Τροπολογίες - AFET_AM(2012)492875Τροπολογίες
AFET_AM(2012)492875

Σχέδιο έκθεσης
Indrek Tarand
(PE489.485v01-00)
για το ρόλο της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ) στις κρίσεις που προκαλούνται από το κλίμα και τις φυσικές καταστροφές
(2012/2095 (INI))

19.7.2012

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: