SPRAWOZDANIE w sprawie wniosków Parlamentu Europejskiego dotyczących zmiany traktatów

7.11.2023 - (2022/2051(INL))

Komisja Spraw Konstytucyjnych
Sprawozdawcy: Guy Verhofstadt, Sven Simon, Gabriele Bischoff, Daniel Freund, Helmut Scholz


Procedura : 2022/2051(INL)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A9-0337/2023
Teksty złożone :
A9-0337/2023
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosków Parlamentu Europejskiego w sprawie zmiany traktatów

(2022/2051(INL))

 

Parlament Europejski,

 uwzględniając art. 48 Traktatu o Unii Europejskiej,

 uwzględniając manifest Ventotene[1],

 uwzględniając deklarację Schumana z dnia 9 maja 1950 r.[2],

 uwzględniając swoją rezolucję z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie apelu o zwołanie konwentu w celu zmiany traktatów[3],

 uwzględniając art. 46, art. 54 i art. 85 ust. 1 Regulaminu,

 uwzględniając opinie Komisji Spraw Zagranicznych, Komisji Budżetowej, Komisji Gospodarczej i Monetarnej, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisji Kultury i Edukacji oraz Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych,

 uwzględniając stanowisko w formie poprawek przedstawione przez Komisję Praw Kobiet i Równouprawnienia,

 uwzględniając pisma Komisji Kontroli Budżetowej, Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii,

 uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Konstytucyjnych (A9-0337/2023),

A. mając na uwadze, że obecna wersja traktatów weszła w życie 1 grudnia 2009 r. oraz że od tego czasu Unia Europejska zmagała się i zmaga z bezprecedensowymi wyzwaniami i licznymi kryzysami, w szczególności z wojną napastniczą Rosji przeciwko Ukrainie;

B. mając na uwadze, że zmiany traktatów są konieczne nie jako cel sam w sobie, lecz w interesie wszystkich obywateli Unii, ponieważ zmiany te mają na celu przekształcenie Unii, tak aby zwiększyć jej zdolność do działania, a także umocnić jej legitymację demokratyczną i rozliczalność;

C. mając na uwadze, że zmiana traktatów powinna umożliwić Unii skuteczniejsze stawienie czoła wyzwaniom geopolitycznym;

D. mając na uwadze, że ramy instytucjonalne Unii, a w szczególności jej proces decyzyjny, zwłaszcza w Radzie, są ledwie wystarczające dla Unii składającej się z 27 państw członkowskich; mając na uwadze, że perspektywa przyszłych rozszerzeń sprawia, że reforma traktatów staje się nieunikniona;

E. mając na uwadze, że 9 maja 2022 r. Konferencja w sprawie przyszłości Europy zakończyła prace i przedstawiła konkluzje; mając na uwadze, że konkluzje te zawierają 49 wniosków i 326 środków, z których wiele można wdrożyć tylko pod warunkiem wprowadzenia zmian w traktatach;

1. ponownie wzywa do zmiany Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE); wzywa Radę, aby niezwłocznie i bez dyskusji przedłożyła Radzie Europejskiej wnioski zawarte w niniejszej rezolucji i odzwierciedlone w załączniku do niej; wzywa Radę Europejską do jak najszybszego zwołania konwentu zgodnie ze zwykłą procedurą zmiany przewidzianą w art. 48 ust. 2–5 TUE;

2. zwraca uwagę, że kilka krajów Bałkanów Zachodnich znajduje się na różnych etapach negocjacji akcesyjnych; z zadowoleniem przyjmuje przyznanie Ukrainie i Mołdawii w dniu 23 czerwca 2022 r. statusu krajów kandydujących;

Reformy instytucjonalne

3. podkreśla znaczenie reformy procesu decyzyjnego w Unii w celu dokładniejszego odzwierciedlenia systemu dwuizbowego dzięki wzmocnieniu pozycji Parlamentu Europejskiego oraz zmianie mechanizmu głosowania w Radzie;

4. domaga się zwiększenia zdolności Unii do działania poprzez znaczne zwiększenie liczby obszarów, w których decyzje dotyczące działań są podejmowane większością kwalifikowaną i w drodze zwykłej procedury ustawodawczej;

 

5. apeluje, aby nadać Parlamentowi prawo inicjatywy ustawodawczej, w szczególności prawo do wprowadzania, zmiany lub uchylania przepisów prawa Unii, oraz aby zyskał on rolę współprawodawcy w procedurze przyjmowania wieloletnich ram finansowych;

 

6. wzywa do odwrócenia ról Rady i Parlamentu w zakresie mianowania i zatwierdzania przewodniczącego Komisji, aby dokładniej odzwierciedlić wyniki wyborów europejskich; proponuje, aby umożliwić przewodniczącemu Komisji wybór jej członków na podstawie preferencji politycznych, przy jednoczesnym zapewnieniu równowagi geograficznej i demograficznej; wzywa do zmiany nazwy Komisji Europejskiej na Europejski Organ Wykonawczy;

 

7. proponuje zwiększenie przejrzystości Rady Unii Europejskiej poprzez zobowiązanie jej do publikowania tych z jej stanowisk, które stanowią część zwykłego procesu legislacyjnego, oraz do organizowania publicznej debaty nad stanowiskami Rady; proponuje stworzenie podstawy prawnej upoważniającej współprawodawców do zwiększenia przejrzystości i integralności ich procesu decyzyjnego;

 

8. wzywa konwent do omówienia, oprócz propozycji przedstawionych w niniejszej rezolucji i odzwierciedlonych w załączniku do niej, podziału tematów między TUE i TFUE w celu przezwyciężenia trudności ze zmianą prawa Unii; wzywa konwent do zbadania, w których obszarach polityki można by zwiększyć skuteczność Unii w ramach jej struktur;

 

9. proponuje, aby ustalanie składu Parlamentu Europejskiego stało się wyłączną kompetencją Parlamentu;

 

10. proponuje wzmocnienie roli partnerów społecznych w przygotowywaniu wszelkich inicjatyw w obszarach polityki społecznej, polityki zatrudnienia i polityki gospodarczej;

 

11. proponuje wprowadzenie europejskiego referendum dotyczącego kwestii istotnych dla działań i polityki UE; wzywa do wzmocnienia instrumentów uczestnictwa obywatelskiego w procesie decyzyjnym Unii w ramach demokracji przedstawicielskiej;

 

Kompetencje

12. proponuje ustanowienie wyłącznych kompetencji Unii w zakresie środowiska i różnorodności biologicznej, a także w zakresie negocjacji w sprawie zmiany klimatu;

 

13. proponuje ustanowienie kompetencji dzielonych w kwestiach zdrowia publicznego oraz ochrony i poprawy zdrowia ludzkiego, w szczególności w odniesieniu do transgranicznych zagrożeń dla zdrowia, ochrony ludności, przemysłu i edukacji, w szczególności w odniesieniu do kwestii transgranicznych, takich jak wzajemne uznawanie stopni naukowych, ocen, kompetencji i kwalifikacji;

 

14. proponuje dalszy rozwój kompetencji dzielonych Unii w obszarach związanych z energetyką, sprawami zagranicznymi, bezpieczeństwem zewnętrznym i obronnością, polityką dotyczącą granic zewnętrznych w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości oraz infrastrukturą transgraniczną;

 

Pomocniczość

 

15. proponuje wzmocnienie oceny zgodności z zasadą pomocniczości przeprowadzanej przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej; wzywa do uwzględniania opinii parlamentów regionalnych mających kompetencje ustawodawcze, zawartych w uzasadnionych opiniach parlamentów narodowych dotyczących projektów ustawodawczych; proponuje wydłużenie terminu procedury żółtej kartki do 12 tygodni;

16. proponuje wprowadzenie mechanizmu „zielonej kartki” w odniesieniu do wniosków ustawodawczych składanych przez parlamenty krajowe lub regionalne mające kompetencje ustawodawcze, aby prawo Unii w większym stopniu odpowiadało lokalnym potrzebom;

Praworządność

17. proponuje wzmocnienie i zreformowanie procedury przewidzianej w art. 7 TUE w odniesieniu do ochrony praworządności poprzez zniesienie jednomyślności, wprowadzenie jasnych ram czasowych i uczynienie Trybunału Sprawiedliwości arbitrem w przypadku naruszeń;

 

18. sugeruje ustanowienie jurysdykcji dla sporów międzyinstytucjonalnych w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej;

 

19. proponuje wprowadzenie kontroli wstępnej norm w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej („abstrakcyjna kontrola norm”), stworzonej na wzór prawa mniejszości w Parlamencie; sugeruje ponadto nadanie Parlamentowi uprawnień do wnoszenia spraw dotyczących uchybienia zobowiązaniom wynikającym z traktatów do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej;

 

Polityka zagraniczna, bezpieczeństwa i obrony

 

20. ponawia wezwanie do podejmowania decyzji w sprawie sankcji, etapów pośrednich w procesie rozszerzenia i innych decyzji dotyczących polityki zagranicznej w drodze głosowania większością kwalifikowaną; podkreśla, że we wnioskach przewidziano wyjątek od tej zasady w odniesieniu do decyzji zezwalających na misje wojskowe lub operacje z mandatem wykonawczym;

 

21. wzywa do ustanowienia Unii Obrony obejmującej jednostki wojskowe i stałą zdolność do szybkiego rozmieszczenia, pod dowództwem operacyjnym Unii; proponuje, aby wspólne zamówienia i rozwój uzbrojenia były finansowane przez Unię ze specjalnego budżetu podlegającego współdecyzji i kontroli parlamentarnej oraz proponuje odpowiednie dostosowanie kompetencji Europejskiej Agencji Obrony; zaznacza, że zmiany te nie miałyby wpływu na klauzule dotyczące krajowych tradycji neutralności ani na członkostwo w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO);

22. proponuje, aby konwent zbadał sposoby zapobieżenia zakłóceniom konkurencji na jednolitym rynku powodowanym przez raje podatkowe;

Jednolity rynek, gospodarka i budżet

 

23. proponuje, aby decyzje w sprawie podatków bezpośrednich i pośrednich były podejmowane w drodze głosowania wzmocnioną większością kwalifikowaną; wzywa do ustanowienia wieloletnich ram finansowych obejmujących pięcioletni okres;

24. wzywa do przyjęcia środków w celu zadbania o to, aby państwa członkowskie inwestowały w osiąganie europejskich celów gospodarczych, społecznych i środowiskowych oraz celów w zakresie bezpieczeństwa; proponuje uchylenie art. 122 TFUE i zastąpienie go przeredagowaną klauzulą nadzwyczajną, która będzie przewidywała pełną kontrolę parlamentarną, ujętą w art. 222 TFUE;

25. nalega, aby cztery swobody rynku wewnętrznego były stosowane jednakowo przez wszystkie państwa członkowskie i instytucje Unii;

Polityka społeczna i rynek pracy

 

26. ponawia apel o wprowadzenie do traktatów protokołu w sprawie postępu społecznego;

Edukacja

 

27. wzywa Unię do wypracowywania wspólnych celów i norm edukacji propagującej wartości demokratyczne i praworządność, a także umiejętności cyfrowe i wiedzę ekonomiczną; wzywa ponadto Unię do promowania współpracy i spójności między systemami placówek edukacyjnych, przy jednoczesnym zagwarantowaniu zachowania tradycji kulturowych i różnorodności regionalnej;

28. wzywa Unię do opracowania wspólnych norm w zakresie szkolenia zawodowego w celu zwiększenia mobilności pracowników; proponuje, aby Unia dążyła do ochrony i propagowania dostępu do bezpłatnej i powszechnej edukacji szkolnej, instytucjonalnej i indywidualnej wolności akademickiej oraz praw człowieka zgodnie z definicją zawartą w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej;

Handel i inwestycje

 

29. proponuje, aby wspieranie wartości demokratycznych, dobrych rządów, praw człowieka i zrównoważonego rozwoju, a także inwestycje zagraniczne, ochrona inwestycji i bezpieczeństwo gospodarcze zostały objęte zakresem wspólnej polityki handlowej; proponuje, aby to Parlament Europejski i Rada przystępowały, na zalecenie Komisji, do negocjacji handlowych; proponuje ustanowienie stałego mechanizmu monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych;

Niedyskryminacja

 

30. proponuje rozszerzenie zakresu ochrony przed dyskryminacją ze względu na płeć, pochodzenie społeczne, język, poglądy polityczne i przynależność do mniejszości narodowej oraz wprowadzenie zwykłej procedury ustawodawczej w odniesieniu do prawodawstwa dotyczącego niedyskryminacji; proponuje zastąpienie wyrażenia „równość kobiet i mężczyzn” zwrotem „równouprawnienie płci” w całym tekście traktatów; podkreśla, że skład instytucji Unii oraz ich organów zarządzających i konsultacyjnych musi być niedyskryminacyjny i musi odzwierciedlać równouprawnienie płci oraz różnorodność społeczeństwa;

31. wzywa do uwzględnienia w traktatach dodatkowej ochrony mniejszości narodowych oraz języków regionalnych i języków mniejszości w Unii;

Klimat i środowisko

 

32. proponuje ujęcie ograniczenia globalnego ocieplenia i ochrony różnorodności biologicznej wśród celów Unii; sugeruje dodanie ochrony klimatu i różnorodności biologicznej do unijnych celów zrównoważonego rozwoju; sugeruje uwzględnienie zrównoważoności w postanowieniach Traktatu dotyczących rybołówstwa; wzywa Unię do objęcia ochroną naturalnych podstaw życia i naturalnych podstaw egzystencji zwierząt zgodnie z podejściem „Jedno zdrowie” oraz do uwzględnienia ryzyka przekroczenia granic możliwości naszej planety; wzywa do włączenia do traktatów międzynarodowych zobowiązań Unii do działania na rzecz ograniczenia globalnego wzrostu temperatury;

Polityka energetyczna

 

33. wzywa do utworzenia zintegrowanej europejskiej unii energetycznej; sugeruje, że system energetyczny Unii musi być przystępny cenowo, oparty na efektywności energetycznej i na energii ze źródeł odnawialnych i musi być zgodny z porozumieniami międzynarodowymi na rzecz łagodzenia zmiany klimatu;

Przestrzeń wolności, sprawiedliwości i bezpieczeństwa

 

34. proponuje, aby Europol otrzymał dodatkowe kompetencje podlegające kontroli parlamentarnej; sugeruje dodanie przemocy ze względu na płeć i przestępstw przeciwko środowisku do kategorii przestępczości, które spełniają kryteria art. 83 ust. 1 TFUE (przestępstwa unijne); wzywa do zarządzania działalnością Prokuratury Europejskiej za pomocą zwykłej procedury ustawodawczej;

Migracja

 

35. wzywa do wprowadzenia wspólnych norm minimalnych dotyczących nabycia obywatelstwa Unii przez obywateli państw trzecich, jak również wspólnych norm dotyczących wydawania wiz długoterminowych i zezwoleń na pobyt, aby zapobiec sprzedaży obywatelstwa i prawa pobytu i związanym z tym nadużyciom;

36. proponuje wzmocnienie wspólnej polityki imigracyjnej Unii poprzez podjęcie odpowiednich i niezbędnych środków służących zapewnieniu skutecznego monitorowania, zabezpieczenia i efektywnej kontroli zewnętrznych granic Unii, a także uwzględnienie w polityce migracyjnej Unii stabilności gospodarczej i społecznej państw członkowskich, zdolności do zaspokojenia zapotrzebowania na siłę roboczą na jednolitym rynku, jak również skuteczne zarządzanie migracją z uwzględnieniem sprawiedliwego traktowania obywateli państw trzecich;

Zdrowie

 

37. sugeruje, aby Unia ustanowiła wspólne wskaźniki dotyczące systemów opieki zdrowotnej; proponuje, aby Unia wprowadziła środki wczesnego powiadamiania i monitorowania poważnych transgranicznych zagrożeń zdrowia oraz ich kontroli, w szczególności w razie pandemii, lecz aby jednocześnie nie uniemożliwiała państwom członkowskim utrzymywania w mocy lub przyjmowania wzmocnionych środków ochronnych, jeżeli są one konieczne;

38. wzywa Unię do wprowadzenia środków monitorowania i koordynowania dostępu do wspólnej diagnostyki, informacji i leczenia chorób zakaźnych i niezakaźnych, w tym chorób rzadkich;

Nauka i technika

39. wzywa Unię do poszanowania i wspierania wolności nauki, wolności prowadzenia badań naukowych oraz nauczania;

40. proponuje, aby Unia opracowała wspólną strategię dotyczącą przestrzeni kosmicznej i dążyła do stworzenia wspólnych ram działań w przestrzeni kosmicznej;

Przepisy końcowe

41. powtarza, że do konwentu należy zaprosić jako obserwatorów przedstawicieli partnerów społecznych Unii, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów, Europejskiego Banku Centralnego oraz społeczeństwa obywatelskiego Unii i krajów kandydujących;

42. wzywa do omówienia na forum konwentu wszystkich załączonych do tej rezolucji wniosków dotyczących zmiany traktatów;

43. przyjmuje wnioski dotyczące zmiany traktatów przedstawione w załączniku i przedkłada je Radzie zgodnie z art. 48 ust. 2 TUE;

44. zobowiązuje swoją przewodniczącą do przekazania niniejszej rezolucji i załączonych do niej wniosków dotyczących zmiany traktatów Radzie i Komisji oraz parlamentom i rządom państw członkowskich.

 

 

 


ZAŁĄCZNIK DO PROJEKTU REZOLUCJI WNIOSKI DOTYCZĄCE ZMIANY TRAKTATÓW

Poprawka  1

Traktat o Unii Europejskiej

Preambuła

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

JEGO KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓL BELGÓW, JEJ KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓLOWA DANII, PREZYDENT REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC, PREZYDENT IRLANDII, PREZYDENT REPUBLIKI GRECKIEJ, JEGO KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓL HISZPANII, PREZYDENT REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, PREZYDENT REPUBLIKI WŁOSKIEJ, JEGO KRÓLEWSKA WYSOKOŚĆ WIELKI KSIĄŻĘ LUKSEMBURGA, JEJ KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓLOWA NIDERLANDÓW, PREZYDENT REPUBLIKI PORTUGALSKIEJ, JEJ KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓLOWA ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ,

JEGO KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓL BELGÓW, PREZYDENT REPUBLIKI BUŁGARII, PREZYDENT REPUBLIKI CZESKIEJ, JEJ KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓLOWA DANII, PREZYDENT REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC, PREZYDENT REPUBLIKI ESTOŃSKIEJ, PREZYDENT IRLANDII, PREZYDENT REPUBLIKI GRECKIEJ, JEGO KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓL HISZPANII, PREZYDENT REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, PREZYDENT REPUBLIKI CHORWACJI, PREZYDENT REPUBLIKI WŁOSKIEJ, PREZYDENT REPUBLIKI CYPRYJSKIEJ, PREZYDENT REPUBLIKI ŁOTEWSKIEJ, PREZYDENT REPUBLIKI LITEWSKIEJ, JEGO KRÓLEWSKA WYSOKOŚĆ WIELKI KSIĄŻĘ LUKSEMBURGA, PREZYDENT WĘGIER, PREZYDENT REPUBLIKI MALTY, JEGO KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓL NIDERLANDÓW, PREZYDENT FEDERALNY REPUBLIKI AUSTRII, PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, PREZYDENT REPUBLIKI PORTUGALSKIEJ, PREZYDENT RUMUNII, PREZYDENT REPUBLIKI SŁOWENII, PREZYDENT REPUBLIKI SŁOWACKIEJ, PREZYDENT REPUBLIKI FINLANDII, JEGO KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓL SZWECJI,

Poprawka  2

Traktat o Unii Europejskiej

Artykuł 2

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

Unia opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. Wartości te są wspólne Państwom Członkowskim w społeczeństwie opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności oraz na równości kobiet i mężczyzn.

Unia opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. Wartości te są wspólne Państwom Członkowskim w społeczeństwie opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności oraz na równouprawnieniu płci.

Poprawka  3

Traktat o Unii Europejskiej

Artykuł 3 – ustęp 2

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

2. Unia zapewnia swoim obywatelom przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości bez granic wewnętrznych, w której zagwarantowana jest swoboda przepływu osób, w powiązaniu z właściwymi środkami w odniesieniu do kontroli granic zewnętrznych, azylu, imigracji, jak również zapobiegania i zwalczania przestępczości.

2. Unia zapewnia swoim obywatelom przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości bez granic wewnętrznych, w której zagwarantowana jest swoboda przepływu osób, w powiązaniu ze wspólną polityką dotyczącą granic zewnętrznych oraz z właściwymi środkami w odniesieniu do kontroli granic zewnętrznych, azylu, imigracji, jak również zapobiegania i zwalczania przestępczości.

Poprawka  4

Traktat o Unii Europejskiej

Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit 1

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

Unia ustanawia rynek wewnętrzny. Działa na rzecz trwałego rozwoju Europy, którego podstawą jest zrównoważony wzrost gospodarczy oraz stabilność cen, społeczna gospodarka rynkowa o wysokiej konkurencyjności zmierzająca do pełnego zatrudnienia i postępu społecznego oraz wysoki poziom ochrony i poprawy jakości środowiska. Wspiera postęp naukowo-techniczny.

Unia ustanawia rynek wewnętrzny. Działa na rzecz trwałego rozwoju Europy, którego podstawą jest zrównoważony wzrost gospodarczy oraz stabilność cen, społeczna gospodarka rynkowa o wysokiej konkurencyjności zmierzająca do pełnego zatrudnienia i postępu społecznego oraz wysoki poziom ochrony i poprawy jakości środowiska, jak również ograniczenie globalnego ocieplenia i ochrona różnorodności biologicznej zgodnie z porozumieniami międzynarodowymi. Wspiera postęp naukowo-techniczny.

Poprawka  5

Traktat o Unii Europejskiej

Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit 2

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

Zwalcza wykluczenie społeczne i dyskryminację oraz wspiera sprawiedliwość społeczną i ochronę socjalną, równość kobiet i mężczyzn, solidarność między pokoleniami i ochronę praw dziecka.

Zwalcza wykluczenie społeczne i dyskryminację oraz wspiera sprawiedliwość społeczną i ochronę socjalną, równouprawnienie płci, solidarność między pokoleniami i ochronę praw dziecka.

Poprawka  6

Traktat o Unii Europejskiej

Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit 4

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

Szanuje swoją bogatą różnorodność kulturową i językową oraz czuwa nad ochroną i rozwojem dziedzictwa kulturowego Europy.

Szanuje i promuje swoją bogatą różnorodność kulturową i językową oraz czuwa nad ochroną i rozwojem dziedzictwa kulturowego Europy.

Poprawka  7

Traktat o Unii Europejskiej

Artykuł 3 – ustęp 4

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

4. Unia ustanawia unię gospodarczą i walutową, której walutą jest euro.

4. Walutą Unii jest euro.

Poprawka  8

Traktat o Unii Europejskiej

Artykuł 3 – ustęp 5 a (nowy)

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

5a. Unia chroni i propaguje dostęp do bezpłatnej i powszechnej edukacji szkolnej, instytucjonalną i indywidualną wolność akademicką oraz prawa człowieka zgodnie z definicją zawartą w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej.

Poprawka  9

Traktat o Unii Europejskiej

Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit 1

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

Na uzasadniony wniosek jednej trzeciej Państw Członkowskich, Parlamentu Europejskiego lub Komisji Europejskiej, Rada, stanowiąc większością czterech piątych swych członków po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego, może stwierdzić istnienie wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia przez Państwo Członkowskie wartości, o których mowa w artykule 2. Przed dokonaniem takiego stwierdzenia Rada wysłuchuje dane Państwo Członkowskie i, stanowiąc zgodnie z tą samą procedurą, może skierować do niego zalecenia.

Na uzasadniony wniosek jednej trzeciej Państw Członkowskich, Parlamentu Europejskiego lub Komisji Europejskiej, Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego, stwierdza w terminie sześciu miesięcy od otrzymania wniosku, czy istnieje wyraźne ryzyko poważnego naruszenia przez Państwo Członkowskie wartości, o których mowa w artykule 2. Przed dokonaniem takiego stwierdzenia Rada wysłuchuje dane Państwo Członkowskie i, stanowiąc zgodnie z tą samą procedurą, może skierować do niego zalecenia.

Poprawka  10

Traktat o Unii Europejskiej

Artykuł 7 – ustęp 2

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

2. Rada Europejska, stanowiąc jednomyślnie na wniosek jednej trzeciej Państw Członkowskich lub Komisji Europejskiej i po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego, może stwierdzić, po wezwaniu Państwa Członkowskiego do przedstawienia swoich uwag, poważne i stałe naruszenie przez to Państwo Członkowskie wartości, o których mowa w artykule 2.

2. Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną w terminie sześciu miesięcy od otrzymania wniosku jednej trzeciej Państw Członkowskich, Parlamentu Europejskiego stanowiącego większością głosów wchodzących w jego skład członków lub Komisji, może skierować do Trybunału Sprawiedliwości skargę w sprawie poważnego i stałego naruszania przez Państwo Członkowskie wartości, o których mowa w artykule 2.

Poprawka  11

Traktat o Unii Europejskiej

Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit 1 a (nowy)

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

Trybunał Sprawiedliwości decyduje w przedmiocie skargi po wezwaniu Państwa Członkowskiego do przedstawienia uwag.

Poprawka  12

Traktat o Unii Europejskiej

Artykuł 7 – ustęp 3 – akapit 1

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

Po dokonaniu stwierdzenia na mocy ustępu 2, Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną, może zdecydować o zawieszeniu niektórych praw wynikających ze stosowania Traktatów dla tego Państwa Członkowskiego, łącznie z prawem do głosowania przedstawiciela rządu tego Państwa Członkowskiego w Radzie. Rada uwzględnia przy tym możliwe skutki takiego zawieszenia dla praw i obowiązków osób fizycznych i prawnych.

Po dokonaniu stwierdzenia na mocy ustępu 2, Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną, w terminie sześciu miesięcy decyduje o przyjęciu właściwych środków. Takie środki mogą obejmować zawieszenie zobowiązań i płatności z budżetu Unii lub zawieszenie niektórych praw wynikających ze stosowania Traktatów względem tego Państwa Członkowskiego, łącznie z prawem do głosowania przedstawiciela rządu tego Państwa Członkowskiego w Radzie oraz z prawem tego Państwa Członkowskiego do sprawowania prezydencji Rady. Rada uwzględnia przy tym możliwe skutki takiego zawieszenia dla praw i obowiązków osób fizycznych i prawnych.

Poprawka  13

Traktat o Unii Europejskiej

Artykuł 10 – ustęp 3

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

3. Każdy obywatel ma prawo uczestniczyć w życiu demokratycznym Unii. Decyzje są podejmowane w sposób jak najbardziej otwarty i zbliżony do obywatela.

3. Każdy obywatel ma prawo uczestniczyć w życiu demokratycznym Unii. Unia zapewnia istnienie instrumentów umożliwiających obywatelom korzystanie z tego prawa.

Poprawka  14

Traktat o Unii Europejskiej

Artykuł 10 – ustęp 3 a (nowy)

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

3a. Decyzje są podejmowane w sposób jak najbardziej otwarty i zbliżony do obywatela.

Poprawka  15

Traktat o Unii Europejskiej

Artykuł 10 – ustęp 4

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

4. Partie polityczne na poziomie europejskim przyczyniają się do kształtowania europejskiej świadomości politycznej i wyrażania woli obywateli Unii.

4. Partie polityczne na poziomie europejskim przyczyniają się do kształtowania europejskiej świadomości politycznej i wyrażania woli obywateli Unii. Europejskie partie polityczne mogą promować, wspierać i finansować działania zmierzające do tych celów.

Poprawka  16

Traktat o Unii Europejskiej

Artykuł 10 – ustęp 4 a (nowy)

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

4a. Przy przygotowywaniu wszelkich inicjatyw w obszarach polityki społecznej, polityki zatrudnienia i polityki gospodarczej przeprowadza się konsultacje z partnerami społecznymi.

Poprawka  17

Traktat o Unii Europejskiej

Artykuł 11 – ustęp 4 – akapit 1

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

Obywatele Unii w liczbie nie mniejszej niż milion, mający obywatelstwo znacznej liczby Państw Członkowskich, mogą podjąć inicjatywę zwrócenia się do Komisji Europejskiej o przedłożenie, w ramach jej uprawnień, odpowiedniego wniosku w sprawach, w odniesieniu do których, zdaniem obywateli, stosowanie Traktatów wymaga aktu prawnego Unii.

Obywatele Unii w liczbie nie mniejszej niż milion, mający obywatelstwo znacznej liczby Państw Członkowskich, mogą podjąć inicjatywę zwrócenia się do Komisji Europejskiej o przedłożenie, w ramach jej uprawnień, odpowiedniego wniosku w sprawach, w odniesieniu do których, zdaniem obywateli, niezbędny jest akt prawny Unii.

Poprawka  18

Traktat o Unii Europejskiej

Artykuł 11 – ustęp 4 – akapit 1 a (nowy)

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

1a. Komisja lub Parlament Europejski mogą zaproponować akt prawny na podstawie każdej ważnej inicjatywy obywatelskiej.

Poprawka  19

Traktat o Unii Europejskiej

Artykuł 11 – ustęp 4 a (nowy)

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

4a. Parlament Europejski i Rada mogą, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą, przyjąć przepisy stanowiące gwarancję ich procesu decyzyjnego i przestrzegania zasad określonych w artykułach 10 i 11.

Poprawka  20

Traktat o Unii Europejskiej

Artykuł 11 – ustęp 4 b (nowy)

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

4b. Parlament Europejski może, większością głosów członków wchodzących w jego skład, przedłożyć Radzie Europejskiej wniosek w sprawie referendum europejskiego. Wniosek w sprawie referendum europejskiego musi być zgodny z wartościami europejskimi określonymi w artykule 2.

 

Jeżeli Rada Europejska przyjmie większością głosów decyzję, w której opowie się za proponowanym referendum, Komisja organizuje referendum.

 

Każde referendum europejskie organizuje się tego samego dnia w całej Unii. Referendum uznaje się za rozstrzygnięte pozytywnie, gdy większość głosujących na szczeblu UE oraz na szczeblu krajowym w większości państw członkowskich zagłosuje na „tak”.

Poprawka  21

Traktat o Unii Europejskiej

Artykuł 13 – ustęp 4 a (nowy)

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

4a. Skład instytucji Unii oraz jej organów zarządzających i konsultacyjnych jest niedyskryminacyjny i odzwierciedla równouprawnienie płci oraz różnorodność społeczeństwa.

Poprawka  22

Traktat o Unii Europejskiej

Artykuł 14 – ustęp 2 – akapit 1

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

W skład Parlamentu Europejskiego wchodzą przedstawiciele obywateli Unii. Ich liczba nie przekracza siedmiuset pięćdziesięciu, nie licząc przewodniczącego. Reprezentacja obywateli ma charakter degresywnie proporcjonalny, z minimalnym progiem sześciu członków na Państwo Członkowskie. Żadnemu Państwu Członkowskiemu nie można przyznać więcej niż dziewięćdziesiąt sześć miejsc.

W skład Parlamentu Europejskiego wchodzą przedstawiciele obywateli Unii. Ich liczba nie przekracza siedmiuset pięćdziesięciu, nie licząc przewodniczącego.

(Skreślony tekst zostaje przeniesiony do ust. 2a (nowy). Patrz poprawka 24.)

Poprawka  23

Traktat o Unii Europejskiej

Artykuł 14 – ustęp 2 – akapit 2

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

Rada Europejska przyjmuje jednomyślnie, z inicjatywy Parlamentu Europejskiego i po uzyskaniu jego zgody, decyzję określającą skład Parlamentu Europejskiego, z poszanowaniem zasad, o których mowa w akapicie pierwszym.

skreśla się

Poprawka  24

Traktat o Unii Europejskiej

Artykuł 14 – ustęp 2 a (nowy)

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

2a. Reprezentacja obywateli ma charakter degresywnie proporcjonalny, z minimalnym progiem sześciu członków na Państwo Członkowskie. Żadnemu Państwu Członkowskiemu nie można przyznać więcej niż dziewięćdziesiąt sześć miejsc.

(Tekst ten został przeniesiony z ust. 2 akapit pierwszy zdania drugie i trzecie. Patrz poprawka 22.)

Poprawka  25

Traktat o Unii Europejskiej

Artykuł 14 – ustęp 2 b (nowy)

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

2b. Parlament Europejski ustala swój skład większością głosów członków wchodzących w jego skład, z poszanowaniem zasad, o których mowa w ustępach 2 i 2a, pod warunkiem zgody Rady.

Poprawka  26

Traktat o Unii Europejskiej

Artykuł 15 – ustęp 2

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

2. W skład Rady Europejskiej wchodzą szefowie państw lub rządów Państw Członkowskich, jak również jej przewodniczący oraz przewodniczący Komisji. W jej pracach uczestniczy wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

2. W skład Rady Europejskiej wchodzą szefowie państw lub rządów Państw Członkowskich, jak również przewodniczący Unii Europejskiej. W jej pracach uczestniczy sekretarz Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

 

(Ta poprawka ma zastosowanie do całości tekstu. Jej przyjęcie będzie wymagało odpowiednich zmian w całym tekście.)

Poprawka  27

Traktat o Unii Europejskiej

Artykuł 15 – ustęp 3

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

3. Rada Europejska zbiera się dwa razy w ciągu półrocza, zwoływana przez jej przewodniczącego. Jeżeli wymaga tego porządek obrad, członkowie Rady Europejskiej mogą podjąć decyzję, aby każdemu z nich towarzyszył minister, a w przypadku przewodniczącego Komisji – członek Komisji. Jeżeli sytuacja tego wymaga, przewodniczący zwołuje nadzwyczajne posiedzenie Rady Europejskiej.

 

3. Rada Europejska zbiera się dwa razy w ciągu półrocza, zwoływana przez jej przewodniczącego. Jeżeli wymaga tego porządek obrad, członkowie Rady Europejskiej mogą podjąć decyzję, aby każdemu z nich towarzyszył minister, a w przypadku przewodniczącego Unii Europejskiej – członek Komisji. Jeżeli sytuacja tego wymaga, przewodniczący zwołuje nadzwyczajne posiedzenie Rady Europejskiej.

Poprawka  28

Traktat o Unii Europejskiej

Artykuł 15 – ustęp 5

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

5. Rada Europejska wybiera swojego przewodniczącego większością kwalifikowaną na okres dwóch i pół roku; mandat przewodniczącego jest jednokrotnie odnawialny. W przypadku przeszkody lub poważnego uchybienia Rada Europejska może pozbawić przewodniczącego mandatu zgodnie z tą samą procedurą.

5. Rada Europejska wybiera swojego przewodniczącego większością kwalifikowaną.

Poprawka  29

Traktat o Unii Europejskiej

Artykuł 15 – ustęp 6

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

6. Przewodniczący Rady Europejskiej:

skreśla się

a) przewodniczy Radzie Europejskiej i prowadzi jej prace;

 

b) zapewnia przygotowanie i ciągłość prac Rady Europejskiej, we współpracy z przewodniczącym Komisji i na podstawie prac Rady do Spraw Ogólnych;

 

c) wspomaga osiąganie spójności i konsensusu w Radzie Europejskiej;

 

d) przedstawia Parlamentowi Europejskiemu sprawozdanie z każdego posiedzenia Rady Europejskiej.

 

Przewodniczący Rady Europejskiej zapewnia na swoim poziomie oraz w zakresie swojej właściwości reprezentację Unii na zewnątrz w sprawach dotyczących wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, bez uszczerbku dla uprawnień wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

 

Przewodniczący Rady Europejskiej nie może sprawować krajowej funkcji publicznej.

 

Poprawka  30

Traktat o Unii Europejskiej

Artykuł 16 – ustęp 2

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

2. W skład Rady wchodzi jeden przedstawiciel szczebla ministerialnego z każdego Państwa Członkowskiego, upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu rządu Państwa Członkowskiego, które reprezentuje, oraz do wykonywania prawa głosu.

2. W skład Rady wchodzą przedstawiciele z każdego Państwa Członkowskiego, upoważnieni do zaciągania zobowiązań w imieniu rządu Państwa Członkowskiego, które reprezentują, oraz do wykonywania prawa głosu.

Poprawka  31

Traktat o Unii Europejskiej

Artykuł 16 – ustęp 3

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

3. O ile Traktaty nie stanowią inaczej, Rada stanowi większością kwalifikowaną.

3. O ile Traktaty nie stanowią inaczej, Rada stanowi zwykłą większością.

Poprawka  32

Traktat o Unii Europejskiej

Artykuł 16 – ustęp 4 – akapit 1

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

Od 1 listopada 2014 roku większość kwalifikowaną stanowi co najmniej 55% członków Rady, jednak nie mniej niż piętnastu z nich, reprezentujących Państwa Członkowskie, których łączna liczba ludności stanowi co najmniej 65% ludności Unii.

Zwykłą większość stanowi większość członków Rady reprezentujących co najmniej 50% ludności Unii.

Poprawka  33

Traktat o Unii Europejskiej

Artykuł 16 – ustęp 4 – akapit 2

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

Mniejszość blokująca musi obejmować co najmniej czterech członków Rady, w przeciwnym razie uznaje się, że większość kwalifikowana została osiągnięta.

skreśla się

Poprawka  34

Traktat o Unii Europejskiej

Artykuł 16 – ustęp 4 – akapit 3

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

Inne zasady dotyczące głosowania większością kwalifikowaną określone są w artykule 238 ustęp 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

skreśla się

Poprawka  35

Traktat o Unii Europejskiej

Artykuł 16 – ustęp 4 a (nowy)

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

4a. Większość kwalifikowaną stanowią co najmniej dwie trzecie członków Rady reprezentujących co najmniej 50% ludności Unii.

Poprawka  36

Traktat o Unii Europejskiej

Artykuł 16 – ustęp 4 b (nowy)

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

4b. Wzmocnioną większość kwalifikowaną stanowią co najmniej cztery piąte członków Rady reprezentujących co najmniej 50% ludności Unii.

Poprawka  37

Traktat o Unii Europejskiej

Artykuł 16 – ustęp 5

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

5. Postanowienia przejściowe dotyczące definicji większości kwalifikowanej, które obowiązują do 31 października 2014 roku, jak również postanowienia, które będą obowiązywać między 1 listopada 2014 roku a 31 marca 2017 roku, określone są w Protokole w sprawie postanowień przejściowych.

skreśla się

Poprawka  38

Traktat o Unii Europejskiej

Artykuł 16 – ustęp 6 – akapit 1

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

Rada zbiera się na posiedzenia w różnych składach, których wykaz przyjmowany jest zgodnie z artykułem 236 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

skreśla się

Poprawka  39

Traktat o Unii Europejskiej

Artykuł 16 – ustęp 6 – akapit 2

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

Rada do Spraw Ogólnych zapewnia spójność prac różnych składów Rady. Przygotowuje posiedzenia Rady Europejskiej i zapewnia ich ciągłość, w powiązaniu z przewodniczącym Rady Europejskiej i Komisją.

skreśla się

Poprawka  40

Traktat o Unii Europejskiej

Artykuł 16 – ustęp 6 – akapit 3

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

Rada do Spraw Zagranicznych opracowuje działania zewnętrzne Unii na podstawie strategicznych kierunków określonych przez Radę Europejską oraz zapewnia spójność działań Unii.

skreśla się

Poprawka  41

Traktat o Unii Europejskiej

Artykuł 16 – ustęp 7

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

7. Za przygotowanie prac Rady odpowiada Komitet Stałych Przedstawicieli Rządów Państw Członkowskich.

skreśla się

Poprawka  42

Traktat o Unii Europejskiej

Artykuł 16 – ustęp 8

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

8. Posiedzenia Rady są jawne, kiedy Rada obraduje i głosuje nad projektem aktu ustawodawczego. W tym celu każde posiedzenie Rady składa się z dwóch części, poświęconych odpowiednio: obradom nad aktami ustawodawczymi Unii i działaniom o charakterze nieustawodawczym.

8. Posiedzenia Rady są jawne, kiedy Rada obraduje i głosuje nad projektem aktu ustawodawczego.

Poprawka  43

Traktat o Unii Europejskiej

Artykuł 17 – ustęp 1

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

1. Komisja wspiera ogólny interes Unii i podejmuje w tym celu odpowiednie inicjatywy. Czuwa ona nad stosowaniem Traktatów i środków przyjmowanych przez instytucje na ich podstawie. Nadzoruje stosowanie prawa Unii pod kontrolą Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wykonuje budżet i zarządza programami. Pełni funkcje koordynacyjne, wykonawcze i zarządzające, zgodnie z warunkami przewidzianymi w Traktatach. Z wyjątkiem wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz innych przypadków przewidzianych w Traktatach, zapewnia reprezentację Unii na zewnątrz. Podejmuje inicjatywy w zakresie rocznego i wieloletniego programowania Unii w celu osiągnięcia porozumień międzyinstytucjonalnych.

1. Organ Wykonawczy wspiera ogólny interes Unii i podejmuje w tym celu odpowiednie inicjatywy. Czuwa on nad stosowaniem Traktatów i środków przyjmowanych przez instytucje na ich podstawie. Nadzoruje stosowanie prawa Unii pod kontrolą Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wykonuje budżet i zarządza programami. Pełni funkcje koordynacyjne, wykonawcze i zarządzające, zgodnie z warunkami przewidzianymi w Traktatach. Z wyjątkiem wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz innych przypadków przewidzianych w Traktatach, zapewnia reprezentację Unii na zewnątrz. Podejmuje inicjatywy w zakresie rocznego i wieloletniego programowania Unii w celu osiągnięcia porozumień międzyinstytucjonalnych.

 

(Ta poprawka ma zastosowanie do całości tekstu. Jej przyjęcie będzie wymagało odpowiednich zmian w całym tekście.)

Poprawka  44

Traktat o Unii Europejskiej

Artykuł 17 – ustęp 2

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

2. O ile Traktaty nie stanowią inaczej, akty ustawodawcze Unii mogą zostać przyjęte wyłącznie na wniosek Komisji. Pozostałe akty są przyjmowane na wniosek Komisji, jeżeli Traktaty tak stanowią.

2. O ile Traktaty nie stanowią inaczej, akty ustawodawcze Unii mogą zostać przyjęte na wniosek Organu Wykonawczego. Pozostałe akty są przyjmowane na wniosek Organu Wykonawczego, jeżeli Traktaty tak stanowią.

Poprawka  45

Traktat o Unii Europejskiej

Artykuł 17 – ustęp 3

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

3. Kadencja Komisji wynosi pięć lat.

3. Kadencja Organu Wykonawczego wynosi pięć lat.

Członkowie Komisji są wybierani ze względu na swe ogólne kwalifikacje i zaangażowanie w sprawy europejskie spośród osób, których niezależność jest niekwestionowana.

Członkowie Organu Wykonawczego są wybierani ze względu na swe ogólne kwalifikacje i zaangażowanie w sprawy europejskie spośród osób, których niezależność jest niekwestionowana.

Komisja jest całkowicie niezależna w wykonywaniu swoich zadań. Bez uszczerbku dla artykułu 18 ustęp 2, członkowie Komisji nie zwracają się o instrukcje ani ich nie przyjmują od żadnego rządu, instytucji, organu lub jednostki organizacyjnej. Powstrzymują się oni od podejmowania wszelkich działań niezgodnych z charakterem ich funkcji lub wykonywaniem ich zadań.

Organ Wykonawczy jest całkowicie niezależny w wykonywaniu swoich zadań. Bez uszczerbku dla artykułu 18 ustęp 2, członkowie Organu Wykonawczego nie zwracają się o instrukcje ani ich nie przyjmują od żadnego rządu, instytucji, organu lub jednostki organizacyjnej. Powstrzymują się oni od podejmowania wszelkich działań niezgodnych z charakterem ich funkcji lub wykonywaniem ich zadań.

Poprawka  46

Traktat o Unii Europejskiej

Artykuł 17 – ustęp 4

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

4. W skład Komisji mianowanej między datą wejścia w życie Traktatu z Lizbony a 31 października 2014 roku wchodzi jeden obywatel każdego Państwa Członkowskiego, przy czym skład ten obejmuje jej przewodniczącego i wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, który jest jednym z wiceprzewodniczących Komisji.

skreśla się

Poprawka  47

Traktat o Unii Europejskiej

Artykuł 17 – ustęp 5

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

5. Od 1 listopada 2014 roku Komisja składa się z takiej liczby członków, w tym z jej przewodniczącego i wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, która odpowiada dwóm trzecim liczby Państw Członkowskich, chyba że Rada Europejska, stanowiąc jednomyślnie, podejmie decyzję o zmianie tej liczby.

5. Organ Wykonawczy składa się z nie więcej niż 15 członków, w tym z jego przewodniczącego, sekretarza Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa oraz sekretarza Unii do spraw zarządzania gospodarczego.

Członkowie Komisji są wybierani spośród obywateli Państw Członkowskich na podstawie systemu bezwzględnie równej rotacji pomiędzy Państwami Członkowskimi, który pozwala odzwierciedlić różnorodność demograficzną i geograficzną wszystkich Państw Członkowskich. System ten jest ustanawiany jednomyślnie przez Radę Europejską zgodnie z artykułem 244 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Członkowie Organu Wykonawczego są wybierani spośród obywateli Państw Członkowskich, tak aby odzwierciedlić różnorodność demograficzną i geograficzną wszystkich Państw Członkowskich. System ten jest ustanawiany przez Radę Europejską zgodnie z artykułem 244 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

 

Organ Wykonawczy, po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego, może mianować podsekretarzy, by powierzyć im określoną tekę lub określone zadanie. W takim przypadku Organ Wykonawczy powinien wziąć pod uwagę różnorodność geograficzną Organu Wykonawczego, o której mowa w akapicie drugim.

Poprawka  48

Traktat o Unii Europejskiej

Artykuł 17 – ustęp 6

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

6. Przewodniczący Komisji:

6. Przewodniczący Organu Wykonawczego:

a) określa wytyczne, w ramach których Komisja wykonuje swoje zadania;

a) określa wytyczne, w ramach których Organ Wykonawczy wykonuje swoje zadania;

b) decyduje o wewnętrznej organizacji Komisji tak, aby zapewnić spójność, skuteczność i kolegialność jej działania;

b) decyduje o wewnętrznej organizacji Organu Wykonawczego tak, aby zapewnić spójność, skuteczność i kolegialność jego działania;

c) mianuje wiceprzewodniczących, innych niż wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, spośród członków Komisji.

c) mianuje wiceprzewodniczących, innych niż sekretarz Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa oraz sekretarz Unii do spraw zarządzania gospodarczego, spośród członków Organu Wykonawczego.

Członek Komisji składa rezygnację, jeżeli przewodniczący tego zażąda. Wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa składa rezygnację, zgodnie z procedurą przewidzianą w artykule 18 ustęp 1, jeżeli przewodniczący tego zażąda.

Członek Organu Wykonawczego składa rezygnację, jeżeli przewodniczący tego zażąda. Sekretarz Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa oraz sekretarz Unii do spraw zarządzania składają rezygnację, zgodnie z procedurą przewidzianą w artykule 18 ustęp 1, jeżeli przewodniczący tego zażąda.

Poprawka  49

Traktat o Unii Europejskiej

Artykuł 17 – ustęp 7

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

7. Uwzględniając wybory do Parlamentu Europejskiego i po przeprowadzeniu stosownych konsultacji, Rada Europejska, stanowiąc większością kwalifikowaną, przedstawia Parlamentowi Europejskiemu kandydata na funkcję przewodniczącego Komisji. Kandydat ten jest wybierany przez Parlament Europejski większością głosów członków wchodzących w jego skład. Jeżeli nie uzyska on większości, Rada Europejska, stanowiąc większością kwalifikowaną, przedstawia, w terminie miesiąca, nowego kandydata, który jest wybierany przez Parlament Europejski zgodnie z tą samą procedurą.

7. W następstwie wyborów europejskich Parlament Europejski, stanowiąc większością głosów członków wchodzących w jego skład, mianuje pod rozwagę Rady Europejskiej kandydata na funkcję przewodniczącego Unii Europejskiej. Rada Europejska, stanowiąc większością kwalifikowaną, zatwierdza go. Jeżeli wyznaczony kandydat nie uzyska większości, Parlament Europejski, stanowiąc większością głosów członków wchodzących w jego skład, wyznacza kandydata w terminie miesiąca. Rada Europejska, stanowiąc zwykłą większością, zatwierdza go.

Rada, za wspólnym porozumieniem z wybranym przewodniczącym, przyjmuje listę pozostałych osób, które proponuje mianować członkami Komisji. Są oni wybierani na podstawie sugestii zgłaszanych przez Państwa Członkowskie, zgodnie z kryteriami przewidzianymi w ustępie 3 akapit drugi i w ustępie 5 akapit drugi.

Wybrany przewodniczący przedstawia listę kandydatów, których proponuje mianować członkami Organu Wykonawczego. Są oni wybierani zgodnie z kryteriami przewidzianymi w ustępach 3 i 5.

Przewodniczący, wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa i pozostali członkowie Komisji podlegają kolegialnie zatwierdzeniu w drodze głosowania przez Parlament Europejski. Na podstawie takiego zatwierdzenia Rada Europejska mianuje Komisję, stanowiąc większością kwalifikowaną.

Przewodniczący, sekretarz Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa i pozostali członkowie Organu Wykonawczego podlegają kolegialnie zatwierdzeniu w drodze głosowania przez Parlament Europejski. Na podstawie takiego zatwierdzenia Rada Europejska mianuje Organ Wykonawczy, stanowiąc zwykłą większością.

Poprawka  50

Traktat o Unii Europejskiej

Artykuł 17 – ustęp 8

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

8. Komisja ponosi kolegialnie odpowiedzialność przed Parlamentem Europejskim. Zgodnie z artykułem 234 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Parlament Europejski może uchwalić wotum nieufności w stosunku do Komisji. W przypadku uchwalenia wotum nieufności członkowie Komisji kolegialnie rezygnują ze swoich funkcji, a wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa rezygnuje z funkcji pełnionych w ramach Komisji.

8. Organ Wykonawczy ponosi odpowiedzialność przed Parlamentem Europejskim. Zgodnie z artykułem 234 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Parlament Europejski może uchwalić zbiorowe wotum nieufności w stosunku do Organu Wykonawczego lub indywidualne wotum nieufności w stosunku do poszczególnych członków Organu Wykonawczego. W przypadku uchwalenia zbiorowego wotum nieufności członkowie Organu Wykonawczego kolegialnie rezygnują ze swoich funkcji. W przypadku uchwalenia indywidualnego wotum nieufności członek Organu Wykonawczego, którego ono dotyczy, rezygnuje ze swojej funkcji.

Poprawka  51

Traktat o Unii Europejskiej

Artykuł 19 – ustęp 3 a (nowy)

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

3a. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej kontroluje przestrzeganie zasady pomocniczości i może wydawać orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczące tego, czy Unia nadużyła swoich kompetencji, a także rozpatrywać skargi wniesione na podstawie artykułu 263 z powodu naruszenia zasady pomocniczości.

Poprawka  52

Traktat o Unii Europejskiej

Artykuł 21 – ustęp 2 – litera a

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

a) ochrony swoich wartości, podstawowych interesów, bezpieczeństwa, niezależności i integralności;

a) ochrony swoich wartości, podstawowych interesów, bezpieczeństwa, autonomii strategicznej, niezależności i integralności;

Poprawka  53

Traktat o Unii Europejskiej

Artykuł 24 – ustęp 1 – akapit 2

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa podlega szczególnym zasadom i procedurom. Jest określana i realizowana przez Radę Europejską i Radę stanowiące jednomyślnie, chyba że Traktaty przewidują inaczej. Wyklucza się przyjmowanie aktów ustawodawczych. Wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa wykonuje wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa oraz Państwa Członkowskie, zgodnie z Traktatami. Szczególną rolę Parlamentu Europejskiego i Komisji w tej dziedzinie określają Traktaty. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie jest właściwy w zakresie tych postanowień, z wyjątkiem właściwości do kontrolowania przestrzegania artykułu 40 niniejszego Traktatu i do kontroli legalności niektórych decyzji przewidzianych w artykule 275 akapit drugi Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa podlega szczególnym zasadom i procedurom. Jest określana i realizowana przez Radę Europejską i Radę stanowiące większością kwalifikowaną po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego. Wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa realizują sekretarz Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa oraz Państwa Członkowskie, zgodnie z Traktatami. Szczególną rolę Parlamentu Europejskiego i Komisji w tej dziedzinie określają Traktaty. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest właściwy w zakresie tych postanowień.

Poprawka  54

Traktat o Unii Europejskiej

Artykuł 29

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

Rada przyjmuje decyzje, które określają podejście Unii do danego problemu o charakterze geograficznym lub przedmiotowym. Państwa Członkowskie zapewniają zgodność swych polityk krajowych ze stanowiskami Unii.

Rada przyjmuje decyzje, które określają podejście Unii do danego problemu o charakterze geograficznym lub przedmiotowym. W przypadku decyzji dotyczących zerwania lub ograniczenia, w części lub w całości, stosunków gospodarczych i finansowych z co najmniej jednym państwem trzecim, Rada stanowi większością kwalifikowaną. Państwa Członkowskie zapewniają zgodność swych polityk krajowych ze stanowiskami Unii.

Poprawka  55

Traktat o Unii Europejskiej

Artykuł 31 – ustęp 1

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

1. Decyzje, o których mowa w niniejszym rozdziale, Rada Europejska i Rada podejmują, stanowiąc jednomyślnie, z wyjątkiem przypadków gdy niniejszy rozdział stanowi inaczej. Wyklucza się przyjmowanie aktów ustawodawczych.

1. Decyzje, o których mowa w niniejszym rozdziale, Rada Europejska i Rada podejmują, stanowiąc większością kwalifikowaną. Wyklucza się przyjmowanie aktów ustawodawczych.

Każdy członek Rady, który wstrzymuje się od głosu, może – zgodnie z niniejszym akapitem – jednocześnie złożyć formalne oświadczenie. W takim przypadku nie jest on zobowiązany do wykonania decyzji, ale akceptuje, że decyzja ta wiąże Unię. W duchu wzajemnej solidarności to Państwo Członkowskie powstrzymuje się od wszelkich działań, które mogłyby być sprzeczne lub utrudnić działania Unii podejmowane na podstawie tej decyzji. Pozostałe Państwa Członkowskie szanują jego stanowisko. Decyzja nie zostaje przyjęta, jeżeli członkowie Rady, którzy złożyli oświadczenie w związku ze wstrzymaniem się od głosu, reprezentują co najmniej jedną trzecią Państw Członkowskich, których łączna liczba ludności stanowi co najmniej jedną trzecią ludności Unii.

 

Poprawka  56

Traktat o Unii Europejskiej

Artykuł 31 – ustęp 2

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

2. Na zasadzie odstępstwa od postanowień ustępu 1, Rada stanowi większością kwalifikowaną w sytuacji, gdy:

 

 przyjmuje decyzję określającą działanie lub stanowisko Unii, na podstawie decyzji Rady Europejskiej dotyczącej strategicznych interesów i celów Unii, o której mowa w artykule 22 ustęp 1,

 

- przyjmuje decyzję określającą działanie lub stanowisko Unii, zgodnie z propozycją wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, która została przedłożona w wyniku specjalnego wniosku skierowanego do niego przez Radę Europejską z jej własnej inicjatywy lub z inicjatywy wysokiego przedstawiciela,

 

 podejmuje decyzję wykonującą decyzję określającą działanie lub stanowisko Unii,

 

 mianuje specjalnego przedstawiciela zgodnie z artykułem 33.

 

Głosowanie nie dochodzi do skutku, jeżeli członek Rady oświadcza, że z istotnych względów polityki krajowej, które musi określić, zamierza się sprzeciwić przyjęciu decyzji podejmowanej większością kwalifikowaną. Wysoki przedstawiciel poszukuje, w ścisłej konsultacji z zainteresowanym Państwem Członkowskim, rozwiązania odpowiadającego temu Państwu. Jeżeli rozwiązanie nie zostanie znalezione, Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną, może wnieść o przedłożenie tej sprawy Radzie Europejskiej w celu przyjęcia jednomyślnie decyzji.

Z istotnych względów polityki krajowej, które musi określić, członek Rady może wnieść o przedłożenie tej sprawy Radzie Europejskiej.

Poprawka  57

Traktat o Unii Europejskiej

Artykuł 31 – ustęp 3

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

3. Rada Europejska może jednomyślnie przyjąć decyzję, która przewiduje, że Rada stanowi większością kwalifikowaną w przypadkach innych niż te, o których mowa w ustępie 2.

skreśla się

Poprawka  58

Traktat o Unii Europejskiej

Artykuł 31 – ustęp 4

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

4. Ustępów 2 i 3 nie stosuje się do decyzji mających wpływ na kwestie wojskowe lub polityczno-obronne.

skreśla się

Poprawka  59

Traktat o Unii Europejskiej

Artykuł 42 – ustęp 1

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

1. Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony stanowi integralną część wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Zapewnia Unii zdolność operacyjną opartą na środkach cywilnych i wojskowych. Unia może z nich korzystać w przeprowadzanych poza Unią misjach utrzymania pokoju, zapobiegania konfliktom i wzmacniania międzynarodowego bezpieczeństwa, zgodnie z zasadami Karty Narodów Zjednoczonych. Zadania te są wykonywane w oparciu o zdolności, jakie zapewniają Państwa Członkowskie.

1. Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony stanowi integralną część wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Umożliwia ona Unii obronę państw członkowskich przed zagrożeniami. Zapewnia Unii zdolność operacyjną opartą na środkach cywilnych i wojskowych. Unia może z nich korzystać w przeprowadzanych poza Unią misjach utrzymania pokoju, zapobiegania konfliktom i wzmacniania międzynarodowego bezpieczeństwa, zgodnie z zasadami Karty Narodów Zjednoczonych. Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony, w tym zamówienia na uzbrojenie i jego rozwój, jest finansowana przez Unię ze specjalnego budżetu, w odniesieniu do którego Parlament Europejski jest współprawodawcą i nad którym sprawuje kontrolę.

Poprawka  60

Traktat o Unii Europejskiej

Artykuł 42 – ustęp 2 – akapit 1

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony obejmuje stopniowe określanie wspólnej polityki obronnej Unii. Doprowadzi ona do stworzenia wspólnej obrony, jeżeli Rada Europejska, stanowiąc jednomyślnie, tak zadecyduje. W takim przypadku Rada Europejska zaleca Państwom Członkowskim przyjęcie stosownej decyzji zgodnie z ich odpowiednimi wymogami konstytucyjnymi.

Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony obejmuje stopniowe określanie wspólnej polityki obronnej Unii. Doprowadzi ona do stworzenia wspólnej obrony, jeżeli Rada Europejska, stanowiąc większością kwalifikowaną, tak zadecyduje. W takim przypadku Rada Europejska zaleca Państwom Członkowskim przyjęcie stosownej decyzji zgodnie z ich odpowiednimi wymogami konstytucyjnymi.

Poprawka  61

Traktat o Unii Europejskiej

Artykuł 42 – ustęp 3

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

3. Państwa Członkowskie, w celu realizacji wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony, oddają do dyspozycji Unii swoje zdolności cywilne i wojskowe, aby przyczynić się do osiągnięcia celów określonych przez Radę. Państwa Członkowskie wspólnie powołujące siły wielonarodowe mogą również przekazać je do dyspozycji wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony.

 

3. Unia ustanawia Unię Obrony posiadającą zdolności cywilne i wojskowe w celu realizacji wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony. Ta Unia Obrony obejmuje jednostki wojskowe, w tym stałą zdolność do szybkiego rozmieszczenia, pod dowództwem operacyjnym Unii. Państwa Członkowskie mogą dostarczać dodatkowe zdolności. Państwa Członkowskie wspólnie powołujące siły wielonarodowe mogą również przekazać je do dyspozycji wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony.

Państwa Członkowskie zobowiązują się do stopniowej poprawy swoich zdolności wojskowych. Agencja do spraw Rozwoju Zdolności Obronnych, Badań, Zakupów i Uzbrojenia (zwana dalej „Europejską Agencją Obrony”) określa wymogi operacyjne, wspiera środki ich realizacji, przyczynia się do określania i, w stosownych przypadkach, wprowadzania w życie wszelkich użytecznych środków wzmacniających bazę przemysłową i technologiczną sektora obrony, bierze udział w określaniu europejskiej polityki w zakresie zdolności i uzbrojenia oraz wspomaga Radę w ocenie poprawy zdolności wojskowych.

Unia i Państwa Członkowskie zobowiązują się do stopniowej poprawy swoich zdolności wojskowych. Agencja do spraw Rozwoju Zdolności Obronnych, Badań, Zakupów i Uzbrojenia (zwana dalej „Europejską Agencją Obrony”) określa wymogi operacyjne, wdraża środki ich realizacji, udziela zamówień na uzbrojenie w imieniu Unii i jej Państw Członkowskich, wprowadza wszelkie użyteczne środki wzmacniających bazę przemysłową i technologiczną sektora obrony, bierze udział w określaniu europejskiej polityki w zakresie zdolności i uzbrojenia oraz ocenia poprawę zdolności wojskowych.

Poprawka  62

Traktat o Unii Europejskiej

Artykuł 42 – ustęp 4

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

4. Decyzje dotyczące wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony, w tym decyzje w sprawie podjęcia misji, o których mowa w niniejszym artykule, są przyjmowane przez Radę stanowiącą jednomyślnie na wniosek wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa lub z inicjatywy Państwa Członkowskiego. Wysoki przedstawiciel może zaproponować, w stosownych przypadkach wspólnie z Komisją, użycie zarówno środków krajowych, jak i instrumentów Unii.

4. Decyzje dotyczące wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony są przyjmowane przez Radę stanowiącą większością kwalifikowaną na wniosek sekretarza Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa lub z inicjatywy Państwa Członkowskiego, po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego. Sekretarz Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa może zaproponować, w stosownych przypadkach wspólnie z Komisją, użycie zarówno środków krajowych, jak i instrumentów Unii.

Poprawka  63

Traktat o Unii Europejskiej

Artykuł 42 – ustęp 4 a – akapit 1 (nowy)

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

4a. Decyzje o rozpoczęciu misji są przyjmowane przez Radę stanowiącą większością kwalifikowaną. Parlament stanowi większością głosów członków wchodzących w jego skład.

Poprawka  64

Traktat o Unii Europejskiej

Artykuł 42 – ustęp 4 a – akapit 2 (nowy)

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

Bez uszczerbku dla akapitu pierwszego Rada może przyjmować decyzje o ustanowieniu misji lub operacji wojskowych z mandatem wykonawczym w drodze konsensusu, po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego stanowiącego większością głosów członków wchodzących w jego skład. Jeżeli nie uda się osiągnąć konsensusu, decyzję uważa się za przyjętą, o ile co najmniej czterech członków Rady nie wyrazi sprzeciwu.

Poprawka  65

Traktat o Unii Europejskiej

Artykuł 42 – ustęp 7 – akapit 1

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

W przypadku gdy jakiekolwiek Państwo Członkowskie stanie się ofiarą napaści zbrojnej na jego terytorium, pozostałe Państwa Członkowskie mają w stosunku do niego obowiązek udzielenia pomocy i wsparcia przy zastosowaniu wszelkich dostępnych im środków, zgodnie z artykułem 51 Karty Narodów Zjednoczonych. Nie ma to wpływu na szczególny charakter polityki bezpieczeństwa i obrony niektórych Państw Członkowskich.

W przypadku gdy jakiekolwiek Państwo Członkowskie stanie się ofiarą napaści, Unia Obrony i wszystkie Państwa Członkowskie mają w stosunku do niego obowiązek udzielenia pomocy i wsparcia przy zastosowaniu wszelkich dostępnych im środków zgodnie z artykułem 51 Karty Narodów Zjednoczonych. Napaść zbrojną na jedno Państwo Członkowskie uznaje się za napaść na wszystkie Państwa Członkowskie. Nie ma to wpływu na szczególny charakter polityki bezpieczeństwa i obrony niektórych Państw Członkowskich.

Poprawka  66

Traktat o Unii Europejskiej

Artykuł 43 – ustęp 1

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

1. Misje, o których mowa w artykule 42 ustęp 1, przy prowadzeniu których Unia może użyć środków cywilnych i wojskowych, obejmują wspólne działania rozbrojeniowe, misje humanitarne i ratunkowe, misje wojskowego doradztwa i wsparcia, misje zapobiegania konfliktom i utrzymywania pokoju, misje zbrojne służące zarządzaniu kryzysowemu, w tym misje przywracania pokoju i operacje stabilizacji sytuacji po zakończeniu konfliktów. Wszystkie te misje mogą przyczyniać się do walki z terroryzmem, w tym poprzez wspieranie państw trzecich w zwalczaniu terroryzmu na ich terytoriach.

1. Misje, o których mowa w artykule 42 ustęp 1, przy prowadzeniu których Unia może użyć środków cywilnych i wojskowych, obejmują zwalczanie zagrożeń hybrydowych i wojny hybrydowej, szantaż energetyczny, zagrożenia cyberbezpieczeństwa, kampanie dezinformacyjne oraz wymuszenie gospodarcze ze strony państw trzecich, wspólne działania rozbrojeniowe, misje humanitarne i ratunkowe, misje wojskowego doradztwa i wsparcia, misje zapobiegania konfliktom i utrzymywania pokoju, misje zbrojne służące zarządzaniu kryzysowemu, w tym misje przywracania pokoju i operacje stabilizacji sytuacji po zakończeniu konfliktów. Wszystkie te misje mogą przyczyniać się do walki z terroryzmem, w tym poprzez wspieranie państw trzecich w zwalczaniu terroryzmu na ich terytoriach.

Poprawka  67

Traktat o Unii Europejskiej

Artykuł 45 – ustęp 1 – litera b

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

b)  wspierać harmonizację wymagań operacyjnych i ustanowienie skutecznych i spójnych metod dokonywania zamówień;

b)  udzielać zamówień na uzbrojenie dla Unii Obrony i w imieniu Unii i jej Państw Członkowskich oraz wspierać harmonizację wymagań operacyjnych i ustanowienie skutecznych i spójnych metod dokonywania zamówień;

Poprawka  68

Traktat o Unii Europejskiej

Artykuł 45 – ustęp 1 – litera c

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

c)  zgłaszać wielostronne projekty dla osiągnięcia celów zdolności wojskowych oraz zapewniać koordynację programów realizowanych przez Państwa Członkowskie i zarządzanie konkretnymi programami współpracy;

c)  zgłaszać i prowadzić wielostronne projekty dla osiągnięcia celów zdolności wojskowych oraz zapewniać koordynację programów realizowanych przez Państwa Członkowskie i zarządzanie konkretnymi programami współpracy;

Poprawka  69

Traktat o Unii Europejskiej

Artykuł 45 – ustęp 2

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

2. Europejska Agencja Obrony jest otwarta dla wszystkich Państw Członkowskich pragnących uczestniczyć w jej pracach. Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną, przyjmuje decyzję określającą statut, siedzibę i zasady funkcjonowania Agencji. Decyzja ta uwzględnia poziom faktycznego uczestnictwa w działaniach Agencji. W ramach Agencji tworzy się specjalne grupy skupiające Państwa Członkowskie uczestniczące we wspólnych projektach. Agencja wykonuje swoje działania, w miarę potrzeby, w powiązaniu z Komisją.

2. Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą, przyjmują decyzję określającą statut, siedzibę i zasady funkcjonowania Agencji.

Poprawka  70

Traktat o Unii Europejskiej

Artykuł 46 – ustęp 6

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

6. Decyzje i zalecenia Rady w ramach stałej współpracy strukturalnej, inne niż decyzje i zalecenia przewidziane w ustępach 2–5, są przyjmowane jednomyślnie. Do celów niniejszego ustępu jednomyślność stanowiona jest jedynie głosami przedstawicieli uczestniczących Państw Członkowskich.

6. Decyzje i zalecenia Rady w ramach stałej współpracy strukturalnej, inne niż decyzje i zalecenia przewidziane w ustępach 2–5, są przyjmowane większością kwalifikowaną. Do celów niniejszego ustępu ta większość kwalifikowana stanowiona jest jedynie głosami przedstawicieli uczestniczących Państw Członkowskich zgodnie z ich odpowiednimi porządkami konstytucyjnymi.

Poprawka  71

Traktat o Unii Europejskiej

Artykuł 48 – ustęp 2

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

2. Rząd każdego Państwa Członkowskiego, Parlament Europejski lub Komisja mogą przedkładać Radzie propozycje zmiany Traktatów. Propozycje te mogą mieć na celu, między innymi, rozszerzenie lub ograniczenie kompetencji przyznanych Unii w Traktatach. Propozycje te są przekazywane przez Radę Radzie Europejskiej oraz notyfikowane parlamentom narodowym.

2. Rząd każdego Państwa Członkowskiego, Parlament Europejski lub Komisja mogą przedkładać Radzie propozycje zmiany Traktatów. Propozycje te mogą mieć na celu, między innymi, rozszerzenie lub ograniczenie kompetencji przyznanych Unii w Traktatach. Propozycje te są przekazywane przez Radę Radzie Europejskiej niezwłocznie i bez dyskusji oraz notyfikowane parlamentom narodowym.

Poprawka  72

Traktat o Unii Europejskiej

Artykuł 48 – ustęp 4 – akapit 1

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

Konferencję przedstawicieli rządów Państw Członkowskich zwołuje przewodniczący Rady w celu uchwalenia za wspólnym porozumieniem zmian, jakie mają zostać dokonane w Traktatach.

Konferencję przedstawicieli rządów Państw Członkowskich zwołuje przewodniczący Rady w celu uchwalenia zmian, jakie mają zostać dokonane w Traktatach. Konferencja stanowi większością czterech piątych głosów przedstawicieli rządów Państw Członkowskich.

Poprawka  73

Traktat o Unii Europejskiej

Artykuł 48 – ustęp 4 – akapit 1 a (nowy)

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

Uznaje się, że Parlament Europejski wyraził zgodę na wprowadzenie zmian do traktatów, jeżeli zagłosuje za tym większość członków wchodzących w jego skład.

Poprawka  74

Traktat o Unii Europejskiej

Artykuł 48 – ustęp 4 – akapit 2

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

Zmiany wchodzą w życie po ich ratyfikowaniu przez wszystkie Państwa Członkowskie, zgodnie z ich odpowiednimi wymogami konstytucyjnymi.

Zmiany wchodzą w życie po ich ratyfikowaniu przez cztery piąte Państw Członkowskich, zgodnie z ich odpowiednimi wymogami konstytucyjnymi.

Poprawka  75

Traktat o Unii Europejskiej

Artykuł 48 – ustęp 5

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

5. Jeżeli po upływie dwóch lat od podpisania traktatu zmieniającego Traktaty, został on ratyfikowany przez cztery piąte Państw Członkowskich i gdy jedno lub więcej Państw Członkowskich napotkało trudności w postępowaniu ratyfikacyjnym, sprawę kieruje się do Rady Europejskiej.

5. Jeżeli po upływie dwóch lat od podpisania traktatu zmieniającego Traktaty, został on ratyfikowany przez mniej niż cztery piąte Państw Członkowskich, sprawę poddaje się pod referendum europejskie.

Poprawka  76

Traktat o Unii Europejskiej

Artykuł 48 – ustęp 6 – akapit 2

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

Rada Europejska może przyjąć decyzję zmieniającą wszystkie lub część postanowień części trzeciej Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Rada Europejska stanowi jednomyślnie po konsultacji z Parlamentem Europejskim i Komisją oraz z Europejskim Bankiem Centralnym w przypadkach zmian instytucjonalnych w dziedzinie pieniężnej. Decyzja ta wchodzi w życie dopiero po jej zatwierdzeniu przez Państwa Członkowskie, zgodnie z ich odpowiednimi wymogami konstytucyjnymi.

 

Rada Europejska może przyjąć decyzję zmieniającą wszystkie lub część postanowień części trzeciej Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Rada Europejska stanowi jednomyślnie po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego i po konsultacji z Komisją oraz z Europejskim Bankiem Centralnym w przypadkach zmian instytucjonalnych w dziedzinie pieniężnej. Decyzja ta wchodzi w życie po jej ratyfikowaniu przez cztery piąte Państw Członkowskich, zgodnie z ich odpowiednimi wymogami konstytucyjnymi.

Poprawka  77

Traktat o Unii Europejskiej

Artykuł 48 – ustęp 7 – akapit 4

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

W celu przyjęcia decyzji, o których mowa w akapicie pierwszym lub drugim, Rada Europejska stanowi jednomyślnie po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego, wyrażonej przez większość członków wchodzących w jego skład.

W celu przyjęcia tych decyzji Rada Europejska stanowi większością kwalifikowaną po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego, wyrażonej przez większość członków wchodzących w jego skład.

Poprawka  78

Traktat o Unii Europejskiej

Artykuł 49 – akapit 2

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

Warunki przyjęcia i wynikające z tego przyjęcia dostosowania w Traktatach stanowiących podstawę Unii są przedmiotem umowy między Państwami Członkowskimi a Państwem ubiegającym się o członkostwo. Umowa ta podlega ratyfikacji przez wszystkie umawiające się Państwa, zgodnie z ich odpowiednimi wymogami konstytucyjnymi.

Warunki przyjęcia i wynikające z tego przyjęcia dostosowania w Traktatach stanowiących podstawę Unii są przedmiotem umowy między Państwami Członkowskimi a Państwem ubiegającym się o członkostwo. Umowa ta podlega ratyfikacji przez wszystkie umawiające się Państwa, zgodnie z ich odpowiednimi wymogami konstytucyjnymi. Po przystąpieniu do Unii państwa członkowskie muszą nadal przestrzegać wartości, o których mowa w artykule 2.

Poprawka  79

Traktat o Unii Europejskiej

Artykuł 52 – ustęp 1

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

1. Traktaty stosuje się do Królestwa Belgii, Republiki Bułgarii, Republiki Czeskiej, Królestwa Danii, Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Estońskiej, Irlandii, Republiki Greckiej, Królestwa Hiszpanii, Republiki Francuskiej, Republiki Włoskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Wielkiego Księstwa Luksemburga, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Królestwa Niderlandów, Republiki Austrii, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Portugalskiej, Rumunii, Republiki Słowenii, Republiki Słowackiej, Republiki Finlandii, Królestwa Szwecji oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

1. Traktaty stosuje się do Królestwa Belgii, Republiki Bułgarii, Republiki Czeskiej, Królestwa Danii, Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Estońskiej, Irlandii, Republiki Greckiej, Królestwa Hiszpanii, Republiki Francuskiej, Republiki Chorwacji, Republiki Włoskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Wielkiego Księstwa Luksemburga, Węgier, Republiki Malty, Królestwa Niderlandów, Republiki Austrii, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Portugalskiej, Rumunii, Republiki Słowenii, Republiki Słowackiej, Republiki Finlandii oraz Królestwa Szwecji.

Poprawka  80

Traktat o Unii Europejskiej

Artykuł 54 – ustęp 2

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

2. Niniejszy Traktat wchodzi w życie 1 stycznia 1993 roku, pod warunkiem że zostaną złożone do depozytu wszystkie dokumenty ratyfikacyjne lub – w przeciwnym wypadku – wchodzi on w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po złożeniu ostatniego dokumentu ratyfikacyjnego.

2. Niniejszy Traktat wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po złożeniu dokumentu ratyfikacyjnego przez rządy czterech piątych państw członkowskich lub po oficjalnej weryfikacji przez Komisję wyników referendum europejskiego, w którym uzyskano wymaganą większość głosów.

Poprawka  81

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Preambuła

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

JEGO KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓL BELGÓW, PREZYDENT REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC, PREZYDENT REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, PREZYDENT REPUBLIKI WŁOSKIEJ, JEJ KRÓLEWSKA WYSOKOŚĆ WIELKA KSIĘŻNA LUKSEMBURGA, JEJ KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓLOWA NIDERLANDÓW,

JEGO KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓL BELGÓW, PREZYDENT REPUBLIKI BUŁGARII, PREZYDENT REPUBLIKI CZESKIEJ, JEJ KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓLOWA DANII, PREZYDENT REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC, PREZYDENT REPUBLIKI ESTOŃSKIEJ, PREZYDENT IRLANDII, PREZYDENT REPUBLIKI GRECKIEJ, JEGO KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓL HISZPANII, PREZYDENT REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, PREZYDENT REPUBLIKI CHORWACJI, PREZYDENT REPUBLIKI WŁOSKIEJ, PREZYDENT REPUBLIKI CYPRYJSKIEJ, PREZYDENT REPUBLIKI ŁOTEWSKIEJ, PREZYDENT REPUBLIKI LITEWSKIEJ, JEGO KRÓLEWSKA WYSOKOŚĆ WIELKI KSIĄŻĘ LUKSEMBURGA, PREZYDENT WĘGIER, PREZYDENT REPUBLIKI MALTY, JEGO KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓL NIDERLANDÓW, PREZYDENT FEDERALNY REPUBLIKI AUSTRII, PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, PREZYDENT REPUBLIKI PORTUGALSKIEJ, PREZYDENT RUMUNII, PREZYDENT REPUBLIKI SŁOWENII, PREZYDENT REPUBLIKI SŁOWACKIEJ, PREZYDENT REPUBLIKI FINLANDII, JEGO KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓL SZWECJI,

Poprawka  82

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera e a (nowa)

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

ea) środowisko i różnorodność biologiczna;

Poprawka  83

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 3 – ustęp 2

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

2. Unia ma także wyłączną kompetencję do zawierania umów międzynarodowych, jeżeli ich zawarcie zostało przewidziane w akcie ustawodawczym Unii lub jest niezbędne do umożliwienia Unii wykonywania jej wewnętrznych kompetencji lub w zakresie, w jakim ich zawarcie może wpływać na wspólne zasady lub zmieniać ich zakres.

2. Unia ma także wyłączną kompetencję do zawierania umów międzynarodowych, w tym w kontekście światowych negocjacji w sprawie zmiany klimatu, jeżeli ich zawarcie zostało przewidziane w akcie ustawodawczym Unii lub jest niezbędne do umożliwienia Unii wykonywania jej wewnętrznych kompetencji lub w zakresie, w jakim ich zawarcie może wpływać na wspólne zasady lub zmieniać ich zakres.

Poprawka  84

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera e

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

e) środowisko;

e) zdrowie publiczne, zwłaszcza ochrona i poprawa zdrowia ludzkiego, w szczególności transgraniczne zagrożenia dla zdrowia, w tym zdrowie reprodukcyjne, oraz podejście „Jedno zdrowie”;

Poprawka  85

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera g

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

g) transport;

g) transport, w tym infrastruktura transgraniczna;

Poprawka  86

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera j

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

j) przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości;

j) przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości oraz polityka dotycząca granic zewnętrznych;

Poprawka  87

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 4 – akapit 2 – litera k

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

k) wspólne problemy bezpieczeństwa w zakresie zdrowia publicznego w odniesieniu do aspektów określonych w niniejszym Traktacie.

k) sprawy zagraniczne, bezpieczeństwo zewnętrzne i obronność;

Poprawka  88

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera k a (nowa)

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

ka) ochrona ludności;

Poprawka  89

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera k b (nowa)

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

kb) przemysł;

Poprawka  90

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera k c (nowa)

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

kc) edukacja, w szczególności w odniesieniu do kwestii transgranicznych, takich jak wzajemne uznawanie stopni naukowych, ocen, umiejętności i kwalifikacji.

Poprawka  91

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 6 – litera a

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

a) ochrona i poprawa zdrowia ludzkiego;

uchyla się

Poprawka  92

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 6 – litera e

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

e) edukacja, kształcenie zawodowe, młodzież i sport;

e) kształcenie zawodowe, młodzież i sport;

Poprawka  93

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 6 – litera f

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

f) ochrona ludności;

uchyla się

Poprawka  94

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 8

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

We wszystkich swoich działaniach Unia zmierza do zniesienia nierówności oraz wspierania równości mężczyzn i kobiet.

We wszystkich swoich działaniach Unia zmierza do zniesienia nierówności oraz wspierania równouprawnienia płci.

Poprawka  95

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 9

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

Przy określaniu i realizacji swoich polityk i działań Unia bierze pod uwagę wymogi związane ze wspieraniem wysokiego poziomu zatrudnienia, zapewnianiem odpowiedniej ochrony socjalnej, zwalczaniem wykluczenia społecznego, a także z wysokim poziomem kształcenia, szkolenia oraz ochrony zdrowia ludzkiego.

Przy określaniu i realizacji swoich polityk i działań Unia dba o to, by postęp społeczny opierał się na protokole społecznym.

 

Unia bierze pod uwagę wymogi związane ze wspieraniem wysokiego poziomu zatrudnienia, zapewnianiem odpowiedniej ochrony socjalnej, zwalczaniem wykluczenia społecznego, a także z wysokim poziomem kształcenia, szkolenia oraz ochrony zdrowia ludzkiego, jak również ze skutecznym wykonywaniem demokratycznych praw grupowych przysługujących związkom zawodowym.

(W poprawce Parlamentu część art. 9 stała się częścią drugiego akapitu).

Poprawka  96

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 10

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

Przy określaniu i realizacji swoich polityk i działań Unia dąży do zwalczania wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.

Przy określaniu i realizacji swoich polityk i działań Unia dąży do zwalczania wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć biologiczną, płeć społeczno-kulturową, rasę lub pochodzenie etniczne lub społeczne, język, religię lub światopogląd, opinie polityczne, przynależność do mniejszości narodowej, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.

Poprawka  97

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 11

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

Przy ustalaniu i realizacji polityk i działań Unii, w szczególności w celu wspierania zrównoważonego rozwoju, muszą być brane pod uwagę wymogi ochrony środowiska.

Przy ustalaniu i realizacji polityk i działań Unii, w szczególności w celu wspierania zrównoważonego rozwoju, muszą być brane pod uwagę wymogi ochrony środowiska, klimatu i różnorodności biologicznej.

Poprawka  98

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 15 – ustęp 3 – akapit 5

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

Parlament Europejski i Rada zapewniają publikację dokumentów dotyczących procedur ustawodawczych na warunkach przewidzianych w rozporządzeniu, o którym mowa w akapicie drugim.

Parlament Europejski i Rada zapewniają publikację dokumentów dotyczących procedur ustawodawczych, w tym stanowisk ich członków, jak również projektów tekstów ustawodawczych i poprawek do tych tekstów, stanowiących część zwykłego procesu ustawodawczego, na warunkach przewidzianych w rozporządzeniu, o którym mowa w akapicie drugim.

Poprawka  99

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 19 – ustęp 1

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

1. Bez uszczerbku dla innych postanowień Traktatów i w granicach kompetencji, które Traktaty powierzają Unii, Rada, stanowiąc jednomyślnie zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą i po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego, może podjąć środki niezbędne w celu zwalczania wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.

1. Bez uszczerbku dla innych postanowień Traktatów i w granicach kompetencji, które Traktaty powierzają Unii, Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą, mogą podjąć środki niezbędne w celu zwalczania wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć biologiczną, płeć społeczno-kulturową, rasę, pochodzenie etniczne lub społeczne, język, religię lub światopogląd, opinie polityczne, przynależność do mniejszości narodowej, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.

Poprawka  100

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 19 – ustęp 2

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

2. Na zasadzie odstępstwa od ustępu 1, dla wsparcia działania podjętego przez Państwa Członkowskie w celu przyczyniania się do osiągnięcia celów określonych w ustępie 1, Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą, mogą przyjąć podstawowe zasady dotyczące unijnych środków zachęcających, z wyłączeniem harmonizacji przepisów ustawowych i wykonawczych Państw Członkowskich.

uchyla się

Poprawka  101

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 20 – akapit 2 a (nowy)

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

2a. Parlament Europejski i Rada mogą, zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą, przyjąć wspólne przepisy zapobiegające sprzedaży paszportów lub innym nadużyciom przy nabywaniu i utracie obywatelstwa Unii przez obywateli państw trzecich, z zamiarem zbliżenia warunków, na jakich to obywatelstwo może zostać nabyte.

Poprawka  102

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 22 – ustęp 1

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

1. Każdy obywatel Unii mający miejsce zamieszkania w Państwie Członkowskim, którego nie jest obywatelem, ma prawo głosowania i kandydowania w wyborach lokalnych w Państwie Członkowskim, w którym ma miejsce zamieszkania, na takich samych zasadach jak obywatele tego Państwa. Prawo to jest wykonywane z zastrzeżeniem szczegółowych warunków ustalonych przez Radę, stanowiącą jednomyślnie zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą i po konsultacji z Parlamentem Europejskim; warunki te mogą przewidywać odstępstwa, jeśli uzasadniają to specyficzne problemy Państwa Członkowskiego.

1. Każdy obywatel Unii mający miejsce zamieszkania w Państwie Członkowskim, którego nie jest obywatelem, ma prawo głosowania i kandydowania w wyborach lokalnych w Państwie Członkowskim, w którym ma miejsce zamieszkania, na takich samych zasadach jak obywatele tego Państwa. Prawo to jest wykonywane z zastrzeżeniem szczegółowych warunków ustalonych przez Parlament Europejski i Radę, stanowiące zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą. Warunki te mogą przewidywać odstępstwa, jeśli uzasadniają to specyficzne problemy Państwa Członkowskiego.

Poprawka  103

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 22 – ustęp 2

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

2. Bez uszczerbku dla postanowień artykułu 223 ustęp 1 i przepisów przyjętych w celu jego wykonania, każdy obywatel Unii mający miejsce zamieszkania w Państwie Członkowskim, którego nie jest obywatelem, ma prawo głosowania i kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Państwie Członkowskim, w którym ma miejsce zamieszkania, na takich samych zasadach jak obywatele tego państwa. Prawo to jest wykonywane z zastrzeżeniem szczegółowych warunków ustalonych przez Radę, stanowiącą jednomyślnie zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą i po konsultacji z Parlamentem Europejskim; warunki te mogą przewidywać odstępstwa, jeśli uzasadniają to specyficzne problemy Państwa Członkowskiego.

2. Bez uszczerbku dla postanowień artykułu 223 ustęp 1 i przepisów przyjętych w celu jego wykonania, każdy obywatel Unii mający miejsce zamieszkania w Państwie Członkowskim, którego nie jest obywatelem, ma prawo głosowania i kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Państwie Członkowskim, w którym ma miejsce zamieszkania, na takich samych zasadach jak obywatele tego państwa. Prawo to jest wykonywane z zastrzeżeniem szczegółowych warunków ustalonych przez Parlament Europejski i Radę, stanowiące zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą.

Poprawka  104

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 23 – akapit 2

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

Rada, stanowiąc zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą i po konsultacji z Parlamentem Europejskim, może przyjąć dyrektywy ustanawiające środki w zakresie koordynacji i współpracy niezbędne dla ułatwienia tej ochrony.

Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą, mogą przyjąć dyrektywy ustanawiające środki w zakresie koordynacji i współpracy niezbędne dla ułatwienia tej ochrony.

Poprawka  105

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 24 – akapit 1

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

Parlament Europejski i Rada, stanowiąc w drodze rozporządzeń zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą, przyjmują przepisy dotyczące procedur i warunków wymaganych do przedstawienia inicjatywy obywatelskiej w rozumieniu artykułu 11 Traktatu o Unii Europejskiej, w tym minimalnej liczby Państw Członkowskich, z których muszą pochodzić obywatele, którzy występują z taką inicjatywą.

Parlament Europejski i Rada, stanowiąc w drodze rozporządzeń zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą, przyjmują przepisy dotyczące procedur i warunków wymaganych do przedstawienia inicjatywy obywatelskiej w rozumieniu artykułu 11 ustęp 4 Traktatu o Unii Europejskiej, w tym minimalnej liczby Państw Członkowskich, z których muszą pochodzić obywatele, którzy występują z taką inicjatywą, a także procedur i warunków wymaganych do przeprowadzenia referendum europejskiego w rozumieniu artykułu 11 ustęp 4b tego Traktatu.

Poprawka  106

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 24 a (nowy)

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

Artykuł 24a

 

Unia chroni osoby należące do mniejszości zgodnie z Europejską kartą języków regionalnych lub mniejszościowych oraz z Konwencją ramową o ochronie mniejszości narodowych. Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą, wydają przepisy ułatwiające wykonywanie praw osobom należącym do mniejszości. Unia przystępuje do Europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych oraz do Konwencji ramowej o ochronie mniejszości narodowych.

Poprawka  107

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 26 – ustęp 2

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

2. Rynek wewnętrzny obejmuje obszar bez granic wewnętrznych, w którym jest zapewniony swobodny przepływ towarów, osób, usług i kapitału, zgodnie z postanowieniami Traktatów.

2. Rynek wewnętrzny obejmuje obszar bez granic wewnętrznych, w którym jest zapewniony swobodny przepływ osób, towarów, usług i kapitału, we wszystkich Państwach Członkowskich oraz przez instytucje Unii, zgodnie z postanowieniami Traktatów.

Poprawka  108

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 43 – ustęp 3

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

3. Rada, na wniosek Komisji, przyjmuje środki dotyczące ustalania cen, potrąceń, pomocy i ograniczeń ilościowych, jak również dotyczące ustalania i przydziału wielkości dopuszczalnych połowów.

3 Rada, na wniosek Komisji, przyjmuje środki dotyczące ustalania cen, potrąceń, pomocy i ograniczeń ilościowych, jak również dotyczące ustalania i przydziału wielkości dopuszczalnych połowów w ramach zrównoważonego rybołówstwa.

Poprawka  109

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 64 – ustęp 3

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

3. Na zasadzie odstępstwa od ustępu 2, jedynie Rada, stanowiąc jednomyślnie zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą i po konsultacji z Parlamentem Europejskim, może przyjąć środki, które w prawie Unii stanowią krok wstecz w odniesieniu do liberalizacji przepływu kapitału do lub z państw trzecich.

3. Na zasadzie odstępstwa od ustępu 2, jedynie Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą i po konsultacji z Parlamentem Europejskim, może przyjąć środki, które w prawie Unii stanowią krok wstecz w odniesieniu do liberalizacji przepływu kapitału do lub z państw trzecich.

Poprawka 110

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 67 – ustęp 2

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

2. Unia zapewnia brak kontroli osób na granicach wewnętrznych i rozwija wspólną politykę w dziedzinie azylu, imigracji i kontroli granic zewnętrznych, opartą na solidarności między Państwami Członkowskimi i sprawiedliwą wobec obywateli państw trzecich. Do celów niniejszego tytułu, bezpaństwowcy są traktowani jak obywatele państw trzecich.

2. Unia zapewnia brak kontroli osób na granicach wewnętrznych i rozwija wspólną politykę w dziedzinie granic, azylu oraz imigracji, opartą na solidarności między państwami członkowskimi i sprawiedliwą wobec obywateli państw trzecich. Do celów niniejszego tytułu, bezpaństwowcy są traktowani jak obywatele państw trzecich.

Poprawka  111

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 70

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

Bez uszczerbku dla artykułów 258, 259 i 260, Rada, na wniosek Komisji, może przyjąć środki ustanawiające warunki dokonywania przez Państwa Członkowskie, we współpracy z Komisją, obiektywnej i bezstronnej oceny wprowadzania w życie przez władze Państw Członkowskich polityk Unii, o których mowa w niniejszym tytule, w szczególności w celu sprzyjania pełnemu stosowaniu zasady wzajemnego uznawania. Parlament Europejski oraz parlamenty narodowe są informowane o treści i wynikach tej oceny.

Bez uszczerbku dla artykułów 258, 259 i 260, Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą, na wniosek Komisji, mogą przyjąć środki ustanawiające warunki dokonywania przez Państwa Członkowskie, we współpracy z Komisją, obiektywnej i bezstronnej oceny wprowadzania w życie przez władze Państw Członkowskich polityk Unii, o których mowa w niniejszym tytule, w szczególności w celu sprzyjania pełnemu stosowaniu zasady wzajemnego uznawania. Parlamenty narodowe są informowane o treści i wynikach tej oceny.

Poprawka  112

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 77 – ustęp 2 – litera d a (nowa)

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

da)  wszelkich środków niezbędnych i proporcjonalnych służących zapewnieniu skutecznego monitorowania, zabezpieczenia i efektywnej kontroli zewnętrznych granic Unii, jak również zapewnieniu skutecznych powrotów osób, które nie mają prawa pozostawać na terytorium Unii;

Poprawka  113

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 77 – ustęp 3

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

3. Jeżeli działanie Unii okazuje się niezbędne do ułatwienia wykonywania prawa, o którym mowa w artykule 20 ustęp 2 litera a), a Traktaty nie przewidują stosownych uprawnień do działania w tym zakresie, Rada, stanowiąc zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą, może przyjąć przepisy dotyczące paszportów, dowodów tożsamości, dokumentów pobytowych lub jakichkolwiek innych podobnych dokumentów. Rada stanowi jednomyślnie po konsultacji z Parlamentem Europejskim.

3. Jeżeli działanie Unii okazuje się niezbędne do ułatwienia wykonywania prawa, o którym mowa w artykule 20 ustęp 2 litera a), a Traktaty nie przewidują stosownych uprawnień do działania w tym zakresie, Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą, mogą przyjąć przepisy dotyczące paszportów, dowodów tożsamości, dokumentów pobytowych lub jakichkolwiek innych podobnych dokumentów.

Poprawka  114

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 78 – ustęp 3

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

3. W przypadku gdy jedno lub więcej Państw Członkowskich znajdzie się w nadzwyczajnej sytuacji charakteryzującej się nagłym napływem obywateli państw trzecich, Rada, na wniosek Komisji, może przyjąć środki tymczasowe na korzyść zainteresowanego Państwa lub Państw Członkowskich. Rada stanowi po konsultacji z Parlamentem Europejskim.

3. W przypadku gdy jedno lub więcej Państw Członkowskich znajdzie się w nadzwyczajnej sytuacji charakteryzującej się nagłym napływem obywateli państw trzecich, Rada, na wniosek Komisji, może przyjąć środki tymczasowe na korzyść zainteresowanego Państwa lub Państw Członkowskich. Rada stanowi z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub po konsultacji z nim.

Poprawka  115

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 79 – ustęp 1

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

1. Unia rozwija wspólną politykę imigracyjną mającą na celu zapewnienie, na każdym etapie, skutecznego zarządzania przepływami migracyjnymi, sprawiedliwego traktowania obywateli państw trzecich przebywających legalnie w Państwach Członkowskich, a także zapobieganie nielegalnej imigracji i handlowi ludźmi oraz wzmocnione ich zwalczanie.

1. Unia rozwija wspólną politykę imigracyjną, która uwzględnia stabilność gospodarczą i społeczną państw członkowskich i ma na celu zapewnienie, na każdym etapie, zdolności do zaspokojenia zapotrzebowania na siłę roboczą na jednolitym rynku, wspierającego sytuację gospodarczą Państw Członkowskich, a także skutecznego zarządzania przepływami migracyjnymi, sprawiedliwego traktowania obywateli państw trzecich przebywających legalnie w Państwach Członkowskich, jak również zapobieganie nielegalnej imigracji i handlowi ludźmi oraz wzmocnione ich zwalczanie.

Poprawka  116

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 79 – ustęp 2 – litera a

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

a)  warunki wjazdu i pobytu, jak również normy dotyczące procedur wydawania przez Państwa Członkowskie długoterminowych wiz i dokumentów pobytowych, w tym do celów łączenia rodzin;

a)  minimalne warunki wjazdu, pobytu oraz uzyskania obywatelstwa Unii, jak również normy minimalne dotyczące procedur wydawania przez Państwa Członkowskie długoterminowych wiz i dokumentów pobytowych, w tym do celów łączenia rodzin;

Poprawka  117

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 81 – ustęp 3 – akapit 1

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

Na zasadzie odstępstwa od ustępu 2, środki dotyczące prawa rodzinnego mające skutki transgraniczne są ustanawiane przez Radę stanowiącą zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą. Rada stanowi jednomyślnie po konsultacji z Parlamentem Europejskim.

Na zasadzie odstępstwa od ustępu 2, środki dotyczące prawa rodzinnego mające skutki transgraniczne są ustanawiane przez Parlament Europejski i Radę, stanowiące zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą.

Poprawka  118

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 81 – ustęp 3 – akapit 2

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

Rada, na wniosek Komisji, może przyjąć decyzję określającą te aspekty prawa rodzinnego mające skutki transgraniczne, które mogą być przedmiotem aktów przyjmowanych w drodze zwykłej procedury ustawodawczej. Rada stanowi jednomyślnie po konsultacji z Parlamentem Europejskim.

Parlament Europejski i Rada, na wniosek Komisji, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą, mogą przyjąć decyzję określającą te aspekty prawa rodzinnego mające skutki transgraniczne, które mogą być przedmiotem aktów przyjmowanych w drodze zwykłej procedury ustawodawczej.

Poprawka  119

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 81 – ustęp 3 – akapit 3

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

Wniosek, o którym mowa w akapicie drugim, jest przekazywany parlamentom narodowym. W przypadku gdy parlament narodowy notyfikuje swój sprzeciw w terminie sześciu miesięcy od takiego przekazania, decyzja nie zostaje przyjęta. W przypadku braku sprzeciwu Rada może przyjąć taką decyzję.

skreślony

Poprawka  120

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 83 – ustęp 1 – akapit 2

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

Powyższe dziedziny przestępczości są następujące: terroryzm, handel ludźmi oraz seksualne wykorzystywanie kobiet i dzieci, nielegalny handel narkotykami, nielegalny handel bronią, pranie pieniędzy, korupcja, fałszowanie środków płatniczych, przestępczość komputerowa i przestępczość zorganizowana.

Powyższe dziedziny przestępczości są następujące: terroryzm, handel ludźmi oraz seksualne wykorzystywanie kobiet i dzieci, przemoc ze względu na płeć, przestępczość środowiskowa, nielegalny handel narkotykami, nielegalny handel bronią, pranie pieniędzy, korupcja, fałszowanie środków płatniczych, przestępczość komputerowa i przestępczość zorganizowana.

Poprawka  121

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 83 – ustęp 1 – akapit 3

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

W zależności od rozwoju przestępczości Rada może przyjąć decyzję określającą inne dziedziny przestępczości spełniające kryteria, o których mowa w niniejszym ustępie. Rada stanowi jednomyślnie po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego.

W zależności od rozwoju przestępczości Parlament Europejski, stanowiąc większością głosów członków wchodzących w jego skład, oraz Rada, stanowiąc wzmocnioną większością kwalifikowaną zdefiniowaną w artykule 16 ustęp 4b Traktatu o Unii Europejskiej, mogą określić inne dziedziny przestępczości spełniające kryteria, o których mowa w niniejszym ustępie.

Poprawka  122

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 86 – ustęp 1

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

1. W celu zwalczania przestępstw przeciwko interesom finansowym Unii Rada, stanowiąc w drodze rozporządzeń zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą, może ustanowić Prokuraturę Europejską w oparciu o Eurojust. Rada stanowi jednomyślnie po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego.

1. Prokuratura Europejska ustanowiona w oparciu o Eurojust zwalcza przestępstwa przeciwko interesom finansowym Unii. Parlament Europejski i Rada, stanowiąc w drodze rozporządzeń zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą, określają zasady funkcjonowania Prokuratury.

W przypadku braku jednomyślności grupa co najmniej dziewięciu Państw Członkowskich może wystąpić z wnioskiem o przekazanie projektu rozporządzenia Radzie Europejskiej. W takim przypadku procedura w Radzie zostaje zawieszona. Po przeprowadzeniu dyskusji i w przypadku konsensusu Rada Europejska, w terminie czterech miesięcy od takiego zawieszenia, odsyła projekt Radzie do przyjęcia.

 

W takim samym terminie, w przypadku braku porozumienia i w sytuacji gdy co najmniej dziewięć Państw Członkowskich pragnie ustanowić wzmocnioną współpracę na podstawie danego projektu rozporządzenia, informują one o tym Parlament Europejski, Radę i Komisję. W takim przypadku uznaje się, że upoważnienie do podjęcia wzmocnionej współpracy, o którym mowa w artykule 20 ustęp 2 Traktatu o Unii Europejskiej i w artykule 329 ustęp 1 niniejszego Traktatu, zostało udzielone i stosuje się postanowienia w sprawie wzmocnionej współpracy.

 

Poprawka  123

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 86 – ustęp 4

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

4. Rada Europejska może, jednocześnie lub później, przyjąć decyzję zmieniającą ustęp 1 w celu rozszerzenia uprawnień Prokuratury Europejskiej na zwalczanie poważnej przestępczości o wymiarze transgranicznym oraz odpowiednio zmieniającą w związku z tym ustęp 2 w odniesieniu do sprawców i współsprawców poważnych przestępstw dotykających więcej niż jedno Państwo Członkowskie. Rada Europejska stanowi jednomyślnie po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego i po konsultacji z Komisją.

4. Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą, mogą, jednocześnie lub później, przyjąć decyzję zmieniającą ustęp 1 w celu rozszerzenia uprawnień Prokuratury Europejskiej na zwalczanie poważnej przestępczości o wymiarze transgranicznym oraz odpowiednio zmieniającą w związku z tym ustęp 2 w odniesieniu do sprawców i współsprawców poważnych przestępstw dotykających więcej niż jedno Państwo Członkowskie.

Poprawka  124

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 87 – ustęp 3 – akapit 1

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

Rada, stanowiąc zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą, może ustanowić środki dotyczące współpracy operacyjnej między organami, o których mowa w niniejszym artykule. Rada stanowi jednomyślnie po konsultacji z Parlamentem Europejskim.

Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą, mogą ustanowić środki dotyczące współpracy operacyjnej między organami, o których mowa w niniejszym artykule.

Poprawka  125

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 87 – ustęp 3 – akapit 2

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

W przypadku braku jednomyślności grupa co najmniej dziewięciu Państw Członkowskich może wystąpić z wnioskiem o przekazanie projektu środków Radzie Europejskiej. W takim przypadku procedura w Radzie zostaje zawieszona. Po przeprowadzeniu dyskusji i w przypadku konsensusu Rada Europejska, w terminie czterech miesięcy od takiego zawieszenia, odsyła projekt Radzie do przyjęcia.

Grupa co najmniej dziewięciu Państw Członkowskich może wystąpić z wnioskiem o przekazanie projektu środków Radzie Europejskiej. W takim przypadku procedura w Radzie zostaje zawieszona. Po przeprowadzeniu dyskusji i w przypadku konsensusu Rada Europejska, w terminie czterech miesięcy od takiego zawieszenia, odsyła projekt Radzie do przyjęcia.

Poprawka  126

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 88 – ustęp 1

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

1. Zadaniem Europolu jest wspieranie i wzmacnianie działań organów policyjnych i innych organów ścigania Państw Członkowskich, jak również ich wzajemnej współpracy w zapobieganiu i zwalczaniu poważnej przestępczości dotykającej dwóch lub więcej Państw Członkowskich, terroryzmu oraz form przestępczości naruszających wspólny interes objęty polityką Unii.

1. Z zastrzeżeniem kontroli parlamentarnej Europol jest uprawniony do prowadzenia działań operacyjnych. Europol wspiera działania organów policyjnych Państw Członkowskich w zakresie zapobiegania poważnej przestępczości dotykającej dwóch lub więcej Państw Członkowskich, terroryzmowi i formom przestępczości naruszającym wspólny interes objęty polityką Unii oraz w zakresie ich zwalczania.

Poprawka  127

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 88 – ustęp 2 – akapit 1 – litera b

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

b) koordynowanie, organizowanie i prowadzenie dochodzeń i działań operacyjnych prowadzonych wspólnie z właściwymi organami Państw Członkowskich lub w ramach wspólnych zespołów dochodzeniowych, w stosownych przypadkach w powiązaniu z Eurojust.

b) koordynowanie, organizowanie i prowadzenie dochodzeń i działań operacyjnych.

Poprawka  128

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 88 – ustęp 3

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

3. Wszelkie działania operacyjne Europolu są prowadzone w powiązaniu i w porozumieniu z organami Państwa Członkowskiego lub Państw Członkowskich, których terytorium dotyczą. Stosowanie środków przymusu należy do wyłącznej kompetencji właściwych organów krajowych.

skreśla się

Poprawka  129

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 108 – ustęp 1

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

1. Komisja we współpracy z Państwami Członkowskimi stale bada systemy pomocy istniejące w tych Państwach. Proponuje im ona stosowne środki konieczne ze względu na stopniowy rozwój lub funkcjonowanie rynku wewnętrznego.

1. Komisja we współpracy z Państwami Członkowskimi stale bada systemy pomocy istniejące w tych Państwach w zgodzie z celami Unii określonymi w artykule 3 Traktatu o Unii Europejskiej. Proponuje im ona stosowne środki konieczne ze względu na stopniowy rozwój poprzez realizację tych celów lub dzięki funkcjonowaniu rynku wewnętrznego.

Poprawka  130

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 113

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

Rada, stanowiąc jednomyślnie zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą i po konsultacji z Parlamentem Europejskim oraz Komitetem Ekonomiczno-Społecznym, uchwala przepisy dotyczące harmonizacji ustawodawstw odnoszących się do podatków obrotowych, akcyzy i innych podatków pośrednich w zakresie, w jakim harmonizacja ta jest niezbędna do zapewnienia ustanowienia i funkcjonowania rynku wewnętrznego oraz uniknięcia zakłóceń konkurencji.

Parlament Europejski i Rada, stanowiąc wzmocnioną większością kwalifikowaną zdefiniowaną w artykule 16 ustęp 4b Traktatu o Unii Europejskiej i po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Społecznym, uchwalają przepisy dotyczące harmonizacji ustawodawstw odnoszących się do podatków bezpośrednich i pośrednich, w tym podatków obrotowych i akcyzy oraz innych podatków bezpośrednich i pośrednich.

Poprawka  131

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 115

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

Bez uszczerbku dla artykułu 114, Rada, stanowiąc jednomyślnie zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą i po konsultacji z Parlamentem Europejskim i Komitetem Ekonomiczno-Społecznym, uchwala dyrektywy w celu zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich, które mają bezpośredni wpływ na ustanowienie lub funkcjonowanie rynku wewnętrznego.

Bez uszczerbku dla artykułu 114, Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą i po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Społecznym, uchwalają dyrektywy w celu zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich, które mają bezpośredni wpływ na ustanowienie lub funkcjonowanie rynku wewnętrznego.

Poprawka  132

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 119 – ustęp 1

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

1. Dla osiągnięcia celów określonych w artykule 3 Traktatu o Unii Europejskiej, działania Państw Członkowskich i Unii obejmują, na warunkach przewidzianych w Traktatach, przyjęcie polityki gospodarczej opartej na ścisłej koordynacji polityk gospodarczych Państw Członkowskich, rynku wewnętrznym i ustaleniu wspólnych celów oraz prowadzonej w poszanowaniu zasady otwartej gospodarki rynkowej z wolną konkurencją.

1. Dla osiągnięcia celów określonych w artykule 3 Traktatu o Unii Europejskiej, działania Państw Członkowskich i Unii obejmują, na warunkach przewidzianych w Traktatach, przyjęcie polityki gospodarczej opartej na ścisłej koordynacji polityk gospodarczych Państw Członkowskich, rynku wewnętrznym i ustaleniu wspólnych celów oraz prowadzonej w poszanowaniu zasady otwartej gospodarki rynkowej z wolną konkurencją, która to polityka gospodarcza służy osiągnięciu pełnego zatrudnienia i postępu społecznego.

Poprawka  133

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 121 – ustęp 2 – akapit 1

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

Rada, na zalecenie Komisji, opracowuje projekt ogólnych kierunków polityk gospodarczych Państw Członkowskich i Unii oraz składa sprawozdanie Radzie Europejskiej.

Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą, na zalecenie Komisji i po konsultacji z partnerami społecznymi, opracowują projekt ogólnych kierunków polityk gospodarczych Państw Członkowskich i Unii oraz składają sprawozdanie Radzie Europejskiej.

Poprawka  134

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 121 – ustęp 2 – akapit 3

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

Na podstawie tej konkluzji Rada przyjmuje zalecenie określające te ogólne kierunki. Rada informuje Parlament Europejski o swoim zaleceniu.

Na podstawie tej konkluzji Parlament Europejski i Rada przyjmują zalecenie określające te ogólne kierunki.

Poprawka  135

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 121 – ustęp 3 – akapit 1

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

W celu zapewnienia ściślejszej koordynacji polityk gospodarczych i trwałej konwergencji dokonań gospodarczych Państw Członkowskich, Rada, na podstawie sprawozdań przedstawionych przez Komisję, nadzoruje rozwój sytuacji gospodarczej w każdym z Państw Członkowskich i w Unii, jak również zgodność polityk gospodarczych z ogólnymi kierunkami określonymi w ustępie 2 oraz regularnie dokonuje oceny całościowej.

W celu zapewnienia ściślejszej koordynacji polityk gospodarczych i trwałej konwergencji dokonań gospodarczych Państw Członkowskich, Parlament Europejski i Rada, na podstawie sprawozdań przedstawionych przez Komisję oraz po konsultacji z partnerami społecznymi, nadzorują rozwój sytuacji gospodarczej w każdym z Państw Członkowskich i w Unii, jak również zgodność polityk gospodarczych z ogólnymi kierunkami określonymi w ustępie 2 oraz regularnie dokonują oceny całościowej.

Poprawka  136

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 121 – ustęp 4 – akapit 1

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

Jeżeli w ramach procedury, o której mowa w ustępie 3, zostanie stwierdzone, że polityki gospodarcze Państwa Członkowskiego nie są zgodne z ogólnymi kierunkami, o których mowa w ustępie 2, lub zagrażają prawidłowemu funkcjonowaniu unii gospodarczej i walutowej, Komisja może skierować do danego Państwa Członkowskiego ostrzeżenie. Rada, na zalecenie Komisji, może kierować do danego Państwa Członkowskiego niezbędne zalecenia. Rada, na wniosek Komisji, może zadecydować o podaniu swoich zaleceń do publicznej wiadomości.

Jeżeli w ramach procedury, o której mowa w ustępie 3, zostanie stwierdzone, że polityki gospodarcze Państwa Członkowskiego nie są zgodne z ogólnymi kierunkami, o których mowa w ustępie 2, lub zagrażają prawidłowemu funkcjonowaniu unii gospodarczej i walutowej, Komisja może skierować do danego Państwa Członkowskiego ostrzeżenie. Rada, na zalecenie Komisji, może kierować do danego Państwa Członkowskiego niezbędne zalecenia. Parlament Europejski i Rada, na wniosek Komisji, mogą zadecydować o podaniu zaleceń Rady do publicznej wiadomości.

Poprawka  137

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 122 – ustęp 1

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

1. Bez uszczerbku dla innych procedur przewidzianych w Traktatach, Rada, na wniosek Komisji, może postanowić, w duchu solidarności między Państwami Członkowskimi, o środkach stosownych do sytuacji gospodarczej, w szczególności w przypadku wystąpienia poważnych trudności w zaopatrzeniu w niektóre produkty, zwłaszcza w obszarze energii.

skreśla się

Poprawka  138

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 122 – ustęp 2

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

2. W przypadku gdy Państwo Członkowskie ma trudności lub jest istotnie zagrożone poważnymi trudnościami z racji klęsk żywiołowych lub nadzwyczajnych okoliczności pozostających poza jego kontrolą, Rada, na wniosek Komisji, może przyznać danemu Państwu Członkowskiemu, pod pewnymi warunkami, pomoc finansową Unii. Przewodniczący Rady informuje Parlament Europejski o podjętej decyzji.

skreśla się

Poprawka  139

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 126 – ustęp 1 a (nowy)

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

1a. Państwa członkowskie zapewniają realizację inwestycji niezbędnych do osiągnięcia europejskich celów gospodarczych, społecznych, środowiskowych i w zakresie bezpieczeństwa.

Poprawka  140

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 126 – ustęp 14 – akapit 2

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

Rada, stanowiąc jednomyślnie zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą i po konsultacji z Parlamentem Europejskim i Europejskim Bankiem Centralnym, uchwala właściwe przepisy, które zastąpią ten Protokół.

Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą i po konsultacji z Europejskim Bankiem Centralnym, uchwalają właściwe przepisy, które zastąpią ten Protokół.

Poprawka  141

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 126 – ustęp 14 – akapit 3

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

Z zastrzeżeniem innych postanowień niniejszego ustępu, Rada, na wniosek Komisji i po konsultacji z Parlamentem Europejskim, określi szczegółowe warunki i definicje w celu zastosowania postanowień tego Protokołu.

Z zastrzeżeniem innych postanowień niniejszego ustępu, Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą, na wniosek Komisji, określają szczegółowe warunki i definicje w celu zastosowania postanowień tego Protokołu.

Poprawka  142

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 148 – ustęp 1

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

1 Rada Europejska bada co roku sytuację zatrudnienia w Unii i przyjmuje konkluzje w tym przedmiocie na podstawie wspólnego sprawozdania rocznego Rady i Komisji.

1. Parlament Europejski i Rada Europejska badają co roku sytuację zatrudnienia w Unii i przyjmują konkluzje w tym przedmiocie na podstawie sprawozdania rocznego Komisji zawierającego informacje ze sprawozdań, o których mowa w ustępie 3.

Poprawka  143

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 148 – ustęp 2

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

2 Na podstawie konkluzji Rady Europejskiej, Rada, na wniosek Komisji i po konsultacji z Parlamentem Europejskim, Komitetem Ekonomiczno-Społecznym, Komitetem Regionów i komitetem ds. zatrudnienia określonym w artykule 150, opracowuje co roku wytyczne, które Państwa Członkowskie uwzględniają w swoich politykach zatrudnienia. Wytyczne te są zgodne z ogólnymi kierunkami przyjmowanymi w wykonaniu artykułu 121 ustęp 2.

2. Na podstawie konkluzji Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej, Parlament Europejski i Rada, na wniosek Komisji i po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Społecznym, Komitetem Regionów i komitetem ds. zatrudnienia określonym w artykule 150, opracowują co roku wytyczne, które Państwa Członkowskie uwzględniają w swoich politykach zatrudnienia. Wytyczne te uzupełniają ogólne kierunki przyjmowane w wykonaniu artykułu 121 ustęp 2 i mają na celu zapewnienie wdrożenia zasad i praw zawartych w Europejskim filarze praw socjalnych ogłoszonym przez Parlament Europejski, Radę i Komisję w 2017 r. na szczycie w Göteborgu.

Poprawka  144

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 148 – ustęp 3

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

3 Każde Państwo Członkowskie przesyła do Rady i Komisji roczne sprawozdanie w sprawie podstawowych środków, jakie przyjęło w celu wykonania swej polityki zatrudnienia w świetle wytycznych określonych w ustępie 2.

3. Każde Państwo Członkowskie przesyła do Komisji roczne sprawozdanie w sprawie podstawowych środków, jakie przyjęło w celu wykonania swej polityki zatrudnienia w świetle wytycznych określonych w ustępie 2.

Poprawka  145

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 148 – ustęp 4

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

4. Na podstawie sprawozdań określonych w ustępie 3 i po uzyskaniu opinii Komitetu ds. zatrudnienia, Rada corocznie analizuje w świetle wytycznych dotyczących zatrudnienia realizację polityk zatrudnienia Państw Członkowskich. Rada, stanowiąc na zalecenie Komisji, może, jeśli uzna to za właściwe w kontekście dokonanej analizy, skierować zalecenia do Państw Członkowskich.

4. Na podstawie sprawozdań określonych w ustępie 3 Parlament Europejski i Rada corocznie analizują w świetle wytycznych dotyczących zatrudnienia realizację polityk zatrudnienia Państw Członkowskich. Parlament Europejski i Rada, stanowiąc na zalecenie Komisji, mogą, jeśli uznają to za właściwe w kontekście dokonanej analizy, skierować zalecenia do Państw Członkowskich.

Poprawka  146

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 148 – ustęp 5

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

5. Na podstawie wyników tej analizy Rada i Komisja kierują do Rady Europejskiej wspólne sprawozdanie roczne dotyczące sytuacji zatrudnienia w Unii i urzeczywistnienia wytycznych dotyczących zatrudnienia.

5. Na podstawie wyników tej analizy Komisja kieruje do Parlamentu Europejskiego i do Rady Europejskiej sprawozdanie roczne dotyczące sytuacji zatrudnienia w Unii i urzeczywistnienia wytycznych dotyczących zatrudnienia.

Poprawka  147

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 151 – ustęp 1

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

Unia i Państwa Członkowskie, świadome podstawowych praw socjalnych wyrażonych w Europejskiej Karcie Społecznej, podpisanej w Turynie 18 października 1961 roku oraz we Wspólnotowej Karcie Socjalnych Praw Podstawowych Pracowników z 1989 roku, mają na celu promowanie zatrudnienia, poprawę warunków życia i pracy, tak aby umożliwić ich wyrównanie z jednoczesnym zachowaniem postępu, odpowiednią ochronę socjalną, dialog między partnerami społecznymi, rozwój zasobów ludzkich pozwalający podnosić i utrzymać poziom zatrudnienia oraz przeciwdziałanie wykluczeniu.

Unia i Państwa Członkowskie, świadome podstawowych praw socjalnych wyrażonych w zmienionej Europejskiej Karcie Społecznej, podpisanej w Strasburgu w dniu 3 maja 1996 roku, we Wspólnotowej Karcie Socjalnych Praw Podstawowych Pracowników z 1989 roku, w Europejskim filarze praw socjalnych oraz w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, mają na celu promowanie zatrudnienia, poprawę warunków życia i pracy, tak aby umożliwić ich wyrównanie z jednoczesnym zachowaniem postępu, odpowiednią ochronę socjalną, dialog między partnerami społecznymi, rozwój zasobów ludzkich pozwalający podnosić i utrzymać poziom zatrudnienia oraz przeciwdziałanie wykluczeniu.

Poprawka  148

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 151 – ustęp 1 a (nowy)

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

Przepisy szczegółowe dotyczące definicji i urzeczywistniania postępu społecznego oraz związku między podstawowymi prawami socjalnymi a innymi politykami Unii zostaną określone w protokole w sprawie postępu społecznego w Unii Europejskiej załączonym do traktatów.

Poprawka  149

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 153 – ustęp 1 – litera b a (nowa)

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

ba) sprawiedliwej transformacji i uprzedzania zmian;

Poprawka  150

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 153 – ustęp 1 – litera e

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

e) informacji i konsultacji z pracownikami;

e) informacji i konsultacji z pracownikami oraz ich uczestnictwa;

Poprawka  151

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 153 – ustęp 1 – litera i

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

i) równości mężczyzn i kobiet w odniesieniu do ich szans na rynku pracy i traktowania w pracy;

i) propagowania równouprawnienia płci w odniesieniu do ich szans na rynku pracy i traktowania w pracy;

Poprawka  152

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 153 – ustęp 1 – litera j

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

j) zwalczania wykluczenia społecznego;

j) zwalczania ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz wspierania mieszkalnictwa socjalnego;

Poprawka  153

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 153 – ustęp 2 – akapit 1 – litera b

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

b) mogą przyjąć, w dziedzinach określonych w ustępie 1 litery a)–i), w drodze dyrektyw, minimalne wymagania stopniowo wprowadzane w życie, z uwzględnieniem warunków i norm technicznych istniejących w każdym z Państw Członkowskich. Dyrektywy te unikają nakładania administracyjnych, finansowych i prawnych ograniczeń, które utrudniałyby tworzenie i rozwijanie małych i średnich przedsiębiorstw.

b) mogą przyjąć, w dziedzinach określonych w ustępie 1 litery a)–k), w drodze dyrektyw, minimalne wymagania stopniowo wprowadzane w życie, z uwzględnieniem warunków i norm technicznych istniejących w każdym z państw członkowskich. Dyrektywy te unikają nakładania administracyjnych, finansowych i prawnych ograniczeń, które utrudniałyby tworzenie i rozwijanie małych i średnich przedsiębiorstw.

Poprawka  154

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 153 – ustęp 2 – akapit 3

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

W dziedzinach, o których mowa w ustępie 1 litery c), d), f) i g), Rada stanowi jednomyślnie zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą, po konsultacji z Parlamentem Europejskim i wymienionymi wyżej Komitetami.

skreśla się

Poprawka  155

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 153 – ustęp 2 – akapit 4

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

Rada, stanowiąc jednomyślnie na wniosek Komisji, po konsultacji z Parlamentem Europejskim, może zadecydować o stosowaniu do ustępu 1 litery d), f) i g) zwykłej procedury ustawodawczej.

Skreśla sięy

Poprawka  156

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 153 – ustęp 4 – tiret 1 a (nowe)

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

– nie stanowią wiążącej podstawy do obniżenia poziomu ochrony przyznanej już pracownikom w Państwach Członkowskich,

Poprawka  157

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 157 – ustęp 1

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

1. Każde Państwo Członkowskie zapewnia stosowanie zasady równości wynagrodzeń dla pracowników płci męskiej i żeńskiej za taką samą pracę lub pracę takiej samej wartości.

1. Każde Państwo Członkowskie zapewnia stosowanie zasady równości wynagrodzeń wszystkich pracowników, niezależnie od płci, za taką samą pracę lub pracę takiej samej wartości.

Poprawka  158

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 157 – ustęp 2 – akapit 2 – wprowadzenie

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

Równość wynagrodzenia bez dyskryminacji ze względu na płeć oznacza, że:

(nie dotyczy polskiej wersji językowej)

Poprawka  159

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 157 – ustęp 3

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

3. Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą i po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Społecznym, przyjmują środki zmierzające do zapewnienia stosowania zasady równości szans i równości traktowania mężczyzn i kobiet w dziedzinie zatrudnienia i pracy, w tym zasadę równości wynagrodzeń za taką samą pracę lub pracę takiej samej wartości.

3. Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą i po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Społecznym, przyjmują środki zmierzające do zapewnienia stosowania zasad równości szans i równouprawnienia płci w dziedzinie zatrudnienia i pracy, w tym zasadę równości wynagrodzeń za taką samą pracę lub pracę takiej samej wartości.

Poprawka  160

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 157 – ustęp 4

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

4. W celu zapewnienia pełnej równości między mężczyznami i kobietami w życiu zawodowym zasada równości traktowania nie stanowi przeszkody dla Państwa Członkowskiego w utrzymaniu lub przyjmowaniu środków przewidujących specyficzne korzyści, zmierzające do ułatwienia wykonywania działalności zawodowej przez osoby płci niedostatecznie reprezentowanej bądź zapobiegania niekorzystnym sytuacjom w karierze zawodowej i ich kompensowania.

4. W celu zapewnienia pełnego równouprawnienia płci w życiu zawodowym zasada równości traktowania nie stanowi przeszkody dla Państwa Członkowskiego w utrzymaniu lub przyjmowaniu środków przewidujących specyficzne korzyści, zmierzające do ułatwienia wykonywania działalności zawodowej przez osoby płci niedostatecznie reprezentowanych w całej ich różnorodności bądź zapobiegania niekorzystnym sytuacjom w karierze zawodowej i ich kompensowania.

Poprawka  161

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 165 – ustęp 2 – tiret 1 (nowe)

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

— wypracowywania wspólnych celów i norm edukacji propagującej wartości demokratyczne i praworządność oraz umiejętności cyfrowe i wiedzę ekonomiczną,

Poprawka  162

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 165 – ustęp 2 – tiret 3

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

– promowania współpracy między instytucjami edukacyjnymi,

– promowania współpracy i spójności między systemami edukacji, przy jednoczesnym zagwarantowaniu zachowania tradycji kulturowych i różnorodności regionalnej,

Poprawka  163

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 166 – ustęp 1

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

1. Unia urzeczywistnia politykę kształcenia zawodowego, która wspiera i uzupełnia działanie Państw Członkowskich, w pełni szanując odpowiedzialność Państw Członkowskich za treść i organizację kształcenia zawodowego.

1. Unia i Państwa Członkowskie, po konsultacji z partnerami społecznymi, wprowadzają w życie środki służące wzmocnieniu polityki kształcenia zawodowego, która ma uwzględniać różnorodność praktyk krajowych.

Poprawka  164

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 166 – ustęp 2 – tiret 2

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 poprawy kształcenia zawodowego wstępnego i ustawicznego w celu ułatwienia integracji zawodowej i reintegracji z rynkiem pracy,

 opracowania wspólnych norm w zakresie szkolenia zawodowego, poprawy kształcenia zawodowego wstępnego i ustawicznego w celu ułatwienia integracji zawodowej i reintegracji z rynkiem pracy oraz zwiększenia mobilności pracowników w Unii,

Poprawka  165

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 168 – ustęp 1 – akapit 2

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

Działanie Unii, które uzupełnia polityki krajowe, nakierowane jest na poprawę zdrowia publicznego, zapobieganie chorobom i dolegliwościom ludzkim oraz usuwanie źródeł zagrożeń dla zdrowia fizycznego i psychicznego. Działanie to obejmuje zwalczanie epidemii, poprzez wspieranie badań nad ich przyczynami, sposobami ich rozprzestrzeniania się oraz zapobiegania im, jak również informacji i edukacji zdrowotnej, a także monitorowanie poważnych transgranicznych zagrożeń dla zdrowia, wczesne ostrzeganie w przypadku takich zagrożeń oraz ich zwalczanie.

Działanie Unii, które uzupełnia polityki krajowe, nakierowane jest na poprawę zdrowia publicznego, zapobieganie chorobom i dolegliwościom ludzkim oraz usuwanie źródeł zagrożeń dla zdrowia fizycznego i psychicznego. Działanie to obejmuje zwalczanie epidemii, poprzez wspieranie badań nad ich przyczynami, sposobami ich rozprzestrzeniania się oraz zapobiegania im, jak również informacji i edukacji zdrowotnej, a także monitorowanie poważnych transgranicznych zagrożeń dla zdrowia, wczesne ostrzeganie w przypadku takich zagrożeń oraz ich zwalczanie zgodnie ze zintegrowanym, ujednoliconym podejściem, aby wyważyć i zoptymalizować związek między zdrowiem ludzi, zdrowiem zwierząt i stanem środowiska naturalnego.

Poprawka  166

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 168 – ustęp 4 – litera b

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

b)  środki w dziedzinach weterynaryjnej i fitosanitarnej, mające bezpośrednio na celu ochronę zdrowia publicznego;

b)  środki w dziedzinach weterynaryjnej, dobrostanu zwierząt i fitosanitarnej, mające bezpośrednio na celu ochronę zdrowia publicznego;

Poprawka  167

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 168 – ustęp 4 – litera c a (nowa)

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

ca)  środki ustanawiające wspólne wskaźniki powszechnego i równego dostępu do przystępnych cenowo usług opieki zdrowotnej wysokiej jakości, w tym w zakresie zdrowia reprodukcyjnego;

Poprawka  168

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 168 – ustęp 4 – litera c b (nowa)

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

cb)  środki wczesnego powiadamiania i monitorowania poważnych transgranicznych zagrożeń zdrowia oraz zarządzania nimi, w szczególności w razie pandemii. Środki te nie stanowią przeszkody dla państw członkowskich w utrzymaniu w mocy lub w przyjęciu wzmocnionych środków ochronnych, jeżeli są one konieczne;

Poprawka  169

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 168 – ustęp 4 – litera c c (nowa)

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

cc)  środki monitorowania i koordynowania dostępu do wspólnej diagnostyki, informacji i leczenia chorób zakaźnych i niezakaźnych, w tym chorób rzadkich.

Poprawka  170

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 179 – ustęp 1

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

1. Unia ma na celu wzmacnianie swojej bazy naukowej i technologicznej przez utworzenie europejskiej przestrzeni badawczej, w której naukowcy, wiedza naukowa i technologie podlegają swobodnej wymianie, oraz sprzyjanie rozwojowi swojej konkurencyjności, także w przemyśle, a także promowanie działalności badawczej uznanej za niezbędną na mocy innych rozdziałów Traktatów.

1. Unia ma na celu wzmacnianie swojej bazy naukowej i technologicznej przez utworzenie europejskiej przestrzeni badawczej, w której naukowcy, wiedza naukowa i technologie podlegają swobodnej wymianie, oraz sprzyjanie rozwojowi swojej konkurencyjności, także w przemyśle, a także promowanie działalności badawczej uznanej za niezbędną na mocy innych rozdziałów Traktatów oraz poszanowanie i propagowanie wolności akademickiej, swobody prowadzenia badań naukowych i nauczania.

Poprawka  171

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 189 – ustęp 1

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

1. W celu wspierania postępu naukowo-technicznego, konkurencyjności przemysłowej i realizacji swoich polityk, Unia opracowuje europejską politykę przestrzeni kosmicznej. W tym celu Unia może promować wspólne inicjatywy, popierać badania i rozwój technologiczny i koordynować wysiłki niezbędne dla badania i wykorzystania przestrzeni kosmicznej.

1. W celu wspierania postępu naukowo-technicznego, konkurencyjności przemysłowej i realizacji swoich polityk, Unia opracowuje wspólną europejską politykę przestrzeni kosmicznej i wspólną europejską strategię kosmiczną. W tym celu Unia może promować wspólne inicjatywy, popierać badania i rozwój technologiczny i koordynować wysiłki niezbędne dla badania i wykorzystania przestrzeni kosmicznej.

Poprawka  172

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 189 – ustęp 2

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

2. W celu przyczynienia się do realizacji celów określonych w ustępie 1, Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą, ustanawiają niezbędne środki, które mogą przybrać postać europejskiego programu kosmicznego, z wyłączeniem jakiejkolwiek harmonizacji przepisów ustawowych i wykonawczych Państw Członkowskich.

2. W celu przyczynienia się do realizacji celów określonych w ustępie 1, Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą, ustanawiają niezbędne środki, które mogą przybrać postać europejskiego programu kosmicznego, przyczyniające się do stworzenia wspólnych ram działań w przestrzeni kosmicznej i ratyfikacji istniejących traktatów międzynarodowych.

Poprawka  173

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 191 – ustęp -1 (nowy)

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

-1. Pamiętając o swojej odpowiedzialności wobec przyszłych pokoleń, Unia Europejska, działając zgodnie z traktatami, chroni prawem Unii, w tym przy użyciu środków wykonawczych i sądowych, naturalne podstawy życia i naturalne podstawy egzystencji zwierząt.

Poprawka  174

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 191 – ustęp 1 – tiret 4

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

– promowania na płaszczyźnie międzynarodowej środków zmierzających do rozwiązywania regionalnych lub światowych problemów w dziedzinie środowiska, w szczególności zwalczania zmian klimatu.

– promowania na płaszczyźnie unijnej i międzynarodowej środków zmierzających do rozwiązywania regionalnych lub światowych problemów w dziedzinie środowiska, w szczególności zwalczania zmian klimatu, ochrony różnorodności biologicznej i wypełniania międzynarodowych zobowiązań Unii.

Poprawka  175

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 191 – ustęp 2 – akapit 1

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

Polityka Unii w dziedzinie środowiska stawia sobie za cel wysoki poziom ochrony, z uwzględnieniem różnorodności sytuacji w różnych regionach Unii. Opiera się na zasadzie ostrożności oraz na zasadach działania zapobiegawczego, naprawiania szkody w pierwszym rzędzie u źródła i na zasadzie „zanieczyszczający płaci”.

Polityka Unii w dziedzinie środowiska stawia sobie za cel wysoki poziom ochrony, z uwzględnieniem różnorodności sytuacji w różnych regionach Unii. Opiera się na podejściu „Jedno zdrowie” oraz na zasadzie ostrożności, a także na zasadach działania zapobiegawczego, naprawiania szkody w pierwszym rzędzie u źródła i na zasadzie „zanieczyszczający płaci”.

Poprawka  176

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 191 – ustęp 3 – tiret 2 a (nowe)

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

 ryzyko przekroczenia granic możliwości naszej planety, z zastosowaniem zasady ostrożności,

Poprawka  177

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 191 a (nowy)

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

Artykuł 191a

 

1. Zgodnie ze swoimi międzynarodowymi zobowiązaniami Unia podejmuje starania na rzecz ograniczenia globalnego wzrostu temperatury i dąży do zrównoważenia emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych w całej Unii, aby osiągnąć ujemny bilans emisji.

 

2. W kontekście przyjmowania wszelkich projektów środków lub wniosków ustawodawczych, w tym wniosków budżetowych, Komisja dąży do dostosowania tych projektów środków i wniosków do celów, o których mowa w ustępie 1. W przypadku niezgodności z tymi celami Komisja przedstawia powody takiego niedostosowania w ramach oceny skutków towarzyszącej danemu wnioskowi.

Poprawka  178

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 192 – ustęp 2

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

2. Na zasadzie odstępstwa od procedury decyzyjnej przewidzianej w ustępie 1 i bez uszczerbku dla artykułu 114, Rada, stanowiąc jednomyślnie zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą i po konsultacji z Parlamentem Europejskim, Komitetem Ekonomiczno-Społecznym i Komitetem Regionów, uchwala:

skreślony

a)  przepisy przede wszystkim o charakterze fiskalnym;

 

b)  środki wpływające na:

 

  zagospodarowanie przestrzenne,

 

 zarządzanie ilościowe zasobami wodnymi, w sposób pośredni lub bezpośredni wpływające na dostępność tych zasobów,

 

 przeznaczenie gruntów, z wyjątkiem kwestii zarządzania odpadami;

 

c)  środki wpływające znacząco na wybór Państwa Członkowskiego między różnymi źródłami energii i ogólną strukturę jego zaopatrzenia w energię.

 

Rada, stanowiąc jednomyślnie na wniosek Komisji i po konsultacji z Parlamentem Europejskim, Komitetem Ekonomiczno-Społecznym i Komitetem Regionów, może postanowić o stosowaniu zwykłej procedury ustawodawczej do dziedzin, o których mowa w akapicie pierwszym.

 

Poprawka  179

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 192 – ustęp 3

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

3. Ogólne programy działania określające cele priorytetowe, które mają być osiągnięte, uchwalane są przez Parlament Europejski i Radę, stanowiące zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą i po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

skreślony

Środki niezbędne do realizacji tych programów są przyjmowane na warunkach przewidzianych w ustępie 1 lub 2, zależnie od przypadku.

 

Poprawka  180

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 194 – ustęp 1 – wprowadzenie

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

1. W ramach ustanawiania lub funkcjonowania rynku wewnętrznego oraz z uwzględnieniem potrzeby zachowania i poprawy stanu środowiska, polityka Unii w dziedzinie energetyki ma na celu, w duchu solidarności między Państwami Członkowskimi:

1. W ramach ustanawiania lub funkcjonowania rynku wewnętrznego oraz z uwzględnieniem potrzeby zachowania i poprawy stanu środowiska, wspólna polityka energetyczna Unii ma na celu, w duchu solidarności między Państwami Członkowskimi:

Poprawka  181

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 194 – ustęp 1 – litera b

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

b) zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii w Unii;

b) zapewnienie bezpieczeństwa i przystępności cenowej dostaw energii dla każdego w Unii;

Poprawka  182

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 194 – ustęp 1 – litera c

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

c) wspieranie efektywności energetycznej i oszczędności energii, jak również rozwoju nowych i odnawialnych form energii;

c) zapewnienie efektywności energetycznej i oszczędności energii, jak również rozwoju nowych i odnawialnych form energii, aby stworzyć system energetyczny oparty na efektywności energetycznej i odnawialnych źródłach energii; oraz

Poprawka  183

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 194 – akapit 1 – litera d

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

d) wspieranie wzajemnych połączeń między sieciami energii.

d) zapewnienie wzajemnych połączeń między sieciami energii.

Poprawka  184

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 194 – ustęp 1 – litera d a (nowa)

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

da) zaprojektowanie całego systemu energetycznego zgodnie z międzynarodowymi porozumieniami w sprawie łagodzenia zmiany klimatu.

Poprawka  185

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 194 – ustęp 2 – akapit 2

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

Nie naruszają one prawa Państwa Członkowskiego do określania warunków wykorzystania jego zasobów energetycznych, wyboru między różnymi źródłami energii i ogólnej struktury jego zaopatrzenia w energię, bez uszczerbku dla artykułu 192 ustęp 2 litera c).

skreślony

Poprawka  186

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 194 – ustęp 3

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

3. Na zasadzie odstępstwa od ustępu 2, Rada, stanowiąc zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą, jednomyślnie i po konsultacji z Parlamentem Europejskim, ustanawia środki, o których mowa w tym ustępie, jeżeli mają one głównie charakter fiskalny.

skreślony

Poprawka  187

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 206

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

Poprzez utworzenie unii celnej zgodnie z artykułami 28–32 Unia przyczynia się, we wspólnym interesie, do harmonijnego rozwoju handlu światowego, stopniowego zniesienia ograniczeń w handlu międzynarodowym i w bezpośrednich inwestycjach zagranicznych oraz do zmniejszenia barier celnych i innych barier.

Poprzez utworzenie unii celnej zgodnie z artykułami 28–32 Unia przyczynia się, we wspólnym interesie, do harmonijnego rozwoju opartego na zasadach, wielostronnego handlu światowego, stopniowego zniesienia ograniczeń w handlu międzynarodowym i w bezpośrednich inwestycjach zagranicznych oraz do zmniejszenia barier celnych i innych barier, przy jednoczesnym propagowaniu we wspólnej polityce handlowej między innymi wartości demokratycznych, dobrych rządów, praw człowieka i zrównoważonego rozwoju.

Poprawka  188

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 207 – ustęp 1

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

1. Wspólna polityka handlowa jest oparta na jednolitych zasadach, w szczególności w odniesieniu do zmian stawek celnych, zawierania umów celnych i handlowych dotyczących handlu towarami i usługami oraz do handlowych aspektów własności intelektualnej, bezpośrednich inwestycji zagranicznych, ujednolicenia środków liberalizacyjnych, polityki eksportowej, a także handlowych środków ochronnych, w tym środków podejmowanych w przypadku dumpingu lub subsydiów. Wspólna polityka handlowa prowadzona jest zgodnie z zasadami i celami działań zewnętrznych Unii.

1. Wspólna polityka handlowa jest oparta na jednolitych zasadach, w szczególności w odniesieniu do zmian stawek celnych, zawierania umów celnych i handlowych dotyczących handlu towarami i usługami oraz do handlowych aspektów własności intelektualnej, inwestycji zagranicznych, w tym ochrony inwestycji, bezpieczeństwa gospodarczego, ujednolicenia środków liberalizacyjnych, polityki eksportowej, a także handlowych środków ochronnych, w tym środków podejmowanych w przypadku dumpingu lub subsydiów. Wspólna polityka handlowa prowadzona jest zgodnie z zasadami i celami działań zewnętrznych Unii oraz z celem neutralności klimatycznej.

Poprawka  189

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 207 – ustęp 3 – akapit 2

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

Komisja przedstawia zalecenia Radzie, która upoważnia ją do rozpoczęcia koniecznych rokowań. Rada i Komisja są odpowiedzialne za zapewnienie zgodności umów będących przedmiotem rokowań z wewnętrznymi politykami i zasadami Unii.

Na zalecenie Komisji Parlament Europejski i Rada upoważniają Komisję do rozpoczęcia koniecznych rokowań. Komisja jest odpowiedzialna za zapewnienie zgodności umów będących przedmiotem rokowań z wewnętrznymi politykami i zasadami Unii.

Poprawka  190

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 207 – ustęp 3 – akapit 3

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

Komisja prowadzi te rokowania w konsultacji ze specjalnym komitetem wyznaczonym przez Radę w celu wsparcia jej w tym zadaniu i w ramach wytycznych, które Rada może do niej kierować. Komisja regularnie składa specjalnemu komitetowi i Parlamentowi Europejskiemu sprawozdanie z postępu w rokowaniach.

Komisja prowadzi te rokowania w konsultacji z właściwą komisją Parlamentu Europejskiego oraz ze specjalnym komitetem wyznaczonym przez Radę w celu wsparcia jej w tym zadaniu i w ramach wytycznych, które Rada może do niej kierować. Komisja regularnie składa właściwej komisji Parlamentu Europejskiego i specjalnemu komitetowi wyznaczonemu przez Radę sprawozdanie z postępów w rokowaniach.

Poprawka  191

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 207 – ustęp 3 – akapit 3 a (nowy)

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

Na zasadzie odstępstwa od artykułu 218 ustęp 5 Parlament Europejski i Rada mogą przyjąć decyzję zezwalającą na tymczasowe stosowanie umowy przed jej wejściem w życie.

Poprawka  192

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 207 – ustęp 4 – akapit 1

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

W odniesieniu do rokowań i zawierania umów, o których mowa w ustępie 3, Rada stanowi większością kwalifikowaną.

W odniesieniu do rokowań i zawierania umów, o których mowa w ustępie 3, Rada stanowi zwykłą większością.

Poprawka  193

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 207 – ustęp 4 – akapit 2

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

W odniesieniu do rokowań i zawierania umów w dziedzinie handlu usługami i w dziedzinie handlowych aspektów własności intelektualnej, jak również bezpośrednich inwestycji zagranicznych, Rada stanowi jednomyślnie, jeżeli umowy te zawierają postanowienia wymagające jednomyślności do przyjęcia przepisów wewnętrznych.

W odniesieniu do rokowań i zawierania umów w dziedzinie handlu usługami i w dziedzinie handlowych aspektów własności intelektualnej, jak również bezpośrednich inwestycji zagranicznych, Rada stanowi większością kwalifikowaną.

Poprawka  194

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 207 – ustęp 4 – akapit 3 – wprowadzenie

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

Rada stanowi jednomyślnie także przy rokowaniach i zawieraniu umów:

Rada stanowi