23.8.2017
AFET_AD(2017)604668
ATZINUMS
Sniegusi Ārlietu komiteja
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejai
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido ES ceļošanas informācijas un atļauju sistēmu (ETIAS) un groza Regulu (ES) Nr. 515/2014, Regulu (ES) 2016/399, Regulu (ES) 2016/794 un Regulu (ES) 2016/1624
(COM(2016)731 - C8-0466/2016 - 2016/0357(COD))
Atzinuma sagatavotāja: David McAllister

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 240kWORD 103k
Juridisks paziņojums - Privātuma politika