugų teikėjų spaudimas turėtų skatinti gamintojus, kuriems taikoma pareiga pataisyti, palikti vartotojui priimtiną kainą. Pareiga pataisyti taip pat gali būti įvykdoma nemokamai, kai trūkumui taikoma komercinė garantija, pavyzdžiui, dėl garantuoto prekių patvarumo; Siekiant skatinti vartotojus taisyti produktus, kai taisymo neapima teisinė garantija, gamintojas gali taisymo laikotarpiu suteikti pakaitinę ar atnaujintą prekę, o ji, vartotojui gavus sutaisytą prekę, turi būti grąžinta;

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(12a) siekiant užtikrinti tvarų produktų gyvavimo ciklą, gamintojai ir pardavėjai, be kita ko, bendradarbiaudami su nacionalinėmis valdžios institucijomis, galėtų turėti galimybę siūlyti priemokas už gyvavimo ciklo pabaigos gaminius, kurių nebegalima pataisyti, siekiant skatinti vartotoją pirkti produktą, kurio aplinkosauginis veiksmingumas yra geresnis;

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl direktyvos

14 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14) taikomi deleguotuosiuose aktuose, priimtuose pagal Reglamentą [dėl tvarių gaminių ekologinio projektavimo], arba įgyvendinimo priemonėse, priimtose pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB16, nustatyti reikalavimai, pagal kuriuos gamintojai turėtų suteikti prieigą prie informacijos apie atsargines dalis, taisymą ir priežiūrą arba bet kokių su taisymu susijusių programinės įrangos priemonių, programinės aparatinės įrangos ar panašių pagalbinių priemonių. Šiais reikalavimais užtikrinamos ne tik gamintojo, bet ir kitų taisytojų techninės taisymo galimybės. Todėl vartotojas gali pasirinkti pageidaujamą taisytoją;

(14) taikomi deleguotuosiuose aktuose, priimtuose pagal Reglamentą [dėl tvarių gaminių ekologinio projektavimo], arba įgyvendinimo priemonėse, priimtose pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB16. Pagal šiuos reikalavimus gamintojai, atsižvelgdami į neskelbtinos informacijos ir verslo paslapčių apsaugą, turėtų už pagrįstas ir nediskriminacines kainas taisytojams ir vartotojams suteikti prieigą prie informacijos apie atsargines dalis ir įrankius, įskaitant originalias atsargines dalis, taisymą ir priežiūrą arba bet kokių su taisymu susijusių programinės įrangos priemonių, programinės aparatinės įrangos ar panašių pagalbinių priemonių. Šiais reikalavimais užtikrinamos ne tik gamintojo, bet ir kitų taisytojų techninės taisymo galimybės. Todėl vartotojas gali pasirinkti pageidaujamą taisytoją, o tai užtikrina konkurenciją ir naudą vartotojams, nes pasirinkdami taisytoją jie gali gauti geresnę paslaugą ir mažesnę kainą. Atsižvelgiant į tai, šia direktyva turėtų būti skatinama, kad visi taisymo sektoriaus dalyviai galėtų gauti atsarginių dalių už pagrįstą ir nediskriminacinę kainą, taip pat taisymo ir techninės priežiūros informaciją ir diagnostikos priemones, būtinas taisymui atlikti, nesvarbu, ar tai būtų aparatinė, ar programinė įranga;

_________________

_________________

16 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/125/EB, nustatanti ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą (nauja redakcija) (Tekstas svarbus EEE) (OL L 285, 2009 10 31, p. 10–35).

16 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/125/EB, nustatanti ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą (nauja redakcija) (Tekstas svarbus EEE) (OL L 285, 2009 10 31, p. 10–35).

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16) siekiant apsaugoti gamintojus nuo per didelės naštos ir užtikrinti, kad jie galėtų įvykdyti savo pareigą pataisyti, ta pareiga turėtų būti taikoma tik tiems produktams, kuriems nustatyti taisomumo reikalavimai, ir tik tokia apimtimi, kokia jie yra numatyti Sąjungos teisės aktuose. Taisomumo reikalavimais gamintojai nėra įpareigojami pataisyti trūkumų turinčių prekių, tačiau užtikrinama, kad jas būtų įmanoma pataisyti. Tokie taisomumo reikalavimai gali būti nustatyti atitinkamuose Sąjungos teisės aktuose. Pavyzdžiui, deleguotuosiuose aktuose, priimtuose pagal Reglamentą [dėl tvarių gaminių ekologinio projektavimo], arba įgyvendinimo priemonėse, priimtose pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB17, kuriais kuriama produktų aplinkosauginio tvarumo gerinimo sistema. Šiuo pareigos pataisyti apribojimu užtikrinama, kad tokia pareiga apimtų tik tas prekes, kurios sukurtos taip, kad jas būtų galima pataisyti. Atitinkami taisomumo reikalavimai apima projektavimo reikalavimus, kuriais didinama prekių išardymo galimybė, ir tam tikrų atsarginių dalių, kurios turi būti prieinamos minimalų laikotarpį, įvairovę. Pareiga pataisyti atitinka taisomumo reikalavimų taikymo sritį, pavyzdžiui, ekologinio projektavimo reikalavimai gali būti taikomi tik tam tikroms prekių sudedamosioms dalims arba gali būti nustatytas konkretus laikotarpis, kai atsarginės dalys turi būti prieinamos. Pareiga pataisyti pagal šią direktyvą, suteikianti vartotojams galimybę tiesiogiai iš gamintojo reikalauti pataisymo po įsigijimo, papildo su pasiūla susijusius taisomumo reikalavimus, nustatytus Reglamente [dėl tvarių gaminių ekologinio projektavimo], ir taip skatina taisymo paklausą iš vartotojų pusės;

(16) siekiant apsaugoti gamintojus nuo per didelės naštos ir užtikrinti, kad jie galėtų įvykdyti savo pareigą pataisyti, ta pareiga turėtų būti taikoma tik tiems produktams, kuriems nustatyti taisomumo reikalavimai, ir tik tokia apimtimi, kokia jie yra numatyti Sąjungos teisės aktuose. Tokie taisomumo reikalavimai gali būti nustatyti atitinkamuose Sąjungos teisės aktuose. Pavyzdžiui, deleguotuosiuose aktuose, priimtuose pagal Reglamentą [dėl tvarių gaminių ekologinio projektavimo], arba įgyvendinimo priemonėse, priimtose pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB17, kuriais kuriama produktų aplinkosauginio tvarumo gerinimo sistema. Atitinkami taisomumo reikalavimai apima projektavimo reikalavimus, kuriais didinama prekių išardymo galimybė, ir tam tikrų atsarginių dalių, kurios turi būti prieinamos minimalų laikotarpį, įvairovę. Pareiga pataisyti atitinka taisomumo reikalavimų taikymo sritį, pavyzdžiui, ekologinio projektavimo reikalavimai gali būti taikomi tik tam tikroms prekių sudedamosioms dalims arba gali būti nustatytas konkretus laikotarpis, kai atsarginės dalys turi būti prieinamos. Pareiga pataisyti pagal šią direktyvą, suteikianti vartotojams galimybę tiesiogiai iš gamintojo reikalauti pataisymo po įsigijimo, papildo su pasiūla susijusius taisomumo reikalavimus, nustatytus Reglamente [dėl tvarių gaminių ekologinio projektavimo], ir taip skatina taisymo paklausą iš vartotojų pusės;

_________________

_________________

17 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/125/EB, nustatanti ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą (nauja redakcija).

17 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/125/EB, nustatanti ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą (nauja redakcija).

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl direktyvos

18 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18) nors šia direktyva gamintojui nustatoma pareiga pataisyti, ji taip pat leidžia vartotojams lengviau pasirinkti kitų taisytojų siūlomas taisymo paslaugas. Pasirinkti visų pirma turėtų būti lengviau paprašius Europos taisymo informacijos formos ne tik iš gamintojo, bet ir iš kitų taisytojų, tokių kaip pardavėjas arba nepriklausomi taisytojai, arba atlikus paiešką internetinėje taisymo platformoje. Kadangi vartotojams reikėtų mokėti už taisymą, tikėtina, kad jie lygins taisymo galimybes ir pasirinks jų poreikiams tinkamiausias taisymo paslaugas. Todėl tikėtina, kad prieš kreipdamiesi į gamintojus, kurie, pavyzdžiui, gali būti įsikūrę didesniu atstumu ir kurių kaina dėl transportavimo sąnaudų gali būti didesnė, vartotojai kreipsis į netoliese jų esančius nepriklausomus taisytojus arba pardavėją;

(18) nors šia direktyva gamintojui nustatoma pareiga pataisyti, ji taip pat leidžia vartotojams lengviau pasirinkti kitų taisytojų siūlomas taisymo paslaugas, įskaitant nepriklausomų ir profesionalių. Pasirinkti visų pirma turėtų būti lengviau esant priemonių, kuriomis užtikrinama sąžininga konkurencija taisymo sektoriuje, pavyzdžiui, visiems sektoriaus dalyviams užtikrinant galimybę už pagrįstą kainą gauti atsarginių dalių, tačiau taip pat suteikiant vartotojams galimybę prašyti Europos taisymo informacijos formos ne tik iš gamintojo, bet ir iš kitų taisytojų, tokių kaip pardavėjas arba nepriklausomi ir profesionalūs taisytojai, arba atlikus paiešką internetinėje taisymo platformoje. Kadangi vartotojams reikėtų mokėti už taisymą, tikėtina, kad jie lygins taisymo galimybes ir pasirinks jų poreikiams tinkamiausias taisymo paslaugas. Todėl tikėtina, kad prieš kreipdamiesi į gamintojus, kurie, pavyzdžiui, gali būti įsikūrę didesniu atstumu ir kurių kaina dėl transportavimo sąnaudų gali būti didesnė, vartotojai kreipsis į netoliese jų esančius nepriklausomus ir profesionalius taisytojus arba pardavėją;

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl direktyvos

21 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(21) siekdamos paskatinti taisymą valstybės narės turėtų užtikrinti, kad jų teritorijoje būtų bent viena internetinė platforma, kurioje vartotojai galėtų ieškoti tinkamų taisytojų. Ši platforma gali būti esama arba privačiai valdoma platforma, jei ji atitinka šioje direktyvoje nustatytas sąlygas. Toje platformoje turėtų būti vartotojams patogios ir nepriklausomos palyginimo priemonės, kurios vartotojams padėtų įvertinti ir palyginti skirtingų taisymo paslaugų teikėjų privalumus ir taip skatintų vartotojus rinktis taisymą, o ne pirkti naujas prekes. Nors ta platforma siekiama palengvinti taisymo paslaugų paiešką užtikrinant įmonių ir vartotojų santykius, valstybės narės gali savo nuožiūra išplėsti jos taikymo sritį taip pat įtraukdamos skirtingų įmonių tarpusavio santykius bei bendruomenių inicijuotas taisymo iniciatyvas;

(21) siekdamos paskatinti taisymą valstybės narės turėtų užtikrinti, kad jų teritorijoje būtų bent viena internetinė platforma, kurioje vartotojai galėtų ieškoti tinkamų taisytojų ir, jei yra, bendruomenės inicijuotų taisyklų, pavyzdžiui, laisvalaikio taisyklų. Ši platforma gali būti esama arba privačiai valdoma platforma, jei ji atitinka šioje direktyvoje nustatytas sąlygas. Toje platformoje turėtų būti vartotojams patogios ir nepriklausomos palyginimo priemonės, kurios vartotojams padėtų įvertinti ir palyginti skirtingų taisymo paslaugų teikėjų privalumus, taip pat bendruomenės inicijuotas taisyklas, ir taip skatintų vartotojus rinktis taisymą, o ne pirkti naujas prekes. Nors ta platforma siekiama palengvinti taisymo paslaugų paiešką užtikrinant įmonių ir vartotojų santykius, valstybės narės gali savo nuožiūra išplėsti jos taikymo sritį taip pat įtraukdamos skirtingų įmonių tarpusavio santykius;

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl direktyvos

23 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(23) valstybės narės turėtų užtikrinti, kad vartotojai galėtų lengvai naudotis internetine platforma, kurioje jie galėtų rasti tinkamas taisymo paslaugas prekėms su trūkumais. Internetinė platforma taip pat turėtų būti prieinama pažeidžiamiems vartotojams, įskaitant neįgaliuosius, laikantis galiojančių su prieinamumu susijusių Sąjungos teisės aktų;

(23) valstybės narės turėtų užtikrinti, kad vartotojai galėtų lengvai ir nemokamai naudotis internetine platforma, kurioje jie galėtų rasti tinkamas taisymo paslaugas prekėms su trūkumais. Internetinė platforma taip pat turėtų būti prieinama pažeidžiamiems vartotojams, įskaitant neįgaliuosius, laikantis galiojančių Sąjungos teisės aktų dėl prieinamumo;

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl direktyvos

24 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(24) paieškos pagal produktus funkcijoje gali būti nurodytas produkto tipas arba prekės ženklas. Kadangi taisytojai negali žinoti konkretaus trūkumo prieš pateikiant taisymo prašymą, jiems internetinėje platformoje pakanka pateikti bendrą informaciją apie pagrindinius taisymo paslaugų elementus, kad vartotojai galėtų nuspręsti, ar taisyti atitinkamą prekę, visų pirma įvertinant vidutinį taisymui atlikti reikalingą laiką, galimybę gauti laikinų pakaitinių prekių, vietą, kurioje vartotojas perduoda prekes taisymui, ir galimybę naudotis papildomomis paslaugomis. Taisytojai turėtų būti skatinami reguliariai atnaujinti savo informaciją internetinėje platformoje. Siekiant padidinti vartotojų pasitikėjimą internetinėje platformoje teikiamomis taisymo paslaugomis, taisytojai turėtų sugebėti įrodyti, kad laikosi atitinkamų taisymo standartų;

(24) paieškos pagal produktus funkcijoje gali būti nurodytas produkto tipas arba prekės ženklas. Kadangi taisytojai negali žinoti konkretaus trūkumo prieš pateikiant taisymo prašymą, jiems internetinėje platformoje pakanka pateikti bendrą informaciją apie pagrindinius taisymo paslaugų elementus, kad vartotojai galėtų nuspręsti, ar taisyti atitinkamą prekę, visų pirma įvertinant vidutinį taisymui atlikti reikalingą laiką, galimybę gauti laikinų pakaitinių prekių, vietą, kurioje arba būdus, kuriais vartotojas perduoda prekes taisymui, ir galimybę naudotis papildomomis paslaugomis. Taisytojai turėtų būti skatinami reguliariai atnaujinti savo informaciją internetinėje platformoje. Siekiant padidinti vartotojų pasitikėjimą internetinėje platformoje teikiamomis taisymo paslaugomis, taisytojai turėtų sugebėti įrodyti, kad laikosi atitinkamų taisymo standartų, be to, reikėtų, kad vartotojai galėtų pateikti taisymo paslaugų įvertinimą;

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl direktyvos

24 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(24a) visos valstybės narės turėtų sukurti vieno langelio principu veikiantį ir patogų naudoti internetinį portalą, kuriame būtų nemokamai teikiama prieiga prie nacionalinės internetinės platformos ir prie su taisymu susijusios informacijos, įskaitant vartotojų juridines teises. Lengva prieiga prie internetinės platformos atliks svarbų vaidmenį padedant Sąjungoje keisti taisymo kultūrą. Be to, valstybės narės ir Komisija turėtų užtikrinti, kad būtų rengiamos tikslingos informuotumo didinimo kampanijos, kurios yra iš esmės svarbios siekiant užtikrinti, kad vartotojai galėtų sužinoti, kad veikia toks portalas ir internetinė platforma. Kiek įmanoma, valstybės narės turėtų atsižvelgti į specialius neįgaliųjų poreikius;

Pakeitimas  19

Pasiūlymas dėl direktyvos

26 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(26) siekiant skatinti tvarų prekių vartojimą tais atvejais, už kuriuos pardavėjas nėra atsakingas, internetinėje platformoje kaip alternatyva taisymui arba naujų prekių pirkimui taip pat turėtų būti skatinamas prekių, kurias galima atnaujinti, naudojimas. Tuo tikslu internetinėje platformoje turėtų būti funkcija, leidžianti vartotojams ieškoti prekių, kurias galima atnaujinti, pardavėjų arba įmonių, perkančių trūkumų turinčias prekes atnaujinimo tikslais, visų pirma suteikiant galimybę naudotis paieškos funkcija pagal produktų kategoriją. Tokie prekių, kurias galima atnaujinti, pardavėjai arba trūkumų turinčių prekių, kurias galima atnaujinti, pirkėjai turėtų turėti prieigą prie platformos pagal tuos pačius principus ir technines specifikacijas, kurios taikomos taisymo funkcijoms;

(26) siekiant skatinti tvarų prekių vartojimą tais atvejais, už kuriuos pardavėjas nėra atsakingas, internetinėje platformoje kaip alternatyva taisymui arba naujų prekių pirkimui taip pat turėtų būti skatinamas prekių, kurias galima atnaujinti, naudojimas. Tuo tikslu internetinėje platformoje turėtų būti funkcija, leidžianti vartotojams ieškoti prekių, kurias galima atnaujinti, pardavėjų arba įmonių, perkančių trūkumų turinčias prekes atnaujinimo tikslais, visų pirma suteikiant galimybę naudotis paieškos funkcija pagal produktų kategoriją. Tokie prekių, kurias galima atnaujinti, pardavėjai arba trūkumų turinčių prekių, kurias galima atnaujinti, pirkėjai turėtų turėti prieigą prie platformos pagal tuos pačius principus ir technines specifikacijas, kurios taikomos taisymo funkcijoms. Galimybė naudotis prieiga prie internetinės platformos neturėtų būti naudojama kaip galimybė reklamuoti ar parduoti naujas prekes;

Pakeitimas  20

Pasiūlymas dėl direktyvos

26 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(26a) nustatyta, kad taisymo išlaidos yra pagrindinė kliūtis, trukdanti vartotojams pasinaudoti šia galimybe, kai netaikoma pardavėjo garantija pagal Direktyvą (ES) 2019/771. Siekdamos išspręsti šią problemą, valstybės narės gali imtis tinkamų priemonių, kad nustatytų finansines ir fiskalines paskatas, kuriomis vartotojai galėtų pasinaudoti ir atgauti dalį taisymo išlaidų, ir šitaip padarytų taisymą patrauklesne galimybe. Šios paskatos gali įgyti tokias formas kaip mažesni PVM tarifai, taisymo paslaugų kuponai ar mažesni paslaugų ir darbo jėgos mokesčiai, kas dar labiau paskatintų vartotojus rinktis prekės taisymą, o ne keitimą. Be to, valstybės narės turėtų skirti itin daug dėmesio labai mažoms, mažosioms ir vidutinėms įmonėms, nes jų vykdomas verslas yra esminis taisymo grandinės elementas;

Pakeitimas  21

Pasiūlymas dėl direktyvos

33 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(33a) siekiant skatinti taisomumą būtina Sąjungos lygmeniu taikyti pažangų priemonių rinkinį. Kartu su šia direktyva gali būti įgyvendinamos kitos iniciatyvos, kuriomis siekiama kovoti su įgūdžių trūkumu, siekiant užtikrinti, kad ateityje Sąjungoje būtų galima teikti taisymo paslaugas, taip pat reikėtų atsižvelgti Sąjungos piliečių švietimą šioje srityje, ypač į profesinio mokymo svarbą;

Pakeitimas  22

Pasiūlymas dėl direktyvos

33 b konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(33b) vartotojų elgseną lemia daugybė aspektų. Renkantis tarp taisymo ir naujo pirkimo svarbus vaidmuo tenka tokiems sprendimo kriterijams kaip ekonominis efektyvumas, patvarumas, atstumas iki taisymo paslaugų teikėjo ir taisymui reikalingas laikas. Siekiant padidinti taisymo paslaugų paklausą, be šioje direktyvoje išdėstytų nuostatų, būtų galima stiprinti taisymo kultūrai skirtas informuotumo didinimo priemones, didinti vartotojų žinias apie tinkamą produktų techninę ir kitą priežiūrą, taip pat didinti vartotojų žinias apie jau įtvirtintas teises, susijusias su teisinėmis garantijomis;

Pakeitimas  23

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Šioje direktyvoje nustatomos bendros taisyklės, kuriomis skatinamas prekių taisymas siekiant prisidėti prie tinkamo vidaus rinkos veikimo, kartu užtikrinant aukštą vartotojų ir aplinkos apsaugos lygį.

1. Šioje direktyvoje nustatomos bendros taisyklės, kuriomis skatinama ir stiprinama teisė į prekių taisymą ir taisymo sektoriaus prieinamumas, siekiant prisidėti prie tinkamo vidaus rinkos veikimo, kartu užtikrinant aukštą vartotojų ir aplinkos apsaugos lygį ir didesnį ekonomikos žiediškumą.

Pakeitimas  24

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. taisytojas – fizinis ar juridinis asmuo, kuris teikia su prekyba, verslu, amatu ar profesija susijusias taisymo paslaugas, įskaitant taisymo paslaugas teikiančius gamintojus ir pardavėjus bei taisymo paslaugų teikėjus nepriklausomai nuo to, ar jie yra nepriklausomi, ar susiję su tokiais gamintojais ar pardavėjais;

2. taisytojas – fizinis ar juridinis asmuo, kuris teikia su prekyba, verslu, amatu ar profesija susijusias taisymo paslaugas, įskaitant taisymo paslaugas teikiančius gamintojus ir pardavėjus bei taisymo paslaugų teikėjus nepriklausomai nuo to, ar jie yra nepriklausomi taisytojai, profesionalūs taisytojai, ar susiję su tokiais gamintojais ar pardavėjais;

Pakeitimas  25

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 dalies 7 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

7a. elektroninė prekyvietė – elektroninė prekyvietė, kaip apibrėžta Reglamento [dėl tvarių gaminių ekologinio projektavimo] 2 straipsnio 55 punkte;

Pakeitimas  26

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 2 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a. Gamintojai, kuriems taikoma pareiga pataisyti pagal 5 straipsnį, Europos taisymo informacijos formą vartotojui pateikia kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo vartotojo prašymo gavimo. Tokiems gamintojams 3 dalis netaikoma, o Europos taisymo informacijos forma vartotojui pateikiama nemokamai.

Pakeitimas  27

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Taisytojas gali paprašyti vartotojo apmokėti būtinąsias išlaidas, kurias taisytojas patiria pateikdamas informaciją Europos taisymo informacijos formoje.

Tais atvejais, kai būtina fiziškai patikrinti taisytiną gaminį, taisytojas gali paprašyti vartotojo apmokėti būtinąsias pagrįstas ir nediskriminacines išlaidas, kurias taisytojas patiria pateikdamas informaciją Europos taisymo informacijos formoje. Šios išlaidos gali būti išskaičiuojamos iš visos taisymo paslaugos sumos.

Pakeitimas  28

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 4 dalies e punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e) kaina arba, jei jos pagrįstai negalima apskaičiuoti iš anksto, kainos apskaičiavimo būdas ir didžiausia taisymo kaina;

e) kaina, jei įmanoma, atskirai nurodant visas patirtas išlaidas, įskaitant, be kita ko, darbo sąnaudas, kiekvienos reikalingos ar potencialiai reikalingos atsarginės dalies – originalios, pritaikomos arba naudotos – kainą ir, kai taikytina, pristatymo išlaidas, arba, jei kainos pagrįstai negalima apskaičiuoti iš anksto, kainos apskaičiavimo būdas, numatoma kaina ir didžiausia taisymo kaina;

Pakeitimas  29

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 4 dalies f punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f) numatomas laikas, reikalingas taisymui atlikti;

f) numatomas laikas, reikalingas taisymui atlikti, ir, jei taikytina, numatomas prekės pristatymo laikas;

Pakeitimas  30

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 4 dalies g punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

g) galimybė taisymo metu gauti laikinų pakaitinių prekių ir laikinų pakaitinių prekių (jei yra) išlaidos vartotojui;

g) galimybė taisymo metu gauti laikinų pakaitinių prekių, įskaitant atnaujintus gaminius, ir laikinų pakaitinių prekių (jei yra) išlaidos vartotojui, taip pat informacija apie tai, kaip prašyti pakaitinės prekės ir ją gauti;

Pakeitimas  31

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 4 dalies h punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

h) vieta, kurioje vartotojas perduoda prekes taisymui;

h) vieta, kurioje vartotojas perduoda prekes taisymui, arba, kai taikytina, informacija apie tai, kaip siųsti taisytinas prekes taisytojui, ir siuntimo išlaidos (jei yra) vartotojui;

Pakeitimas  32

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 5 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Taisytojas 30 kalendorinių dienų nuo Europos taisymo informacijos formos pateikimo vartotojui dienos nekeičia toje formoje nurodytų taisymo sąlygų, nebent taisytojas ir vartotojas susitaria kitaip. Jei per 30 dienų laikotarpį sudaroma taisymo paslaugų teikimo sutartis, Europos taisymo informacijos formoje nurodytos taisymo sąlygos yra neatskiriama tos sutarties dalis.

5. Taisytojas ne trumpiau kaip 30 kalendorinių dienų nuo Europos taisymo informacijos formos pateikimo vartotojui dienos nekeičia toje formoje nurodytų taisymo sąlygų. Iš Europos taisymo informacijos formos turi būti aišku, kiek kalendorinių dienų šios sąlygos galioja. Jei per laikotarpį sudaroma taisymo paslaugų teikimo sutartis, Europos taisymo informacijos formoje nurodytos taisymo sąlygos yra neatskiriama tos sutarties dalis.

Pakeitimas  33

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad vartotojui paprašius gamintojas nemokamai arba už tam tikrą kainą ar kitą atlygį pataisys prekes, kurioms taikomi taisomumo reikalavimai, ir tiek, kiek tai numatyta II priede nurodytuose Sąjungos teisės aktuose. Gamintojas neprivalo taisyti tokių prekių, jei jų pataisyti neįmanoma. Kad įvykdytų savo pareigą pataisyti, gamintojas gali taisymui pasamdyti subrangovus.

1. Valstybės narės užtikrina, kad vartotojui paprašius gamintojas nemokamai arba už tam tikrą pagrįstą ir nediskriminacinę kainą ar kitą atlygį pataisys prekes, kurioms taikomi taisomumo reikalavimai, ir tiek, kiek tai numatyta II priede nurodytuose Sąjungos teisės aktuose. Gamintojas taisymo laikotarpiu gali pasiūlyti vartotojui pakaitinę prekę, kuri gali būti atnaujinta. Kad įvykdytų savo pareigą pataisyti, gamintojas gali taisymui pasamdyti subrangovus.

Pakeitimas  34

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 1 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. Gamintojai:

 

 

a)  neatsisako taisyti prietaiso vien dėl to, kad jį anksčiau taisė nepriklausomas arba profesionalus taisytojas, arba jeigu anksčiau taisymas buvo atliktas naudojant neoriginalias, bet suderinamas atsargines dalis, ir netaiko jokių sutartinių ir aparatinės arba programinės įrangos apribojimų nepriklausomų ar profesionalių taisytojų atliekamam jų prekių taisymui,

 

b) neprivalo taisyti tokių prekių, jei jų pataisyti faktiškai ar teisėtai neįmanoma.

Pakeitimas  35

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Jeigu gamintojas, kuriam pagal 1 dalį taikoma pareiga pataisyti, yra registruotas ne Sąjungoje, šią gamintojo pareigą vykdo jo įgaliotasis atstovas Sąjungoje. Jeigu gamintojas neturi įgaliotojo atstovo Sąjungoje, šią gamintojo pareigą vykdo atitinkamos prekės importuotojas. Jeigu importuotojo nėra, šią gamintojo pareigą vykdo atitinkamos prekės platintojas.

2. Jeigu gamintojas, kuriam pagal 1 dalį taikoma pareiga pataisyti, yra registruotas ne Sąjungoje, šią gamintojo pareigą vykdo jo įgaliotasis atstovas Sąjungoje. Jeigu gamintojas neturi įgaliotojo atstovo Sąjungoje, šią gamintojo pareigą vykdo atitinkamos prekės importuotojas. Jeigu importuotojo nėra, šią gamintojo pareigą vykdo atitinkamos prekės platintojas. Jei platintojo nėra, šią gamintojo pareigą vykdo mažmenininkas arba elektroninė prekyvietė, leidžianti vartotojams sudaryti nuotolinės prekybos sutartis. Pareigą pataisyti vykdantis ekonominės veiklos vykdytojas taisymą atlieka Sąjungoje arba, jei būtina taisymą atlikti už Sąjungos ribų, taip, kad nepailgėtų pataisyto gaminio laukimo laikotarpis ir nepadidėtų vartotojo išlaidos, įskaitant siuntimo laiką ir išlaidas.

Pakeitimas  36

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Gamintojai užtikrina, kad nepriklausomi taisytojai turėtų prieigą prie atsarginių dalių, su taisymu susijusios informacijos ir priemonių pagal II priede nurodytus Sąjungos teisės aktus.

3. Gamintojai bent numatomu gaminio naudojimo laikotarpiu užtikrina, kad nepriklausomi ir profesionalūs taisytojai, atnaujintojai ir, kai taikoma, galutiniai naudotojai, už pagrįstą ir nediskriminacinę kainą turėtų prieigą prie atsarginių dalių, įskaitant originalias arba gautas laikantis Sąjungos teisėkūros procedūra priimamų aktų dėl taisymo išmontavus nepataisomus gaminius, su taisymu susijusios informacijos ir priemonių, įskaitant diagnostikos įrankius ir, kai tinkama, prieigą prie duomenų, pagal II priede nurodytus Sąjungos teisės aktus, nedarant poveikio neskelbtinos informacijos ir komercinių paslapčių apsaugai, nustatytai Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 2016/9431a.

 

_________________

 

1a 2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/943 dėl neatskleistos praktinės patirties ir verslo informacijos (komercinių paslapčių) apsaugos nuo neteisėto jų gavimo, naudojimo ir atskleidimo (OL L 157, 2016 6 15, p. 1).

Pakeitimas  37

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 3 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a. Laikantis II priede išvardytų Sąjungos teisės aktų, gamintojai savo interneto svetainėse skelbia visą su taisymu susijusią informaciją, pavyzdžiui, numatomas taisymo kainas ir atsarginių dalių kainas. Komisija, laikydamasi savo vertinimo proceso pagal [8a straipsnį] įvertina taisymo kainos įvertinimą.

Pakeitimas  38

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 3 b dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3b. Kai atsarginės dalys nebetiekiamos, gamintojas, išskyrus MVĮ, kai tinkama, gavęs pagrįstą prašymą, kuriame nurodomas konkretus informacijos naudojimas, ir atsižvelgdamas į būtinybę užtikrinti gaminių saugą, elektronine forma pateikia būtiną informaciją ir instrukcijas dėl atsarginių dalių trimačio spausdinimo, nedarant poveikio Direktyvoje (ES) 2016/943 numatytai neskelbtinos informacijos ir komercinių paslapčių apsaugai.

Pakeitimas  39

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Komisija įgaliota priimti deleguotuosius aktus pagal 15 straipsnį, kad galėtų iš dalies keisti II priedą atnaujindama Sąjungos teisės aktų, kuriais nustatomi taisomumo reikalavimai, sąrašą atsižvelgdama į teisės aktų pokyčius.

4. Komisija įgaliota priimti deleguotuosius aktus pagal 15 straipsnį, kad galėtų iš dalies keisti II priedą atnaujindama Sąjungos teisės aktų, kuriais nustatomi taisomumo reikalavimai, sąrašą atsižvelgdama į teisės aktų pokyčius. Kai naujai prekei taikomas Sąjungos teisės aktais nustatytas reikalavimas dėl taisomumo, Komisija tokį deleguotąjį aktą priima per vienus metus.

Pakeitimas  40

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a straipsnis

 

Vartotojų teisė į taisymą

 

1. Vartotojai turi turėti galimybę kreiptis dėl kokybiškų ir įperkamų taisymo paslaugų iš jų pasirinkto paslaugų teikėjo.

 

2. Valstybės narės užtikrina, kad vartotojai galėtų naudotis gamintojo arba įgaliotųjų taisytojų ir nepriklausomų taisytojų teikiamomis taisymo paslaugomis, kad būtų atkurta prekės su trūkumais būklė ir ji atitiktų numatytąją paskirtį, ir siekiant galutinio tikslo – pratęsti jos naudojimo trukmę.

 

3. Valstybės narės užtikrina sąžiningą konkurenciją taisymo sektoriuje, visiems taisymo sektoriaus dalyviams užtikrindamos nediskriminacinę prieigą prie atsarginių dalių, kai taikytina, diagnostikos įrankių, taip pat taisymo ir techninės priežiūros informacijos už priimtiną kainą.

 

4. Valstybės narės imasi tinkamų priemonių, kad uždraustų gamintojų taikomą praktiką, kuria vartotojams užkertamas kelias pasinaudoti savo teise į taisymą.

Pakeitimas  41

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad gamintojai informuotų vartotojus apie savo pareigą taisyti pagal 5 straipsnį ir pateiktų informaciją apie taisymo paslaugas lengvai prieinama, aiškia ir suprantama forma, pavyzdžiui, per 7 straipsnyje nurodytą internetinę platformą.

Valstybės narės užtikrina, kad gamintojai informuotų vartotojus apie savo pareigą taisyti pagal 5 straipsnį ir pateiktų informaciją apie taisymo paslaugas lengvai prieinama, aiškia ir suprantama forma per 7 straipsnyje nurodytą internetinę platformą, savo interneto svetaines ir pardavimo vietoje.

Pakeitimas  42

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 1 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. Informaciją apie pareigas taip pat galima rasti skaitmeniniame gaminio pase, kuriame pateikiama informacija apie dalis ir jų kilmę, taip pat taisymo gairės. Kai įmanoma, į skaitmeninį gaminio pasą įtraukiamos savarankiško taisymo gairės, informacija apie būtinas atsargines dalis ir įrankius, kartu atsižvelgiant į saugą ir taisymui reikalingas technines praktines žinias. Gairėse turi būti aiškiai nurodyta, jei savarankiškas taisymas yra nerekomenduojamas.

Pakeitimas  43

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 1 b dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1b. Valstybės narės rengia informuotumo didinimo kampanijas, kuriomis siekiama informuoti vartotojus apie jų teises pagal Direktyvą 2019/771, taip pat apie teisę į taisymą, įskaitant gamintojų pareigas, kaip nustatyta šioje direktyvoje.

Pakeitimas  44

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad jų teritorijoje būtų bent viena internetinė platforma, kurioje vartotojai galėtų rasti taisytojų. Toje platformoje turi būti šios galimybės:

1. Valstybės narės užtikrina, kad jų teritorijoje būtų bent viena internetinė platforma, kurioje vartotojai galėtų rasti taisytojų ir bendruomenės inicijuotų taisymo iniciatyvų, pavyzdžiui, laisvalaikio taisyklų. Toje platformoje turi būti šios galimybės:

Pakeitimas  45

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnio 1 dalies a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) prekių, taisymo paslaugų teikimo vietos, taisymo sąlygų, įskaitant taisymui atlikti reikalingą laiką, galimybę gauti laikinas pakaitines prekes ir vietą, kurioje vartotojas perduoda taisymui skirtas prekes, papildomų paslaugų, įskaitant taisytojų pasiūlomus dėl šalinimo, įrengimo ir transportavimo, prieinamumą ir sąlygas bei taikomus Europos ar nacionalinius kokybės standartus, paieškos funkcijos;

a) prekių, taisymo paslaugų teikimo vietos, taisymo sąlygų, įskaitant taisymui atlikti reikalingą laiką, galimybę gauti laikinas pakaitines prekes ir vietą, kurioje arba būdus, kuriais vartotojas perduoda taisymui skirtas prekes, papildomų paslaugų, įskaitant taisytojų pasiūlomus dėl šalinimo, įrengimo ir transportavimo, prieinamumą ir sąlygas bei taikomus Europos ar nacionalinius kokybės standartus, paieškos funkcijos, įskaitant žemėlapiu grindžiamą funkciją;

Pakeitimas  46

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

da) suteikti galimybę vartotojams vertinti taisytojus arba teikti pastabas dėl jų;

Pakeitimas  47

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnio 1 dalies f a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

fa) užtikrinti patogų naudojimą ir vartotojų atžvilgiu intuityvų veikimą, ypač pagyvenusiems žmonėms:

Pakeitimas  48

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnio 1 dalies f b punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

fb) užtikrinti, kad informacija būtų lengvai prieinama ir atnaujinta.

Pakeitimas  49

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad internetinėje platformoje taip pat būtų paieškos funkcija pagal prekių kategoriją, leidžianti ieškoti prekių, kurias galima atnaujinti, pardavėjų ir trūkumų turinčių prekių, kurias galima atnaujinti, pirkėjų.

2. Valstybės narės užtikrina, kad internetinėje platformoje taip pat būtų paieškos funkcija pagal prekių kategoriją, leidžianti ieškoti prekių, kurias galima atnaujinti, pardavėjų ir trūkumų turinčių prekių, kurias galima atnaujinti, pirkėjų. Taisytojai, kurie taip pat parduoda naujas prekes, negali internetinėje platformoje reklamuoti tokių prekių.

Pakeitimas  50

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Registracija internetinėje platformoje taisytojams, prekių, kurias galima atnaujinti, pardavėjams ir trūkumų turinčių prekių, kurias galima atnaujinti, pirkėjams yra savanoriška. Valstybės narės nustato galimybę naudotis platforma pagal Sąjungos teisę. Internetinės platformos naudojimas vartotojams yra nemokamas.

3. Registracija internetinėje platformoje taisytojams, prekių, kurias galima atnaujinti, pardavėjams ir trūkumų turinčių prekių, kurias galima atnaujinti, pirkėjams yra savanoriška. Valstybės narės nustato galimybę naudotis platforma pagal Sąjungos teisę. Internetinės platformos naudojimas vartotojams ir taisytojams yra nemokamas.

Pakeitimas  51

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnio 3 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a. Valstybės narės neįpareigojamos sukurti naujos platformos tais atvejais, kai jau veikia šiame straipsnyje išvardytas sąlygas atitinkanti nacionalinė platforma.

Pakeitimas  52

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnio 3 b dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3b. Valstybės narės sukuria kompiuterio skaitomą nacionalinį internetinį portalą, kuriuo naudodamiesi visuomenės nariai gali nemokamai naudotis prieiga prie internetinės platformos ar platformų, sukurtų pagal 1 dalies nuostatas. Valstybės narės užtikrina, kad portale naudotojams patogiu būdu būtų pateikiama Sąjungos ir nacionalinė su taisymu susijusi informacija. Ši informacija apima vartotojų teisių, susijusių su gaminio taisymu, apžvalgą ir atitinkamų alternatyvaus ginčų sprendimo įstaigų, nagrinėjančių vartotojų skundus, kontaktinius duomenis ir, kai taikytina, informaciją apie finansines ir fiskalines paskatas, siekiant sumažinti remonto išlaidas.

Pakeitimas  53

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnio 3 c dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3c. Valstybės narės, vietos ir regioninės valdžios institucijos ir Komisija imasi atitinkamų priemonių užtikrinti, kad vartotojai žinotų apie internetinę platformą ir internetinį portalą ir jų siūlomas paslaugas, be kita ko, vykdant tikslines ir visapusiškas informuotumo didinimo kampanijas ir teikiant informaciją pardavimo vietose.

Pakeitimas  54

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnio 3 d dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3d. Valstybės narės ne vėliau kaip ... [12 mėnesių po šios direktyvos įsigaliojimo dienos] perduoda Komisijai jų teritorijoje veikiančių internetinių taisymo platformų ir portalų nuorodas ir kiekvienos naujos internetinės taisymo platformos nuorodą per vieną mėnesį nuo jos veikimo pradžios. Komisija tvarko viešai skelbiamą ir lengvai prieinamą bei kompiuterio skaitomą valstybėse narėse registruotų internetinių taisymo platformų duomenų bazę.

Pakeitimas  55

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

7a straipsnis

 

Paskatos taisyti

 

1.  Valstybės narės imasi attinkamų priemonių, kad paremtų vartotojams įperkamą taisymą. Tokios priemonės, be kita ko, gali apimti fiskalines ir finansines paskatas, kad taisymas taptų patrauklesnis vartotojams.

 

2.  Valstybės narės užtikrina, kad būtų imtasi tinkamų priemonių siekiant padėti labai mažoms, mažosioms ir vidutinėms įmonėms, kaip apibrėžta Komisijos rekomendacijoje 2003/362/EB, taikyti šioje direktyvoje nustatytus reikalavimus.

 

3.  Valstybės narės užtikrina, kad būtų imtasi atitinkamų priemonių taisymo mokymams Sąjungoje remti, siekiant spręsti įgūdžių trūkumo problemą ir užtikrinti, kad ateityje būtų teikiamos taisymo paslaugos.

 

4.  Valstybės narės praneša Komisijai apie savo geriausią praktiką, susijusią su priemonėmis, kurių buvo imtasi pagal 1 dalį. Komisija tai paskelbia viešai.

 

5.  Ne vėliau kaip ... [treji metai po įsigaliojimo dienos] Komisija peržiūri ir įvertina priemonių, kurių valstybės narės ėmėsi taisymui savo teritorijose skatinti, veiksmingumą.

Pakeitimas  56

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

8a straipsnis

 

Vertinimas

 

Ne vėliau kaip ... [ketveri metai po šios direktyvos įsigaliojimo dienos] Komisija atlieka šios direktyvos vertinimą ir visų pirma įvertina jos poveikį tinkamam vidaus rinkos veikimui, vartotojų apsaugos lygiui, jos poveikį įmonėms, įskaitant labai mažas, mažąsias ir vidutines įmones, ir tvaraus gaminių vartojimo gerinimui. Komisija parengia pagrindinių vertinimo išvadų ataskaitą ir pateikia ją Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui. Kai tikslinga, drauge su ataskaita pateikiamas pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto ir poveikio vertinimas.

Pakeitimas  57

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo 2 lentelės 4 eilutė

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Taisymo kaina, o jeigu apskaičiuoti jos negalima, taikomas apskaičiavimo metodas ir didžiausia taisymo kaina

Bendra taisymo kaina ir, jei įmanoma, detalizuotas visų taisymo sąnaudų sąrašas, o jeigu apskaičiuoti negalima, taikomas apskaičiavimo metodas, numatoma kaina ir didžiausia taisymo kaina

[bendra taisymo paslaugų suma arba, jei neįmanoma jos nurodyti, apskaičiavimo metodas ir viršutinė riba eurais / nacionaline valiuta]

[bendra taisymo paslaugų suma ir, jei įmanoma, visos išlaidos (įskaitant darbo sąnaudas, bet jomis neapsiribojant, kiekvienos reikalingos ar galbūt reikėsiančios atsarginės dalies sąnaudas ir pristatymo išlaidas) arba, jei neįmanoma jos nurodyti, apskaičiavimo metodas, numatoma kaina ir viršutinė riba eurais / nacionaline valiuta]

Pakeitimas  58

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo 2 lentelės 8 eilutė

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Taisymo vieta

Prekės perdavimo taisyti vieta arba būdas

[Vieta, kurioje taisytojas atlieka taisymą, pavyzdžiui, vartotojo gyvenamojoje vietoje, taisymo dirbtuvių vietoje ar kitur]

[Vieta, kurioje arba būdas, kuriuo vartotojas perduoda prekes taisymui, pavyzdžiui, vartotojo gyvenamojoje vietoje arba taisymo dirbtuvių vietoje, arba prekės siuntimo taisytojui būdas]

 


PRIEDAS: SUBJEKTŲ AR ASMENŲ, IŠ KURIŲ NUOMONĖS REFERENTĖ GAVO INFORMACIJOS, SĄRAŠAS

Šis sąrašas parengtas visiškai savanoriškai, o už jo rengimą atsakinga tik nuomonės referentė. Rengdama šį nuomonės projektą nuomonės referentė gavo informacijos iš šių subjektų:

Subjektas ir (arba) asmuo

APPLiA – asociacija „Home Appliance Europe“

„Back Market“

BEUC (Europos vartotojų organizacijų asociacija)

BUSINESSEUROPE

DIGITALEUROPE

EUREFAS – Europos produktų atnaujinimo asociacija

„The Right to Repair Europe“

SMEunited

 

 

 


NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Bendrosios taisyklės, kuriomis skatinamas prekių taisymas, ir Reglamento (ES) 2017/2394 ir direktyvų (ES) 2019/771 ir (ES) 2020/1828 dalinis keitimas

Nuorodos

COM(2023)0155 – C9-0117/2023 – 2023/0083(COD)

Atsakingas komitetas

 Paskelbimo plenariniame posėdyje data

IMCO

17.4.2023

 

 

 

Nuomonę pateikė

 Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI

17.4.2023

Susiję komitetai - paskelbimo plenariniame posėdyje data

12.7.2023

Nuomonės referentas (-ė)

 Paskyrimo data

Sunčana Glavak

21.6.2023

Svarstymas komitete

4.9.2023

 

 

 

Priėmimo data

12.10.2023

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

81

1

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Catherine Amalric, Maria Arena, Margrete Auken, Marek Paweł Balt, Traian Băsescu, Aurélia Beigneux, Alexander Bernhuber, Malin Björk, Delara Burkhardt, Pascal Canfin, Mohammed Chahim, Maria Angela Danzì, Esther de Lange, Christian Doleschal, Pietro Fiocchi, Heléne Fritzon, Catherine Griset, Teuvo Hakkarainen, Martin Hojsík, Jan Huitema, Petros Kokkalis, Ewa Kopacz, Joanna Kopcińska, Peter Liese, Sylvia Limmer, César Luena, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Dolors Montserrat, Alessandra Moretti, Ville Niinistö, Ljudmila Novak, Nikos Papandreou, Jutta Paulus, Francesca Peppucci, Stanislav Polčák, Jessica Polfjärd, Erik Poulsen, Frédérique Ries, Sándor Rónai, Maria Veronica Rossi, Silvia Sardone, Christine Schneider, Ivan Vilibor Sinčić, Nils Torvalds, Edina Tóth, Alexandr Vondra, Mick Wallace, Emma Wiesner, Michal Wiezik, Tiemo Wölken

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Matteo Adinolfi, João Albuquerque, Mercedes Bresso, Milan Brglez, Catherine Chabaud, Dacian Cioloş, Christophe Clergeau, Estrella Durá Ferrandis, Jens Gieseke, Romana Jerković, Radan Kanev, Ska Keller, Norbert Lins, Sara Matthieu, Manuela Ripa, Christel Schaldemose, Susana Solís Pérez, Grzegorz Tobiszowski, Nikolaj Villumsen

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (209 straipsnio 7 dalis)

Rasmus Andresen, Pascal Arimont, Konstantinos Arvanitis, Alessandra Basso, Ana Collado Jiménez, Niclas Herbst, Ladislav Ilčić, Virginie Joron, Alice Kuhnke, Elżbieta Rafalska, Tineke Strik, Lucia Vuolo

 


 

 

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

81

+

ECR

Pietro Fiocchi, Teuvo Hakkarainen, Ladislav Ilčić, Joanna Kopcińska, Elżbieta Rafalska, Grzegorz Tobiszowski, Alexandr Vondra

ID

Matteo Adinolfi, Alessandra Basso, Aurélia Beigneux, Catherine Griset, Virginie Joron, Maria Veronica Rossi, Silvia Sardone

NI

Maria Angela Danzì, Ivan Vilibor Sinčić, Edina Tóth

PPE

Pascal Arimont, Traian Băsescu, Alexander Bernhuber, Ana Collado Jiménez, Christian Doleschal, Jens Gieseke, Niclas Herbst, Radan Kanev, Ewa Kopacz, Esther de Lange, Peter Liese, Norbert Lins, Marian-Jean Marinescu, Dolors Montserrat, Ljudmila Novak, Francesca Peppucci, Stanislav Polčák, Jessica Polfjärd, Christine Schneider, Lucia Vuolo

Renew

Catherine Amalric, Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Dacian Cioloş, Martin Hojsík, Jan Huitema, Erik Poulsen, Frédérique Ries, Susana Solís Pérez, Nils Torvalds, Emma Wiesner, Michal Wiezik

S&D

João Albuquerque, Maria Arena, Marek Paweł Balt, Mercedes Bresso, Milan Brglez, Delara Burkhardt, Mohammed Chahim, Christophe Clergeau, Estrella Durá Ferrandis, Heléne Fritzon, Romana Jerković, César Luena, Alessandra Moretti, Nikos Papandreou, Sándor Rónai, Christel Schaldemose, Tiemo Wölken

The Left

Konstantinos Arvanitis, Malin Björk, Petros Kokkalis, Nikolaj Villumsen, Mick Wallace

Verts/ALE

Rasmus Andresen, Margrete Auken, Ska Keller, Alice Kuhnke, Sara Matthieu, Tilly Metz, Ville Niinistö, Jutta Paulus, Manuela Ripa, Tineke Strik

 

1

-

ID

Sylvia Limmer

 

0

0

 

 

 

Sutartiniai ženklai:

+ : 

- : prieš

0 : susilaikė

 

 


 

 

ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Bendrosios taisyklės, kuriomis skatinamas prekių taisymas, ir Reglamento (ES) 2017/2394 ir direktyvų (ES) 2019/771 ir (ES) 2020/1828 dalinis keitimas

Nuorodos

COM(2023)0155 – C9-0117/2023 – 2023/0083(COD)

Pateikimo EP data

23.3.2023

 

 

 

Atsakingas komitetas

 Paskelbimo plenariniame posėdyje data

IMCO

17.4.2023

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

 Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI

17.4.2023

JURI

17.4.2023

 

 

Nuomonė nepareikšta

 Sprendimo data

JURI

26.6.2023

 

 

 

Susiję komitetai

 Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI

12.7.2023

 

 

 

Pranešėjai

 Paskyrimo data

René Repasi

18.4.2023

 

 

 

Svarstymas komitete

27.3.2023

18.7.2023

9.10.2023

 

Priėmimo data

25.10.2023

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

38

2

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Alex Agius Saliba, Andrus Ansip, Pablo Arias Echeverría, Laura Ballarín Cereza, Alessandra Basso, Brando Benifei, Adam Bielan, Biljana Borzan, Vlad-Marius Botoş, Anna Cavazzini, Dita Charanzová, Deirdre Clune, Maria Grapini, Svenja Hahn, Eugen Jurzyca, Arba Kokalari, Marcel Kolaja, Kateřina Konečná, Andrey Kovatchev, Maria-Manuel Leitão-Marques, Antonius Manders, Leszek Miller, Anne-Sophie Pelletier, Miroslav Radačovský, René Repasi, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Róża Thun und Hohenstein, Tom Vandenkendelaere, Kim Van Sparrentak, Marion Walsmann

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Geoffroy Didier, Malte Gallée, Claude Gruffat, Catharina Rinzema, Dominik Tarczyński, Stéphanie Yon-Courtin

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (209 straipsnio 7 dalis)

Eric Minardi

Pateikimo data

30.10.2023

 


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

38

+

ECR

Adam Bielan, Dominik Tarczyński

ID

Alessandra Basso, Eric Minardi

NI

Miroslav Radačovský

PPE

Pablo Arias Echeverría, Deirdre Clune, Geoffroy Didier, Arba Kokalari, Andrey Kovatchev, Antonius Manders, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Tom Vandenkendelaere, Marion Walsmann

Renew

Andrus Ansip, Vlad-Marius Botoş, Dita Charanzová, Catharina Rinzema, Róża Thun und Hohenstein, Stéphanie Yon-Courtin

S&D

Alex Agius Saliba, Laura Ballarín Cereza, Brando Benifei, Biljana Borzan, Maria Grapini, Maria-Manuel Leitão-Marques, Leszek Miller, René Repasi, Christel Schaldemose

The Left

Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Verts/ALE

Anna Cavazzini, Malte Gallée, Claude Gruffat, Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak

 

2

-

ECR

Eugen Jurzyca

Renew

Svenja Hahn

 

0

0

 

 

 

Sutartiniai ženklai:

+ : 

- : prieš

0 : susilaikė

 

 

 

Atnaujinta: 2023 m. lapkričio 16 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika