Návrh správy - AFCO_PR(2012)476128Návrh správy
AFCO_PR(2012)476128

NÁVRH SPRÁVY
o návrhu protokolu o obavách írskych občanov týkajúcich sa Lisabonskej zmluvy (článok 48 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii)
(00092/2011 - C7-0387/2011 - 2011/0815(NLE))
Výbor pre ústavné veci
Spravodajca: Paulo Rangel

9.2.2012

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: