Atzinums - AFET_AD(2017)595733Atzinums
AFET_AD(2017)595733

ATZINUMS
Sniegusi Ārlietu komiteja
Budžeta komitejai
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 480/2009, ar ko izveido Garantiju fondu ārējai darbībai
(COM(2016)0582 - C8-0374/2016 - 2016/0274(COD))
Atzinuma sagatavotājs: Eduard Kukan

22.3.2017

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: