Τροπολογίες - AFCO_AM(2012)483828Τροπολογίες
AFCO_AM(2012)483828

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
1 - 10
Σχέδιο έκθεσης
Paulo Rangel
(PE476.128v03-00)
σχετικά με το σχέδιο πρωτοκόλλου για τις ανησυχίες του ιρλανδικού λαού όσον αφορά τη Συνθήκη της Λισαβόνας (Άρθρο 48, παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση)
(00092/2011 - C7-0387/2011 - 2011/0815(NLE))

6.3.2012

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: