Amendementen - AFET_AM(2012)492875Amendementen
AFET_AM(2012)492875

Ontwerpverslag
Indrek Tarand
(PE489.485v01-00)
De rol van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid bij klimaatgedreven crises en natuurrampen
(2012/2095(INI))

19.7.2012

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: