Γνωμοδότηση - AFET_AD(2006)364872Γνωμοδότηση
AFET_AD(2006)364872

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων
προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την ίδρυση Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(COM(2005)0280 – C6-0288/2005 – 2005/0124(CNS))
Συντάκτης γνωμοδότησης (*): Cem Özdemir
(*) Ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ επιτροπών - άρθρο 47 του Κανονισμού

4.5.2006

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: