Betänkande - A9-0055/2024Betänkande
A9-0055/2024

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2008/98/EG om avfall

23.2.2024 - (COM(2023)0420 – C9‑0233/2023 – 2023/0234(COD)) - ***I

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
Föredragande: Anna Zalewska


Förfarande : 2023/0234(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A9-0055/2024
Ingivna texter :
A9-0055/2024
Debatter :
Omröstningar :
Antagna texter :


PR_COD_1amCom

 

 

Teckenförklaring

 * Samrådsförfarande

 *** Godkännandeförfarande

 ***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)

 ***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

 ***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

 

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i förslaget till akt.)

 

 

 

 

 

Ändringsförslag till ett förslag till akt

När parlamentets ändringsförslag utformas i två spalter gäller följande:

 

Text som utgår markeras med fetkursiv stil i vänsterspalten. Text som ersätts markeras med fetkursiv stil i båda spalterna. Ny text markeras med fetkursiv stil i högerspalten.

 

De två första raderna i hänvisningen ovanför varje ändringsförslag anger vilket textavsnitt som avses i det förslag till akt som behandlas. Om ett ändringsförslag avser en befintlig akt som förslaget till akt är avsett att ändra innehåller hänvisningen även en tredje och en fjärde rad. Den tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i denna akt som ändringsförslaget avser.

 

När parlamentets ändringsförslag utformas som en konsoliderad text gäller följande:

 

Nya textdelar markeras med fetkursiv stil. Textdelar som utgår markeras med symbolen ▌eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom att ny text markeras med fetkursiv stil och text som utgår stryks eller markeras med genomstrykning.

Sådana ändringar som endast är tekniska och som gjorts av de berörda avdelningarna vid färdigställandet av den slutliga texten markeras däremot inte.

 

 

 


INNEHÅLL

Sida

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

MOTIVERING

BILAGA: FÖRTECKNING ÖVER ENHETER ELLER PERSONER SOM FÖREDRAGANDEN HAR FÅTT INFORMATION FRÅN

YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR JORDBRUK OCH LANDSBYGDENS UTVECKLING

ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET


 


 

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2008/98/EG om avfall

(COM(2023)0420 – C9‑0233/2023 – 2023/0234(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2023)0420),

 med beaktande av artiklarna 294.2 och 192.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C9‑0233/2023),

 med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

 efter att ha hört Europeiska ekonomiska och sociala kommittén,

 efter att ha hört Regionkommittén,

 med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

 med beaktande av yttrandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling,

 med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A9-0055/2024),

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

 

3 Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten. 

 

Ändringsförslag  1

Förslag till direktiv

Skäl -1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-1) Förebyggande och hantering av alla typer av avfall är ett viktigt politiskt verktyg för att skydda miljön och människors hälsa i unionen. Eftersom medlemsstaterna strävar efter att kontinuerligt förbättra sina program för förebyggande och hantering av avfall är det viktigt att avfallshierarkin tillämpas strikt.

Ändringsförslag  2

Förslag till direktiv

Skäl 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1) I den europeiska gröna given och handlingsplanen för den cirkulära ekonomin69 uppmanas till förstärkta och påskyndade åtgärder av unionen och medlemsstaterna för att säkerställa textil- och livsmedelssektorer som är miljömässigt och socialt hållbara eftersom de utgör de mest resursintensiva sektorerna och orsakar avsevärda negativa effekter på miljön. Inom dessa sektorer hindrar finansiering och tekniska brister framstegen mot övergång till en cirkulär ekonomi och utfasning av fossila bränslen. Livsmedels- och textilsektorerna är den mest respektive den fjärde mest resursintensiva sektorn70 och de efterlever inte fullt ut unionens grundläggande principer för avfallshantering som fastställs i avfallshierarkin enligt vilka det krävs prioritering av förebyggande av avfall följt av förberedelse för återanvändning och materialåtervinning. Dessa utmaningar kräver systematiska lösningar med ett livscykelperspektiv.

(1) I den europeiska gröna given och handlingsplanen för den cirkulära ekonomin uppmanas till förstärkta och påskyndade åtgärder av unionen och medlemsstaterna för att säkerställa textil- och livsmedelssektorer som är miljömässigt och socialt hållbara eftersom de utgör de mest resursintensiva sektorerna och orsakar avsevärda negativa effekter på miljön. Inom dessa sektorer hindrar bland annat finansiering och tekniska brister framstegen mot övergång till en cirkulär ekonomi och utfasning av fossila bränslen. Livsmedels- och textilsektorerna är den mest respektive den fjärde mest resursintensiva sektorn och de efterlever inte fullt ut unionens grundläggande principer för avfallshantering som fastställs i avfallshierarkin enligt vilka det krävs prioritering av förebyggande av avfall följt av förberedelse för återanvändning och materialåtervinning. Dessa utmaningar kräver systematiska lösningar med ett livscykelperspektiv och ett särskilt fokus på livsmedels- och textilprodukter.

_________________

 

69 COM(2020)98 final av den 11 mars 2020.

 

70 EU:s omställningsplaner (europa.eu).

 

 

Ändringsförslag  3

Förslag till direktiv

Skäl 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2) Enligt EU:s strategi för hållbara och cirkulära textilier71, är betydande förändringar nödvändiga för att komma bort från det nuvarande linjära sättet att designa, tillverka, använda och kassera textilprodukter och det finns ett särskilt behov av att begränsa snabba modeväxlingar. I strategin anses det viktigt att producenterna hålls ansvariga för det avfall som deras produkter orsakar och det hänvisas till inrättandet av harmoniserade unionsregler för utökat producentansvar för textilier, med miljöanpassning av avgifter. Där anges att det huvudsakliga syftet med sådana regler är att skapa en ekonomi för insamling, sortering, återanvändning, förberedelse för återanvändning och materialåtervinning samt för att uppmuntra producenterna att säkerställa att deras produkter är designade med respekt för principerna om cirkularitet. Därför förutsägs i strategin att en betydande andel av producenternas bidrag till systemen för utökat producentansvar måste avsättas för avfallsförebyggande åtgärder och förberedelse för återanvändning. Strategin stöder också behovet av förstärkta och mer innovativa metoder för hållbar förvaltning av biologiska resurser i syfte att öka cirkulariteten för och tillvaratagandet av livsmedelsavfall och öka återanvändningen av biobaserade textilier.

(2) Enligt EU:s strategi för hållbara och cirkulära textilier71, är betydande förändringar nödvändiga för att komma bort från det nuvarande linjära sättet att designa, tillverka, använda och kassera textilprodukter och det finns ett särskilt behov av att begränsa snabba modeväxlingar. Strategins vision för 2030 är att konsumenterna bör kunna ha glädje av rimligt prissatta textilier av hög kvalitet under längre tid. I strategin anses det viktigt att producenterna hålls ansvariga för det avfall som deras produkter orsakar och det hänvisas till inrättandet av harmoniserade unionsregler för utökat producentansvar för textilier, med miljöanpassning av avgifter. Där anges att det huvudsakliga syftet med sådana regler är att skapa en ekonomi för insamling, sortering, återanvändning, förberedelse för återanvändning och materialåtervinning samt för att uppmuntra producenterna att säkerställa att deras produkter är designade med respekt för principerna om cirkularitet. Därför förutsägs i strategin att en betydande andel av producenternas bidrag till systemen för utökat producentansvar måste avsättas för avfallsförebyggande åtgärder och förberedelse för återanvändning. Strategin stöder också behovet av förstärkta och mer innovativa metoder för hållbar förvaltning av biologiska resurser i syfte att öka cirkulariteten för och tillvaratagandet av livsmedelsavfall och öka återanvändningen av biobaserade textilier.

_________________

_________________

71 COM(2022)141 final av den 30 mars 2022.

71 COM(2022)141 final av den 30 mars 2022.

Ändringsförslag  4

Förslag till direktiv

Skäl 2a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a) Enligt Europeiska miljöbyråns briefing Microplastic from textile in Europe1a kommer upp till 35 % av de globala mikroplaster som släpps ut i akvatiska, terrestra och marina ekosystem från syntetiska textilier. Plastavfall som är skadligt för akvatiska, terrestra och marina ekosystem kan på lämpligt sätt samlas in, materialåtervinnas och slutligen återanvändas, vilket främjar en fullständigt cirkulär ekonomi och bidrar till att öka allmänhetens medvetenhet om spridningen av bästa praxis.

 

_________________

 

1a https://www.eea.europa.eu/publications/microplastics-from-textiles-towards-a.

Ändringsförslag  5

Förslag till direktiv

Skäl 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3) Mot bakgrund av livsmedelsavfallets negativa effekter åtog sig medlemsstaterna att vidta åtgärder för att främja förebyggande och minskning av livsmedelsavfall i enlighet med Agenda 2030 för hållbar utveckling, som antogs av FN:s generalförsamling den 25 september 2015, särskilt målet att halvera det globala livsmedelsavfallet per capita på detaljhandels- och konsumentnivå och minska livsmedelsförlusterna längs produktions- och leveranskedjorna, däribland förluster efter skörd, senast 2030. Dessa åtgärder syftade till att förebygga och minska livsmedelsavfall i primärproduktionen, inom bearbetning och tillverkning, i detaljhandel och annan livsmedelsdistribution, i restauranger och livsmedelstjänster samt i hushållen.

(3) Med tanke på livsmedelsavfallets negativa effekter åtog sig medlemsstaterna att vidta åtgärder för att främja förebyggande och minskning av livsmedelsavfall i enlighet med Agenda 2030 för hållbar utveckling och särskilt hållbarhetsmål 12.3, som antogs av FN:s generalförsamling den 25 september 2015, särskilt målet att halvera det globala livsmedelsavfallet per capita på detaljhandels- och konsumentnivå och minska livsmedelsförlusterna längs produktions- och leveranskedjorna, däribland förluster efter skörd, senast 2030. Dessa åtgärder syftade till att förebygga och minska livsmedelsavfall i primärproduktionen, inom bearbetning och tillverkning, i detaljhandel och annan livsmedelsdistribution, i restauranger och livsmedelstjänster samt i hushållen.

Ändringsförslag  6

Förslag till direktiv

Skäl 5a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5a) Trä är en värdefull resurs som bör läggas till en förteckning över material som omfattas av separat insamling och mål för återanvändning och materialåtervinning.

 

Ändringsförslag  7

Förslag till direktiv

Skäl 7

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7) Medlemsstaterna har i viss utsträckning utvecklat material och genomfört kampanjer för att förebygga livsmedelsavfall för konsumenter och livsmedelsföretagare. Dessa har dock huvudsakligen inriktats på att höja medvetenheten snarare än på att främja beteendeförändringar. För att uppnå den fulla potentialen när det gäller att minska livsmedelsavfallet och säkerställa framsteg över tid måste det utarbetas åtgärder för beteendeförändringar, åtgärder som är anpassade till medlemsstaternas särskilda situationer och behov och som integreras fullt ut i de nationella programmen för förebyggande av livsmedelsavfall. Det bör också läggas vikt vid regionala cirkulära lösningar, däribland offentlig-privata partnerskap och medborgarengagemang samt anpassning till särskilda regionala behov, som t.ex. i de yttersta randområdena eller på öar.

(7) Medlemsstaterna har i viss utsträckning utvecklat material och genomfört kampanjer för att förebygga livsmedelsavfall för konsumenter och livsmedelsföretagare. Dessa har dock huvudsakligen inriktats på att höja medvetenheten och på omfattande kostförändringar, inbegripet beteendeförändringar. För att uppnå den fulla potentialen när det gäller att minska livsmedelsavfallet och säkerställa framsteg över tid måste det utarbetas åtgärder för beteendeförändringar, åtgärder som är anpassade till medlemsstaternas särskilda situationer och behov och som integreras fullt ut i de nationella programmen för förebyggande av livsmedelsavfall. Det bör också läggas vikt vid regionala cirkulära lösningar, medborgarengagemang samt anpassning till särskilda regionala behov, som t.ex. i de yttersta randområdena eller på öar.

Ändringsförslag  8

Förslag till direktiv

Skäl 10

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10) Mot bakgrund av unionens engagemang för den ambition som anges i hållbarhetsmål 12.3 bör de mål för minskning av livsmedelsavfallet som medlemsstaterna ska uppnå senast 2030 fastställas så att de ger en viktig politisk impuls till att vidta åtgärder och säkerställer ett betydande bidrag till de globala målen. Med tanke på att sådana mål är rättsligt bindande bör de dock vara proportionella och genomförbara och beakta de olika aktörernas roll i livsmedelskedjan och deras kapacitet (särskilt mikroföretag och småföretag). Införandet av rättsligt bindande mål bör därför ske genom en stegvis strategi och börja på en lägre nivå än den som fastställs i hållbarhetsmålet för att säkerställa en konsekvent reaktion från medlemsstaterna och konkreta framsteg mot hållbarhetsmål 12.3.

(10)  De mål för minskning av livsmedelsavfallet som medlemsstaterna ska uppnå senast 2030 bör, i linje med unionens åtagande att uppnå ambitionen i hållbarhetsmål 12.3, fastställas så att de ger en viktig politisk impuls till att vidta åtgärder och säkerställer ett betydande bidrag till de globala målen. Med tanke på att sådana mål är rättsligt bindande bör de dock vara proportionella, uppnåeliga och genomförbara och beakta de olika aktörernas roll i livsmedelskedjan och deras kapacitet (särskilt mikroföretag och småföretag).

Ändringsförslag  9

Förslag till direktiv

Skäl 10a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(10a) Det kvarstår fortfarande skillnader i förhandlingsstyrka mellan leverantörer och köpare av jordbruks- och livsmedelsprodukter inom livsmedelskedjorna i unionen. Detta är särskilt fallet inom jordbrukssektorn, eftersom jordbruksprodukternas särdrag och det därmed förknippade behovet att snabbt saluföra dessa produkter snedvrider jämlikheten mellan motparterna från första början. Det bör därför vidtas starkast möjliga åtgärder för att säkerställa att förekomsten av de vanligaste otillbörliga handelsmetoder som drabbar jordbruksleverantörerna, särskilt i samband med tillhandahållande av lättfördärvliga produkter, inte ökar till följd av bindande mål för minskat livsmedelsavfall.

Ändringsförslag  10

Förslag till direktiv

Skäl 10b (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(10b) Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och den europeiska mekanismen för beredskap och insatser vid livsmedelsförsörjningskriser har uppmärksammat förpackningarnas betydelse för att minska livsmedelsavfallet och trygga livsmedelsförsörjningen och livsmedelssäkerheten.

Ändringsförslag  11

Förslag till direktiv

Skäl 11

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11) Minskning av livsmedelsavfallet i produktions- och konsumtionsleden kräver andra strategier och åtgärder och involverar andra intressentgrupper. Ett mål bör därför föreslås för bearbetnings- och tillverkningsleden och ett annat för detaljhandel och annan distribution av livsmedel, restauranger och livsmedelstjänster och hushåll.

(11) Minskning av livsmedelsavfallet i produktions- och konsumtionsleden kräver andra strategier och åtgärder och involverar andra intressentgrupper. Ett mål bör därför föreslås för bearbetnings- och tillverkningsleden och ett annat för detaljhandel och annan distribution av livsmedel, restauranger och livsmedelstjänster och hushåll. Minskat livsmedelsavfall längs hela livsmedelskedjan ger en stor positiv miljöpåverkan.

Ändringsförslag  12

Förslag till direktiv

Skäl 14a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(14a) För att främja en enhetlig och konsekvent tolkning av uppgifter och rapportering om livsmedelsavfall bland aktörerna i livsmedelskedjan och medlemsstaternas myndigheter bör kommissionen tillhandahålla utförliga riktlinjer angående metoden för mätning av livsmedelsavfallet.

Motivering

Det behövs harmoniserade uppgifter om målen ska kunna nås.

Ändringsförslag  13

Förslag till direktiv

Skäl 14b (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(14b) Enligt den harmoniserade metod som fastställs i kommissionens delegerade beslut (EU) 2019/1597* kan olika slags rapporteringsmetoder användas. För att säkerställa att framtida uppgifter är vetenskapligt tillförlitliga, högkvalitativa och jämförbara är det nödvändigt att fastställa och tillämpa tydliga och enhetliga mätmetoder i medlemsstaterna samt minimikrav på kvalitet för en enhetlig mätning av livsmedelsavfallet.

 

-----------------------

 

* Kommissionens delegerade beslut (EU) 2019/1597 av den 3 maj 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG vad gäller en gemensam metod och minimikrav på kvalitet för enhetlig mätning av nivåerna av livsmedelsavfall (EUT L 248, 27.9.2019, s. 77).

Ändringsförslag  14

Förslag till direktiv

Skäl 16a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(16a) Medlemsstaterna bör vidta åtgärder för att främja lösningar såsom tydligare datummärkning av livsmedelsprodukter och underlätta användningen av datummärkning i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011* för att på så sätt undvika förvirring hos konsumenterna i fråga om datummärkning.

 

------------

 

* Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 av den 25 oktober 2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna, och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 1924/2006 och (EG) nr 1925/2006 samt om upphävande av kommissionens direktiv 87/250/EEG, rådets direktiv 90/496/EEG, kommissionens direktiv 1999/10/EG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/13/EG, kommissionens direktiv 2002/67/EG och 2008/5/EG samt kommissionens förordning (EG) nr 608/2004 (EUT 04, 22.11.2011, s 18).

Ändringsförslag  15

Förslag till direktiv

Skäl 17

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17) I linje med principen om att förorenaren betalar, som avses i artikel 191.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), är det viktigt att producenter som släpper ut vissa textilier, textilrelaterade produkter och skor på unionsmarknaden tar ansvar för hanteringen av dem i slutet av deras livscykel och förlänger deras livslängd genom att göra använda textilier, textilrelaterade produkter och skor tillgängliga på marknaden för återanvändning. För att genomföra principen om att förorenaren betalar är det lämpligt att fastställa de skyldigheter för producenter av textilier, textilrelaterade produkter och skor som omfattar alla tillverkare, importörer eller distributörer, oavsett vilken försäljningsteknik som används, inbegripet genom distansavtal enligt definitionen i artikel 2.7 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU77, när de för första gången yrkesmässigt under sitt eget namn eller varumärke tillhandahåller dessa produkter inom en medlemsstats territorium. Tillämpningsområdet för producenter som omfattas av det utvidgade producentansvaret bör undanta mikroföretag och egenföretagare som tillverkar särskilt anpassade produkter med tanke på deras begränsade roll på textilmarknaden, samt de som släpper ut annvända textilier, textilrelaterade produkter och skor på marknaden inom unionen eller produkter som härrör från använda sådana produkter eller avfall av sådana produkter, i syfte att stödja återanvändning bland annat genom reparation, renovering och återvinningsförädling, varigenom vissa funktioner hos den ursprungliga produkten ändras.

(17) I linje med principen om att förorenaren betalar, som avses i artikel 191.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), är det viktigt att producenter som släpper ut vissa textilier, textilrelaterade produkter och skor på unionsmarknaden tar ansvar för hanteringen av dem i slutet av deras livscykel och förlänger deras livslängd genom att göra använda textilier, textilrelaterade produkter och skor tillgängliga på marknaden för återanvändning. För att genomföra principen om att förorenaren betalar är det lämpligt att fastställa de skyldigheter för producenter av textilier, textilrelaterade produkter och skor som omfattar alla tillverkare, importörer eller distributörer, oavsett vilken försäljningsteknik som används, inbegripet genom distansavtal enligt definitionen i artikel 2.7 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU77, när de för första gången yrkesmässigt under sitt eget namn eller varumärke tillhandahåller dessa produkter inom en medlemsstats territorium. Tillämpningsområdet för producenter som omfattas av det utvidgade producentansvaret bör undanta mikroföretag, för vilka ett sådant ansvar skulle medföra en oproportionerlig ekonomisk och administrativ börda, och egenföretagare som tillverkar särskilt anpassade produkter med tanke på deras begränsade roll på textilmarknaden, samt de som släpper ut annvända textilier, textilrelaterade produkter och skor på marknaden inom unionen eller produkter som härrör från använda sådana produkter eller avfall av sådana produkter, i syfte att stödja återanvändning bland annat genom reparation, renovering och återvinningsförädling, varigenom vissa funktioner hos den ursprungliga produkten ändras. Mikroföretag bör dock tillåtas att delta i producentansvarsorganisationer.

_________________

_________________

77 Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU av den 25 oktober 2011 om konsumenträttigheter och om ändring av rådets direktiv 93/13/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/44/EG och om upphävande av rådets direktiv 85/577/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG (EUT L 304, 22.11.2011, s. 64).

77 Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU av den 25 oktober 2011 om konsumenträttigheter och om ändring av rådets direktiv 93/13/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/44/EG och om upphävande av rådets direktiv 85/577/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG (EUT L 304, 22.11.2011, s. 64).

Ändringsförslag  16

Förslag till direktiv

Skäl 18a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(18a) Enligt Europeiska miljöbyrån används för närvarande mindre än 1 % av allt klädavfall för att tillverka nya kläder i ett cirkulärt kretslopp. De flesta av dagens textilier har inte utformats för cirkularitet. 78 % av alla textilprodukter kräver demontering före textil-till-textilåtervinning. För att säkra investeringar i cirkulära textilier bör det fastställas mål för förebyggande, insamling, sortering, återanvändning och lokal återanvändning samt fiber-till-fiberåtervinning av textilier för att stödja och driva på teknisk utveckling och investeringar i infrastruktur och verka för ekodesignade textilier. Det samlade textilavfallet, som omfattar kläder och skor, hemtextilier, tekniska textilier samt postindustriellt avfall och avfall före konsumentledet, uppskattas till 12,6 miljoner ton. Detta inbegriper fraktioner som kasseras under textilproduktionen, i detaljhandelsledet och av hushåll och kommersiella enheter1a.

 

_________________

 

1a https://environment.ec.europa.eu/system/files/2023-07/IMPACT%20ASSESSMENT%20REPORT_SWD_2023_421_part1_0.pdf (s. 6).

Ändringsförslag  17

Förslag till direktiv

Skäl 19

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19) Hushållstextilier och kläder utgör den största andelen av unionens textilkonsumtion och bidrar mest till ohållbara mönster med överproduktion och överkonsumtion. Hushållstextilier och kläder står också i fokus för alla befintliga system för separat insamling i medlemsstaterna, tillsammans med andra kläder efter konsumentledet, tillbehör och skor som inte främst består av textilier. Tillämpningsområdet för systemet för utökat producentansvar som inrättas bör därför omfatta hushållstextilier och andra beklädnadsvaror, tillbehör till kläder och skor. I syfte att säkerställa rättssäkerheten för producenterna av de produkter som omfattas av det utökade producentansvaret bör de berörda produkterna identifieras genom en hänvisning till den gemensamma nomenklaturen i enlighet med bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/8778.

(19) I syfte att säkerställa rättssäkerheten för producenterna av de produkter som omfattas av det utökade producentansvaret bör de berörda produkterna identifieras genom en hänvisning till den gemensamma nomenklaturen i enlighet med bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/8778.

_________________

_________________

78 EUT L 256, 7.9.1987, s. 1.

78 Rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (EGT L 256, 7.9.1987, s. 1).

Ändringsförslag  18

Förslag till direktiv

Skäl 20

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(20) Textilsektorn är resursintensiv. Det mesta av de påfrestningar och effekter som hör samman med konsumtionen av kläder, skor och hushållstextilier i unionen uppstår i tredjeländer i samband med produktionen av både råvaror och textilier, men de påverkar också unionen på grund av deras globala inverkan på klimatet och miljön. Att förebygga och förbereda för återanvändning och materialåtervinning av textilavfall kan därför bidra till att minska sektorns globala miljöavtryck även i unionen. Dessutom är den nuvarande ineffektiva resurshanteringen av textilavfall inte i enlighet med avfallshierarkin och leder till miljöskador både i unionen och i tredjeländer, bland annat genom växthusgasutsläpp från förbränning och deponering.

(20) Textilsektorn är resursintensiv. Eftersom 73 % av alla kläder och hushållstextilier som konsumeras i Europa är importerade uppstår det mesta av de påfrestningar och effekter som hör samman med konsumtionen av kläder, skor och hushållstextilier i unionen i tredjeländer i samband med produktionen av både råvaror och textilier, men de påverkar också unionen på grund av deras globala inverkan på klimatet och miljön. Att förebygga och förbereda för återanvändning och materialåtervinning av textilavfall kan därför bidra till att minska sektorns globala miljöavtryck även i unionen. Dessutom är den nuvarande ineffektiva resurshanteringen av textilavfall inte i enlighet med avfallshierarkin och leder till miljöskador både i unionen och i tredjeländer, bland annat genom växthusgasutsläpp från förbränning och deponering. [1] https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/QANDA_22_2015.

Ändringsförslag  19

Förslag till direktiv

Skäl 21

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(21) Syftet med det utökade producentansvaret för textilier, textilrelaterade produkter och skor är att säkerställa en hög nivå för miljöskydd och hälsoskydd i unionen, skapa en ekonomi för insamling, sortering, återanvändning, förberedelse för återanvändning och materialåtervinning, särskilt fiber-till-fiberåtervinning, samt incitament för producenterna att säkerställa att deras produkter designas med respekt för principerna om cirkularitet. Producenterna av textilier och skor bör finansiera kostnaderna för insamling, sortering för återanvändning, förberedelse för återanvändning och materialåtervinning samt materialåtervinning och annan behandling av insamlade använda och förbrukade textilier och skor, inbegripet osålda konsumentprodukter som betraktas som avfall och som levererats på medlemsstaternas territorium efter det att detta ändringsdirektiv har trätt i kraft, i syfte att säkerställa att skyldigheterna avseende utökat producentansvar inte tillämpas retroaktivt och att de är förenliga med rättssäkerhetsprincipen. Dessa producenter bör även finansiera kostnaderna för genomförande av sammansättningsundersökningar av insamlat blandat kommunalt avfall, stöd till forskning och utveckling av teknik för sortering och materialåtervinning, rapportering om separat insamling, återanvändning och annan behandling, och tillhandahållande av information till slutanvändare om textilproduktionens effekter och hållbar hantering av textilier.

(21) Syftet med det utökade producentansvaret för textilier, textilrelaterade produkter och skor är att säkerställa en hög nivå för miljöskydd och hälsoskydd i unionen, skapa en ekonomi för insamling, sortering, återanvändning, förberedelse för återanvändning och materialåtervinning, särskilt fiber-till-fiberåtervinning, samt incitament för producenterna att säkerställa att deras produkter designas med respekt för principerna om cirkularitet. Producenterna av textilier och skor bör finansiera kostnaderna för insamling, sortering för återanvändning, förberedelse för återanvändning och materialåtervinning samt materialåtervinning och annan behandling av insamlade använda och förbrukade textilier och skor, inbegripet osålda konsumentprodukter som betraktas som avfall och som levererats på medlemsstaternas territorium efter det att detta ändringsdirektiv har trätt i kraft, i syfte att säkerställa att skyldigheterna avseende utökat producentansvar inte tillämpas retroaktivt och att de är förenliga med rättssäkerhetsprincipen. Dessa producenter bör även finansiera kostnaderna för genomförande av sammansättningsundersökningar av insamlat blandat kommunalt avfall, stöd till forskning och utveckling av teknik för sortering och materialåtervinning, särskilt digitala lösningar, rapportering om separat insamling, återanvändning och annan behandling, och tillhandahållande av information till slutanvändare om textilproduktionens effekter och hållbar hantering av textilier. Producenterna bör också finansiera utvecklingen av återanvändning och reparation.

Ändringsförslag  20

Förslag till direktiv

Skäl 25

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(25) Mot bakgrund av den nyckelroll som sociala företag och enheter i den sociala ekonomin har i de befintliga textilinsamlingssystemen och deras potential att skapa lokala, hållbara, deltagandebaserade och inkluderande företagsmodeller och arbetstillfällen med hög kvalitet i unionen, i linje med målen i EU:s handlingsplan för den sociala ekonomin79, bör införandet av system för utökat producentansvar bibehålla och stödja den verksamhet som bedrivs av sociala företag och enheter i den sociala ekonomin som deltar i hanteringen av använda textilier. Dessa enheter bör därför betraktas som partner i systemen för separat insamling som stöder ökad återanvändning och reparation och som skapar arbetstillfällen av hög kvalitet för alla och särskilt för utsatta grupper.

(25) Mot bakgrund av den nyckelroll som sociala företag och enheter i den sociala ekonomin har i de befintliga textilinsamlingssystemen och deras potential att skapa lokala, hållbara, deltagandebaserade och inkluderande företagsmodeller och arbetstillfällen med hög kvalitet i unionen, i linje med målen i EU:s handlingsplan för den sociala ekonomin79, bör införandet av system för utökat producentansvar bibehålla och stödja den verksamhet som bedrivs av sociala företag och enheter i den sociala ekonomin som deltar i hanteringen av använda textilier och textilavfall. Dessa enheter bör därför betraktas som partner i systemen för separat insamling som stöder ökad förberedelse för återanvändning och återanvändning och reparation och som skapar arbetstillfällen av hög kvalitet för alla och särskilt för utsatta grupper.

_________________

_________________

79 COM(2021)778 final av den 9 december 2021.

79 COM(2021)778 final av den 9 december 2021.

Ändringsförslag  21

Förslag till direktiv

Skäl 26

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(26) Producenter och producentansvarsorganisationer bör delta aktivt med att tillhandahålla information till slutanvändare, särskilt konsumenter, om att använda och förbrukade textilier och skor bör samlas in separat, att insamlingssystem är tillgängliga och att slutanvändarna har en viktig roll för att förebygga avfall och för miljömässigt optimal hantering av textilavfall. Informationen bör omfatta tillgången till arrangemang för återanvändning av textilier och skor och de miljömässiga fördelarna med hållbar konsumtion samt belädnadsindustrins miljömässiga, hälsomässiga och sociala konsekvenser. Slutanvändarna bör också få information om deras egen viktiga roll när det gäller att göra informerade, ansvarsfulla och hållbara val av textilkonsumtion och för att säkerställa miljömässigt optimal hantering av textil- och skoavfall. Dessa informationskrav gäller utöver de krav på att tillhandahålla information om textilprodukter till slutanvändare som fastställs i förordningen om ekodesign för hållbara produkter80 och i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1007/201181. Modern informationsteknik bör användas när informationen lämnas ut till alla slutanvändare. Informationen bör spridas både med klassiska metoder, med hjälp av affischer både inomhus och utomhus och kampanjer i sociala medier, och genom mer innovativa metoder, såsom elektronisk tillgång till webbplatser via QR-koder.

(26) Producenter och producentansvarsorganisationer bör delta aktivt med att tillhandahålla information till slutanvändare, särskilt konsumenter, om att använda och förbrukade textilier och skor bör samlas in separat, att insamlingssystem är tillgängliga och att slutanvändarna har en viktig roll för att förebygga avfall och för miljömässigt optimal hantering av textilavfall. Informationen bör omfatta tillgången till arrangemang för återanvändning av textilier och skor och de miljömässiga fördelarna med hållbar konsumtion samt belädnadsindustrins miljömässiga, hälsomässiga och sociala konsekvenser. Slutanvändarna bör också få information om deras egen viktiga roll när det gäller att göra informerade, ansvarsfulla och hållbara val av textilkonsumtion och för att säkerställa miljömässigt optimal hantering av textil- och skoavfall. Dessa informationskrav gäller utöver de krav på att tillhandahålla information om textilprodukter till slutanvändare som fastställs i förordningen om ekodesign för hållbara produkter80 och i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1007/201181. Modern informationsteknik bör användas när informationen lämnas ut till alla slutanvändare. Informationen bör spridas både med klassiska metoder, med hjälp av affischer både inomhus och utomhus och kampanjer i sociala medier, och genom mer innovativa metoder, såsom elektronisk tillgång till webbplatser via QR-koder och det digitala produktpasset.

_________________

_________________

80 EUT kommer att infoga referensnumret så snart förordningen antagits.

80 EUT kommer att infoga referensnumret så snart förordningen antagits.

81 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1007/2011 av den 27 september 2011 om benämningar på textilfibrer och därtill hörande etikettering och märkning av fibersammansättningen i textilprodukter och om upphävande av rådets direktiv 73/44/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 96/73/EG och 2008/121/EG (EUT L 272, 18.10.2011, s. 1).

81 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1007/2011 av den 27 september 2011 om benämningar på textilfibrer och därtill hörande etikettering och märkning av fibersammansättningen i textilprodukter och om upphävande av rådets direktiv 73/44/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 96/73/EG och 2008/121/EG (EUT L 272, 18.10.2011, s. 1).

Ändringsförslag  22

Förslag till direktiv

Skäl 27

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(27) I syfte att öka cirkulariteten och den miljömässiga hållbarheten för textilier och minska de negativa effekterna på klimatet och miljön kommer i förordning …/... [Publikationsbyrån: för in serienumret och institutionerna för förordningen om ekodesign för hållbara produkter och komplettera fotnoten]82 att utarbetas bindande ekodesignkrav för textilprodukter som, beroende på vad konsekvensbedömningen visar, kommer att vara fördelaktiga för att öka textiliernas miljömässiga hållbarhet, reglera varaktigheten, återanvändbarheten, reparerbarheten och fiber-till-fiberåtervinningsbarheten för textilier samt den obligatoriska andelen innehåll av återvunnen fiber i textilier. Genom förordningen kommer även förekomsten av ämnen som inger betänkligheter att regleras för att göra det möjligt att minimera och spåra dem i syfte att minska avfallsgenereringen och förbättra materialåtervinningen samt för att förebygga och minska mängden syntetiska fibrer som sprids i miljön i syfte att avsevärt minska utsläppen av mikroplast. Samtidigt är anpassning av avgifterna för utökat producentansvar ett effektivt ekonomiskt instrument för att stimulera mer hållbar design av textilier vilket leder till förbättrad cirkulär design. För att ge ett starkt incitament till ekodesign och samtidigt beakta målen för den inre marknaden och sammansättningen av textilsektorn, som främst består av små och medelstora företag, är det nödvändigt att harmonisera kriterierna för anpassningen av avgifter för utökat producentansvar baserat på de mest relevanta ekodesignparametrarna, i syfte att möjliggöra behandling av textilier i enlighet med avfallshierarkin. Avgiftsanpassningen enligt ekodesignkriterierna bör bygga på ekodesignkraven och de mätmetoder för dessa som antagits i enlighet med förordningen om ekodesign för hållbara produkter med avseende på textilprodukter eller annan unionslagstiftning i vilken fastställs hållbarhetskriterier och mätmetoder för textilprodukter och endast om dessa senare har antagits. Det är lämpligt att kommissionen ges befogenhet att anta harmoniserade regler för avgiftsanpassningen i syfte att säkerställa att kriterierna för avgiftsanpassning anpassas till produktkraven.

(27) I syfte att öka cirkulariteten och den miljömässiga hållbarheten för textilier och minska de negativa effekterna på klimatet och miljön kommer i förordning …/... [Publikationsbyrån: för in serienumret och institutionerna för förordningen om ekodesign för hållbara produkter och komplettera fotnoten]82 att utarbetas bindande ekodesignkrav för textilprodukter som, beroende på vad konsekvensbedömningen visar, kommer att vara fördelaktiga för att öka textiliernas miljömässiga hållbarhet, reglera varaktigheten, återanvändbarheten, reparerbarheten och fiber-till-fiberåtervinningsbarheten för textilier samt den obligatoriska andelen innehåll av återvunnen fiber i textilier. Genom förordningen kommer även förekomsten av ämnen som inger betänkligheter att regleras för att göra det möjligt att minimera och spåra dem i syfte att minska avfallsgenereringen och förbättra materialåtervinningen samt för att förebygga och minska mängden syntetiska fibrer som sprids i miljön i syfte att avsevärt minska utsläppen av mikroplast. Samtidigt är anpassning av avgifterna för utökat producentansvar ett effektivt ekonomiskt instrument för att stimulera mer hållbar design av textilier vilket leder till förbättrad cirkulär design. För att ge ett starkt incitament till ekodesign och samtidigt beakta målen för den inre marknaden och sammansättningen av textilsektorn, som främst består av små och medelstora företag, är det nödvändigt att harmonisera kriterierna för anpassningen av avgifter för utökat producentansvar baserat på de mest relevanta ekodesignparametrarna, i syfte att möjliggöra behandling av textilier i enlighet med avfallshierarkin, samt på andelen mikroplast som släpps ut. Avgiftsanpassningen enligt ekodesignkriterierna bör bygga på ekodesignkraven och de mätmetoder för dessa som antagits i enlighet med förordningen om ekodesign för hållbara produkter med avseende på textilprodukter eller annan unionslagstiftning i vilken fastställs hållbarhetskriterier och mätmetoder för textilprodukter och endast om dessa senare har antagits. Det är lämpligt att kommissionen ges befogenhet att anta harmoniserade regler för avgiftsanpassningen i syfte att säkerställa att kriterierna för avgiftsanpassning anpassas till produktkraven.

_________________

_________________

82 EUT kommer att infoga referensnumret så snart förordningen antagits.

82 EUT kommer att infoga referensnumret så snart förordningen antagits.

Ändringsförslag  23

Förslag till direktiv

Skäl 27a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(27a) Införandet av ett digitalt produktpass som avsevärt förbättrar spårbarheten för textilprodukter i hela värdekedjan kan ge konsumenterna möjlighet att göra välgrundade val genom att de får bättre tillgång till produktinformation om hanteringen av uttjänta produkter. Detta skulle också göra det möjligt för ekonomiska aktörer att spåra mängden textilavfall som genereras på rätt sätt och stödja medlemsstaterna i genomförandet och övervakningen av krav på separat insamling av textilier för återanvändning, förberedelse för återanvändning och materialåtervinning i enlighet med denna förordning.

Ändringsförslag  24

Förslag till direktiv

Skäl 28

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(28) För att kunna övervaka att producenterna fullgör sina ekonomiska och organisatoriska skyldigheter att säkerställa hanteringen av använda och förbrukade textilier, textilrelaterade produkter och skor som de för första gången tillhandahåller på marknaden i en medlemsstat måste ett producentregister upprättas och förvaltas av varje medlemsstat och producenterna bör vara skyldiga att registrera sig. Registreringskraven och formatet för registrering bör i största möjliga utsträckning harmoniseras i hela unionen för att underlätta registreringen, särskilt om producenterna tillhandahåller textilier, textilrelaterade produkter och skor för första gången på marknaden i olika medlemsstater. Informationen i registret bör vara tillgänglig för de enheter som är delaktiga i kontrollen av efterlevnaden av skyldigheterna avseende utökat producentansvar och deras verkställighet.

(28) För att kunna övervaka att producenterna fullgör sina ekonomiska och organisatoriska skyldigheter att säkerställa hanteringen av använda och förbrukade textilier, textilrelaterade produkter och skor som de för första gången tillhandahåller på marknaden i en medlemsstat måste ett producentregister upprättas och förvaltas av varje medlemsstat och producenterna bör vara skyldiga att registrera sig. Registreringskraven och formatet för registrering bör i största möjliga utsträckning harmoniseras i hela unionen för att underlätta registreringen, särskilt om producenterna tillhandahåller textilier, textilrelaterade produkter och skor för första gången på marknaden i olika medlemsstater. Informationen i registret bör vara tillgänglig för allmänheten.

Ändringsförslag  25

Förslag till direktiv

Skäl 32

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(32) Exporten av använda och förbrukade textilier utanför EU har ökat stadigt och utgör den största andelen av marknaden för de återanvända textilier efter konsumentledet som genereras i EU. Mot bakgrund av den betydande ökningen av insamlat textilavfall efter införandet av separat insamling fram till 2025 är det viktigt att öka insatserna för att bekämpa olagliga transporter till tredjeländer av avfall som döljs som icke-avfall, i syfte att säkerställa ett starkt miljöskydd. Med utgångspunkt i förordning …/… [Publikationsbyrån: för in institutionerna och serienumret och komplettera fotnoten för förordningen om avfallstransporter]84 och mot bakgrund av målet att säkerställa hållbar hantering av textilier efter konsumentledet samt att bekämpa olagliga avfallstransporter bör det föreskrivas att alla separat insamlade textilier, textilrelaterade produkter och skor genomgår sortering före transport. Dessutom bör det föreskrivas att alla separat insamlade använda textilier, textilrelaterade produkter och skor betraktas som avfall och omfattas av unionens avfallslagstiftning, däribland lagstiftning om avfallstransporter, fram till dess att de har genomgått sortering av en utbildad operatör för återanvändning och materialåtervinning. Sorteringen bör ske i enlighet med harmoniserade sorteringskrav som leder till en återanvändbar fraktion med hög kvalitet som uppfyller behoven på de mottagande marknaderna för använda textilier inom EU och globalt och genom att fastställa kriterier för att skilja mellan använda varor och avfall. Transporter av använda textilier, textilrelaterade produkter och skor bör åtföljas av information som visar att dessa varor är resultatet av en sortering eller en förberedelse för återanvändning och att varorna är lämpliga för återanvändning.

(32) Exporten av använda och förbrukade textilier utanför EU har ökat stadigt och utgör den största andelen av marknaden för de återanvända textilier efter konsumentledet som genereras i EU. Mot bakgrund av den betydande ökningen av insamlat textilavfall efter införandet av separat insamling fram till 2025 är det viktigt att öka insatserna för att bekämpa olagliga transporter till tredjeländer av avfall som döljs som icke-avfall, i syfte att säkerställa ett starkt miljöskydd. Med utgångspunkt i förordning …/… [Publikationsbyrån: för in institutionerna och serienumret och komplettera fotnoten för förordningen om avfallstransporter]84 och mot bakgrund av målet att säkerställa hållbar hantering av textilier efter konsumentledet samt att bekämpa olagliga avfallstransporter bör det föreskrivas att alla separat insamlade textilier, textilrelaterade produkter och skor genomgår sortering före transport. Dessutom bör det föreskrivas att alla separat insamlade använda textilier, textilrelaterade produkter och skor betraktas som avfall och omfattas av unionens avfallslagstiftning, däribland lagstiftning om avfallstransporter, fram till dess att de har genomgått sortering av en utbildad operatör för återanvändning och materialåtervinning och uppfyller villkoren för när avfall upphört att vara avfall. Sorteringen bör ske i enlighet med harmoniserade sorteringskrav som leder till en återanvändbar fraktion med hög kvalitet som uppfyller behoven på de mottagande marknaderna för använda textilier inom EU och globalt och genom att fastställa kriterier för att skilja mellan använda varor och avfall. Transporter av använda textilier, textilrelaterade produkter och skor bör åtföljas av information som visar att dessa varor är resultatet av en sortering eller en förberedelse för återanvändning och att varorna är lämpliga för återanvändning och uppfyller destinationslandets nationella regler. Samtidigt bör det lyftas fram att alla återanvändbara begagnade kläder som exporteras inte återanvänds i mottagarländerna och kan komma att kasseras utan att användas, vilket överbelastar mottagarländernas avfallshanteringssystem. Prioritet bör ges åt ytterligare åtgärder som bidrar till att minska exporten av begagnade textilier genom att maximera den lokala återanvändningen.

_________________

_________________

84 EUT kommer att infoga referensnumret så snart förordningen antagits.

84 EUT kommer att infoga referensnumret så snart förordningen antagits.

Ändringsförslag  26

Förslag till direktiv

Skäl 33

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(33) För att medlemsstaterna ska kunna uppnå de mål som fastställs i detta direktiv bör de se över sina program för förebyggande av livsmedelsavfall så att de omfattar nya åtgärder där flera partner från offentliga och privata sektorer deltar, och samordnade åtgärder som är anpassade för att ta itu med särskilda problemområden och beteenden som leder till livsmedelsavfall. Vid utarbetandet av dessa program kan medlemsstaterna hämta inspiration i rekommendationerna från medborgarpanelen om minskning av livsmedelsavfall.

(33) För att medlemsstaterna ska kunna uppnå de mål som fastställs i detta direktiv bör de se över sina program för förebyggande av livsmedelsavfall så att de omfattar nya åtgärder där flera partner från offentliga och privata sektorer deltar, inbegripet producenter, distributörer, leverantörer, återförsäljare och leverantörer av livsmedelstjänster samt aktörer inom den sociala ekonomin och miljö- och konsumentorganisationer, och samordnade åtgärder som är anpassade för att ta itu med särskilda problemområden och beteenden som leder till livsmedelsavfall. Vid utarbetandet av dessa program kan medlemsstaterna hämta inspiration i rekommendationerna från medborgarpanelen om minskning av livsmedelsavfall.

Ändringsförslag  27

Förslag till direktiv

Skäl 35a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(35a) Det är mycket viktigt att kommissionen och medlemsstaterna fortsätter att utveckla, stödja och utvidga de informations- och utbildningskampanjer som finns om förebyggande och hantering av avfall, och inför nya. Den allmänna medvetenheten om vikten av att förbättra förebyggandet av avfall och en korrekt avfallshantering ökar inom alla sektorer, men det behövs ändå ytterligare framsteg. 

Ändringsförslag  28

Förslag till direktiv

Skäl 36a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(36a) För att de nationella myndigheterna ska kunna tolka uppgifter om livsmedelsavfall och rapporteringskrav konsekvent och man samtidigt ska kunna undvika en onödig administrativ börda för aktörer i livsmedelskedjan bör kommissionen anta riktlinjer för tolkningen av delegerade akter i likhet med riktlinjerna Guidance for the compilation and reporting of data on municipal waste1a och Guidance for the compilation and reporting of data on packaging and packaging waste1b.

 

_________________

 

1a Europeiska kommissionen, Eurostat, Guidance for the compilation and reporting of data on municipal waste according to Commission Implementing Decisions 2019/1004/EC and 2019/1885/EC, and the Joint Questionnaire of Eurostat and OECD (version 2023) https://ec.europa.eu/eurostat/documents/342366/351811/Guidance+on+municipal+waste+data+collection/.

 

1b Europeiska kommissionen, Eurostat, Guidance for the compilation and reporting of data on packaging and packaging waste according to Decision 2005/270/EC (version 2023) https://ec.europa.eu/eurostat/documents/342366/351811/PPW+-+Guidance+for+the+compilation+and+reporting+of+data+on+packaging+and+packaging+waste.pdf/297d0cda-e5ff-41e5-855b-5d0abe425673?t=1621978014507.

Ändringsförslag  29

Förslag till direktiv

Skäl 39a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(39a) Det är viktigt att medlemsstaterna avsevärt och utan dröjsmål förbättrar genomförandet av rådets direktiv 1999/31/EG*, eftersom förekomsten och uppkomsten av olagliga avstjälpningsplatser och olagliga deponier i olika medlemsstater, såsom deponier som inte uppfyller de normer och krav som fastställs i det direktivet, orsakar miljöskador i unionen, bland annat gränsöverskridande problem. Det är därför lämpligt att kommissionen utvärderar, ser över och vid behov lägger fram ett lagstiftningsförslag om ändring av rådets direktiv 1999/31/EG. Det är viktigt att man i samband med utvärderingen bedömer olika sätt att stärka genomförandebestämmelserna.

 

--------------

 

* Rådets direktiv 1999/31/EG av den 26 april 1999 om deponering av avfall (EUT L 182, 16.7.1999, s. 1).

Ändringsförslag  30

Förslag till direktiv

Skäl 40a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(40a) Det är viktigt att understryka att det är nödvändigt att kommissionen fortsätter insatserna för att få avfallshanteringen att överensstämma med principerna för den cirkulära ekonomin och överväger en riktad översyn i fråga om sjukvårdsavfall, särskilt läkemedelsavfall från privata hushåll. Det är också viktigt att minska, återanvända och materialåtervinna sjukvårdsavfall, så att miljöpåverkan och resursutarmningen minimeras samtidigt som folkhälsan skyddas. Detta skulle tydligt visa på unionens engagemang för avfallshantering och göra vårdinrättningar och hälso- och sjukvårdsindustrin till centrala partner i kommissionens bredare insatser för att minska avfallet och främja hållbarhet.

Ändringsförslag  31

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 3 – punkt 8b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

8b. socialt företag: en privaträttslig enhet som tillhandahåller marknaden varor och tjänster på ett affärsinriktat sätt samt i enlighet med den sociala ekonomins principer och särdrag, och vars kommersiella verksamhet har sociala eller miljömässiga syften; sociala företag kan bildas i olika rättsliga former.

Ändringsförslag  32

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 4

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 9a – punkt 1 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska vidta lämpliga åtgärder för att förebygga generering av livsmedelsavfall i primärproduktionen, inom bearbetning och tillverkning, i detaljhandel och annan livsmedelsdistribution, i restauranger och livmedelstjänster samt i hushållen. Åtgärderna ska omfatta följande:

Medlemsstaterna ska vidta lämpliga åtgärder för att förebygga generering av livsmedelsavfall längs hela livsmedelskedjan i primärproduktionen, inom bearbetning och tillverkning, i detaljhandel och annan livsmedelsdistribution, i restauranger och livmedelstjänster samt i hushållen. Åtgärderna ska omfatta, men inte begränsas till, följande:

Ändringsförslag  33

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 4

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 9a – punkt 1 – stycke 1 – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) Utveckling och stödjande av beteendeförändringar för att minska livsmedelsavfallet och informationskampanjer för att öka medvetenheten om förebyggande av livsmedelsavfall.

a) Utveckling och stödjande av beteendeförändringar för att minska livsmedelsavfallet och informationskampanjer för att öka medvetenheten om förebyggande av livsmedelsavfall samt om livsmedelsproduktion.

Ändringsförslag  34

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 4

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 9a – punkt 1 – stycke 1 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) Identifiering och åtgärdande av brister i livsmedelsförsörjningskedjans funktion och stöd till samarbete mellan alla aktörer, samtidigt som en rättvis fördelning säkerställs av de förebyggande åtgärdernas kostnader och fördelar.

b) Identifiering och åtgärdande av brister i livsmedelsförsörjningskedjans funktion och stöd till samarbete mellan alla aktörer, samtidigt som en rättvis fördelning säkerställs av de förebyggande åtgärdernas kostnader och fördelar, vilket kan inbegripa främjande av frukt och grönsaker med yttre fel som inte uppfyller EU:s eller Uneces handelsnormer men som fortfarande är lämpliga och säkra för lokal eller direkt konsumtion, i enlighet med kommissionens delegerade förordning (EU) 2023/2429* (”fula” frukter och grönsaker) och åtgärder för att komma till rätta med handelsmetoder som orsakar livsmedelsavfall, inbegripet de metoder som anges i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/633**.

 

---------------

 

 *  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2023/2429 av den 17 augusti 2023 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller handelsnormer för sektorn för frukt och grönsaker, vissa bearbetade produkter av frukt och grönsaker samt banansektorn, och om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 1666/1999 och kommissionens genomförandeförordningar (EU) nr 543/2011 och (EU) nr 1333/2011 (EUT L, 2023/2429, 03.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2429/oj).

 

 **  Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/633 av den 17 april 2019 om otillbörliga handelsmetoder mellan företag i jordbruks- och livsmedelskedjan (EUT L 111, 25.4.2019, s. 59).

Ändringsförslag  35

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 4

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 9a – punkt 1 – stycke 1 – led c

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c) Uppmuntrande av livsmedelsdonationer och annan omfördelning av livsmedel, så att användningen som människoföda prioriteras framför att livsmedlen används som foder eller upparbetas till icke-livsmedelsprodukter.

c) Uppmuntrande av livsmedelsdonationer och säkerställande av omfördelning av livsmedel, så att användningen som människoföda prioriteras framför att livsmedlen används som foder eller upparbetas till icke-livsmedelsprodukter.

Ändringsförslag  36

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 4

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 9a – punkt 1 – stycke 1 – led d

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d) Stöd till utbildning och kompetensutveckling samt underlättande av tillgången till finansieringsmöjligheter, särskilt för små och medelstora företag och aktörer inom den sociala ekonomin.

d) Stöd till utbildning och kompetensutveckling, bland annat för lokala myndigheter, samt underlättande av tillgången till finansieringsmöjligheter, särskilt för små och medelstora företag och aktörer inom den sociala ekonomin.

Ändringsförslag  37

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 4

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 9a – punkt 1 – stycke 1 – led da (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

da) Uppmuntrande och främjande av innovation och tekniska lösningar som bidrar till att förebygga livsmedelsavfall, såsom intelligenta förpackningar som är avsedda att förlänga ett förpackat livsmedels hållbarhetstid eller bevara eller förbättra ett förpackat livsmedels tillstånd i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 450/2009, särskilt under transport och lagring, samt tydligare datummärkning på livsmedelsprodukter och användarvänliga verktyg för att minska förvirringen och underlätta användningen av datummärkning i enlighet med förordning (EU) nr 1169/2011, vilket bidrar till att förhindra onödig kassering av livsmedel som fortfarande är säkra för konsumtion.

 

-------------

 

 *  Kommissionens förordning (EG) nr 450/2009 av den 29 maj 2009 om aktiva och intelligenta material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel (EUT L 135, 30.5.2009, s 3).

Ändringsförslag  38

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 4

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 9a – punkt 1 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa att alla relevanta aktörer i leveranskedjan är involverade i proportion till sin kapacitet och roll när det gäller att förebygga generering av livsmedelsavfall längs livsmedelskedjan, med särskild inriktning på att förebygga oproportionerliga konsekvenser för små och medelstora företag.

Medlemsstaterna ska säkerställa att alla relevanta aktörer i leveranskedjan är involverade i proportion till sin kapacitet och roll när det gäller att generera livsmedelsavfall och förebygga generering av livsmedelsavfall längs livsmedelskedjan, med särskild inriktning på att förebygga oproportionerliga konsekvenser för små och medelstora företag. Medlemsstaterna ska vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att ekonomiska aktörer gör osålda livsmedel som är säkra som människoföda tillgängliga för donation.

Ändringsförslag  39

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 4

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 9a – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska övervaka och bedöma genomförandet av sina åtgärder för att förebygga livsmedelsavfall, inbegripet efterlevnaden av de mål för livsmedelsminskning som avses i punkt 4, genom att mäta nivåerna av livsmedelsavfall med den metod som fastställts i enlighet med punkt 3.

2. Medlemsstaterna ska övervaka och bedöma genomförandet av sina åtgärder för att förebygga livsmedelsavfall, inbegripet efterlevnaden av de mål för minskning av livsmedelsavfallet som avses i punkt 4, genom att mäta nivåerna av livsmedelsavfall med den metod som fastställts i enlighet med punkt 3.

Ändringsförslag  40

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 4

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 9a – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 38a för att komplettera detta direktiv när det gäller fastställande av en gemensam metod och minimikvalitetskrav för enhetlig mätning av nivåerna av livsmedelsavfall.

3. Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 38a för att ändra kommissionens delegerade beslut (EU) 2019/1597 och komplettera detta direktiv när det gäller fastställande av en gemensam metod och minimikvalitetskrav för enhetlig mätning av nivåerna av livsmedelsavfall.

Ändringsförslag  41

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 4

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 9a – punkt 3a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a. Den metod, de mätmetoder och de uppgifter som används för att mäta de nivåer av livsmedelsavfall som avses i punkt 3 ska offentliggöras.

 

Ändringsförslag  42

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 4

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 9a – punkt 4 – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) Minska genereringen av livsmedelsavfall inom bearbetning och tillverkning med 10 % jämfört med den mängd som genererades under 2020. 

 

 

a) Minska genereringen av livsmedelsavfall inom bearbetning och tillverkning med minst 20 % jämfört med den mängd som i genomsnitt genererades per år mellan 2020 och 2022.

 

Ändringsförslag  43

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 4

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 9a – punkt 4 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) Minska genereringen av livsmedelsavfall per capita sammanlagt inom detaljhandel och annan livsmedelsdistribution, restauranger, livsmedelstjänster och hushåll med 30 % jämfört med den mängd som genererades under 2020. 

b) Minska genereringen av livsmedelsavfall per capita sammanlagt inom detaljhandel och annan livsmedelsdistribution, restauranger, livsmedelstjänster och hushåll med minst 40 % jämfört med den mängd som i genomsnitt genererades per år mellan 2020 och 2022.

Ändringsförslag  44

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 4

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 9a – punkt 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Om en medlemsstat kan tillhandahålla uppgifter för ett referensår före 2020, som samlats in med metoder som är jämförbara med den metod och de minimikvalitetskrav för enhetlig mätning av nivåerna av livsmedelsavfall som fastställs i kommissionens delegerade beslut (EU) 2019/1597, får ett tidigare referensår användas. Medlemsstaterna ska meddela kommissionen och de andra medlemsstaterna sin avsikt att använda ett tidigare referensår inom 18 månader från det att detta direktiv trätt i kraft och de ska förse kommissionen med uppgifterna och de mätmetoder som användes för att samla in dem.

5. Om en medlemsstat kan tillhandahålla uppgifter för ett referensår före 2020, som samlats in med metoder som är jämförbara med den metod och de minimikvalitetskrav för enhetlig mätning av nivåerna av livsmedelsavfall som fastställs i kommissionens delegerade beslut (EU) 2019/1597, får ett tidigare referensår användas. Det tidigare referensåret ska gälla för båda de mål som avses i punkt 4 a och b. Medlemsstaterna ska meddela kommissionen och de andra medlemsstaterna sin avsikt att använda ett tidigare referensår inom 18 månader från det att detta direktiv trätt i kraft och de ska förse kommissionen med uppgifterna och de mätmetoder som användes för att samla in dem samt offentliggöra dessa.

Ändringsförslag  45

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 4

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 9a – punkt 7a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

7a. Medlemsstaterna uppmanas att samordna sina åtgärder för att förebygga livsmedelsavfall och utbyta bästa praxis.

Ändringsförslag  46

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 4

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 9a – punkt 7b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

7b. Senast den 31 december 2025 ska kommissionen genomföra en bedömning av de lämpliga nivåerna för fastställandet av mål för minskning av allt livsmedelsavfall i primärproduktionen, inbegripet mogna livsmedel som inte skördas eller används på gårdarna. Kommissionen ska för detta ändamål överlämna en rapport till Europaparlamentet och rådet som vid behov åtföljs av ett lagstiftningsförslag.

Ändringsförslag  47

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 4

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 9a – punkt 7c (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

7c. Senast den 31 december 2027 ska kommissionen göra en utvärdering av möjligheten att införa ett bindande mål på minst 30 % med avseende på artikel 9a.4 a och minst 50 % med avseende på artikel 9a.4 b som ska uppnås senast 2035 och överlämna en rapport till Europaparlamentet och rådet som kan åtföljas av ett lämpligt lagstiftningsförslag för genomförandet av ett sådant mål.

Ändringsförslag  48

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 4a (nytt)

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 10 – punkt 2a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a. I artikel 10 ska följande punkt införas:

 

2a. Medlemsstaterna uppmanas att när så är lämpligt införa tidigare sortering av blandat kommunalt avfall för att förhindra att avfall som kan återvinnas för förberedelse för återanvändning eller materialåtervinning skickas till avfallsförbränning eller bortskaffas i deponier.

(https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2008/98/oj/eng)

Ändringsförslag  49

Förslag till direktiv

Artikel 4 – led 4b (nytt)

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 10 – punkt 4

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

4b. I artikel 10 ska punkt 4 ersättas med följande:

4. Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att säkerställa att avfall som i enlighet med artiklarna 11.1 och 22 insamlats separat för att förberedas för återanvändning och materialåtervinning inte förbränns, med undantag för avfall som uppkommit vid efterföljande behandling av separat insamlat avfall och för vilket förbränning är det ur miljösynvinkel bästa alternativet i enlighet med artikel 4.

”4. Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att säkerställa att avfall som i enlighet med artiklarna 11.1 och 22 insamlats separat för att förberedas för återanvändning och materialåtervinning inte förbränns eller deponeras, med undantag för avfall som uppkommit vid efterföljande behandling av separat insamlat avfall och för vilket förbränning är det ur miljösynvinkel bästa alternativet i enlighet med artikel 4.

(https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2008/98/oj/eng)

Ändringsförslag  50

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 5

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 11 – punkt 1 – stycke 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. I artikel 11.1 ska tredje meningen ersättas med följande:

5. I artikel 11.1 ska tredje stycket ersättas med följande:

Om inte annat följer av artikel 10.2 och 10.3 ska medlemsstaterna införa separat insamling för åtminstone papper, metall, plast och glas.

Om inte annat följer av artikel 10.2 och 10.3 ska medlemsstaterna införa separat insamling för åtminstone papper, metall, plast och glas, samt senast den 1 januari 2025 för textilier, och uppmuntras att införa separat insamling för trä.

(https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2008/98/oj/eng)

 

Ändringsförslag  51

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 5a (nytt)

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 11 – punkt 1 – stycke 3a (nytt)

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

5a. I artikel 11.1 ska följande stycke införas efter tredje stycket:

 

Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att det finns tillräcklig infrastruktur för separat insamling av avfall och att den görs lättillgänglig för alla typer av avfall, och ska när så är lämpligt öka antalet insamlingsplatser för separerat avfall. När kommunala avfallsinsamlingssystem måste förbättras ska medlemsstaterna göra detta utan onödigt dröjsmål.

(https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2008/98/oj/eng)

 

Ändringsförslag  52

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 7

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 22a – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att producenter har utökat producentansvar för hushållstextilier, beklädnadsartiklar, tillbehör till kläder, skor och tillbehör till kläder och beklädnadsartiklar som förtecknas i bilaga IVc (”textilier, textilrelaterade produkter och skor”) som de tillhandahåller på marknaden för första gången inom en medlemsstats territorium i enlighet med artiklarna 8 och 8a.

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att producenter har utökat producentansvar för textilprodukter, beklädnadsartiklar, tillbehör till kläder, skor och tillbehör till kläder och beklädnadsartiklar som förtecknas i bilaga IVc (”textilier, textilrelaterade produkter och skor”) som de tillhandahåller på marknaden för första gången inom en medlemsstats territorium i enlighet med artiklarna 8 och 8a.

Ändringsförslag  53

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 7

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 22a – punkt 1a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. Senast den 31 december 2024 ska kommissionen anta en delegerad akt i enlighet med artikel 38a för att komplettera detta direktiv när det gäller fastställande av ytterligare regler om inrättande av utökat producentansvar för sådan personlig skyddsutrustning som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/425*.

 

---------------

 

*  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/425 av den 9 mars 2016 om personlig skyddsutrustning och om upphävande av rådets direktiv 89/686/EEG (EUT L 81, 31.3.2016, s. 51).

Ändringsförslag  54

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 7

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 22a – punkt 1b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1b. Senast den 31 december 2027 ska medlemsstaterna säkerställa att producenter av mattor och madrasser enligt del 2a (ny) i bilaga IVc, vars huvudsakliga sammansättning är textilier, som tillhandahåller dessa mattor och madrasser på marknaden för första gången inom en medlemsstats territorium ska ha utökat producentansvar i enlighet med artiklarna 8 och 8a. Medlemsstaterna får besluta att inrätta ett separat system för utökat producentansvar specifikt för dessa produkter.

 

Ändringsförslag  55

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 7

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 22a – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 38a för att ändra bilaga IVc till detta direktiv i syfte att anpassa de KN-nummer som förtecknas i bilaga IVc till detta direktiv till de nummer som förtecknas i bilaga 1 till rådets förordning (EEG) nr 2658/87*.

2. Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 38a för att utvidga tillämpningsområdet för bilaga IVc och för att ändra bilaga IVc till detta direktiv i syfte att anpassa de KN-nummer som förtecknas i bilaga IVc till detta direktiv till de nummer som förtecknas i bilaga 1 till rådets förordning (EEG) nr 2658/87*.

Ändringsförslag  56

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 7

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 22a – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska på ett tydligt sätt definiera roller och ansvarsområden för relevanta aktörer som deltar i genomförandet, övervakningen och kontrollen av det system för utökat producentansvar som avses i punkt 1.

3. Medlemsstaterna ska på ett tydligt, inkluderande och balanserat sätt i enlighet med artikel 8a.1 a definiera roller och ansvarsområden för relevanta aktörer som deltar i genomförandet, övervakningen och kontrollen av det system för utökat producentansvar som avses i punkt 1. Medlemsstaterna ska säkerställa att alla relevanta aktörer deltar fullt ut i beslutsprocessen angående systemet för utökat producentansvar. Dessa relevanta aktörer ska omfatta

 

a)  producenter som släpper ut produkter på medlemsstatens marknad,

 

b)  organisationer som med avseende på utökat producentansvar genomför skyldigheter för deras räkning,

 

c)  privata eller offentliga avfallsoperatörer,

 

d)  lokala myndigheter,

 

e)  aktörer inom återanvändning och förberedelse för återanvändning,

 

f)  sociala företag, inbegripet lokala sociala företag.

Ändringsförslag  57

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 7

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 22a – punkt 4 – led a – led 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1) Insamling av sådana använda produkter för återanvändning och separat insamling av förbrukade produkter för förberedelse för återanvändning och materialåtervinning i enlighet med artiklarna 22c och 22d.

1) Insamling av använda textilprodukter för återanvändning och separat insamling av förbrukade textilprodukter för förberedelse för återanvändning och materialåtervinning i enlighet med artiklarna 22c och 22d.

Ändringsförslag  58

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 7

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 22a – punkt 4 – led a – led 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2) Transport av den insamlade last som avses i led 1 för efterföljande sortering för återanvändning, för förberedelse för återanvändning och för materialåtervinning i enlighet med artikel 22d.

2) Transport av den insamlade last som avses i led 1 för efterföljande sortering för återanvändning, för förberedelse för återanvändning och materialåtervinning i enlighet med artikel 22d.

Ändringsförslag  59

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 7

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 22a – punkt 4 – led a – led 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3) Sortering, förberedelse för återanvändning, materialåtervinning och andra återvinningsförfaranden samt bortskaffande av den insamlade last som avses i led 1.

3) (Berör inte den svenska versionen.)

 

Ändringsförslag  60

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 7

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 22a – punkt 4 – led a – led 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4) Den insamling, transport och behandling som avses i leden 1 och 2 av avfall som genereras av sociala företag och andra aktörer som hanterar icke-avfall och som deltar i det insamlingssystem som avses i artikel 22c.5 och 22c.11.

4) Den insamling, transport och behandling som avses i leden 1 och 2 av avfall som genereras av sociala företag och andra aktörer som deltar i det insamlingssystem som avses i artikel 22c.5 och 22c.11.

Ändringsförslag  61

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 7

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 22a – punkt 4 – led c

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c) Tillhandahållande av information om hållbar konsumtion, förebyggande av avfall, återanvändning, förberedelse för återanvändning, materialåtervinning, annan återvinning och bortskaffande av textilier och skor i enlighet med artikel 22c.13, 22c.14 och 22c.17.

c) Tillhandahållande av information, bland annat via lämpliga informationskampanjer och kommunikationsarbete, om hållbar konsumtion, förebyggande av avfall, återanvändning, förberedelse för återanvändning, materialåtervinning, annan återvinning och bortskaffande av textilier och skor i enlighet med artikel 22c.13, 22c.14 och 22c.17.

Ändringsförslag  62

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 7

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 22a – punkt 4 – led e

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

e) Stöd till forskning och utveckling för att förbättra processerna för sortering och materialåtervinning, särskilt i syfte att öka fiber-till-fiberåtervinningen, utan att det påverkar tillämpningen av unionens regler om statligt stöd.

e) Stöd till forskning och utveckling för att förbättra processerna för sortering och materialåtervinning i enlighet med den avfallshierarki som avses i artikel 4, särskilt i syfte att öka fiber-till-fiberåtervinningen, utan att det påverkar tillämpningen av unionens regler om statligt stöd.

Ändringsförslag  63

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 7

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 22a – punkt 4 – led ea (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ea) Återanvändning och reparation, inklusive forskning och utveckling inriktad på förbättringar.

Ändringsförslag  64

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 7

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 22a – punkt 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska säkerställa att producenter av textilier, textilrelaterade produkter och skor som förtecknas i bilaga IVc täcker de kostnader som avses i punkt 4 i denna artikel för använda och förbrukade textilier, textilrelaterade produkter och skor som förtecknas i bilaga IVc och som lämnats vid de insamlingspunkter som inrättats i enlighet med artikel 22c.5 och 22c.11, om sådana produkter tillhandahölls på marknaden för första gången inom en medlemsstats territorium efter den [Publikationsbyrån: för in datumet för den dag då detta ändringsdirektiv träder i kraft].

5. Medlemsstaterna ska säkerställa att producenter av textilier, textilrelaterade produkter och skor som förtecknas i bilaga IVc täcker de kostnader som avses i punkt 4 i denna artikel för använda och förbrukade textilier, textilrelaterade produkter och skor som förtecknas i bilaga IVc och som lämnats vid de insamlingspunkter som inrättats i enlighet med artikel 22c.5 och 22c.11, om sådana produkter tillhandahölls på marknaden för första gången inom en medlemsstats territorium efter den [Publikationsbyrån: för in datumet för den dag då detta ändringsdirektiv träder i kraft], inbegripet använda textilier och textilavfall som kan samlas in genom privata retursystem och senare slås ihop med textilier som samlats in i enlighet med artikel 22c.5.

Ändringsförslag  65

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 7

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 22a – punkt 6

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6. De kostnader som ska täckas och som avses i punkt 4 får inte överstiga de kostnader som är nödvändiga för att tillhandahålla de tjänster som avses i den punkten på ett kostnadseffektivt sätt och ska fastställas klart och tydligt mellan berörda aktörer.

6. De kostnader som ska täckas och som avses i punkt 4 får inte överstiga de kostnader som är nödvändiga för att tillhandahålla de tjänster som avses i den punkten på ett kostnadseffektivt sätt i enlighet med avfallshierarkin och ska fastställas klart och tydligt mellan berörda aktörer.

Ändringsförslag  66

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 7

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 22a – punkt 6a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

6a. Leverantörer av onlineplattformar som gör det möjligt för konsumenter att ingå distansavtal med näringsidkare ska säkerställa att producenter av textilier, textilrelaterade produkter och skor som förtecknas i bilaga IVc registreras i det producentregister som avses i artikel 22b i den medlemsstat där konsumenten befinner sig, innan de lägger till produkter från dessa producenter på sina plattformar.

Ändringsförslag  67

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 7

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 22a – punkt 8

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8. Medlemsstaterna ska säkerställa att de system för utökat producentansvar som fastställs i punkt 1 i denna artikel inrättas senast den [Publikationsbyrån: för in datumet för den dag som infaller trettio månader efter det att detta ändringsdirektiv har trätt i kraft] i enlighet med artiklarna 8, 8a och 22a–22d.

8. Medlemsstaterna ska säkerställa att de system för utökat producentansvar som fastställs i punkt 1 i denna artikel inrättas senast den [Publikationsbyrån: för in datumet för den dag som infaller arton månader efter det att detta ändringsdirektiv har trätt i kraft] i enlighet med artiklarna 8, 8a och 22a–22d.

 

Ändringsförslag  68

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 7

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 22b – punkt 1 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa att registret innehåller länkar till andra nationella register för att underlätta registreringen av producenter i alla medlemsstater.

Medlemsstaterna ska säkerställa att registret innehåller länkar till andra nationella register för att underlätta registreringen av producenter i alla medlemsstater. Registret ska vara lättillgängligt och kostnadsfritt online för allmänheten.

Ändringsförslag  69

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 7

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 22b – punkt 2a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Medlemsstaterna ska informera övriga medlemsstater om länken till det nationella registret inom 30 dagar efter det att registret har införts. 

Ändringsförslag  70

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 7

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 22b – punkt 6 – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) tar emot ansökningar om registrering av producenter enligt punkt 2 via ett elektroniskt databehandlingssystem, och relevanta uppgifter ska göras tillgängliga på de behöriga myndigheternas webbplatser,

a) tar emot ansökningar om registrering av producenter enligt punkt 2 via ett elektroniskt databehandlingssystem, och relevanta uppgifter ska göras tillgängliga på en framträdande plats på de behöriga myndigheternas webbplatser,

Ändringsförslag  71

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 7

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 22b – punkt 9

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

9. Om informationen i producentregistret inte är tillgänglig för allmänheten ska medlemsstaterna säkerställa att leverantörer av onlineplattformar som gör det möjligt för konsumenter att ingå distansavtal med producenter ges kostnadsfri tillgång till registret.

9. Informationen i producentregistret ska vara tillgänglig för allmänheten, maskinläsbar, sorterbar och sökbar och följa öppna standarder, så att tredje part kan använda den. Medlemsstaterna ska säkerställa att leverantörer av onlineplattformar som gör det möjligt för konsumenter att ingå distansavtal med producenter ges kostnadsfri tillgång till registret.

Ändringsförslag  72

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 7

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 22b – punkt 9a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

9a. Senast den 31 december 2026 ska kommissionen bedöma möjligheten att inrätta ett unionsomfattande register för producenter av textilier, textilrelaterade produkter och skor som förtecknas i bilaga IVc. Denna bedömning ska omfatta de potentiella fördelarna och utmaningarna med och den administrativa kapacitet som krävs för genomförandet av ett sådant unionsomfattande register.

Ändringsförslag  73

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 7

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 22ba (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 22ba

 

Riktlinjer för företagens rapportering

 

Kommissionen ska utarbeta omfattande riktlinjer för producenter av textilier, textilrelaterade produkter och skor när det gäller elektronisk rapportering av den nödvändiga information som avses i artikel 22c.13 och artikel 22c.17 till producentansvarsorganisationerna. Dessa riktlinjer ska åtminstone omfatta

 

a)  tydliga instruktioner om rapporteringsintervall och tidsfrister för att uppmuntra punktlig inlämning och analys av uppgifter,

 

b)  specificeringar avseende strukturen och formatet för uppgiftsrapporteringen för att säkerställa enhetlighet och konsekvens och verka för en smidig konsolidering av uppgifterna för producentansvarsorganisationerna.

 

Ändringsförslag  74

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 7

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 22c – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska kräva att producentansvarsorganisationer som avser att fullgöra skyldigheterna avseende utökat producentansvar för producenters räkning i enlighet med artiklarna 8a.3, 22a, 22b, 22d samt denna artikel ska erhålla ett tillstånd från en behörig myndighet.

2. Medlemsstaterna ska kräva att producentansvarsorganisationer som avser att fullgöra skyldigheterna avseende utökat producentansvar för producenters räkning i enlighet med artiklarna 8a.3, 22a, 22b, 22d samt denna artikel ska erhålla ett tillstånd från en behörig myndighet. Tillståndsförfarandet ska inbegripa

 

a)  tydliga kriterier för producentansvarsorganisationernas kvalifikationer och kompetenser, inklusive säkerställande av att de har den expertis som behövs inom avfallshantering, hållbarhet och miljökonsekvensbedömning,

 

b)  detaljerade förfaranden för att lösa tvister eller problem som kan uppstå mellan producentansvarsorganisationer och producenter, inbegripet mekanismer för att överklaga beslut.

Ändringsförslag  75

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 7

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 22c – punkt 3 – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) baseras på de berörda produkternas vikt och, för textilprodukter som förtecknas i del 1 i bilaga IVc, anpassas på grundval av de ekodesignkrav som antagits i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning.../... [Publikationsbyrån: för in numret på förordningen om ekodesign för hållbara produkter när den antagits]** oc som är mest relevanta för förebyggande av textilavfall och för behandling av textilier i linje med avfallshierarkin och motsvarande mätmetoder för de kriterier som antagits i enlighet med den förordningen eller på grundval av annan unionslagstiftning om fastställande av harmoniserade hållbarhetskriterier och mätmetoder för textilprodukter, och som säkerställer förbättrad miljömässig hållbarhet och cirkularitet för textilier,

a) baseras på de berörda produkternas vikt och mängd och, för textilprodukter som förtecknas i bilaga IVc, anpassas på grundval av de ekodesignkrav som antagits i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning.../... [Publikationsbyrån: för in numret på förordningen om ekodesign för hållbara produkter när den antagits]** och som är mest relevanta för förebyggande av textilavfall och för behandling av textilavfall i linje med avfallshierarkin och motsvarande mätmetoder för de kriterier som antagits i enlighet med den förordningen eller på grundval av annan unionslagstiftning om fastställande av harmoniserade hållbarhetskriterier och mätmetoder för textilprodukter, och som säkerställer förbättrad miljömässig hållbarhet och cirkularitet för textilier,

Ändringsförslag  76

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 7

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 22c – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Om det är nödvändigt för att undvika snedvridning av den inre marknaden och säkerställa överensstämmelse med de krav på ekodesign som antagits i enlighet med artikel 4 jämförd med artikel 5 i förordning.../... [Publikationsbyrån: För in numret för förordningen om ekodesign för hållbara produkter när den antas] får kommissionen anta genomförandeakter för att fastställa kriterierna för avgiftsanpassning för tillämpningen av punkt 3 a i denna artikel. En sådan genomförandeakt ska inte avse exakt fastställande av bidragsnivån och den ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 39.2 i detta direktiv.

4. Om det är nödvändigt för att undvika snedvridning av den inre marknaden och säkerställa överensstämmelse med de krav på ekodesign som antagits i enlighet med artikel 4 jämförd med artikel 5 i förordning.../... [Publikationsbyrån: För in numret för förordningen om ekodesign för hållbara produkter när den antas] ska kommissionen anta genomförandeakter för att fastställa kriterierna för avgiftsanpassning för tillämpningen av punkt 3 a i denna artikel. En sådan genomförandeakt ska inte avse exakt fastställande av bidragsnivån och den ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 39.2 i detta direktiv.

Ändringsförslag  77

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 7

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 22c – punkt 5 – stycke 1 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) säkerställa kostnadsfri insamling av sådana använda och förbrukade textilier, textilrelaterade produkter och skor som samlas in vid de anslutna insamlingsplatserna med en frekvens som står i proportion till det område som omfattas och omfattningen av sådana använda och förbrukade textilprodukter och skor som vanligtvis samlas in vid dessa insamlingsplatser,

b) säkerställa kostnadsfri insamling, med ett flexibelt schema anpassat efter efterfrågan, av sådana använda och förbrukade textilier, textilrelaterade produkter och skor som samlas in vid de anslutna insamlingsplatserna med en frekvens som står i proportion till det område som omfattas och omfattningen av sådana använda och förbrukade textilprodukter som vanligtvis samlas in vid dessa insamlingsplatser,

Ändringsförslag  78

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 7

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 22c – punkt 5 – stycke 1 – led c

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c) säkerställa kostnadsfri insamling av avfall som genereras av sociala företag och andra aktörer som hanterar icke-avfall från sådana textilier, textilrelaterade produkter och skor som samlats in vid de anslutna insamlingsplatserna.

c) säkerställa kostnadsfri insamling av avfall som genereras av sociala företag och andra aktörer från sådana textilier, textilrelaterade produkter och skor som samlats in vid de anslutna insamlingsplatserna samt främja en fullständig samordning mellan sociala företag och producentansvarsorganisationer. 

Ändringsförslag  79

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 7

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 22c – punkt 8

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8. Den nivå av separat insamling som avses i punkt 6 c ska beräknas som den procentandel som erhålls genom att vikten av de förbrukade textilier, textilrelaterade produkter och skor som förtecknas i bilaga IVc och som samlats in i enlighet med punkt 5 under ett visst kalenderår i en medlemsstat divideras med vikten av sådana förbrukade textilier, textilrelaterade produkter och skor som genererats och samlats in i blandat kommunalt avfall.

8. Den nivå av separat insamling som avses i punkt 6 c ska beräknas som den procentandel som erhålls genom att vikten av de förbrukade textilier, textilrelaterade produkter och skor som förtecknas i bilaga IVc och som samlats in i enlighet med punkt 5 under ett visst kalenderår i en medlemsstat divideras med vikten av sådana textilier, textilrelaterade produkter och skor som tillhandahållits på marknaden i en medlemsstat ett visst kalenderår.

Ändringsförslag  80

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 7

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 22c – punkt 9

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

9. Kommissionen ska anta genomförandeakter vari metoderna fastställs för beräkningen och kontrollen av de nivåer av separat insamling som avses i punkt 6 c i denna artikel. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 39.2.

9. Senast den ... [tolv månader efter det att detta ändringsdirektiv har trätt i kraft] ska kommissionen anta delegerade akter vari metoderna fastställs för beräkningen och kontrollen av de nivåer av separat insamling som avses i punkt 6 c i denna artikel. Dessa delegerade akter ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 38a.

Ändringsförslag  81

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 7

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 22c – punkt 10

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

10. Medlemsstaterna ska säkerställa att producentansvarsorganisationer inte får vägra sociala företag och andra återanvändningsaktörer att delta i det system för separat insamling som inrättats i enlighet med punkt 5.

10. Medlemsstaterna ska säkerställa att producentansvarsorganisationer inte får vägra lokala offentliga myndigheter samt sociala företag och andra aktörer inom förberedelse för återanvändning eller återanvändningsaktörer att delta i det system för separat insamling som inrättats i enlighet med punkt 5.

Ändringsförslag  82

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 7

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 22c – punkt 11

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

11. Utan att det påverkar tillämpningen av punkterna 5 a, 5 b och punkt 6 a ska medlemsstaterna säkerställa att sociala företag har rätt att upprätthålla och driva sina egna insamlingsplatser för separat insamling och att de ges lika eller förmånlig behandling där de insamlingsplatserna för separat insamling är belägna. Medlemsstaterna ska säkerställa att sociala företag och enheter inom den sociala ekonomin som ingår i de anslutna insamlingsplatserna i enlighet med punkt 6a inte är skyldiga att överlämna insamlade använda och förbrukade textilier, textilrelaterade produkter och skor som förtecknas i bilaga IVc till producentansvarsorganisationen.

11. Utan att det påverkar tillämpningen av punkterna 5 a, 5 b och punkt 6 a ska medlemsstaterna säkerställa att sociala företag har rätt att upprätthålla och driva sina egna insamlingsplatser för separat insamling och att de ges lika eller förmånlig behandling där de insamlingsplatserna för separat insamling är belägna. Medlemsstaterna ska säkerställa att lokala myndigheter, sociala företag och enheter inom den sociala ekonomin som ingår i de anslutna insamlingsplatserna i enlighet med punkt 6a inte är skyldiga att överlämna insamlade använda och förbrukade textilier, textilrelaterade produkter och skor som ingår i förteckningen över produkter i bilaga IVc till producentansvarsorganisationen.

Ändringsförslag  83

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 7

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 22c – punkt 12

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

12. Medlemsstaterna ska säkerställa att insamlingsplatser som inrättas i enlighet med punkterna 5, 6 och 11 inte omfattas av kraven på registrering eller tillstånd i detta direktiv.

12. Medlemsstaterna ska säkerställa att insamlingsplatser som inrättas i enlighet med punkterna 5, 6 och 11 omfattas av kraven på registrering och tillstånd i detta direktiv.

Ändringsförslag  84

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 7

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 22c – punkt 13 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) Arrangemang för återanvändning och reparation som är tillgängliga för textilier och skor.

b) Arrangemang för återanvändning och reparation som är tillgängliga för textilier och skor, inbegripet var insamlingsplatser finns och hur textilier doneras på rätt sätt.

Ändringsförslag  85

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 7

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 22c – punkt 13 – led c

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c) Konsumenternas roll för att bidra till separat insamling av använda och förbrukade textilier och skor.

c) Konsumenternas roll för att på ett korrekt sätt bidra till separat insamling av använda och förbrukade textilier och skor.

Ändringsförslag  86

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 7

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 22c – punkt 14 – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

14. Medlemsstaterna ska säkerställa att producentansvarsorganisationen regelbundet tillhandahåller den information som avses i punkt 13, att informationen är aktuell och att den tillhandahålls via

14. Medlemsstaterna ska säkerställa att producentansvarsorganisationen regelbundet tillhandahåller den information som avses i punkt 13, att informationen är aktuell på försäljningsstället och att den görs tillgänglig via bland annat

Ändringsförslag  87

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 7

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 22c – punkt 14 – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) en webbplats eller andra elektroniska kommunikationsmedel,

a) en allmänt tillgänglig och användarvänlig webbplats eller andra elektroniska kommunikationsmedel,

Ändringsförslag  88

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 7

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 22c – punkt 14 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) information på offentliga platser,

b) information på offentliga platser och vid insamlingsplatsen,

Ändringsförslag  89

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 7

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 22c – punkt 14 – led c

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c) utbildningsprogram och utbildningsinitiativ,

c) samhällsengagemang genom utbildningsprogram och utbildningsinitiativ,

Ändringsförslag  90

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 7

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 22c – punkt 15

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om flera producentansvarsorganisationer i en medlemsstat är bemyndigade att fullgöra skyldigheter avseende utökat producentansvar för producenters räkning ska medlemsstaterna säkerställa att de omfattar hela territoriet i den medlemsstat där systemet för separat insamling av använda och förbrukade textilier, textilrelaterade produkter och skor som förtecknas i bilaga IVc finns. Medlemsstaterna ska anförtro åt den behöriga myndigheten eller en oberoende tredje part att övervaka att producentansvarsorganisationerna fullgör sina skyldigheter på ett samordnat sätt och i enlighet med unionens konkurrensregler.

15. Om flera producentansvarsorganisationer i en medlemsstat är bemyndigade att fullgöra skyldigheter avseende utökat producentansvar för producenters räkning ska medlemsstaterna säkerställa att de omfattar hela medlemsstatens territorium, i syfte att uppnå en enhetlig tjänstekvalitet inom det territorium där systemet för separat insamling av använda och förbrukade textilier, textilrelaterade produkter och skor som förtecknas i bilaga IVc finns. Medlemsstaterna, inbegripet de medlemsstater där endast en producentansvarsorganisation är bemyndigad att fullgöra skyldigheter avseende utökat producentansvar för producenters räkning, ska anförtro åt den behöriga myndigheten eller en oberoende tredje part att övervaka att producentansvarsorganisationerna fullgör sina skyldigheter på ett samordnat sätt och i enlighet med unionens konkurrensregler.

 

Ändringsförslag  91

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 7

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 22c – punkt 16

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

16. Medlemsstaterna ska kräva av producentansvarsorganisationerna att de säkerställer konfidentiell behandling av de uppgifter som de förfogar över, vad gäller företagshemligheter och information som direkt kan kopplas till enskilda producenter eller deras bemyndigade företrädare.

16. Medlemsstaterna ska kräva av producentansvarsorganisationerna att de säkerställer konfidentiell behandling av de uppgifter som de förfogar över, vad gäller företagshemligheter och information som direkt kan kopplas till enskilda producenter eller deras bemyndigade företrädare. Denna konfidentialitet ska bibehållas under all hantering, lagring och rapportering av uppgifter, med robusta säkerhetsåtgärder och dataskyddsstandarder för att förhindra obehörig åtkomst eller eventuella dataintrång.

Ändringsförslag  92

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 7

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 22c – punkt 17 – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) Minst en gång per år, med förbehåll för affärs- och industrisekretessen, information om mängden produkter som släpps ut på marknaden, nivån av separat insamling av använda och förbrukade textilier, textilrelaterade produkter och skor som förtecknas i bilaga IVc, inbegripet osålda produkter, om nivån av återanvändning, förberedelse för återanvändning och materialåtervinning, med separat specificering av nivån fiber-till-fiberåtervinning, som producentansvarsorganisationen uppnått, samt nivån av annan återvinning, bortskaffande och export.

a) Minst en gång per år, med förbehåll för affärs- och industrisekretessen, information om mängden och vikten av produkter som släpps ut på marknaden, nivån av separat insamling av använda och förbrukade textilier, textilrelaterade produkter och skor som förtecknas i bilaga IVc, inbegripet osålda produkter och mängden textilavfall som samlats in från sociala företag, om nivån av återanvändning, förberedelse för återanvändning och materialåtervinning, med separat specificering av nivån fiber-till-fiberåtervinning, som producentansvarsorganisationen uppnått, samt nivån av annan återvinning, bortskaffande och export.

Ändringsförslag  93

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 7

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 22c – punkt 17 – led ba (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ba) Tydliga och koncisa uppgifter om textiliers, textilrelaterade produkters och skors miljöpåverkan, inbegripet påverkan på miljön och människors hälsa, särskilt när det gäller snabba modeväxlingar och konsumtion av snabbt mode, materialåtervinning och annan återvinning samt bortskaffande. Denna information ska också behandla olämplig kassation av textil- och skoavfall, t.ex. genom nedskräpning eller bortskaffande i blandat kommunalt avfall, och de åtgärder som vidtagits för att mildra denna påverkan.

Ändringsförslag  94

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 7

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 22c – punkt 18

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

18. Medlemsstaterna ska säkerställa att producentansvarsorganisationerna tillämpar ett icke-diskriminerande urvalsförfarande, baserat på transparenta tilldelningskriterier och utan att lägga en oproportionerlig börda på små och medelstora företag, vid upphandling av avfallshanteringstjänster från de avfallshanteringsoperatörer som avses i punkt 6a och från de avfallshanteringsoperatörer som utför efterföljande avfallshantering.

18. Medlemsstaterna ska säkerställa att producentansvarsorganisationerna anordnar ett öppet och icke-diskriminerande urvalsförfarande för avfallshanteringsoperatörer baserat på tydliga, rättvisa och transparenta tilldelningskriterier, som inte lägger någon oproportionerlig börda på små och medelstora företag, tar hänsyn till avfallshanteringsoperatörernas operativa förhållanden och säkerställer en rättvis tillgång till avfallshanteringstjänster.

Ändringsförslag  95

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 7

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 22d – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska, senast den 1 januari 2025 och om inte annat följer av artikel 10.2 och 10.3, säkerställa separat insamling av textilier för återanvändning, förberedelse för återanvändning och materialåtervinning.

1. (Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag  96

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 7

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 22d – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att insamling, lastning och lossning, transport och lagringsinfrastruktur och bearbetning och annan hantering av textilavfall, även vid efterföljande sortering och behandling, skyddas mot väderförhållanden och andra föroreningskällor i syfte att förhindra skador på och korskontaminering av de insamlade textilierna. Separat insamlade använda och förbrukade textilier ska genomgå en kontroll vid platsen för separat insamling för att identifiera och avlägsna föremål eller material eller substanser som inte är avsedda för insamling och som utgör föroreningskällor.

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att insamling, lastning och lossning, transport och lagringsinfrastruktur och bearbetning samt alla övriga processer för hantering av textilavfall, även vid efterföljande sortering och behandling, skyddas på lämpligt sätt mot ogynnsamma väderförhållanden och andra eventuella föroreningskällor såsom förorenande ämnen, kemikalier eller farliga material, i syfte att förhindra skador på och korskontaminering av de insamlade använda textilprodukterna och förbrukade textilprodukterna. Separat insamlade använda och förbrukade textilier ska genomgå en noggrann och yrkesmässig kontroll vid platsen för separat insamling. Denna kontroll ska identifiera och avlägsna föremål eller material som inte är avsedda för insamling samt substanser som utgör potentiella föroreningskällor.

Ändringsförslag  97

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 7

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 22d – punkt 3 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

När det gäller andra textilier än de produkter som förtecknas i bilaga IVc samt osålda textilier, textilrelaterade produkter och skor som förtecknas i bilaga IVc ska medlemsstaterna säkerställa att de olika fraktionerna av textilmaterial och textilprodukter hålls åtskilda vid den plats där avfall genereras om sådan separering underlättar efterföljande återanvändning, förberedelse för återanvändning eller materialåtervinning, inbegripet fiber-till-fiberåtervinning om den tekniska utvecklingen medger detta.

När det gäller andra textilier än de produkter som förtecknas i bilaga IVc samt osålda textilier, textilrelaterade produkter och skor som förtecknas i bilaga IVc ska medlemsstaterna säkerställa att de olika fraktionerna av textilmaterial och textilprodukter hålls åtskilda vid den plats där avfall genereras om sådan separering underlättar efterföljande återanvändning, förberedelse för återanvändning eller materialåtervinning. Denna separering ska genomföras på ett effektivt sätt för att maximera resursåtervinningen och miljövinsterna, inbegripet fiber-till-fiberåtervinningen om den tekniska utvecklingen medger detta och på ett kostnadseffektivt sätt.

Ändringsförslag  98

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 7

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 22d – punkt 5 – led b

 

Kommissionens förslag

Oförändrad text som ingår i kompromissen

b) Vid sortering för återanvändning sorteras textilprodukter på en lämplig detaljnivå och fraktioner som är lämpade för direkt återanvändning separeras från dem som ska genomgå ytterligare förberedelser för återanvändning. Sorteringen inriktas på en specifik återanvändningsmarknad med tillämpning av uppdaterade sorteringskriterier som är relevanta för den mottagande marknaden.

b) Vid sortering för återanvändning sorteras textilprodukter på en lämplig detaljnivå, som möjliggör sortering produkt för produkt, och fraktioner som är lämpade för direkt återanvändning separeras från dem som ska genomgå ytterligare förberedelser för återanvändning. Sorteringen inriktas på en specifik återanvändningsmarknad med tillämpning av uppdaterade sorteringskriterier som är relevanta för den mottagande marknaden.

Ändringsförslag  99

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 7

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 22d – punkt 5 – led c

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c) Produkter som inte bedöms vara lämpliga för återanvändning sorteras för materialåtervinning och, om den tekniska utvecklingen medger det, särskilt för fiber-till-fiberåtervinning.

c) Produkter som inte bedöms vara lämpliga för återanvändning sorteras för materialåtervinning och, om den tekniska utvecklingen medger det, i enlighet med den avfallshierarki som fastställs i artikel 4.1, prioriteras uppgradering och återtillverkning framför fiber-till-fiberåtervinning.

Ändringsförslag  100

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 7

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 22d – punkt 5 – stycke 1a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Medlemsstaterna får inrätta mekanismer för regelbunden övervakning och granskning av sortering för att säkerställa att kraven i leden a, b, c och d uppfylls.

Ändringsförslag  101

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 7

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 22d – punkt 5a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a. Sorteringen ska följa närhetsprincipen genom att lokal sortering prioriteras och miljöpåverkan från transporter minimeras.

Ändringsförslag  102

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 7

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 22d – punkt 6

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6. Senast den 31 december 2025 och därefter vart femte år ska medlemsstaterna genomföra en sammansättningsundersökning av insamlat blandat kommunalt avfall för att fastställa andelen textilavfall i detta. Medlemsstaterna ska säkerställa att de behöriga myndigheterna, på grundval av den information som erhållits, får kräva att producentansvarsorganisationerna vidtar korrigerande åtgärder för att utöka sitt nätverk av insamlingsplatser och genomför informationskampanjer i enlighet med artikel 22c.13 och 22c.14.

6. Senast den 31 december 2025 och därefter vart tredje år ska medlemsstaterna genomföra en sammansättningsundersökning av insamlat blandat kommunalt avfall för att fastställa andelen textilavfall i detta och textilavfallets sammansättning i enlighet med bilaga IVc. Medlemsstaterna ska säkerställa att de behöriga myndigheterna, på grundval av den information som erhållits, får kräva att producentansvarsorganisationerna vidtar korrigerande åtgärder för att utöka sitt nätverk av insamlingsplatser och genomför informationskampanjer i enlighet med artikel 22c.13 och 22c.14. Medlemsstaterna ska säkerställa att resultaten av dessa undersökningar är tillgängliga för allmänheten.

Ändringsförslag  103

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 7

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 22d – punkt 7

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7. För att skilja mellan använda textilier och textilavfall ska medlemsstaterna säkerställa att transporter av använda textilier, textilrelaterade produkter och skor som misstänks vara avfall kan inspekteras av de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna med avseende på efterlevnaden av minimikraven i punkterna 8 och 9 för transporter av använda textilier, textilrelaterade produkter och skor som förtecknas i bilaga IVc, och att de kan övervakas i enlighet med detta.

7. För att skilja mellan använda textilier och textilavfall ska medlemsstaterna säkerställa att transporter av använda textilier, textilrelaterade produkter och skor som misstänks vara avfall ska inspekteras av de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna med avseende på efterlevnaden av minimikraven i punkterna 8 och 9 för transporter av använda textilier, textilrelaterade produkter och skor som förtecknas i bilaga IVc, och att de kan övervakas i enlighet med detta.

Ändringsförslag  104

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 7

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 22d – punkt 8 – led d

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d) Adekvat skydd mot skador under transport, lastning och lossning, i synnerhet genom att förpackningen är tillräcklig och att lasten är staplad på lämpligt sätt.

d) Adekvat skydd mot skador under transport, lastning och lossning, i synnerhet genom att förpackningen är tillräcklig och att lasten är staplad på lämpligt sätt, så att textilier för återanvändning behåller skicket och kvaliteten under hela transporten.

Ändringsförslag  105

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 7

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 22d – punkt 9 – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) Märkningen om sortering eller förberedelse för återanvändning ska på ett säkert men inte permanent sätt fästas på förpackningen.

a) (Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag  106

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 7

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 22d – punkt 9 – led b – led 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1) En beskrivning av den eller de produkter som finns i balen och som återspeglar den mest detaljerade sorteringen som textilprodukterna har genomgått under sorteringen eller förberedelserna för återanvändning, såsom typ av kläder, storlek, färg, dam/herr, materialsammansättning.

1) En utförlig beskrivning av den eller de produkter som finns i balen och som återspeglar den mest detaljerade sorteringen som textilprodukterna har genomgått under sorteringen eller förberedelserna för återanvändning. Denna beskrivning ska omfatta, men inte begränsas till, typ av kläder, storlek, färg, dam/herr, materialsammansättning och andra relevanta egenskaper som bidrar till effektiv återanvändning och materialåtervinning. 

Ändringsförslag  107

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 7

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 22d – punkt 9 – led b – led 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2) Namn på och adress till det företag som är ansvarigt för den slutliga sorteringen eller förberedelserna för återanvändning.

2) Namn på och adress till det företag som är ansvarigt för den slutliga sorteringen eller förberedelserna för återanvändning för att säkerställa insyn i processen och ansvarsskyldighet för produkternas kvalitet.

Ändringsförslag  108

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 7

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 22d – punkt 10a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

10a. I enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006*, ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) ... / ... [Publikationsbyrån: infoga hänvisning till översynen av förordningen om transport av avfall när den antagits]**, får textilavfall inte blandas med använda textilprodukter.

 

------------------

 

* Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 av den 14 juni 2006 om transport av avfall (EUT L 190, 12.7.2006, s. 1).

 

** Europaparlamentets och rådets förordning om transport av avfall och om ändring av förordningarna (EU) nr 1257/2013 och (EU) 2020/1056, COM(2021) 709 final).

Ändringsförslag  109

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 7

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 22d – punkt 10b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

10b. Medlemsstaterna ska säkerställa att transport av använda textilprodukter till tredjeländer är förenlig med dessa tredjeländers nationella lagstiftning om miljöskydd, allmän ordning, allmän säkerhet eller hälsoskydd.

Ändringsförslag  110

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 7

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 22d – punkt 10c (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

10c. Senast den 31 december 2025 ska kommissionen ta fram en studie för att bedöma tillämpningen av de kriterier för när avfall upphört att vara avfall som fastställs i artikel 6 i detta direktiv på plastpolymerer som ofta förekommer i fast marint skräp, inklusive polyamid.

 

Vid behov ska kommissionen anta genomförandeakter för att fastställa detaljerade åtgärder för en enhetlig tillämpning av unionsomfattande kriterier för när avfall upphört att vara avfall på marint skräp, med beaktande av bästa praxis som redan fastställts av medlemsstaterna.

Motivering

EU saknar lämpliga lösningar när det gäller insamling och hantering av fast marint skräp (plast, fiskenät, fiskeredskap osv.). Detta rättsliga vakuum förhindrar att plastavfall som är skadligt för de europeiska marina ekosystemen samlas in, återvinns och slutligen ges nytt liv på EU:s framväxande marknad för cirkulära material.

Ändringsförslag  111

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 7

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 22da (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 22da

 

Mål för minskning av textilavfall

 

1.  Senast den 30 juni 2025 ska kommissionen göra en bedömning av lämpliga nivåer för fastställandet av separata mål för 2032 om minskning av textilavfall, inbegripet nivåer för insamling, förberedelse för återanvändning, återanvändning, materialåtervinning av textilier och utfasning av deponering av textilier. Bedömningen ska också omfatta en analys av exporten av använda textilier till tredjeländer och av en utvidgning av producentansvaret till att omfatta sådan export. Kommissionen ska för detta ändamål överlämna en rapport till Europaparlamentet och rådet som vid behov åtföljs av ett lagstiftningsförslag.

Ändringsförslag  112

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 11a (nytt)

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 42a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

11a. Följande artikel ska införas:

 

Artikel 42a

 

Utvärdering och översyn av ramdirektivet om avfall

Senast den 31 december 2026 ska kommissionen göra en utvärdering av detta direktiv. Kommissionen ska lägga fram en rapport om resultaten för Europaparlamentet och rådet. Rapporten ska om så är lämpligt åtföljas av ett lagstiftningsförslag.

Ändringsförslag  113

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 11b (nytt)

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 42b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

11b. Följande artikel ska införas:

 

Artikel 42b

 

Utvärdering och översyn av direktiv 1999/31/EG

 

Senast den 31 december 2026 ska kommissionen göra en utvärdering av rådets direktiv 1999/31/EG. Kommissionen ska lägga fram en rapport om resultaten för Europaparlamentet och rådet. Rapporten ska om så är lämpligt åtföljas av ett lagstiftningsförslag.

Ändringsförslag  114

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 1 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska senast den [Publikationsbyrån: för in datum för dagen arton månader efter detta ändringsdirektivs ikraftträdande] sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska genast överlämna texten till dessa bestämmelser till kommissionen.

Medlemsstaterna ska senast den [Publikationsbyrån: för in datum för dagen tolv månader efter detta ändringsdirektivs ikraftträdande] sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska genast överlämna texten till dessa bestämmelser till kommissionen.

Ändringsförslag  115

Förslag till direktiv

Bilaga IVc

 

 

Kommissionens förslag

BILAGA IVc 

Produkter som omfattas av utökat producentansvar för vissa textilier, textilrelaterade produkter och skor  

Del 1  

Hushållstextilier och kläder och tillbehör till kläder som omfattas av artikel 22a   

 

Kn-nr  

Benämning  

61 – alla listade koder i kapitlet  

Kläder och tillbehör till kläder, stickade eller virkade  

62 – alla listade koder i kapitlet  

Kläder och tillbehör till kläder, inte stickade eller virkade  

6301  

Res- och sängfiltar (utom 6301 10 00)  

6302  

Sänglinne, bordslinne, toaletthanddukar och kökshanddukar  

6303  

Gardiner, rullgardiner och draperier; gardinkappor och sängkappor  

6304  

Andra inredningsartiklar, andra än sådana enligt nr 9404  

6309  

Använda kläder och andra använda artiklar  

6504  

Hattar och andra huvudbonader, flätade eller hopfogade av band eller remsor av alla slags material, även ofodrade och ogarnerade  

6505  

Hattar och andra huvudbonader, stickade eller virkade, eller tillverkade av spets, filt eller annan textilvara i längder (dock inte av band eller remsor), även ofodrade och ogarnerade  hårnät av alla slags material, även fodrade och garnerade   

 

Del 2  

Skor, kläder och tillbehör till kläder vars huvudsakliga sammansättning inte är textilier som omfattas av artikel 22a  

 

Kn-nr  

Benämning  

4203  

Kläder och tillbehör till kläder, av läder eller konstläder (utom skor, huvudbonader och delar därav samt benskydd och liknande sportutrustning enligt kapitel 95)  

6401  

Vattentäta skodon med yttersulor och överdelar av gummi eller plast och hos vilka överdelarna varken är fästade vid sulan eller hopfogade genom sömnad, nitning, spikning, skruvning, pluggning eller liknande förfarande  

6402  

Andra skodon med yttersulor och överdelar av gummi eller plast   

6403  

Skodon med yttersulor av gummi, plast, läder eller konstläder och med överdelar av läder 

6404  

Skodon med yttersulor av gummi, plast, läder eller konstläder och med överdelar av textilmaterial  

6405  

Andra skodon  

 

Ändringsförslag

 

BILAGA IVc 

Produkter som omfattas av utökat producentansvar för vissa textilprodukter  

 

Del 1  

Textilprodukter och kläder och tillbehör till kläder som omfattas av artikel 22a   

 

Kn-nr 

Benämning 

61 – alla listade koder i kapitlet  

Kläder och tillbehör till kläder, stickade eller virkade  

62 – alla listade koder i kapitlet  

Kläder och tillbehör till kläder, inte stickade eller virkade  

6301  

Res- och sängfiltar (utom 6301 10 00)  

6302  

Sänglinne, bordslinne, toaletthanddukar och kökshanddukar  

6303  

Gardiner, rullgardiner och draperier; gardinkappor och sängkappor  

6304  

Andra inredningsartiklar, andra än sådana enligt nr 9404  

6309  

Använda kläder och andra använda artiklar  

6504  

Hattar och andra huvudbonader, flätade eller hopfogade av band eller remsor av alla slags material, även ofodrade och ogarnerade  

6505  

Hattar och andra huvudbonader, stickade eller virkade, eller tillverkade av spets, filt eller annan textilvara i längder (dock inte av band eller remsor), även ofodrade och ogarnerade  hårnät av alla slags material, även fodrade och garnerade   

 

Del 2  

Skor, kläder och tillbehör till kläder vars huvudsakliga sammansättning inte är textilier som omfattas av artikel 22a  

 

Kn-nr 

Benämning 

4203  

Kläder och tillbehör till kläder, av läder eller konstläder (utom skor, huvudbonader och delar därav samt benskydd och liknande sportutrustning enligt kapitel 95)  

6401  

Vattentäta skodon med yttersulor och överdelar av gummi eller plast och hos vilka överdelarna varken är fästade vid sulan eller hopfogade genom sömnad, nitning, spikning, skruvning, pluggning eller liknande förfarande  

6402  

Andra skodon med yttersulor och överdelar av gummi eller plast   

6403  

Skodon med yttersulor av gummi, plast, läder eller konstläder och med överdelar av läder 

6404  

Skodon med yttersulor av gummi, plast, läder eller konstläder och med överdelar av textilmaterial  

6405  

Andra skodon  

 

 

Ändringsförslag  116

Förslag till direktiv

Bilaga Ivc – del 2a (ny

 

 

 

Kommissionens förslag

 

 

Ändringsförslag

Textilprodukter som omfattas av artikel 22a

Kn-nr 

Benämning 

9404

Madrasser

5704

Mattor

 

 

 


 


 

MOTIVERING

Europaparlamentets föredragande, ledamoten Anna Zalewska, vill införa en del både riktade och mer djupgående ändringar i förslaget till betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2008/98 EG om avfall (COM(2023) 420 – C9 0233/2023 – 2023/0234(COD)), dvs. förslaget till betänkande om översynen av ramdirektivet om avfall.

 

För det första inför Anna Zalewska ändringar på områden där kommissionsförslaget har sitt fokus: de nya bestämmelserna om livsmedels- och textilavfall. Föredragandens ändringar handlar bland annat om att göra bestämmelserna om avfallsminskningsprogram mer praktiskt genomförbara och funktionella och föreskriva förbättrade metoder för att göra det möjligt för medlemsstaterna att nå sina minskningsmål.

 

För det andra inför föredraganden flera djupgående ändringar i ramdirektivet om avfall som tar sikte på en del påtagliga brister i hur direktivet för närvarande fungerar. Närmare bestämt inför föredraganden ett mål för unionen och medlemsstaterna att stänga ned olagliga deponier i EU samt flera tekniska förbättringar i metoderna för hantering av kommunalt avfall.

För det tredje införs lite bredare ändringar, som att främja teknisk innovation och kreativa lösningar samt informationskampanjer, för att höja avfallshanteringens och avfallsförebyggandets profil i unionens miljöpolitik, då dess brister och framsteg är omedelbart uppenbara.

 

1. Ändringar av kommissionens förslag

 

1.1 Livsmedelsavfall (artikel 9a, artikel 29a, relevanta delar av artikel 3 och artikel 9)

 

1.1.1 Tydligare åtskillnad mellan ”matsvinn” (mat som hade kunnat ätas) och ”livsmedelsavfall” (oätliga delar).

1.1.2 För målen i artikel 9a.4 ändras basåret från 2020 till 2025 och målåret från 2030 till 2035.

1.1.3 Nytt unionsomfattande mål för minskning av livsmedelsavfallet senast 2035, som ska förtydligas 2030 i och med att det då kommer att finnas mer data.

1.1.4 Metoden i kommissionens delegerade beslut (EU) 2019/1597 av den 3 maj 2019 kräver ordentlig hänvisning samt en uppdatering i artikel 9a.

1.1.5 Hänsyn till säsongsturism och tillströmning av flyktingar eller migranter vid redovisning av målen i artikel 9a.4.

1.1.6 Tydlig åtskillnad för jordbrukare och deras primärproduktion i artikel 9a.4.

1.1.7 Förtydligande att pressen ligger på dem som bättre kan förutse kunder – catering av buffékaraktär – och inte på vanliga restauranger, samt uppmärksamhet ägnad åt lyxinrättningar, lustjakter, privata flygplan m.m. i artikel 9a.

1.1.8 Användning av livsmedelsavfall för biogas och biobränslen uppmuntras. Tekniska lösningar uppmuntras, t.ex. mobilappar där man kan välja mat innan den går ut.

1.1.9 Skydd av enskilda konsumenter efter ändringar för att undvika prishöjningar på livsmedel.

 

 

 

1.2 Textilavfall (artikel 22a–22d, bilaga IVc, relevanta delar av artikel 3 och artikel 11)

 

1.2.1 Genomgående ändringar i form av ”textilprodukter” i stället för ”textilier, textilrelaterade produkter och skor som förtecknas i bilaga IVc”, samt en ändring i den engelska versionen där “preparation for reuse” ändras till det korrekta ”preparing for reuse”.

1.2.2 Definition av ”använda textilprodukter” läggs till så att de inte betraktas som avfall, eftersom detta strider mot fakta; användning av lämpliga använda textilprodukter och inköp av begagnade varor bör uppmuntras.

1.2.3 ”Plats för separat insamling” av textilier läggs till. Strykning av kommissionens strykning av medlemsstaternas införande av separat insamling av textilier i artikel 11 och konsekvens med artikel 22d.1 med förbud mot att blanda använda textilprodukter och avfallstextilier samt tidsfrist för genomförandeakt i artikel 22c.9.

1.2.4 Valfrihet i fråga om system för utökat producentansvar för mikroproducenter och små och medelstora producenter av textilier, undantag för insamling av donationer till offer för naturkatastrofer m.m.

1.2.5 Anpassning vad gäller tidsfristen för medlemsstaternas införlivande för att ligga i linje med den nödvändiga genomförandeakten.

1.2.6 Tillägg till bilaga IVc; dock bör framtida delegerade akter inte utvidga dess tillämpningsområde med avseende på anpassning av system för utökat producentansvar.

1.2.7 Delar av avgifterna från systemet för utökat producentansvar anslås till en fond för återanvändning och reparationer.

1.2.8 Fokus läggs på textilprodukternas vikt snarare än på deras antal i artikel 22c.17. Informationsdelning mellan medlemsstaternas nationella register, förtydligande av information som delas av producentansvarsorganisationer.

1.2.9 Införande av ett unionsomfattande vägledande mål för minskning av textilavfall fram till 2040.

 

 

 

1.3 Åtgärdande av inadekvat rapportering och övervakning (artikel 37, relevanta delar av artikel 11, artikel 11b)

 

1.3.1 Artikel 37.3 om medlemsstater som inte rapporterar kvantitativa data om återanvändning av textilier har tagits bort.

1.3.2 Tidsfrist för genomförandeakt i artikel 37.7.

 

1.4 Tiden för införlivande ändras så att den hänför sig till de nödvändiga genomförandeakterna.

 

1.5 Ändringarna av artikel 2 i ramdirektivet om avfall har avsiktligt lämnats kvar som de såg ut i kommissionens förslag.

 

 

2. Ändringar i ramdirektivet för avfall utöver dem som fanns i kommissionens förslag

 

2.1 Nedstängning av olagliga deponier i EU (ny artikel 12a, ny artikel 23a, ny artikel 26a, ändringar av artiklarna 3, 17, 23, 34 och 35)

 

2.1.1 Definition av olagliga deponier införs, ett nytt deponiregister läggs till.

2.1.2 Skärpning och nya krav avseende tillstånd i artikel 23 (och som i artikel 9 i deponidirektivet).

2.1.3 Förändrad roll för handlare och mäklare (utvidgning av definitionen), alla måste finnas i ett nytt register i artikel 26a, krav på medlemsstaterna att dela information i registret med varandra.

2.1.4 Strängare genomdrivande av en sund behandling av farligt avfall med strängare övervakning av återfyllnad via kontroll av grundvattenkvaliteten och videoövervakning i artikel 15, införande av ett pantsystem för att bevisa sund avfallsbehandling samt ansvar för producenter i artikel 17.

2.1.5 Tillämpning av sanktioner med en särskild avfallsfond, ytterligare krav på handlare och mäklare samt företags tillbörliga aktsamhet i fråga om rapportering av avfallshantering.

2.1.6 Fler befogenheter till miljöskyddsinspektioner vid nationella myndigheter.

2.1.7 Införande av ytterligare inspektioner i artikel 34; användning av drönare och satellitbilder, incitament till ny övervakningsteknik; lättare att anmäla olagliga deponeringsanläggningar.

2.1.8 Behandling av gränsöverskridande avfallsfrågor (inom och utanför EU), anknytning till översynen av förordningen om avfallstransporter.

 

2.2 Förbättring av kommunalt avfall (artikel 11, artikel 11a, ny artikel 15a)

 

2.2.1 Insamlingsmetoderna för kommunalt avfall behöver uppgraderas, incitament till utfasning av sophämtning där det kommunala avfallet ställs ut på gatan, främjande av containrar, hälsohänsyn för människor i den nya artikel 15a.

2.2.2 Tidsfrist för kommissionens och Europeiska miljöbyråns rapporteringsskyldighet angående framsteg med att nå målen i artiklarna 9a.4, 11.2 c, d och e samt 11.3 (tillsammans med tidigareläggning från 2028 till 2025 av kommissionens skyldighet att se över målen för kommunal återvinning).

2.2.3 Användning av mineraler från bränt kommunalt avfall läggs till och ska räknas som återvinning om användningen sker i cement för byggändamål i artikel 11a. En tidsfrist sätts för kommissionens befintliga skyldighet att lägga fram rätt metod.

2.2.4 Bemyndigande av kommissionsanalys senast i slutet av 2025 enligt artikel 11 avseende produktion av alternativa bränslen från olika avfall, i linje med analyserna avseende kommunalt avfall.

 

3. Bredare ändringar i avfallshanteringen med nya tillägg till det ursprungliga ramdirektivet om avfall utöver kommissionens förslag

 

3.1 Omedelbara krav på att EU-institutionernas byggnader i varje medlemsstat ska föregå med gott exempel i avfallshanteringen och se till att matsvinnet ligger så nära noll som möjligt.

3.2 Incitament till innovativa projekt och kreativa lösningar i artikel 32 när det gäller avfallshantering.

3.2.1 Kommissionsstöd för att främja projekt via EU-fonder, särskilt tekniska framsteg (bland annat projekt för sanering av floder, stränder, sjöar m.m.)

3.3 Säkerställande av ekonomiskt och tekniskt stöd till medlemsstaterna.

3.4 Informations- och utbildningskampanjer i den nya artikel 32b, bland annat genom att uppmuntra människor att köpa begagnat och öka allmänhetens kunskap och aktiva deltagande.

 

Sammantaget är det föredragandens förhoppning att parlamentet, tillsammans med rådet och kommissionen, ska nå fram till en välbehövlig vändpunkt i kampen mot avfallsföroreningar med policyförändringar som avsevärt skulle förbättra unionens sätt att driva sina program för förebyggande och hantering av avfall.

 


BILAGA: FÖRTECKNING ÖVER ENHETER ELLER PERSONER SOM FÖREDRAGANDEN HAR FÅTT INFORMATION FRÅN

Föredraganden förklarar, i enlighet med artikel 8 i bilaga I till arbetsordningen, att hon har mottagit synpunkter från följande enheter eller personer i samband med att betänkandet utarbetades, fram till dess att det antogs i utskottet:

 

Enhet och/eller person 

Zero Waste Europe 

Polskie Stowarzyszenie Zero Waste 

Municipal Waste Europe 

COPA-COCEGA 

European Textile and Apparel Confederation (Euratex) 

Confederation of European Waste-to-Energy Plants (CEWEP) 

Ministry of Climate and Environment of Poland (MKiŚ) 

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ) 

European Recycling Industries’ Confederation (EuRIC) 

National Centre for Research and Development (NCBR) 

RREUSE 

Better Cotton 

Business Science Poland (BSP) 

European Environmental Bureau (EEB) 

KREAB 

Changing Markets Foundation 

European Compost Network 

Policy Hub for Apparel and Footwear 

 

Ovanstående förteckning upprättas uteslutande på föredragandens ansvar.
 

YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR JORDBRUK OCH LANDSBYGDENS UTVECKLING (25.1.2024)

till utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2008/98/EG om avfall

(COM(2023)420 – C9‑0233/2023 – 2023/0234(COD))

Föredragande av yttrande: Clara Aguilera

 

KORTFATTAD MOTIVERING

Föredraganden välkomnar den översyn av ramdirektivet om avfall som kommissionen föreslagit för att minska livsmedelssystemens miljö- och klimatpåverkan i samband med generering00av livsmedelsavfall samt fastställandet av rättsligt bindande mål för medlemsstaterna för minskat matsvinn till senast 2030.

Livsmedelsavfallet utgör en ”ineffektivitet” i livsmedelskedjan som har ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenser eftersom det innebär ett slöseri med det arbete som jordbrukarna och uppfödarna lagt ner på att producera livsmedel ett missbruk av naturresurser som förbrukas i den processen. Enligt de två tillgängliga uppskattningarna (från 2012 och 2022) uppgår matsvinnet i EU till mellan 88 och 153,5 miljoner ton livsmedel per år. De totala kostnaderna uppgår till 143 miljarder euro per år. Denna mängd livsmedelsavfall motsvarar cirka 227 miljoner ton koldioxid, eller omkring 6 % av EU:s totala utsläpp.

Europaparlamentet har konsekvent gett sitt stöd till minskat matsvinn. Arbetet med att minska livsmedelsförlusterna och matsvinnet ingår i EU:s från jord till bord-strategi 2020 för ett rättvisare, hälsosammare och miljövänligare livsmedelssystem.

Förhoppningen är att fastställandet av specifika mål leder till att varje medlemsstat vidtar ambitiösa åtgärder utifrån landet specifika nationella situation, så att insatserna stärks och de effektiva strategierna utökas, vilket ger medlemsstaterna full flexibilitet att välja vilka åtgärder de ska vidta för att revidera sina program för förebyggande av matsvinn i syfte att nå minskningsmålen.

Föredraganden för yttrandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling ser mycket positivt på det faktum att förslaget undantar primärsektorn från minskningsmålen, och uppmanar medlemsstaterna att satsa mer på utbildning för att förebygga matsvinn.

Eftersom det inte fanns någon skyldighet att kvantifiera matsvinnet före 2020 är detta det första år för vilket det finns uppgifter om medlemsstaternas mätning av livsmedelsavfall. Därför stöder föredraganden förslaget att 2020 ska användas som referensår.

Föredraganden anser att de föreslagna målen är rimliga. Dock föreslår föredraganden att 30 %-målet tillämpas separat för varje enskilt led i livsmedelskedjan som nämns i artikel 9a.4b för att uppnå en rättvis ansvarsfördelning och en rättvis fördelning av de framsteg som görs inom respektive led.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag  1

 

Förslag till direktiv

Skäl 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3) Mot bakgrund av livsmedelsavfallets negativa effekter åtog sig medlemsstaterna att vidta åtgärder för att främja förebyggande och minskning av livsmedelsavfall i enlighet med Agenda 2030 för hållbar utveckling, som antogs av FN:s generalförsamling den 25 september 2015, särskilt målet att halvera det globala livsmedelsavfallet per capita på detaljhandels- och konsumentnivå och minska livsmedelsförlusterna längs produktions- och leveranskedjorna, däribland förluster efter skörd, senast 2030. Dessa åtgärder syftade till att förebygga och minska livsmedelsavfall i primärproduktionen, inom bearbetning och tillverkning, i detaljhandel och annan livsmedelsdistribution, i restauranger och livsmedelstjänster samt i hushållen.

(3) Mot bakgrund av livsmedelsavfallets negativa effekter för samhället, ekonomin och miljön åtog sig medlemsstaterna att vidta åtgärder för att främja förebyggande och minskning av livsmedelsavfall i enlighet med Agenda 2030 för hållbar utveckling, som antogs av FN:s generalförsamling den 25 september 2015, särskilt målet att halvera det globala livsmedelsavfallet per capita på detaljhandels- och konsumentnivå och minska livsmedelsförlusterna längs produktions- och leveranskedjorna, däribland förluster efter skörd, senast 2030. Dessa åtgärder syftade till att förebygga och minska livsmedelsavfall i primärproduktionen, inom bearbetning och tillverkning, i detaljhandel och annan livsmedelsdistribution, i restauranger och livsmedelstjänster samt i hushållen, och framstegen i fråga om deras genomförande bör bedömas med jämna mellanrum.

Ändringsförslag  2

Förslag till direktiv

Skäl 7

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7) Medlemsstaterna har i viss utsträckning utvecklat material och genomfört kampanjer för att förebygga livsmedelsavfall för konsumenter och livsmedelsföretagare. Dessa har dock huvudsakligen inriktats på att höja medvetenheten snarare än på att främja beteendeförändringar. För att uppnå den fulla potentialen när det gäller att minska livsmedelsavfallet och säkerställa framsteg över tid måste det utarbetas åtgärder för beteendeförändringar, åtgärder som är anpassade till medlemsstaternas särskilda situationer och behov och som integreras fullt ut i de nationella programmen för förebyggande av livsmedelsavfall. Det bör också läggas vikt vid regionala cirkulära lösningar, däribland offentlig-privata partnerskap och medborgarengagemang samt anpassning till särskilda regionala behov, som t.ex. i de yttersta randområdena eller på öar.

(7) Medlemsstaterna har utvecklat material och genomfört kampanjer för att förebygga livsmedelsavfall för konsumenter och livsmedelsföretagare. Dessa har dock huvudsakligen inriktats på att höja medvetenheten snarare än på att främja beteendeförändringar. För att uppnå den fulla potentialen när det gäller att minska livsmedelsavfallet och säkerställa framsteg över tid måste det utarbetas skolledda åtgärder för beteendeförändringar, åtgärder som är anpassade till medlemsstaternas särskilda situationer och behov och som integreras fullt ut i de nationella programmen för förebyggande av livsmedelsavfall. Det bör också läggas vikt vid regionala och lokala cirkulära lösningar, däribland offentlig-privata partnerskap och medborgarengagemang samt anpassning till särskilda regionala behov, som t.ex. i de yttersta randområdena eller på öar.

Ändringsförslag  3

Förslag till direktiv

Skäl 8

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8) Trots den ökande medvetenheten om livsmedelsavfallets negativa inverkan och konsekvenser, de politiska åtaganden som gjorts på EU- och medlemsstatsnivå och de unionsåtgärder som genomförts sedan 2015 års handlingsplan minskar inte genereringen av livsmedelsavfall tillräckligt mycket för att åstadkomma några betydande framsteg mot att uppnå mål 12.3 i FN:s mål nr 12 för hållbar utveckling. I syfte att säkerställa ett betydande bidrag för att uppnå hållbarhetsmål nr 12.3 bör de åtgärder som vidtas av medlemsstaterna förstärkas för att driva på genomförandet av detta direktiv liksom andra lämpliga åtgärder som syftar till att minska genereringen av livsmedelsavfall.

(8) Trots den ökande medvetenheten om livsmedelsavfallets inverkan, de politiska åtaganden som gjorts på EU- och medlemsstatsnivå och de unionsåtgärder som genomförts sedan 2015 års handlingsplan har genereringen av livsmedelsavfall inte minskat tillräckligt mycket för att åstadkomma några betydande framsteg mot att uppnå mål 12.3 i FN:s mål nr 12 för hållbar utveckling. I syfte att säkerställa ett betydande bidrag för att uppnå hållbarhetsmål nr 12.3 bör de åtgärder som vidtas av medlemsstaterna förstärkas och stödjas av EU, bland annat genom ekonomiska incitament, för att driva på genomförandet av detta direktiv liksom andra lämpliga åtgärder som syftar till att minska genereringen av livsmedelsavfall.

Ändringsförslag  4

Förslag till direktiv

Skäl 9

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9) För att uppnå resultat på kort sikt och ge livsmedelsföretagare, konsumenter och offentliga myndigheter det nödvändiga långsiktiga perspektivet bör det fastställas kvantifierade mål för minskningen av genererat livsmedelsavfall som medlemsstaterna ska uppnå senast 2030.

(9) För att uppnå resultat på kort och medellång sikt och ge livsmedelsföretagare, konsumenter och offentliga myndigheter det nödvändiga långsiktiga perspektivet bör det fastställas kvantifierade mål för minskningen av genererat livsmedelsavfall som medlemsstaterna ska uppnå senast 2030, med beaktande av både konsumenternas och de ekonomiska aktörernas behov. Dessutom bör det inrättas mekanismer för att anslå lämpliga ekonomiska och tekniska resurser till stöd för verkställandet av dessa mål och i syfte att säkerställa att medlemsstaterna har nödvändig kapacitet för att genomföra de föreslagna ändringarna.

Ändringsförslag  5

Förslag till direktiv

Skäl 9a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9a) Den allmänna medvetenheten om förebyggande av livsmedelsavfall blir allt sämre. Därför behövs det riktade och regelbundna kampanjer och upplysningar för varje åldersgrupp.

Ändringsförslag  6

Förslag till direktiv

Skäl 10

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10) Mot bakgrund av unionens engagemang för den ambition som anges i hållbarhetsmål 12.3 bör de mål för minskning av livsmedelsavfallet som medlemsstaterna ska uppnå senast 2030 fastställas så att de ger en viktig politisk impuls till att vidta åtgärder och säkerställer ett betydande bidrag till de globala målen. Med tanke på att sådana mål är rättsligt bindande bör de dock vara proportionella och genomförbara och beakta de olika aktörernas roll i livsmedelskedjan och deras kapacitet (särskilt mikroföretag och småföretag). Införandet av rättsligt bindande mål bör därför ske genom en stegvis strategi och börja på en lägre nivå än den som fastställs i hållbarhetsmålet för att säkerställa en konsekvent reaktion från medlemsstaterna och konkreta framsteg mot hållbarhetsmål 12.3.

(10) Mot bakgrund av unionens engagemang för den ambition som anges i hållbarhetsmål 12.3 bör de mål för minskning av livsmedelsavfallet som medlemsstaterna ska uppnå senast 2030 fastställas så att de ger en viktig politisk impuls till att vidta åtgärder och säkerställer ett betydande bidrag till de globala målen. Med tanke på att sådana mål är rättsligt bindande bör de dock vara proportionella och genomförbara och beakta de olika aktörernas roll i livsmedelskedjan och deras kapacitet (särskilt mikroföretag och småföretag). Dessutom måste det göras åtskillnad mellan livsmedelsförluster som kan respektive inte kan undvikas. Införandet av rättsligt bindande mål bör därför ske genom en stegvis strategi och börja på en lägre nivå än den som fastställs i hållbarhetsmålet för att säkerställa en konsekvent reaktion från medlemsstaterna och konkreta framsteg mot hållbarhetsmål 12.3.

Motivering

En tydlig åtskillnad mellan livsmedelsförluster som kan respektive inte kan undvikas behövs även med hänsyn till proportionalitetsprincipen.

Ändringsförslag  7

Förslag till direktiv

Skäl 10a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(10a) Jordbruksprodukter som släpps ut på marknaden för försäljning är beroende av ett antal naturliga, juridiska och operativa aspekter som står utanför jordbrukarnas kontroll. De flesta jordbruksprodukter måste uppfylla strikta handelsnormer på EU-nivå eller internationell nivå för att få släppas ut på marknaden och säljas till konsumenter. I synnerhet frukt- och grönsaksprodukter avsedda att säljas färska till konsumenter får saluföras enbart om de är av sund och god marknadsmässig kvalitet och om ursprungslandet finns angivet. Produkter som säljs lokalt och direkt från producenterna till konsumenterna är undantagna från handelsnormerna. Vissa produkter som påverkats av naturkatastrofer eller andra exceptionella omständigheter är också undantagna, om det är säkert att konsumera dem. Jordbruksprodukter som inte får saluföras som livsmedel eftersom de inte uppfyller de gällande kraven och produkter som inte får användas för andra ändamål än som livsmedel, till exempel för energiproduktion från biomassa, bör därför inte betraktas som avfall.

Ändringsförslag  8

Förslag till direktiv

Skäl 10b (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(10b) Ojämlikheten i förhandlingsstyrka mellan leverantörer och köpare av jordbruks- och livsmedelsprodukter kvarstår fortfarande inom livsmedelskedjorna i hela EU. Detta är särskilt fallet inom jordbrukssektorn, eftersom jordbruksprodukternas särdrag och det därmed förknippade behovet av en snabb saluföring av dem snedvrider jämlikheten mellan motparterna från första början. Det måste därför vidtas starkast möjliga åtgärder för att säkerställa att förekomsten av de vanligaste otillbörliga affärsmetoder som drabbar jordbruksleverantörerna, särskilt i samband med tillhandahållande av lättfördärvliga produkter, inte ökar till följd av bindande mål för minskat livsmedelsavfall.

Ändringsförslag  9

Förslag till direktiv

Skäl 10c (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(10c) Genom arbetet inom Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och den europeiska mekanismen för beredskap och insatser vid livsmedelsförsörjningskriser har förpackningarnas betydelse för minskat livsmedelsavfall och tryggad livsmedelsförsörjning och livsmedelssäkerhet uppmärksammats.

Ändringsförslag  10

Förslag till direktiv

Skäl 10d (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(10d) De resultat som alla aktörer i den jordbruksbaserade livsmedelskedjan uppnått i fråga om att minska livsmedelsförlusterna och livsmedelsslöseriet, i linje med FN:s hållbarhetsmål 12.3, bör beaktas.

Ändringsförslag  11

Förslag till direktiv

Skäl 11a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11a) Ju mer mängden livsmedelsavfall minskar, desto mer minskar hushållens livsmedelsutgifter.1a

 

_________________

 

1a https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC133971/JRC133971_01.pdf

Ändringsförslag  12

Förslag till direktiv

Skäl 11b (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11b) Minskat livsmedelsavfall längs hela livsmedelskedjan ger en stor positiv miljöpåverkan.2a

 

_________________

 

2a https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC133971/JRC133971_01.pdf

Ändringsförslag  13

Förslag till direktiv

Skäl 11c (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11c) En betydande andel jordbruksprodukter kasseras av kosmetiska skäl, bland annat konstig form, udda färg eller ytliga defekter. Sådant livsmedelsavfall bör förhindras helt.

Ändringsförslag  14

 

Förslag till direktiv

Skäl 12

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12) Med tanke på det ömsesidiga beroendet mellan distributions- och konsumtionsleden i livsmedelskedjan, särskilt detaljhandelns inverkan på konsumenternas beteende och förhållandet mellan konsumtionen i och utanför hemmet, är det lämpligt att fastställa ett gemensamt mål för dessa led i livsmedelskedjan. Att fastställa separata mål för vart och ett av dessa led skulle medföra onödig komplexitet och begränsa medlemsstaternas flexibilitet när det gäller att inrikta sig på sina specifika problemområden. För att undvika att ett gemensamt mål leder till en alltför stor börda för vissa aktörer kommer medlemsstaterna att uppmanas beakta proportionalitetsprincipen vid fastställande av åtgärder för att uppnå det gemensamma målet.

(12) Trots det ömsesidiga beroendet mellan distributions- och konsumtionsleden i livsmedelskedjan, särskilt detaljhandelns inverkan på konsumenternas beteende och förhållandet mellan konsumtionen i och utanför hemmet, är det lämpligt att fastställa ett gemensamt mål för dessa led i livsmedelskedjan. Att fastställa separata mål för varje led skulle medföra onödig komplexitet och begränsa medlemsstaternas flexibilitet när det gäller att inrikta sig på sina specifika problemområden. För att undvika att ett gemensamt mål leder till en alltför stor börda för vissa aktörer kommer medlemsstaterna att uppmanas beakta proportionalitetsprincipen i syfte att säkerställa en rättvis och realistisk ansvarsfördelning och fördelning av ansvarighet, med vederbörlig hänsyn till små företag och mikroföretag som är verksamma i livsmedelskedjan.

Ändringsförslag  15

Förslag till direktiv

Skäl 12a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12a) Det är omöjligt att på ett effektivt sätt lösa problemet med livsmedelsavfall inom jordbruket utan att säkerställa en stabil inkomst för jordbrukarna och hantera stora marknadsfluktuationer när produktionskostnaden för produkterna är högre än det pris som erbjuds av marknaden.

Ändringsförslag  16

Förslag till direktiv

Skäl 12b (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12b) Det är viktigt att omfördela produkterna till behövande personer när de når sista förbrukningsdag. Parlamentet konstaterar att detaljhandlarna inom livsmedelssektorn har alla möjligheter att donera sådana produkter till välgörenhetsorganisationer som i sin tur kan distribuera dem utan dröjsmål och se till att de konsumeras.

Ändringsförslag  17

 

Förslag till direktiv

Skäl 14

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14) 2020 var det första år då uppgifterna om nivåerna av livsmedelsavfall samlades in med den harmoniserade metod som anges i kommissionens delegerade beslut (EU) 2019/159776. Därför bör 2020 användas som utgångspunkt för att fastställa mål för minskning av livsmedelsavfallet. För medlemsstater som kan visa att de utförde mätningar av livsmedelsavfallet före 2020 med metoder som överensstämmer med kommissionens delegerade beslut (EU) 2019/1597 bör det vara tillåtet att använda en tidigare utgångspunkt.

(14) 2020 var det första år då uppgifterna om nivåerna av livsmedelsavfall samlades in med den harmoniserade metod som anges i kommissionens delegerade beslut (EU) 2019/159776. Med tanke på att 2020 var ett undantagsår på grund av covid-19-pandemin och de nedstängningar den medförde skulle dock åren 2020–2022 vara en lämpligare referensperiod, med hänsyn till de avvikelser som pandemin gav upphov till. För medlemsstater som kan visa att de utförde mätningar av livsmedelsavfallet före 2020 med metoder som överensstämmer med kommissionens delegerade beslut (EU) 2019/1597 bör det vara tillåtet att använda en tidigare utgångspunkt.

__________________

__________________

76 Kommissionens delegerade beslut (EU) 2019/1597 av den 3 maj 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG vad gäller en gemensam metod och minimikrav på kvalitet för enhetlig mätning av nivåerna av livsmedelsavfall (EUT L 248, 27.9.2019, s. 77).

76 Kommissionens delegerade beslut (EU) 2019/1597 av den 3 maj 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG vad gäller en gemensam metod och minimikrav på kvalitet för enhetlig mätning av nivåerna av livsmedelsavfall (EUT L 248, 27.9.2019, s. 77).

Ändringsförslag  18

Förslag till direktiv

Skäl 14a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(14a) Enligt den harmoniserade metod som fastställs i kommissionens delegerade beslut (EU) 2019/1597 kan olika slags rapporteringsmetoder användas. För att garantera att framtida uppgifter är vetenskapligt tillförlitliga, högkvalitativa och jämförbara är det nödvändigt att fastställa och tillämpa tydliga och enhetliga mätmetoder i medlemsstaterna och lägsta kvalitetskrav för en enhetlig mätning av livsmedelsavfallet.

Ändringsförslag  19

Förslag till direktiv

Skäl 14b (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(14b) För att säkerställa att aktörer i livsmedelskedjan och medlemsstaternas myndigheter tolkar uppgifter om livsmedelsavfall och rapporteringsövervakning lika bör kommissionen utfärda riktlinjer om metoden för mätning av livsmedelsavfall.

Motivering

Det behövs riktlinjer och mer föreskrivande regler från kommissionen för att bidra till att harmonisera medlemsstaternas rapportering av livsmedelsavfall och förbättra rapporteringens kvalitet.

Ändringsförslag  20

Förslag till direktiv

Skäl 15a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(15a) Strävandena att uppnå målen för minskat livsmedelsavfall får inte undergräva vare sig livsmedelsproduktionen eller livsmedelssäkerheten i EU. Ökad import från tredjeländer för att kompensera för minskad inhemsk produktion bör betraktas som illojal konkurrens med producenterna i EU om reglerna om ömsesidighet inte tillämpas för produkter som importeras från tredjeländer.

Ändringsförslag  21

 

Förslag till direktiv

Skäl 33

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(33) För att medlemsstaterna ska kunna uppnå de mål som fastställs i detta direktiv bör de se över sina program för förebyggande av livsmedelsavfall så att de omfattar nya åtgärder där flera partner från offentliga och privata sektorer deltar, och samordnade åtgärder som är anpassade för att ta itu med särskilda problemområden och beteenden som leder till livsmedelsavfall. Vid utarbetandet av dessa program kan medlemsstaterna hämta inspiration i rekommendationerna från medborgarpanelen om minskning av livsmedelsavfall.

(33) För att medlemsstaterna ska kunna uppnå de mål som fastställs i detta direktiv bör de se över sina program för förebyggande av livsmedelsavfall så att de omfattar nya åtgärder där flera partner från offentliga och privata sektorer deltar, och samordnade åtgärder som är anpassade för att ta itu med särskilda problemområden och beteenden som leder till livsmedelsavfall. Vid utarbetandet av dessa program bör kommissionen och medlemsstaterna upprätthålla ett nära samarbete för att identifiera och tillämpa de mest effektiva ekonomiska incitamenten för uppnåendet av de mål som fastställs i detta direktiv. Medlemsstaterna skulle även kunna hämta inspiration i rekommendationerna från medborgarpanelen om minskning av livsmedelsavfall och lyfta fram det centrala bidrag som konsumentorganisationerna kan ge med sina kampanjer för ökad medvetenhet och information om livsmedelsavfall. Dessutom bör genomförandet av programmen inbegripa utbyte av god praxis, utbildning och medvetenhetsskapande bland allmänheten samt konkreta åtgärder för att främja livsmedelsdonationer, hållbara produktionsmetoder och ansvarsfull konsumtion, i syfte att åstadkomma en betydande förändring av det sociala och ekonomiska beteendet, så att vi kan uppnå de fastställda målen för kampen mot livsmedelsavfall.

Ändringsförslag  22

Förslag till direktiv

Skäl 33a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(33a) Ett avgörande inslag i främjandet av ett effektivt genomförande av bestämmelserna om förebyggande av avfall skulle vara att skapa en plattform för utbyte av bästa praxis mellan medlemsstaterna, vilket skulle underlätta överföringen av know-how och påskynda genomförandet. Detta utökade samarbete skulle bidra till övervinnandet av de specifika hinder som varje medlemsstat möter och främja antagandet av innovativa och effektiva lösningar.

Ändringsförslag  23

Förslag till direktiv

Skäl 36a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(36a) För att göra det lättare för de nationella myndigheterna att tolka uppgifter om livsmedelsavfall och rapporteringskrav på ett enhetligt sätt och samtidigt undvika en onödig administrativ börda för aktörer i livsmedelskedjan, bör kommissionen anta riktlinjer för tolkningen av delegerade akter, med vägledningen för sammanställning och rapportering av uppgifter om kommunalt avfall1a och vägledningen för sammanställning och rapportering av uppgifter om förpackningar och förpackningsavfall2b som modell.

 

_________________

 

1a Europeiska kommissionen, Eurostat, Guidance for the compilation and reporting of data on packaging and packaging waste according to Decision 2005/270/EC (version 2023) https://ec.europa.eu/eurostat/documents/342366/351811/Guidance+on+municipal+waste+data+collection/.

 

2b Europeiska kommissionen, Eurostat, Guidance for the compilation and reporting of data on municipal waste according to Commission Implementing Decisions 2019/1004/EC and 2019/1885/EC, and the Joint Questionnaire of Eurostat and OECD (version 2023) https://ec.europa.eu/eurostat/documents/342366/351811/PPW+-+Guidance+for+the+compilation+and+reporting+of+data+on+packaging+and+packaging+waste.pdf/297d0cda-e5ff-41e5-855b-5d0abe425673?t=1621978014507.

Ändringsförslag  24

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 3 – led 4a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4ba. livsmedelsavfall: alla livsmedel enligt definitionen i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 som har blivit avfall, med undantag av avfall från jordbruksproduktion och från produktion, bearbetning och förädling av jordbruksprodukter, utförd av jordbruk eller andra företag inom jordbruksindustrin, som betraktas som biprodukter på de villkor som avses i artikel 5.1 i direktiv 2008/98/EEG. De jordbruksmaterial som avses i artikel 2.1 f och biprodukter av animaliskt ursprung enligt artikel 2.2 b är också undantagna.

Ändringsförslag  25

 

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 4

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 9a – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska vidta lämpliga åtgärder för att förebygga generering av livsmedelsavfall i primärproduktionen, inom bearbetning och tillverkning, i detaljhandel och annan livsmedelsdistribution, i restauranger och livmedelstjänster samt i hushållen. Åtgärderna ska omfatta följande:

Medlemsstaterna ska vidta och genomföra lämpliga åtgärder, skräddarsydda för deras specifika situation, för att förebygga generering av livsmedelsavfall i alla led i den jordbruksbaserade livsmedelskedjan, det vill säga i primärproduktionen, inom bearbetning och tillverkning, i detaljhandel och annan livsmedelsdistribution, i restauranger och livsmedelstjänster som exempelvis skolor och sjukhus samt i hushållen. Åtgärderna ska omfatta, men inte vara begränsade till, följande:

Ändringsförslag  26

 

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 4

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 9 a – punkt 1 – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) Utveckling och stödjande av beteendeförändringar för att minska livsmedelsavfallet och informationskampanjer för att öka medvetenheten om förebyggande av livsmedelsavfall.

a) Utveckling och stödjande av beteendeförändringar för att minska livsmedelsavfallet, bland annat i syfte att skapa en positiv attityd till frukt och grönsaker som har yttre defekter eller ovanligt utseende men fortfarande är tjänliga för konsumtion, och informationskampanjer för att öka medvetenheten om förebyggande av livsmedelsavfall. Sådana åtgärder kommer bland annat att stärka utbildningsanstalternas roll i arbetet mot livsmedelsavfallet i matsalar och forma framtida konsumenters beteende, göra att konsumenterna förstår datummärkningen bättre, uppmärksamma konsumenternas avgörande och oumbärliga roll i arbetet med att minska livmedelsavfallet och säkerställa att branschorganisationer och aktörer inom den jordbruksbaserade livsmedelssektorn är delaktiga.

Ändringsförslag  27

 

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 4

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 9 a – punkt 1 – led c

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c) Uppmuntrande av livsmedelsdonationer och annan omfördelning av livsmedel, så att användningen som människoföda prioriteras framför att livsmedlen används som foder eller upparbetas till icke-livsmedelsprodukter.

c) Underlättande och uppmuntrande av livsmedelsdonationer och annan omfördelning av livsmedel, så att användningen som människoföda prioriteras framför att livsmedlen används som foder eller upparbetas till icke-livsmedelsprodukter. Allt detta till exempel genom att skapa stödjande skattemässiga och administrativa incitament för ekonomiska aktörer i enlighet med bilaga IV a samt genom att skapa möjligheter och incitament för företag att på bästa möjliga villkor ge produkter som når datumgränsen till organisationer som stöder människor som har svårt att ha råd att köpa livsmedel.

Ändringsförslag  28

 

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 4

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 9 a – punkt 1 – led da (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

da) Stöd till forskning och innovation kring motverkande av livsmedelsavfall och på området livsmedelsförpackningar, med beaktande av förpackningarnas nyckelroll i förebyggandet av avfallsgenerering i livsmedelskedjan, och tryggande av livsmedelssäkerheten och livsmedelskvaliteten, samtidigt som man minskar den övergripande miljöpåverkan och optimerar förpackningssystemen.

Ändringsförslag  29

 

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 4

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 9 a – punkt 1 – led db (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

db) Främjande av innovation, utbyte och samarbete mellan alla aktörer och berörda parter i livsmedelskedjan, med målet att identifiera verktyg som gör det möjligt att uppnå bättre jämvikt mellan produktion och efterfrågan.

Ändringsförslag  30

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 4

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 9 a – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Medlemsstaterna ska se till att berörda parter, den privata sektorn och konsumentorganisationer är delaktiga i framtagandet av skräddarsydda program som utgår från behovet av att förebygga livsmedelsavfall. Det bör också läggas särskild vikt vid framtagandet och genomförandet av effektiva konsumentutbildningsprogram, med särskilt fokus på ökad medvetenhet bland ungdomar, med hjälp av utbildningsmoduler inom grund- och gymnasieskolan.

Ändringsförslag  31

 

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 4

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 9 a – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 38a för att komplettera detta direktiv när det gäller fastställande av en gemensam metod och minimikvalitetskrav för enhetlig mätning av nivåerna av livsmedelsavfall.

3. Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 38a för att komplettera detta direktiv när det gäller fastställande av en gemensam metod och minimikvalitetskrav för enhetlig mätning av nivåerna av livsmedelsavfall. Kommissionen ska underlätta utbyte av bästa praxis mellan medlemsstaterna i syfte att främja ömsesidigt lärande och en ständig förbättring av förfarandena för mätning och rapportering av livsmedelsavfall. Vid utarbetandet av dessa delegerade akter bör kommissionen beakta vetenskapliga eller andra tillgängliga tekniska uppgifter, inbegripet relevanta internationella standarder, till exempel den rapporteringsstandard för livsmedelsförluster och avfallsredovisning som World Resources Institute tagit fram, och bidrag från alla relevanta berörda parter.

Ändringsförslag  32

 

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 4

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 9 a – punkt 3 – stycke (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Kommissionen ska underlätta harmoniserad mätning av livsmedelsavfallet genom att utfärda adekvata riktlinjer i syfte att hjälpa aktörer i leveranskedjan och medlemsstaternas myndigheter att systematiskt tolka uppgifterna om livsmedelsavfall och rapporteringskraven.

Ändringsförslag  33

 

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 4

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 9 a – punkt 4 – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) Minska genereringen av livsmedelsavfall inom bearbetning och tillverkning med 10 % jämfört med den mängd som genererades under 2020.

a) Minska genereringen av livsmedelsavfall inom bearbetning och tillverkning med 10 % per ton producerat livsmedel per medlemsstat jämfört med den genomsnittliga mängd som genererades under perioden 2020–2022.

Ändringsförslag  34

 

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 4

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 9 a – punkt 4 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) Minska genereringen av livsmedelsavfall per capita sammanlagt inom detaljhandel och annan livsmedelsdistribution, restauranger, livsmedelstjänster och hushåll med 30 % jämfört med den mängd som genererades under 2020.

b) Minska genereringen av livsmedelsavfall per capita sammanlagt inom detaljhandel och annan livsmedelsdistribution, restauranger, livsmedelstjänster och hushåll med 30 % jämfört med den mängd som genererades jämfört med den genomsnittliga mängd som genererades underperioden 2020–2022 i detaljhandeln och annan livsmedelsdistribution, i restauranger och livsmedelstjänster samt i hushållen. Medlemsstaterna ska när de fastställer åtgärder för uppnåendet av detta gemensamma mål beakta de olika nivåerna av livsmedelsavfallsgenerering som sker inom de olika kategorierna i dessa led i kedjan (det vill säga detaljhandeln och annan livsmedelsdistribution, i restauranger och livsmedelstjänster samt i hushållen).

Ändringsförslag  35

 

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 4

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 9 a – punkt 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Om en medlemsstat kan tillhandahålla uppgifter för ett referensår före 2020, som samlats in med metoder som är jämförbara med den metod och de minimikvalitetskrav för enhetlig mätning av nivåerna av livsmedelsavfall som fastställs i kommissionens delegerade beslut (EU) 2019/1597, får ett tidigare referensår användas. Medlemsstaterna ska meddela kommissionen och de andra medlemsstaterna sin avsikt att använda ett tidigare referensår inom 18 månader från det att detta direktiv trätt i kraft och de ska förse kommissionen med uppgifterna och de mätmetoder som användes för att samla in dem.

5. Om en medlemsstat kan tillhandahålla uppgifter för ett referensår före 2020, som samlats in med metoder som är jämförbara med den metod och de minimikvalitetskrav för enhetlig mätning av nivåerna av livsmedelsavfall som fastställs i kommissionens delegerade beslut (EU) 2019/1597, får ett tidigare referensår användas. Medlemsstaterna ska meddela kommissionen och de andra medlemsstaterna sin avsikt att använda ett tidigare referensår inom 12 månader från det att detta direktiv trätt i kraft och de ska förse kommissionen med uppgifterna och de mätmetoder som användes för att samla in dem.

Ändringsförslag  36

 

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 4

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 9 a – punkt 6

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6. När kommissionen anser att uppgifterna inte uppfyller villkoren i punkt 5 ska den inom sex månader från mottagandet av en anmälan i enlighet med punkt 5 anta ett beslut om att begära att medlemsstaten som referensår använder antingen 2020 eller ett annat år än det som medlemsstaten föreslagit.

6. När kommissionen anser att uppgifterna inte uppfyller villkoren i punkt 5 ska den inom sex månader från mottagandet av en anmälan i enlighet med punkt 5 anta ett beslut om att begära att medlemsstaten som referensår använder antingen genomsnittet för 2020–2022 eller ett annat år än det som medlemsstaten föreslagit.

 

Ändringsförslag  37

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 9

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 29 a – punkt 1a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. När medlemsstaterna anpassar sina program för förebyggande av livsmedelsavfall ska de se till att lokala och regionala berörda parter, den privata sektorn och civilsamhället involveras, i syfte att utveckla skräddarsydda och behovsbaserade program för förebyggande av livsmedelsavfall som kan hantera lokala problemområden för livsmedelsavfall, tillsammans med specifika attityder och beteenden som bidrar till livsmedelsavfallet, särskilt på hushållsnivå.

 


 

 

BILAGA: ENHETER ELLER PERSONER SOM FÖREDRAGANDEN HAR MOTTAGIT SYNPUNKTER FRÅN

Föredraganden har fått information från följande enheter eller personer i samband med att yttrandet utarbetades, fram till dess att det antogs i utskottet:

Enhet och/eller person

Copa-Cogeca

FoodDrinkEurope