Stanovisko - AFET_AD(2006)364872Stanovisko
AFET_AD(2006)364872

STANOVISKO
Výboru pre zahraničné veci
pre Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
k návrhu nariadenia Rady o zriadení Agentúry Európskej únie pre základné práva
(KOM(2005)0280 – C6-0288/2005 – 2005/0124(CNS))
Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko (*): Cem Özdemir
(*)Rozšírená spolupráca výborov - článok 47 rokovacieho poriadku

4.5.2006

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: