Pranešimas - A9-0396/2023Pranešimas
A9-0396/2023

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva (ES) 2015/413, kuria sudaromos palankesnės sąlygos keistis informacija tarpvalstybiniu lygmeniu apie kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimus

5.12.2023 - (COM(2023)0126 – C9‑0034/2023 – 2023/0052(COD)) - ***I

Transporto ir turizmo komitetas
Pranešėjas: Kosma Złotowski

Procedūra : 2023/0052(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A9-0396/2023
Pateikti tekstai :
A9-0396/2023
Debatai :
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva (ES) 2015/413, kuria sudaromos palankesnės sąlygos keistis informacija tarpvalstybiniu lygmeniu apie kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimus

(COM(2023)0126 – C9‑0034/2023 – 2023/0052(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2023)0126),

 atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 91 straipsnio 1 dalies c punktą, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C‑0034/2023),

 atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

 atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pranešimą (A9-0396/2023),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. pritaria savo pareiškimui, pridėtam prie šios rezoliucijos;

3. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

4. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

 

Pakeitimas  1

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1) Direktyva (ES) 2015/413 sudaromos palankesnės sąlygos keistis informacija tarpvalstybiniu lygmeniu apie kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimus ir taip sumažinamas pažeidėjų nerezidentų nebaudžiamumas. Veiksmingas tarpvalstybinis kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimų tyrimas ir tų taisyklių vykdymo užtikrinimas gerina kelių eismo saugumą, nes vairuotojai nerezidentai skatinami mažiau nusižengti ir vairuoti saugiau;

(1) Direktyva (ES) 2015/413 sudaromos palankesnės sąlygos keistis informacija tarpvalstybiniu lygmeniu apie kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimus ir taip sumažinamas pažeidėjų nerezidentų nebaudžiamumas. Veiksmingas tarpvalstybinis vien kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimų tyrimas ir tų taisyklių vykdymo užtikrinimas gerina kelių eismo saugumą, nes vairuotojai nerezidentai skatinami mažiau nusižengti ir vairuoti saugiau;

Pakeitimas  2

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1a) būtina suprasti, kad yra didelė tikimybė, jog kelių eismo pavojams sumažinti bus taikomos neišvengiamos nuobaudos. Įvairiose valstybėse narėse galiojančių taisyklių išmanymas skatina kelių eismo saugumą ir kelių eismo taisyklių pažeidimų skaičiaus mažinimą.

Pakeitimas  3

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4) siekiant užtikrinti vienodas sąlygas vairuotojams, direktyvos taikymo sritis turėtų būti išplėsta įtraukiant ir kitus kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimus. Atsižvelgiant į teisinį pagrindą, kuriuo remiantis buvo priimta Direktyva (ES) 2015/413, t. y. Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 91 straipsnio 1 dalies c punktą, papildomi pažeidimai turėtų būti glaudžiai susiję su kelių eismo saugumu, nes juos įtraukiant turėtų būti siekiama kovoti su pavojingu ir neatsargiu elgesiu, keliančiu didelį pavojų eismo dalyviams. Išplečiant taikymo sritį taip pat reikėtų atsižvelgti į techninę pažangą, padarytą automatiškai nustatant kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimus;

(4) siekiant užtikrinti vienodas sąlygas vairuotojams, direktyvos taikymo sritis turėtų būti išplėsta įtraukiant ir kitus vien kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimus. Atsižvelgiant į teisinį pagrindą, kuriuo remiantis buvo priimta Direktyva (ES) 2015/413, t. y. Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 91 straipsnio 1 dalies c punktą, papildomi pažeidimai turėtų būti glaudžiai ir tiesiogiai susiję su kelių eismo saugumu, nes juos įtraukiant turėtų būti siekiama kovoti su pavojingu ir neteisėtu elgesiu, keliančiu didelį pavojų eismo dalyviams. Išplečiant taikymo sritį taip pat reikėtų atsižvelgti į techninę pažangą, padarytą automatiškai nustatant kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimus;

Pakeitimas  4

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6) siekiant užtikrinti sklandų nacionalinių ryšių palaikymo institucijų bendradarbiavimą su kitomis institucijomis, dalyvaujančiomis tiriant kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimus, kurie patenka į šios direktyvos taikymo sritį, turėtų būti apibrėžtos nacionalinių ryšių palaikymo institucijų pareigos ir kompetencija. Nacionalinės ryšių palaikymo institucijos turėtų būti visada pasiekiamos tokioms institucijoms ir į jų prašymus atsakyti per pagrįstą laiką. Taip turėtų būti nepriklausomai nuo pažeidimo pobūdžio ar institucijos teisinio statuso, visų pirma nepriklausomai nuo to, ar institucija turi nacionalinę, subnacionalinę ar vietos kompetenciją;

(6) siekiant užtikrinti sklandų nacionalinių ryšių palaikymo institucijų bendradarbiavimą su kitomis institucijomis, dalyvaujančiomis tiriant kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimus, kurie patenka į šios direktyvos taikymo sritį, turėtų būti apibrėžtos nacionalinių ryšių palaikymo institucijų pareigos ir kompetencija. Nacionalinės ryšių palaikymo institucijos turėtų būti visada pasiekiamos tokioms institucijoms ir į jų prašymus atsakyti nepagrįstai nedelsiant. Taip turėtų būti nepriklausomai nuo pažeidimo pobūdžio ar institucijos teisinio statuso, visų pirma nepriklausomai nuo to, ar institucija turi nacionalinę, subnacionalinę ar vietos kompetenciją;

Pakeitimas  5

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7a) kai kurios valstybės narės šiuo metu susiduria su reiškiniu, kai kitose valstybėse narėse išsinuomotomis transporto priemonėmis padaromi sunkūs kelių eismo taisyklių pažeidimai. Tokių išsinuomotų automobilių vairuotojai, padarę kelių eismo pažeidimą, lieka nenubausti, nes jie gali pasinaudoti skirtingose valstybėse narėse taikomų taisyklių skirtumais, taip pat su informacijos keitimusi susijusiais trūkumais;

Pakeitimas  6

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8) pažeidimo vietos valstybei narei taip pat turėtų būti leista atlikti automatines paieškas transporto priemonių registruose, siekiant gauti duomenis apie galutinius transporto priemonių naudotojus, jei tokia informacija jau yra prieinama. Be to, turėtų būti nustatytas ankstesnių transporto priemonių savininkų, valdytojų ir galutinių naudotojų tapatybės duomenų saugojimo laikotarpis, kad valdžios institucijos gautų tinkamą informaciją, reikalingą nusikaltimams tirti;

(8) pažeidimo vietos valstybei narei taip pat turėtų būti leista atlikti automatines paieškas transporto priemonių registruose, siekiant gauti duomenis, kurių reikia tam, kad būtų galima nustatyti galutinius transporto priemonių naudotojus, jei tokia informacija jau yra prieinama. Be to, turėtų būti nustatytas ankstesnių transporto priemonių savininkų, valdytojų ir galutinių naudotojų tapatybės duomenų saugojimo laikotarpis, kad valdžios institucijos gautų tinkamą informaciją, reikalingą nusikaltimams tirti;

Pakeitimas  7

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12) registracijos valstybė narė arba gyvenamosios vietos valstybė narė turėtų per pagrįstą laiką pateikti pažeidimo vietos valstybės narės prašomą papildomą informaciją, būtiną atsakingam asmeniui nustatyti. Jei informacijos surinkti ar pateikti neįmanoma arba jos neįmanoma pateikti nepagrįstai nedelsiant, reikėtų aiškiai paaiškinti to priežastis ir kuo labiau sumažinti delsimą;

(12) registracijos valstybė narė arba gyvenamosios vietos valstybė narė turėtų ne vėliau kaip per 30 darbo dienų pateikti pažeidimo vietos valstybės narės prašomą papildomą informaciją, būtiną atsakingam asmeniui nustatyti. Jei informacijos surinkti ar pateikti neįmanoma arba jos neįmanoma pateikti per nustatytą laiką, reikėtų aiškiai paaiškinti to priežastis ir negali būti delsiama ilgiau kaip 20 darbo dienų nuo pranešimo apie priežastis;

Pakeitimas  8

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

17 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17) informaciniame rašte turėtų būti pateikta bent jau išsami informacija apie pažeidimo teisinį kvalifikavimą ir teisines pasekmes, visų pirma dėl to, kad sankcijos už pažeidimus, patenkančius į Direktyvos (ES) 2015/413 taikymo sritį, gali būti neturtinio pobūdžio, pavyzdžiui, pažeidėjo teisės vairuoti transporto priemones apribojimai. Teisė apskųsti taip pat turėtų būti remiama pateikiant išsamią informaciją apie tai, kur ir kaip pasinaudoti teise į gynybą arba pateikti skundą pažeidimo vietos valstybėje narėje atitinkamam asmeniui suprantama kalba. Kai taikoma, taip pat reikėtų pateikti procedūrų vykdymo in absentia aprašymą, nes įtariamas atsakingas asmuo gali neplanuoti grįžti į pažeidimo vietos valstybę narę dalyvauti procese. Mokėjimo galimybės ir būdai sumažinti sankcijų dydį taip pat turėtų būti lengvai suprantami, kad būtų skatinama savanoriškai bendradarbiauti. Galiausiai, kadangi informacinis raštas turėtų būti pirmas dokumentas, kurį gauna transporto priemonės savininkas, valdytojas ar galutinis naudotojas arba bet kuris kitas įtariamas atsakingas asmuo, jame turėtų būti pateikta informacija pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2016/680 13 straipsnį63, į kurią pagal 13 straipsnio 2 dalies d punktą turėtų būti įtraukta informacija, iš kokio šaltinio gauti asmens duomenys, ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 13 ir 14 straipsnius64. Ši informacija turėtų būti pateikta informaciniame rašte tiesiogiai arba pateikiant nuorodą į vietą, kurioje ji pateikiama;

(17) informacinis raštas turėtų būti suformuluotas taip, kad būtų suprantami teisinio išsilavinimo neturintiems asmenims, ir jame turėtų būti pateikta bent jau išsami informacija apie pažeidimo teisinį kvalifikavimą ir teisines pasekmes, visų pirma dėl to, kad sankcijos už pažeidimus, patenkančius į Direktyvos (ES) 2015/413 taikymo sritį, gali būti neturtinio pobūdžio, pavyzdžiui, pažeidėjo teisės vairuoti transporto priemones apribojimai. Teisė apskųsti taip pat turėtų būti remiama pateikiant išsamią informaciją apie tai, kur ir kaip pasinaudoti teise į gynybą arba pateikti skundą pažeidimo vietos valstybėje narėje atitinkamam asmeniui suprantama kalba. Kai taikoma, taip pat reikėtų pateikti procedūrų vykdymo in absentia aprašymą, nes įtariamas atsakingas asmuo gali neplanuoti grįžti į pažeidimo vietos valstybę narę dalyvauti procese. Mokėjimo galimybės ir būdai sumažinti sankcijų dydį taip pat turėtų būti lengvai suprantami, kad būtų skatinama savanoriškai bendradarbiauti. Galiausiai, kadangi informacinis raštas turėtų būti pirmas dokumentas, kurį gauna transporto priemonės savininkas, valdytojas ar galutinis naudotojas arba bet kuris kitas įtariamas atsakingas asmuo, jame turėtų būti pateikta informacija pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2016/680 13 straipsnį63, į kurią pagal 13 straipsnio 2 dalies d punktą turėtų būti įtraukta informacija, iš kokio šaltinio gauti asmens duomenys, ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 13 ir 14 straipsnius64. Ši informacija turėtų būti pateikta informaciniame rašte tiesiogiai arba pateikiant nuorodą į vietą, kurioje ji pateikiama;

__________________

__________________

63 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/680 dėl fizinių asmenų apsaugos kompetentingoms institucijoms tvarkant asmens duomenis nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas arba bausmių vykdymo tikslais ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, ir kuriuo panaikinamas Tarybos pamatinis sprendimas 2008/977/TVR (OL L 119, 2016 5 4, p. 89).

63 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/680 dėl fizinių asmenų apsaugos kompetentingoms institucijoms tvarkant asmens duomenis nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas arba bausmių vykdymo tikslais ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, ir kuriuo panaikinamas Tarybos pamatinis sprendimas 2008/977/TVR (OL L 119, 2016 5 4, p. 89).

64 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

64 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

Pakeitimas  9

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

18 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18) kai, atliekant patikrinimą kelyje, vietoje tikrinami nerezidentai ir per tokį patikrinimą pradedama tolesnė procedūra dėl padaryto kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimo, informaciniame rašte turėtų būti tik tam tikri esminiai elementai ir jis turėtų būti tiesiogiai įteiktas atitinkamam asmeniui kaip patikrinimo kelyje procedūrų dalis;

(18) kai, atliekant patikrinimą kelyje, vietoje tikrinami nerezidentai ir per tokį patikrinimą pradedama tolesnė procedūra dėl padaryto kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimo, informaciniame rašte turėtų būti tik tam tikri esminiai elementai, įskaitant, visų pirma, apeliacinės procedūros aprašymą, ir jis turėtų būti tiesiogiai įteiktas atitinkamam asmeniui kaip patikrinimo kelyje procedūrų dalis arba išsiųstas kuo greičiau po tų procedūrų užbaigimo; Vairuotojams nerezidentams taip pat turėtų būti suteikta pakankamai laiko pasinaudoti visomis teisėmis pateikti apeliaciją ar sušvelninti sankcijas;

Pakeitimas  10

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

20 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(20) tuo atveju, kai dokumentų neįmanoma įteikti registruotu paštu arba lygiavertėmis elektroninėmis priemonėmis, pažeidimo vietos valstybei narei turėtų būti leidžiama pasikliauti registracijos valstybe nare arba gyvenamosios vietos valstybe nare, kad dokumentai ir pranešimai atitinkamam asmeniui būtų įteikti pagal jų nacionalinės teisės aktus, kuriais reglamentuojamas dokumentų įteikimas;

(20) tuo atveju, kai dokumentų neįmanoma įteikti registruotu pristatymu, registruotu paštu arba lygiavertėmis elektroninėmis priemonėmis, pažeidimo vietos valstybei narei turėtų būti leidžiama pasikliauti registracijos valstybe nare arba gyvenamosios vietos valstybe nare, kad dokumentai ir pranešimai atitinkamam asmeniui būtų įteikti pagal jų nacionalinės teisės aktus, kuriais reglamentuojamas dokumentų įteikimas;

Pakeitimas  11

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

24 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(24a) šiuo metu nėra jokio į visoje Sąjungoje ų elektroninės atpažinties priemonės ar sertifikato, kurie būtų pripažįstami visose valstybėse narėse ir sudarytų sąlygas Sąjungos piliečiams susipažinti su pranešimų, saugomų juos pateikusios institucijos elektroniniame registre, turiniu, taip pat suteiktų galimybę elektroniniu būdu pateikti skundus ir apeliacijas. Todėl Komisija, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, turėtų peržiūrėti elektroninės prieigos prie nacionalinių institucijų tvarkomų kelių eismo taisyklių pažeidimų registrų modelius ir prireikus parengti specialų skaitmeninį sprendimą;

Pakeitimas  12

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

25 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(25a) Komisija turėtų išnagrinėti įvairias priemones, kuriomis būtų stiprinamas valstybių narių ir kaimyninių trečiųjų valstybių bendradarbiavimas ir keitimasis informacija apie kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimus, siekiant pagerinti vykdymo užtikrinimą; nors šia direktyva siekiama sumažinti vairuotojų nerezidentų nebaudžiamumą Sąjungoje, su kelių eismo saugumu susiję pažeidimai, kuriuos padaro už Sąjungos ribų registruoti vairuotojai nerezidentai, nėra nereikšminga problema. Šia direktyva ir EUCARIS naudojimu nustatomas modelis, pagal kurį Sąjunga ir jos valstybės narės gali nustatyti panašius mechanizmus, skirtus keistis informacija apie pažeidimus, kuriems taikomas šis reglamentas, su kaimyninėmis trečiosiomis šalimis, su sąlyga, kad atitinkamiems vairuotojams bus suteikta lygiavertė apsauga, visų pirma susijusi su duomenų apsauga;

Pakeitimas  13

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

25 b konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(25b) siekiant 2021–2030 m. ES kelių eismo saugumo politikos programoje „Tolesni žingsniai siekiant visiškai saugaus eismo vizijos“ nustatytų tikslų, veiksmingą Direktyvos (ES) 2015/413 įgyvendinimą reikėtų papildyti papildomomis priemonėmis, kuriomis būtų kovojama su trečiųjų šalių piliečių padarytais kelių eismo saugumo pažeidimais. Trečiosios šalys turėtų turėti galimybę keistis transporto priemonių registracijos duomenimis (TPRD), jei jos šiuo tikslu yra sudariusios susitarimą su Sąjunga. Į tokį susitarimą reikėtų įtraukti reikiamas duomenų apsaugos nuostatas. Jei sudaryti tokį susitarimą labai vėluojama, valstybės narės, bendradarbiaudamos su Komisija, galėtų parengti specialų sprendimą, kuriuo būtų užtikrinama, kad apie kelių eismo taisyklių pažeidimą būtų pranešama prie Sąjungos išorės sienos, kai eismo pažeidėjas ketina jį kirsti, kad valstybė narė, kurioje pažeidimas buvo padarytas, galėtų skirti piniginę baudą prieš jam išvykstant iš Sąjungos teritorijos;

Pakeitimas  14

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

25 c konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(25c) po Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos nebetaikoma jokia direktyva dėl valstybių narių policijos pajėgų ir Jungtinės Karalystės Vairuotojo pažymėjimų išdavimo ir transporto priemonių registravimo agentūros (DVLA) dalijimosi duomenimis. Vietoj to egzistuoja tarpusavio pagalbos sistema, tačiau, kadangi ji nebėra automatinė, ji nėra tokia veiksminga, kokia galėtų būti. Kadangi ES ir JK prekybos ir bendradarbiavimo susitarimo sudarymas neapima nuorodos į Direktyvą (ES) 2015/413 ir Sprendimą 2005/214/TVR, Komisija, atsižvelgdama teisinę nuomonę, turėtų išnagrinėti, kaip geriausiu būdu veiksmingai nustatyti šioje direktyvoje apibrėžtus pažeidimus pagal 1959 m. Europos konvenciją dėl savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose ir jos protokolus, kad būtų nustatytos veiksmingos ir efektyvios priemonės kelių eismo saugumui gerinti ir kartu apsaugoti duomenų apsaugos reikalavimai, visų pirma Sąjungos transporto priemonių savininkams ir vairuotojams;

Pakeitimas  15

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

31 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(31) turėtų būti sukurtas internetinis portalas (toliau – CBE portalas), kuriame Sąjungos eismo dalyviams būtų teikiama išsami informacija apie valstybėse narėse galiojančias kelių eismo saugumo taisykles ir jie galėtų veiksmingai ir saugiai bendrauti su valstybių narių institucijomis. Portalas taip pat turėtų palengvinti valstybių narių institucijų bendravimą įvairiais klausimais, susijusiais su kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimų tarpvalstybinio lygmens tyrimu, pavyzdžiui, su informacinių raštų ir paskesnių dokumentų autentiškumo tikrinimu, siekiant pašalinti sukčiavimo galimybę. Asmens duomenys, kuriais keičiamasi, turėtų būti tik tokie, kokių reikia tarpvalstybiniams tyrimams ir sankcijų, visų pirma piniginių nuobaudų mokėjimo, vykdymui užtikrinti. CBE portalą turėtų būti galima prijungti prie kitų atitinkamų portalų, tinklų, interneto svetainių ar platformų, kad būtų lengviau keistis informacija, susijusia su kelių eismo saugumo taisyklių vykdymo užtikrinimu. Komisija turėtų būti CBE portalo valdytoja pagal Reglamentą (ES) 2018/1725;

(31) turėtų būti sukurtas internetinis portalas (toliau – CBE portalas), kuriame Sąjungos eismo dalyviams būtų teikiama išsami informacija apie valstybėse narėse galiojančias kelių eismo saugumo taisykles ir jie galėtų veiksmingai ir saugiai bendrauti su valstybių narių institucijomis. Tokia informacija turi būti suprantama ir prieinama. Portalas taip pat turėtų palengvinti valstybių narių institucijų bendravimą įvairiais klausimais, susijusiais su kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimų tarpvalstybinio lygmens tyrimu, pavyzdžiui, su informacinių raštų ir paskesnių dokumentų autentiškumo tikrinimu, siekiant pašalinti sukčiavimo galimybę. Asmens duomenys, kuriais keičiamasi, turėtų būti tik tokie, kokių reikia tarpvalstybiniams tyrimams ir sankcijų, visų pirma piniginių nuobaudų mokėjimo, vykdymui užtikrinti. CBE portalą turėtų būti galima prijungti prie kitų atitinkamų portalų, tinklų, interneto svetainių ar platformų, kad būtų lengviau keistis informacija, susijusia su kelių eismo saugumo taisyklių vykdymo užtikrinimu. Komisija ir valstybės narės turėtų būti CBE portalo bendros valdytojos pagal Reglamentą (ES) 2018/1725;

Pakeitimas  16

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

32 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(32) Komisija turėtų teikti proporcingą finansinę paramą iniciatyvoms, kuriomis gerinamas tarpvalstybinis bendradarbiavimas užtikrinant kelių eismo saugumo taisyklių vykdymą Sąjungoje;

(32) Komisija turėtų teikti proporcingą finansinę paramą valstybių narių iniciatyvoms ir projektams, kuriais gerinamas tarpvalstybinis bendradarbiavimas užtikrinant kelių eismo saugumo taisyklių vykdymą Sąjungoje, įskaitant paramą Direktyvos 2010/40/ES III priede nurodytų duomenų, susijusių su pažeidimais, kuriems taikoma ši direktyva, skaitmeninimui; Finansinė parama taip pat turėtų apimti informavimo kampanijas visoje Sąjungoje apie nacionalinės teisės aktų skirtumus, ypatingą dėmesį skiriant kaimyninėms šalims;

Pakeitimas  17

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

32 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(32a) ES valstybės narės turėtų būti raginamos sukurti skaidrią iš baudų gautų pajamų paskirstymo sistemą ir iš vykdymo užtikrinimo gautas pajamas skirti kelių eismo saugumo darbams. Tai taip pat padidintų visuomenės pasitikėjimą kelių eismo teisės aktų vykdymo užtikrinimo sistema ir prisidės prie kelių eismo saugumo didinimo;

Pakeitimas  18

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

32 b konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(32b) atsižvelgiant į didelį tarpvalstybinio kelių eismo lygio padidėjimą ir nuolatinius valstybių narių skirtumus kelių eismo saugumo užtikrinimo srityje, reikia atnaujinti 2004 m. priimtą Komisijos rekomendaciją 2004/345/EB dėl kelių eismo saugumo užtikrinimo, kad būtų atsižvelgta į nuo to laiko padarytą pažangą;

Pakeitimas  19

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

35 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(35a) būtina pabrėžti, kad egzistuoja didelė problema, susijusi su sprendimų dėl nerezidentų padarytų kelių eismo taisyklių pažeidimų nevykdymu ir kad 2005 m. vasario 24 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2005/214/TVR dėl abipusio pripažinimo principo taikymo finansinėms baudoms, iš dalies pakeisto Pamatiniu sprendimu 2009/299/TVR, 1 straipsnio, kuriame nustatoma sąvokos „sprendimas“ apibrėžtis, dalinio pakeitimo gali nepakakti šiai problemai veiksmingai išspręsti; Todėl dabartinę padėtį reikėtų įvertinti, be kita ko, atsižvelgiant į specialią teisinę nuomonę, po kurios Komisija prireikus turėtų priimti pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriuo siekiama pagerinti valstybių narių bendradarbiavimą šiuo klausimu;

Pakeitimas  20

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

35 b konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(35b) valstybės narės turėtų užtikrinti, kad būtų sukurti tinkami ir veiksmingi piniginių baudų vykdymo arba išieškojimo mechanizmai;

Pakeitimas  21

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto a papunktis

Direktyva (ES) 2015/413

2 straipsnio 1 pastraipos i punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

i) pakankamo atstumo iki priekyje važiuojančios transporto priemonės nesilaikymui;

i) reikalaujamo atstumo iki priekyje važiuojančios transporto priemonės nesilaikymui;

Pakeitimas  22

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto a papunktis

Direktyva (ES) 2015/413

2 straipsnio 1 pastraipos j punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

j) pavojingam lenkimui;

j) pavojingam lenkimui nesilaikant kelių eismo taisyklių;

Pakeitimas  23

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto a papunktis

Direktyva (ES) 2015/413

2 straipsnio 1 pastraipos k punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

k) pavojingam transporto priemonės statymui;

k) pavojingam transporto priemonės statymui neleistinoje vietoje, keliant rimtą pavojų kitiems kelių eismo dalyviams;

Pakeitimas  24

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto a papunktis

Direktyva (ES) 2015/413

2 straipsnio 1 pastraipos l punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

l) vienos ar kelių ištisinių baltų linijų kirtimui;

l) vienos ar kelių ištisinių linijų kirtimui;

Pakeitimas  25

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto a papunktis

Direktyva (ES) 2015/413

2 straipsnio 1 pastraipos o punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

o) perkrautos transporto priemonės naudojimui.“;

o) perkrautos transporto priemonės vairavimui;

Pakeitimas  26

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto a papunktis

Direktyva (ES) 2015/413

2 straipsnio 1 pastraipos o a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

oa) pasišalinimui iš kelių eismo įvykio vietos;

Pakeitimas  27

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto -a papunktis (naujas)

Direktyva (ES) 2015/413

3 straipsnio 1 pastraipos a punktas

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

-a) a punktas pakeičiamas taip:

a) transporto priemonė bet kuri motorinė transporto priemonė, įskaitant motociklus, kuri paprastai naudojama žmonėms arba prekėms vežti keliais;

a) transporto priemonė – bet kuri tik mechanine galia varoma motorinė transporto priemonė, įskaitant motociklus, kuri paprastai naudojama žmonėms arba prekėms vežti keliais;

(32015L0413)

Pakeitimas  28

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto a papunktis

Direktyva (ES) 2015/413

3 straipsnio 1 pastraipos j punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

j) važiavimas draudžiama juosta – neteisėtas naudojimasis jau esama nuolatine ar laikinąja kelio dalimi, pavyzdžiui, viešojo transporto juosta arba dėl spūsčių ar kelio darbų laikinai uždaryta juosta, kaip nurodyta pažeidimo vietos valstybės narės teisėje;

j) važiavimas draudžiama juosta – neteisėtas naudojimasis jau esama nuolatine ar laikinąja kelio dalimi, pavyzdžiui, viešojo transporto juosta, pėsčiųjų taku ar dviračių juosta arba dėl spūsčių ar kelio darbų laikinai uždaryta juosta, kaip nurodyta pažeidimo vietos valstybės narės teisėje;

Pakeitimas  29

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto b papunktis

Direktyva (ES) 2015/413

3 straipsnio 1 pastraipos l punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

l) nacionalinė ryšių palaikymo institucija – kompetentinga institucija, paskirta šios direktyvos tikslais;

l) nacionalinės ryšių palaikymo institucijos – institucijos, per kurias pažeidimo vietos valstybė narė ir registracijos valstybė narė keičiasi informacija;

Pakeitimas  30

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto c papunktis

Direktyva (ES) 2015/413

3 straipsnio 1 pastraipos o punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

o) pakankamo atstumo iki priekyje važiuojančios transporto priemonės nesilaikymas – susidūrimui su priešais vairuotojo vairuojamą transporto priemonę važiuojančia transporto priemone, jeigu ji staiga sulėtintų greitį arba sustotų, išvengti būtino atstumo nesilaikymas, nustatytas pažeidimo vietos valstybės narės teisėje;

o) reikalaujamo atstumo iki priekyje važiuojančios transporto priemonės nesilaikymas – susidūrimui su priešais vairuotojo vairuojamą transporto priemonę važiuojančia transporto priemone, jeigu ji staiga sulėtintų greitį arba sustotų, išvengti būtino saugaus atstumo nesilaikymas, nustatytas pažeidimo vietos valstybės narės teisėje;

Pakeitimas  31

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto c papunktis

Direktyva (ES) 2015/413

3 straipsnio 1 pastraipos p punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

p) pavojingas lenkimas – kitos transporto priemonės ar kito eismo dalyvio lenkimas pažeidžiant pažeidimo vietos valstybėje narėje taikomas taisykles dėl pavojingo lenkimo;

p) pavojingas lenkimas nesilaikant kelių eismo taisyklių – kitos transporto priemonės ar kito eismo dalyvio lenkimas pažeidžiant pažeidimo vietos valstybėje narėje taikomas taisykles dėl pavojingo lenkimo;

Pakeitimas  32

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto c papunktis

Direktyva (ES) 2015/413

3 straipsnio 1 pastraipos q punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

q) pavojingas transporto priemonės statymas – transporto priemonės statymas pažeidžiant pažeidimo vietos valstybėje narėje taikomas taisykles dėl pavojingo transporto priemonių statymo. Rinkliavos už transporto priemonės stovėjimą nesumokėjimas ir kiti panašūs pažeidimai nelaikomi pavojingu transporto priemonės statymu;

q) pavojingas transporto priemonės statymas neleistinoje vietoje, keliant rimtą pavojų kitiems kelių eismo dalyviams – transporto priemonės statymas pažeidžiant pažeidimo vietos valstybėje narėje taikomas taisykles dėl pavojingo transporto priemonių statymo ir darant neigiamą poveikį kelių eismo saugumui, išskyrus rinkliavos už transporto priemonės stovėjimą nesumokėjimą;

Pakeitimas  33

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto c papunktis

Direktyva (ES) 2015/413

3 straipsnio 1 pastraipos r punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

r) vienos ar kelių ištisinių baltų linijų kirtimas – transporto priemonės persirikiavimas į kitą eismo juostą neteisėtai kertant bent vieną ištisinę baltą liniją, nustatytas pažeidimo vietos valstybės narės teisėje;

r) vienos ar kelių ištisinių linijų kirtimas – transporto priemonės persirikiavimas į kitą eismo juostą neteisėtai kertant bent vieną ištisinę liniją, nustatytas pažeidimo vietos valstybės narės teisėje;

Pakeitimas  34

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto c papunktis

Direktyva (ES) 2015/413

3 straipsnio 1 pastraipos t a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ta) pasišalinimas iš kelių eismo įvykio vietos – situacija, kai pažeidėjas, sukėlęs avariją ar kelių eismo įvykį, nuvažiuoja, kad išvengtų dėl pažeidimo kylančių baudžiamųjų padarinių, susijusių su sunkiais sužalojimais ir mirtimi;

Pakeitimas  35

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto c papunktis

Direktyva (ES) 2015/413

3 straipsnio 1 pastraipos z a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

za) skolų išieškojimo paslaugų teikėjas – privatus subjektas, turintis atskirą juridinio asmens statusą, administruojantis pagal šios direktyvos 5 straipsnio 1 dalį inicijuotas tolesnes procedūras arba jų dalį, įskaitant piniginių nuobaudų vykdymą, akredituotas nacionalinėje ryšių palaikymo institucijoje, kad galėtų prašyti transporto priemonių registracijos duomenų, ir kuriam taikomas Reglamentas (ES) 2016/679 ir Direktyva (ES) 2016/680;

Pakeitimas  36

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto c papunktis

Direktyva (ES) 2015/413

3 straipsnio 1 pastraipos z b punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

zb) kompetentinga institucija – šios direktyvos tikslais paskirta institucija;

Pakeitimas  37

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas

Direktyva (ES) 2015/413

3 a straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Šioje direktyvoje nurodytais informacijos keitimosi tikslais kiekviena valstybė narė paskiria nacionalinę ryšių palaikymo instituciją. Nacionalinių ryšių palaikymo institucijų įgaliojimai reglamentuojami taikytina atitinkamos valstybės narės teise.

1. Šioje direktyvoje nurodytais informacijos keitimosi ir tarpusavio pagalbos teikimo tikslais kiekviena valstybė narė paskiria nacionalinę ryšių palaikymo instituciją. Nacionalinių ryšių palaikymo institucijų įgaliojimai reglamentuojami taikytina atitinkamos valstybės narės teise.

Pakeitimas  38

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas

Direktyva (ES) 2015/413

4 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) duomenų, susijusių su transporto priemonių savininkais, valdytojais ar galutiniais naudotojais, jei jų yra.

b) duomenų, susijusių su transporto priemonių savininkais ar valdytojais, arba duomenų, pagal kuriuos identifikuojami galutiniai jų naudotojai, jei taikytina ir jei jų yra.

Pakeitimas  39

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas

Direktyva (ES) 2015/413

4 straipsnio 1 dalies 3 a pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Kompetentinga institucija pirmiausia gali prašyti suteikti prieigą prie duomenų, susijusių su transporto priemonėmis, kaip nurodyta priedo 2 skirsnio 1 dalyje, kad nustatytų, ar buvo padarytas pažeidimas. Tais atvejais, kai remiantis tokiais duomenimis nustatoma, kad padarytas pažeidimas, kompetentinga institucija paprašo prieigos prie duomenų, susijusių su transporto priemonių savininku, turėtoju arba galutiniu naudotoju, kaip nurodyta priedo 2 skirsnio II, III, IV arba V dalyse.

Pakeitimas  40

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Direktyva (ES) 2015/413

4 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Valstybės narės priedo 2 skirsnio IV dalyje ir, jei yra, 2 skirsnio V dalyje nurodytus duomenų elementus nacionaliniuose transporto priemonių registruose saugo ne trumpiau kaip 6 mėnesius po bet kokio atitinkamos transporto priemonės nuosavybės ar naudojimo pasikeitimo.

3. Valstybės narės priedo 2 skirsnio IV dalyje ir, jei yra, 2 skirsnio V dalyje nurodytus duomenų elementus nacionaliniuose transporto priemonių registruose saugo ne trumpiau kaip 6 mėnesius po bet kokio atitinkamos transporto priemonės nuosavybės ar naudojimo pasikeitimo ir ne ilgiau kaip 4 metus.

Pakeitimas  41

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas

Direktyva (ES) 2015/413

4 straipsnio 4 dalies 1 pastraipos b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) atliekant paiešką, t. y. išsiunčiant prašymą pagal 1 dalį, nepateikiamas visas transporto priemonės registracijos numeris;

b) atliekant paiešką, t. y. išsiunčiant prašymą pagal 1 dalį, nepateikiamas visas transporto priemonės registracijos numeris arba jis pateikiamas, tačiau yra negaliojantis;

Pakeitimas  42

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 5 punktas

Direktyva (ES) 2015/413

4 a straipsnio 3 dalies 2 pastraipos b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) prašyti transporto priemonės savininko, valdytojo ar galutinio naudotojo arba bet kurio asmens, kuris laikomas atsakingu už vieną iš 2 straipsnio 1 dalyje išvardytų kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimų, pagal savo nacionalinę teisę pateikti informaciją apie atsakingo asmens tapatybę.

b) prašyti transporto priemonės savininko, valdytojo ar galutinio naudotojo arba bet kurio asmens, kuris laikomas atsakingu už vieną iš 2 straipsnio 1 dalyje išvardytų kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimų, pagal savo nacionalinę teisę pateikti informaciją apie atsakingo asmens tapatybę ir kontaktinę informaciją.

Pakeitimas  43

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 5 punktas

Direktyva (ES) 2015/413

4 a straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jei registracijos valstybė narė arba gyvenamosios vietos valstybė narė gauna 3 dalyje nurodytą prašymą, ji surenka prašomą informaciją, išskyrus atvejus, kai ji nusprendžia remtis vienu iš 7 dalyje išvardytų atsisakymo motyvų arba prašomos informacijos surinkti neįmanoma. Registracijos valstybė narė arba gyvenamosios vietos valstybė narė nepagrįstai nedelsdama elektroniniu būdu per savo nacionalinę ryšių palaikymo instituciją perduoda prašomą informaciją pažeidimo vietos valstybės narės nacionalinei ryšių palaikymo institucijai.

Jei registracijos valstybė narė arba gyvenamosios vietos valstybė narė gauna 3 dalyje nurodytą prašymą, ji surenka prašomą informaciją, išskyrus atvejus, kai ji nusprendžia remtis vienu iš 7 dalyje išvardytų atsisakymo motyvų arba prašomos informacijos surinkti neįmanoma. Registracijos valstybė narė arba gyvenamosios vietos valstybė narė ne vėliau kaip per 30 darbo dienų elektroniniu būdu per savo nacionalinę ryšių palaikymo instituciją perduoda prašomą informaciją pažeidimo vietos valstybės narės nacionalinei ryšių palaikymo institucijai.

Pakeitimas  44

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 5 punktas

Direktyva (ES) 2015/413

4 a straipsnio 5 dalies 1 ir 2 pastraipos

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad prašoma informacija būtų pateikta nepagrįstai nedelsiant nuo prašymo gavimo.

Valstybės narės užtikrina, kad prašoma informacija būtų pateikta nepagrįstai nedelsiant ir per laikotarpį, neviršijantį 30 darbo dienų nuo prašymo gavimo. Jei informacijos neįmanoma surinkti per laikotarpį, neviršijantį 30 darbo dienų nuo prašymo gavimo, registracijos valstybės narės arba gyvenamosios vietos valstybės narės nacionalinės ryšių palaikymo institucijos kuo greičiau perduoda tą informaciją pažeidimo vietos valstybei narei, tinkamai paaiškindamos vėlavimo priežastis, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo pranešimo apie tas priežastis.

Jei informacijos neįmanoma surinkti nepagrįstai nedelsiant nuo prašymo gavimo, registracijos valstybės narės arba gyvenamosios vietos valstybės narės nacionalinės ryšių palaikymo institucijos kuo greičiau perduoda tą informaciją pažeidimo vietos valstybei narei, tinkamai paaiškindamos vėlavimo priežastis.

 

Pakeitimas  45

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 5 punktas

Direktyva (ES) 2015/413

4 a straipsnio 7 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 15 dienų nuo prašymo gavimo, nusprendžia, ar jos remiasi vienu iš atsisakymo motyvų. Valstybės narės, nusprendusios remtis vienu iš atsisakymo motyvų, nepagrįstai nedelsdamos per savo nacionalinę ryšių palaikymo instituciją informuoja pažeidimo vietos valstybę narę apie pažeidimą.

Valstybės narės kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 15 dienų nuo prašymo gavimo, nusprendžia, ar jos remiasi vienu iš atsisakymo motyvų. Valstybės narės, nusprendusios remtis vienu iš atsisakymo motyvų, ne vėliau kaip per 15 darbo dienas nuo sprendimo atmesti prašymą per savo nacionalinę ryšių palaikymo instituciją informuoja pažeidimo vietos valstybę narę apie pažeidimą. Valstybės narės, į kurias kreipiamasi, bent jau nurodo, kurį konkretų atsisakymo motyvą jos nusprendė taikyti.

Pakeitimas  46

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 5 punktas

Direktyva (ES) 2015/413

4 a straipsnio 10 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Atsakant į prašymą informacija perduodama pažeidimo vietos valstybės narės kalba arba kalbomis, apie kurias pranešta Komisijai pagal 5a straipsnio 8 dalį.

Atsakant į prašymą informacija perduodama pažeidimo vietos valstybės narės kalba arba kalbomis, apie kurias pranešta Komisijai pagal 5a straipsnio 8 dalį. Be to, siekdama sumažinti administracinę naštą ir supaprastinti procedūrą, Komisija gali nustatyti vienodus šablonus, į kuriuos taip pat gali būti įtraukti kodai, kai jie bus laikomi pakankamai gerai išplėtotais, su sąlyga, kad prašymo ir atsakymo turinys ir forma liktų pakankamai aiškūs, kad adresatai ir institucijos galėtų juos aiškiai ir lengvai suprasti. Jei Komisija nusprendžia tai padaryti, jai pagal 10 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomi šie šablonai ir kodai;

Pakeitimas  47

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 5 punktas

Direktyva (ES) 2015/413

4 a straipsnio 11 dalies a a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa)  prašymą teikiančios kompetentingos institucijos pavadinimas ir kodėl ji teikia prašymą;

Pakeitimas  48

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 5 punktas

Direktyva (ES) 2015/413

4 a straipsnio 11 dalies a b punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ab)  pažeidimą ar pažeidimus, išvardytus 2 straipsnio 1 dalyje, su kuriais yra susijęs prašymas;

Pakeitimas  49

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 5 punktas

Direktyva (ES) 2015/413

4 c straipsnio 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės gali keistis duomenimis arba prie jų prieiti per kitas duomenų bazes, pavyzdžiui, vairuotojo pažymėjimų registrą ar gyventojų registrą, tik tam, kad identifikuotų atsakingą asmenį. Jos tai daro tik tiek, kiek toks keitimasis duomenimis arba prieiga prie jų yra aiškiai grindžiami Sąjungos teisės aktais.“;

Valstybės narės gali keistis duomenimis arba prie jų prieiti per kitas duomenų bazes, pavyzdžiui, vairuotojo pažymėjimų registrą ar gyventojų registrą, tik tam, kad identifikuotų atsakingą asmenį. Jos tai daro tik tiek, kiek toks keitimasis duomenimis arba prieiga prie jų yra leidžiama pagal Sąjungos teisės aktus. Keitimasis duomenimis arba prieiga prie jų palengvinami automatizuotomis ir elektroninėmis priemonėmis.“

Pagrindimas

Duomenimis turėtų būti keičiamasi ir jie turėtų būti prieinami automatizuotomis ir elektroninėmis priemonėmis, kad valdžios institucijoms nebūtų užkrauta papildoma administracinė našta ir kad keitimasis duomenimis būtų kuo paprastesnis.

Pakeitimas  50

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas

Direktyva (ES) 2015/413

5 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pažeidimo vietos valstybė narė, nusprendusi inicijuoti tokias procedūras, informaciniu raštu nedelsdama informuoja įtariamą atsakingą asmenį apie kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimą ir apie sprendimą inicijuoti tolesnes procedūras.

Pažeidimo vietos valstybė narė, nusprendusi inicijuoti tokias procedūras ir laikydamasi 5a straipsnio 2 dalyje nustatyto termino, informaciniu raštu nedelsdama informuoja įtariamą atsakingą asmenį apie kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimą ir apie sprendimą inicijuoti tolesnes procedūras.

Pakeitimas  51

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas

Direktyva (ES) 2015/413

5 straipsnio 2 dalies g punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

g) kai taikytina, išsami informacija apie institucijos, kuriai galima sumokėti paskirtą piniginę nuobaudą, pavadinimą, adresą ir tarptautinį banko sąskaitos numerį (IBAN), mokėjimo terminą ir alternatyvius mokėjimo būdus, visų pirma konkrečias taikomąsias programas, jei tie būdai yra prieinami ir rezidentams, ir nerezidentams;

g) kai taikytina, išsami informacija apie institucijos, kuriai galima sumokėti paskirtą piniginę nuobaudą, pavadinimą, adresą ir tarptautinį banko sąskaitos numerį (IBAN), mokėjimo terminą ir praktiškus alternatyvius ir prieinamus mokėjimo būdus, visų pirma konkrečias taikomąsias programas, jei tie būdai yra prieinami ir rezidentams, ir nerezidentams;

Pakeitimas  52

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas

Direktyva (ES) 2015/413

5 straipsnio 2 dalies h punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

h) informacija apie taikytinas duomenų apsaugos taisykles, duomenų subjektų teises ir galimybę gauti papildomos informacijos arba nuorodą į vietą, kurioje šią informaciją galima lengvai gauti pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2016/680 13 straipsnį, įskaitant informaciją, iš kokio šaltinio gauti asmens duomenys, arba pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 13 ir 14 straipsnius;

h) aiškia ir išsamia informacija apie taikytinas duomenų apsaugos taisykles, duomenų subjektų teises ir galimybę gauti papildomos informacijos ir nuorodą į vietą, kurioje šią informaciją galima lengvai gauti pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2016/680 13 straipsnį, įskaitant informaciją, iš kokio šaltinio gauti asmens duomenys, arba pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 13 ir 14 straipsnius;

Pakeitimas  53

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas

Direktyva (ES) 2015/413

5 straipsnio 2 dalies j a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ja) nuoroda į 8 straipsnyje nurodytą portalą ir, jei įmanoma, QR kodas;

Pakeitimas  54

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas

Direktyva (ES) 2015/413

5 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Nukrypstant nuo 2 dalies, valstybės narės užtikrina, kad tuo atveju, kai atsakingas asmuo yra vairuotojas nerezidentas, kuris buvo patikrintas vietoje atliekant patikrinimą kelyje, informaciniame rašte būtų pateikti bent 2 dalies c, d, e ir g punktuose išvardyti duomenys.

3. Nukrypstant nuo 2 dalies, valstybės narės užtikrina, kad tuo atveju, kai atsakingas asmuo yra vairuotojas nerezidentas, kuris buvo patikrintas vietoje atliekant patikrinimą kelyje, informaciniame rašte būtų pateikti bent 2 dalies c, d, e, g ir i punktuose išvardyti duomenys.

Pakeitimas  55

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas

Direktyva (ES) 2015/413

5 straipsnio 3 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a. Valstybės narės užtikrina, kad tais atvejais, kai atsakingas asmuo yra vairuotojas nerezidentas, kuris buvo patikrintas vietoje atliekant patikrinimą kelyje, ir kai kompetentinga institucija baigė vykdymo užtikrinimą, kai atsakingas asmuo vietoje sumokėjo piniginę nuobaudą, šis asmuo gautų bent šią informaciją:

 

a) finansinės operacijos patvirtinimą;

 

b) kompetentingos institucijos kontaktinius duomenis;

 

c) informaciją apie padarytus pažeidimus ir, jei aktualu, kaip užtikrinti, kad būtų geriau laikomasi taisyklių ateityje;

 

d) nuorodą į 8 straipsnyje nurodytą portalą ir, jei įmanoma, QR kodą.

Pakeitimas  56

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas

Direktyva (ES) 2015/413

5 straipsnio 5 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Valstybės narės užtikrina, kad terminų, per kuriuos nerezidentai gali pasinaudoti savo teisėmis pateikti apeliaciją arba sušvelninti sankcijas pagal 2 dalies e ir i punktus, pradžia atitiktų informacinio rašto gavimo datą.

5. Valstybės narės užtikrina, kad terminų, per kuriuos nerezidentai gali pasinaudoti savo teisėmis pateikti apeliaciją arba sušvelninti sankcijas pagal 2 dalies e ir i punktus, pradžia būtų proporcinga siekiant užtikrinti veiksmingą naudojimąsi tokiomis teisėmis ir atitiktų informacinio rašto gavimo datą.

Pakeitimas  57

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 7 punktas

Direktyva (ES) 2015/413

5 a straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Valstybės narės informacinį raštą ir paskesnius dokumentus įtariamiems atsakingiems asmenims siunčia registruoto pristatymo arba vienodos vertės elektroninėmis priemonėmis pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 910/2014* III skyriaus 7 skirsnį arba šio reglamento 5 straipsnio 3 dalyje nurodytu atveju informacinį raštą tiesiogiai pateikia įtariamam atsakingam asmeniui.

1. Valstybės narės informacinį raštą ir paskesnius dokumentus įtariamiems atsakingiems asmenims siunčia registruotu pristatymu, registruotu paštu arba vienodos vertės elektroninėmis priemonėmis pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 910/2014* III skyriaus 7 skirsnį arba šio reglamento 5 straipsnio 3 dalyje nurodytu atveju informacinį raštą tiesiogiai pateikia įtariamam atsakingam asmeniui.

Pakeitimas  58

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 7 punktas

Direktyva (ES) 2015/413

5 a straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2 Valstybės narės užtikrina, kad informacinis raštas būtų išsiųstas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo 2 straipsnio 1 dalyje nurodyto kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimo užregistravimo arba, jei tyrimo metu reikia išsiųsti daugiau informacinių raštų, per 15 dienų nuo įvykio, dėl kurio reikėjo išsiųsti vėlesnius informacinius raštus.

2 Valstybės narės užtikrina, kad informacinis raštas būtų išsiųstas skaičiuojant nuo incidento dienos ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo 2 straipsnio 1 dalyje nurodyto kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimo užregistravimo arba, jei tyrimo metu reikia išsiųsti daugiau informacinių raštų, per 15 dienų nuo įvykio, dėl kurio reikėjo išsiųsti vėlesnius informacinius raštus.

Pakeitimas  59

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 7 punktas

Direktyva (ES) 2015/413

5 a straipsnio 3 dalies b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) pagal pažeidimo vietos valstybės narės nacionalinėje teisėje nustatytas procedūrines taisykles reikalaujama įrodyti, kad dokumentas buvo įteiktas, išskyrus įrodymus, kuriuos galima gauti registruoto pristatymo arba lygiavertėmis elektroninėmis priemonėmis;

b) pagal pažeidimo vietos valstybės narės nacionalinėje teisėje nustatytas procedūrines taisykles reikalaujama įrodyti, kad dokumentas buvo įteiktas, išskyrus įrodymus, kuriuos galima gauti registruotu pristatymu, registruotu paštu arba lygiavertėmis elektroninėmis priemonėmis;

Pakeitimas  60

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 7 punktas

Direktyva (ES) 2015/413

5 a straipsnio 3 dalies c punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) įteikti dokumento registruoto pristatymo arba lygiavertėmis elektroninėmis priemonėmis nebuvo įmanoma;

c) įteikti dokumento registruotu pristatymu, registruotu paštu arba lygiavertėmis elektroninėmis priemonėmis nebuvo įmanoma;

Pakeitimas  61

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 7 punktas

Direktyva (ES) 2015/413

5 a straipsnio 3 dalies d punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d) pažeidimo vietos valstybė narė turi pagrįstų priežasčių manyti, kad dokumento įteikimas registruoto pristatymo arba lygiavertėmis elektroninėmis priemonėmis konkrečiu atveju bus neveiksmingas arba netinkamas.

d) pažeidimo vietos valstybė narė turi pagrįstų priežasčių manyti, kad dokumento įteikimas registruotu pristatymu, registruotu paštu arba lygiavertėmis elektroninėmis priemonėmis konkrečiu atveju bus neveiksmingas arba netinkamas.

Pakeitimas  62

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 7 punktas

Direktyva (ES) 2015/413

5 a straipsnio 7 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7. 4 dalyje nurodytas prašymas perduodamas registracijos valstybės narės arba gyvenamosios vietos valstybės narės kalba arba viena iš kalbų, apie kurias pranešta Komisijai pagal 8 dalį. 6 dalyje nurodyta pažyma perduodama pažeidimo vietos valstybės narės kalba, apie kurią pranešta Komisijai pagal 8 dalį.

7. 4 dalyje nurodytas prašymas perduodamas registracijos valstybės narės arba gyvenamosios vietos valstybės narės kalba arba viena iš kalbų, apie kurias pranešta Komisijai pagal 8 dalį. 6 dalyje nurodyta pažyma perduodama pažeidimo vietos valstybės narės kalba, apie kurią pranešta Komisijai pagal 8 dalį. Siekdama sumažinti administracinę naštą ir supaprastinti procedūrą, Komisija gali nustatyti vienodus abiejų šioje dalyje nurodytų dokumentų šablonus, kuriuose taip pat gali būti naudojami kodai, kai jie bus laikomi pakankamai gerai išplėtotais, su sąlyga, kad prašymo ir pažymos turinys ir forma liktų pakankamai aiškūs, kad adresatai ir institucijos galėtų juos aiškiai ir lengvai suprasti. Jei Komisija nusprendžia tai padaryti, jai pagal 10 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomi šie šablonai ir kodai;

Pakeitimas  63

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 7 punktas

Direktyva (ES) 2015/413

5 a straipsnio 9 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

9. Valstybės narės užtikrina, kad įtariamiems atsakingiems asmenims iki apeliacijos pateikimo teismui etapo būtų leidžiama bendrauti su pažeidimo vietos valstybės narės institucijomis bet kuria kalba, kurią registracijos valstybė narė arba gyvenamosios vietos valstybė narė arba pažeidimo vietos valstybė narė nurodė Komisijai pagal 8 dalį, arba, jei atitinkamas asmuo nepakankamai moka tas kalbas, Sąjungos kalba, kuria tas asmuo kalba arba kurią supranta.

9. Valstybės narės užtikrina, kad įtariamiems atsakingiems asmenims iki apeliacijos pateikimo teismui etapo būtų leidžiama bendrauti su pažeidimo vietos valstybės narės institucijomis bet kuria kalba, kurią registracijos valstybė narė arba gyvenamosios vietos valstybė narė arba pažeidimo vietos valstybė narė nurodė Komisijai pagal 8 dalį, arba, jei atitinkamas asmuo nepakankamai moka tas kalbas, Sąjungos kalba, kuria tas asmuo kalba arba kurią supranta. Valstybės narės raginamos leisti įtariamiems atsakingiems asmenims nuotoliniu būdu prisijungti prie teismo proceso naudojant vaizdo ryšį.

Pakeitimas  64

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 7 punktas

Direktyva (ES) 2015/413

5 b straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Valstybės narės užtikrina, kad toks privatusis subjektas, užtikrinantis piniginių nuobaudų vykdymą, veiktų laikydamasis duomenų apsaugos reikalavimų pagal Reglamentą (ES) 2016/679 ir Direktyvą (ES) 2016/680.

Pakeitimas  65

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 8 punktas

Direktyva (ES) 2015/413

6 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Ne vėliau kaip šiomis datomis: 2024 m. gegužės 6 d., 2026 m. gegužės 6 d. (...) kiekviena valstybė narė nusiunčia Komisijai išsamią ataskaitą pagal šios dalies antrą ir trečią pastraipas.

1. Ne vėliau kaip 2024 m. gegužės 6 d., o po to kas dvejus metus kiekviena valstybė narė nusiunčia Komisijai išsamią ataskaitą pagal šios dalies antrą ir trečią pastraipas. (...)

Pakeitimas  66

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 8 punktas

Direktyva (ES) 2015/413

6 straipsnio 3 dalies 2 pastraipos įžanginė dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Ataskaitoje taip pat aprašoma su tolesniais veiksmais, kurių buvo imtasi kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimų atveju, susijusi padėtis nacionaliniu lygmeniu. Aprašyme nurodoma bent:

Ataskaitoje taip pat aprašoma su tolesniais veiksmais, kurių buvo imtasi kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimų atveju, susijusi padėtis nacionaliniu lygmeniu ir visos susijusios problemos, su kuriomis susiduria valstybės narės. Aprašyme nurodoma bent: (...)

Pakeitimas  67

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 8 punktas

Direktyva (ES) 2015/413

6 straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Komisija įvertina valstybių narių atsiųstas ataskaitas ir apie jų turinį informuoja 10a straipsnyje nurodytą komitetą ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo visų valstybių narių ataskaitų gavimo.

4. Komisija įvertina valstybių narių atsiųstas ataskaitas ir apie jų turinį informuoja 10a straipsnyje nurodytą komitetą ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo visų valstybių narių ataskaitų gavimo. Šios ataskaitos taip pat skelbiamos 8 straipsnyje nurodyto portalo interneto svetainėje.

Pakeitimas  68

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 8 punktas

Direktyva (ES) 2015/413

8 straipsnio 1 dalies a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) dalytis su eismo dalyviais informacija apie valstybėse narėse galiojančias šios direktyvos taikymo srities taisykles, visų pirma apie kelių eismo saugumo taisykles, apeliacijos procedūras, taikomas sankcijas ir piniginių nuobaudų mokėjimo sistemas bei turimas priemones;

a) dalytis su eismo dalyviais informacija apie valstybėse narėse galiojančias šios direktyvos taikymo srities taisykles, visų pirma apie kelių eismo saugumo taisykles ir apie tai, kaip vairuotojai gali jų laikytis, apeliacijos procedūras, taikomas sankcijas ir piniginių nuobaudų mokėjimo sistemas bei turimas priemones;

Pakeitimas  69

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 8 punktas

Direktyva (ES) 2015/413

8 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Valstybės narės padeda eismo dalyviams patikrinti informacinių raštų ir paskesnių dokumentų autentiškumą. Šiuo tikslu valstybės narės per CBE portalą dalijasi tarpusavyje ir su Komisija savo institucijų parengtų informacinių raštų ir paskesnių dokumentų, kurie naudojami tarpvalstybiniais atvejais, šablonais. Valstybės narės taip pat informuoja viena kitą apie institucijas ir įgaliotus teisės subjektus, kurie turi teisę išduoti tuos raštus ir dokumentus. Pagal Reglamentą 2018/1725** CBE portalo valdytoja yra Komisija.

3. Valstybės narės padeda eismo dalyviams patikrinti informacinių raštų ir paskesnių dokumentų autentiškumą. Šiuo tikslu valstybės narės per CBE portalą dalijasi tarpusavyje ir su Komisija savo institucijų parengtų informacinių raštų ir paskesnių dokumentų, kurie naudojami tarpvalstybiniais atvejais, šablonais. Valstybės narės taip pat informuoja viena kitą apie institucijas ir įgaliotus teisės subjektus, kurie turi teisę išduoti tuos raštus ir dokumentus. Pagal Reglamentą 2018/1725** CBE portalo bendros valdytojos yra Komisija ir valstybės narės.

___________

________________

** 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB (OL L 295, 2018 11 21, p. 39).

** 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB (OL L 295, 2018 11 21, p. 39).

Pakeitimas  70

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 8 punktas

Direktyva (ES) 2015/413

8 straipsnio 5 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Per CBE portalą valstybės narės šio straipsnio tikslais viena kitai ir Komisijai teikia naujausią informaciją ir reguliariai bendrauja su eismo dalyviais.

5. Per CBE portalą valstybės narės šio straipsnio tikslais viena kitai ir Komisijai teikia naujausią informaciją ir reguliariai bendrauja su eismo dalyviais. Valstybės narės užtikrina, kad jų nacionalinių ryšių palaikymo institucijų interneto svetainėse būtų pateikta nuoroda į interneto portalą. Visi pagal šį straipsnį tvarkomi asmens duomenys saugomi ne ilgiau kaip ketverius metus.

Pakeitimas  71

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 9 punktas

Direktyva (ES) 2015/413

8 a straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8a straipsnis

8a straipsnis

Finansinė parama tarpvalstybiniam bendradarbiavimui vykdymo užtikrinimo srityje

Finansinė parama tarpvalstybiniam bendradarbiavimui vykdymo užtikrinimo srityje

Komisija teikia finansinę paramą iniciatyvoms, kuriomis prisidedama prie tarpvalstybinio bendradarbiavimo užtikrinant kelių eismo saugumo taisyklių laikymąsi Sąjungoje, visų pirma keičiantis geriausios praktikos pavyzdžiais, taikant pažangias vykdymo užtikrinimo metodikas ir būdus valstybėse narėse, gerinant vykdymo užtikrinimo institucijų gebėjimus ir rengiant informuotumo didinimo kampanijas, susijusias su tarpvalstybiniais vykdymo užtikrinimo veiksmais.

Komisija teikia finansinę paramą iniciatyvoms, kuriomis prisidedama prie tarpvalstybinio bendradarbiavimo užtikrinant kelių eismo saugumo taisyklių laikymąsi Sąjungoje, visų pirma keičiantis geriausios praktikos pavyzdžiais, taikant pažangias vykdymo užtikrinimo metodikas ir būdus valstybėse narėse, gerinant vykdymo užtikrinimo institucijų gebėjimus ir rengiant informuotumo didinimo kampanijas, susijusias su tarpvalstybiniais vykdymo užtikrinimo veiksmais. Keitimasis geriausios praktikos pavyzdžiais turėtų būti grindžiamas naujos ir peržiūrėtos Komisijos rekomendacijos 2004/345 dėl vykdymo užtikrinimo ir nuobaudų kelių eismo saugumo srityje paskelbimu. Šiomis naujomis ir peržiūrėtomis rekomendacijomis valstybės narės turėtų būti skatinamos siekti aukštų vykdymo užtikrinimo standartų.

 

Komisija ir valstybės narės taip pat padeda valstybėms narėms skaitmeninti Direktyvos 2010/40/ES III priede nurodytus duomenis, susijusius su 2 straipsnio 1 dalyje nustatytais pažeidimais.

Pakeitimas  72

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 9 a punktas (naujas)

Direktyva (ES) 2015/413

8 a a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

9a) įterpiamas šis straipsnis:

 

„8aa straipsnis

 

Vykdymo užtikrinimas

 

Pajamos, gautos iš piniginių nuobaudų už kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimus, arba tų pajamų finansinės vertės atitikmuo naudojami kelių eismo saugumui didinti.

 

Kai tokios pajamos skiriamos valstybės narės bendrajam biudžetui, laikoma, kad valstybė narė įvykdė šios dalies pirmos pastraipos reikalavimus, jei ji įgyvendina kelių eismo saugumo didinimo finansinės paramos politiką, kurios vertė yra lygiavertė pajamoms, gautoms iš piniginių nuobaudų už kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimus, apibrėžtus šios direktyvos 3 straipsnyje.

 

Ne vėliau kaip [2026 m. gegužės 6 d.] ir po to kas [trejus] metus valstybės narės viešai paskelbia suvestinę iš piniginių nuobaudų gautų pajamų panaudojimo ataskaitą.“

Pakeitimas  73

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 9 b punktas (naujas)

Direktyva (ES) 2015/413

8 a b straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

9b) įterpiamas šis straipsnis:

 

„8ab straipsnis

 

Keitimasis informacija apie kelių eismo taisyklių pažeidimus su kaimyninėmis ES nepriklausančiomis šalimis

 

Ne vėliau kaip ... [dveji metai nuo šios direktyvos įsigaliojimo] Komisija, atsižvelgdama teisinę nuomonę, išnagrinėja, kaip veiksmingai nustatyti šioje direktyvoje apibrėžtus pažeidimus pagal 1959 m. Europos konvenciją dėl savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose ir jos protokolus, kad būtų nustatytos veiksmingos ir efektyvios priemonės kelių eismo saugumui gerinti ir kartu apsaugoti duomenų apsaugos reikalavimai, visų pirma Sąjungos transporto priemonių savininkams ir vairuotojams;

 

Siekiant kovoti su trečiųjų šalių piliečių daromais kelių eismo saugumo pažeidimais, trečiosios šalys turi galimybę keistis transporto priemonių registracijos duomenimis (TPRD), jei jos šiuo tikslu yra sudariusios susitarimą su Sąjunga. Į tokį susitarimą turi būti įtrauktos reikiamos duomenų apsaugos nuostatos.

 

Jei tokiam susitarimui sudaryti prireiktų ilgai laukti, valstybės narės, bendradarbiaudamos su Komisija, parengia specialų sprendimą, kaip vietoje nustatyti įtariamus kelių eismo taisyklių pažeidėjus, mėginančius kirsti Sąjungos išorės sienas, siekiant jiems skirti piniginę nuobaudą už kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimą, padarytą jų teritorijoje.

Pakeitimas  74

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

Priedo 1 punkto lentelė

Direktyva (ES) 2015/413

I priedo 1 lentelė

 

Komisijos siūlomas tekstas

 

Duomenų elementas 

P / N (1)

Pastabos 

Registracijos valstybė narė 

P

Nustatytos transporto priemonės registracijos valstybės narės skiriamasis ženklas(2) 

Registracijos numeris 

P

Visas nustatytos transporto priemonės registracijos numeris 

Su pažeidimu susiję duomenys 

P

  

Pažeidimo vietos valstybė narė 

P

Pažeidimo vietos valstybės narės skiriamasis ženklas (3) 

Pažeidimo data 

P

  

Pažeidimo laikas 

P

  

Paieškos tikslas 

P

Kodas, kuriuo nurodoma 2 straipsnio 1 dalyje nurodyta kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimo rūšis

1. = leidžiamo greičio viršijimas

2. = vairavimas apsvaigus nuo alkoholio

3. = važiavimas neprisisegus saugos diržu

4. = važiavimas degant raudonam šviesoforo signalui

5. = važiavimas draudžiama juosta

10. = vairavimas apsvaigus nuo narkotikų

11. = važiavimas be apsauginio šalmo

12. = neteisėtas naudojimasis mobiliuoju telefonu arba kitokiu ryšių įrenginiu vairuojant

[…] = pakankamo atstumo iki priekyje važiuojančios transporto priemonės nesilaikymas

[…] = pavojingas lenkimas

[…] = pavojingas transporto priemonės statymas

[…] = vienos ar kelių ištisinių baltų linijų kirtimas

[…] = vairavimas prieš eismą

[…] = avarinių koridorių sudarymo ir naudojimo taisyklių nesilaikymas

[…] = perkrautos transporto priemonės naudojimas

 

 

(1)  P = privalomai perduodamas duomenų elementas, N = neprivalomai perduodamas duomenų elementas.

(2) (3)  Skiriamasis ženklas pagal 1968 m. lapkričio 8 d. Vienos konvencijos, sudarytos remiant Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijai, 37 straipsnį.

 

 

Pakeitimas

Duomenų elementas 

P / N (1)

Pastabos 

Registracijos valstybė narė 

P

Nustatytos transporto priemonės registracijos valstybės narės skiriamasis ženklas(2) 

Registracijos numeris 

P

Visas nustatytos transporto priemonės registracijos numeris 

Su pažeidimu susiję duomenys 

P

  

Pažeidimo vietos valstybė narė 

P

Pažeidimo vietos valstybės narės skiriamasis ženklas (3) 

Pažeidimo data 

P

  

Pažeidimo laikas 

P

  

Paieškos tikslas 

P

Kodas, kuriuo nurodoma 2 straipsnio 1 dalyje nurodyta kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimo rūšis

1. = leidžiamo greičio viršijimas

2. = vairavimas apsvaigus nuo alkoholio

3. = važiavimas neprisisegus saugos diržu

4. = važiavimas degant raudonam šviesoforo signalui

5. = važiavimas draudžiama juosta

10. = vairavimas apsvaigus nuo narkotikų

11. = važiavimas be apsauginio šalmo

12. = neteisėtas naudojimasis mobiliuoju telefonu arba kitokiu ryšių įrenginiu vairuojant

[…] = reikalaujamo atstumo iki priekyje važiuojančios transporto priemonės nesilaikymas

[…] = pavojingas lenkimas nesilaikant kelių eismo taisyklių

[…] = pavojingas transporto priemonės statymas neleistinoje vietoje, keliant rimtą pavojų kitiems kelių eismo dalyviams

[…] = vienos ar kelių ištisinių linijų kirtimas

[…] = vairavimas prieš eismą

[…] = avarinių koridorių sudarymo ir naudojimo taisyklių nesilaikymas

[…] = perkrautos transporto priemonės vairavimas

[…] = pasišalinimas iš kelių eismo įvykio vietos 

(1)  P = privalomai perduodamas duomenų elementas, N = neprivalomai perduodamas duomenų elementas.

(2) (3)  Skiriamasis ženklas pagal 1968 m. lapkričio 8 d. Vienos konvencijos, sudarytos remiant Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijai, 37 straipsnį.

 


 

 

PRIEDAS. SUBJEKTAI AR ASMENYS, IŠ KURIŲ PRANEŠĖJAS GAVO INFORMACIJOS

Pagal Darbo tvarkos taisyklių I priedo 8 straipsnį pranešėjas pareiškia, kad, rengdamas šį pranešimą, iki jo priėmimo komitete gavo informacijos iš šių subjektų ar asmenų:

Subjektas ir (arba) asmuo

European Transport Safety Council

Federation of European Motorcyclists Associations

European Parking Association

Polish Organisation of Parking Industry

 

Šį sąrašą parengė ir visą atsakomybę už jį prisiima pranešėjas.

 


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Direktyvos (ES) 2015/413, kuria sudaromos palankesnės sąlygos keistis informacija tarpvalstybiniu lygmeniu apie kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimus, dalinis keitimas

Nuorodos

COM(2023)0126 – C9-0034/2023 – 2023/0052(COD)

Pateikimo EP data

1.3.2023

 

 

 

Atsakingas komitetas

 Paskelbimo plenariniame posėdyje data

TRAN

16.3.2023

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

 Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

16.3.2023

LIBE

16.3.2023

 

 

Nuomonė nepareikšta

 Sprendimo data

BUDG

28.3.2023

LIBE

31.3.2023

 

 

Pranešėjai

 Paskyrimo data

Kosma Złotowski

14.4.2023

 

 

 

Svarstymas komitete

27.6.2023

 

 

 

Priėmimo data

29.11.2023

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

37

0

5

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Andris Ameriks, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Karolin Braunsberger-Reinhold, Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Isabel García Muñoz, Jens Gieseke, Elsi Katainen, Elena Kountoura, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Benoît Lutgen, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jan-Christoph Oetjen, Tomasz Piotr Poręba, Bergur Løkke Rasmussen, Dominique Riquet, Thomas Rudner, Massimiliano Salini, Vera Tax, István Ujhelyi, Achille Variati, Henna Virkkunen, Petar Vitanov, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Pablo Arias Echeverría, Ignazio Corrao, Andor Deli, Angel Dzhambazki, Roman Haider, Ljudmila Novak, Marianne Vind

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (209 straipsnio 7 dalis)

Hildegard Bentele, Theresa Bielowski, Vasile Blaga, Janina Ochojska, Francesca Peppucci, Catharina Rinzema

Pateikimo data

5.12.2023

 


 

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

37

+

ECR

Angel Dzhambazki, Peter Lundgren, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

NI

Andor Deli

PPE

Pablo Arias Echeverría, Hildegard Bentele, Vasile Blaga, Karolin Braunsberger-Reinhold, Jens Gieseke, Benoît Lutgen, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Ljudmila Novak, Janina Ochojska, Francesca Peppucci, Massimiliano Salini, Henna Virkkunen

Renew

José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, Jan-Christoph Oetjen, Bergur Løkke Rasmussen, Catharina Rinzema, Dominique Riquet

S&D

Andris Ameriks, Theresa Bielowski, Isabel García Muñoz, Bogusław Liberadzki, Thomas Rudner, Vera Tax, István Ujhelyi, Achille Variati, Marianne Vind, Petar Vitanov

The Left

Elena Kountoura

 

0

-

 

 

 

5

0

ID

Roman Haider

Verts/ALE

Ignazio Corrao, Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Tilly Metz

 

Sutartiniai ženklai:

+ : 

- : prieš

0 : susilaikė

Atnaujinta: 2024 m. sausio 11 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika