Γνωμοδότηση - AFET_AD(2014)526103Γνωμοδότηση
AFET_AD(2014)526103

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων
προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν σχετικά με την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων
(COM(2013)0742 - C7-0000/2014 - 2013/0356(NLE))
Συντάκτρια γνωμοδότησης: Anneli Jäätteenmäki

6.2.2014

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: