Yttrande - AFET_AD(2014)526103Yttrande
AFET_AD(2014)526103

YTTRANDE
från utskottet för utrikesfrågor
till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
över förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Azerbajdzjan om förenklat utfärdande av viseringar
(COM(2013)0742 - C7-0000/2014 - 2013/0356(NLE))
Föredragande: Anneli Jäätteenmäki

6.2.2014

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: