Stanovisko - AFET_AD(2014)526103Stanovisko
AFET_AD(2014)526103

STANOVISKO
Výboru pre zahraničné veci
pre Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Azerbajdžanskou republikou o zjednodušení udeľovania víz
(COM(2013)0742 - C7-0000/2014 - 2013/0356(NLE))
Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Anneli Jäätteenmäki

6.2.2014

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: