Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy - AFCO_AM(2012)483828Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
AFCO_AM(2012)483828

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY
1 - 10
Návrh správy
Paulo Rangel
(PE476.128v03-00)
o návrhu protokolu o obavách írskych občanov týkajúcich sa Lisabonskej zmluvy (článok 48 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii)
(00092/2011 - C7-0387/2011 - 2011/0815(NLE))

6.3.2012

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: