Σχέδιο έκθεσης - AFCO_PR(2012)476128Σχέδιο έκθεσης
AFCO_PR(2012)476128

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ
σχετικά με το σχέδιο πρωτοκόλλου για τις ανησυχίες του ιρλανδικού λαού όσον αφορά τη Συνθήκη της Λισαβόνας (άρθρο 48, παράγραφος 3 της Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση)
(00092/2011 - C7-0388/2011 - 2011/0816(NLE))
Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων
Εισηγητής: Paulo Rangel

9.2.2012

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: