RAPORT referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare și rectificare a Directivei 2005/36/CE în ceea ce privește recunoașterea calificărilor profesionale ale asistenților medicali generaliști formați în România

30.11.2023 - (COM(2023)0502 – C9‑0324/2023 – 2023/0307(COD)) - ***I

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor
Raportor: Adam Bielan


Procedură : 2023/0307(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A9-0381/2023
Texte depuse :
A9-0381/2023
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare și rectificare a Directivei 2005/36/CE în ceea ce privește recunoașterea calificărilor profesionale ale asistenților medicali generaliști formați în România

(COM(2023)0502 – C9‑0324/2023 – 2023/0307(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

 având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2023)0502),

 având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolele 46, 53 alineatul (1) și articolul 62 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C9‑0324/2023),

 având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

 având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 25 octombrie 2023[1],

 având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

 având în vedere raportul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor (A9-0381/2023),

1. adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3. încredințează Președintei sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.


Amendamentul 1

 

Propunere de directivă

Titlu

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Propunere de

Propunere de

DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

de modificare și rectificare a Directivei 2005/36/CE în ceea ce privește recunoașterea calificărilor profesionale ale asistenților medicali generaliști formați în România

de modificare a Directivei 2005/36/CE în ceea ce privește recunoașterea calificărilor profesionale ale asistenților medicali generaliști formați în România

(Text cu relevanță pentru SEE)

(Text cu relevanță pentru SEE)

Amendamentul  2

 

Propunere de directivă

Considerentul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Asistenții medicali generaliști a căror formare nu a îndeplinit cerințele minime prevăzute de Directiva 2005/36/CE și a început înainte de aderarea României la UE pot beneficia de recunoaștere în temeiul articolului 33a din Directiva 2005/36/CE dacă îndeplinesc cerințele specificate la articolul respectiv. În cazul în care aceste cerințe nu sunt îndeplinite, cererea de recunoaștere este evaluată de statul membru gazdă în temeiul sistemului general de recunoaștere, în conformitate cu articolele 10-14 din Directiva 2005/36/CE.

(2) Asistenții medicali generaliști a căror formare nu a îndeplinit cerințele minime prevăzute de Directiva 2005/36/CE și a început înainte de data aderării României la Uniunea Europeană pot beneficia de recunoaștere în temeiul articolului 33a din Directiva 2005/36/CE dacă îndeplinesc cerințele specificate la articolul respectiv.

Amendamentul  3

 

Propunere de directivă

Considerentul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Din cauza unei erori, la articolul 10 litera (b) din Directiva 2005/36/CE nu există nicio trimitere specifică la articolul 33a din aceasta. Pentru a clarifica faptul că, în situația în care asistentul medical nu îndeplinește cerințele prevăzute la articolul 33a, se aplică articolele 10-14 din Directiva 2005/36/CE, această eroare trebuie corectată.

(3) Un număr semnificativ de state membre gazdă au recunoscut calificările profesionale ale asistenților medicali formați în România care nu îndeplinesc cerințele prevăzute la articolul 33a din Directiva 2005/36/CE, în temeiul sistemului general de recunoaștere a formării în domeniul titlurilor de calificare prevăzut la articolele 10-14 din directiva respectivă. Acest lucru s-a realizat pe baza înțelegerii că asistenții medicali formați în România ar putea beneficia de acest sistem general în același mod ca asistenții medicali generaliști care nu au fost formați în România și care nu îndeplinesc cerințele articolului 33 din directiva respectivă. Pentru a proteja aceste drepturi dobândite și încrederea legitimă, statele membre ar trebui să se asigure că orice astfel de recunoaștere a calificărilor profesionale ale asistenților medicali formați în România care nu îndeplinesc cerințele prevăzute la articolul 33 litera a) din Directiva 2005/36/CE în diferitele sale versiuni aplicabile până la intrarea în vigoare a prezentei directive de modificare sunt valabile. În plus, pentru a îmbunătăți claritatea și securitatea juridică, ca evaluarea în temeiul articolelor 10-14 din Directiva 2005/36/CE să se aplice în situația în care asistentul medical nu îndeplinește cerințele prevăzute la noul articol 33a, la articolul 10 litera (b) ar trebui inclusă o trimitere specifică la noul articol respectiv pentru viitor.

Amendamentul  4

 

Propunere de directivă

Considerentul 10

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10) Prin urmare, Directiva 2005/36/CE trebuie modificată și rectificată în consecință,

(10) Prin urmare, Directiva 2005/36/CE ar trebui modificată în consecință,

Amendamentul  5

 

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Directiva 2005/36/CE se modifică și se rectifică după cum urmează:

Directiva 2005/36/CE se modifică după cum urmează:

Amendamentul  6

 

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2

Directiva 2005/36/CE

Articolul 33 a – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. În ceea ce privește calificarea românească de asistent medical generalist, se aplică numai dispozițiile în materie de drepturi dobândite prevăzute la alineatele (2) și (3).

1. În ceea ce privește calificarea românească de asistent medical generalist, se aplică numai dispozițiile în materie de drepturi dobândite prevăzute la alineatul (2).

Amendamentul  7

 

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2

Directiva 2005/36/CE

Articolul 33 a – alineatul 2 – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. În cazul resortisanților statelor membre care au fost formați ca asistenți medicali generaliști în România și a căror formare nu îndeplinește cerințele minime de formare stabilite la articolul 31, statele membre recunosc drept suficiente oricare dintre următoarele titluri de calificare de asistent medical generalist, cu condiția ca titlurile respective să fie însoțite de un certificat care să ateste că respectivii resortisanți ai unui stat membru au exercitat efectiv și legal activitățile de asistent medical generalist în România, inclusiv asumând responsabilitate deplină pentru planificarea, organizarea și acordarea de asistență medicală pacienților, pentru o perioadă de cel puțin trei ani consecutivi în decursul celor cinci ani care preced data eliberării certificatului:

2. În cazul resortisanților statelor membre care au fost formați ca asistenți medicali generaliști în România și a căror formare nu îndeplinește cerințele minime de formare stabilite la articolul 31, statele membre recunosc drept suficiente:

 

(a) oricare dintre următoarele titluri de calificare de asistent medical generalist, cu condiția ca titlurile respective să fie însoțite de un certificat care să ateste că respectivii resortisanți ai unui stat membru au exercitat efectiv și legal activitățile de asistent medical generalist în România, inclusiv asumând responsabilitate deplină pentru planificarea, organizarea și acordarea de asistență medicală pacienților, pentru o perioadă de cel puțin trei ani consecutivi în decursul celor cinci ani care preced data eliberării certificatului:

Amendamentul  8

 

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2

Directiva 2005/36/CE

Articolul 33 a – alineatul 2 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) Certificat de competențe profesionale de asistent medical generalist cu studii post-secundare absolvite în cadrul unei școli postliceale, atestând o formare începută înainte de 1 ianuarie 2007;

(i) Certificat de competențe profesionale de asistent medical generalist cu studii post-secundare absolvite în cadrul unei școli postliceale, atestând o formare începută înainte de 1 ianuarie 2007;

Amendamentul  9

 

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2

Directiva 2005/36/CE

Articolul 33 a – alineatul 2 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) Diplomă de absolvire de asistent medical generalist cu studii universitare de scurtă durată, atestând o formare începută înainte de 1 octombrie 2003;

(ii) Diplomă de absolvire de asistent medical generalist cu studii universitare de scurtă durată, atestând o formare începută înainte de 1 octombrie 2003; sau

Amendamentul  10

 

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2

Directiva 2005/36/CE

Articolul 33 a – alineatul 2 – litera c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) Diplomă de licență de asistent medical generalist cu studii universitare de lungă durată, atestând o formare începută înainte de 1 octombrie 2003.

(iii) Diplomă de licență de asistent medical generalist cu studii universitare de lungă durată, atestând o formare începută înainte de 1 octombrie 2003;

Amendamentul  11

 

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2

Directiva 2005/36/CE

Articolul 33 a – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. Statele membre recunosc următoarele titluri de calificare ca asistent medical generalist:

 

(a) titlurile de calificare menționate la alineatul (2), precum și titlurile de calificare de nivel postliceal enumerate la articolul 4 din Ordinul ministrului educației naționale nr. 5114/2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare, desfășurare și finalizare a programului special de revalorizare a formării inițiale de asistent medical generalist, dobândită anterior datei de 1 ianuarie 2007, pentru absolvenții învățământului postliceal sanitar (Monitorul Oficial al României nr. 5 din 6 ianuarie 2015), cu condiția ca aceste titluri să fie însoțite de oricare dintre următoarele:

(b) oricare dintre titlurile de calificare enumerate la litera (a) punctele (ii) și (iii), cu condiția ca titlurile respective să fie însoțite de următorul titlu de calificare obținut în baza unui program special de revalorizare:

(b) titlurile de calificare obținute în baza unui program special de revalorizare:

 

(i) Diploma de licență menționată la articolul 3 alineatul (2) din Ordinul comun al ministrului educației naționale și al ministrului sănătății nr. 4317/943/2014 din 11 august 2014 privind aprobarea programului special de revalorizare a formării inițiale de asistent medical generalist, dobândită anterior datei de 1 ianuarie 2007, pentru absolvenții învățământului postliceal și ai învățământului superior (Monitorul Oficial al României nr. 624 din 26 august 2014), însoțită de un supliment la diplomă care atestă că studentul a finalizat programul special de revalorizare, sau

Diploma de licență menționată la articolul 3 alineatul (2) din Ordinul comun al ministrului educației naționale și al ministrului sănătății nr. 4317/943/2014 din 11 august 2014 privind aprobarea programului special de revalorizare a formării inițiale de asistent medical generalist, dobândită anterior datei de 1 ianuarie 2007, pentru absolvenții învățământului postliceal și ai învățământului superior (Monitorul Oficial al României nr. 624 din 26 august 2014), însoțită de un supliment la diplomă care atestă că studentul a finalizat programul special de revalorizare, sau

 

(c) oricare dintre titlurile de calificare de nivel postliceal enumerate la articolul 4 din Ordinul ministrului educației naționale nr. 5114/2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare, desfășurare și finalizare a programului special de revalorizare a formării inițiale de asistent medical generalist, dobândită anterior datei de 1 ianuarie 2007, pentru absolvenții învățământului postliceal sanitar (Monitorul Oficial al României nr. 5 din 6 ianuarie 2015), cu condiția ca aceste titluri să fie însoțite de următorul titlu de calificare obținut în baza unui program special de revalorizare:

(ii) Certificatul de revalorizare a competențelor profesionale menționat la articolul 3 alineatul (1) și în anexa nr. 3 la Ordinul comun al ministrului educației naționale și al ministrului sănătății nr. 4317/943/2014 din 11 august 2014, precum și la articolul 16 din Ordinul ministrului educației naționale nr. 5114/2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare, desfășurare și finalizare a programului special de revalorizare a formării inițiale de asistent medical generalist, dobândită anterior datei de 1 ianuarie 2007, pentru absolvenții învățământului postliceal sanitar (Monitorul Oficial al României nr. 5 din 6 ianuarie 2015).”.

Certificatul de revalorizare a competențelor profesionale menționat la articolul 3 alineatul (1) și în anexa nr. 3 la Ordinul comun al ministrului educației naționale și al ministrului sănătății nr. 4317/943/2014 din 11 august 2014, precum și la articolul 16 din Ordinul ministrului educației naționale nr. 5114/2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare, desfășurare și finalizare a programului special de revalorizare a formării inițiale de asistent medical generalist, dobândită anterior datei de 1 ianuarie 2007, pentru absolvenții învățământului postliceal sanitar (Monitorul Oficial al României nr. 5 din 6 ianuarie 2015).”;

Alineatul (3) de la articolul 33a este fuzionat cu alineatul (2).

 

Amendamentul  12

 

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 a (nou)

Directiva 2005/36/CE

Articolul 33 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Se introduce următorul articol:

 

„Articolul 33b

 

Valabilitatea drepturilor dobândite specifice asistenților medicali generaliști formați în România în cadrul sistemului general de recunoaștere înainte de... [data intrării în vigoare a prezentei directive de modificare]

 

Statele membre gazdă garantează valabilitatea recunoașterii calificării românești de asistent medical generalist acordate în temeiul articolelor 10-14 din prezenta directivă înainte de ... [data intrării în vigoare a prezentei directive de modificare] în cazul resortisanților statelor membre care au fost formați ca asistenți medicali generaliști în România și care nu au îndeplinit cerințele prevăzute la:

 

(a)  articolul 33 alineatul (a) din prezenta directivă, în versiunea în vigoare la 1 ianuarie 2007 sau

 

(b)  articolul 33 alineatul (a) din prezenta directivă, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2013/55/UE a Parlamentului European și a Consiliului1a.

 

__________________

 

1a Directiva 2013/55/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 noiembrie 2013 de modificare a Directivei 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale și a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne („Regulamentul IMI”) (JO L 354, 28.12.2013, p. 132).”;

Amendamentul  13

 

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până cel târziu la [OP este rugat să introducă data: la un an de la intrarea în vigoare a prezentei directive]. Statele membre comunică de îndată Comisiei textul acestor acte.

Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până cel târziu la ... [OP este rugat să introducă data: la un an de la data intrării în vigoare a prezentei directive]. Statele membre comunică imediat Comisiei textul măsurilor respective.

Amendamentul  14

 

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o astfel de trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

Atunci când statele membre adoptă măsurile respective, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o astfel de trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

Amendamentul  15

 

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care acestea le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

2. Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor măsuri de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

 

 


EXPUNERE DE MOTIVE

Recunoașterea rapidă și eficientă a calificărilor profesionale pentru accesul la profesiile reglementate este esențială pentru ca libertățile fundamentale ale pieței interne să funcționeze pentru cetățenii UE. Pentru a facilita recunoașterea calificărilor asistenților medicali generaliști ale căror calificări nu îndeplineau cerințele minime de formare la data aderării, România a realizat un program de revalorizare în urma unei recomandări introduse la considerentul 36 din Directiva 2013/55/UE, care a modificat Directiva 2005/36/CE. Prin urmare, România s-a asigurat că nivelurile de formare a asistenților medicali îndeplinesc cerințele minime prevăzute de Directiva 2005/36/UE. Propunerea Comisiei este de natură tehnică și este în concordanță cu o abordare similară adoptată în trecut în cazul asistenților medicali și moașelor din Polonia.

 

Raportorul salută propunerea Comisiei, care va permite absolvenților programului românesc de revalorizare să beneficieze de drepturile dobândite fără a fi necesară dovedirea experienței profesionale. Proiectul de raport conține doar modificări tehnice pentru a aduce mai multă claritate textului, fără a modifica fondul.


ANEXĂ: ENTITĂȚILE SAU PERSOANELE DE LA CARE RAPORTORUL A PRIMIT CONTRIBUȚII

În temeiul articolului 8 din anexa I la Regulamentul de procedură, raportorul declară că a primit contribuții de la următoarele entități sau persoane în timpul pregătirii raportului, până la adoptarea acestuia în comisie:

Entitatea și/sau persoana

Șef de echipă, DG GROW, Comisia Europeană

 

Lista de mai sus este elaborată sub responsabilitatea exclusivă a raportorului.


 

PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Modificarea și rectificarea Directivei 2005/36/CE în ceea ce privește recunoașterea calificărilor profesionale ale asistenților medicali generaliști formați în România

Referințe

COM(2023)0502 – C9-0324/2023 – 2023/0307(COD)

Data prezentării în PE

1.9.2023

 

 

 

Comisie competentă

 Data anunțului în plen

IMCO

2.10.2023

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

 Data anunțului în plen

EMPL

2.10.2023

CULT

2.10.2023

 

 

Avize care nu au fost emise

 Data deciziei

EMPL

19.9.2023

CULT

19.9.2023

 

 

Raportor

 Data numirii

Adam Bielan

25.9.2023

 

 

 

Examinare în comisie

9.10.2023

 

 

 

Data adoptării

28.11.2023

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

39

0

2

Membri titulari prezenți la votul final

Andrus Ansip, Pablo Arias Echeverría, Laura Ballarín Cereza, Alessandra Basso, Adam Bielan, Biljana Borzan, Vlad-Marius Botoş, Anna Cavazzini, Dita Charanzová, Deirdre Clune, David Cormand, Sandro Gozi, Virginie Joron, Eugen Jurzyca, Włodzimierz Karpiński, Arba Kokalari, Marcel Kolaja, Kateřina Konečná, Andrey Kovatchev, Jean-Lin Lacapelle, Antonius Manders, Beata Mazurek, Leszek Miller, Anne-Sophie Pelletier, Miroslav Radačovský, René Repasi, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Róża Thun und Hohenstein, Tom Vandenkendelaere, Kim Van Sparrentak, Marion Walsmann

Membri supleanți prezenți la votul final

Francisco Guerreiro, Ivars Ijabs, Kosma Złotowski, Marco Zullo

Membri supleanți [articolul 209 alineatul (7)] prezenți la votul final

João Albuquerque, Petar Vitanov, Stefania Zambelli

Data depunerii

30.11.2023

 


VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

39

+

ECR

Adam Bielan, Eugen Jurzyca, Beata Mazurek, Kosma Złotowski

ID

Alessandra Basso

NI

Miroslav Radačovský

PPE

Pablo Arias Echeverría, Deirdre Clune, Włodzimierz Karpiński, Arba Kokalari, Andrey Kovatchev, Antonius Manders, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Tom Vandenkendelaere, Marion Walsmann, Stefania Zambelli

Renew

Andrus Ansip, Vlad-Marius Botoş, Dita Charanzová, Sandro Gozi, Ivars Ijabs, Róża Thun und Hohenstein, Marco Zullo

S&D

João Albuquerque, Laura Ballarín Cereza, Biljana Borzan, Leszek Miller, René Repasi, Christel Schaldemose, Petar Vitanov

The Left

Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Verts/ALE

Anna Cavazzini, David Cormand, Francisco Guerreiro, Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak

 

0

-

 

 

 

2

0

ID

Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

 

 

 

Ultima actualizare: 8 decembrie 2023
Aviz juridic - Politica de confidențialitate