Становище - AFET_AD(2017)595733Становище
AFET_AD(2017)595733

СТАНОВИЩЕ
на комисията по външни работи
на вниманието на комисията по бюджети
относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО, Евратом) № 480/2009 относно създаване на Гаранционен фонд за външни дейности
(COM(2016)0582 - C8-0374/2016 - 2016/0274(COD))
Докладчик по становище: Едуард Кукан

22.3.2017

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: