Nuomonė - AFET_AD(2017)595733Nuomonė
AFET_AD(2017)595733

NUOMONĖ
Užsienio reikalų komiteto
pateikta Biudžeto komitetui
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 480/2009, įsteigiantis Išorės veiksmų garantijų fondą
(COM(2016) 0582 - C8-0374/2016 - 2016/0274(COD))
Nuomonės referentas: Eduard Kukan

22.3.2017

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: