Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy - AFCO_AM(2021)692599Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
AFCO_AM(2021)692599

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY
1 - 145
Návrh správy
Helmut Scholz
(PE689.799v01-00)
Dialógy s občanmi a účasť občanov na rozhodovaní EÚ
(2020/2201(INI))

5.5.2021

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: