Lausunto - AFET_AD(2017)595733Lausunto
AFET_AD(2017)595733

LAUSUNTO
ulkoasiainvaliokunnalta
budjettivaliokunnalle
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi takuurahaston perustamisesta ulkosuhteisiin liittyville hankkeille annetun asetuksen (EY, Euratom) N:o 480/2009 muuttamisesta
(COM(2016)0582 - C8-0374/2016 - 2016/0274(COD))
Valmistelija: Eduard Kukan

22.3.2017

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: