Γνωμοδότηση - AFET_AD(2006)370244Γνωμοδότηση
AFET_AD(2006)370244

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων
προς την Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
σχετικά με την κατάσταση των γυναικών στις ένοπλες συρράξεις και τον ρόλο τους στην ανασυγκρότηση και τη διαδικασία εκδημοκρατισμού στις χώρες που διανύουν μεταπολεμική κατάσταση
(2005/2215(INI))
Συντάκτρια γνωμοδότησης: Jana Hybášková

20.4.2006

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: