Γνωμοδότηση - AFET_AD(2005)357801Γνωμοδότηση
AFET_AD(2005)357801

της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων
προς την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
σχετικά με το Πράσινο Βιβλίο για τις δημόσιες συμβάσεις στο τομέα της άμυνας
(COM(2004)0608 – 2005/2030(INI))
Συντάκτρια γνωμοδότησης: Angelika Beer

31.8.2005

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: