OPINIA
Komisji Spraw Zagranicznych
dla Komisji Budżetowej
w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE, Euratom) nr 480/2009 ustanawiające Fundusz Gwarancyjny dla działań zewnętrznych
(COM(2016)0582 - C8-0374/2016 - 2016/0274(COD))
Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Eduard Kukan

22.3.2017

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: