Arvamus - AFET_AD(2014)526103Arvamus
AFET_AD(2014)526103

ARVAMUS
Esitaja: väliskomisjon
Saaja: kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Aserbaidžaani Vabariigi vahelise viisade väljastamise lihtsustamise lepingu sõlmimise kohta
(COM(2013)0742 - C7-0000/2014 - 2013/0356(NLE))
Arvamuse koostaja: Anneli Jäätteenmäki

6.2.2014

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: