OPINIA
Komisji Spraw Zagranicznych
dla Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy między Unią Europejską a Republiką Azerbejdżanu o ułatwieniach w wydawaniu wiz
(COM(2013)0742 - C7-0000/2014 - 2013/0356(NLE))
Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Anneli Jäätteenmäki

6.2.2014

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: