Komisji Spraw Zagranicznych
dla Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
w sprawie Zielonej Księgi dotyczącej zamówień publicznych w dziedzinie obrony
(COM(2004)0608 – 2005/2030(INI))
Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Angelika Beer
(*) Ściślejsza współpraca pomiędzy komisjami - art. 47 Regulaminu PE

31.8.2005

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: