VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de voorkoming van het verlies van kunststofpellets om verontreiniging door microplastics te verminderen

22.3.2024 - (COM(2023)0645 – C9‑0378/2023 – 2023/0373(COD)) - ***I

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
Rapporteur: João Albuquerque
Rapporteur voor advies van de medeverantwoordelijke commissie overeenkomstig artikel 57 van het Reglement:
Maria Spyraki, Commissie industrie, onderzoek en energie


Procedure : 2023/0373(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A9-0148/2024
Ingediende teksten :
A9-0148/2024
Debatten :
Aangenomen teksten :

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de voorkoming van het verlies van kunststofpellets om verontreiniging door microplastics te verminderen

(COM(2023)0645 – C9-0378/2023 – 2023/0373(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

 gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2023)0645),

 gezien artikel 294, lid 2, en artikel 192, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C9‑0378/2023),

 gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

 gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 14 februari 2024[1],

 na raadpleging van het Comité van de Regio’s,

 gezien artikel 59 van zijn Reglement,

 gezien het advies van de Commissie industrie, onderzoek en energie,

 gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (A9-0148/2024),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

 


Amendement  1

Voorstel voor een verordening

Overweging 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1) Microplastics zijn alomtegenwoordig en persistent, en hebben grensoverschrijdende effecten. Zij zijn schadelijk voor het milieu en mogelijk ook voor de menselijke gezondheid. Microplastics worden makkelijk getransporteerd door de lucht en door landoppervlaktewateren en oceaanstromingen, en hun mobiliteit bemoeilijkt de situatie nog verder. Zij worden aangetroffen in de bodem (met inbegrip van landbouwgronden), meren, rivieren, estuaria, stranden, lagunes, zeeën, oceanen en in afgelegen, ooit ongerepte gebieden. Hun aanwezigheid in de bodem kan gevolgen hebben voor de bodemeigenschappen en kan bodemveranderingen teweegbrengen die een negatieve invloed hebben op de groei van sommige planten. De effecten van microplastics op het mariene milieu zijn reeds uitgebreid gedocumenteerd. Zodra zij in het zeemilieu aanwezig zijn, is het bijna onmogelijk om de microplastics weer te verzamelen, en het is bekend dat zij door allerlei organismen en dieren worden opgegeten en schade toebrengen aan de biodiversiteit en de ecosystemen. De persistentie van een kunststofpellet in het aquatisch milieu kan worden gemeten in tientallen jaren of langer en het inslikken van kunststofpellets door zeedieren, met name zeevogels en zeeschildpadden, kan fysieke schade of de dood tot gevolg hebben. Microplastics dragen ook bij aan de klimaatverandering als extra emissiebron van broeikasgassen en omdat zij extra druk leggen op de ecosystemen en de biodiversiteit. Het feit dat microplastics het potentieel hebben om te fungeren als drager van geadsorbeerde giftige stoffen of ziekteverwekkende micro-organismen vormt een integraal deel van het probleem. Mensen worden via de lucht en de voedselconsumptie aan microplastics blootgesteld. Het groeiende bewustzijn van de aanwezigheid van microplastics in de voedselketen kan het vertrouwen van de consument ondermijnen en economische gevolgen hebben. Er kunnen negatieve economische gevolgen ontstaan voor activiteiten zoals de commerciële visserij en landbouw, maar ook voor recreatie en toerisme in gebieden die door de vrijgekomen pellets worden aangetast.

(1) Microplastics zijn alomtegenwoordig en persistent, en hebben grensoverschrijdende effecten. Zij zijn schadelijk voor het milieu en voor de menselijke gezondheid, met name door de aanwezigheid van schadelijke chemische additieven en andere zorgwekkende stoffen die tijdens de productie en verwerking worden toegevoegd, zoals ftalaten, bisfenol A of brandvertragende middelen1 bis. Microplastics worden makkelijk getransporteerd door de lucht en door landoppervlaktewateren en oceaanstromingen, en hun mobiliteit bemoeilijkt de situatie nog verder. Zij worden aangetroffen in de bodem (met inbegrip van landbouwgronden), meren, rivieren, estuaria, stranden, lagunes, zeeën, oceanen en in afgelegen, ooit ongerepte gebieden. Hun aanwezigheid in de bodem heeft gevolgen voor de bodemeigenschappen en brengt bodemveranderingen teweeg die een negatieve invloed hebben op de groei van sommige planten. De effecten van microplastics op het mariene milieu zijn reeds uitgebreid gedocumenteerd. Zodra zij in het zeemilieu aanwezig zijn, is het bijna onmogelijk om de microplastics weer te verzamelen, en het is bekend dat zij door allerlei organismen en dieren worden opgegeten en schade toebrengen aan de biodiversiteit en de ecosystemen. De persistentie van een kunststofpellet in het aquatisch milieu kan worden gemeten in tientallen jaren of langer en het inslikken van kunststofpellets door zeedieren, met name zeevogels en zeeschildpadden, kan fysieke schade of de dood tot gevolg hebben. Microplastics dragen ook bij aan de klimaatverandering als extra emissiebron van broeikasgassen en omdat zij extra druk leggen op de ecosystemen en de biodiversiteit. Het feit dat microplastics het potentieel hebben om te fungeren als drager van geadsorbeerde giftige stoffen of ziekteverwekkende micro-organismen vormt een integraal deel van het probleem. Mensen worden via de lucht en de voedselconsumptie aan microplastics blootgesteld. Het groeiende bewustzijn van de aanwezigheid van microplastics in de voedselketen kan het vertrouwen van de consument ondermijnen en economische gevolgen hebben. Er kunnen negatieve economische gevolgen ontstaan voor activiteiten zoals de commerciële visserij en landbouw, maar ook voor recreatie en toerisme in gebieden die door de vrijgekomen pellets worden aangetast.

 

_________________

 

1 bis “Plastic giants polluting through the back door: The case for a regulatory supply-chain approach to pellet pollution”, Surfrider Foundation Europe en Rethink Plastic, november 2020.

Motivering

De opname van additieven en zorgwekkende stoffen strookt met de definitie van kunststofpellets in Aanbeveling 2021/06 van Ospar betreffende de vermindering van het verlies van kunststofpellets in het mariene milieu 2021, Ospar 21/13/1, bijlage 30.

Amendement  2

Voorstel voor een verordening

Overweging 4

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(4) De effecten van de verontreiniging door microplastics op het milieu en mogelijk ook op de menselijke gezondheid hebben in de meeste delen van de wereld aanleiding gegeven tot bezorgdheid. Sommige lidstaten hebben specifieke maatregelen vastgesteld of voorgesteld. Een lappendeken van nationale beperkingen kan echter de werking van de interne markt belemmeren.

(4) De effecten van de verontreiniging door microplastics op het milieu en op de menselijke gezondheid hebben in de meeste delen van de wereld aanleiding gegeven tot bezorgdheid. Sommige lidstaten hebben specifieke maatregelen vastgesteld of voorgesteld. Een lappendeken van nationale beperkingen kan echter de werking van de interne markt belemmeren.

Amendement  3

 

Voorstel voor een verordening

Overweging 7

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(7) In 2021 hebben de partijen bij het Verdrag inzake de bescherming van het mariene milieu in het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan (Ospar) de niet-bindende Aanbeveling 2021/068 vastgesteld om het verlies van kunststofpellets in het mariene milieu te verminderen door het bevorderen van de tijdige ontwikkeling en uitvoering van doeltreffende en consistente normen en certificeringsregelingen ter voorkoming van het verlies van pellets voor de gehele kunststoftoeleveringsketen. Maatregelen voor het tot een minimum beperken van de risico’s van het vervoer van kunststofpellets over zee worden momenteel onderzocht door de Internationale Maritieme Organisatie.

(7) In 2021 hebben de partijen bij het Verdrag inzake de bescherming van het mariene milieu in het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan (Ospar) de niet-bindende Aanbeveling 2021/068 vastgesteld om het verlies van kunststofpellets in het mariene milieu te verminderen door het bevorderen van de tijdige ontwikkeling en uitvoering van doeltreffende en consistente normen en certificeringsregelingen ter voorkoming van het verlies van pellets voor de gehele kunststoftoeleveringsketen. Maatregelen voor het tot een minimum beperken van de risico’s van het vervoer van kunststofpellets over zee worden momenteel onderzocht door de Internationale Maritieme Organisatie, gezien het aanzienlijke risico op verontreiniging met catastrofale gevolgen dat vervoer van kunststofpellets over zee inhoudt. De Unie moet in dit kader de ontwikkelingen binnen de IMO nauwgezet volgen en een leidende rol spelen bij het waarborgen van een hoog niveau van milieubescherming op dit punt.

__________________

__________________

8 Aanbeveling 2021/06 betreffende de vermindering van het verlies van kunststofpellets in het mariene milieu, Ospar.

8 Aanbeveling 2021/06 betreffende de vermindering van het verlies van kunststofpellets in het mariene milieu, Ospar.

Amendement  4

 

Voorstel voor een verordening

Overweging 7 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(7 bis) Er zijn in de Unie diverse ongevallen geregistreerd waarbij kunststofpellets zijn gemorst en verloren met grensoverschrijdende effecten, hetgeen duidelijk maakt dat er dringend ambitieuze, holistische maatregelen moeten worden genomen om het risico op verontreiniging door kunststofpellets aanzienlijk terug te dringen, waarbij tegelijkertijd het vermogen moet worden aangescherpt om op het morsen van pellets op Europees grondgebied en in Europese wateren te reageren.

Amendement  5

Voorstel voor een verordening

Overweging 7 ter (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(7 ter) Bijna 90 % van de goederen wereldwijd wordt vervoerd over zee; dit geldt ook voor kunststofpellets. Slechte hanteringspraktijken of een gebrekkig toezicht op bepaalde routinematige werkzaamheden, zoals het reinigen van scheepsrompen of containers, kunnen ertoe leiden dat deze pellets vrijkomen en in zee terechtkomen. Daarnaast is er melding gemaakt van een groot aantal rampen met pellets op zee, hetgeen van maritiem vervoer een risicovolle activiteit maakt op het gebied van verontreiniging door kunststofpellets. De gevolgen van deze verliezen van pellets zijn catastrofaal voor kust- en mariene ecosystemen, alsook voor de soorten die daar leven, en de extreme mobiliteit van kunststofpellets maakt het insluiten en opruimen ervan lastig. Op internationaal niveau is de hantering van deze pellets geregeld bij de Internationale overeenkomst voor veilige containers van 1972, aangevuld door de circulaire van de subcommissie Vervoer van goederen en containers van 2023 betreffende de verplichte melding van het verloren gaan van containers, maar deze bieden niet de nodige garanties dat verontreiniging door kunststofpellets wordt voorkomen. De opname van maritiem vervoer in het toepassingsgebied van de verordening, alsook van bepalingen betreffende het specifiek hanteren van kunststofpellets bij deze vervoerswijze, is dan ook van essentieel belang om de doelstellingen van deze verordening te verwezenlijken.

Motivering

Deze elementen zijn uitgewerkt in diverse internationale verslagen, waaronder het verslag “Stemming the tide: putting an end to plastic pellet pollution” dat in 2022 is gepubliceerd door de ngo Fauna & Flora International en het achtergronddocument van Ospar over preproductiepellets (2018).

Amendement  6

Voorstel voor een verordening

Overweging 9

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(9) Ondanks wetgeving van de Unie met betrekking tot de preventie van afval, verontreiniging, zwerfvuil op zee en chemische stoffen zijn er geen specifieke regels van de Unie om het verlies van pellets als bron van verontreiniging door microplastics in de hele toeleveringsketen te voorkomen. Richtlijn 2008/98/EG10 van het Europees Parlement en de Raad legt de basisbeginselen voor afvalbeheer vast en legt de lidstaten algemene verplichtingen op om maatregelen te nemen om de productie van afval te voorkomen. Deze algemene verplichtingen moeten worden aangevuld met specifieke aspecten en vereisten voor de zorgvuldige hantering van kunststofpellets om te voorkomen dat zij afval worden.

(9) Ondanks wetgeving van de Unie met betrekking tot de preventie van afval, verontreiniging, zwerfvuil op zee en chemische stoffen zijn er geen specifieke regels van de Unie om het verlies van pellets als bron van verontreiniging door microplastics in de hele toeleveringsketen te voorkomen. Richtlijn 2008/98/EG10 van het Europees Parlement en de Raad legt de basisbeginselen voor afvalbeheer vast en legt de lidstaten algemene verplichtingen op om maatregelen te nemen om de productie van afval te voorkomen. Deze algemene verplichtingen moeten worden aangevuld met specifieke aspecten en vereisten voor de zorgvuldige hantering van kunststofpellets om te voorkomen dat zij vrijkomen in het milieu.

_________________

_________________

10 Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen (PB L 312 van 22.11.2008, blz. 3).

10 Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen (PB L 312 van 22.11.2008, blz. 3).

Amendement  7

Voorstel voor een verordening

Overweging 9 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(9 bis) Deze verordening voorziet in maatregelen voor het voorkomen, insluiten en opruimen van verontreiniging door kunststofpellets die plaatsvindt vanaf het moment van inwerkingtreding van deze verordening, maar niet in maatregelen voor het aanpakken van bestaande verontreiniging. Het opruimen van verontreiniging in de bodem, rivieren en stromen en het herstel van aangetaste terrestrische, mariene, litorale en kustecosystemen zijn van essentieel belang voor het verwezenlijken van de reductiedoelstelling van 30 % tegen 2030 overeenkomstig de doelstellingen die zijn bepaald in Verordening (EU) 2024/... van het Europees Parlement en de Raad1 bis en de doelstellingen van de Green Deal. De Commissie moet een reeks maatregelen vaststellen om deze reeds verontreinigde gebieden in kaart te brengen en op te ruimen, en moet deze maatregelen uitvoeren als onderdeel van een Europese strategie voor de verwijdering van microplastics of via ondersteunende en begeleidende maatregelen voor de lidstaten. In ruimere zin moet de Unie betrokken zijn bij het bevorderen van oplossingen in de hele waardeketen en deze oplossingen meenemen in het kader van de lopende onderhandelingen over de opstelling van een internationaal verdrag inzake verontreiniging door kunststoffen, alsook bij de komende 81e zitting van de Commissie voor de bescherming van het mariene milieu van de IMO (IMO MEPC).

 

___________________

 

1 bis Verordening (EU) 2024/… van het Europees Parlement en de Raad inzake natuurherstel en tot wijziging van Verordening (EU) 2022/869 (PB L ...).

Amendement  8

 

Voorstel voor een verordening

Overweging 12

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(12) In Verordening (EU) 2023/2055 van de Commissie worden verliezen van synthetische polymeermicrodeeltjes voor gebruik op industrielocaties, d.w.z. kunststofpellets, behandeld als vermijdbaar. Voor het vrijkomen van deze deeltjes wordt een rapportageverplichting ingevoerd voor de geraamde hoeveelheid microplastics die op jaarbasis in het milieu terechtkomt. Hoewel het ontbreekt aan een methode om de verliezen te ramen, zal er dankzij deze vereiste meer informatie over het verlies van pellets worden verzameld en zal de verzamelde informatie van betere kwaliteit zijn om de risico’s van deze microplastics in de toekomst te beoordelen.

(12) In Verordening (EU) 2023/2055 van de Commissie worden verliezen van synthetische polymeermicrodeeltjes voor gebruik op industrielocaties, d.w.z. kunststofpellets, behandeld als vermijdbaar. Voor het vrijkomen van deze deeltjes wordt een rapportageverplichting ingevoerd voor de geraamde hoeveelheid microplastics die op jaarbasis in het milieu terechtkomt. Deze rapportageverplichting gaat echter niet gepaard met een methode om de verliezen te ramen en voorziet alleen in jaarlijkse ramingen. Hoewel dankzij deze vereiste meer informatie over het verlies van pellets zal worden verzameld en de verzamelde informatie van betere kwaliteit zal zijn om de risico’s van deze microplastics in de toekomst te beoordelen, volstaat dit niet voor een overzicht van de specifieke aard van de verliezen en de oorzaak ervan.

Amendement  9

 

Voorstel voor een verordening

Overweging 15

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(15) De marktdeelnemers, vervoerders uit de EU en vervoerders buiten de EU moeten de vereisten voor de hantering van kunststofpellets invoeren door een naar prioriteit gerangschikte volgorde van maatregelen te respecteren met als hoogste prioriteit het voorkomen dat pellets in het milieu terechtkomen. Daarom moet het voorkomen van het morsen van kunststofpellets uit de primaire houder tijdens routinematige hantering de eerste stap zijn om zo het risico op morsen tot het laagst mogelijke niveau te beperken, onder andere door onnodige hantering te vermijden (bijvoorbeeld door het aantal overslagpunten te beperken) en door punctiebestendige verpakkingen te gebruiken, gevolgd door het insluiten van gemorste pellets zodat zij niet verloren gaan in het milieu, en uiteindelijk door het opruimen na het morsen of verlies als laatste stap.

(15) De marktdeelnemers, vervoerders uit de EU en vervoerders buiten de EU moeten de vereisten voor de hantering van kunststofpellets invoeren door een naar prioriteit gerangschikte volgorde van maatregelen te respecteren met als hoogste prioriteit het voorkomen dat pellets in het milieu terechtkomen. Daarom moet het voorkomen van het morsen van kunststofpellets uit de houder tijdens routinematige hantering de eerste stap zijn om zo het risico op morsen tot het laagst mogelijke niveau te beperken, onder andere door onnodige hantering te vermijden (bijvoorbeeld door het aantal overslagpunten te beperken) en door alle containers voor opslag en vervoer die kunststofpellets bevatten, te etiketteren, alsmede door geschikte verpakkingen te gebruiken, gevolgd door het insluiten van gemorste pellets zodat zij niet verloren gaan in het milieu, en uiteindelijk door het opruimen na het morsen of verlies als laatste stap.

Amendement  10

 

Voorstel voor een verordening

Overweging 16

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(16) Hoewel het doel er voor alle marktdeelnemers, vervoerders uit de EU en vervoerders buiten de EU in bestaat om het verlies van kunststofpellets in het milieu te voorkomen, moeten de verplichtingen voor micro-, kleine en middelgrote ondernemingen worden aangepast om de last voor hen te verlichten.

(16) Hoewel het doel er voor alle marktdeelnemers in bestaat om het verlies van kunststofpellets in het milieu tot nul terug te dringen, moeten de verplichtingen voor micro-ondernemingen en ondernemingen die jaarlijks minder dan 1 000 ton kunststofpellets hanteren, worden aangepast om de last voor hen te verlichten.

Amendement  11

 

Voorstel voor een verordening

Overweging 18

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(18) Om het verlies van kunststofpellets te voorkomen, moeten marktdeelnemers zorgen voor het opstellen, uitvoeren en te allen tijde bijgewerkt houden van een risicobeoordelingsplan, waarin het risico op morsen en verlies wordt beschreven en waarin met name specifieke apparatuur en procedures worden gedocumenteerd voor het voorkomen, insluiten en opruimen van het verlies van pellets, rekening houdend met de omvang van de installatie en de schaal van de activiteiten.

(18) Om het verlies van kunststofpellets te voorkomen en tot nul terug te dringen, moeten marktdeelnemers zorgen voor het opstellen, uitvoeren en te allen tijde bijgewerkt houden van een risicobeoordelingsplan, waarin het risico op morsen en verlies wordt beschreven en waarin met name specifieke apparatuur en procedures worden gedocumenteerd voor het voorkomen, insluiten en opruimen van het verlies van pellets, rekening houdend met de omvang van de installatie en de schaal van de activiteiten.

Amendement  12

 

Voorstel voor een verordening

Overweging 20

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(20) De marktdeelnemers moeten kunnen kiezen welke specifieke apparatuur zij willen installeren of welke procedures zij willen uitvoeren. Niettemin moeten de bevoegde autoriteiten, wanneer zij de naleving controleren, van de marktdeelnemers kunnen verlangen dat zij het risicobeoordelingsplan wijzigen, onder meer door binnen een bepaalde termijn een van de in deze verordening genoemde maatregelen te nemen zodat de vereisten van deze verordening naar behoren worden uitgevoerd.

(20) De marktdeelnemers moeten de specifieke apparatuur installeren die vereist is of de procedures instellen die moeten worden uitgevoerd. Niettemin moeten de bevoegde autoriteiten, wanneer zij de naleving controleren, van de marktdeelnemers kunnen verlangen dat zij het risicobeoordelingsplan wijzigen, onder meer door binnen een bepaalde termijn een van de in deze verordening genoemde maatregelen te nemen zodat de vereisten van deze verordening naar behoren worden uitgevoerd. Marktdeelnemers moeten kunnen worden vrijgesteld van de installatie van bepaalde soorten apparatuur of het vaststellen van bepaalde maatregelen als zij deze vrijstellingen naar behoren verantwoorden bij de bevoegde autoriteiten, rekening houdend met de aard en omvang van de installatie en de schaal van de activiteiten. Micro-ondernemingen moeten minstens de specifieke apparatuur installeren die vereist is of de procedures instellen die moeten worden uitgevoerd, rekening houdend met de aard en de omvang van de installatie en de schaal van de activiteiten.

Amendement  13

 

Voorstel voor een verordening

Overweging 23

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(23) De succesvolle uitvoering van de maatregelen die nodig zijn om het verlies van kunststofpellets te voorkomen, vereist de volledige medewerking en inzet van de werknemers van de marktdeelnemers, de vervoerders uit de EU en de vervoerders buiten de EU. Marktdeelnemers en vervoerders uit de EU moeten worden verplicht hun personeel op te leiden afhankelijk van de specifieke taken en verantwoordelijkheden van hun werknemers, zodat zij de apparatuur kennen en kunnen gebruiken en de procedures kunnen uitvoeren die nodig zijn om de naleving van de in deze verordening vastgestelde vereisten te waarborgen. Van marktdeelnemers en vervoerders uit de EU moet ook worden geëist dat zij toezicht houden op en registers bijhouden van alle relevante maatregelen om de in deze verordening vastgestelde vereisten uit te voeren, bijvoorbeeld de plaatsing van nieuwe opvangvoorzieningen. Waar nodig moeten zij corrigerende maatregelen nemen, waaronder de eventuele verbetering van de apparatuur en procedures.

(23) De succesvolle uitvoering van de maatregelen die nodig zijn om het verlies van kunststofpellets te voorkomen en tot nul terug te dringen, vereist de volledige medewerking en inzet van de werknemers van de marktdeelnemers, de vervoerders uit de EU en de vervoerders buiten de EU. Marktdeelnemers en vervoerders uit de EU moeten worden verplicht hun personeel op te leiden afhankelijk van de specifieke taken en verantwoordelijkheden van hun werknemers, zodat zij de apparatuur kennen en kunnen gebruiken en de procedures kunnen uitvoeren die nodig zijn om de naleving van de in deze verordening vastgestelde vereisten te waarborgen. Van marktdeelnemers en vervoerders uit de EU moet ook worden geëist dat zij toezicht houden op en registers bijhouden van alle relevante maatregelen om de in deze verordening vastgestelde vereisten uit te voeren, bijvoorbeeld de plaatsing van nieuwe opvangvoorzieningen. Waar nodig moeten zij corrigerende maatregelen nemen, waaronder de eventuele verbetering van de apparatuur en procedures.

Amendement  14

 

Voorstel voor een verordening

Overweging 24

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(24) In middelgrote en grote ondernemingen met installaties waar kunststofpellets in hoeveelheden van meer dan 1 000 ton worden verwerkt, kan het risico op het verlies van pellets in het milieu groter zijn. Daarom moeten deze ondernemingen verplicht worden om voor elke installatie extra maatregelen uit te voeren, zoals een jaarlijkse interne beoordeling en de invoering van een opleidingsprogramma dat gericht is op specifieke opleidingsbehoeften en -modaliteiten. Bovendien moeten deze ondernemingen de naleving van de in deze verordening vastgestelde vereisten aantonen door het verkrijgen en vernieuwen van een certificaat dat door een certificeerder is afgegeven. Deze certificeerder kan ofwel een geaccrediteerde conformiteitsbeoordelingsinstantie, ofwel een milieuverificateur zijn, met een vergunning om verificaties en valideringen uit te voeren overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1221/200915 van het Europees Parlement en de Raad inzake de vrijwillige deelneming van organisaties aan een communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS). Het certificaat moet worden opgesteld overeenkomstig een uniek formaat om te garanderen dat de verstrekte informatie homogeen is.

(24) In kleine, middelgrote en grote ondernemingen met installaties waar kunststofpellets in hoeveelheden van meer dan 1 000 ton worden verwerkt, kan het risico op het verlies van pellets in het milieu groter zijn. Daarom moeten deze ondernemingen verplicht worden om voor elke installatie extra maatregelen uit te voeren, zoals een jaarlijkse interne beoordeling en de invoering van een verplicht opleidingsprogramma dat gericht is op specifieke kwesties in verband met preventie, praktijken, werknemersbescherming, reinigingstechnologieën, gebruik en onderhoud van apparatuur en het uitvoeren van procedures, alsook het monitoren en melden van verlies van kunststofpellets. Bovendien moeten deze ondernemingen de naleving van de in deze verordening vastgestelde vereisten aantonen door het verkrijgen en vernieuwen van een certificaat dat door een certificeerder is afgegeven. Deze certificeerder kan ofwel een geaccrediteerde conformiteitsbeoordelingsinstantie, ofwel een milieuverificateur zijn, met een vergunning om verificaties en valideringen uit te voeren overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1221/200915 van het Europees Parlement en de Raad inzake de vrijwillige deelneming van organisaties aan een communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS). Het certificaat moet worden opgesteld overeenkomstig een uniek formaat om te garanderen dat de verstrekte informatie homogeen is. Kleine ondernemingen met installaties waar kunststofpellets in hoeveelheden van meer dan 1 000 ton worden verwerkt, hoeven slechts eenmaal gecertificeerd te worden. Deze certificering moet vijf jaar geldig zijn, waarna de ondernemingen om de 5 jaar een actualisering van hun risicobeoordelingsplan en een eigen verklaring van conformiteit moeten indienen.

__________________

__________________

15 Verordening (EG) nr. 1221/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 inzake de vrijwillige deelneming van organisaties aan een communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS), tot intrekking van Verordening (EG) nr. 761/2001 en van de Beschikkingen 2001/681/EG en 2006/193/EG van de Commissie (PB L 342 van 22.12.2009, blz. 1).

15 Verordening (EG) nr. 1221/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 inzake de vrijwillige deelneming van organisaties aan een communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS), tot intrekking van Verordening (EG) nr. 761/2001 en van de Beschikkingen 2001/681/EG en 2006/193/EG van de Commissie (PB L 342 van 22.12.2009, blz. 1).

Amendement  15

 

Voorstel voor een verordening

Overweging 25

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(25) Micro- en kleine ondernemingen, en middelgrote en grote ondernemingen met installaties waar kunststofpellets in hoeveelheden van minder dan 1 000 ton worden verwerkt, moeten worden verplicht een eigen verklaring van conformiteit af te geven. Zij moeten ook voldoende tijd krijgen om hun naleving aan te tonen.

(25) Kleine, middelgrote en grote ondernemingen met installaties waar kunststofpellets in hoeveelheden van minder dan 1 000 ton worden verwerkt en micro-ondernemingen moeten worden verplicht een eigen verklaring van conformiteit af te geven. Zij moeten ook voldoende tijd krijgen om hun naleving aan te tonen.

Amendement  16

 

Voorstel voor een verordening

Overweging 32

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(32) Micro-, kleine en middelgrote ondernemingen in de toeleveringsketen voor pellets moeten voldoen aan de relevante verplichtingen die zijn vastgelegd in deze verordening, maar zij kunnen worden geconfronteerd met verhoudingsgewijs hogere kosten en moeilijkheden wanneer zij aan sommige van de verplichtingen willen voldoen. De Commissie moet marktdeelnemers en vervoerders beter bewust maken van de noodzaak om het verlies van pellets te voorkomen. Daarnaast moet de Commissie opleidingsmateriaal ontwikkelen om hen te helpen hun verplichtingen na te komen, vooral met betrekking tot de vereisten van de risicobeoordeling. De lidstaten moeten toegang verlenen tot informatie en bijstand met betrekking tot de naleving van de verplichtingen en de vereisten inzake risicobeoordeling. De ondersteuning van de lidstaten kan technische en financiële steun omvatten, evenals gespecialiseerde opleidingen voor kleine en middelgrote ondernemingen. De lidstaten moeten deze maatregelen nemen in overeenstemming met de geldende staatssteunregels.

(32) Aangezien micro-ondernemingen en kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) een belangrijk onderdeel zijn van de toeleveringsketen voor pellets, moeten zij voldoen aan de relevante verplichtingen die zijn vastgelegd in deze verordening, rekening houdend met de mogelijke verschillende uitdagingen in verband met die naleving en de eventueel verhoudingsgewijs hogere kosten. De Commissie en de bevoegde autoriteiten moeten marktdeelnemers en vervoerders beter bewust maken van de noodzaak om het verlies van pellets te voorkomen. Daarnaast moeten de Commissie en de bevoegde autoriteiten, in overleg met alle relevante belanghebbenden, opleidingsmateriaal ontwikkelen om marktdeelnemers en goederenvervoerders te helpen hun verplichtingen na te komen, vooral met betrekking tot de vereisten van de risicobeoordeling. Hierbij moet rekening worden gehouden met de niet-bindende aanbeveling die is vastgesteld door de partijen bij het Verdrag inzake de bescherming van het mariene milieu in het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan (Ospar). De lidstaten moeten toegang verlenen tot informatie en bijstand met betrekking tot de naleving van de verplichtingen en de vereisten inzake risicobeoordeling. De ondersteuning van de lidstaten kan technische steun en gespecialiseerde opleidingen omvatten voor al het personeel dat met kunststofpellets omgaat, alsook financiële steun en toegang tot financiering voor micro- en kleine ondernemingen, evenals voor installaties die kunststofpellets in kleinere hoeveelheden verwerken. De lidstaten moeten deze maatregelen nemen in overeenstemming met de geldende staatssteunregels.

Amendement  17

Voorstel voor een verordening

Overweging 33

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(33) Om een gemeenschappelijk kader voor het ramen van het verlies van kunststofpellets in het milieu te vergemakkelijken, is een gestandaardiseerde methode nodig die wordt beschreven in een geharmoniseerde norm die is vastgesteld overeenkomstig Verordening (EU) nr. 1025/201216 van het Europees Parlement en de Raad.

(33) Om een gemeenschappelijk kader voor het ramen van het verlies van kunststofpellets in het milieu te vergemakkelijken, is een gestandaardiseerde methode nodig die wordt beschreven in een geharmoniseerde norm die is vastgesteld overeenkomstig Verordening (EU) nr. 1025/201216 van het Europees Parlement en de Raad. In afwachting van de vaststelling van de gestandaardiseerde methode moeten marktdeelnemers aangeven welke methode zij hebben toegepast bij het melden van het verlies van kunststofpellets.

_________________

_________________

16 Verordening (EU) nr. 1025/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 betreffende Europese normalisatie, tot wijziging van de Richtlijnen 89/686/EEG en 93/15/EEG van de Raad alsmede de Richtlijnen 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG en 2009/105/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Beschikking 87/95/EEG van de Raad en Besluit nr. 1673/2006/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 316 van 14.11.2012, blz. 12).

16 Verordening (EU) nr. 1025/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 betreffende Europese normalisatie, tot wijziging van de Richtlijnen 89/686/EEG en 93/15/EEG van de Raad alsmede de Richtlijnen 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG en 2009/105/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Beschikking 87/95/EEG van de Raad en Besluit nr. 1673/2006/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 316 van 14.11.2012, blz. 12).

Motivering

Hoewel de voorkeur uiteraard uitgaat naar een gestandaardiseerde rapportagemethode voor het verlies van pellets, mag het ontbreken van een dergelijke methode er niet toe leiden dat marktdeelnemers in afwachting van de vaststelling van de gestandaardiseerde methode, geen verslag uitbrengen. Er moet dan ook worden verduidelijkt dat marktdeelnemers in afwachting van de vaststelling van de gestandaardiseerde methode moeten aangeven welke methode zij hebben toegepast bij het melden van verlies van pellets.

Amendement  18

 

Voorstel voor een verordening

Overweging 38

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(38) Om ervoor te zorgen dat de niet-naleving van de vereisten in deze verordening door marktdeelnemers op doeltreffende wijze wordt ontmoedigd, moeten de lidstaten regels inzake sancties voor inbreuken op deze verordening vaststellen en ervoor zorgen dat die regels worden toegepast. Die sancties moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn. Om een consistentere toepassing van sancties mogelijk te maken, moeten gemeenschappelijke criteria worden vastgesteld voor het bepalen van de soorten sancties die in geval van een inbreuk moeten worden opgelegd en voor het bepalen van de hoogte van die sancties. Die criteria moeten onder meer de aard en de ernst van de inbreuk omvatten, alsook de uit de inbreuk voortvloeiende economische voordelen, zodat de verantwoordelijken die voordelen worden ontnomen.

(38) Om ervoor te zorgen dat de niet-naleving van de vereisten in deze verordening door marktdeelnemers op doeltreffende wijze wordt ontmoedigd, moeten de lidstaten regels inzake sancties voor inbreuken op deze verordening vaststellen en ervoor zorgen dat die regels worden toegepast. Die sancties moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn. Om een consistentere toepassing van sancties mogelijk te maken, moeten gemeenschappelijke criteria worden vastgesteld voor het bepalen van de soorten sancties die in geval van een inbreuk moeten worden opgelegd en voor het bepalen van de hoogte van die sancties. Die criteria moeten onder meer de aard en de ernst van de inbreuk omvatten, alsook de uit de inbreuk voortvloeiende economische voordelen, zodat de verantwoordelijken die voordelen worden ontnomen. De lidstaten moeten ernaar streven dat de inkomsten uit de sancties, of de overeenkomstige financiële waarde daarvan, worden gebruikt ter ondersteuning van projecten die erop gericht zijn door kunststoffen vervuilde gebieden op te ruimen en verontreiniging door kunststofpellets te voorkomen.

Amendement  19

 

Voorstel voor een verordening

Overweging 39

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(39) Wanneer zij sancties en maatregelen voor inbreuken vaststellen, moeten de lidstaten er, rekening houdend met de ernst van de inbreuk, voor zorgen dat het niveau van de geldboeten marktdeelnemers, vervoerders uit de EU en vervoerders buiten de EU die de regels niet naleven, daadwerkelijk het economische voordeel ontneemt van de niet-naleving van de uit deze verordening voortvloeiende verplichtingen, ook in geval van herhaalde inbreuken. De ernst van de inbreuk moet het belangrijkste criterium zijn bij het bepalen van de door de handhavingsautoriteiten te nemen maatregelen. Het maximumbedrag van de boeten moet, in het geval van een inbreuk begaan door een rechtspersoon, ten minste % van de economische jaaromzet in de betrokken lidstaat bedragen.

(39) Wanneer zij sancties en maatregelen voor inbreuken vaststellen, moeten de lidstaten er, rekening houdend met de ernst van de inbreuk, voor zorgen dat het niveau van de geldboeten marktdeelnemers, vervoerders uit de EU en vervoerders buiten de EU die de regels niet naleven, daadwerkelijk het economische voordeel ontneemt van de niet-naleving van de uit deze verordening voortvloeiende verplichtingen, ook in geval van herhaalde inbreuken. De ernst van de inbreuk moet het belangrijkste criterium zijn bij het bepalen van de door de handhavingsautoriteiten te nemen maatregelen. Het maximumbedrag van de boeten moet, in het geval van een inbreuk begaan door een rechtspersoon, ten minste 3 % van de economische jaaromzet in de Unie bedragen.

Amendement  20

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. In deze verordening worden verplichtingen vastgesteld inzake de hantering van kunststofpellets in alle stadia van de toeleveringsketen om verliezen te voorkomen.

1. In deze verordening worden verplichtingen vastgesteld inzake de hantering van kunststofpellets in alle stadia van de toeleveringsketen om verliezen te voorkomen, met als doel het verlies van kunststofpellets tot nul terug te dringen.

Amendement  21

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt a

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a) “kunststofpellet”: een kleine massa voorgevormd polymeerhoudend vormmateriaal met relatief uniforme afmetingen in een bepaalde partij, gebruikt als grondstof voor de vervaardiging van kunststofproducten;

a) “kunststofpellet”: een kleine massa voorgevormd polymeerhoudend vormmateriaal, ongeacht de vorm ervan, met inbegrip van poeders, cilinders, bolletjes en schilfers, waaraan mogelijk additieven zijn toegevoegd, dat wordt gebruikt als grondstof voor de vervaardiging van kunststofproducten en in processen voor de recycling van kunststof;

Amendement  22

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt a bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

a bis) “stof van kunststofpellets”: de industriële residuen van het hanteren, vermalen of verwerken van kunststofpellets die niet worden gebruikt als grondstof voor de vervaardiging van kunststofproducten;

Amendement  23

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt b

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b) “morsen”: een eenmalig ontsnappen van kunststofpellets uit hun primaire houder;

b) “morsen”: een eenmalig of langdurig ontsnappen van kunststofpellets uit hun primaire houder;

Amendement  24

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt c

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c) “verlies”: een eenmalig of langdurig ontsnappen van kunststofpellets voorbij de grens van de installatie naar het milieu, of uit wegvoertuigen, spoorwagons of binnenschepen die kunststofpellets vervoeren;

c) een eenmalig of langdurig ontsnappen van kunststofpellets in iedere fase in de toeleveringsketen, onder meer voorbij de grens van de installatie naar het milieu, of bij het vervoer van kunststofpellets;

Amendement  25

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt d

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

d) “installatie”: een terrein, structuur, omgeving of locatie waar een of meer economische activiteiten plaatsvinden waarbij kunststofpellets worden gehanteerd;

d) “installatie”: een terrein, structuur, locatie of plaats waar een of meer economische activiteiten plaatsvinden waarbij kunststofpellets worden gehanteerd;

Amendement  26

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt f

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

f) “vervoerder uit de EU”: een in een lidstaat gevestigde natuurlijke of rechtspersoon die, als onderdeel van zijn economische activiteit, kunststofpellets vervoert met wegvoertuigen, spoorwagons of binnenschepen;

f) “vervoerder uit de EU”: een in een lidstaat gevestigde natuurlijke of rechtspersoon die, als onderdeel van zijn economische activiteit, kunststofpellets vervoert;

Amendement  27

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt g

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

g) “vervoerder buiten de EU”: een in een derde land gevestigde natuurlijke of rechtspersoon die, als onderdeel van zijn economische activiteit in de Unie, kunststofpellets vervoert met wegvoertuigen, spoorwagons of binnenschepen;

g) “vervoerder buiten de EU”: een in een derde land gevestigde natuurlijke of rechtspersoon die, als onderdeel van zijn economische activiteit in de Unie, kunststofpellets vervoert;

Amendement  28

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Marktdeelnemers, vervoerders uit de EU en vervoerders buiten de EU zien erop toe dat verliezen worden vermeden. Wanneer zich verliezen voordoen, nemen marktdeelnemers, vervoerders uit de EU en vervoerders buiten de EU onmiddellijk maatregelen om die verliezen op te ruimen.

1. Marktdeelnemers, vervoerders uit de EU en vervoerders buiten de EU zien erop toe dat verliezen worden vermeden. Wanneer pellets gemorst worden en zich verliezen voordoen, nemen marktdeelnemers, vervoerders uit de EU en vervoerders buiten de EU onmiddellijk maatregelen om die gemorste en verloren pellets in te sluiten en op te ruimen.

Amendement  29

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. Marktdeelnemers en vervoerders uit de EU stellen de bevoegde autoriteiten van de lidstaat waarin zij zijn gevestigd in kennis van elke belangrijke wijziging van hun installaties en activiteiten met betrekking tot de hantering van kunststofpellets, met inbegrip van elke sluiting van een bestaande installatie.

3. Marktdeelnemers en vervoerders uit de EU stellen de bevoegde autoriteiten van de lidstaat waarin zij zijn gevestigd in kennis van elke belangrijke wijziging van hun installaties en activiteiten met betrekking tot de hantering en het vervoer van kunststofpellets, met inbegrip van elke sluiting van een bestaande installatie, indien van toepassing.

Amendement  30

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 3 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 bis. Onverminderd Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad1 bis etiketteren marktdeelnemers voor de toepassing van deze verordening alle containers voor opslag en vervoer die kunststofpellets bevatten overeenkomstig bijlage IV ter bij deze verordening.

 

__________________

 

1 bis Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (PB L 353 van 31.12.2008, blz. 1).

Amendement  31

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 4

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. De bevoegde autoriteiten leggen een openbaar register aan met de informatie die zij overeenkomstig de leden 3 en 4 hebben ontvangen en houden dit register bij.

4. De bevoegde autoriteiten leggen een register aan met de informatie die zij overeenkomstig de leden 2 en 3 hebben ontvangen en houden dit register bij. Het register wordt openbaar gemaakt en is gemakkelijk toegankelijk.

Amendement  32

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Marktdeelnemers die middelgrote en grote ondernemingen zijn met installaties waar in het vorige kalenderjaar kunststofpellets in hoeveelheden van minder dan 1 000 ton zijn verwerkt, of die micro- of kleine ondernemingen zijn, stellen de bevoegde autoriteit om de vijf jaar na de laatste kennisgeving in kennis van een actualisering van het risicobeoordelingsplan voor elke installatie en van een vernieuwing van de eigen verklaring van conformiteit.

2. Marktdeelnemers die kleine, middelgrote en grote ondernemingen zijn met installaties waar in het vorige kalenderjaar kunststofpellets in hoeveelheden van minder dan 1 000 ton zijn verwerkt, of die micro-ondernemingen zijn, stellen de bevoegde autoriteit om de drie jaar na de laatste kennisgeving in kennis van een actualisering van het risicobeoordelingsplan voor elke installatie en van een vernieuwing van de eigen verklaring van conformiteit.

Amendement  33

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 2 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis. Marktdeelnemers die kleine ondernemingen zijn met installaties waar in het vorige kalenderjaar kunststofpellets in hoeveelheden van meer dan 1 000 ton zijn verwerkt, voldoen aan de verplichtingen van lid 2 van dit artikel, tenzij zij in het bezit zijn van een geldig certificaat dat is afgegeven overeenkomstig artikel 5, lid 2 bis.

Amendement  34

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 3 – punt a

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a) de overeenkomstig de leden 1 en 2 meegedeelde risicobeoordelingsplannen wijzigen om ervoor te zorgen dat de verliezen daadwerkelijk kunnen worden voorkomen of, in voorkomend geval, ingesloten en opgeruimd, en dat aan bijlage I wordt voldaan;

a) de overeenkomstig de leden 1 en 2 meegedeelde risicobeoordelingsplannen wijzigen om ervoor te zorgen dat de verliezen daadwerkelijk kunnen worden voorkomen en, in voorkomend geval, ingesloten en opgeruimd, en dat aan bijlage I wordt voldaan;

Amendement  35

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 4

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. De bevoegde autoriteiten zorgen voor het opzetten, bijhouden en bijwerken van een register met de overeenkomstig de leden 1 en 2 van dit artikel aangemelde risicobeoordelingsplannen en eigen verklaringen van conformiteit. Het register wordt openbaar gemaakt op een website.

4. De bevoegde autoriteiten zorgen voor het opzetten, bijhouden en bijwerken van een register met de overeenkomstig bijlage IV bis verstrekte risicobeoordelingsplannen, eigen verklaringen van conformiteit en kennisgevingen van verliezen. Het register wordt openbaar gemaakt op een website.

Amendement  36

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 7 – alinea 1 – inleidende formule

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Marktdeelnemers en vervoerders uit de EU hebben de volgende verplichtingen:

Marktdeelnemers, vervoerders uit de EU en vervoerders buiten de EU hebben de volgende verplichtingen:

Amendement  37

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 7 – alinea 1 – punt a

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a) ervoor zorgen dat hun personeel wordt opgeleid overeenkomstig hun specifieke taken en verantwoordelijkheden en dat zij de relevante apparatuur kennen en kunnen gebruiken en de procedures kunnen uitvoeren die zijn vastgesteld om de naleving van deze verordening te waarborgen;

a) ervoor zorgen dat hun personeel wordt opgeleid overeenkomstig hun specifieke taken en verantwoordelijkheden en dat zij de relevante apparatuur, met inbegrip van passende persoonlijke beschermingsmiddelen, kennen en kunnen gebruiken en de procedures kunnen uitvoeren die zijn vastgesteld om de naleving van deze verordening te waarborgen;

Amendement  38

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 7 – alinea 1 – punt c

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c) een register bijhouden van de jaarlijks geschatte verloren hoeveelheden en van het totale volume kunststofpellets dat wordt gehanteerd.

c) een register bijhouden van de jaarlijks geschatte verloren hoeveelheden en van de totale hoeveelheden kunststofpellets die worden gehanteerd.

Amendement  39

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 8

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

8. Wanneer een maatregel voor het voorkomen, insluiten en opruimen van gemorste of verloren pellets mislukt, nemen marktdeelnemers, vervoerders uit de EU en vervoerders buiten de EU zo snel mogelijk corrigerende maatregelen.

8. Wanneer een maatregel voor het voorkomen, insluiten en opruimen van gemorste of verloren pellets mislukt, nemen marktdeelnemers, vervoerders uit de EU en vervoerders buiten de EU onverwijld corrigerende maatregelen.

Amendement  40

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 9 – inleidende formule

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

9. Jaarlijks voeren marktdeelnemers die geen micro- of kleine ondernemingen zijn en installaties exploiteren waar in het vorige kalenderjaar kunststofpellets in hoeveelheden van meer dan 1 000 ton zijn gehanteerd, voor elke installatie een interne beoordeling uit van de mate waarin de installatie voldoet aan de vereisten van het risicobeoordelingsplan in bijlage I. De interne beoordeling kan onder andere betrekking hebben op de volgende onderwerpen:

9. Jaarlijks voeren marktdeelnemers die geen micro-ondernemingen zijn of installaties exploiteren waar in het vorige kalenderjaar kunststofpellets in hoeveelheden van meer dan 1 000 ton zijn gehanteerd, voor elke installatie een interne beoordeling uit van de mate waarin de installatie voldoet aan de vereisten van het risicobeoordelingsplan in bijlage I. De interne beoordeling heeft onder andere betrekking op de volgende onderwerpen:

Amendement  41

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 9 – punt b

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b) de preventie-, insluitings- en opruimapparatuur en/of -procedures die zijn ingevoerd om toekomstige verliezen te voorkomen, en hun doeltreffendheid;

b) de preventie-, insluitings- en opruimapparatuur en/of -procedures die zijn ingevoerd om toekomstige verliezen te voorkomen, en een evaluatie van hun doeltreffendheid;

Amendement  42

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 9 – punt c

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c) gesprekken met het personeel, inspecties van apparatuur en procedures, en een herziening van eventuele relevante documentatie.

c) gesprekken met en opleidingsprogramma’s voor het personeel, inspecties van apparatuur, met inbegrip van passende persoonlijke beschermingsmiddelen, en van procedures, en een herziening van eventuele relevante documentatie;

Amendement  43

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 9 – alinea 1 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

De in de eerste alinea bedoelde marktdeelnemers houden registers bij van de beoordelingen en van alle nadien genomen maatregelen en stellen deze op verzoek ter beschikking van de bevoegde autoriteiten.

Amendement  44

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Uiterlijk op … [OP: please insert the date = 36 months after the entry into force of this Regulation], en vervolgens om de vier jaar, tonen marktdeelnemers die middelgrote ondernemingen zijn, door middel van een door een certificeerder afgegeven certificaat, aan dat elke installatie waarin in het vorige kalenderjaar kunststofpellets in hoeveelheden van meer dan 1 000 ton zijn gehanteerd, aan de eisen in bijlage I voldoet.

2. Uiterlijk op … [OP: please insert the date = 36 months after the entry into force of this Regulation], en vervolgens om de drie jaar, tonen marktdeelnemers die middelgrote ondernemingen zijn, door middel van een door een certificeerder afgegeven certificaat, aan dat elke installatie waarin in het vorige kalenderjaar kunststofpellets in hoeveelheden van meer dan 1 000 ton zijn gehanteerd, aan de eisen in bijlage I voldoet.

Amendement  45

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 2 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis. Uiterlijk op … [OP: please insert the date = 60 months after the entry into force of this Regulation] tonen marktdeelnemers die kleine ondernemingen zijn, door middel van een door een certificeerder afgegeven certificaat, aan dat elke installatie waarin in het vorige kalenderjaar kunststofpellets in hoeveelheden van meer dan 1 000 ton zijn gehanteerd, aan de eisen in bijlage I voldoet. Dit certificaat is vijf jaar geldig.  

Amendement  46

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. Certificeerders voeren steekproeven uit om te garanderen dat alle maatregelen die in het overeenkomstig bijlage I uitgevoerde risicobeoordelingsplan zijn opgenomen, naar behoren zijn uitgevoerd.

3. Certificeerders voeren steekproeven uit, alsook inspecties van locaties, vervoersmiddelen en de directe omgeving, om te garanderen dat alle maatregelen die in het overeenkomstig bijlage I uitgevoerde risicobeoordelingsplan zijn opgenomen, naar behoren zijn uitgevoerd.

Amendement  47

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – alinea 1 – inleidende formule

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De in artikel 3, punt k), i), bedoelde erkenning van certificeerders omvat een evaluatie van de naleving van de volgende eisen:

De in artikel 2, punt k), i), bedoelde erkenning van certificeerders omvat een evaluatie van de naleving van de volgende eisen:

Amendement  48

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De bevoegde autoriteiten gaan na of de marktdeelnemers, vervoerders uit de EU en vervoerders buiten de EU de in deze verordening vastgestelde verplichtingen naleven, rekening houdend met de informatie die in de in artikel 4, leden 1 en 2, bedoelde eigen verklaringen van conformiteit is verstrekt en overeenkomstig artikel 5, lid 5, door certificeerders is verstrekt. De bevoegde autoriteiten voeren milieu-inspecties en andere controlemaatregelen uit volgens een risicogebaseerde aanpak.

1. De bevoegde autoriteiten gaan na of de marktdeelnemers, vervoerders uit de EU en vervoerders buiten de EU de in deze verordening vastgestelde verplichtingen naleven, rekening houdend met de informatie die in de in artikel 4, leden 1 en 2, bedoelde eigen verklaringen van conformiteit is verstrekt en overeenkomstig artikel 5, lid 5, door certificeerders is verstrekt. De bevoegde autoriteiten voeren onaangekondigde milieu-inspecties en andere controlemaatregelen uit volgens een risicogebaseerde aanpak.

Amendement  49

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 2 – inleidende formule

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Uiterlijk op … [OP please insert the date = the first day of the month after four years following the date of entry into force of this Regulation] en vervolgens om de drie jaar dienen de lidstaten bij de Commissie een verslag in met kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de uitvoering van deze verordening in het voorgaande kalenderjaar. De te verstrekken gegevens omvatten:

2. Uiterlijk op … [OP please insert the date = the first day of the month after three years following the date of entry into force of this Regulation] en vervolgens om de drie jaar dienen de lidstaten bij de Commissie een verslag in met kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de uitvoering van deze verordening in het voorgaande kalenderjaar. De te verstrekken gegevens omvatten:

Amendement  50

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 2 – punt a

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a) het aantal marktdeelnemers, uitgesplitst naar bedrijfsomvang overeenkomstig Aanbeveling 2003/361/EG van de Commissie en naar economische activiteit, hun installaties, en het aantal vervoerders uit de EU en hun vervoersmiddelen die zijn toegewezen aan het vervoer van kunststofpellets;

a) het aantal marktdeelnemers, uitgesplitst naar bedrijfsomvang overeenkomstig Aanbeveling 2003/361/EG van de Commissie en naar economische activiteit, hun installaties en de hoeveelheden door hen gehanteerde kunststofpellets, en het aantal vervoerders uit de EU en hun vervoersmiddelen die zijn toegewezen aan het vervoer van kunststofpellets, alsook de door hen gehanteerde hoeveelheden;

Amendement  51

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 3 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 bis. Op basis van de in lid 2 door de lidstaten uitgebrachte verslagen brengt de Commissie om de drie jaar een syntheseverslag over naleving en verslaglegging uit, met daarin de kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de toepassing van deze verordening die in de verslagen van de lidstaten is verstrekt.

Amendement  52

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 1 – inleidende formule

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Onverminderd Richtlijn 2004/35/EG moeten marktdeelnemers, vervoerders uit de EU en vervoerders buiten de EU in het geval van een incidenteel of onopzettelijk verlies dat aanzienlijke gevolgen heeft voor de menselijke gezondheid of het milieu, onmiddellijk het volgende doen:

1. Onverminderd Richtlijn 2004/35/EG moeten marktdeelnemers, vervoerders uit de EU en vervoerders buiten de EU in het geval van een incidenteel of onopzettelijk verlies dat gevolgen heeft voor de menselijke gezondheid of het milieu, onmiddellijk het volgende doen:

Amendement  53

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 1 – punt a

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a) de bevoegde autoriteit op de hoogte brengen van het incident of ongeval dat op haar grondgebied heeft plaatsgevonden en van de geraamde omvang van het verlies;

a) de bevoegde autoriteit op de hoogte brengen van het incident of ongeval dat op haar grondgebied heeft plaatsgevonden, alsook de bevoegde autoriteit van elk grondgebied dat waarschijnlijk zal worden getroffen, en van de geraamde omvang van het verlies, met gebruikmaking van het formulier in bijlage IV bis;

Amendement  54

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 1 – punt a bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

a bis) maatregelen nemen om dit verlies op ecologisch gevoelige wijze in te sluiten en op te ruimen;

Amendement  55

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 1 – punt b

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b) maatregelen nemen om de gevolgen voor de gezondheid of het milieu te beperken en om verdere incidenten of ongevallen te voorkomen.

b) alle mogelijke maatregelen nemen om de gevolgen voor de gezondheid of het milieu tot een minimum te beperken en om verdere incidenten of ongevallen te voorkomen.

Amendement  56

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De bevoegde autoriteit op wier grondgebied het ongeval of incident heeft plaatsgevonden, eist indien nodig dat de marktdeelnemers, vervoerders uit de EU en vervoerders buiten de EU passende aanvullende maatregelen nemen om de gevolgen voor de gezondheid of het milieu te beperken en verdere incidenten of ongevallen te voorkomen.

2. De bevoegde autoriteit op wier grondgebied het ongeval of incident heeft plaatsgevonden, eist indien nodig dat de marktdeelnemers, vervoerders uit de EU en vervoerders buiten de EU passende aanvullende maatregelen nemen en specifieke opleiding organiseren om de gevolgen voor de gezondheid of het milieu tot een minimum te beperken en verdere incidenten of ongevallen te voorkomen.

Amendement  57

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. In geval van incidenten of ongevallen die aanzienlijke gevolgen hebben voor de menselijke gezondheid of het milieu in een andere lidstaat, brengt de bevoegde autoriteit op wier grondgebied het ongeval of incident heeft plaatsgevonden de bevoegde instantie van die andere lidstaat onmiddellijk op de hoogte.

3. In geval van incidenten of ongevallen die gevolgen hebben voor de menselijke gezondheid of het milieu in een andere lidstaat, brengt de bevoegde autoriteit op wier grondgebied het ongeval of incident heeft plaatsgevonden de bevoegde instantie van die andere lidstaat onmiddellijk op de hoogte.

Amendement  58

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Indien de inbreuk op de voorschriften van deze verordening een direct gevaar voor de menselijke gezondheid oplevert of onmiddellijke significante nadelige gevolgen voor het milieu dreigt te hebben, kan de bevoegde autoriteit de exploitatie van de installatie opschorten tot weer aan de voorwaarden overeenkomstig lid 1, punten b) en c) wordt voldaan.

2. Indien de inbreuk op de voorschriften van deze verordening een direct gevaar voor de menselijke gezondheid oplevert of onmiddellijke significante nadelige gevolgen voor het milieu dreigt te hebben, schort de bevoegde autoriteit de exploitatie van de installatie op tot weer aan de voorwaarden overeenkomstig lid 1, punten b) en c) wordt voldaan.

Amendement  59

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De lidstaten wijzen een of meer voor de uitvoering en handhaving van deze verordening bevoegde autoriteiten aan.

1. De lidstaten wijzen een of meer voor de uitvoering en handhaving van deze verordening bevoegde autoriteiten aan en brengen de Commissie hiervan op de hoogte.

Amendement  60

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De Commissie ontwikkelt bewustmakings- en opleidingsmateriaal over de correcte uitvoering van de in deze verordening vastgestelde verplichtingen in overleg met vertegenwoordigers van marktdeelnemers, vervoerders en certificeerders, met inbegrip van micro-, kleine en middelgrote ondernemingen en in samenwerking met de bevoegde autoriteiten.

1. Uiterlijk op … [OP: please insert the date = 12 months after the entry into force of this Regulation] ontwikkelt en financiert de Commissie bewustmakings- en opleidingsmateriaal, eventueel in de vorm van richtsnoeren en cursussen, over de correcte uitvoering van de in deze verordening vastgestelde verplichtingen in overleg met vertegenwoordigers van marktdeelnemers, vervoerders en certificeerders, met inbegrip van micro-, kleine en middelgrote ondernemingen, de sociale partners, vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld en niet-gouvernementele organisaties, en in samenwerking met de bevoegde autoriteiten.

Amendement  61

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 2 – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat marktdeelnemers en vervoerders, met name micro-, kleine en middelgrote ondernemingen, toegang krijgen tot informatie en bijstand met betrekking tot de naleving van deze verordening.

De lidstaten zorgen ervoor dat marktdeelnemers en vervoerders toegang krijgen tot informatie en bijstand met betrekking tot de naleving van deze verordening.

Amendement  62

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Zonder afbreuk te doen aan de toepasselijke regels inzake staatssteun kan de in de eerste alinea bedoelde bijstand voor micro-, kleine en middelgrote ondernemingen de vorm aannemen van:

 

a) gespecialiseerde opleidingen voor management en personeel, met inbegrip van de organisatie van opleidingsprogramma’s;

 

b) organisatorische en technische bijstand.

Amendement  63

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 2 – alinea 2 – inleidende formule

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Zonder afbreuk te doen aan de toepasselijke regels inzake staatssteun kan de in de eerste alinea bedoelde bijstand de vorm aannemen van:

Zonder afbreuk te doen aan de toepasselijke regels inzake staatssteun kan de in de eerste alinea bedoelde bijstand voor micro- en kleine ondernemingen en voor installaties die kunststofpellets verwerken in hoeveelheden die onder de in artikel 4, lid 2, beschreven drempel liggen, ook de vorm aannemen van:

 

Amendement  64

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 2 – alinea 2 – punt b

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b) toegang tot financiering;

b) toegang tot financiering, onder meer voor de aanschaf van apparatuur die nodig is om aan de voorschriften te voldoen;

 

Amendement  65

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 2 – alinea 2 – punt c

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c) gespecialiseerde opleidingen voor managers en personeel;

Schrappen

Amendement  66

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 2 – alinea 2 – punt d

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

d) organisatorische en technische bijstand.

Schrappen

Amendement  67

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Met het oog op de naleving van de in artikel 4, lid 7, eerste alinea, punt c), bedoelde verplichting wordt een methode voor de raming van de verloren hoeveelheden ontwikkeld in de vorm van geharmoniseerde normen overeenkomstig de bij Verordening (EU) nr. 1025/2012 vastgestelde procedures.

1. Met het oog op de naleving van de in artikel 4, lid 7, eerste alinea, punt c), en bijlage IV bis, bedoelde verplichting wordt een methode voor de raming van de verloren hoeveelheden ontwikkeld in de vorm van geharmoniseerde normen overeenkomstig de bij Verordening (EU) nr. 1025/2012 vastgestelde procedures.

Amendement  68

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De bevoegde autoriteiten beoordelen de in lid 1 bedoelde gemotiveerde klacht en nemen zo nodig maatregelen, waaronder inspecties van en hoorzittingen met de persoon of organisatie, om de klacht te verifiëren. Indien de klacht gegrond wordt geacht, nemen de bevoegde autoriteiten de nodige maatregelen overeenkomstig artikel 4, lid 3.

2. De bevoegde autoriteiten beoordelen de in lid 1 bedoelde gemotiveerde klacht en nemen zo nodig maatregelen, waaronder inspecties van en hoorzittingen met de persoon of organisatie, om de klacht te verifiëren. Indien de klacht gegrond wordt geacht, nemen de bevoegde autoriteiten de nodige maatregelen overeenkomstig artikel 4, lid 3, artikel 9, lid 2, en artikel 10, lid 2.

Amendement  69

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De in lid 1 bedoelde sancties omvatten boeten die evenredig zijn met de omzet van de rechtspersoon of met het inkomen van de natuurlijke persoon die de inbreuk heeft begaan. Het niveau van de boeten wordt zo berekend dat zij de voor de inbreuk verantwoordelijke persoon daadwerkelijk de economische voordelen ontnemen die uit die inbreuken voortvloeien. Het niveau van de boeten wordt bij herhaalde inbreuken geleidelijk verhoogd. In het geval van een inbreuk begaan door een rechtspersoon bedraagt het maximumbedrag van de boeten ten minste 4 % van de jaaromzet van de marktdeelnemer in de betrokken lidstaat in het boekjaar voorafgaand aan het besluit tot oplegging van een boete.

2. De in lid 1 bedoelde sancties omvatten boeten die evenredig zijn met de omzet van de rechtspersoon of met het inkomen van de natuurlijke persoon die de inbreuk heeft begaan. Het niveau van de boeten wordt zo berekend dat zij de voor de inbreuk verantwoordelijke persoon daadwerkelijk de economische voordelen ontnemen die uit die inbreuken voortvloeien. Het niveau van de boeten wordt bij herhaalde inbreuken geleidelijk verhoogd. In het geval van een inbreuk begaan door een rechtspersoon bedraagt het maximumbedrag van de boeten ten minste 3 % van de jaaromzet van de marktdeelnemer in de Unie in het boekjaar voorafgaand aan het besluit tot oplegging van een boete.

Amendement  70

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 3 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 bis. De lidstaten streven ernaar dat de inkomsten uit de in lid 1 bedoelde sancties, of de overeenkomstige financiële waarde daarvan, worden gebruikt ter ondersteuning van projecten die erop gericht zijn door kunststoffen vervuilde gebieden vóór ... [datum van inwerkingtreding van deze verordening] op te ruimen en verontreiniging door kunststofpellets te voorkomen.

 

Projecten die worden gefinancierd met de inkomsten uit de in de eerste alinea bedoelde sancties, kunnen bijdragen tot de bevordering van wetenschappelijke werkzaamheden om de effecten van kunststofpellets op de menselijke gezondheid en het milieu te onderzoeken, de ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling op het gebied van verontreiniging door kunststofpellets, de uitvoering van bewustmakingsprogramma’s en de financiering van opleidingsprogramma’s die specifiek zijn ontworpen voor micro- en kleine ondernemingen.

 

Uiterlijk op ... [OP: please insert the date = 60 months after the entry into force of this Regulation], en vervolgens elk jaar, brengt de Commissie bij het Europees Parlement en de Raad verslag uit over de wijze waarop de inkomsten uit sancties in het voorgaande jaar zijn gebruikt en hoe dat gebruik heeft bijgedragen tot de vermindering van verontreiniging door kunststofpellets, met inbegrip van informatie over de begunstigden en het uitgavenniveau met betrekking tot de in de eerste en tweede alinea genoemde doelstellingen. 

Amendement  71

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 17 – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 19 gedelegeerde handelingen vast te stellen tot wijziging van de bijlagen I tot en met IV, teneinde rekening te houden met de technische vooruitgang en wetenschappelijke ontwikkelingen.

De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 19 gedelegeerde handelingen vast te stellen tot wijziging van de bijlagen I tot en met IV ter, teneinde rekening te houden met de technische vooruitgang en wetenschappelijke ontwikkelingen.

Amendement  72

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 17 – alinea 2 – punt a

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a) de opgedane ervaring met de uitvoering van de in de artikelen 4 en 5 vastgestelde verplichtingen;

a) de opgedane ervaring met de uitvoering van de in de artikelen 3, 4, 5, 8 en 9 vastgestelde verplichtingen;

Amendement  73

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 17 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 17 bis

 

Evaluatie

 

De Commissie houdt toezicht op de toepassing van deze verordening en de relevante ontwikkelingen binnen de IMO. Uiterlijk op ... [8 years after the entry into force of this Regulation] publiceert de Commissie een uitgebreid verslag over de algemene toepassing van deze verordening en de doeltreffendheid ervan en dient zij in voorkomend geval een wetgevingsvoorstel in om deze verordening te wijzigen.

Amendement  74

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 17 ter (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 17 ter

 

Traceerbaarheid

 

Uiterlijk op … [OP: please insert the date = 24 months after the entry into force of this Regulation] brengt de Commissie een verslag uit over de mogelijke invoering van chemische traceerbaarheid van kunststofpellets. In dat verslag wordt ten minste het volgende in overweging genomen:

 

a) de technische haalbaarheid van de invoering van één onderscheidbare chemische handtekening die niet schadelijk is voor het milieu of de gezondheid van de mens;

 

b) de inrichting van een database van de Unie met alle chemische handtekeningen.

 

Waar passend gaat het in de eerste alinea bedoelde verslag vergezeld van een wetgevingsvoorstel.

Amendement  75

 

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – alinea 1 – punt 1 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis) het aantal ton gehanteerde kunststofpellets per jaar;

Amendement  76

 

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – alinea 1 – punt 3 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 bis) informatie over de chemische kenmerken van elk polymeer in kunststofpellets op de locatie, met inbegrip van informatie over fysisch-chemische eigenschappen en gevaarlijke eigenschappen;

Amendement  77

 

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – alinea 1 – punt 7 – alinea 2 – inleidende formule

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De marktdeelnemers nemen minstens het volgende in overweging, rekening houdend met de aard en de omvang van de installatie en de schaal van de activiteiten:

De marktdeelnemers nemen minstens de volgende maatregelen, rekening houdend met de aard en de omvang van de installatie en de schaal van de activiteiten:

Amendement  78

 

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – alinea 1 – punt 7 – alinea 2 – punt a

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a) Voor preventie: vacuümafdichtingen op slangen en leidingen; scheur- en schokbestendige verpakking die bestand is tegen degradatie in aquatische milieus; apparatuur om veilige verbindingspunten te maken met secundaire barrières; laadsystemen die zo zijn ontworpen dat overbrengingsleidingen na het laden en lossen volledig kunnen worden geleegd; verzegelde containers of externe silo’s om pellets op te slaan; geautomatiseerde transportsystemen voor pellets;

a) Voor preventie: vacuümafdichtingen op slangen en leidingen; scheur- en schokbestendige, waterbestendige, verzegelde en geëtiketteerde verpakking die bestand is tegen degradatie in ruige aquatische milieus; apparatuur om veilige verbindingspunten te maken met secundaire barrières; laadsystemen die zo zijn ontworpen dat overbrengingsleidingen na het laden en lossen volledig kunnen worden geleegd; schok- en waterbestendige, verzegelde en geëtiketteerde containers of externe silo’s om pellets op te slaan; geautomatiseerde transportsystemen voor pellets en filters om de verspreiding van stof van pellets in de lucht en op de locatie te voorkomen;

Amendement  79

 

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – alinea 1 – punt 7 – alinea 2 – punt b

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b) voor insluiting: opvangvoorzieningen langs de buitengrens van laad- en losruimten; industriële stofzuigers en handgereedschap voor onmiddellijke reiniging; interne en externe putdeksels, stormwaterafvoer- of filtratiesystemen om redelijkerwijs te verwachten overstromingen of stormen te beheersen; een afvalwaterverwerkingssysteem;

b) voor insluiting: overloopschalen en opvangvoorzieningen langs de buitengrens van laad- en losruimten; ondergrondse retentietanks met stalen roosters onder punten waar veel pellets worden gemorst, zoals overslagpunten; industriële stofzuigers en handgereedschap voor onmiddellijke reiniging; putdeksels binnen en buiten op alle afvoerleidingen met een maaswijdte die kleiner is dan de kleinste kunststofpellets die op de betrokken locatie worden gehanteerd, stormwaterafvoer- of filtratiesystemen om redelijkerwijs te verwachten overstromingen of stormen te beheersen; een afvalwaterverwerkingssysteem;

Amendement  80

 

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – alinea 1 – punt 7 – alinea 2 – punt c

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c) voor opruiming: industriële stofzuigers voor intern en extern gebruik; speciale geschikte containers die afgedekt, geëtiketteerd en beveiligd zijn om opgeruimde pellets te bewaren en verder morsen en verlies te voorkomen; handgereedschap (bv. bezems, stoffer en blik, emmers, reparatietape); versterkte opvangzakken;

c) voor opruiming: industriële stofzuigers voor intern en extern gebruik; speciale geschikte containers die schok- en waterbestendig, verzegeld, geëtiketteerd en beveiligd zijn om opgeruimde pellets te bewaren en verder morsen en verlies te voorkomen; handgereedschap (bv. bezems, stoffer en blik, emmers, reparatietape); versterkte opvangzakken;

Amendement  81

 

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – alinea 1 – punt 7 – alinea 2 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Vrijstellingen met betrekking tot de installatie van bepaalde soorten apparatuur als bedoeld in dit punt kunnen worden verleend aan marktdeelnemers die deze vrijstellingen kunnen rechtvaardigen tegenover de bevoegde autoriteiten, rekening houdend met de aard en omvang van de installatie en de schaal van de activiteiten.

 

Marktdeelnemers die micro-ondernemingen zijn nemen minstens de in dit punt vermelde elementen in overweging, rekening houdend met de aard en de omvang van de installatie en de schaal van de activiteiten.

Amendement  82

 

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – alinea 1 – punt 8 – alinea 2 – inleidende formule

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De marktdeelnemers nemen minstens het volgende in overweging, rekening houdend met de aard en de omvang van de installatie en de schaal van de activiteiten:

De marktdeelnemers nemen minstens de volgende maatregelen, rekening houdend met de aard en de omvang van de installatie en de schaal van de activiteiten:

Amendement  83

 

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – alinea 1 – punt 8 – alinea 2 – punt a

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a) voor preventie: beperkingen op de hoeveelheden pellets die in bepaalde verpakkingen worden vervoerd (pellets moeten bijvoorbeeld worden verpakt en verzegeld in zakken van 25 kg en er mag niet meer dan 1 ton per pallet worden geladen); regelmatige inspectie en onderhoud van verpakkingen, containers en opslagfaciliteiten; gebruik van overloopschalen onder overslagpunten en tijdens het laden en lossen; duidelijke protocollen voor het openen, laden, sluiten en verzegelen van containers aan het begin en einde van het laden; fysiek testen en monitoren van de doeltreffendheid van preventieprocedures;

a) voor preventie: beperkingen op de hoeveelheden pellets die in bepaalde verpakkingen worden vervoerd (pellets moeten bijvoorbeeld worden verpakt en verzegeld in scheur- en schokbestendige verpakking van 25 kg die bestand is tegen degradatie in aquatische milieus, en er mag niet meer dan 1 ton per pallet worden geladen); regelmatige inspectie en onderhoud van verpakkingen, containers en opslagfaciliteiten; gebruik van overloopschalen onder overslagpunten en tijdens het laden en lossen; duidelijke protocollen voor het openen, laden, sluiten en verzegelen van containers aan het begin en einde van het laden; fysiek testen en monitoren van de doeltreffendheid van preventieprocedures;

Amendement  84

 

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – alinea 1 – punt 8 – alinea 2 – punt b

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b) voor insluiting: inspectie, reiniging en onderhoud van opvangvoorzieningen op regelmatige basis; inspectie, reiniging en onderhoud van putdeksels, stormwaterafvoer- of filtratiesystemen op regelmatige basis; regelmatige inspectie en reiniging van voertuigen die een locatie verlaten en/of binnenkomen, van de uitgaande watervoorzieningen, en van de omheiningen rond de perimeter van de faciliteit die zich in openbaar gebied bevinden, indien van toepassing; onmiddellijke vervanging of reparatie van lekkende verpakkingen; controles op achtergebleven pellets in kapotte en weggegooide verpakkingen of containers voordat deze worden weggegooid of gerepareerd; onderhoud van het afvalwaterverwerkingssysteem;

b) voor insluiting: inspectie, reiniging en onderhoud van opvangvoorzieningen op regelmatige basis; inspectie, reiniging en onderhoud van putdeksels, stormwaterafvoer- of filtratiesystemen op regelmatige basis; regelmatige inspectie en reiniging van voertuigen die een locatie verlaten en/of binnenkomen, van de uitgaande watervoorzieningen, en van de omheiningen rond de perimeter van de installatie die zich in openbaar gebied bevinden, indien van toepassing; onmiddellijke vervanging of reparatie van lekkende verpakkingen; controles op achtergebleven pellets in kapotte en weggegooide verpakkingen of containers voordat deze worden weggegooid of gerepareerd; inspectie, reiniging en onderhoud van het afvalwaterverwerkingssysteem op regelmatige basis;

Amendement  85

 

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – alinea 1 – punt 8 – alinea 2 – punt c

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c) voor opruiming: onmiddellijke opruiming van gemorste kunststofpellets om verliezen in het milieu te voorkomen, uiterlijk bij het beëindigen van de activiteit, en het verzamelen ervan in een daarvoor bestemde container. Indien mogelijk worden gemorste kunststofpellets hergebruikt als grondstof om verspilling tegen te gaan. Als gemorste kunststofpellets niet kunnen worden hergebruikt als grondstof, worden zij opgehaald en afgevoerd overeenkomstig de afvalwetgeving;

c) voor opruiming: onmiddellijke opruiming van gemorste kunststofpellets om verliezen in het milieu te voorkomen, uiterlijk bij het beëindigen van de activiteit, en het verzamelen ervan in een daarvoor bestemde waterbestendige, verzegelde en geëtiketteerde container. Indien mogelijk worden gemorste kunststofpellets hergebruikt als grondstof om verspilling tegen te gaan. Als gemorste kunststofpellets niet kunnen worden hergebruikt als grondstof, worden zij opgehaald en afgevoerd overeenkomstig de afvalwetgeving; samen met beschadigde containers;

Amendement  86

 

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – alinea 1 – punt 8 – alinea 2 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Vrijstellingen met betrekking tot het nemen van de maatregelen als bedoeld in dit punt kunnen worden verleend aan marktdeelnemers die deze vrijstellingen kunnen rechtvaardigen tegenover de bevoegde autoriteiten, rekening houdend met de aard en omvang van de installatie en de schaal van de activiteiten.

 

Marktdeelnemers die micro-ondernemingen zijn nemen minstens de in dit punt vermelde elementen in overweging, rekening houdend met de aard en de omvang van de installatie en de schaal van de activiteiten.

Amendement  87

 

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – alinea 1 – punt 9 – inleidende formule

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

9) naast de in de punten 1 tot en met 8 beschreven elementen moeten middelgrote of grote ondernemingen die installaties exploiteren waar in het vorige kalenderjaar kunststofpellets in hoeveelheden van meer dan 1 000 ton zijn verwerkt, ook de volgende acties ondernemen:

9) naast de in de punten 1 tot en met 8 beschreven elementen moeten marktdeelnemers die geen micro-ondernemingen zijn ook de volgende acties ondernemen:

Amendement  88

 

Voorstel voor een verordening

Bijlage III – alinea 1 – punt 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1) Voor preventie: controle tijdens en na het laden en lossen om na te gaan of de pellets op de juiste manier van de buitenkant van de transportmiddelen worden verwijderd voordat deze de laad-/losplaats verlaten; duidelijke communicatie over opslagvereisten; preventie van morsen, ook tijdens het vervoer, bv. door technisch geschikte transportmiddelen en containers, zo nodig aangevuld met een passende verzegeling; ervoor zorgen dat beschermkappen op bv. vorkheftrucks/hydraulische apparatuur worden gebruikt om te voorkomen dat verpakkingen worden doorboord; het regelmatig reinigen van de laadcompartimenten en de containers om het verlies van gemorste pellets tot een minimum te beperken; visuele controle van de openingen en de integriteit van de laadcompartimenten vóór en, voor zover mogelijk, tijdens de rit, onder meer in multimodale terminals, spoorterminals, binnenhavens en zeehavens.

1) Voor preventie: controle tijdens en na het laden en lossen om na te gaan of de pellets op de juiste manier van de buitenkant van de transportmiddelen worden verwijderd voordat deze de laad-/losplaats verlaten; duidelijke, leesbare etikettering met betrekking tot veilige opberg- en opslagvereisten; preventie van morsen, ook tijdens het vervoer, bv. door technisch geschikte transportmiddelen en containers, zo nodig aangevuld met een passende waterbestendige, verzegelde scheur- en schokbestendige verpakking die bestand is tegen degradatie in aquatische milieus; overloopschalen en opvangvoorzieningen; ervoor zorgen dat beschermkappen op bv. vorkheftrucks/hydraulische apparatuur worden gebruikt om te voorkomen dat verpakkingen worden doorboord; het regelmatig reinigen en controleren van de goede staat van de laadcompartimenten, de containers en de trailers, om gemorste pellets in te sluiten en het verlies van gemorste pellets tot een minimum te beperken; visuele controle van de openingen en de integriteit van de laadcompartimenten vóór en, voor zover mogelijk, tijdens de rit, onder meer in multimodale terminals, spoorterminals, binnenhavens en zeehavens.

Amendement  89

 

Voorstel voor een verordening

Bijlage III – alinea 1 – punt 1 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis) Extra maatregelen die moeten worden genomen en apparatuur die specifiek aanwezig moet zijn bij vervoer over zee en via de binnenwateren:

 

a) duidelijk aangeven welke containers kunststofpellets bevatten;

 

b) pellets opslaan in containers die zich in een goede staat bevinden, uitsteeksels die zakken en bakken kunnen doen scheuren, voorkomen, en containers opslaan in het ruim en niet op het dek;

 

c) kunststofpellets insluiten en opruimen en het verlies ervan in water voorkomen bij het reinigen van de inscheepruimte, het dek, het scheepsruim of de binnenkant van een container voor vervoer over zee.

Amendement  90

 

Voorstel voor een verordening

Bijlage III – alinea 1 – punt 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2) Voor insluiting en opruiming: waar mogelijk, beschadigde verpakkingen herstellen (bv. door het gebruik van stangen, barrières en tape) en de overblijvende pellets in de laadruimte insluiten; de gemorste pellets in gesloten containers of zakken verzamelen voor een correcte verwijdering; in geval van transport van pellets in bulktanks, het onderste mangat/de kegel onderaan de silotank pas openen nadat de reinigingsruimte is bereikt; de containerbekleding alleen op een geschikte en niet-publieke locatie vervangen waar gemorste pellets kunnen worden opgevangen; de autoriteiten van de lidstaat waar het voorval zich heeft voorgedaan, zoals internationale en nationale nood- of milieuautoriteiten, op de hoogte brengen.

2) Voor insluiting en opruiming: beschadigde verpakkingen vervangen of, waar mogelijk, herstellen (bv. door het gebruik van stangen, barrières en tape) en de overblijvende pellets in de container of laadruimte insluiten; de gemorste pellets in gesloten, waterbestendige, geëtiketteerde en verzegelde containers verzamelen voor een correcte verwijdering; in geval van transport van pellets in bulktanks, eerst passende overloopschalen en opvangvoorzieningen plaatsen en vervolgens het onderste mangat/de kegel onderaan de silotank pas openen nadat de reinigingsruimte is bereikt; de containerbekleding alleen op een geschikte en niet-publieke locatie vervangen waar gemorste pellets kunnen worden opgevangen; de autoriteiten van de lidstaat waar het voorval zich heeft voorgedaan, zoals internationale en nationale nood- of milieuautoriteiten, onmiddellijk op de hoogte brengen.

Amendement  91

 

Voorstel voor een verordening

Bijlage III – alinea 1 – punt 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3) Voorzieningen aan boord: ten minste één draagbaar verlichtingsapparaat, handgereedschap (bv. bezems, stoffer en blik, emmers, reparatietape enz.); afgesloten inzamelcontainers/versterkte inzamelzakken.

3) Voorzieningen aan boord: ten minste één draagbare verlichtingsvoorziening, handgereedschap (bv. bezems, stoffer en blik, emmers, reparatietape enz.); afgesloten inzamelcontainers/versterkte inzamelzakken.

Amendement  92

 

Voorstel voor een verordening

Bijlage III – alinea 1 – punt 3 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 bis) Opleiding: een bewustmakings- en opleidingsprogramma opstellen, gebaseerd op de specifieke rollen en verantwoordelijkheden van de medewerkers, over preventie van het verlies van kunststofpellets en insluiting en opruiming van verloren kunststofpellets, de installatie, het gebruik en het onderhoud van apparatuur, de uitvoeringsprocedures en de controle en rapportering van het verlies van kunststofpellets.

Amendement  93

 

Voorstel voor een verordening

Bijlage IV bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

BIJLAGE IV bis

 

FORMULIER VOOR HET TRACEREN VAN VERLIEZEN

 

Locatie van het incident: [Tekstvak]

 

Formulier voor het traceren van verloren pellets

 

Datum van het incident: [Datum]

 

Tijdstip van het incident: [Tijdstip]

 

Locatie van het verlies:

 

[ ] Productieruimte

 

[ ] Opslagruimte

 

[ ] Fabricageruimte

 

[ ] Vervoer

 

Beschrijving van het verlies van pellets:

 

[Tekstvak]

 

Geraamde hoeveelheid verloren pellets:

 

[Tekstvak]

 

[Tekstvak — geraamde hoeveelheid verloren pellets aan de hand van de in artikel 13 bedoelde gestandaardiseerde methode]

 

Oorzaak van het verlies:

 

[ ] Defecte apparatuur

 

[ ] Menselijke fout

 

[ ] Milieu- of weergerelateerde factoren (specificeer): [Tekstvak]

 

[ ] Overige (specificeer): [Tekstvak]

 

Onmiddellijk getroffen maatregelen:

 

[Tekstvak]

 

Opruimingsmaatregelen:

 

[ ] Opvegen

 

[ ] Stofzuigen

 

[ ] Absorberende materialen

 

[ ] Insluiting

 

[ ] Verwijdering

 

Milieueffectbeoordeling:

 

[ ] Bodemverontreiniging

 

[ ] Waterverontreiniging

 

[ ] Aantasting van de luchtkwaliteit

 

[ ] Gevolgen voor de natuurlijke fauna

 

Getuigengegevens (indien van toepassing):

 

Naam: [Tekstvak]

 

Telefoonnummer: [Tekstvak]

 

E-mailadres: [Tekstvak]

 

Meldende persoon:

 

Naam: [Tekstvak]

 

Functie: [Tekstvak]

 

Telefoonnummer: [Tekstvak]

 

E-mailadres: [Tekstvak]

 

Bijlagen (bv. foto’s, verslagen):

 

[Te uploaden bestand]

 

Aanvullende opmerkingen: [Tekstvak]

Amendement  94

 

Voorstel voor een verordening

Bijlage IV ter (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

 

 

Amendement

BIJLAGE IV ter

 

Etikettering van kunststofpellets

Pictogram

Signaalwoord

Gevaar

Gevarenaanduiding

Schadelijk voor het milieu

Veiligheidsaanbeveling i.v.m. preventie

Voorkom lozing in het milieu

Veiligheidsaanbeveling i.v.m. reactie

Ruim gemorste pellets op

Veiligheidsaanbeveling i.v.m. verwijdering

Hergebruik inhoud als grondstof, recycleer inhoud of verwijder inhoud

 

... overeenkomstig de plaatselijke/regionale/nationale/internationale wetgeving (specificeren).

 


TOELICHTING

Volgens onderzoek drijft er momenteel meer dan 2 miljoen ton microplastics in zee. Uit gegevens van het Milieuprogramma van de Verenigde Naties blijkt dat jaarlijks meer dan 430 miljoen ton kunststof wordt geproduceerd. Twee derde zijn producten met een korte levensduur die snel tot afval worden, dat terechtkomt in de oceaan en dat vaak zijn weg vindt naar de menselijke voedselketen.

 

Zoals de Commissie duidelijk aangeeft in haar effectbeoordeling, en ook algemeen wordt erkend door de belanghebbenden in deze sector, is het grootste probleem met microplastics uit de productie van kunsttofpellets de hantering en het vervoer van deze producten. Zodra zij in het milieu zijn beland, zijn zij er praktisch onmogelijk uit te halen. Daarom moeten alle belangrijke inspanningen worden geleverd op het gebied van monitoring en preventie, zodat elke vorm van verlies die vermeden kan worden, dat ook effectief wordt.

 

Zodra microplastics in het milieu terechtkomen, zijn ze schadelijk voor de natuur, de ecosystemen en de biodiversiteit, maar ook voor de voedselketens en de menselijke gezondheid. Zij dragen ook bij tot de toename van koolstofemissies en hebben negatieve gevolgen voor andere stoffen die verantwoordelijk zijn voor koolstofafvang in de zee. Bovendien draagt het feit dat zij een zeer kleine afmeting hebben (niet meer dan 5 mm), bij tot de zeer hoge mobiliteit ervan, wat betekent dat zij gemakkelijk op verschillende manieren kunnen worden verplaatst, bijvoorbeeld door lucht, land, oppervlaktewateren en zeestromingen. Ze kunnen ook worden aangetroffen in de bodem, met inbegrip van landbouwgrond, hetzij rechtstreeks, hetzij door het hergebruik van restwater voor de landbouw, hetgeen schadelijk kan zijn voor de bodem, de voedselconsumptie en de menselijke gezondheid.

 

Er wordt ook erkend dat kunststofpellets de op twee na belangrijkste bron zijn van verontreiniging door microplastics als gevolg van onopzettelijk vrijkomen, met verf, banden en textiel als andere belangrijke bronnen. De verordening die de Commissie momenteel voorstelt, heeft tot doel de specifieke verontreiniging door het vrijkomen van pellets in het milieu aan te pakken, wat zal worden aangevuld met een hoognodige herziening van de REACH-verordening, naast andere relevante EU-wetgeving, zoals onder meer de Euro 7-norm, de kunststoffenstrategie, het actieplan voor de circulaire economie en het actieplan om de verontreiniging tot nul terug te brengen.

 

Wat de aanpak van de Commissie betreft, is de rapporteur van mening dat hiermee een solide basis wordt gelegd voor het aanpakken van de belangrijkste uitdaging, namelijk de behandeling en het vervoer van kunststofpellets, op basis van een uitgebreide effectbeoordeling. In het voorstel wordt de nadruk gelegd op het idee om de monitoring-, rapportage- en certificeringsmethoden en -instrumenten uit te breiden en te verbeteren, zodat een beter overzicht wordt verkregen van de werkelijke hoeveelheid die in totaal verloren gaat.

 

Ook worden de verschillende acties en maatregelen vastgesteld die moeten worden genomen door de verschillende actoren in de waardeketen, zoals producenten, exploitanten en vervoerders, en de rol van de bevoegde autoriteiten in de lidstaten. Tegelijkertijd worden verschillende benaderingen en doelstellingen bepaald naargelang van de omvang van de onderneming, waarbij vrijstellingen worden ingevoerd en minder kostbare procedures worden ingevoerd voor kmo’s.

 

De rapporteur is echter van mening dat het voorstel kan worden verbeterd.

 

Het eerste punt van verbetering is de definitie van microplastics, die volgens de wetenschappelijke gemeenschap ook poeders, schilfers en stof omvat, vormen die in het voorstel van de Commissie ontbreken.

 

Ten tweede wil de rapporteur de mogelijkheid invoeren om de hoeveelheid per jaar waarvoor overeenkomstig het voorstel van de Commissie vrijstellingen kunnen worden verleend, te verlagen van 1000 ton naar 250 ton. Dezelfde logica geldt voor de vrijstellingen voor kleine en middelgrote ondernemingen, aangezien de rapporteur van mening is dat de voorgestelde vrijstellingen alleen van toepassing mogen zijn op micro-ondernemingen. Dit is ook de aanpak die is vastgesteld in de Ospar-aanbeveling.

 

Tot slot vloeit de benadering van de rapporteur ten aanzien van de vorige punten voort uit de overtuiging dat preventieve maatregelen, alsook het herstellen van geconstateerde tekortkomingen, niet alleen veel kosteneffectiever zijn voor ondernemingen, doordat zij een rendement op investeringen mogelijk maken bij de terugwinning van de verliezen, maar dat ook meer ambitie aan de dag moet worden gelegd om de hoeveelheid microplastics in het milieu en alle bijkomende gevolgen hiervan, ook voor de menselijke gezondheid, terug te dringen.

 

De rapporteur is er sterk van overtuigd dat er in de samenleving een ruime consensus bestaat over het feit dat de aanwezigheid van microplastics in het milieu moet worden teruggedrongen. Daarom is dit verslag, op basis van de goede aanbeveling van het Ospar en het feit dat de economische sector ervoor open stond en ertoe bereid was om het oorspronkelijke voorstel van de Commissie te verbeteren, gericht op het verbeteren van de vereisten voor het voorkomen van verliezen in alle fasen van de productie en verwerking van pellets, met inbegrip van het vervoer, en tegelijkertijd te zorgen voor belangrijke waarborgen dat ondernemingen geen significante gevolgen ondervinden voor hun economische activiteiten.


BIJLAGE: ENTITEITEN WAARVAN OF PERSONEN VAN WIE DE RAPPORTEUR INPUT HEEFT ONTVANGEN

Overeenkomstig artikel 8 van bijlage I bij het Reglement verklaart de rapporteur bij de opstelling van het verslag voorafgaand aan de goedkeuring ervan in de commissie input te hebben ontvangen van de volgende entiteiten of personen:

Entiteit en/of persoon

Circulo – Associação pela Circularidade de Resíduos Especiais

Zero – Associação Sistema Terrestre Sustentável

Sciaena – Ocean # Conservation # Awareness

Minderoo Foundation Limited ATF The Minderoo Foundation Trust

Plastics Recyclers Europe

Environmental Investigation Agency

European Plastics Converters Association

Plastics Europe

Seas At Risk

The Pew Charitable Trusts

Surfrider Foundation Europe

 

De bovenstaande lijst is opgesteld onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de rapporteur.

 


ADVIES VAN DE COMMISSIE INDUSTRIE, ONDERZOEK EN ENERGIE (21.2.2024)

aan de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de voorkoming van het verlies van kunststofpellets om verontreiniging door microplastics te verminderen

(COM(2023)0645 – C9‑0378/2023 – 2023/0373(COD))

Rapporteur voor advies: Maria Spyraki

 

AMENDEMENTEN

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de bevoegde Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid het onderstaande in aanmerking te nemen:

Amendement  1

 

Voorstel voor een verordening

Overweging 32

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Micro-, kleine en middelgrote ondernemingen in de toeleveringsketen voor pellets moeten voldoen aan de relevante verplichtingen die zijn vastgelegd in deze verordening, maar zij kunnen worden geconfronteerd met verhoudingsgewijs hogere kosten en moeilijkheden wanneer zij aan sommige van de verplichtingen willen voldoen. De Commissie moet marktdeelnemers en vervoerders beter bewust maken van de noodzaak om het verlies van pellets te voorkomen. Daarnaast moet de Commissie opleidingsmateriaal ontwikkelen om hen te helpen hun verplichtingen na te komen, vooral met betrekking tot de vereisten van de risicobeoordeling. De lidstaten moeten toegang verlenen tot informatie en bijstand met betrekking tot de naleving van de verplichtingen en de vereisten inzake risicobeoordeling. De ondersteuning van de lidstaten kan technische en financiële steun omvatten, evenals gespecialiseerde opleidingen voor kleine en middelgrote ondernemingen. De lidstaten moeten deze maatregelen nemen in overeenstemming met de geldende staatssteunregels.

(32) Aangezien micro-, kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) een belangrijk onderdeel zijn van de toeleveringsketen voor pellets, moeten zij voldoen aan de relevante verplichtingen die zijn vastgelegd in deze verordening, rekening houdend met de mogelijke verschillende uitdagingen op het gebied van naleving en de eventueel verhoudingsgewijs hogere kosten. De Commissie en de bevoegde autoriteiten moeten marktdeelnemers en vervoerders beter bewust maken van de noodzaak om het verlies van pellets te voorkomen. Daarnaast moeten de Commissie en de bevoegde autoriteiten, in overleg met alle relevante belanghebbenden, opleidingsmateriaal ontwikkelen om marktdeelnemers en goederenvervoerders te helpen hun verplichtingen na te komen, vooral met betrekking tot de vereisten van de risicobeoordeling. Hierbij moet rekening worden gehouden met de niet-bindende aanbeveling die is vastgesteld door de partijen bij het Verdrag inzake de bescherming van het mariene milieu in het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan (Ospar). De lidstaten moeten toegang verlenen tot informatie en bijstand met betrekking tot de naleving van de verplichtingen en de vereisten inzake risicobeoordeling. De ondersteuning van de lidstaten kan technische steun en gespecialiseerde opleidingen omvatten voor al het personeel dat met pellets omgaat, alsook financiële steun en toegang tot financiering voor micro- en kleine ondernemingen, evenals voor installaties die kunststofpellets in kleinere hoeveelheden verwerken. De lidstaten moeten deze maatregelen nemen in overeenstemming met de geldende staatssteunregels.

Amendement  2

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie ontwikkelt bewustmakings- en opleidingsmateriaal over de correcte uitvoering van de in deze verordening vastgestelde verplichtingen in overleg met vertegenwoordigers van marktdeelnemers, vervoerders en certificeerders, met inbegrip van micro-, kleine en middelgrote ondernemingen en in samenwerking met de bevoegde autoriteiten.

1. Uiterlijk 6 maanden na de inwerkingtreding van deze verordening ontwikkelt de Commissie bewustmakings- en opleidingsmateriaal over de correcte uitvoering van de in deze verordening vastgestelde verplichtingen. Hierbij wordt rekening gehouden met de niet-bindende aanbeveling van de partijen bij het Verdrag inzake de bescherming van het mariene milieu in het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan (Ospar), in overleg met vertegenwoordigers van marktdeelnemers, vervoerders en certificeerders, met inbegrip van micro-, kleine en middelgrote ondernemingen, sociale partners, vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld en niet-gouvernementele organisaties, en in samenwerking met de bevoegde autoriteiten. Er worden middelen voor beroepsopleiding beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van opleidingsmateriaal, eventueel in de vorm van gidsen en cursussen, waarbij gebruik wordt gemaakt van een reeks formats en uitvoeringsmethoden. Het materiaal wordt zo ontworpen dat het bereik en de toegankelijkheid maximaal zijn en de doelsector er effectief gebruik van kan maken.

Amendement  3

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 2 – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat marktdeelnemers en vervoerders, met name micro-, kleine en middelgrote ondernemingen, toegang krijgen tot informatie en bijstand met betrekking tot de naleving van deze verordening.

De lidstaten zorgen ervoor dat marktdeelnemers en vervoerders toegang krijgen tot informatie en bijstand met betrekking tot de naleving van deze verordening.

Amendement  4

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 2 – alinea 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Zonder afbreuk te doen aan de toepasselijke regels inzake staatssteun kan de in de eerste alinea bedoelde bijstand de vorm aannemen van:

Zonder afbreuk te doen aan de toepasselijke regels inzake staatssteun kan de in de eerste alinea bedoelde bijstand voor micro-, kleine en middelgrote ondernemingen de vorm aannemen van:

Amendement  5

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 2 – alinea 2 – punt -a (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

-a gespecialiseerde opleidingen voor management en personeel, met inbegrip van de organisatie van opleidingssessies;

Amendement  6

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 2 – alinea 2 – punt -a bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

-a bis organisatorische en technische bijstand.

Amendement  7

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 2 – alinea 2 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Zonder afbreuk te doen aan de toepasselijke regels inzake staatssteun kan de in de eerste alinea bedoelde bijstand voor micro- en kleine ondernemingen en voor installaties die kunststofpellets verwerken in hoeveelheden die onder de in artikel 4, lid 2, beschreven drempel liggen, ook de vorm aannemen van:

Amendement  8

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 2 – alinea 2 – punt b

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

toegang tot financiering;

(b) toegang tot financiering, onder meer ter ondersteuning van de aanschaf van apparatuur die nodig is om aan de voorschriften te voldoen;

Amendement  9

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 2 – alinea 2 – punt c

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c) gespecialiseerde opleidingen voor managers en personeel;

Schrappen

Amendement  10

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 2 – alinea 2 – punt d

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(d) organisatorische en technische bijstand.

Schrappen

Amendement  11

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De lidstaten bevorderen opleidingsprogramma’s voor de kwalificatie van het personeel van certificeerders.

3. De lidstaten zien erop toe dat opleidingsprogramma’s voor de kwalificatie van het personeel van certificeerders beschikbaar zijn.

Amendement  12

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 17 – alinea 2 – punt d

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

de specifieke behoeften van micro-, kleine en middelgrote ondernemingen.

(d) de specifieke behoeften en structurele beperkingen van micro-, kleine en middelgrote ondernemingen.

 


 

 

BIJLAGE: ENTITEITEN WAARVAN OF PERSONEN VAN WIE
DE RAPPORTEUR VOOR ADVIES INPUT HEEFT ONTVANGEN

Overeenkomstig artikel 8 van bijlage I bij het Reglement verklaart de rapporteur voor advies dat zij informatie heeft ontvangen van de volgende entiteiten of personen bij de voorbereiding van het advies, tot aan de goedkeuring ervan in de commissie:

Entiteit en/of persoon

Plastics Recyclers Europe

EURIC

EUPC

SURFRIDER

CEPI

European Plastics Converters

Plastics Europe

Surfrider Foundation Europe

Seas-at-risk

 

Bovenstaande lijst is onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de rapporteur voor advies opgesteld.

 


PROCEDURE VAN DE ADVISERENDE COMMISSIE

Titel

Voorkoming van het verlies van kunststofpellets om verontreiniging door microplastics te verminderen

Document‐ en procedurenummers

COM(2023)0645 – C9-0378/2023 – 2023/0373(COD)

Bevoegde commissie

 Datum bekendmaking

ENVI

23.11.2023

 

 

 

Advies uitgebracht door

 Datum bekendmaking

ITRE

23.11.2023

Medeverantwoordelijke commissies – datum bekendmaking

14.12.2023

Rapporteur voor advies

 Datum benoeming

Maria Spyraki

4.12.2023

Datum goedkeuring

14.2.2024

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

49

1

1

Bij de eindstemming aanwezige leden

Hildegard Bentele, Tom Berendsen, Vasile Blaga, Marc Botenga, Markus Buchheit, Cristian-Silviu Buşoi, Maria da Graça Carvalho, Beatrice Covassi, Josianne Cutajar, Nicola Danti, Pilar del Castillo Vera, Martina Dlabajová, Francesca Donato, Christian Ehler, Niels Fuglsang, Lina Gálvez Muñoz, Christophe Grudler, Henrike Hahn, Robert Hajšel, Ivars Ijabs, Andrius Kubilius, Marisa Matias, Eva Maydell, Georg Mayer, Marina Mesure, Ville Niinistö, Johan Nissinen, Mauri Pekkarinen, Mikuláš Peksa, Morten Petersen, Clara Ponsatí Obiols, Manuela Ripa, Robert Roos, Sara Skyttedal, Maria Spyraki, Grzegorz Tobiszowski, Isabella Tovaglieri, Pernille Weiss, Carlos Zorrinho

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Laura Ballarín Cereza, Klemen Grošelj, Martin Hojsík, Adam Jarubas, Alin Mituța, Ivan Štefanec, Angelika Winzig

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 209, lid 7)

João Albuquerque, Robert Biedroń, Maria Grapini, Catherine Griset, Niclas Herbst

 


 

HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE ADVISERENDE COMMISSIE

49

+

ECR

Johan Nissinen, Robert Roos, Grzegorz Tobiszowski

ID

Markus Buchheit, Catherine Griset, Georg Mayer

NI

Clara Ponsatí Obiols

PPE

Hildegard Bentele, Tom Berendsen, Vasile Blaga, Cristian-Silviu Buşoi, Maria da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Niclas Herbst, Adam Jarubas, Andrius Kubilius, Eva Maydell, Sara Skyttedal, Maria Spyraki, Ivan Štefanec, Pernille Weiss, Angelika Winzig

Renew

Nicola Danti, Martina Dlabajová, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Martin Hojsík, Ivars Ijabs, Alin Mituța, Mauri Pekkarinen, Morten Petersen

S&D

João Albuquerque, Laura Ballarín Cereza, Robert Biedroń, Beatrice Covassi, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang, Lina Gálvez Muñoz, Maria Grapini, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho

The Left

Marc Botenga, Marisa Matias, Marina Mesure

Verts/ALE

Henrike Hahn, Ville Niinistö, Mikuláš Peksa, Manuela Ripa

 

1

-

NI

Francesca Donato

 

1

0

ID

Isabella Tovaglieri

 

Verklaring van de gebruikte tekens:

+ : voor

- : tegen

0 : onthouding

 

 


 

PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Voorkomen van het verlies van kunststofpellets om de vervuiling door microplastics te verminderen

Document- en procedurenummers

COM(2023)0645 – C9-0378/2023 – 2023/0373(COD)

Datum indiening bij EP

16.10.2023

 

 

 

Bevoegde commissie

 Datum bekendmaking

ENVI

23.11.2023

 

 

 

Adviserende commissies

 Datum bekendmaking

ITRE

23.11.2023

TRAN

23.11.2023

 

 

Geen advies

 Datum besluit

TRAN

25.10.2023

 

 

 

Medeverantwoordelijke commissies

 Datum bekendmaking

ITRE

14.12.2023

 

 

 

Rapporteurs

 Datum benoeming

João Albuquerque

27.11.2023

 

 

 

Behandeling in de commissie

11.1.2024

 

 

 

Datum goedkeuring

19.3.2024

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

71

5

1

Bij de eindstemming aanwezige leden

Catherine Amalric, Margrete Auken, Marek Paweł Balt, Traian Băsescu, Alexander Bernhuber, Malin Björk, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Nathalie Colin-Oesterlé, Maria Angela Danzì, Christian Doleschal, Bas Eickhout, Cyrus Engerer, Heléne Fritzon, Catherine Griset, Teuvo Hakkarainen, Anja Hazekamp, Martin Hojsík, Jan Huitema, Adam Jarubas, Karin Karlsbro, Joanna Kopcińska, Peter Liese, Javi López, César Luena, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Lydie Massard, Liudas Mažylis, Marina Mesure, Tilly Metz, Dolors Montserrat, Ville Niinistö, Ljudmila Novak, Henk Jan Ormel, Grace O’Sullivan, Jutta Paulus, Jessica Polfjärd, Erik Poulsen, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Sándor Rónai, Laurence Sailliet, Silvia Sardone, Günther Sidl, Ivan Vilibor Sinčić, Maria Spyraki, Edina Tóth, Achille Variati, Nikolaj Villumsen, Anders Vistisen, Alexandr Vondra, Mick Wallace, Pernille Weiss, Emma Wiesner, Michal Wiezik, Tiemo Wölken, Anna Zalewska, Stefania Zambelli

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

João Albuquerque, Mercedes Bresso, Milan Brglez, Catherine Chabaud, Rosanna Conte, Nicolás González Casares, Ska Keller, Stelios Kympouropoulos, Massimiliano Salini, Andrey Slabakov, Vincenzo Sofo, Tomislav Sokol, Susana Solís Pérez, François Thiollet

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 209, lid 7)

Karolin Braunsberger-Reinhold, Sylvie Brunet, Marie Dauchy, Maria-Manuel Leitão-Marques

Datum indiening

22.3.2024


HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

71

+

ECR

Joanna Kopcińska, Andrey Slabakov, Vincenzo Sofo, Alexandr Vondra, Anna Zalewska

NI

Maria Angela Danzì, Ivan Vilibor Sinčić, Edina Tóth

PPE

Traian Băsescu, Alexander Bernhuber, Karolin Braunsberger-Reinhold, Nathalie Colin-Oesterlé, Christian Doleschal, Adam Jarubas, Stelios Kympouropoulos, Peter Liese, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Liudas Mažylis, Dolors Montserrat, Ljudmila Novak, Henk Jan Ormel, Jessica Polfjärd, Laurence Sailliet, Massimiliano Salini, Tomislav Sokol, Maria Spyraki, Pernille Weiss, Stefania Zambelli

Renew

Catherine Amalric, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Martin Hojsík, Jan Huitema, Karin Karlsbro, Erik Poulsen, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Emma Wiesner, Michal Wiezik

S&D

João Albuquerque, Marek Paweł Balt, Mercedes Bresso, Milan Brglez, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Cyrus Engerer, Heléne Fritzon, Nicolás González Casares, Maria-Manuel Leitão-Marques, Javi López, César Luena, Sándor Rónai, Günther Sidl, Achille Variati, Tiemo Wölken

The Left

Malin Björk, Anja Hazekamp, Marina Mesure, Nikolaj Villumsen, Mick Wallace

Verts/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Ska Keller, Lydie Massard, Tilly Metz, Ville Niinistö, Grace O'Sullivan, Jutta Paulus, François Thiollet

 

5

-

ID

Rosanna Conte, Marie Dauchy, Catherine Griset, Silvia Sardone, Anders Vistisen

 

1

0

ECR

Teuvo Hakkarainen

 

Verklaring van de gebruikte tekens:

+ : voor

- : tegen

0 : onthouding

 

 

Laatst bijgewerkt op: 11 april 2024
Juridische mededeling - Privacybeleid