Nuomonė - AFET_AD(2014)526103Nuomonė
AFET_AD(2014)526103

NUOMONĖ
Užsienio reikalų komiteto
pateikta Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetui
dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Azerbaidžano Respublikos susitarimo dėl vizų režimo supaprastinimo sudarymo
(COM(2013) 0742 - C7 0000/2014 - 2013/0356(NLE))
Nuomonės referentė: Anneli Jäätteenmäki

6.2.2014

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: