Γνωμοδότηση - AFCO_AD(2012)494649Γνωμοδότηση
AFCO_AD(2012)494649

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων
προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
σχετικά με το ευρωπαϊκό εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: εφαρμογή των προτεραιοτήτων του 2012
(2012/2150(INI))
Συντάκτης γνωμοδότησης: Paulo Rangel

19.9.2012

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: