Ændringsforslag - AFCO_AM(2012)483828Ændringsforslag
AFCO_AM(2012)483828

ÆNDRINGSFORSLAG
1 - 10
Udkast til betænkning
Paulo Rangel
(PE476.128v03-00)
om udkast til protokol om den irske befolknings betænkeligheder med hensyn til Lissabontraktaten (artikel 48, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union)
(00092/2011 - C7-0387/2011 - 2011/0815(NLE))

6.3.2012

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: