SOOVITUS mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Angola Vabariigi vahelise kestlike investeeringute hõlbustamise lepingu liidu nimel sõlmimise kohta

25.1.2024 - (10942/2023 – C9‑0459/2023 – 2023/0181(NLE)) - ***

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
Raportöör: Joachim Schuster 

Menetlus : 2023/0181(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A9-0005/2024
Esitatud tekstid :
A9-0005/2024
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Angola Vabariigi vahelise kestlike investeeringute hõlbustamise lepingu liidu nimel sõlmimise kohta

(10942/2023 – C9‑0459/2023 – 2023/0181(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (10942/2023),

 võttes arvesse Euroopa Liidu ja Angola Vabariigi vahelise kestlike investeeringute hõlbustamise lepingu eelnõu (10941/2023),

 võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 207 lõike 4 esimesele lõigule ja artikli 218 lõike 6 teise lõigu punkti a alapunktile v (C9‑0459/2023),

 võttes arvesse kodukorra artikli 105 lõikeid 1 ja 4 ning artikli 114 lõiget 7,

 võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni soovitust (A9-0005/2024),

1. annab nõusoleku lepingu sõlmimiseks;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Angola Vabariigi valitsusele ja parlamendile.


 

SELETUSKIRI

Komisjon võttis 23. märtsil 2021 vastu soovituse nõukogu otsuse kohta, millega antakse luba alustada läbirääkimisi Angolaga investeeringute hõlbustamise lepingu üle. See järgnes Euroopa Komisjoni juhtiva asepresidendi Valdis Dombrovskise ning Angola kaubandus- ja tööstusministri Victor Fernandese 8. septembril 2020. aastal tehtud ühisavaldusele, milles nad kinnitasid „kavatsust alustada lisaks majanduspartnerluslepingule ka ettevalmistavaid arutelusid ELi ja Angola investeerimislepingu üle, mis tuleks sõlmida investeeringute hõlbustamiseks“. 26. mail 2021 andis Euroopa Liidu Nõukogu loa alustada läbirääkimisi ja võttis vastu läbirääkimisjuhised.

 

22. juunil 2021 alustasid EL ja Angola läbirääkimisi kestlike investeeringute hõlbustamise lepingu (edaspidi „leping“) üle. Pärast nelja läbirääkimisvooru jõudsid läbirääkimised lõpule 18. novembril 2022.

 

Lepingu üldine eesmärk on tagada õiguskindlus, parandada investeerimiskliimat ning hõlbustada ELi ja Angola vahelist investeeringute kaasamist ja säilitamist vastavalt välismaiste otseinvesteeringute tänapäevastele lihtsustatud reeglitele ja menetlustele, millest saavad kasu nii välis- kui ka riigisisesed ettevõtted. Lepinguga edendatakse kestlikku arengut, majanduskasvu ja töökohtade loomist ning tugevdatakse kahepoolseid investeerimissuhteid. Leping on esimene investeeringute hõlbustamise leping, mille üle EL on läbirääkimisi pidanud.

 

Lepingul on neli sisulist peatükki: (II Läbipaistvus ja prognoositavus; III Lubade väljastamise menetluste ühtlustamine; IV Kontaktasutused ja sidusrühmade kaasamine; V Investeeringud ja kestlik areng). Vaidluste vältimist ja lahendamist käsitlev VI peatükk, mis põhineb lepinguosaliste vahelisel koostööl ja ühiselt kokkulepitud lahendusel, hõlmab viimase võimalusena lisaks lepitusele riikidevahelise vahekohtumenetluse varianti.

 

Lepinguga kaasatakse investeerimissuhtesse ka kestliku arengu mõõde, sh kohustused mitte nõrgendada investeeringute ligimeelitamiseks töö- ega keskkonnaalaseid õigusakte ja standardeid. Leping sisaldab ka kohustusi rakendada tulemuslikult rahvusvahelisi tööjõu- ja keskkonnalepinguid, sh Pariisi kokkulepet. Lepinguga nõutakse, et lepinguosalised edendaksid investorite vastutustundlikke ettevõtlustavasid, ja sellega tugevdatakse kahepoolset koostööd kliimamuutuste ja soolise võrdõiguslikkuse poliitika investeeringutega seotud aspektides.

 

Vastavalt ELi toimimise lepingu artikli 218 lõikele 6 on nõukogul vaja lepingu sõlmimise kohta otsuse vastu võtmiseks Euroopa Parlamendi nõusolekut.

 

Eeltoodu põhjal soovitab raportöör parlamendil anda nõusolek lepingu sõlmimiseks.


 

 

VÄHEMUSE SEISUKOHT

 

vastavalt kodukorra artikli 55 lõikele 4

 

Saskia Bricmont (Verts/ALE)

 

 

Angola saab välismaistest otseinvesteeringutest kindlasti kasu, kui seda toetab asjakohane õigusraamistik. Kestlike investeeringute hõlbustamise leping kannab siiski eksitavat nime. Ükski lepingu säte ei ole selline, et selle eesmärk oleks edendada kestlikke investeeringuid. See ei sisalda kestlike investeeringute määratlust ega näe ette, et töö- või keskkonnaasutused osaleksid juhtimises. Kuigi tekst sisaldab deklaratiivseid kohustusi kestliku arengu valdkonnas, puuduvad selles siduvad sätted nõuete täitmata jätmise puhuks. Kuigi on olemas artikkel seoste kohta vastuvõtva riigi majandusega, ei pea investorid tõendama, et nende projektid aitavad kaasa riigi kestlikule arengule või majanduse mitmekesistamisele. Sellega seoses ei kavatseta majanduse mitmekesistamist jälgida. Kestlike investeeringute hõlbustamise leping tuleks selgesõnaliselt siduda Angola mitmeaastase sihtprogrammiga, et toetada selles dokumendis seatud mitmesuguseid eesmärke, mis on kokku lepitud Angola ametiasutuste ja sidusrühmadega ning Euroopa partneritega (liikmesriigid, EIP jne) kooskõlas poliitikavaldkondade arengusidususega.

 

Kuna kestlike investeeringute hõlbustamise leping peaks olema eeskujuks tulevastele sarnastele lepingutele, tuleks seda vastavalt täiustada, et aidata tõeliselt kaasa majanduse mitmekesistamisele ja kestlikule arengule.


LISA: ÜKSUSED VÕI ISIKUD, KELLELT RAPORTÖÖR SAI SISENDMATERJALI

Vastavalt kodukorra I lisa artiklile 8 kinnitab raportöör, et ta sai raporti koostamisel enne selle komisjonis vastuvõtmist sisendmaterjali järgmistelt üksustelt või isikutelt:

Üksus ja/või isik

Investment and Intellectual Property Unit, DG Trade, European Commission

 

Eespool esitatud loetelu koostamise eest vastutab ainuisikuliselt raportöör.

 


 

VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Euroopa Liidu ja Angola Vabariigi vahelise kestlike investeeringute hõlbustamise lepingu sõlmimine

Viited

10942/2023 – C9-0459/2023 – 2023/0181(NLE)

Konsulteerimise või nõusolekutaotluse kuupäev

22.11.2023

 

 

 

Vastutav komisjon

w istungil teada andmise kuupäev

INTA

14.12.2023

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

 istungil teada andmise kuupäev

AFET

14.12.2023

DEVE

14.12.2023

EMPL

14.12.2023

ENVI

14.12.2023

 

FEMM

14.12.2023

 

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

 otsuse kuupäev

AFET

18.7.2023

DEVE

23.10.2023

EMPL

29.6.2023

ENVI

17.7.2023

 

FEMM

13.7.2023

 

 

 

Raportöörid

 nimetamise kuupäev

Joachim Schuster

27.6.2023

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

28.11.2023

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

24.1.2024

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

32

2

5

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Barry Andrews, Anna-Michelle Asimakopoulou, Tiziana Beghin, Saskia Bricmont, Jordi Cañas, Daniel Caspary, Markéta Gregorová, Roman Haider, Heidi Hautala, Karin Karlsbro, Miapetra Kumpula-Natri, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Margarida Marques, Gabriel Mato, Sara Matthieu, Emmanuel Maurel, Carles Puigdemont i Casamajó, Samira Rafaela, Inma Rodríguez-Piñero, Ernő Schaller-Baross, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Sven Simon, Dominik Tarczyński, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, Jan Zahradil, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Michiel Hoogeveen, Włodzimierz Karpiński, Liudas Mažylis

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 209 lg 7)

Hildegard Bentele, Izaskun Bilbao Barandica, Paolo Borchia, Antonio Maria Rinaldi, Domènec Ruiz Devesa, Lucia Vuolo

Esitamise kuupäev

26.1.2024

 


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

32

+

ECR

Michiel Hoogeveen, Dominik Tarczyński, Jan Zahradil

ID

Paolo Borchia, Roman Haider, Danilo Oscar Lancini, Antonio Maria Rinaldi

NI

Tiziana Beghin, Ernő Schaller-Baross

PPE

Anna-Michelle Asimakopoulou, Hildegard Bentele, Daniel Caspary, Włodzimierz Karpiński, Gabriel Mato, Liudas Mažylis, Sven Simon, Lucia Vuolo, Jörgen Warborn, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Renew

Barry Andrews, Izaskun Bilbao Barandica, Jordi Cañas, Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Miapetra Kumpula-Natri, Bernd Lange, Margarida Marques, Inma Rodríguez-Piñero, Domènec Ruiz Devesa, Joachim Schuster, Kathleen Van Brempt

 

2

-

The Left

Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

 

5

0

NI

Carles Puigdemont i Casamajó

Verts/ALE

Saskia Bricmont, Markéta Gregorová, Heidi Hautala, Sara Matthieu

 

Kasutatud tähised:

+ : poolt

- : vastu

0 : erapooletu

 

 

Viimane päevakajastamine: 2. veebruar 2024
Õigusteave - Privaatsuspoliitika