Arvamus - AFET_AD(2017)595733Arvamus
AFET_AD(2017)595733

ARVAMUS
Esitaja: väliskomisjon
Saaja: eelarvekomisjon
mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ, Euratom) nr 480/2009 välistegevuse tagatisfondi asutamise kohta
(COM(2016)0582 - C8-0374/2016 - 2016/0274(COD))
Arvamuse koostaja: Eduard Kukan

22.3.2017

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: