23.8.2017
AFET_AD(2017)604668
ARVAMUS
Esitaja: väliskomisjon
Saaja: kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse ELi reisiinfo ja -lubade süsteem (ETIAS) ning muudetakse määrusi (EL) nr 515/2014, (EL) 2016/399, (EL) 2016/794 ja (EL) 2016/1624
COM(2016)731 - C8-0466/2016 - 2016/0357 (COD)
Arvamuse koostaja: David McAllister

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 230kWORD 144k
Õigusteave - Privaatsuspoliitika