Yttrande - AFET_AD(2017)595733Yttrande
AFET_AD(2017)595733

YTTRANDE
från utskottet för utrikesfrågor
till budgetutskottet
över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG, Euratom) nr 480/2009 om upprättande av en garantifond för åtgärder avseende tredje land
(COM(2016)0582 - C8-0374/2016 - 2016/0274(COD))
Föredragande av yttrande: Eduard Kukan

22.3.2017

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: