JELENTÉS a harmadik országokban képviselettel nem rendelkező uniós polgárok konzuli védelmét elősegítő koordinációs és együttműködési intézkedésekről szóló (EU) 2015/637 irányelv és az uniós ideiglenes úti okmány létrehozásáról szóló (EU) 2019/997 irányelv módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

19.4.2024 - (COM(2023)0930 – C9‑0015/2024 – 2023/0441(CNS)) - *

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
Előadó: Vincze Loránt


Eljárás : 2023/0441(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A9-0178/2024
Előterjesztett szövegek :
A9-0178/2024
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a harmadik országokban képviselettel nem rendelkező uniós polgárok konzuli védelmét elősegítő koordinációs és együttműködési intézkedésekről szóló (EU) 2015/637 irányelv és az uniós ideiglenes úti okmány létrehozásáról szóló (EU) 2019/997 irányelv módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2023)0930 – C9‑0015/2024 – 2023/0441(CNS))

(Különleges jogalkotási eljárás– konzultáció)

Az Európai Parlament,

 tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2023)0930),

 tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 23. cikkének (2) bekezdésére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C9-0015/2024),

 tekintettel eljárási szabályzata 82. cikkére,

 tekintettel a Külügyi Bizottság és a Jogi Bizottság véleményére,

 tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A9-0178/2024),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát annak módosított formájában;

2. felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően módosítsa javaslatát, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 293. cikke (2) bekezdésének megfelelően;

3. felhívja a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

4. felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani kívánja a Bizottság javaslatát;

5. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

 

Módosítás  1

Irányelvre irányuló javaslat

1 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) Az (EU) 2015/637 irányelv hatályát ki kell terjeszteni az uniós polgárok körén túlra, valamely tagállam konzuli védelmére jogosult minden más személyre is, hogy az ilyen személyek a képviselettel nem rendelkező polgárokéval azonos feltételek mellett részesülhessenek e védelemben. A személyek e kategóriája magában foglalhatja a menekülteket, a hontalan személyeket, valamint más olyan személyeket, akik egyik ország állampolgárságával sem rendelkeznek, a valamely tagállamban jogszerűen tartózkodó és e tagállam által kibocsátott úti okmánnyal rendelkező személyeket, valamint az átmeneti védelmet élvező személyeket.

Módosítás  2

Irányelvre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A konzuli védelem iránti kérelmekkel járó válságok gyakorisága és nagyságrendje növekszik. A Covid19-világjárvány, az afganisztáni válság, Oroszország Ukrajna elleni agressziós háborúja, a szudáni konfliktus, az Izraelből és Gázából történő hazaszállítások és más hasonló válsághelyzetek szolgáltak alapul a hiányosságok azonosításához és annak átgondolásához, hogy miként lehetne jobban elősegíteni a konzuli védelemhez való jog gyakorlását. E tapasztalatok tanulságait levonva, valamint a polgárok és a konzuli hatóságok számára az eljárások egyszerűsítése érdekében tisztázni és egyszerűsíteni kell az (EU) 2015/637 irányelv szabályait és eljárásait annak érdekében, hogy javuljon a képviselettel nem rendelkező uniós polgároknak nyújtott konzuli védelem hatékonysága, különösen válsághelyzetekben. A lehető legjobban ki kell használni azokat a tagállami és uniós szintű forrásokat, amelyek a harmadik országokban akár helyi szinten, akár a fővárosban rendelkezésre állnak.

(2) A konzuli védelem iránti kérelmekkel járó válságok gyakorisága és nagyságrendje növekszik. A Covid19-világjárvány, a 2021. évi afganisztáni válság, Oroszország Ukrajna elleni agressziós háborúja, a szudáni konfliktus, az Izraelből és Gázából történő hazaszállítások, a megsokszorozódó humanitárius válságok, természeti és ember okozta katasztrófák és más hasonló válsághelyzetek szolgáltak alapul a hiányosságok azonosításához és annak átgondolásához, hogy miként lehetne jobban elősegíteni a konzuli védelemhez való jog gyakorlását. Meg kell erősíteni az Unió képességét arra, hogy reagáljon ezekre a folyamatos, megsokszorozódó válságokra, orvosolva minden hiányosságot, és megerősítve felkészültségünket, információgyűjtési és döntéshozatali kapacitásunkat a válságok előtt és alatt. E tapasztalatok tanulságait levonva, valamint a polgárok és a konzuli hatóságok számára az eljárások egyszerűsítése érdekében tisztázni és egyszerűsíteni kell az (EU) 2015/637 irányelv szabályait és eljárásait annak érdekében, hogy javuljon a képviselettel nem rendelkező uniós polgároknak nyújtott konzuli védelem hatékonysága, különösen válsághelyzetekben. A lehető legjobban ki kell használni azokat a tagállami és uniós szintű forrásokat, amelyek a harmadik országokban akár helyi szinten, akár a fővárosban rendelkezésre állnak.

Módosítás  3

Irányelvre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A konzuli hatóságok és a polgárok számára a jogbiztonság javítása érdekében helyénvaló részletesebb kritériumokat meghatározni annak értékeléséhez, hogy egy uniós polgárt képviselettel nem rendelkezőnek kell-e tekinteni, és így jogosult-e annak a tagállamnak a konzuli védelmére, amelynek konzuli hatóságaihoz fordult. Ezeknek a kritériumoknak kellően rugalmasnak kell lenniük, és a helyi körülmények – például az utazás egyszerűsége vagy a biztonsági helyzet az érintett harmadik országban – fényében kell alkalmazni. Ebben az összefüggésben a hozzáférhetőségnek és a közelségnek továbbra is fontos szempontnak kell maradnia.

(4) A konzuli hatóságok és a polgárok számára a jogbiztonság javítása érdekében helyénvaló részletesebb kritériumokat meghatározni annak értékeléséhez, hogy egy uniós polgárt képviselettel nem rendelkezőnek kell-e tekinteni, és így jogosult-e annak a tagállamnak a konzuli védelmére, amelynek konzuli hatóságaihoz fordult. Ezeknek a kritériumoknak kellően gyakorlatiasnak és rugalmasnak kell lenniük, és a helyi körülmények – például az utazás egyszerűsége vagy a biztonsági helyzet az érintett harmadik országban – fényében kell alkalmazni. Ebben az összefüggésben a hozzáférhetőségnek, a közelségnek és a biztonságnak továbbra is fontos szempontnak kell maradnia.

Módosítás  4

Irányelvre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) Első kritériumként a konzuli hatóságoknak számításba kell venniük, hogy mennyire nehéz az érintett polgárnak észszerű időn belül biztonságosan eljutnia az állampolgársága szerinti tagállam nagykövetségéhez vagy konzulátusához, vagy azoknak hozzá, figyelembe véve a kért segítség jellegét és sürgősségét, valamint különösen a polgár rendelkezésére álló pénzügyi eszközöket; Például az, ha valaki elveszti az úti okmányait, és szüksége van emiatt uniós ideiglenes úti okmányra, elvileg azt kell, hogy eredményezze, hogy a polgárt képviselettel nem rendelkezőnek kell tekinteni, amennyiben az állampolgársága szerinti tagállam nagykövetségéhez vagy konzulátusához egy napon túl vagy repülővel kellene utaznia, mivel nem várható el, hogy az adott személy ilyen körülmények között utazzon.

(5) Első kritériumként a konzuli hatóságoknak számításba kell venniük, hogy mennyire nehéz az érintett polgárnak 48 órán belül biztonságosan eljutnia az állampolgársága szerinti tagállam nagykövetségéhez vagy konzulátusához, vagy azoknak hozzá, figyelembe véve a kért segítség jellegét és sürgősségét, valamint különösen a polgár rendelkezésére álló pénzügyi eszközöket; Bár a megfelelő időtartam az egyes segítség iránti kérelmek egyedi jellemzőitől függ, az az idő, amely alatt az állampolgár biztonságosan eljut az állampolgársága szerinti tagállam nagykövetségéhez vagy konzulátusához, vagy azok hozzá, semmiképpen nem haladhatja meg a 48 órát. Például az, ha valaki elveszti az úti okmányait, és szüksége van emiatt uniós ideiglenes úti okmányra, elvileg azt kell, hogy eredményezze, hogy a polgárt képviselettel nem rendelkezőnek kell tekinteni, amennyiben az állampolgársága szerinti tagállam nagykövetségéhez vagy konzulátusához egy napon túl vagy repülővel kellene utaznia, mivel nem várható el, hogy az adott személy ilyen körülmények között utazzon.

Módosítás  5

Irányelvre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7) A képviselet hiányának fogalmát úgy kell értelmezni, hogy annak biztosítania kell a konzuli védelemhez való jog hatékonyságát. Amennyiben a polgárnak az állampolgársága szerinti tagállam nagykövetségére vagy konzulátusára való átirányítása valószínűleg veszélyeztetné a konzuli védelem nyújtását, különösen ha az ügy sürgőssége a megkeresett nagykövetség vagy konzulátus azonnali intézkedését teszi szükségessé, a polgárt szintén képviselettel nem rendelkezőnek kell tekinteni. Ez különösen válsághelyzetekben releváns, amikor az időben történő segítségnyújtás hiánya rendkívül negatív hatással lehet a polgárokra.

(7) A képviselet hiányának fogalmát úgy kell értelmezni, hogy annak biztosítania kell a konzuli védelemhez való jog hatékonyságát. Amennyiben a polgárnak az állampolgársága szerinti tagállam nagykövetségére vagy konzulátusára való átirányítása valószínűleg veszélyeztetné a konzuli védelem nyújtását, különösen ha az ügy sürgőssége a megkeresett nagykövetség vagy konzulátus azonnali intézkedését teszi szükségessé, a polgárt szintén képviselettel nem rendelkezőnek kell tekinteni. Ez különösen válsághelyzetekben releváns, amikor az időben történő segítségnyújtás hiánya rendkívül negatív hatással lehet a polgárokra. Figyelembe kell venni továbbá a nagykövetség vagy konzulátus személyzetének jelentős csökkentését, amely nagymértékben befolyásolhatja műveleteik eredményességét és hatékonyságát, mivel ez tovább súlyosbíthatja a konzuli segítséget kérő polgárok előtt álló kihívásokat.

Módosítás  6

Irányelvre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11) A kérelmek nem továbbíthatók, ha az veszélyeztetné a konzuli védelmet, különösen ha az ügy sürgőssége a megkeresett tagállam nagykövetségének vagy konzulátusának azonnali intézkedését teszi szükségessé. Ez lehet a helyzet például súlyos egészségügyi veszélyhelyzetek vagy látszólag önkényes letartóztatások esetén. Emellett a képviselettel nem rendelkező polgárokat folyamatosan tájékoztatni kell az ilyen továbbításokról.

(11) A kérelmek nem továbbíthatók, ha az veszélyeztetné a konzuli védelmet, különösen ha az ügy sürgőssége a megkeresett tagállam nagykövetségének vagy konzulátusának azonnali intézkedését teszi szükségessé. Ez lehet a helyzet például súlyos egészségügyi veszélyhelyzetek vagy látszólag önkényes vagy politikai indíttatású letartóztatások esetén. Emellett a képviselettel nem rendelkező polgárokat folyamatosan tájékoztatni kell az ilyen továbbításokról.

Módosítás  7

Irányelvre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13) A képviselettel nem rendelkező polgároknak nyújtott konzuli védelem során a tagállamoknak figyelembe kell venniük a veszélyeztetett csoportok, például a kísérő nélküli kiskorúak, a várandós nők, a csökkent mozgásképességű személyek, a fogyatékossággal élő személyek vagy a bármilyen alapon történő megkülönböztetés kockázatának kitett személyek – például a Charta 21. cikkében említett személyek – sajátos szükségleteit.

(13) A képviselettel nem rendelkező polgároknak nyújtott konzuli védelem során a tagállamoknak figyelembe kell venniük a kiszolgáltatott csoportok, például a kísérő nélküli kiskorúak, a kényszerházasság vagy házassági rabság áldozatai – akik számára jogi és pszichológiai segítséget kell nyújtani –, a várandós nők, a csökkent mozgásképességű személyek, az idősek, a fogyatékossággal élő személyek vagy a bármilyen alapon történő megkülönböztetés kockázatának kitett személyek – például a Charta 21. cikkében említett személyek – sajátos szükségleteinek interszekcionális megközelítését.

Módosítás  8

Irányelvre irányuló javaslat

19 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19) A képviselettel nem rendelkező polgárok számára történő segítségnyújtást szükségessé tevő esetleges konzuli válsághelyzetekre való felkészültség biztosítása érdekében a tagállamok és az Unió harmadik országokban működő küldöttségei közötti helyi konzuli együttműködésnek magában kell foglalnia az e polgárok szempontjából releváns kérdésekről folytatott információcserét, beleértve a biztonságukat és védelmüket, a közös konzuli vészhelyzeti tervek kidolgozását és a konzuli gyakorlatok szervezését. Ebben az összefüggésben különösen fontos lehet, hogy a képviselettel nem rendelkező tagállamok konzuli hatóságait bevonják az ilyen helyi konzuli együttműködésbe a konzuli válsághelyzetekre való felkészültség és reagálás koordinálása során.

(19) A képviselettel nem rendelkező polgárok számára történő segítségnyújtást szükségessé tevő esetleges konzuli válsághelyzetekre való felkészültség biztosítása érdekében – beleértve a természeti katasztrófákat, politikai zavargásokat vagy terrortámadásokat – a tagállamok és az Unió harmadik országokban működő küldöttségei közötti helyi konzuli együttműködésnek magában kell foglalnia az e polgárok szempontjából releváns kérdésekről folytatott információcserét, beleértve a biztonságukat és védelmüket, a közös konzuli vészhelyzeti tervek és gyors reagálási mechanizmusok kidolgozását és a konzuli gyakorlatok szervezését. Ebben az összefüggésben különösen fontos lehet, hogy a képviselettel nem rendelkező tagállamok konzuli hatóságait bevonják az ilyen helyi konzuli együttműködésbe a konzuli válsághelyzetekre való felkészültség és reagálás koordinálása során.

Módosítás  9

Irányelvre irányuló javaslat

23 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(23) A konzuli segítségnyújtás hatékony koordinációjának biztosítása érdekében a közös konzuli vészhelyzeti terveknek adott esetben figyelembe kell venniük a vezető államok, azaz az adott harmadik országban képviselettel rendelkező azon tagállamok szerepét és felelősségét, amelyek feladata a képviselettel nem rendelkező polgárok segítségnyújtásának koordinálása és irányítása a válsághelyzetekben. Emellett a konzuli gyakorlatok keretében évente értékelni kell a közös konzuli vészhelyzeti terveket annak biztosítása érdekében, hogy azok továbbra is relevánsak legyenek. Ugyanakkor a közös konzuli vészhelyzeti tervek nem értelmezhetők úgy, hogy felváltják a tagállamok meglévő nemzeti válságkezelési terveit, és nem érintik a tagállamok azon felelősségét, hogy konzuli segítséget nyújtsanak saját állampolgáraiknak.

(23) A konzuli segítségnyújtás hatékony koordinációjának biztosítása érdekében a közös konzuli vészhelyzeti terveknek adott esetben figyelembe kell venniük a vezető államok, azaz az adott harmadik országban képviselettel rendelkező azon tagállamok szerepét és felelősségét, amelyek feladata a képviselettel nem rendelkező polgárok segítségnyújtásának koordinálása és irányítása a válsághelyzetekben. Emellett a konzuli gyakorlatok keretében évente, vagy ennél gyakrabban, ha rendkívüli körülmények ezt szükségessé teszik, értékelni kell a közös konzuli vészhelyzeti terveket annak biztosítása érdekében, hogy azok továbbra is relevánsak legyenek. Ugyanakkor a közös konzuli vészhelyzeti tervek nem értelmezhetők úgy, hogy felváltják a tagállamok meglévő nemzeti válságkezelési terveit, és nem érintik a tagállamok azon felelősségét, hogy konzuli segítséget nyújtsanak saját állampolgáraiknak, hanem olyan egységes megközelítésként kell őket értelmezni, amely ezen túlmenően segítheti a képviselt tagállamok erőfeszítéseinek összehangolását.

Módosítás  10

Irányelvre irányuló javaslat

25 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(25) Az utazási tanácsok, azaz a tagállamok által az egyes harmadik országokba történő utazás viszonylagos biztonságáról adott tájékoztatás lehetővé teszi az utazók számára, hogy megalapozott döntést hozzanak egy adott úti célról, beleértve azokat a harmadik országokat is, ahol az állampolgárságuk szerinti tagállam nem rendelkezik képviselettel. Bár az utazási tanácsok nyújtása a tagállamok felelőssége, helyénvaló, hogy – különösen válsághelyzetekkel összefüggésben – egyeztessenek e témában annak érdekében, hogy a lehető legnagyobb mértékben biztosítsák az adott tanácsok szintjének következetességét. Ez magában foglalhatja az utazási tanácsokban megjelölt kockázati szintek közös struktúrájának elfogadását, az EKSZ biztonságos platformjának felhasználásával. Amennyiben lehetséges, az ilyen koordinációnak már korai szakaszban meg kell történnie, amikor a tagállamok az utazási tanácsok szintjének megváltoztatását tervezik.

(25) Az utazási tanácsokat, azaz a tagállamok által az egyes harmadik országokba történő utazás viszonylagos biztonságáról adott tájékoztatást rendszeresen frissíteni kell annak érdekében, hogy lehetővé tegye az utazók számára, hogy megalapozott döntést hozzanak egy adott úti célról, beleértve azokat a harmadik országokat is, ahol az állampolgárságuk szerinti tagállam nem rendelkezik képviselettel. Bár az utazási tanácsok nyújtása a tagállamok felelőssége, helyénvaló, hogy – különösen válsághelyzetekkel összefüggésben – egyeztessenek e témában annak érdekében, hogy biztosítsák az adott tanácsok szintjének következetességét. Ez magában foglalhatja az utazási tanácsokban megjelölt kockázati szintek közös struktúrájának elfogadását, az EKSZ biztonságos platformjának felhasználásával. Az ilyen koordinációnak már korai szakaszban meg kell történnie, amikor a tagállamok az utazási tanácsok szintjének megváltoztatását tervezik.

Módosítás  11

Irányelvre irányuló javaslat

26 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(26) A hatékony koordináció elengedhetetlen a válságokra való hatékony reagáláshoz. E koordináció biztosítása érdekében az EKSZ Válságreagálási Központjának és a Bizottság Veszélyhelyzet-reagálási Koordinációs Központjának támogatást kell nyújtania a tagállamoknak. Azokban az esetekben, amikor evakuálásra van szükség, különösen fontos az összehangolt uniós válságreagálás annak biztosításához, hogy a rendelkezésre álló támogatást hatékonyan nyújtsák, és a lehető legjobban kihasználják a rendelkezésre álló evakuálási kapacitásokat. Ezért a rendelkezésre álló evakuálási kapacitásra vonatkozó információkat időben meg kell osztani, többek között a katonai eszközöket használó mentési és evakuálási műveletek esetében is.

(26) A hatékony koordináció elengedhetetlen a válságokra való hatékony reagáláshoz. E koordináció biztosítása érdekében az EKSZ Válságreagálási Központjának és a Bizottság Veszélyhelyzet-reagálási Koordinációs Központjának támogatást és időben történő tájékoztatást kell nyújtania a tagállamoknak. Azokban az esetekben, amikor evakuálásra van szükség, különösen fontos az összehangolt uniós válságreagálás annak biztosításához, hogy a rendelkezésre álló támogatást gyorsan és hatékonyan nyújtsák, és a lehető legjobban kihasználják a rendelkezésre álló evakuálási kapacitásokat. Ezért az olyan elsődleges és releváns információkat, mint például hogy mekkora evakuálási kapacitás áll rendelkezésre, időben meg kell osztania a gyors és hatékony reagálás érdekében, többek között a katonai eszközöket használó mentési és evakuálási műveletek esetében is. E tekintetben az EKSZ számára lehetővé kell tenni, hogy automatikus és folyamatos tájékoztatást kaphasson a tagállamoktól a harmadik országokban fennálló helyzetről.

Módosítás  12

Irányelvre irányuló javaslat

28 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(28) A közös konzuli csoportoknak a következő elveken kell alapulniuk: önkéntes részvétel, a képviselt tagállamokkal való szolidaritás, egyenlőség a belső munkastruktúrákra vonatkozó döntések tekintetében, a csapatok összetételének egyszerűsége, költségmegosztás az egyes tagállamokkal, uniós intézményekkel és saját működési költségeiket viselő szervekkel, rugalmasság, az összehangolt uniós válasz láthatósága, valamint nyitottság az érintett harmadik országok felé.

(28) A közös konzuli csoportoknak a következő elveken kell alapulniuk: a képviselt tagállamokkal való szolidaritás, egyenlőség a belső munkastruktúrákra vonatkozó döntések tekintetében, a csapatok összetételének egyszerűsége, költségmegosztás az egyes tagállamokkal, uniós intézményekkel és saját működési költségeiket viselő szervekkel, rugalmasság, az összehangolt uniós válasz láthatósága, valamint nyitottság az érintett harmadik országok felé.

Módosítás  13

Irányelvre irányuló javaslat

30 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(30) A rászoruló uniós polgárok támogatása érdekében fontos, hogy megbízható tájékoztatást nyújtsanak számukra arról, hogyan vehetnek igénybe konzuli segítséget harmadik országokban. A Bizottság szolgálatainak és az EKSZ-nek hozzá kell járulniuk ehhez a célkitűzéshez a releváns információk terjesztésével, beleértve a tagállamok által konzuli hálózataikról és azon harmadik országokról nyújtandó információkat is, amelyek tekintetében gyakorlati megállapodásokat kötöttek a felelősség megosztására, képviselettel nem rendelkező polgárok részére nyújtandó konzuli védelem biztosítása céljából. Az ilyen információk feldolgozásának megkönnyítése érdekében azokat géppel olvasható formátumban kell rendelkezésre bocsátani.

(30) A rászoruló uniós polgárok támogatása érdekében fontos, hogy megbízható és könnyen hozzáférhető tájékoztatást nyújtsanak számukra arról, hogyan vehetnek igénybe konzuli segítséget harmadik országokban, beleértve a digitális kapcsolattartási lehetőségeket is. A Bizottság szolgálatainak és az EKSZ-nek a tagállamokkal szoros együttműködésben kell terjeszteniük a releváns információkat, beleértve a tagállamok által konzuli hálózataikról és azon harmadik országokról nyújtandó információkat is, amelyek tekintetében gyakorlati megállapodásokat kötöttek a felelősség megosztására, képviselettel nem rendelkező polgárok részére nyújtandó konzuli védelem biztosítása céljából. Az ilyen információk feldolgozásának megkönnyítése érdekében azokat géppel olvasható formátumban kell rendelkezésre bocsátani.

Módosítás  14

Irányelvre irányuló javaslat

30 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(30a)  A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a polgárok könnyen hozzáférjenek a konzuli védelemre vonatkozó naprakész információkhoz. E tekintetben az uniós polgárokat harmadik országokban való tartózkodás esetén azonnal értesíteni kell jogaikról és az azok gyakorlására vonatkozó eljárásokról, különösen válsághelyzetekben.

 

Módosítás  15

Irányelvre irányuló javaslat

31 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(31) A tagállamoknak további intézkedéseket kell hozniuk annak érdekében, hogy még inkább tudatosítsák az uniós polgárok körében a konzuli védelemhez való jogukat, szem előtt tartva a fogyatékossággal élő személyek sajátos szükségleteit is. Tekintettel a tagállamokra háruló korlátozott költségekre, ennek egyik lehetséges módja az lenne, ha a tagállamok által kiállított útlevelekben szó szerint feltüntetnék az EUMSZ 23. cikkének szövegét annak érdekében, hogy javítsák a polgárok tájékozottságát a diplomáciai és konzuli hatóságok nyújtotta védelem tekintetében, amint az már a C(2007) 5841 bizottsági ajánlásban5 is szerepel. A tagállamok az utazási tanácsadás és a konzuli segítségnyújtással kapcsolatos kampányok során is tájékoztatást nyújthatnak a képviselettel nem rendelkező polgárok konzuli védelemhez való jogáról. Emellett együttműködhetnek a harmadik országokba irányuló utazást kínáló személyszállítási szolgáltatókkal és közlekedési csomópontokkal, például felkérve őket arra, hogy az ügyfelek rendelkezésére bocsátott tájékoztató anyagokhoz csatolják a konzuli védelemhez való jogra vonatkozó releváns tájékoztatást.

(31) A tagállamoknak további intézkedéseket kell hozniuk annak érdekében, hogy még inkább tudatosítsák az uniós polgárok körében a konzuli védelemhez való jogukat, szem előtt tartva a fogyatékossággal élő személyek sajátos szükségleteit is. Tekintettel a korlátozott költségekre, a tagállamoknak az általuk kiállított útlevelekben szó szerint fel kell tüntetniük az EUMSZ 23. cikkének szövegét annak érdekében, hogy javítsák a polgárok tájékozottságát a diplomáciai és konzuli hatóságok nyújtotta védelem tekintetében, amint az már a C(2007) 5841 bizottsági ajánlásban5 is szerepel. A tagállamoknak az utazási tanácsadás és a konzuli segítségnyújtással kapcsolatos kampányok során is tájékoztatást kell nyújtaniuk a képviselettel nem rendelkező polgárok konzuli védelemhez való jogáról. Emellett együtt kell működniük a harmadik országokba irányuló utazást kínáló személyszállítási szolgáltatókkal és közlekedési csomópontokkal, például felkérve őket arra, hogy az ügyfelek rendelkezésére bocsátott tájékoztató anyagokhoz csatolják a konzuli védelemhez való jogra vonatkozó releváns tájékoztatást.

__________________

__________________

5 A Bizottság C(2007) 5841 ajánlása (2007. december 5.) az EKSz. 20. cikke szövegének az útlevelekben történő megjelenítéséről (HL L 118., 2008.5.6., 30. o., ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2008/355/oj).

5 A Bizottság C(2007) 5841 ajánlása (2007. december 5.) az EKSz. 20. cikke szövegének az útlevelekben történő megjelenítéséről (HL L 118., 2008.5.6., 30. o., ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2008/355/oj).

Módosítás  16

Irányelvre irányuló javaslat

32 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(32) Az (EU) 2015/637 irányelv pénzügyi rendelkezéseit ki kell igazítani a megtérítések egyszerűsítése és a pénzügyi tehermegosztás fenntartása érdekében. Mindenekelőtt lehetővé kell tenni a képviselettel nem rendelkező polgárok számára, hogy a segítséget nyújtó tagállam állampolgáraira vonatkozókkal megegyező feltételek mellett közvetlenül visszafizessék az adott tagállam által nyújtott szolgáltatás költségeit, hogy elkerüljék a polgár állampolgársága szerinti tagállamhoz intézett, megtérítés iránti kérelemből eredő adminisztratív terheket. Emellett a tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy eltekintsenek az ilyen költségek felszámításától. Mivel bizonyos helyzetekben előfordulhat, hogy a képviselettel nem rendelkező polgárok nem tudnak fizetni a segítségnyújtás iránti kérelem benyújtásakor, különösen akkor, ha készpénzüket és a pénzükhöz való hozzáféréshez szükséges eszközeiket ellopták, rendelkezni kell arról, hogy a segítséget nyújtó tagállam konzuli hatóságai előírhatják számukra a visszafizetésről szóló kötelezettségvállalási nyilatkozat aláírását. E kötelezettségvállalási nyilatkozat alapján a segítséget nyújtó tagállam hatóságai a segítségnyújtástól számított négy hét elteltével kérhetik a költségek visszafizetését.

(32) Az (EU) 2015/637 irányelv pénzügyi rendelkezéseit ki kell igazítani a megtérítések egyszerűsítése és a pénzügyi tehermegosztás fenntartása érdekében. Mindenekelőtt lehetővé kell tenni a képviselettel nem rendelkező polgárok számára, hogy a segítséget nyújtó tagállam állampolgáraira vonatkozókkal megegyező feltételek mellett közvetlenül visszafizessék az adott tagállam által nyújtott szolgáltatás költségeit, hogy elkerüljék a polgár állampolgársága szerinti tagállamhoz intézett, megtérítés iránti kérelemből eredő adminisztratív terheket. Emellett a tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy eltekintsenek az ilyen költségek felszámításától. Mivel bizonyos helyzetekben előfordulhat, hogy a képviselettel nem rendelkező polgárok nem tudnak fizetni a segítségnyújtás iránti kérelem benyújtásakor, különösen akkor, ha készpénzüket és a pénzükhöz való hozzáféréshez szükséges eszközeiket ellopták, rendelkezni kell arról, hogy a segítséget nyújtó tagállam konzuli hatóságai előírhatják számukra a visszafizetésről szóló kötelezettségvállalási nyilatkozat aláírását. E kötelezettségvállalási nyilatkozat alapján a segítséget nyújtó tagállam hatóságai a segítségnyújtástól számított három hónap elteltével kérhetik a költségek visszafizetését.

Módosítás  17

Irányelvre irányuló javaslat

33 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(33) Azokban az esetekben, amikor a költségeket a polgár nem fizette vissza közvetlenül, azaz sem a kérelem benyújtásakor, sem egy későbbi szakaszban, amikor a segítséget nyújtó tagállam a visszafizetésről szóló kötelezettségvállalási nyilatkozat alapján erre kérte, a segítséget nyújtó tagállamot fel kell jogosítani arra, hogy a képviselettel nem rendelkező polgár állampolgársága szerinti tagállamtól kérje az esedékes költségek megtérítését. Annak elkerülése érdekében, hogy hosszú idő elteltével kerüljön sor megtérítés iránti kérelmek benyújtására, a segítséget nyújtó tagállam és az állampolgárság szerinti tagállam számára észszerű határidőt kell előírni a kérelem benyújtására, illetve a megtérítésre.

(33) Azokban az esetekben, amikor a költségeket a polgár nem fizette vissza közvetlenül, azaz sem a kérelem benyújtásakor, sem egy későbbi szakaszban, amikor a segítséget nyújtó tagállam a visszafizetésről szóló kötelezettségvállalási nyilatkozat alapján erre kérte, a segítséget nyújtó tagállamot fel kell jogosítani arra, hogy a képviselettel nem rendelkező polgár állampolgársága szerinti tagállamtól kérje az esedékes költségek megtérítését. Annak elkerülése érdekében, hogy hosszú idő elteltével kerüljön sor megtérítés iránti kérelmek benyújtására, a segítséget nyújtó tagállam és az állampolgárság szerinti tagállam számára észszerű határidőt kell előírni a kérelem benyújtására, illetve a megtérítésre. A határidőnek figyelembe kell vennie a probléma összetettségét, a létesítmény személyzetének bevonását és a segítségnyújtás időtartamát.

Módosítás  18

Irányelvre irányuló javaslat

34 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(34a) A tagállami visszatérítésekből származó bevételek mellett az EKSZ költségvetését és humán erőforrásait is megfelelően növelni kell annak érdekében, hogy garantálni lehessen az uniós polgároknak nyújtott segítséggel és/vagy védelemmel kapcsolatos feladatok megfelelő megvalósítását.

Módosítás  19

Irányelvre irányuló javaslat

41 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(41) A személyes adatok ilyen különleges kategóriáinak kezelése során a tagállamok illetékes hatóságainak, valamint az uniós intézményeknek és szerveknek megfelelő és konkrét intézkedéseket kell tenniük az érintettek érdekeinek védelme érdekében. Ennek lehetőség szerint ki kell terjednie az ilyen személyes adatok titkosítására, valamint a személyes adatok különleges kategóriáinak meghatározott típusaihoz hozzáféréssel rendelkező személyzet konkrét hozzáférési jogainak megjelölésére.

(41) A személyes adatok ilyen különleges kategóriáinak kezelése során a tagállamok illetékes hatóságainak, valamint az uniós intézményeknek és szerveknek megfelelő és konkrét intézkedéseket kell tenniük az érintettek érdekeinek és jogainak védelme érdekében. Ennek lehetőség szerint ki kell terjednie az ilyen személyes adatok titkosítására, valamint a személyes adatok különleges kategóriáinak meghatározott típusaihoz hozzáféréssel rendelkező személyzet konkrét hozzáférési jogainak megjelölésére.

Módosítás  20

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – -1 pont (új)

(EU) 2015/637 irányelv

1 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-1. a 4. cikk az alábbi 1a. albekezdéssel egészül ki:

 

„Az elismert menekültek, a hontalan személyek, valamint más olyan személyek, akik nem állampolgárai egyetlen országnak sem, de lakóhelyük valamelyik tagállamban van és az e tagállam által kibocsátott úti okmány birtokosai, a képviselettel nem rendelkező polgárokéval azonos feltételek mellett jogosultak konzuli védelemre, amennyiben egy lakóhely szerinti tagállam nem rendelkezik diplomáciai vagy konzuli hatóság általi képviselettel.

Módosítás  21

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

(EU) 2015/637 irányelv

6 cikk – 2 bekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) annak nehézsége, hogy az érintett polgár észszerű időn belül biztonságosan eljusson az állampolgársága szerinti tagállam nagykövetségéhez vagy konzulátusához, vagy azok eljussanak hozzá, figyelembe véve a kért segítség jellegét és sürgősségét, valamint a polgár rendelkezésére álló eszközöket;

a) annak nehézsége, hogy az érintett polgár észszerű időn belül biztonságosan eljusson az állampolgársága szerinti tagállam nagykövetségéhez vagy konzulátusához, vagy azok eljussanak hozzá, figyelembe véve a kért segítség jellegét és sürgősségét, valamint a polgár rendelkezésére álló eszközöket. Bár a megfelelő időtartam az egyes segítség iránti kérelmek egyedi jellemzőitől függ, az az idő, amely alatt az állampolgár biztonságosan eljut az állampolgársága szerinti tagállam nagykövetségéhez vagy konzulátusához, vagy azok hozzá, semmiképpen nem haladhatja meg a 48 órát;

Módosítás  22

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

(EU) 2015/637 irányelv

7 cikk – 3 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) Amennyiben egy harmadik országban az uniós küldöttségek jelentik az egyetlen fizikai képviseletet, vagy amennyiben egy válsághelyzet során a tagállamok nagykövetségeinek és konzulátusainak elégtelen kapacitása miatt egyértelműen további segítségre van szükség a képviselettel nem rendelkező polgárok számára, az uniós küldöttségek konzuli segítséget nyújtanak, ideértve az ideiglenes úti okmányok kiállítását is az (EU) 2019/997 irányelvben meghatározott rendelkezéseknek megfelelően.

Módosítás  23

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

(EU) 2015/637 irányelv

7 cikk – 4 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a) A képviselettel nem rendelkező polgárok konzuli védelmének biztosítása során a tagállamok figyelembe veszik a kiszolgáltatott csoportok és a bármilyen alapon, így például a Charta 21. cikkében említett okokból – nevezetesen a nem, faj, bőrszín, etnikai vagy társadalmi származás, genetikai jellemzők, nyelv, vallás vagy meggyőződés, politikai vagy más vélemény, nemzeti kisebbséghez tartozás, vagyoni helyzet, születés, fogyatékosság, kor vagy szexuális irányultság alapján – hátrányos megkülönböztetés veszélyének kitett személyek sajátos szükségleteinek interszekcionális megközelítését.”

Módosítás  24

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

(EU) 2015/637 irányelv

9 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. a 9. cikk e) és f) pontjának helyébe a következő szöveg lép:

2. a 9. cikk a következő ponttal egészül ki:

„e) segítségnyújtás, evakuálás és hazaszállítás vészhelyzet esetén,

törölve

f) az (EU) 2019/997 irányelvvel* létrehozott uniós ideiglenes úti okmány szükségessége.

törölve

 

fa) azonnali figyelmet igénylő sürgős ügyekben folytatott bírósági eljárások.

__________________

__________________

*A Tanács (EU) 2019/997 irányelve (2019. június 18.) az uniós ideiglenes úti okmány létrehozásáról, valamint a 96/409/KKBP határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 163., 2019.6.20., 1. o., ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/997/oj).

törölve

 

Módosítás  25

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

(EU) 2015/637 irányelv

11 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az Unió küldöttségei a 2010/427/EU határozat 5. cikkének (10) bekezdésével összhangban támogatják a tagállamokat a képviselettel nem rendelkező polgárok konzuli védelmének biztosításában. E támogatás magában foglalhatja meghatározott konzuli segítségnyújtási feladatoknak a tagállamok kérésére és nevében történő ellátását. A segítséget nyújtó tagállam és az állampolgárság szerinti tagállam az érintett üggyel kapcsolatos minden releváns információt megad az Unió küldöttségének.

(2)  Az Unió küldöttségei a 2010/427/EU határozat 5. cikkének (10) bekezdésével összhangban támogatják a tagállamokat a képviselettel nem rendelkező polgárok konzuli védelmének biztosításában. E támogatás magában foglalhatja meghatározott konzuli segítségnyújtási feladatoknak a tagállamok kérésére és nevében történő ellátását. A segítséget nyújtó tagállam és az állampolgárság szerinti tagállam az érintett üggyel kapcsolatos minden releváns információt késedelem nélkül megad az Unió küldöttségének.

Módosítás  26

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

(EU) 2015/637 irányelv

11 cikk – 2 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) Az EKSZ és az uniós küldöttségek számára biztosítani kell az általános költségek és a további horizontális adminisztratív munkateher fedezéséhez szükséges pénzügyi és emberi erőforrásokat.

Módosítás  27

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

(EU) 2015/637 irányelv

13 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A 12. cikkben említett helyi konzuli együttműködés keretében a tagállamok és az EKSZ közös konzuli vészhelyzeti tervet dolgoznak ki és fogadnak el minden egyes harmadik országra vonatkozóan. A közös konzuli vészhelyzeti tervet évente aktualizálni kell, és annak ki kell terjednie a következőkre:

(1) A 12. cikkben említett helyi konzuli együttműködés keretében a tagállamok és az EKSZ közös konzuli vészhelyzeti tervet dolgoznak ki és fogadnak el minden egyes harmadik országra vonatkozóan. A közös konzuli vészhelyzeti tervet évente, vagy rendkívüli körülmények esetén gyakrabban aktualizálni kell, és annak ki kell terjednie a következőkre:

Módosítás  28

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

(EU) 2015/637 irányelv

13 cikk – 1 bekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) az ország konzuli helyzetének elemzése, beleértve a tagállamok nagykövetségeinek vagy konzulátusainak áttekintését, az uniós polgárok számára és tartózkodási helyére vonatkozó becslést, valamint az uniós polgárokat érintő legvalószínűbb forgatókönyvekre vonatkozó kockázatértékelést;

a) az ország konzuli helyzetének elemzése, beleértve a tagállamok nagykövetségeinek vagy konzulátusainak áttekintését, az uniós polgárok számára és tartózkodási helyére vonatkozó becslést, valamint az uniós polgárokat érintő legvalószínűbb forgatókönyvekre vonatkozó kockázatértékelést; például – de nem kizárólag – katonai, politikai, bűnügyi és egészségügyi kockázatok, valamint természeti katasztrófák esetén;

Módosítás  29

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

(EU) 2015/637 irányelv

13 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Amennyiben jelen vannak, az Unió küldöttségei koordinálják a közös konzuli vészhelyzeti tervek kidolgozását és elfogadását, az érintett harmadik országban képviselettel rendelkező tagállamok nagykövetségei vagy konzulátusai, valamint a képviselettel nem rendelkező tagállamok konzuli hatóságai által tett észrevételek alapján. A közös konzuli vészhelyzeti terveket valamennyi tagállam, az EKSZ és a Bizottság szolgálatai rendelkezésére kell bocsátani.

Amennyiben jelen vannak, az Unió küldöttségei koordinálják a közös konzuli vészhelyzeti tervek kidolgozását és elfogadását, az érintett harmadik országban képviselettel rendelkező tagállamok nagykövetségei vagy konzulátusai, valamint a képviselettel nem rendelkező tagállamok konzuli hatóságai által tett észrevételek alapján. Ez szükség esetén magában foglalhatja a harmadik országokkal és nemzetközi szervezetekkel való együttműködést is. A közös konzuli vészhelyzeti terveket valamennyi tagállam, az EKSZ és a Bizottság szolgálatai rendelkezésére kell bocsátani.

Módosítás  30

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

(EU) 2015/637 irányelv

13 cikk – 3 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  A tagállamok és az uniós küldöttségek együttműködnek a korai előrejelző rendszerek bevezetésében annak érdekében, hogy az érintett harmadik országban időben fel lehessen deríteni az esetleges válságokat vagy veszélyeket, például a természeti katasztrófákat, a politikai zavargások vagy az egészségügyi szükséghelyzeteket. Ezek a rendszerek adatelemzést, kockázatértékelést és hírszerzési információk megosztását használják az újonnan felmerülő fenyegetések jeleinek korai kimutatására, ezáltal növelve a válsághelyzetekre való felkészültség és reagálás hatékonyságát.

Módosítás  31

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

(EU) 2015/637 irányelv

13 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A tagállamok a nemzeti joggal összhangban lehetővé teszik állampolgáraik számára, hogy megfelelő eszközökkel nyilvántartásba vetessék magukat az illetékes nemzeti hatóságoknál, vagy tájékoztassák azokat a harmadik országokba irányuló utazásaikról vagy az ottani tartózkodásukról.

(4) A tagállamok a nemzeti joggal összhangban proaktív intézkedések révén biztosítják, hogy állampolgáraik megfelelő eszközökkel nyilvántartásba vetessék magukat az illetékes nemzeti hatóságoknál, vagy tájékoztassák azokat a harmadik országokba irányuló utazásaikról vagy az ottani tartózkodásukról, különösen ha a kérdéses harmadik országok nem tekinthetők teljesen biztonságosnak.

Módosítás  32

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

(EU) 2015/637 irányelv

13 cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) A tagállamok – különösen válsághelyzetekben – már korai szakaszban kicserélik a polgároknak nyújtott utazási tanácsaik változtatásaival kapcsolatos információkat, és arra törekednek, hogy a nyújtott utazási tanácsadás egységes szintű legyen.”;

(5) A tagállamok – különösen válsághelyzetekben – már korai szakaszban kicserélik a polgároknak nyújtott utazási tanácsaik változtatásaival kapcsolatos információkat, és arra törekednek, hogy a nyújtott utazási tanácsadás egységes szintű legyen. A tagállamoknak minden esetben tájékoztatniuk kell egymást az általuk észlelt fokozott biztonsági kockázatokról.

Módosítás  33

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

(EU) 2015/637 irányelv

13 cikk – 5 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a) A tagállamok javítják a harmadik országokban működő uniós küldöttségek helyzetismeretét, többek között azáltal, hogy rendszeresen megosztják velük a friss kockázatértékeléseket, az uniós polgárok biztonságát fenyegető lehetséges veszélyeket, valamint az utazási tanácsokkal kapcsolatos információk megosztásával.

Módosítás  34

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

(EU) 2015/637 irányelv

13 cikk – 5 b bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5b) Az EKSZ a tagállamokkal szoros együttműködésben válsághelyzetekre való konzuli felkészültségi, szimulációs és reagálási képzést biztosít az uniós tisztviselők, valamint a tagállamok diplomáciai és konzuli személyzete számára, hogy javítsa az uniós polgároknak külföldön nyújtott válsághelyzetek kezelésére és a segítségnyújtásra vonatkozó képességét.

Módosítás  35

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

(EU) 2015/637 irányelv

13 a cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A tagállamokat szükség esetén a tagállamok – különösen a válság által érintett harmadik országban képviselettel nem rendelkező tagállamok –, az EKSZ és a Bizottság szolgálatainak szakértőiből álló közös konzuli csoportok is támogathatják. A közös konzuli csoportoknak rendelkezésre kell állniuk a konzuli válság által érintett harmadik országokba történő gyors kiküldés céljából. A közös konzuli csoportokban való részvétel önkéntes.

(2) A tagállamokat szükség esetén a tagállamok – különösen a válság által érintett harmadik országban képviselettel nem rendelkező tagállamok –, az EKSZ és a Bizottság szolgálatainak szakértőiből álló közös konzuli csoportok is támogathatják. A közös konzuli csoportoknak rendelkezésre kell állniuk a konzuli válság által érintett harmadik országokba történő gyors kiküldés céljából. A közös konzuli csoportokban való részvétel önkéntes. Az EKSZ és a Bizottság támogatja e szakértők és a közös konzuli csoportok felkészülését.

Módosítás  36

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

(EU) 2015/637 irányelv

13 a cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A segítségnyújtás során a tagállamok adott esetben támogatást kérhetnek olyan uniós eszközökből, mint az EKSZ válságkezelési struktúrái és Válságreagálási Központja, valamint – az 1313/2013/EU határozat 7. cikkével létrehozott Veszélyhelyzet-reagálási Koordinációs Központon keresztül – az uniós polgári védelmi mechanizmus.;

(4) A segítségnyújtás során a tagállamok támogatást kaphatnak olyan uniós eszközökből, mint az EKSZ válságkezelési struktúrái és Válságreagálási Központja. A tagállamok továbbá az 1313/2013/EU határozat 7. cikkével létrehozott Veszélyhelyzet-reagálási Koordinációs Központot, az uniós polgári védelmi mechanizmust, valamint adott esetben a közös biztonság- és védelempolitika keretébe tartozó uniós missziókat és műveleteket és az EU gyorsreagálási képességét is bevonhatják, ahogyan azt „A biztonság és a védelem területére vonatkozó stratégiai iránytű” előírja.

Módosítás  37

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

(EU) 2015/637 irányelv

13 a cikk – 4 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a) A 2. fejezet a következő 13ad. cikkel egészül ki: 13ad. cikk A gyermekek kiemelt védelme
A tagállamok az Unió küldöttségeinek támogatásával védelmi intézkedéseket hoznak, hogy biztosítsák harmadik országokban az uniós állampolgár gyermekek konzuli védelemhez való jogát, különösen akkor, ha fennáll az Európai Unió Alapjogi Chartájában és a gyermek jogairól szóló ENSZ-egyezményben foglalt jogaik megsértésének veszélye. A gyermekek számára biztosított konzuli segítségnyújtás során a tagállamok a gyermek mindenek felett álló érdekét tekintik elsődleges szempontnak.

Módosítás  38

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

(EU) 2015/637 irányelv

13 b cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok évente legalább egyszer a Bizottság és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője rendelkezésére bocsátják a következő információkat:

A tagállamok félévente az EKSZ és a Bizottság rendelkezésére bocsátják a következő információkat:

Módosítás  39

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

(EU) 2015/637 irányelv

13 b cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A tagállamok, a Bizottság szolgálatai és az EKSZ az (1) bekezdés a), b) és c) pontjában említett információkat a szolgáltatott információk koherenciáját biztosító módon nyilvánosan hozzáférhetővé teszik.

(2) A tagállamok, a Bizottság szolgálatai és az EKSZ az (1) bekezdésben említett információkat a szolgáltatott információk koherenciáját biztosító módon nyilvánosan hozzáférhetővé teszik.

Módosítás  40

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

(EU) 2015/637 irányelv

13 b cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A Bizottság kérésére a tagállamok az (1) bekezdésben említett információkat géppel olvasható formátumban adják meg.

(3) A tagállamok az (1) bekezdésben említett információkat géppel olvasható formátumban adják meg.

Módosítás  41

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

(EU) 2015/637 irányelv

13 c cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A tagállamok intézkedéseket hoznak abból a célból, hogy polgáraikat tájékoztassák az EUMSZ 20. cikke (2) bekezdésének c) pontjában foglalt jogukról. Ez különösen a következő intézkedéseket foglalhatja magában:

(1) A tagállamok intézkedéseket hoznak abból a célból, hogy polgáraikat tájékoztassák az EUMSZ 20. cikke (2) bekezdésének c) pontjában foglalt jogukról, különösen az alábbiak révén:

Módosítás  42

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

(EU) 2015/637 irányelv

13 c cikk – 1 bekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) az EUMSZ 23. cikke nemzeti útlevelekre vonatkozó első mondatának átvétele;

törölve

Módosítás  43

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

(EU) 2015/637 irányelv

13 c cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca) digitális technológiák és automatizált értesítési rendszerek – például telefonhálózatokon keresztül történő SMS-küldés – bevezetése annak érdekében, hogy harmadik országokba való belépéskor az uniós polgárok megkapják a konzuli védelemhez szükséges alapvető elérhetőségi adatokat, valamint válsághelyzetekben a riasztási üzeneteket.

Módosítás  44

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

(EU) 2015/637 irányelv

13 c cikk – 1 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) ezenkívül az EUMSZ 23. cikke első mondatának tagállamok általi feltüntetése a nemzeti útlevelekben, látható helyen.

Módosítás  45

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

(EU) 2015/637 irányelv

14 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ha valamely képviselettel nem rendelkező polgár a segítségnyújtás iránti kérelem benyújtásakor nem tudja megfizetni az (1) bekezdésben említett költségeket a segítséget nyújtó tagállamnak, a segítséget nyújtó tagállam visszafizetésről szóló kötelezettségvállalási nyilatkozat aláírására kötelezheti a képviselettel nem rendelkező polgárt. Ennek alapján a segítséget nyújtó tagállam kérheti az érintett, képviselettel nem rendelkező polgárt, hogy a segítségnyújtástól számított négy hét elteltével fizesse meg ezeket a költségeket.

Ha valamely képviselettel nem rendelkező polgár a segítségnyújtás iránti kérelem benyújtásakor nem tudja megfizetni az (1) bekezdésben említett költségeket a segítséget nyújtó tagállamnak, a segítséget nyújtó tagállam visszafizetésről szóló kötelezettségvállalási nyilatkozat aláírására kötelezheti a képviselettel nem rendelkező polgárt. Ennek alapján a segítséget nyújtó tagállam kérheti az érintett, képviselettel nem rendelkező polgárt, hogy a segítségnyújtástól számított három hónap elteltével fizesse meg ezeket a költségeket. Ha a képviselettel nem rendelkező polgára a segítségnyújtás iránti kérelem benyújtásakor nem tudja megfizetni az (1) bekezdésben említett költségeket, az nem érinti a konzuli védelemhez való jogát.

Módosítás  46

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

(EU) 2015/637 irányelv

14 cikk – 6 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogadhat el a (2) bekezdésben említett, visszafizetésről szóló kötelezettségvállalási nyilatkozathoz és a (3) bekezdésben említett, a költségeknek az állampolgárság szerinti tagállammal való visszafizettetéséhez használandó formanyomtatványok meghatározásáról. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 15a. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

(6) A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogadhat el a (2) bekezdésben említett, visszafizetésről szóló kötelezettségvállalási nyilatkozathoz és a (3) bekezdésben említett, a költségeknek az állampolgárság szerinti tagállammal való visszafizettetéséhez használandó, valamennyi tagállam nyelvén rendelkezésre álló formanyomtatványok meghatározásáról. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 15a. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

Módosítás  47

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont

(EU) 2015/637 irányelv

16 a cikk – 1 bekezdés – f a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

fa) a 13. cikk (4) bekezdése rendelkezéseinek való megfelelés biztosítása a polgárok harmadik országokba irányuló utazásainak vagy ottani tartózkodásainak nyilvántartásba vétele és az azokról szóló értesítés tekintetében.

Módosítás  48

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont

(EU) 2015/637 irányelv

16 a cikk – 1 bekezdés – f b pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

fb) a 13c. cikk (1) bekezdésének -a) pontjában említett tájékoztatás és figyelmeztetés;

Módosítás  49

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont

(EU) 2015/637 irányelv

16 a cikk – 1 bekezdés – f c pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

fc) a 13. cikk (4) bekezdésével összhangban benyújtott utazási vagy tartózkodási adatok és nyilvántartások feldolgozása;

Módosítás  50

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont

(EU) 2015/637 irányelv

16 a cikk – 6 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) Az (5) bekezdésben említett személyes adatok kezelése során a tagállamok illetékes hatóságai, valamint az uniós intézmények és szervek megfelelő és konkrét intézkedéseket tesznek az érintettek érdekeinek védelme érdekében. Emellett belső szabályzatokat vezetnek be, és megteszik a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket az ilyen személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés és azok továbbításának megakadályozása érdekében.

(6) Az (5) bekezdésben említett személyes adatok kezelése során a tagállamok illetékes hatóságai, valamint az uniós intézmények és szervek megfelelő és konkrét intézkedéseket tesznek az érintettek érdekeinek és jogainak védelme érdekében. Emellett belső szabályzatokat vezetnek be, és megteszik a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket az ilyen személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés és azok továbbításának megakadályozása érdekében.

Módosítás  51

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont

(EU) 2015/637 irányelv

16 a cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ezen irányelv alkalmazásában a tagállamok illetékes hatóságai kizárólag a 9., 10. és 13a. cikkben említett feladatok elvégzése céljából és az (EU) 2016/679 rendelet V. fejezetével összhangban továbbítanak személyes adatokat harmadik ország vagy nemzetközi szervezet részére.

Ezen irányelv alkalmazásában a tagállamok illetékes hatóságai kizárólag a 9., 10. és 13a. cikkben említett feladatok elvégzése céljából és az (EU) 2016/679 rendelet V. fejezetével összhangban továbbítanak személyes adatokat harmadik ország vagy nemzetközi szervezet részére. Az (5) bekezdésben említett személyes adatok nem foglalhatók bele az ilyen továbbított adatokba, kivéve, ha az érintett uniós polgár kifejezett előzetes hozzájárulását adta ehhez.

Módosítás  52

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont

(EU) 2015/637 irányelv

16 b cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a képviselettel nem rendelkező polgárok számára az ezen irányelv szerinti jogaik megsértése esetén a nemzeti jog szerint hatékony jogorvoslat álljon rendelkezésre.

A tagállamok biztosítják, hogy a képviselettel nem rendelkező polgárok az ezen irányelv szerinti jogaik megsértése esetén hatékonyan hozzáférjenek a nemzeti jog szerinti panaszmechanizmusokhoz és jogorvoslati lehetőségekhez.

Módosítás  53

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont

(EU) 2015/637 irányelv

19 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Legkorábban [nyolc évvel a módosító irányelv átültetési határidejét követően] a Bizottság elvégzi ezen irányelv értékelését, és az értékelés főbb megállapításairól jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

Legkésőbb [nyolc évvel a módosító irányelv átültetési határidejét követően] a Bizottság elvégzi ezen irányelv értékelését, és az értékelés főbb megállapításairól jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

 


 

VÉLEMÉNY A KÜLÜGYI BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL (21.3.2024)

az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére

a harmadik országokban képviselettel nem rendelkező uniós polgárok konzuli védelmét elősegítő koordinációs és együttműködési intézkedésekről szóló (EU) 2015/637 irányelv és az uniós ideiglenes úti okmány létrehozásáról szóló (EU) 2019/997 irányelv módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2023)930 – C9‑0015/2024 – 2023/0441(CNS))

A vélemény előadója (*): Nacho Sánchez Amor

(*) Társbizottsági eljárás – az eljárási szabályzat 57. cikke

 

 

RÖVID INDOKOLÁS

A Bizottság javaslata az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) és az Európai Unió küldöttségei szerepének és tevékenységeinek jelentős kiterjesztését irányozza elő, beleértve az Európai Unión kívüli válságokra való felkészültségre és az ezekre történő reagálásra vonatkozó új és módosított rendelkezéseket is.

Az eljárási szabályzat VI. mellékletének I.3. pontjával összhangban az EKSZ-nek és különböző szolgálatainak – többek között az uniós küldöttségek és az EKSZ Válságreagálási Központja szervezetének és működésének – a felügyelete a Külügyi Bizottság (AFET) kizárólagos hatáskörébe tartozik. Az uniós küldöttségek munkája kiterjed többek között arra is, hogy érvényre juttassák az uniós polgárok harmadik országok területén biztosítandó védelemre vonatkozó jogát az Európai Unióról szóló szerződés 35. cikkének megfelelően.

Az EKSZ, az uniós küldöttségek és a válságreagálási struktúrák szervezetét és működését a 2010. július 26-i 2010/427/EU tanácsi határozat határozza meg, amely az AFET bizottság hatáskörébe tartozik. A biztonság és a védelem területére vonatkozó 2022. évi stratégiai iránytű keretében – amely szintén az AFET bizottság hatáskörébe tartozik – megkezdődött az EKSZ válságreagálási mechanizmusainak felülvizsgálata, többek között a konzuli támogatásé és a helyszíni biztonságé is.

2023. március 15-én a Parlament az AFET bizottság vezetésével elfogadta a KKBP-re vonatkozó ajánlást, amelyben mérlegelte az EKSZ működését és az EU globális szerepének megerősítését (2021/2065(INI)). Az ajánlás az EKSZ-szel kapcsolatos témákkal széles körűen foglalkozik, többek között kitér az uniós Válságreagálási Központnak nyújtott támogatásra is az uniós és tagállami nagykövetségek és küldöttségek reagálásának és az uniós polgárok számára válság idején nyújtott szolgáltatásaiknak koordinálásában.

A Bizottság javaslata az EKSZ (és válságkezelési struktúrái, valamint az uniós küldöttségek) szerepét az együttműködés terén új, még magasabb szintre emeli: a konzuli védelem összefonódik az EKSZ kül-, biztonság- és védelempolitikai szerepével minden olyan esetben, amikor a döntéseket értékelések, harmadik országokkal való kapcsolatok, katonai eszközök használata és más, jellemzően a KKBP/KBVP hatálya alá tartozó elemek alapján kell meghozni.

MÓDOSÍTÁSOK

A Külügyi Bizottság felkéri az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbiakat:

Módosítás  1

Irányelvre irányuló javaslat

1 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) Az (EU) 2015/637 irányelv hatályát ki kell terjeszteni az uniós polgárokon túlra is. E tekintetben az elismert menekültek, a hontalan személyek, valamint más olyan személyek, akik nem állampolgárai egyetlen országnak sem, de lakóhelyük valamelyik tagállamban van és az e tagállam által kibocsátott úti okmány birtokosai, a képviselettel nem rendelkező polgárokéval azonos feltételek mellett jogosultnak kell lenniük konzuli védelemre, amennyiben egy lakóhely szerinti tagállam nincs diplomáciai vagy konzuli hatóság által képviselve.

Módosítás  2

Irányelvre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A konzuli védelem iránti kérelmekkel járó válságok gyakorisága és nagyságrendje növekszik. A Covid19-világjárvány, az afganisztáni válság, Oroszország Ukrajna elleni agressziós háborúja, a szudáni konfliktus, az Izraelből és Gázából történő hazaszállítások és más hasonló válsághelyzetek szolgáltak alapul a hiányosságok azonosításához és annak átgondolásához, hogy miként lehetne jobban elősegíteni a konzuli védelemhez való jog gyakorlását. E tapasztalatok tanulságait levonva, valamint a polgárok és a konzuli hatóságok számára az eljárások egyszerűsítése érdekében tisztázni és egyszerűsíteni kell az (EU) 2015/637 irányelv szabályait és eljárásait annak érdekében, hogy javuljon a képviselettel nem rendelkező uniós polgároknak nyújtott konzuli védelem hatékonysága, különösen válsághelyzetekben. A lehető legjobban ki kell használni azokat a tagállami és uniós szintű forrásokat, amelyek a harmadik országokban akár helyi szinten, akár a fővárosban rendelkezésre állnak.

(2) A konzuli védelem iránti kérelmekkel járó válságok gyakorisága és nagyságrendje növekszik. A Covid19-világjárvány, a 2021-es afganisztáni válság, Oroszország Ukrajna elleni agressziós háborúja, a szudáni konfliktus, az Izraelből és Gázából történő hazaszállítások, a megsokszorozódó humanitárius válságok, természeti és ember okozta katasztrófák és más hasonló válsághelyzetek szolgáltak alapul a hiányosságok azonosításához és annak átgondolásához, hogy miként lehetne jobban elősegíteni a konzuli védelemhez való jog gyakorlását. Meg kell erősíteni az EU képességét arra, hogy reagáljon ezekre a folyamatos, megsokszorozódó válságokra, orvosolva minden hiányosságot, és megerősítve felkészültségünket, információgyűjtési és döntéshozatali kapacitásunkat a válságok előtt és alatt. E tapasztalatok tanulságait levonva, valamint a polgárok és a konzuli hatóságok számára az eljárások egyszerűsítése érdekében tisztázni és egyszerűsíteni kell az (EU) 2015/637 irányelv szabályait és eljárásait annak érdekében, hogy javuljon a képviselettel nem rendelkező uniós polgároknak nyújtott konzuli védelem hatékonysága, különösen válsághelyzetekben. A lehető legjobban ki kell használni azokat a tagállami és uniós szintű forrásokat, amelyek a harmadik országokban akár helyi szinten, akár a fővárosban rendelkezésre állnak.

Módosítás  3

Irányelvre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A konzuli hatóságok és a polgárok számára a jogbiztonság javítása érdekében helyénvaló részletesebb kritériumokat meghatározni annak értékeléséhez, hogy egy uniós polgárt képviselettel nem rendelkezőnek kell-e tekinteni, és így jogosult-e annak a tagállamnak a konzuli védelmére, amelynek konzuli hatóságaihoz fordult. Ezeknek a kritériumoknak kellően rugalmasnak kell lenniük, és a helyi körülmények – például az utazás egyszerűsége vagy a biztonsági helyzet az érintett harmadik országban – fényében kell alkalmazni. Ebben az összefüggésben a hozzáférhetőségnek és a közelségnek továbbra is fontos szempontnak kell maradnia.

(4) A konzuli hatóságok és a polgárok számára a jogbiztonság javítása érdekében helyénvaló részletesebb kritériumokat meghatározni annak értékeléséhez, hogy egy uniós polgárt képviselettel nem rendelkezőnek kell-e tekinteni, és így jogosult-e annak a tagállamnak a konzuli védelmére, amelynek konzuli hatóságaihoz fordult. Ezeknek a kritériumoknak kellően gyakorlatiasnak és rugalmasnak kell lenniük, és a helyi körülmények – például az utazás egyszerűsége vagy a biztonsági helyzet az érintett harmadik országban – fényében kell alkalmazni. Ebben az összefüggésben a hozzáférhetőségnek és a közelségnek továbbra is fontos szempontnak kell maradnia.

Módosítás  4

Irányelvre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10) Amennyiben egy válsághelyzet nagyszámú konzuli védelem iránti kérelmet eredményez, az érintett harmadik országban képviselettel rendelkező tagállamok nagykövetségei és konzulátusai számára lehetővé kell tenni, hogy megállapodhassanak a kérelmeknek a rendelkezésre álló kapacitás alapján történő elosztásáról, annak a lehető legjobb kihasználása érdekében. E célból az Unió küldöttségei segíthetik őket.

(10) Amennyiben egy válsághelyzet nagyszámú konzuli védelem iránti kérelmet eredményez, az érintett harmadik országban képviselettel rendelkező tagállamok nagykövetségei és konzulátusai számára lehetővé kell tenni, hogy megállapodhassanak a kérelmeknek a rendelkezésre álló kapacitás alapján történő elosztásáról, annak a lehető legjobb kihasználása érdekében. E célból az Unió küldöttségeinek segíteniük kell őket.

Módosítás  5

Irányelvre irányuló javaslat

19 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19) A képviselettel nem rendelkező polgárok számára történő segítségnyújtást szükségessé tevő esetleges konzuli válsághelyzetekre való felkészültség biztosítása érdekében a tagállamok és az Unió harmadik országokban működő küldöttségei közötti helyi konzuli együttműködésnek magában kell foglalnia az e polgárok szempontjából releváns kérdésekről folytatott információcserét, beleértve a biztonságukat és védelmüket, a közös konzuli vészhelyzeti tervek kidolgozását és a konzuli gyakorlatok szervezését. Ebben az összefüggésben különösen fontos lehet, hogy a képviselettel nem rendelkező tagállamok konzuli hatóságait bevonják az ilyen helyi konzuli együttműködésbe a konzuli válsághelyzetekre való felkészültség és reagálás koordinálása során.

(19) A képviselettel nem rendelkező polgárok számára történő segítségnyújtást szükségessé tevő esetleges konzuli válsághelyzetekre való felkészültség biztosítása érdekében – beleértve a természeti katasztrófákat, politikai zavargásokat vagy terrortámadásokat – a tagállamok és az Unió harmadik országokban működő küldöttségei közötti helyi konzuli együttműködésnek magában kell foglalnia az e polgárok szempontjából releváns kérdésekről folytatott információcserét, beleértve a biztonságukat és védelmüket, a közös konzuli vészhelyzeti tervek és gyors reagálási mechanizmusok kidolgozását és a konzuli gyakorlatok szervezését. Ebben az összefüggésben különösen fontos lehet, hogy a képviselettel nem rendelkező tagállamok konzuli hatóságait bevonják az ilyen helyi konzuli együttműködésbe a konzuli válsághelyzetekre való felkészültség és reagálás koordinálása során.

Módosítás  6

Irányelvre irányuló javaslat

23 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(23) A konzuli segítségnyújtás hatékony koordinációjának biztosítása érdekében a közös konzuli vészhelyzeti terveknek adott esetben figyelembe kell venniük a vezető államok, azaz az adott harmadik országban képviselettel rendelkező azon tagállamok szerepét és felelősségét, amelyek feladata a képviselettel nem rendelkező polgárok segítségnyújtásának koordinálása és irányítása a válsághelyzetekben. Emellett a konzuli gyakorlatok keretében évente értékelni kell a közös konzuli vészhelyzeti terveket annak biztosítása érdekében, hogy azok továbbra is relevánsak legyenek. Ugyanakkor a közös konzuli vészhelyzeti tervek nem értelmezhetők úgy, hogy felváltják a tagállamok meglévő nemzeti válságkezelési terveit, és nem érintik a tagállamok azon felelősségét, hogy konzuli segítséget nyújtsanak saját állampolgáraiknak.

(23) A konzuli segítségnyújtás hatékony koordinációjának biztosítása érdekében a közös konzuli vészhelyzeti terveknek adott esetben figyelembe kell venniük a vezető államok, azaz az adott harmadik országban képviselettel rendelkező azon tagállamok szerepét és felelősségét, amelyek feladata a képviselettel nem rendelkező polgárok segítségnyújtásának koordinálása és irányítása a válsághelyzetekben. Emellett a konzuli gyakorlatok keretében évente – vagy ennél gyakrabban, ha rendkívüli körülmények ezt szükségessé teszik – értékelni kell a közös konzuli vészhelyzeti terveket annak biztosítása érdekében, hogy azok továbbra is relevánsak legyenek. Ugyanakkor a közös konzuli vészhelyzeti tervek nem értelmezhetők úgy, hogy felváltják a tagállamok meglévő nemzeti válságkezelési terveit, és nem érintik a tagállamok azon felelősségét, hogy konzuli segítséget nyújtsanak saját állampolgáraiknak, hanem olyan egységes megközelítésként kell őket értelmezni, amely ezen túlmenően segítheti a képviselt tagállamok erőfeszítéseinek összehangolását.

Módosítás  7

Irányelvre irányuló javaslat

25 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(25) Az utazási tanácsok, azaz a tagállamok által az egyes harmadik országokba történő utazás viszonylagos biztonságáról adott tájékoztatás lehetővé teszi az utazók számára, hogy megalapozott döntést hozzanak egy adott úti célról, beleértve azokat a harmadik országokat is, ahol az állampolgárságuk szerinti tagállam nem rendelkezik képviselettel. Bár az utazási tanácsok nyújtása a tagállamok felelőssége, helyénvaló, hogy – különösen válsághelyzetekkel összefüggésben – egyeztessenek e témában annak érdekében, hogy a lehető legnagyobb mértékben biztosítsák az adott tanácsok szintjének következetességét. Ez magában foglalhatja az utazási tanácsokban megjelölt kockázati szintek közös struktúrájának elfogadását, az EKSZ biztonságos platformjának felhasználásával. Amennyiben lehetséges, az ilyen koordinációnak már korai szakaszban meg kell történnie, amikor a tagállamok az utazási tanácsok szintjének megváltoztatását tervezik.

(25) Az utazási tanácsokat, azaz a tagállamok által az egyes harmadik országokba történő utazás viszonylagos biztonságáról adott tájékoztatást rendszeresen frissíteni kell annak érdekében, hogy lehetővé tegye az utazók számára, hogy megalapozott döntést hozzanak egy adott úti célról, beleértve azokat a harmadik országokat is, ahol az állampolgárságuk szerinti tagállam nem rendelkezik képviselettel. Bár az utazási tanácsok nyújtása a tagállamok felelőssége, helyénvaló, hogy – különösen válsághelyzetekkel összefüggésben – egyeztessenek e témában annak érdekében, hogy biztosítsák az adott tanácsok szintjének következetességét. Ez magában foglalhatja az utazási tanácsokban megjelölt kockázati szintek közös struktúrájának elfogadását, az EKSZ biztonságos platformjának felhasználásával. Az ilyen koordinációnak már korai szakaszban meg kell történnie, amikor a tagállamok az utazási tanácsok szintjének megváltoztatását tervezik.

Módosítás  8

Irányelvre irányuló javaslat

26 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(26) A hatékony koordináció elengedhetetlen a válságokra való hatékony reagáláshoz. E koordináció biztosítása érdekében az EKSZ Válságreagálási Központjának és a Bizottság Veszélyhelyzet-reagálási Koordinációs Központjának támogatást kell nyújtania a tagállamoknak. Azokban az esetekben, amikor evakuálásra van szükség, különösen fontos az összehangolt uniós válságreagálás annak biztosításához, hogy a rendelkezésre álló támogatást hatékonyan nyújtsák, és a lehető legjobban kihasználják a rendelkezésre álló evakuálási kapacitásokat. Ezért a rendelkezésre álló evakuálási kapacitásra vonatkozó információkat időben meg kell osztani, többek között a katonai eszközöket használó mentési és evakuálási műveletek esetében is.

(26) A hatékony koordináció elengedhetetlen a válságokra való hatékony reagáláshoz. E koordináció biztosítása érdekében az EKSZ Válságreagálási Központjának és a Bizottság Veszélyhelyzet-reagálási Koordinációs Központjának támogatást és időben történő tájékoztatást kell nyújtania a tagállamoknak. Azokban az esetekben, amikor evakuálásra van szükség, különösen fontos az összehangolt uniós válságreagálás annak biztosításához, hogy a rendelkezésre álló támogatást gyorsan és hatékonyan nyújtsák, és a lehető legjobban kihasználják a rendelkezésre álló evakuálási kapacitásokat. Ezért az olyan elsődleges és releváns információkat, mint például hogy mekkora evakuálási kapacitás áll rendelkezésre, időben meg kell osztania gyors és hatékony reagálás érdekében, többek között a katonai eszközöket használó mentési és evakuálási műveletek esetében is. E tekintetben az EKSZ számára lehetővé kell tenni, hogy automatikus és folyamatos tájékoztatást kaphasson a tagállamoktól a harmadik országokban fennálló helyzetről.

Módosítás  9

Irányelvre irányuló javaslat

28 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(28) A közös konzuli csoportoknak a következő elveken kell alapulniuk: önkéntes részvétel, a képviselt tagállamokkal való szolidaritás, egyenlőség a belső munkastruktúrákra vonatkozó döntések tekintetében, a csapatok összetételének egyszerűsége, költségmegosztás az egyes tagállamokkal, uniós intézményekkel és saját működési költségeiket viselő szervekkel, rugalmasság, az összehangolt uniós válasz láthatósága, valamint nyitottság az érintett harmadik országok felé.

(28) A közös konzuli csoportoknak a következő elveken kell alapulniuk: a képviselt tagállamokkal való szolidaritás, egyenlőség a belső munkastruktúrákra vonatkozó döntések tekintetében, a csapatok összetételének egyszerűsége, költségmegosztás az egyes tagállamokkal, uniós intézményekkel és saját működési költségeiket viselő szervekkel, rugalmasság, az összehangolt uniós válasz láthatósága, valamint nyitottság az érintett harmadik országok felé.

Módosítás  10

Irányelvre irányuló javaslat

30 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(30) A rászoruló uniós polgárok támogatása érdekében fontos, hogy megbízható tájékoztatást nyújtsanak számukra arról, hogyan vehetnek igénybe konzuli segítséget harmadik országokban. A Bizottság szolgálatainak és az EKSZ-nek hozzá kell járulniuk ehhez a célkitűzéshez a releváns információk terjesztésével, beleértve a tagállamok által konzuli hálózataikról és azon harmadik országokról nyújtandó információkat is, amelyek tekintetében gyakorlati megállapodásokat kötöttek a felelősség megosztására, képviselettel nem rendelkező polgárok részére nyújtandó konzuli védelem biztosítása céljából. Az ilyen információk feldolgozásának megkönnyítése érdekében azokat géppel olvasható formátumban kell rendelkezésre bocsátani.

(30) A rászoruló uniós polgárok támogatása érdekében fontos, hogy megbízható és könnyen hozzáférhető tájékoztatást nyújtsanak számukra arról, hogyan vehetnek igénybe konzuli segítséget harmadik országokban, beleértve a digitális kapcsolattartási lehetőségeket is. A Bizottság szolgálatainak és az EKSZ-nek a tagállamokkal szoros együttműködésben kell terjeszteniük a releváns információkat, beleértve a tagállamok által konzuli hálózataikról és azon harmadik országokról nyújtandó információkat is, amelyek tekintetében gyakorlati megállapodásokat kötöttek a felelősség megosztására, képviselettel nem rendelkező polgárok részére nyújtandó konzuli védelem biztosítása céljából. Az ilyen információk feldolgozásának megkönnyítése érdekében azokat géppel olvasható formátumban kell rendelkezésre bocsátani.

Módosítás  11

Irányelvre irányuló javaslat

30 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(30a) A tagállamoknak és az érintett uniós szerveknek biztosítaniuk kell, hogy a konzuli védelemmel kapcsolatos információk naprakészek és könnyen hozzáférhetők legyenek a digitális platformokon, beleértve a mobilalkalmazásokat, hogy az uniós polgárok mindenkor gyorsan és könnyen hozzáférhessenek az információkhoz és a kapcsolattartási csatornákhoz. Ezzel összefüggésben létre kell hozni egy közvetítési szolgáltatást, hogy az uniós polgárok a harmadik országba való érkezésükkor kontextusba helyezett azonnali üzeneteket kapjanak a jogaikról, valamint arról, hogy azokat hogyan érvényesíthetik, továbbá figyelmeztető üzeneteket válság esetén. Ezenkívül fontolóra kell venni egy felülvizsgált és továbbfejlesztett közös uniós konzuli védelmi portál létrehozását, amely tartalmazna minden lényeges információt, sürgős helyzetekre vonatkozó utasítást, valamint a harmadik országban működő uniós küldöttségek és konzuli képviseletek elérhetőségeit.

Módosítás  12

Irányelvre irányuló javaslat

31 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(31) A tagállamoknak további intézkedéseket kell hozniuk annak érdekében, hogy még inkább tudatosítsák az uniós polgárok körében a konzuli védelemhez való jogukat, szem előtt tartva a fogyatékossággal élő személyek sajátos szükségleteit is. Tekintettel a tagállamokra háruló korlátozott költségekre, ennek egyik lehetséges módja az lenne, ha a tagállamok által kiállított útlevelekben szó szerint feltüntetnék az EUMSZ 23. cikkének szövegét annak érdekében, hogy javítsák a polgárok tájékozottságát a diplomáciai és konzuli hatóságok nyújtotta védelem tekintetében, amint az már a C(2007) 5841 bizottsági ajánlásban5 is szerepel. A tagállamok az utazási tanácsadás és a konzuli segítségnyújtással kapcsolatos kampányok során is tájékoztatást nyújthatnak a képviselettel nem rendelkező polgárok konzuli védelemhez való jogáról. Emellett együttműködhetnek a harmadik országokba irányuló utazást kínáló személyszállítási szolgáltatókkal és közlekedési csomópontokkal, például felkérve őket arra, hogy az ügyfelek rendelkezésére bocsátott tájékoztató anyagokhoz csatolják a konzuli védelemhez való jogra vonatkozó releváns tájékoztatást.

(31) A tagállamoknak további intézkedéseket kell hozniuk annak érdekében, hogy még inkább tudatosítsák az uniós polgárok körében a konzuli védelemhez való jogukat, szem előtt tartva a fogyatékossággal élő személyek sajátos szükségleteit is. Tekintettel az ezzel járó korlátozott költségekre, a tagállamoknak a kiállított útleveleikben szó szerint fel kell tüntetniük az EUMSZ 23. cikkének szövegét annak érdekében, hogy javítsák a polgárok tájékozottságát a diplomáciai és konzuli hatóságok nyújtotta védelem tekintetében, amint az már a C(2007) 5841 bizottsági ajánlásban5 is szerepel. A tagállamok az utazási tanácsadás és a konzuli segítségnyújtással kapcsolatos kampányok során is tájékoztatást nyújthatnak a képviselettel nem rendelkező polgárok konzuli védelemhez való jogáról. Emellett együttműködhetnek a harmadik országokba irányuló utazást kínáló személyszállítási szolgáltatókkal és közlekedési csomópontokkal, például felkérve őket arra, hogy az ügyfelek rendelkezésére bocsátott tájékoztató anyagokhoz csatolják a konzuli védelemhez való jogra vonatkozó releváns tájékoztatást.

_________________

_________________

5 A Bizottság C(2007) 5841 ajánlása (2007. december 5.) az EKSz. 20. cikke szövegének az útlevelekben történő megjelenítéséről (HL L 118., 2008.5.6., 30. o., ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2008/355/oj).

5 A Bizottság C(2007) 5841 ajánlása (2007. december 5.) az EKSz. 20. cikke szövegének az útlevelekben történő megjelenítéséről (HL L 118., 2008.5.6., 30. o., ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2008/355/oj).

Módosítás  13

Irányelvre irányuló javaslat

32 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(32) Az (EU) 2015/637 irányelv pénzügyi rendelkezéseit ki kell igazítani a megtérítések egyszerűsítése és a pénzügyi tehermegosztás fenntartása érdekében. Mindenekelőtt lehetővé kell tenni a képviselettel nem rendelkező polgárok számára, hogy a segítséget nyújtó tagállam állampolgáraira vonatkozókkal megegyező feltételek mellett közvetlenül visszafizessék az adott tagállam által nyújtott szolgáltatás költségeit, hogy elkerüljék a polgár állampolgársága szerinti tagállamhoz intézett, megtérítés iránti kérelemből eredő adminisztratív terheket. Emellett a tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy eltekintsenek az ilyen költségek felszámításától. Mivel bizonyos helyzetekben előfordulhat, hogy a képviselettel nem rendelkező polgárok nem tudnak fizetni a segítségnyújtás iránti kérelem benyújtásakor, különösen akkor, ha készpénzüket és a pénzükhöz való hozzáféréshez szükséges eszközeiket ellopták, rendelkezni kell arról, hogy a segítséget nyújtó tagállam konzuli hatóságai előírhatják számukra a visszafizetésről szóló kötelezettségvállalási nyilatkozat aláírását. E kötelezettségvállalási nyilatkozat alapján a segítséget nyújtó tagállam hatóságai a segítségnyújtástól számított négy hét elteltével kérhetik a költségek visszafizetését.

(32) Az (EU) 2015/637 irányelv pénzügyi rendelkezéseit ki kell igazítani a megtérítések egyszerűsítése és a pénzügyi tehermegosztás fenntartása érdekében. Mindenekelőtt lehetővé kell tenni a képviselettel nem rendelkező polgárok számára, hogy a segítséget nyújtó tagállam állampolgáraira vonatkozókkal megegyező feltételek mellett közvetlenül visszafizessék az adott tagállam által nyújtott szolgáltatás költségeit, hogy elkerüljék a polgár állampolgársága szerinti tagállamhoz intézett, megtérítés iránti kérelemből eredő adminisztratív terheket. Emellett a tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy eltekintsenek az ilyen költségek felszámításától. Mivel bizonyos helyzetekben előfordulhat, hogy a képviselettel nem rendelkező polgárok nem tudnak fizetni a segítségnyújtás iránti kérelem benyújtásakor, különösen akkor, ha készpénzüket és a pénzükhöz való hozzáféréshez szükséges eszközeiket ellopták, rendelkezni kell arról, hogy a segítséget nyújtó tagállam konzuli hatóságai előírhatják számukra a visszafizetésről szóló kötelezettségvállalási nyilatkozat aláírását. E kötelezettségvállalási nyilatkozat alapján a segítséget nyújtó tagállam hatóságai a segítségnyújtástól számított három hónap elteltével kérhetik a költségek visszafizetését.

Módosítás  14

Irányelvre irányuló javaslat

34 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(34a) A tagállami visszatérítésekből származó bevételek mellett az EKSZ költségvetését és humán erőforrásait is megfelelően növelni kell annak érdekében, hogy garantálni lehessen az uniós polgároknak nyújtott segítséggel és/vagy védelemmel kapcsolatos felelősségek megfelelő megvalósítását. A világszerte egymást követő válságok és konfliktusok miatt fennáll annak a veszélye, hogy – különösen súlyos válságok idején – túlterhelik a tagállamok konzuli védelmét és/vagy segítségnyújtását. Az EKSZ és az e tekintetben egyre nagyobb szerepet vállaló uniós küldöttségek kulcsfontosságú helyszíni koordinációs szerepet játszanak.

Módosítás  15

Irányelvre irányuló javaslat

37 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(37a) A válságreagálással összefüggésben fontos emlékeztetni arra, hogy az Európai Tanács által 2022. március 24-én jóváhagyott „A biztonság és a védelem területére vonatkozó stratégiai iránytű” előírja egy 5000 fős tervezett Uniós gyorstelepítésű kapacitás létrehozását, amelyet nem megengedő környezetek különböző szakaszaiban kell alkalmazni, és amely egy összehangolt válságreagálás részeként kezdetben a mentési és evakuálási műveletekre fog összpontosítani.

Módosítás  16

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – -1 a pont (új)

(EU) 2015/637 irányelv

4 cikk – 1 a albekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-1a. a 4. cikk az alábbi 1a. albekezdéssel egészül ki:

 

Az elismert menekültek, a hontalan személyek, valamint más olyan személyek, akik nem állampolgárai egyetlen országnak sem, de lakóhelyük valamelyik tagállamban van és az e tagállam által kibocsátott úti okmány birtokosai, a képviselettel nem rendelkező polgárokéval azonos feltételek mellett jogosultak konzuli védelemre, amennyiben egy lakóhely szerinti tagállam nincs diplomáciai vagy konzuli hatóság által képviselve.

Módosítás  17

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

(EU) 2015/637 irányelv

7 cikk – 4 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a) A képviselettel nem rendelkező polgároknak nyújtott konzuli védelem során a tagállamok figyelembe veszik a Charta 21. cikkében említett bármely okból – nevezetesen nem, faj, bőrszín, etnikai vagy társadalmi származás, genetikai tulajdonság, nyelv, vallás vagy meggyőződés, politikai vagy más vélemény, nemzeti kisebbséghez tartozás, vagyoni helyzet, születés, fogyatékosság, életkor vagy szexuális irányultság – hátrányos megkülönböztetésnek kitett veszélyeztetett csoportok és személyek sajátos szükségleteit.

Módosítás  18

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

(EU) 2015/637 irányelv

11 cikk – 2 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) Az EKSZ és az uniós küldöttségek számára biztosítani kell az általános költségek és a további horizontális adminisztratív munkateher fedezéséhez szükséges pénzügyi és emberi erőforrásokat.

Módosítás  19

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

(EU) 2015/637 irányelv

13 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A 12. cikkben említett helyi konzuli együttműködés keretében a tagállamok és az EKSZ közös konzuli vészhelyzeti tervet dolgoznak ki és fogadnak el minden egyes harmadik országra vonatkozóan. A közös konzuli vészhelyzeti tervet évente aktualizálni kell, és annak ki kell terjednie a következőkre:

(1) A 12. cikkben említett helyi konzuli együttműködés keretében a tagállamok és az EKSZ közös konzuli vészhelyzeti tervet dolgoznak ki és fogadnak el minden egyes harmadik országra vonatkozóan. A közös konzuli vészhelyzeti tervet évente, vagy rendkívüli körülmények esetén gyakrabban aktualizálni kell, és annak ki kell terjednie a következőkre:

Módosítás  20

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

(EU) 2015/637 irányelv

13 cikk – 1 bekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) az ország konzuli helyzetének elemzése, beleértve a tagállamok nagykövetségeinek vagy konzulátusainak áttekintését, az uniós polgárok számára és tartózkodási helyére vonatkozó becslést, valamint az uniós polgárokat érintő legvalószínűbb forgatókönyvekre vonatkozó kockázatértékelést;

a) az ország konzuli helyzetének elemzése, beleértve a tagállamok nagykövetségeinek vagy konzulátusainak áttekintését, az uniós polgárok számára és tartózkodási helyére vonatkozó becslést, valamint az uniós polgárokat érintő legvalószínűbb forgatókönyvekre – így többek között a katonai, politikai, bűnügyi és egészségügyi kockázatokra, valamint a természeti katasztrófákra – vonatkozó kockázatértékelést;

Módosítás  21

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

(EU) 2015/637 irányelv

13 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Amennyiben jelen vannak, az Unió küldöttségei koordinálják a közös konzuli vészhelyzeti tervek kidolgozását és elfogadását, az érintett harmadik országban képviselettel rendelkező tagállamok nagykövetségei vagy konzulátusai, valamint a képviselettel nem rendelkező tagállamok konzuli hatóságai által tett észrevételek alapján. A közös konzuli vészhelyzeti terveket valamennyi tagállam, az EKSZ és a Bizottság szolgálatai rendelkezésére kell bocsátani.

(2) Amennyiben jelen vannak, az Unió küldöttségei koordinálják a közös konzuli vészhelyzeti tervek kidolgozását és elfogadását, az érintett harmadik országban képviselettel rendelkező tagállamok nagykövetségei vagy konzulátusai, valamint a képviselettel nem rendelkező tagállamok konzuli hatóságai által tett észrevételek alapján. Ez szükség esetén magában foglalhatja a harmadik országokkal és nemzetközi szervezetekkel való együttműködést is. A közös konzuli vészhelyzeti terveket valamennyi tagállam, az EKSZ és a Bizottság szolgálatai rendelkezésére kell bocsátani.

Módosítás  22

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

(EU) 2015/637 irányelv

13 cikk – 5 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a) A tagállamok javítják a harmadik országokban működő uniós küldöttségek helyzetismeretét, többek között azáltal, hogy rendszeresen megosztják velük a friss kockázatértékeléseket, az uniós polgárok biztonságát fenyegető lehetséges veszélyeket, valamint az utazási tanácsokkal kapcsolatos információk megosztásával.

Módosítás  23

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

(EU) 2015/637 irányelv

13 cikk – 5 b bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5b) Az EKSZ a tagállamokkal szoros együttműködésben válsághelyzetekre való konzuli felkészültségi, szimulációs és reagálási képzést biztosít az uniós tisztviselők, valamint a tagállamok diplomáciai és konzuli személyzete számára, hogy javítsa az uniós polgároknak külföldön nyújtott válsághelyzetek kezelésére és a segítségnyújtásra vonatkozó képességét.

Módosítás  24

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

(EU) 2015/637 irányelv

13 a cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A tagállamokat szükség esetén a tagállamok – különösen a válság által érintett harmadik országban képviselettel nem rendelkező tagállamok –, az EKSZ és a Bizottság szolgálatainak szakértőiből álló közös konzuli csoportok is támogathatják. A közös konzuli csoportoknak rendelkezésre kell állniuk a konzuli válság által érintett harmadik országokba történő gyors kiküldés céljából.

(2) A tagállamokat szükség esetén a tagállamok – különösen a válság által érintett harmadik országban képviselettel nem rendelkező tagállamok –, az EKSZ és a Bizottság szolgálatainak szakértőiből álló közös konzuli csoportok is támogathatják. A közös konzuli csoportoknak rendelkezésre kell állniuk a konzuli válság által érintett harmadik országokba történő gyors kiküldés céljából. Az EKSZ és a Bizottság támogatja e szakértők és a közös konzuli csoportok felkészültségét.

Módosítás  25

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

(EU) 2015/637 irányelv

13 a cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A segítségnyújtás során a tagállamok adott esetben támogatást kérhetnek olyan uniós eszközökből, mint az EKSZ válságkezelési struktúrái és Válságreagálási Központja, valamint – az 1313/2013/EU határozat 7. cikkével létrehozott Veszélyhelyzet-reagálási Koordinációs Központon keresztül – az uniós polgári védelmi mechanizmus.”

(4) A segítségnyújtás során a tagállamok támogatást kaphatnak olyan uniós eszközökből, mint az EKSZ válságkezelési struktúrái és Válságreagálási Központja. A tagállamok továbbá az 1313/2013/EU határozat 7. cikkével létrehozott Veszélyhelyzet-reagálási Koordinációs Központot, az uniós polgári védelmi mechanizmust, valamint adott esetben a közös biztonság- és védelempolitika keretébe tartozó uniós missziókat és műveleteket és az EU gyorsreagálási képességét is bevonhatják, ahogyan azt „A biztonság és a védelem területére vonatkozó stratégiai iránytű” előírja.

Módosítás  26

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

(EU) 2015/637 irányelv

2a fejezet – 13b cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A tagállamok évente legalább egyszer a Bizottság és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője rendelkezésére bocsátják a következő információkat:

(1) A tagállamok évente legalább egyszer az EKSZ és a Bizottság rendelkezésére bocsátják a következő információkat:

Módosítás  27

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

(EU) 2015/637 irányelv

2 a fejezet – 13 b cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A tagállamok, a Bizottság szolgálatai és az EKSZ az (1) bekezdés a), b) és c) pontjában említett információkat a szolgáltatott információk koherenciáját biztosító módon nyilvánosan hozzáférhetővé teszik.

(2) A tagállamok, a Bizottság szolgálatai és az EKSZ az (1) bekezdés a), b) és d) pontjában említett információkat a szolgáltatott információk koherenciáját biztosító módon nyilvánosan hozzáférhetővé teszik.

Módosítás  28

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

(EU) 2015/637 irányelv

2a fejezet – 13c cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A tagállamok polgáraiknak az EUMSZ 20. cikke (2) bekezdésének c) pontjában foglalt jogaikról való tájékoztatása céljából intézkedéseket hoznak, különösen az alábbiakat:

 

(A magyar változatot nem érinti.) 

Módosítás  29

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

(EU) 2015/637 irányelv

2a fejezet – 13c cikk – 1 bekezdés – bevezető rész – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) az EUMSZ 23. cikke nemzeti útlevelekre vonatkozó első mondatának átvétele;

törölve

Módosítás  30

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

(EU) 2015/637 irányelv

2a fejezet – 13c cikk – 1 bekezdés – bevezető rész – c a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca) automatikus értesítési rendszerek – például rövid üzenetek telefonhálózatokon keresztüli küldésére szolgáló rendszerek – kifejlesztése annak érdekében, hogy a harmadik országba való megérkezésükkor valamennyi uniós polgár megkapja a konzuli védelemhez szükséges alapvető kapcsolattartási információkat, valamint figyelmeztető üzeneteket válság esetén;

 

 

Módosítás  31

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

(EU) 2015/637 irányelv

2a fejezet – 13c cikk – 1 bekezdés – bevezető rész – c b pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

cb) ezenkívül az EUMSZ 23. cikke első mondatának tagállamok általi feltüntetése a nemzeti útlevelekben;

Módosítás  32

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

(EU) 2015/637 irányelv

14 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ha valamely képviselettel nem rendelkező polgár a segítségnyújtás iránti kérelem benyújtásakor nem tudja megfizetni az (1) bekezdésben említett költségeket a segítséget nyújtó tagállamnak, a segítséget nyújtó tagállam visszafizetésről szóló kötelezettségvállalási nyilatkozat aláírására kötelezheti a képviselettel nem rendelkező polgárt. Ennek alapján a segítséget nyújtó tagállam kérheti az érintett, képviselettel nem rendelkező polgárt, hogy a segítségnyújtástól számított négy hét elteltével fizesse meg ezeket a költségeket.

Ha valamely képviselettel nem rendelkező polgár a segítségnyújtás iránti kérelem benyújtásakor nem tudja megfizetni az (1) bekezdésben említett költségeket a segítséget nyújtó tagállamnak, a segítséget nyújtó tagállam visszafizetésről szóló kötelezettségvállalási nyilatkozat aláírására kötelezheti a képviselettel nem rendelkező polgárt. Ennek alapján a segítséget nyújtó tagállam kérheti az érintett, képviselettel nem rendelkező polgárt, hogy a segítségnyújtástól számított három hónap elteltével fizesse meg ezeket a költségeket.

Módosítás  33

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

(EU) 2015/637 irányelv

14 cikk – 6 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogadhat el a (2) bekezdésben említett, visszafizetésről szóló kötelezettségvállalási nyilatkozathoz és a (3) bekezdésben említett, a költségeknek az állampolgárság szerinti tagállammal való visszafizettetéséhez használandó formanyomtatványok meghatározásáról. Az említett végrehajtási jogi aktusokat a 15a. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

(6) A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogadhat el a (2) bekezdésben említett, visszafizetésről szóló kötelezettségvállalási nyilatkozathoz és a (3) bekezdésben említett, a költségeknek az állampolgárság szerinti tagállammal való visszafizettetéséhez használandó, valamennyi tagállam nyelvén rendelkezésre álló formanyomtatványok meghatározásáról. Az említett végrehajtási jogi aktusokat a 15a. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

Módosítás  34

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont

(EU) 2015/637 irányelv

16 a cikk – 6 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) Az (5) bekezdésben említett személyes adatok kezelése során a tagállamok illetékes hatóságai, valamint az uniós intézmények és szervek megfelelő és konkrét intézkedéseket tesznek az érintettek érdekeinek védelme érdekében. Emellett belső szabályzatokat vezetnek be, és megteszik a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket az ilyen személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés és azok továbbításának megakadályozása érdekében.

(6) Az (5) bekezdésben említett személyes adatok kezelése során a tagállamok illetékes hatóságai, valamint az uniós intézmények és szervek megfelelő és konkrét intézkedéseket tesznek az érintettek érdekeinek védelme érdekében. Emellett belső szabályzatokat vezetnek be, és megteszik a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket az ilyen személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés és azok továbbításának megakadályozása érdekében. Az (5) bekezdésben említett személyes adatokhoz való hozzáférési jog csak a valamely uniós tagállam útlevelével rendelkező személyzet számára biztosítható.

Módosítás  35

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont

(EU) 2015/637 irányelv

16 a cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ezen irányelv alkalmazásában a tagállamok illetékes hatóságai kizárólag a 9., 10. és 13a. cikkben említett feladatok elvégzése céljából és az (EU) 2016/679 rendelet V. fejezetével összhangban továbbítanak személyes adatokat harmadik ország vagy nemzetközi szervezet részére.

Ezen irányelv alkalmazásában a tagállamok illetékes hatóságai kizárólag a 9., 10. és 13a. cikkben említett feladatok elvégzése céljából és az (EU) 2016/679 rendelet V. fejezetével összhangban továbbítanak személyes adatokat harmadik ország vagy nemzetközi szervezet részére. Az (5) bekezdésben említett személyes adatok nem foglalhatók bele az ilyen továbbított adatokba, kivéve, ha az érintett uniós polgár kifejezett előzetes hozzájárulását adta ehhez.

Módosítás  36

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont

(EU) 2015/637 irányelv

16b cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a képviselettel nem rendelkező polgárok számára az ezen irányelv szerinti jogaik megsértése esetén a nemzeti jog szerint hatékony jogorvoslat álljon rendelkezésre.

A tagállamok biztosítják, hogy a képviselettel nem rendelkező polgárok az ezen irányelv szerinti jogaik megsértése esetén hatékonyan hozzáférjenek a nemzeti jog szerinti panaszmechanizmusokhoz és jogorvoslati lehetőségekhez.

Módosítás  37

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont

(EU) 2015/637 irányelv

19 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Legkorábban [nyolc évvel a módosító irányelv átültetési határidejét követően] a Bizottság elvégzi ezen irányelv értékelését, és az értékelés főbb megállapításairól jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

(3) [Négy évvel a módosító irányelv átültetési határidejét követően] és azt követően négyévente a Bizottság elvégzi ezen irányelv átültetésének és alkalmazásának értékelését, és az értékelés főbb megállapításairól – valamint ezen irányelvben foglalt jogok megsértésének lehetséges eseteiről – jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.


 

MELLÉKLET: Azon szervezetek vagy személyek felsorolása,

amelyektől, illetve akiktől az előadó észrevételeket kapott

Az eljárási szabályzat I. mellékletének 8. cikke értelmében az előadó kijelenti, hogy az alábbi szervezetektől vagy személyektől kapott észrevételeket a vélemény elkészítése során, egészen a jelentés bizottsági ülésen történő elfogadásáig:

Szervezet és/vagy személy

Európai Külügyi Szolgálat

Európai Bizottság

 

A fenti felsorolás az előadó kizárólagos felelősségi körében készült.

 

 

 


ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

A harmadik országokban képviselettel nem rendelkező uniós polgárok konzuli védelmét elősegítő intézkedések

Hivatkozások

COM(2023)0930 – C9-0015/2024 – 2023/0441(CNS)

Illetékes bizottság

 A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

14.3.2024

 

 

 

Véleményt nyilvánított

 A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AFET

14.3.2024

A vélemény előadója

 A kijelölés dátuma

Nacho Sánchez Amor

20.2.2024

Vizsgálat a bizottságban

22.2.2024

 

 

 

Az elfogadás dátuma

20.3.2024

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

43

3

4

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Alviina Alametsä, Alexander Alexandrov Yordanov, Maria Arena, Traian Băsescu, Krzysztof Brejza, Reinhard Bütikofer, Susanna Ceccardi, Włodzimierz Cimoszewicz, Katalin Cseh, Michael Gahler, Kinga Gál, Bernard Guetta, Andrius Kubilius, David Lega, Nathalie Loiseau, Leopoldo López Gil, Lukas Mandl, Thierry Mariani, David McAllister, Vangelis Meimarakis, Sven Mikser, Alessandra Moretti, Matjaž Nemec, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Thijs Reuten, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Jordi Solé, Tineke Strik, Dominik Tarczyński, Hermann Tertsch, Idoia Villanueva Ruiz, Thomas Waitz, Isabel Wiseler-Lima, Tomáš Zdechovský, Željana Zovko

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Udo Bullmann, Michael Kauch, Andrey Kovatchev, Georgios Kyrtsos, Juozas Olekas, Nikos Papandreou, María Soraya Rodríguez Ramos, Mick Wallace, Javier Zarzalejos

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (209. cikk, (7) bekezdés)

Theresa Bielowski, Sylvie Guillaume, Andrey Novakov, Juan Ignacio Zoido Álvarez

 


 

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

43

+

PPE

Alexander Alexandrov Yordanov, Traian Băsescu, Krzysztof Brejza, Michael Gahler, Andrey Kovatchev, Andrius Kubilius, Leopoldo López Gil, David McAllister, Lukas Mandl, Vangelis Meimarakis, Andrey Novakov, Isabel Wiseler-Lima, Javier Zarzalejos, Tomáš Zdechovský, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Željana Zovko

Renew

Katalin Cseh, Bernard Guetta, Michael Kauch, Georgios Kyrtsos, Nathalie Loiseau, María Soraya Rodríguez Ramos

S&D

Maria Arena, Theresa Bielowski, Udo Bullmann, Włodzimierz Cimoszewicz, Sylvie Guillaume, Sven Mikser, Alessandra Moretti, Matjaž Nemec, Juozas Olekas, Demetris Papadakis, Nikos Papandreou, Tonino Picula, Thijs Reuten, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos

The Left

Idoia Villanueva Ruiz

Verts/ALE

Alviina Alametsä, Reinhard Bütikofer, Jordi Solé, Tineke Strik, Thomas Waitz

 

3

-

ECR

Dominik Tarczyński, Hermann Tertsch

ID

Thierry Mariani

 

4

0

ID

Susanna Ceccardi

NI

Kinga Gál

PPE

David Lega

The Left

Mick Wallace

 

Jelmagyarázat:

+ : mellette

- : ellene

0 : tartózkodás

 

 


VÉLEMÉNY AZ ÁLLAMPOLGÁRI JOGI, BEL- ÉS IGAZSÁGÜGYI BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL (9.4.2024)

az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére

a harmadik országokban képviselettel nem rendelkező uniós polgárok konzuli védelmét elősegítő koordinációs és együttműködési intézkedésekről szóló (EU) 2015/637 irányelv és az uniós ideiglenes úti okmány létrehozásáról szóló (EU) 2019/997 irányelv módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

 

(COM(2023)0930 – C9‑0015/2024 – 2023/0441(CNS))

A vélemény előadója: Gilles Lebreton 

 

MÓDOSÍTÁSOK

A Jogi Bizottság felkéri az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbiakat:

Módosítás  1

 

Irányelvre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A konzuli védelem iránti kérelmekkel járó válságok gyakorisága és nagyságrendje növekszik. A Covid19-világjárvány, az afganisztáni válság, Oroszország Ukrajna elleni agressziós háborúja, a szudáni konfliktus, az Izraelből és Gázából történő hazaszállítások és más hasonló válsághelyzetek szolgáltak alapul a hiányosságok azonosításához és annak átgondolásához, hogy miként lehetne jobban elősegíteni a konzuli védelemhez való jog gyakorlását. E tapasztalatok tanulságait levonva, valamint a polgárok és a konzuli hatóságok számára az eljárások egyszerűsítése érdekében tisztázni és egyszerűsíteni kell az (EU) 2015/637 irányelv szabályait és eljárásait annak érdekében, hogy javuljon a képviselettel nem rendelkező uniós polgároknak nyújtott konzuli védelem hatékonysága, különösen válsághelyzetekben. A lehető legjobban ki kell használni azokat a tagállami és uniós szintű forrásokat, amelyek a harmadik országokban akár helyi szinten, akár a fővárosban rendelkezésre állnak.

(2) A konzuli védelem iránti kérelmekkel járó válságok gyakorisága és nagyságrendje növekszik. A Covid19-világjárvány, a 2021-es afganisztáni válság, Oroszország Ukrajna elleni agressziós háborúja, a szudáni konfliktus, az Izraelből és Gázából történő hazaszállítások, az egyre több humanitárius válság, valamint a természeti és ember okozta katasztrófák és más hasonló válsághelyzetek szolgáltak alapul a hiányosságok azonosításához és annak átgondolásához, hogy miként lehetne jobban elősegíteni a konzuli védelemhez való jog gyakorlását. Az Uniónak javítania kell az ilyen válságokra való reagálási képességét, amelyek jelenleg egyre gyakoribbak, és orvosolnia kell az esetleges hiányosságokat, valamint meg kell erősítenie felkészültségét, információgyűjtési és döntéshozatali képességét a válságok előtt és alatt. E tapasztalatok tanulságait levonva, valamint a polgárok és a konzuli hatóságok számára az eljárások egyszerűsítése érdekében tisztázni és egyszerűsíteni kell az (EU) 2015/637 irányelv szabályait és eljárásait annak érdekében, hogy javuljon a képviselettel nem rendelkező uniós polgároknak nyújtott konzuli védelem hatékonysága, különösen válsághelyzetekben. A lehető legjobban ki kell használni azokat a tagállami és uniós szintű forrásokat, amelyek a harmadik országokban akár helyi szinten, akár a fővárosban rendelkezésre állnak.

Módosítás  2

Irányelvre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A konzuli hatóságok és a polgárok számára a jogbiztonság javítása érdekében helyénvaló részletesebb kritériumokat meghatározni annak értékeléséhez, hogy egy uniós polgárt képviselettel nem rendelkezőnek kell-e tekinteni, és így jogosult-e annak a tagállamnak a konzuli védelmére, amelynek konzuli hatóságaihoz fordult. Ezeknek a kritériumoknak kellően rugalmasnak kell lenniük, és a helyi körülmények – például az utazás egyszerűsége vagy a biztonsági helyzet az érintett harmadik országban – fényében kell alkalmazni. Ebben az összefüggésben a hozzáférhetőségnek és a közelségnek továbbra is fontos szempontnak kell maradnia.

(4) A konzuli hatóságok és a polgárok számára a jogbiztonság és a hatékonyság javítása érdekében helyénvaló kiszámíthatóbb, hozzáférhetőbb és részletesebb kritériumokat meghatározni annak értékeléséhez, hogy egy uniós polgárt képviselettel nem rendelkezőnek kell-e tekinteni, és így jogosult-e annak a tagállamnak a konzuli védelmére, amelynek konzuli hatóságaihoz fordult. Ezeknek a kritériumoknak kellően rugalmasnak kell lenniük, és azokat arányosan és a helyi körülmények – például az utazás egyszerűsége vagy a biztonsági helyzet az érintett harmadik országban – fényében kell alkalmazni. Ebben az összefüggésben a hozzáférhetőségnek, a közelségnek és a biztonságnak továbbra is lényeges szempontnak kell maradnia.

Módosítás  3

Irányelvre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) Első kritériumként a konzuli hatóságoknak számításba kell venniük, hogy mennyire nehéz az érintett polgárnak észszerű időn belül biztonságosan eljutnia az állampolgársága szerinti tagállam nagykövetségéhez vagy konzulátusához, vagy azoknak hozzá, figyelembe véve a kért segítség jellegét és sürgősségét, valamint különösen a polgár rendelkezésére álló pénzügyi eszközöket; Például az, ha valaki elveszti az úti okmányait, és szüksége van emiatt uniós ideiglenes úti okmányra, elvileg azt kell, hogy eredményezze, hogy a polgárt képviselettel nem rendelkezőnek kell tekinteni, amennyiben az állampolgársága szerinti tagállam nagykövetségéhez vagy konzulátusához egy napon túl vagy repülővel kellene utaznia, mivel nem várható el, hogy az adott személy ilyen körülmények között utazzon.

(5) Első kritériumként a konzuli hatóságoknak számításba kell venniük, hogy mennyire nehéz az érintett polgárnak észszerű időn belül biztonságosan eljutnia az állampolgársága szerinti tagállam nagykövetségéhez vagy konzulátusához, vagy azoknak hozzá, figyelembe véve a kért segítség jellegét és sürgősségét, valamint különösen a polgár rendelkezésére álló pénzügyi eszközöket; Bár a megfelelő időtartam az egyes segítség iránti kérelmek egyedi jellemzőitől függ, az az idő, amely alatt az állampolgár biztonságosan el tud jutni az állampolgársága szerinti tagállam nagykövetségéhez vagy konzulátusához, vagy azok hozzá, semmiképpen nem haladhatja meg a 48 órát. Például abban az esetben, ha valaki elveszti az úti okmányait, és szüksége van emiatt uniós ideiglenes úti okmányra, a polgárt képviselettel nem rendelkezőnek kell tekinteni, amennyiben az állampolgársága szerinti tagállam nagykövetségéhez vagy konzulátusához éjszakai utazással vagy repülővel kellene utaznia, mivel nem várható el, hogy az adott személy ilyen körülmények között utazzon.

Módosítás  4

Irányelvre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10) Amennyiben egy válsághelyzet nagyszámú konzuli védelem iránti kérelmet eredményez, az érintett harmadik országban képviselettel rendelkező tagállamok nagykövetségei és konzulátusai számára lehetővé kell tenni, hogy megállapodhassanak a kérelmeknek a rendelkezésre álló kapacitás alapján történő elosztásáról, annak a lehető legjobb kihasználása érdekében. E célból az Unió küldöttségei segíthetik őket.

(10) Amennyiben egy válsághelyzet nagyszámú konzuli védelem iránti kérelmet eredményez, az érintett harmadik országban képviselettel rendelkező tagállamok nagykövetségei és konzulátusai számára lehetővé kell tenni, hogy megállapodhassanak a kérelmeknek a rendelkezésre álló kapacitások alapján történő elosztásáról, azoknak a lehető legjobb kihasználása érdekében. E célból az Unió küldöttségeinek segíteniük kell őket. Az ilyen együttműködés magában foglalhatja többek között az információcserét, a logisztikai és adminisztratív koordinációt, illetve az érintett felek közötti kommunikáció megkönnyítését.

Módosítás  5

Irányelvre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14) Biztosítani kell a harmadik országokban áldozattá vált uniós polgárok igazságszolgáltatáshoz való optimális hozzáférését, amihez szorosabb kapcsolatra és együttműködésre van szükség a harmadik országok hatóságai és támogató szervezetei, valamint a tagállamok konzuli hatóságai és támogató szervezetei között.

(14) Biztosítani kell a harmadik országokban áldozattá vált uniós polgárok igazságszolgáltatáshoz való optimális és gyors hozzáférését, amihez szorosabb kapcsolatra és együttműködésre van szükség a harmadik országok hatóságai és támogató szervezetei, valamint a tagállamok konzuli hatóságai és támogató szervezetei között.

Módosítás  6

Irányelvre irányuló javaslat

19 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19) A képviselettel nem rendelkező polgárok számára történő segítségnyújtást szükségessé tevő esetleges konzuli válsághelyzetekre való felkészültség biztosítása érdekében a tagállamok és az Unió harmadik országokban működő küldöttségei közötti helyi konzuli együttműködésnek magában kell foglalnia az e polgárok szempontjából releváns kérdésekről folytatott információcserét, beleértve a biztonságukat és védelmüket, a közös konzuli vészhelyzeti tervek kidolgozását és a konzuli gyakorlatok szervezését. Ebben az összefüggésben különösen fontos lehet, hogy a képviselettel nem rendelkező tagállamok konzuli hatóságait bevonják az ilyen helyi konzuli együttműködésbe a konzuli válsághelyzetekre való felkészültség és reagálás koordinálása során.

(19) A képviselettel nem rendelkező polgárok számára történő segítségnyújtást szükségessé tevő esetleges konzuli válsághelyzetekre való felkészültség biztosítása érdekében a tagállamok és az Unió harmadik országokban működő küldöttségei közötti helyi konzuli együttműködésnek magában kell foglalnia az e polgárok szempontjából releváns kérdésekről folytatott információcserét, beleértve a biztonságukat és védelmüket, a közös konzuli vészhelyzeti tervek kidolgozását, gyorsreagálási mechanizmusokat, valamint a konzuli gyakorlatok szervezését. Ebben az összefüggésben különösen fontos lehet, hogy a képviselettel nem rendelkező tagállamok konzuli hatóságait bevonják az ilyen helyi konzuli együttműködésbe a konzuli válsághelyzetekre való felkészültség és reagálás koordinálása során.

Módosítás  7

Irányelvre irányuló javaslat

21 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(21) A múltbeli válságok megmutatták a vészhelyzeti tervezés fontosságát és a közös konzuli vészhelyzeti tervek – az úgynevezett „válsághelyzetekre való közös uniós konzuli felkészültségi keretek” – hasznosságát harmadik országokban, amelyekben részt vesznek valamennyi tagállam diplomáciai és konzuli hatóságai, valamint az Unió helyi küldöttségei. Ezeket a terveket a helyi körülményekhez kell igazítani, egyértelműen meg kell osztani a felelősségi köröket a képviselt és a képviselettel nem rendelkező tagállamok és az Unió küldöttsége között, és tartalmazniuk kell a válsághelyzet esetén helyi szinten végrehajtandó eljárásokat és tevékenységeket, különös tekintettel a képviselettel nem rendelkező polgárok konzuli védelmére.

(21) A múltbeli válságok megmutatták a vészhelyzeti tervezés fontosságát és a közös konzuli vészhelyzeti tervek – az úgynevezett „válsághelyzetekre való közös uniós konzuli felkészültségi keretek” – hasznosságát harmadik országokban, amelyekben részt vesznek valamennyi tagállam diplomáciai és konzuli hatóságai, valamint az Unió helyi küldöttségei. Ezeket a terveket a helyi körülményekhez kell igazítani, egyértelműen meg kell osztani a felelősségi köröket a képviselt és a képviselettel nem rendelkező tagállamok és az Unió küldöttsége között, és tartalmazniuk kell a válsághelyzet esetén helyi szinten végrehajtandó gyors és hatékony eljárásokat és tevékenységeket, különös tekintettel a képviselettel nem rendelkező polgárok konzuli védelmére.

Módosítás  8

Irányelvre irányuló javaslat

23 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(23) A konzuli segítségnyújtás hatékony koordinációjának biztosítása érdekében a közös konzuli vészhelyzeti terveknek adott esetben figyelembe kell venniük a vezető államok, azaz az adott harmadik országban képviselettel rendelkező azon tagállamok szerepét és felelősségét, amelyek feladata a képviselettel nem rendelkező polgárok segítségnyújtásának koordinálása és irányítása a válsághelyzetekben. Emellett a konzuli gyakorlatok keretében évente értékelni kell a közös konzuli vészhelyzeti terveket annak biztosítása érdekében, hogy azok továbbra is relevánsak legyenek. Ugyanakkor a közös konzuli vészhelyzeti tervek nem értelmezhetők úgy, hogy felváltják a tagállamok meglévő nemzeti válságkezelési terveit, és nem érintik a tagállamok azon felelősségét, hogy konzuli segítséget nyújtsanak saját állampolgáraiknak.

(23) A konzuli segítségnyújtás hatékony koordinációjának biztosítása érdekében a közös konzuli vészhelyzeti terveknek adott esetben figyelembe kell venniük a vezető államok, azaz az adott harmadik országban képviselettel rendelkező azon tagállamok szerepét és felelősségét, amelyek feladata a képviselettel nem rendelkező polgárok segítségnyújtásának koordinálása és irányítása a válsághelyzetekben. Emellett a konzuli gyakorlatok keretében évente – vagy amennyiben ezt megkövetelő rendkívüli körülmények vagy instabil helyzetek állnak elő, gyakrabban – értékelni kell a közös konzuli vészhelyzeti terveket annak biztosítása érdekében, hogy azok továbbra is relevánsak legyenek. Ugyanakkor a közös konzuli vészhelyzeti tervek nem értelmezhetők úgy, hogy felváltják a tagállamok meglévő nemzeti válságkezelési terveit, és nem érintik a tagállamok azon felelősségét, hogy konzuli segítséget nyújtsanak saját állampolgáraiknak, hanem olyan egységes megközelítésként kell őket értelmezni, amely ezen túlmenően segítheti a képviselt tagállamok erőfeszítéseinek összehangolását.

Módosítás  9

Irányelvre irányuló javaslat

25 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(25) Az utazási tanácsok, azaz a tagállamok által az egyes harmadik országokba történő utazás viszonylagos biztonságáról adott tájékoztatás lehetővé teszi az utazók számára, hogy megalapozott döntést hozzanak egy adott úti célról, beleértve azokat a harmadik országokat is, ahol az állampolgárságuk szerinti tagállam nem rendelkezik képviselettel. Bár az utazási tanácsok nyújtása a tagállamok felelőssége, helyénvaló, hogy – különösen válsághelyzetekkel összefüggésben – egyeztessenek e témában annak érdekében, hogy a lehető legnagyobb mértékben biztosítsák az adott tanácsok szintjének következetességét. Ez magában foglalhatja az utazási tanácsokban megjelölt kockázati szintek közös struktúrájának elfogadását, az EKSZ biztonságos platformjának felhasználásával. Amennyiben lehetséges, az ilyen koordinációnak már korai szakaszban meg kell történnie, amikor a tagállamok az utazási tanácsok szintjének megváltoztatását tervezik.

(25) Az utazási tanácsokat, azaz a tagállamok által az egyes harmadik országokba történő utazás viszonylagos biztonságáról adott tájékoztatást rendszeresen frissíteni kell annak érdekében, hogy lehetővé tegye az utazók számára, hogy megalapozott döntést hozzanak egy adott úti célról, beleértve azokat a harmadik országokat is, ahol az állampolgárságuk szerinti tagállam nem rendelkezik képviselettel. Bár az utazási tanácsok nyújtása a tagállamok felelőssége, helyénvaló, hogy – különösen válsághelyzetekkel összefüggésben – egyeztessenek e témában annak érdekében, hogy a lehető legnagyobb mértékben biztosítsák az adott tanácsok szintjének következetességét. Ez magában foglalhatja az utazási tanácsokban megjelölt kockázati szintek közös struktúrájának elfogadását, az EKSZ biztonságos platformjának felhasználásával. Amennyiben lehetséges, az ilyen koordinációnak már korai szakaszban meg kell történnie, amikor a tagállamok az utazási tanácsok szintjének megváltoztatását tervezik. E koordinációs folyamat részeként a tagállamok megvizsgálhatnák az információs és kommunikációs technológiák és rendszerek alkalmazásának módjait annak érdekében, hogy hatékonyabb és hozzáférhetőbb módon nyújtsanak tanácsot az utazóknak. Például mobilalkalmazásokat vagy online platformokat lehetne kifejleszteni annak érdekében, hogy valós idejű, naprakész tájékoztatást nyújtsanak a különböző célállomások helyzetéről, és személyre szabott értesítéseket lehessen küldeni az utazóknak az útvonaluknak megfelelően.

Módosítás  10

Irányelvre irányuló javaslat

26 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(26) A hatékony koordináció elengedhetetlen a válságokra való hatékony reagáláshoz. E koordináció biztosítása érdekében az EKSZ Válságreagálási Központjának és a Bizottság Veszélyhelyzet-reagálási Koordinációs Központjának támogatást kell nyújtania a tagállamoknak. Azokban az esetekben, amikor evakuálásra van szükség, különösen fontos az összehangolt uniós válságreagálás annak biztosításához, hogy a rendelkezésre álló támogatást hatékonyan nyújtsák, és a lehető legjobban kihasználják a rendelkezésre álló evakuálási kapacitásokat. Ezért a rendelkezésre álló evakuálási kapacitásra vonatkozó információkat időben meg kell osztani, többek között a katonai eszközöket használó mentési és evakuálási műveletek esetében is.

(26) A hatékony koordináció elengedhetetlen a válságokra való hatékony reagáláshoz. E koordináció biztosítása érdekében az EKSZ Válságreagálási Központjának és a Bizottság Veszélyhelyzet-reagálási Koordinációs Központjának támogatást kell nyújtania és kellő időben tájékoztatást kell biztosítania a tagállamoknak. Azokban az esetekben, amikor evakuálásra van szükség, különösen fontos az összehangolt uniós válságreagálás annak biztosításához, hogy a rendelkezésre álló támogatást hatékonyan nyújtsák, és a lehető legjobban kihasználják a rendelkezésre álló evakuálási kapacitásokat. Ezért az olyan elsődleges és releváns információkat, mint például hogy mekkora evakuálási kapacitás áll rendelkezésre, időben meg kell osztani a gyors és hatékony reagálás érdekében, többek között a katonai eszközöket használó mentési és evakuálási műveletek esetében is.  E tekintetben az EKSZ számára lehetővé kell tenni, hogy folyamatos és aktualizált tájékoztatást kaphasson a tagállamoktól a harmadik országokban fennálló helyzetről.

Módosítás  11

Irányelvre irányuló javaslat

28 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(28) A közös konzuli csoportoknak a következő elveken kell alapulniuk: önkéntes részvétel, a képviselt tagállamokkal való szolidaritás, egyenlőség a belső munkastruktúrákra vonatkozó döntések tekintetében, a csapatok összetételének egyszerűsége, költségmegosztás az egyes tagállamokkal, uniós intézményekkel és saját működési költségeiket viselő szervekkel, rugalmasság, az összehangolt uniós válasz láthatósága, valamint nyitottság az érintett harmadik országok felé.

(28) A közös konzuli csoportoknak a következő elveken kell alapulniuk: a képviselt tagállamokkal való szolidaritás, egyenlőség a belső munkastruktúrákra vonatkozó döntések tekintetében, a csapatok összetételének egyszerűsége, költségmegosztás (minden tagállam, uniós intézmény vagy szerv viseli saját működési költségeit), rugalmasság, az összehangolt uniós válasz láthatósága, valamint nyitottság az érintett harmadik országok felé.

Módosítás  12

Irányelvre irányuló javaslat

30 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(30) A rászoruló uniós polgárok támogatása érdekében fontos, hogy megbízható tájékoztatást nyújtsanak számukra arról, hogyan vehetnek igénybe konzuli segítséget harmadik országokban. A Bizottság szolgálatainak és az EKSZ-nek hozzá kell járulniuk ehhez a célkitűzéshez a releváns információk terjesztésével, beleértve a tagállamok által konzuli hálózataikról és azon harmadik országokról nyújtandó információkat is, amelyek tekintetében gyakorlati megállapodásokat kötöttek a felelősség megosztására, képviselettel nem rendelkező polgárok részére nyújtandó konzuli védelem biztosítása céljából. Az ilyen információk feldolgozásának megkönnyítése érdekében azokat géppel olvasható formátumban kell rendelkezésre bocsátani.

(30) A rászoruló uniós polgárok támogatása érdekében fontos, hogy hozzáférhető és megbízható tájékoztatást nyújtsanak számukra arról, hogyan vehetnek igénybe konzuli segítséget harmadik országokban. A Bizottság szolgálatainak és az EKSZ-nek a tagállamokkal szoros összehangolás mellett terjeszteniük kell a releváns információkat, beleértve a tagállamok által konzuli hálózataikról és azon harmadik országokról nyújtott információkat is, amelyek tekintetében gyakorlati megállapodásokat kötöttek a felelősség megosztására, képviselettel nem rendelkező polgárok részére nyújtandó konzuli védelem biztosítása céljából. Az ilyen információk feldolgozásának megkönnyítése érdekében azokat géppel olvasható formátumban kell rendelkezésre bocsátani.

Módosítás  13

Irányelvre irányuló javaslat

30 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(30a) A tagállamoknak és az érintett uniós szerveknek biztosítaniuk kell, hogy a konzuli védelemre vonatkozóan a digitális platformokon – többek között a mobilalkalmazásokon – keresztül az uniós polgároknak továbbított információk naprakészek, megbízhatók, átláthatók és hozzáférhetőek legyenek. Ezzel összefüggésben létre kell hozni egy közvetítési szolgáltatást, hogy az uniós polgárok a harmadik országba való érkezésükkor kontextusba helyezett üzeneteket kapjanak a jogaikról, valamint arról, hogy azokat hogyan érvényesíthetik, továbbá azonnali üzeneteket válsághelyzet esetén. Ezenkívül fontolóra kell venni egy felülvizsgált és továbbfejlesztett közös uniós konzuli védelmi portál létrehozását, amely tartalmazna minden szükséges információt, vészhelyzetekre vonatkozó utasítást, valamint az illetékes harmadik országokban működő uniós küldöttségek és tagállami konzulátusok elérhetőségeit.

Módosítás  14

Irányelvre irányuló javaslat

31 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(31) A tagállamoknak további intézkedéseket kell hozniuk annak érdekében, hogy még inkább tudatosítsák az uniós polgárok körében a konzuli védelemhez való jogukat, szem előtt tartva a fogyatékossággal élő személyek sajátos szükségleteit is. Tekintettel a tagállamokra háruló korlátozott költségekre, ennek egyik lehetséges módja az lenne, ha a tagállamok által kiállított útlevelekben szó szerint feltüntetnék az EUMSZ 23. cikkének szövegét annak érdekében, hogy javítsák a polgárok tájékozottságát a diplomáciai és konzuli hatóságok nyújtotta védelem tekintetében, amint az már a C(2007) 5841 bizottsági ajánlásban5 is szerepel. A tagállamok az utazási tanácsadás és a konzuli segítségnyújtással kapcsolatos kampányok során is tájékoztatást nyújthatnak a képviselettel nem rendelkező polgárok konzuli védelemhez való jogáról. Emellett együttműködhetnek a harmadik országokba irányuló utazást kínáló személyszállítási szolgáltatókkal és közlekedési csomópontokkal, például felkérve őket arra, hogy az ügyfelek rendelkezésére bocsátott tájékoztató anyagokhoz csatolják a konzuli védelemhez való jogra vonatkozó releváns tájékoztatást.

(31) A tagállamoknak további intézkedéseket kell hozniuk annak érdekében, hogy még inkább tudatosítsák az uniós polgárok körében a konzuli védelemhez való jogukat, szem előtt tartva a fogyatékossággal élő személyek sajátos szükségleteit is. Tekintettel a korlátozott költségekre, a tagállamoknak az általuk kiállított útlevelekben szó szerint fel kell tüntetniük az EUMSZ 23. cikkének szövegét annak érdekében, hogy javítsák a polgárok tájékozottságát a diplomáciai és konzuli hatóságok nyújtotta védelemhez való jogaik tekintetében, amint azt már a C(2007) 5841 bizottsági ajánlás5 is szorgalmazta. A tagállamoknak az utazási tanácsadás és a konzuli segítségnyújtással kapcsolatos kampányok során is tájékoztatást kell nyújtaniuk a képviselettel nem rendelkező polgárok konzuli védelemhez való jogáról. Emellett együttműködhetnek a harmadik országokba irányuló utazást kínáló személyszállítási szolgáltatókkal és közlekedési csomópontokkal, például felkérve őket arra, hogy az ügyfelek rendelkezésére bocsátott tájékoztató anyagokhoz csatolják a konzuli védelemhez való jogra vonatkozó releváns tájékoztatást.

_________________

_________________

5 Bizottság C(2007) 5841 ajánlása (2007. december 5.) az EKSz. 20. cikke szövegének az útlevelekben történő megjelenítéséről (HL L 118., 2008.5.6., 30. o., ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2008/355/oj).

5 Bizottság C(2007) 5841 ajánlása (2007. december 5.) az EKSz. 20. cikke szövegének az útlevelekben történő megjelenítéséről (HL L 118., 2008.5.6., 30. o., ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2008/355/oj).

Módosítás  15

Irányelvre irányuló javaslat

33 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(33) Azokban az esetekben, amikor a költségeket a polgár nem fizette vissza közvetlenül, azaz sem a kérelem benyújtásakor, sem egy későbbi szakaszban, amikor a segítséget nyújtó tagállam a visszafizetésről szóló kötelezettségvállalási nyilatkozat alapján erre kérte, a segítséget nyújtó tagállamot fel kell jogosítani arra, hogy a képviselettel nem rendelkező polgár állampolgársága szerinti tagállamtól kérje az esedékes költségek megtérítését. Annak elkerülése érdekében, hogy hosszú idő elteltével kerüljön sor megtérítés iránti kérelmek benyújtására, a segítséget nyújtó tagállam és az állampolgárság szerinti tagállam számára észszerű határidőt kell előírni a kérelem benyújtására, illetve a megtérítésre.

(33) Azokban az esetekben, amikor a költségeket a polgár nem fizette vissza közvetlenül, azaz sem a kérelem benyújtásakor, sem egy későbbi szakaszban, amikor a segítséget nyújtó tagállam a visszafizetésről szóló kötelezettségvállalási nyilatkozat alapján erre kérte, a segítséget nyújtó tagállamot fel kell jogosítani arra, hogy a képviselettel nem rendelkező polgár állampolgársága szerinti tagállamtól kérje az esedékes költségek megtérítését. Annak elkerülése érdekében, hogy hosszú idő elteltével kerüljön sor megtérítés iránti kérelmek benyújtására, a segítséget nyújtó tagállam és az állampolgárság szerinti tagállam számára észszerű határidőt kell előírni a kérelem benyújtására, illetve a megtérítésre. Ezen intézkedések alkalmazásával biztosítható, hogy a segítséget nyújtó tagállam gyorsan és hatékonyan gondoskodjon költségei megtérüléséről, elkerülve ezáltal a pénzeszközök hasonló helyzetekben történő felhasználásának akadályozását.

Módosítás  16

Irányelvre irányuló javaslat

34a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(34a) A világszerte folyamatosan egymást követő válságok és konfliktusok miatt fennáll a kockázat, hogy túlterhelik a tagállamok konzuli védelmét és/vagy segítségnyújtását, különösen súlyos válságok idején. Az EKSZ és az e tekintetben egyre nagyobb szerepet vállaló uniós küldöttségek kulcsfontosságú helyszíni koordinációs szerepet játszanak. A tagállami visszatérítésekből származó bevételek mellett az EKSZ költségvetését és személyzetét is megfelelően növelni kell annak érdekében, hogy garantálni lehessen az uniós polgároknak nyújtott segítséggel és/vagy védelemmel kapcsolatos feladatok megfelelő ellátását.

Módosítás  17

Irányelvre irányuló javaslat

40 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(40) Mivel a konzuli feladatok jelentősen eltérőek lehetnek, olyan érzékeny helyzetekre is kiterjedően, mint az őrizetbe vétel, a bebörtönzés, a sérülés vagy a bűncselekmény áldozatává válás, gondoskodni kell arról, hogy a tagállamok illetékes hatóságai, valamint az érintett uniós intézmények és szervek hozzáférjenek az uniós polgárok konzuli védelmének biztosításához szükséges valamennyi információhoz, beleértve a személyes adatokat is, és meg tudják osztani azokat. Ezzel összefüggésben a tagállamok illetékes hatóságait és – amennyiben támogatást nyújtanak – az uniós intézményeket és szerveket fel kell jogosítani a személyes adatok különleges kategóriáinak kezelésére, amennyiben ez feltétlenül szükséges az érintett személy konzuli védelmének biztosításához. Ennek ki kell terjednie azokra az egészségügyi adatokra, amelyeket esetlegesen kezelni kell ahhoz, hogy konzuli védelmet nyújtsanak egy súlyosan sérült vagy súlyosan megbetegedett, képviselettel nem rendelkező polgárnak. Személyek arcképmásait különösen olyan esetekben kell kezelni, amikor uniós ideiglenes úti okmányt kell kiállítani. A képviselettel nem rendelkező polgárnak nyújtott segítség – ideértve a jogi igények védelmét is – kivételesen szükségessé teheti a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre, illetve szakszervezeti tagságra vagy szexuális irányultságra utaló személyes adatok kezelését is. Bizonyos esetekben a konzuli segítségnyújtás genetikai adatok kezelését is szükségessé teheti, például amikor súlyos balesetek kapcsán cselekvőképtelen személy egyedi azonosítására van szükség vagy az apaság megállapításával összefüggésben. Végezetül, az őrizetbe vétellel vagy fogva tartással kapcsolatos konzuli ügyek esetében valószínűleg arra is szükség lelhet, hogy az illetékes hatóságok bűnösséget megállapító ítéletekkel és bűncselekményekkel kapcsolatos személyes adatok kezeljenek.

(40) Mivel a konzuli feladatok jelentősen eltérőek lehetnek, olyan érzékeny helyzetekre is kiterjedően, mint az őrizetbe vétel, a bebörtönzés, a sérülés vagy a bűncselekmény áldozatává válás, gondoskodni kell arról, hogy a tagállamok illetékes hatóságai, valamint az érintett uniós intézmények és szervek hozzáférjenek az uniós polgárok konzuli védelmének biztosításához szükséges valamennyi információhoz, beleértve a személyes adatokat is, és meg tudják osztani azokat. Ezzel összefüggésben a tagállamok illetékes hatóságait és – amennyiben támogatást nyújtanak – az uniós intézményeket és szerveket – az érintett személy alapvető jogainak és érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő konkrét intézkedések mellett – fel kell jogosítani a személyes adatok különleges kategóriáinak kezelésére, amennyiben ez feltétlenül szükséges az érintett személy konzuli védelmének biztosításához. Ennek ki kell terjednie azokra az egészségügyi adatokra, amelyeket esetlegesen kezelni kell ahhoz, hogy konzuli védelmet nyújtsanak egy súlyosan sérült vagy súlyosan megbetegedett, képviselettel nem rendelkező polgárnak. Személyek arcképmásait különösen olyan esetekben kell kezelni, amikor uniós ideiglenes úti okmányt kell kiállítani. A képviselettel nem rendelkező polgárnak nyújtott segítség – ideértve a jogi igények védelmét is – kivételesen szükségessé teheti a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre, illetve szakszervezeti tagságra vagy szexuális irányultságra utaló személyes adatok kezelését is. Bizonyos esetekben a konzuli segítségnyújtás genetikai adatok kezelését is szükségessé teheti, például amikor súlyos balesetek kapcsán cselekvőképtelen személy egyedi azonosítására van szükség vagy az apaság megállapításával összefüggésben. Végezetül, az őrizetbe vétellel vagy fogva tartással kapcsolatos konzuli ügyek esetében valószínűleg arra is szükség lelhet, hogy az illetékes hatóságok bűnösséget megállapító ítéletekkel és bűncselekményekkel kapcsolatos személyes adatok kezeljenek.

Módosítás  18

Irányelvre irányuló javaslat

41 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(41) A személyes adatok ilyen különleges kategóriáinak kezelése során a tagállamok illetékes hatóságainak, valamint az uniós intézményeknek és szerveknek megfelelő és konkrét intézkedéseket kell tenniük az érintettek érdekeinek védelme érdekében. Ennek lehetőség szerint ki kell terjednie az ilyen személyes adatok titkosítására, valamint a személyes adatok különleges kategóriáinak meghatározott típusaihoz hozzáféréssel rendelkező személyzet konkrét hozzáférési jogainak megjelölésére.

(41) A személyes adatok ilyen különleges kategóriáinak kezelése során a tagállamok illetékes hatóságainak, valamint az uniós intézményeknek és szerveknek megfelelő és konkrét intézkedéseket kell tenniük az érintettek érdekeinek és jogainak védelme érdekében. Ennek lehetőség szerint ki kell terjednie az ilyen személyes adatok titkosítására, valamint a személyes adatok különleges kategóriáinak meghatározott típusaihoz hozzáféréssel rendelkező személyzet konkrét hozzáférési jogainak megjelölésére.

Módosítás  19

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 albekezdés – 1 pont

(EU) 2015/637 irányelv

6 cikk – 2 bekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) annak nehézsége, hogy az érintett polgár észszerű időn belül biztonságosan eljusson az állampolgársága szerinti tagállam nagykövetségéhez vagy konzulátusához, vagy azok eljussanak hozzá, figyelembe véve a kért segítség jellegét és sürgősségét, valamint a polgár rendelkezésére álló eszközöket;

a) annak nehézsége, hogy az érintett polgár a sajátos körülményeire tekintettel észszerű időn belül biztonságosan eljusson az állampolgársága szerinti tagállam nagykövetségéhez vagy konzulátusához, vagy azok eljussanak hozzá, figyelembe véve a kért segítség jellegét és sürgősségét, valamint a polgár rendelkezésére álló eszközöket;

Módosítás  20

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 albekezdés – 1 pont

(EU) 2015/637 irányelv

6 cikk – 2 bekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) a polgár állampolgársága szerinti tagállam nagykövetségének vagy konzulátusának esetleges bezárása, beleértve azt az esetet is, amikor észszerű időn belül nem erősíthető meg, hogy a nagykövetség vagy konzulátus működik és hozzáférhető;

b) a polgár állampolgársága szerinti tagállam nagykövetségének vagy konzulátusának esetleges bezárása, beleértve azt az esetet is, amikor a polgár sajátos körülményeire tekintettel észszerű időn belül nem erősíthető meg, hogy a nagykövetség vagy konzulátus működik és hozzáférhető;

Módosítás  21

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 albekezdés – 1 pont

(EU) 2015/637 irányelv

7 cikk – 4 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a) A képviselettel nem rendelkező polgárok konzuli védelmének biztosítása során a tagállamok figyelembe veszik a Charta 21. cikkében említett okokból – nevezetesen a nem, faj, bőrszín, etnikai vagy társadalmi származás, genetikai jellemzők, nyelv, vallás vagy meggyőződés, politikai vagy más vélemény, nemzeti kisebbséghez tartozás, vagyoni helyzet, születés, fogyatékosság, kor vagy szexuális irányultság alapján – hátrányos megkülönböztetés veszélyének kitett kiszolgáltatott személyek szükségleteit.

Módosítás  22

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 albekezdés – 4 pont

(EU) 2015/637 irányelv

11 cikk – 1 bekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) a tagállamok nagykövetségei és konzulátusai közötti információcsere elősegítése;

b) a tagállamok nagykövetségei és konzulátusai közötti információcsere elősegítése az EKSZ központjával együttműködve;

Módosítás  23

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 albekezdés – 4 pont

(EU) 2015/637 irányelv

11 cikk – 1 bekezdés – c pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) adott esetben a helyi hatóságokkal, harmadik országok diplomáciai és konzuli hatóságaival és nemzetközi szervezetekkel folytatott információcsere elősegítése;

c) adott esetben a helyi hatóságokkal, harmadik országok diplomáciai és konzuli hatóságaival és nemzetközi szervezetekkel folytatott információcsere elősegítése az EKSZ központjával együttműködve;

Módosítás  24

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 albekezdés – 4 pont

(EU) 2015/637 irányelv

11 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az Unió küldöttségei a 2010/427/EU határozat 5. cikkének (10) bekezdésével összhangban támogatják a tagállamokat a képviselettel nem rendelkező polgárok konzuli védelmének biztosításában. E támogatás magában foglalhatja meghatározott konzuli segítségnyújtási feladatoknak a tagállamok kérésére és nevében történő ellátását. A segítséget nyújtó tagállam és az állampolgárság szerinti tagállam az érintett üggyel kapcsolatos minden releváns információt megad az Unió küldöttségének.

(2) Az Unió küldöttségei a 2010/427/EU határozat 5. cikkének (10) bekezdésével összhangban támogatják a tagállamokat a képviselettel nem rendelkező polgárok konzuli védelmének biztosításában. E támogatás magában foglalhatja meghatározott konzuli segítségnyújtási feladatoknak a tagállamok kérésére és nevében történő ellátását. A segítséget nyújtó tagállam és az állampolgárság szerinti tagállam az érintett üggyel kapcsolatos minden releváns információt késedelem nélkül megad az Unió küldöttségének.

Módosítás  25

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 albekezdés – 4 pont

(EU) 2015/637 irányelv

11 cikk – 2 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) Az uniós küldöttségek és az EKSZ számára biztosítani kell az általános költségek és a további horizontális adminisztratív munkateher fedezéséhez szükséges kiegészítő pénzügyi és emberi erőforrásokat.

Módosítás  26

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 4 pont

(EU) 2015/637 irányelv

12 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Hacsak a tagállamok konzuli hatóságai másként nem állapodnak meg, az elnöki tisztséget az Unió küldöttsége valamely képviselőjének kell betöltenie. Ha nincs uniós küldöttség, az üléseken az elnöki tisztséget valamely tagállam képviselőjének kell betöltenie.

Ezeken az üléseken az elnöki tisztséget valamely tagállam képviselőjének kell betöltenie, aki az Unió küldöttségével szoros együttműködésben jár el, vagy az uniós küldöttség egy képviselőjének, amennyiben a tagállamok konzuli hatóságai erről kifejezetten megállapodnak. Ha nincs uniós küldöttség, az üléseken az elnöki tisztséget valamely tagállam képviselőjének kell betöltenie.

Módosítás  27

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 albekezdés – 4 pont

(EU) 2015/637 irányelv

13 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A 12. cikkben említett helyi konzuli együttműködés keretében a tagállamok és az EKSZ közös konzuli vészhelyzeti tervet dolgoznak ki és fogadnak el minden egyes harmadik országra vonatkozóan. A közös konzuli vészhelyzeti tervet évente aktualizálni kell, és annak ki kell terjednie a következőkre:

(1) A 12. cikkben említett helyi konzuli együttműködés keretében a tagállamok és az EKSZ közös konzuli vészhelyzeti tervet dolgoznak ki és fogadnak el minden egyes harmadik országra vonatkozóan. A közös konzuli vészhelyzeti tervet évente – vagy ha rendkívüli vagy instabil körülmények ezt szükségessé teszik, gyakrabban – aktualizálni kell, és annak ki kell terjednie a következőkre:

Módosítás  28

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 albekezdés – 4 pont

(EU) 2015/637 irányelv

13 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa) a rendelkezésre álló evakuálási kapacitások becslése és áttekintése;

Módosítás  29

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 albekezdés – 4 pont

(EU) 2015/637 irányelv

13 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Amennyiben jelen vannak, az Unió küldöttségei koordinálják a közös konzuli vészhelyzeti tervek kidolgozását és elfogadását, az érintett harmadik országban képviselettel rendelkező tagállamok nagykövetségei vagy konzulátusai, valamint a képviselettel nem rendelkező tagállamok konzuli hatóságai által tett észrevételek alapján. A közös konzuli vészhelyzeti terveket valamennyi tagállam, az EKSZ és a Bizottság szolgálatai rendelkezésére kell bocsátani.

(2) Amennyiben jelen vannak, az Unió küldöttségei koordinálják a közös konzuli vészhelyzeti tervek kidolgozását és elfogadását, az érintett harmadik országban képviselettel rendelkező tagállamok nagykövetségei vagy konzulátusai, valamint a képviselettel nem rendelkező tagállamok konzuli hatóságai által tett észrevételek alapján. Adott esetben ez a művelet magában foglalhatja a harmadik országokkal és nemzetközi szervezetekkel folytatott együttműködést is. A közös konzuli vészhelyzeti terveket valamennyi tagállam, az EKSZ és a Bizottság szolgálatai rendelkezésére kell bocsátani.

Módosítás  30

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 albekezdés – 4 pont

(EU) 2015/637 irányelv

13 cikk – 3 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) A tagállamok és az uniós küldöttségek együttműködnek a korai előrejelző rendszerek bevezetésében annak érdekében, hogy az érintett harmadik országban időben fel lehessen deríteni az esetleges válságokat vagy veszélyeket, például a természeti katasztrófákat, a politikai zavargásokat vagy az egészségügyi szükséghelyzeteket. Ezek a rendszerek adatelemzést, kockázatértékelést és hírszerzési információk megosztását használják az újonnan felmerülő fenyegetések jeleinek korai kimutatására, ezáltal növelve a válsághelyzetekre való felkészültség és reagálás hatékonyságát.

Módosítás  31

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 albekezdés – 4 pont

(EU) 2015/637 irányelv

13 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A tagállamok a nemzeti joggal összhangban lehetővé teszik állampolgáraik számára, hogy megfelelő eszközökkel nyilvántartásba vetessék magukat az illetékes nemzeti hatóságoknál, vagy tájékoztassák azokat a harmadik országokba irányuló utazásaikról vagy az ottani tartózkodásukról.

(4) A tagállamok a nemzeti joggal összhangban előzetes intézkedések révén biztosítják, hogy állampolgáraik megfelelő eszközökkel nyilvántartásba vetessék magukat az illetékes nemzeti hatóságoknál, vagy tájékoztassák azokat a harmadik országokba irányuló utazásaikról vagy az ottani tartózkodásukról, különösen ha a kérdéses harmadik országok nem tekinthetők teljesen biztonságosnak.

Módosítás  32

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 albekezdés – 4 pont

(EU) 2015/367 irányelv

13 cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) A tagállamok – különösen válsághelyzetekben – már korai szakaszban kicserélik a polgároknak nyújtott utazási tanácsaik változtatásaival kapcsolatos információkat, és arra törekednek, hogy a nyújtott utazási tanácsadás egységes szintű legyen.”;

(5) A tagállamok – különösen válsághelyzetekben – már korai szakaszban kicserélik a polgároknak nyújtott utazási tanácsaik változtatásaival kapcsolatos információkat, és arra törekednek, hogy a nyújtott utazási tanácsadás egységes szintű legyen. A Bizottság szolgálatai és az EKSZ az e bekezdés első albekezdésében említett utazási tanácsokat olyan módon bocsátják a nyilvánosság rendelkezésére, amely biztosítja a nyújtott információk következetességét. A tagállamoknak minden esetben tájékoztatniuk kell egymást, ha fokozott biztonsági kockázatokról szereznek tudomást.”;

Módosítás  33

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 albekezdés – 4 pont

(EU) 2015/637 irányelv

13 cikk – 5 b bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5b) Az EKSZ a tagállamokkal szoros együttműködésben képzést nyújt és szimulációkat szervez az uniós tisztviselők, valamint a tagállamok diplomáciai és konzuli személyzete számára a konzuli válsághelyzetekre való felkészültség és reagálás terén annak érdekében, hogy megerősítse a válsághelyzetek kezelésére irányuló kapacitásukat, és javítsa azon képességüket, hogy külföldön segítséget nyújtsanak az uniós polgároknak.”;

Módosítás  34

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 albekezdés – 5 pont

(EU) 2015/637 irányelv

13a cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Válsághelyzet esetén az Unió és a tagállamok szorosan együttműködnek annak érdekében, hogy a képviselettel nem rendelkező polgárokat hatékonyan segíthessék. A tagállamok lehetőség szerint kellő időben tájékoztatják egymást a rendelkezésre álló evakuálási kapacitásokról, a katonai eszközöket használó műveletek esetében is.

(1) Válsághelyzet esetén az Unió és a tagállamok haladéktalanul és szorosan együttműködnek annak érdekében, hogy a képviselettel nem rendelkező polgárokat hatékonyan segíthessék. Lehetőség szerint indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatják egymást a rendelkezésre álló evakuálási kapacitásokról, a katonai eszközöket használó műveletek esetében is.

Módosítás  35

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 albekezdés – 5 pont

(EU) 2015/637 irányelv

13a cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A segítségnyújtás során a tagállamok adott esetben támogatást kérhetnek olyan uniós eszközökből, mint az EKSZ válságkezelési struktúrái és Válságreagálási Központja, valamint – az 1313/2013/EU határozat 7. cikkével létrehozott Veszélyhelyzet-reagálási Koordinációs Központon keresztül – az uniós polgári védelmi mechanizmus.

(4) A segítségnyújtás során a tagállamok támogatást kaphatnak olyan uniós eszközökből, mint az EKSZ válságkezelési struktúrái és Válságreagálási Központja. A tagállamok továbbá az 1313/2013/EU határozat 7. cikkével létrehozott Veszélyhelyzet-reagálási Koordinációs Központot, az uniós polgári védelmi mechanizmust, valamint adott esetben a közös biztonság- és védelempolitika keretébe tartozó uniós missziókat és műveleteket és az EU gyorsreagálási képességét is bevonhatják, ahogyan azt „A biztonság és a védelem területére vonatkozó stratégiai iránytű” előírja.

Módosítás  36

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 albekezdés – 6 pont

(EU) 2015/637 irányelv

13b cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok évente legalább egyszer a Bizottság és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője rendelkezésére bocsátják a következő információkat:

A tagállamok hathavonként egyszer a Bizottság és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője rendelkezésére bocsátják a következő információkat:

Módosítás  37

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 albekezdés – 6 pont

(EU) 2015/637 irányelv

13b cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A tagállamok, a Bizottság szolgálatai és az EKSZ az (1) bekezdés a), b) és c) pontjában említett információkat a szolgáltatott információk koherenciáját biztosító módon nyilvánosan hozzáférhetővé teszik.

(2) A tagállamok, a Bizottság szolgálatai és az EKSZ az (1) bekezdés a), b), c) és d) pontjában említett információkat a szolgáltatott információk koherenciáját biztosító módon nyilvánosan hozzáférhetővé teszik.

Módosítás  38

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 albekezdés – 6 pont

(EU) 2015/367 irányelv

13c cikk – 1 bekezdés – -a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-a) automatikus értesítési rendszerek – például rövid üzenetek telefonhálózatokon keresztüli küldésére szolgáló rendszerek – kifejlesztése annak érdekében, hogy a harmadik országba való megérkezésekor minden polgár megkapja a konzuli védelemhez való joggal kapcsolatos alapvető információkat és a vonatkozó kapcsolattartási adatokat, valamint figyelmeztető üzeneteket válsághelyzet esetén;

Módosítás  39

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 albekezdés – 7 pont

(EU) 2015/637 irányelv

14 cikk – 6 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogadhat el a (2) bekezdésben említett, visszafizetésről szóló kötelezettségvállalási nyilatkozathoz és a (3) bekezdésben említett, a költségeknek az állampolgárság szerinti tagállammal való visszafizettetéséhez használandó formanyomtatványok meghatározásáról. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 15a. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

(6) A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogadhat el a (2) bekezdésben említett, visszafizetésről szóló kötelezettségvállalási nyilatkozathoz és a (3) bekezdésben említett, a költségeknek az állampolgárság szerinti tagállammal való visszafizettetéséhez használandó, valamennyi tagállam nyelvén rendelkezésre álló formanyomtatványok meghatározásáról. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 15a. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

Módosítás  40

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 albekezdés – 9 pont

(EU) 2015/637 irányelv

16a cikk – 1 bekezdés – f a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

fa) a 13. cikk (4) bekezdésében foglalt rendelkezések betartásának biztosítása a polgárok harmadik országokba irányuló utazásainak vagy harmadik országokban való tartózkodásának nyilvántartásba vétele és bejelentése tekintetében, amint azt az európai adatvédelmi biztos a véleményében kérte, továbbá a 13c. cikk (1) bekezdésének -a) pontjában említett információk és figyelmeztető üzenetek biztosítása.

Módosítás  41

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 albekezdés – 9 pont

(EU) 2015/637 irányelv

16a cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Az (1) és (2) bekezdés alapján kezelt személyes adatok köre az ott említett feladatok elvégzéséhez szükséges mértékre korlátozódik, például a konzuli védelemre szoruló személy személyazonosságának és a konzuli ügy körülményeinek tisztázására.

(4) Az (1) és (2) bekezdés alapján kezelt személyes adatok köre az ott említett feladatok elvégzéséhez feltétlenül szükséges mértékre korlátozódik, például a konzuli védelemre szoruló személy személyazonosságának és a konzuli ügy körülményeinek tisztázására.

 

 

Módosítás  42

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 albekezdés – 9 pont

(EU) 2015/637 irányelv

16a cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) A tagállamok illetékes hatóságai, valamint az uniós intézmények és szervek akkor kezelhetik a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatokat, a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai adatokat, biometrikus adatokat, az egészségre vonatkozó adatokat, a szexuális életre vagy szexuális irányultságra vonatkozó adatokat, illetve a konzuli védelemre szoruló személy büntetőjogi felelősségét megállapító ítéletekre és az általa elkövetett bűncselekményekre vonatkozó személyes adatokat, amennyiben ez feltétlenül szükséges a 9., 10., 11. és 13a. cikkben említett feladatok adott személlyel kapcsolatos ellátásához.

(5) A tagállamok illetékes hatóságai, valamint az uniós intézmények és szervek – az érintett személyek alapvető jogainak és érdekeinek védelme érdekében tett megfelelő és konkrét intézkedések mellett – akkor kezelhetik a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatokat, a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai adatokat, biometrikus adatokat, az egészségre vonatkozó adatokat, a szexuális életre vagy szexuális irányultságra vonatkozó adatokat, illetve a konzuli védelemre szoruló személy büntetőjogi felelősségét megállapító ítéletekre és az általa elkövetett bűncselekményekre vonatkozó személyes adatokat, amennyiben ez feltétlenül szükséges a 9., 10., 11. és 13a. cikkben említett feladatok adott személlyel kapcsolatos ellátásához.

Módosítás  43

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 albekezdés – 9 pont

(EU) 2015/637 irányelv

16a cikk – 6 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) Az (5) bekezdésben említett személyes adatok kezelése során a tagállamok illetékes hatóságai, valamint az uniós intézmények és szervek megfelelő és konkrét intézkedéseket tesznek az érintettek érdekeinek védelme érdekében. Emellett belső szabályzatokat vezetnek be, és megteszik a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket az ilyen személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés és azok továbbításának megakadályozása érdekében.

(6) Az (5) bekezdésben említett személyes adatok kezelése során a tagállamok illetékes hatóságai, valamint az uniós intézmények és szervek megfelelő és konkrét intézkedéseket tesznek az érintettek jogainak és érdekeinek védelme érdekében. Emellett belső szabályzatokat vezetnek be, és megteszik a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket az ilyen személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés és azok továbbításának megakadályozása érdekében. Az (5) bekezdésben említett személyes adatokhoz való hozzáférési jog csak a felhatalmazott személyzetet illeti meg.

Módosítás  44

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 albekezdés – 9 pont

(EU) 2015/637 irányelv

16a cikk – 7 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ezen irányelv alkalmazásában az uniós intézmények és szervek kizárólag a 10. cikk (1)bekezdésében, 11. és 13a. cikkben említett feladatok elvégzése céljából és az (EU) 2018/1725 rendelet V. fejezetével összhangban továbbítanak személyes adatokat harmadik ország vagy nemzetközi szervezet részére.

Ezen irányelv alkalmazásában az uniós intézmények és szervek kizárólag a 10. cikk (1)bekezdésében, 11. és 13a. cikkben említett feladatok elvégzése céljából és az (EU) 2018/1725 rendelet V. fejezetével összhangban továbbítanak személyes adatokat harmadik ország vagy nemzetközi szervezet részére. Az (5) bekezdésben említett személyes adatokat ki kell zárni az ilyen adattovábbításból, kivéve, ha az uniós érintett ehhez előzetesen kifejezetten hozzájárul.

Módosítás  45

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 albekezdés – 9 pont

(EU) 2015/637 irányelv

16b cikk – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a képviselettel nem rendelkező polgárok számára az ezen irányelv szerinti jogaik megsértése esetén a nemzeti jog szerint hatékony jogorvoslat álljon rendelkezésre.

A tagállamok biztosítják, hogy a képviselettel nem rendelkező polgárok számára az ezen irányelv szerinti jogaik megsértése esetén a nemzeti jog szerint hatékony jogorvoslat és panasztételi mechnizmus álljon rendelkezésre.

Módosítás  46

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 albekezdés – 10 pont

(EU) 2015/637 irányelv

19 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Legkorábban [nyolc évvel a módosító irányelv átültetési határidejét követően] a Bizottság elvégzi ezen irányelv értékelését, és az értékelés főbb megállapításairól jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

(3) Legkorábban [négy évvel a módosító irányelv átültetési határidejét követően] és azt követően négyévente a Bizottság elvégzi ezen irányelv átültetésének és alkalmazásának értékelését, és az értékelés főbb megállapításairól – valamint ezen irányelvben foglalt jogok megsértésének esetleges eseteiről – jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.


 

MELLÉKLET: AZON SZERVEZETEK VAGY SZEMÉLYEK JEGYZÉKE, AMELYEKTŐL, ILLETVE AKIKTŐL A VÉLEMÉNY ELŐADÓJA ÉSZREVÉTELEKET KAPOTT

 

A vélemény előadója kizárólagos felelősségi körében kijelenti, hogy az eljárási szabályzat I. mellékletének 8. cikke értelmében feltüntetendő egyetlen szervezettől vagy személytől sem kapott észrevételeket.


A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA
FELKÉRT BIZOTTSÁG ELJÁRÁSA

Cím

A harmadik országokban képviselettel nem rendelkező uniós polgárok konzuli védelmét elősegítő intézkedések

Hivatkozások

COM(2023)0930 – C9-0015/2024 – 2023/0441(CNS)

Illetékes bizottság

 A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

14.3.2024

 

 

 

Véleményt nyilvánított

 A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

JURI

14.3.2024

A vélemény előadója

 A kijelölés dátuma

Gilles Lebreton

13.2.2024

Vizsgálat a bizottságban

19.3.2024

 

 

 

Az elfogadás dátuma

8.4.2024

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

10

0

3

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Gilles Lebreton, Maria-Manuel Leitão-Marques, Karen Melchior, Sabrina Pignedoli, Adrián Vázquez Lázara, Axel Voss, Marion Walsmann, Javier Zarzalejos

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Patrick Breyer, Daniel Buda, Pascal Durand, Emil Radev, Nacho Sánchez Amor

 


A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁG

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

10

+

ID

Gilles Lebreton

NI

Sabrina Pignedoli

PPE

Daniel Buda, Emil Radev, Axel Voss, Marion Walsmann, Javier Zarzalejos

Renew

Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara

Vert/ALE

Patrick Breyer

 

0

-

 

 

 

3

0

S&D

Pascal Durand, Maria-Manuel Leitão-Marques, Nacho Sánchez Amor

 

Jelmagyarázat:

+ : mellette

- : ellene

0 : tartózkodás

 

 


 

MELLÉKLET: Azon szervezetek vagy személyek felsorolása, amelyektől, illetve akiktől az előadó észrevételeket kapott

Az eljárási szabályzat I. mellékletének 8. cikke értelmében az előadó kijelenti, hogy az alábbi szervezetektől vagy személyektől kapott észrevételeket a vélemény elkészítése során, egészen a jelentés bizottsági ülésen történő elfogadásáig:

Szervezet és/vagy személy

Európai Bizottság

Európai Külügyi Szolgálat

 

A fenti felsorolás az előadó kizárólagos felelősségi körében készült.

 

 


 

AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ELJÁRÁSA

Cím

A harmadik országokban képviselettel nem rendelkező uniós polgárok konzuli védelmét elősegítő intézkedések

Hivatkozások

COM(2023)0930 – C9-0015/2024 – 2023/0441(CNS)

Az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció dátuma

26.1.2024

 

 

 

Illetékes bizottság

 A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

14.3.2024

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

 A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AFET

14.3.2024

DEVE

14.3.2024

JURI

14.3.2024

 

Nem nyilvánított véleményt

 A határozat dátuma

DEVE

19.3.2024

 

 

 

Előadók

 A kijelölés dátuma

Loránt Vincze

31.1.2024

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

18.3.2024

 

 

 

Az elfogadás dátuma

18.4.2024

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

37

5

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Malik Azmani, Pietro Bartolo, Vasco BECKER-WEINBERG, Theresa Bielowski, Vladimír Bilčík, Karolin Braunsberger-Reinhold, Patrick Breyer, Annika Bruna, Clare Daly, Ana Miguel DOS SANTOS, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Nicolaus Fest, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Marina Kaljurand, Assita Kanko, Fabienne Keller, Łukasz Kohut, Moritz Körner, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Erik Marquardt, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Birgit Sippel, Sara Skyttedal, Tineke Strik, Tomas Tobé, Jana Toom, Milan Uhrík, Javier Zarzalejos

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Gwendoline Delbos-Corfield, Philippe Olivier, Miguel Urbán Crespo, Tom Vandenkendelaere

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (209. cikk, (7) bekezdés)

Jakop G. Dalunde, Włodzimierz Karpiński, Marian-Jean Marinescu, Alin Mituța, Thomas Rudner, Laurence Sailliet

A benyújtás dátuma

19.4.2024

 


NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

37

+

ECR

Assita Kanko

PPE

Vasco BECKER-WEINBERG, Vladimír Bilčík, Karolin Braunsberger-Reinhold, Ana Miguel DOS SANTOS, Włodzimierz Karpiński, Jeroen Lenaers, Marian-Jean Marinescu, Laurence Sailliet, Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Tom Vandenkendelaere, Javier Zarzalejos

Renew

Malik Azmani, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Alin Mituța, Maite Pagazaurtundúa, Jana Toom

S&D

Pietro Bartolo, Theresa Bielowski, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Marina Kaljurand, Łukasz Kohut, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Thomas Rudner, Birgit Sippel

The Left

Clare Daly, Miguel Urbán Crespo

Verts/ALE

Patrick Breyer, Jakop G. Dalunde, Gwendoline Delbos-Corfield, Erik Marquardt, Tineke Strik

 

5

-

ID

Annika Bruna, Nicolaus Fest, Philippe Olivier

NI

Milan Uhrík

Renew

Fabienne Keller

 

0

0

 

 

 

 

Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

+

Fabienne Keller

-

 

0

 

 

 

Jelmagyarázat:

+ : mellette

- : ellene

0 : tartózkodás

 

 

 

 

Utolsó frissítés: 2024. április 23.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat